L`Istituto Italiano di Cultura ha il piacere di invitarvi ad assistere alle

Commenti

Transcript

L`Istituto Italiano di Cultura ha il piacere di invitarvi ad assistere alle
Festival Internazionale del Film sui Diritti Umani (IHRFFA) 7a edizione,
24 al 29 Settembre, Accademia del Film e Multimedia Marubi, Tirana
L’Istituto Italiano di Cultura
ha il piacere di invitarvi ad assistere alle proiezioni dei film italiani in concorso:
Martedì, 25 settembre, ore 20.10
Kanun: il sangue e l’onore di Rebecca Basso, 2011, in presenza della regista
Hil Vila e Nok Nika condividono lo stesso destino: entrambi hanno ucciso un figlio
della famiglia Preka ed entrambi sono „ngjar (“inchiodati”), ovvero soggetti alla
gjakmarrja (la vendetta di sangue), una delle norme del Kanun, la legge tradizionale
albanese. Questo film-documentario racconta il Kanun nella sua complessità, dalle
origini al periodo della dittatura comunista, per arrivare fino ai suoi sviluppi moderni
e al rapporto del codice con la legge statale.
E martë, 25 shtator, ora 20.10
Kanuni: gjaku dhe nderi i Rebecca Basso-s, 2011, në prani të regjizores
Hil Vila dhe Nok Nika ndajnë së bashku të njëjtin fat: të dy kanë vrarë një fëmijë të
familjes Preka dhe të dy janë „ngjar (të ngujuar) ose më mirë subjekt të gjakmarrjes,
një nga normat e Kanunit, ligji tradicional shqiptar. Ky film-dokumentar tregon
Kanunin në kompleksitetin e vet, nga zanafilla deri në periudhën e diktaturës
komuniste, për të arritur deri në zhvillimet e tij moderne dhe raportin e kodit me
ligjet shtetërore.
Giovedì, 27 settembre, ore 17
Il Castello di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti 2011,
Il castello” è l‟aeroporto di Malpensa: un luogo di frontiera dove la ricerca ossessiva
della sicurezza alimenta la fobia di un pericolo sconosciuto, ma soprattutto una
mastodontica struttura burocratica fatta di attese, partenze, regole e regolamenti.
Questo film corale, drammatico e ironico al contempo, racconta le quattro stagioni di
un mondo finora inesplorato…
E enjte, 27 shtator, ore 17
Kështjella e Massimo D’Anolfi dhe Martina Parenti, 2011
Kështjella është aeroporti i Malpensa-s: një vend kufiri ku kërkimi obsesiv i sigurisë
ushqen fobinë e një rreziku të panjohur, por mbi të gjitha një strukturë gjigante
burokratike e mbushur me pritje, nisje, rregulla dhe urdhëresa. Ky film koral,
dramatik dhe ironik në të njëjtën kohë, tregon katër stinët e një bote deri tani të
paeksploruar…