Ang pakikipagugnayan sa mag anak

Commenti

Transcript

Ang pakikipagugnayan sa mag anak
Ang pakikipagugnayan sa mag anak
Pakikipagtagpong o pakikipag usap na isahan o ng iisa
Ang pakikipagtagpo o pakikiusap ng isahan ay ginagawa labas sa oras ng pag tuturo ito ay ginagawa
dalawang beses sa isang buwan ang humihiling ay ang magulang o ang ng tuturo,ito ay hinihling sa
pamamagitan ng itinatakda sa diary,kung ang mga nag tuturo ay naayos ang kanilang mga gawain na
nakalagay sa kanilang kalindaryo puweding mag hintay at huwag kayong ng mamadali.Puwedi ring
pumunta kahit na walang nakatakda,ang mga nag tuturo ay tatanggapin din ang magulang huwag mag
madali dahil titingnan din ng ng tuturo kung siya ay may oras at panahon bago dumating ang ras na siya ay
papasok na sa klasi para sa leksyon.
Pakipag pulong ng maramihan:
Ang pag titipon ng maramihan ito ay ginagawa tuwing ika apat na buwan,ito ay isang okasyon para sa mga
magulang,kung sakaling ang magulang ay nahihirapang mag salita ito ay gagawing individual o
isahan,puweding kausapin nila ang lahat na ng tuturo sa araw na iyon.
Kinakailanggan ang tiya at psainsiya mahirap at maraming tao,sa ganitong motibo kailanggang yong
mahalagang bagay lamang ang sasabihin para maiwasan ang mahabang paghihintay.
Pag pupulong ng klasi
Ang pag pupulong o ang pag tatagpo ay may dahilang ipaalam sa inyo kung ano ang kanilang programa at
ang gawain sa pag aaral pag uusapan ang problema panukala na interisado para sa boong klasi.ito ay
ginagawa sa oras na tapos na ang klasi,ito ay hinihiling ng mga nag tuturo at ang reprisintative ng magulang
sa konsilyo ng klasi.
Ang kalendaryo na pag tatagpo ng iisa at ng maramihan ito ay napag pasyahan na sa umpisa ng isang
taon,agad na inihanda na at tapos na ang leksyon.
Kumunikasyong naka sulat
Kumunikasyon sa kilos o sa problema ang paaralan ay puweding mag bigay ng kumunikasyon sa
pamamagitan ng sulat sa kuwaderno o sa talàarawan o diary ng mag aaral,kailanggang ang magulang ay
titingnan kung ano ang nakasulat.
Kumunikasyon ng paaralan
Mga oras ng sekretarya,matatagpoan sa paaralang panggalawa sa"FRANCHI"sa barangay
sereno,trav.12,n.21 Brescia
-
Ang sekratarya ay bukas sa publico mula lunes hanggang biernes:mula ika.8.00 hanggang ika-10.00
ng umaga.mula ika-apat ng hapon hanggang ika-lima ng hapon:ang sabado mula ika-walo hanggang
ika-sampo ng umaga.no.030/3545164--030/3540153---E-mail [email protected] kahit na ang
opicina ng
Namamahala ng paaralan makikita o matatagpuan sa "FRANCHI"
- Ang namamahala ng paaralan tumatanggap(mas mabuting mag palista)
Lunes at miyerkulis mula ika-sampo ng umaga hanggang ika-labing isa ng tanghali.
Huwibis at sabado mula ika-walo ng umaga hanggang ika-sampot kalahai ng umaga.
Sa hapon ay sa pamamagitan ng mag tatakda ng araw.
- Ang manggagawang Vicario(vice-preside)tumatanggap
- Martes,sa oras na ika-walot-kalahti hanggang ika-sampot kalahati ng umaga.
- Meyirkulis,sa oras na ika-labing isa hanggang ika-labing tatlo ng tanghali.
- Huwebis,sa oras na ika-siyam hanggang ika-labing isa ng umaga.
- Biernis,sa oras na ika-sampo hanggang ika-labing dalawa ng tanghali.
- Ang namamahala ng mga sirbisyo ng buong paaralan:tumatanggap Martes,Meyirkulis,Biernes at
Sabado,mula ika-labing dalawa hanggang ika-labing isa ng tanghali.
Lahat ng ito ay ipinapayo na mas mabuting kumuha ng appointment o mag patakda,sa pamamagitan ng
pag tawag sa telepono,o makipag usap sa sekretarya,ibibigay ang apelyido,panggalan no.ng telepono,at
kung ano ang dahilan ng pakikipagtagpo at pakikipag usap.Sila ay tatawagan para i conferm ang
appoitment.
Para sa impormasyon ito ang sito ng paaralan
www.icfranchi.brescia.it
Panawagan pansin:Puweding magyari na sa sito ay ilalathala ang mga larawan na
nakalarawan habang may ginagawa sa loob ng klase o ka isang premyo,kung ang
magulang ay gusto nila,puwedi silang humingi,kung ayaw naman nilang iplathala
ang larawan may silang papel o modulo na susulatan,o kaya isusulat sa diary.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Colloqui individuali…
Gli incontri individuali si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento del docente almeno due volte al
mese, su richiesta del docente o del genitore, in genere con richiesta di appuntamento sul diario. Se gli
insegnanti riescono a calendarizzare bene gli appuntamenti si possono svolgere in modo abbastanza
disteso e senza troppa fretta. Si può accedere anche senza appuntamento: il docente riceverà il genitore
esauriti gli appuntamenti, sempreché ci sia ancora tempo e non debba affrettarsi in classe per l’inizio dell’ora
successiva di lezione.
…Colloqui generali…
I colloqui generali vengono effettuati una volta a quadrimestre. In tale occasione i genitori, specie quelli che
hanno difficoltà ad accedere ai colloqui individuali, possono incontrare più insegnanti nello stesso giorno.
Certo, con qualche difficoltà e molta pazienza, dato che di solito c’è molto afflusso. Per lo stesso motivo
occorre anche limitare il dialogo alle questioni importanti, evitando così di creare lunghe code.
…Assemblee di Classe…
Le assemblee di classe hanno lo scopo di illustrare la programmazione e la realizzazione delle attività
didattiche e di discutere problemi e proposte che interessano l’intera classe. Si svolgono in orario
extrascolastico, su richiesta dei docenti o dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.
Il calendario degli incontri individuali e dei colloqui generali viene stabilito e reso noto generalmente all’inizio
di ciascun anno scolastico, subito dopo aver predisposto l’orario definitivo delle lezioni.
…Comunicazioni scritte, se è necessario…
Eventuali comunicazioni sul comportamento, sul profitto o su problematiche inerenti la scuola potranno
essere effettuate anche per mezzo di avvisi scritti sul quaderno o sul diario degli alunni; gli esercenti la
responsabilità genitoriale sottoscriveranno gli avvisi per presa visione.
COMUNICARE CON LA SCUOLA…
Gli uffici di Segreteria hanno sede presso la scuola secondaria di primo grado “Franchi”
al Villaggio Sereno, trav. XII, n° 21, Brescia.
- La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì: dalle 8,00 alle 10,00 e
dalle 16.00 alle 17.00; il sabato: dalle 8,00 alle 10,00
 030/3545164 – 030/3540153 -  030/3540153 - E-mail [email protected]
Anche gli uffici direttivi si trovano alla “Franchi”.
- Il Dirigente scolastico riceve (meglio se previo appuntamento):
Lunedì e mercoledì, dalle ore 10.30 alle ore 13.00
Giovedì e sabato, dalle ore 8.30 alle ore 10.30
Nei pomeriggi: con appuntamento
- Il Collaboratore vicario (vice-Preside) riceve:
- Martedì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30
- Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
- Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
- Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riceve:
Martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
E’ in tutti i casi consigliabile fissare un appuntamento telefonando alla Segreteria e
specificando: cognome, nome e numero di telefono, motivo della richiesta
dell’appuntamento e con chi si vuole parlare. Si verrà poi richiamati per confermare
l’appuntamento.
E per le informazioni di carattere generale c’è il sito della scuola
www.icfranchi.brescia.it
ATTENZIONE: potrebbe accadere che sul sito vengano pubblicate immagini che ti
ritraggono durante un’attività con la classe o una premiazione… se i genitori lo
desiderano, possono chiedere che la pubblicazione non avvenga, compilando
l’apposito modulo nella parte finale del diario.

Documenti analoghi

ART.13 D.LGS.196/2003 Inpormasyon tungkol sa (privacy)

ART.13 D.LGS.196/2003 Inpormasyon tungkol sa (privacy) mga gawain. Sa sito inilalagay nila kung ano ang mga balita ng gawain kung saan ang mag aaral ay kasama.Ang mga gawain ay puweding iba-iba ang lugar habang sila ay lumalabas ng paaralan.Sa mga lara...

Dettagli

Fondo europeo per l`integrazione di cittadini di paesi

Fondo europeo per l`integrazione di cittadini di paesi Ogni anno scolastico è diviso in due parti (2 quadrimestri): da settembre a gennaio e da febbraio a giugno. A gennaio e a giugno gli insegnanti fanno una valutazione dei risultati scolastici degli ...

Dettagli

LIBRETTO PRIMARIA_italiano def- tagalog [modalità

LIBRETTO PRIMARIA_italiano def- tagalog [modalità Per iscrivere il bambino a scuola il genitore deve compilare il modulo fornito dalla segreteria. In esso autocertifica la data di nascita dell’alunno e tutte le altre informazioni richieste. Se ha ...

Dettagli

Benvenuto nella scuola italiana_TAGALOG_250706

Benvenuto nella scuola italiana_TAGALOG_250706 kaagad sa paaralang sekundaryo - ngunit kung ikaw ay walang diploma, pero nakapag-aral ka ng humigit kumulang na 9 taon sa sarili mong bansa, maari kang magpatala sa paaralng sekundaryo at puede ka...

Dettagli

Scheda IC Boccioni OK - Associazione Piuculture

Scheda IC Boccioni OK - Associazione Piuculture I genitori partecipano alla vita della scuola anche attraverso 8 loro rappresentanti (eletti da tutti i genitori della scuola) nel CONSIGLIO DI ISTITUTO, organo formato da docenti, genitori, person...

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO le famiglie ed i giorni in cui tutti gli insegnanti della classe incontrano i genitori (visibile anche sul sito della scuola). Per la Scuola Secondaria il colloquio deve essere concordato con il do...

Dettagli