DELEGA AUTORIZIM

Commenti

Transcript

DELEGA AUTORIZIM
All’attenzione della Cancelleria Consolare
Ambasciata d’Italia in Pristina – KOSOVO
DELEGA
Il/La sottoscritto/a…………………………………………, nato/a il ……………………… a
……………………………………., residente in ………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DELEGO
Il/La sig./sig.ra………………………………………………………, nato/a il ………………
a ……………………………………….., a richiedere, presso la Cancelleria Consolare di codesta
Ambasciata d’Italia in Pristina, la legalizzazione dei documenti personali che verranno utilizzati in
Italia per………………………………………………………………………………………………..
Si allega copia di valido documento di identità e del relativo permesso di soggiorno (se il
delegante è residente in Italia).
Luogo e data
………………………………………………
Firma
……………………………..…………
Note sulla compilazione: la presente delega potrà essere redatta su carta semplice. Il delegante
dovrà compilare e sottoscrivere solo una delle versioni, a seconda della lingua a lui/lei meglio
comprensibile.
********************************************************************************
AUTORIZIM
Unë i/e nënshkruari/a ……………………………………………, lindur më ……………….
në ………………………..………….. me vendbanim në …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZOJ
z/znj.
…………………………………………..,
lindur
më
………………………..,
në…………………………………… që të kërkojë, pranë Kancelarisë Konsullore të Ambasadës
Italiane në Prishtinë, legalizimin e dokumenteve personale të cilët do të përdoren
për……………………………………………………………………………………………………...
Këtij autorizimi i bashkangjitet një kopje e një dokumenti identifikimi të vlefshëm si edhe
një kopje e Lejes së Qëndrimit në Itali (nëse autorizuesi është me vendbanim në Itali).
Vendi dhe data
………………………………………………..
Nënshkrimi
……………………………………
Shënime mbi plotësimin: ky autorizim mund të plotësohet në letër të thjeshtë (nuk ka nevojë
për legalizime eventuale në Gjykatë ose Komunë). Autorizuesi duhet të plotësojë dhe
nënshkruajë vetëm njërin prej versioneve sipas gjuhës që kupton më mirë.