ART.13 D.LGS.196/2003 Inpormasyon tungkol sa (privacy)

Commenti

Transcript

ART.13 D.LGS.196/2003 Inpormasyon tungkol sa (privacy)
ART.13 D.LGS.196/2003 Inpormasyon tungkol sa (privacy)
Ang IstitutoComprensivo"Franchi-Sud,(sa parteng timog)ginagamit nila ang sito para sa kumunikasyon na
mga gawain.
Sa sito inilalagay nila kung ano ang mga balita ng gawain kung saan ang mag aaral ay kasama.Ang mga
gawain ay puweding iba-iba ang lugar habang sila ay lumalabas ng paaralan.Sa mga larawan puwedding
makilala ang mag aaral,ang ng tuturo,at ang mga manggagawa ng paaralan.May ibang kaso na minsan
inilalagay o nakalagay ang pangalan ng mag aaral,tulad ng ang mag aaral ng 3'puweding ilathala ang
pangalan at ang larawan at kung may mga premyo para makilala kung sino ang grupo ng mag aaral.
Ang larawan ay itatala igagalng ang mga patakaran at hingin ang code ng (privacy)ang panahon ay
hanggang ang balita ay nasa sito.
Ang Istituto ay puweding mag buo ng ang tawag ay 'archivio fotografico'na itatala lamang ang
mahahalagang ginawa.o nagawa:




Kung hindi kayo papayag ito ay mag kakaroon ng problema sa iba.
Na hindi makakatala sa mag-aaral ang ibang gawain
Na hindi makukunan ng larawan na kasama ang ibang mag aaral na presente.
Na hindi mailalathala ang larawan ng mag aaral na nakilala o makilala.
Ang namamahala ng paaralan,titingnan at walang pananagutan ng pakikisama,ipapaalam sa magulang o
kung wala ang magulang kinakailangang may roon silang isang tao na dapat maki usap o sasabihin na
hindi sila pumapayag sa pag papatala ng larawan ng kanilang anak.Ang pagbibigay alam ay kailangang
sabihin sa ika-31 ng oktobri 2013,kailangang sasabihin sa sekretarya ng paaralan,ang pagbibigay alam ay
kailangang naka sulat naka adres sa namamahala ng paaralan(dirigente scolastico)puweding gamitin ang
talyando na nasa pahina ng diary.kung wala silang matangap na pag bibigay alam ng magulang nagaga
hulungang pumapayag kayo na ilathala ang lararan.
Kung sakali, puwedi pang mag bago ang inyong pasya sa pag bibigay alam puweding pumunta sa
namamahala ng paaralan at gawin ang patakaran na katulad ng sinasabi sa una.
Ang pahintulot ay hindi para sa kung ano ang mga ginagawa na bukas na pang publiko o mag produce ng
mga papelis ng kung ano ang maraming gawain sa loob ng istituto(o paaralan)
Kung sakaling sila ay kukunin at lalabas pakatapos ang larawan ay inilathala na.Ang istituto o ang paaralan
ay tantanggalin ang larawang kung kinakailangan.
Ang Istituto(o ang paaralan)wala silang pananagutan sa pag gamit ng pangatlo,puweding gumawa ng ibang
larawang ipupublikasyon.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS.196/2003 (privacy)
L’Istituto Comprensivo “Franchi-Sud 2”, utilizza il sito quale strumento istituzionale di comunicazione della
propria attività.
Nel sito possono essere pubblicate notizie relative alle attività alle quali partecipano gli alunni, illustrandole
con immagini riprese durante lo svolgimento delle attività stesse. Le attività possono svolgersi nelle diverse
sedi o durante gite, visite o momenti di partecipazione a manifestazioni esterne.
Nelle immagini possono essere riconoscibili gli alunni, i docenti e il personale dell’Istituto. Salvo casi
eccezionali non vengono pubblicati i nominativi degli alunni ritratti; le descrizioni si limitano a diciture del tipo:
“gli alunni della 3^….”. Possono essere pubblicati nominativi in caso di immagini di premiazioni al fine di
riconoscere il merito dell’alunno o del gruppo di alunni.
Le immagini vengono pubblicate rispettando il criterio di pertinenza richiesto dal Codice privacy, a corredo
della notizia alla quale si riferiscono fino al suo mantenimento sul sito.
L’Istituto può anche costituire una sezione denominata “Archivio fotografico” nella quale pubblicare una
selezione delle immagini maggiormente significative per argomento, attività o estetica.
La negazione del consenso può comportare, a seconda delle diverse situazioni:
 la non partecipazione dell’alunno ad una determinata attività;
 la non effettuazione di riprese nei momenti in cui l’alunno è presente;
 la non pubblicazione delle immagini nelle quali l’alunno è riconoscibile;
 la pubblicazione con i connotati dell’alunno nascosti o alterati.
Il Dirigente Scolastico, nella veste di Titolare e Responsabile dei trattamenti, informa i genitori o
esercenti la potestà genitoriale che è possibile comunicare la propria eventuale contrarietà alla
pubblicazione di immagini nelle quali il proprio figlio sia riconoscibile. Tale comunicazione deve
avvenire entro il 31 ottobre 2013 facendo pervenire presso la Segreteria della scuola una
comunicazione scritta indirizzata al dirigente scolastico (può essere utilizzato l’apposito tagliando
pubblicato nella pagine finali del diario. Nulla ricevendo entro tale data si considera acquisito il
consenso alla pubblicazione.
In ogni caso potrà essere modificata la decisione con comunicazione al dirigente scolastico e con le
stesse modalità.
Il consenso/diniego non riguarda la ripresa da parte di terzi durante eventi aperti al pubblico o la produzione
di documentazione delle attività diffusa all’interno dell’Istituto.
In caso di ritiro del consenso dopo che una immagine sia già stata pubblicata, l’Istituto si riserva di togliere o
modificare l’immagine nei tempi tecnici necessari.
L’Istituto non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate.

Documenti analoghi

Ang pakikipagugnayan sa mag anak

Ang pakikipagugnayan sa mag anak Ang pakikipagugnayan sa mag anak Pakikipagtagpong o pakikipag usap na isahan o ng iisa Ang pakikipagtagpo o pakikiusap ng isahan ay ginagawa labas sa oras ng pag tuturo ito ay ginagawa dalawang bes...

Dettagli

Fondo europeo per l`integrazione di cittadini di paesi

Fondo europeo per l`integrazione di cittadini di paesi Para ipatalà ang bata sa eskwelahan , dapat na sulatan ng mga magulang ang pormularyo na ibibigay sa sekretarya. Sa pamamagitan nito kayo ang magpapatunay ng kapanganakan ng bata at lahat ng mga im...

Dettagli

LIBRETTO PRIMARIA_italiano def- tagalog [modalità

LIBRETTO PRIMARIA_italiano def- tagalog [modalità Per iscrivere il bambino a scuola il genitore deve compilare il modulo fornito dalla segreteria. In esso autocertifica la data di nascita dell’alunno e tutte le altre informazioni richieste. Se ha ...

Dettagli

Scheda IC Boccioni OK - Associazione Piuculture

Scheda IC Boccioni OK - Associazione Piuculture talaarawan o ng mga espesyal na mga komunikasyon sa buklet. Pagkatapos ng limang araw ng pagliban dahil sa sakit, upang bumalik sa paaralan na naglilingkod sa medical certificate. Para sa mga pagli...

Dettagli