Al di la del crimine, Stella Jegher

Commenti

Transcript

Al di la del crimine, Stella Jegher
oáÑäÉëëáçåá=ëìää~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åáI=á=Çáêáííá=ìã~åá=É=ä~=ãáÖê~òáçåÉ
Al di là del crimine, del sesso e della
stigmatizzazione
=
aá=píÉää~=gÉÖÜÉê=
^êíáÅçäç=éìÄÄäáÅ~íç=ëìä=Öáçêå~äÉ=táÇÉêëéêìÅÜÒI=åìãÉêç=RN=EÖÉåå~áç=OMMTF=
=
=
Introduzione
=
i~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åáNI=É=áå=é~êíáÅçä~êÉ=ä~=íê~íí~=ÇÉääÉ=ÇçååÉI=≠=ÇáîÉåí~í~=ìå=íÉã~=
éçäáíáÅç= ~ÄÄçêÇ~íç= Ç~= ìå~= ÅÉêÅÜá~= Çá= éÉêëçåÉ= ëÉãéêÉ= éáª= ~ãéá~K= iÉ= ëÉê~íÉ= Çá=
áåÑçêã~òáçåÉ= É= ÇáëÅìëëáçåÉ= ëìää~= íê~íí~= ~ííáê~åç= äÉ= ÑçääÉI= áä= åìãÉêç= Çá= ~å~äáëáI= Çá=
éìÄÄäáÅ~òáçåá=É=Çá=ÉäÉåÅÜá=Çá=êáîÉåÇáÅ~òáçåá=≠=áå=Åçëí~åíÉ=~ìãÉåíçK=lkd=É=êÉíá=Çá=ä~îçêçI=
å~òáçå~äá= É= áåíÉêå~òáçå~äáI= ãáäáí~åç= áå= íìííç= áä= ãçåÇçO= ~= Ñ~îçêÉ= ÇÉääÉ= îáííáãÉX= ~åÅÜÉ= ä~=
Åä~ëëÉ= éçäáíáÅ~= É= äç= pí~íç= êÉ~ÖáëÅçåçK= kìãÉêçëáëëáãÉ= çêÖ~åáòò~òáçåá= áåíÉêå~òáçå~äá= ëá=
áåíÉêÉëë~åç= ~ä= éêçÄäÉã~W= Ç~ä= OMMMI= ÉëáëíÉ= ìå= éêçíçÅçääç= ÇÉääÛlkr= Åçåíêç= ä~= íê~íí~= ÇÉÖäá=
ÉëëÉêá=ìã~åá=Elkr=OMMMFX=äÛ~ååç=ëÅçêëçI=áä=`çåëáÖäáç=ÇÛbìêçé~=Ü~=ëÉÖìáíç=äÉ=íê~ÅÅÉ=ÇÉääÉ=
k~òáçåá= råáíÉ= Åçå= ìå~= ÅçåîÉåòáçåÉ= éêçéêá~= E`çåëáÖäáç= ÇÛbìêçé~= OMMRFI= ~ÅÅçãé~Öå~í~=
Ç~=ìå~=Å~ãé~Öå~=Çá=ëÉåëáÄáäáòò~òáçåÉ=É=éêÉîÉåòáçåÉPK=få=pîáòòÉê~I=åçå=≠=éáª=ëçä~ãÉåíÉ=áä=
Åçåëìäíçêáç=ÑÉããáåáäÉ=cfw=~=ÅçåÅÉåíê~êëá=ëì=èìÉëíç=íÉã~K=kÉä=OMMNI=áä=`çåëáÖäáç=cÉÇÉê~äÉ=
Ü~= ~Ççíí~íç= áä= ê~ééçêíç= qê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åá= áå= pîáòòÉê~Ò= EÖêìééç= Çá= ä~îçêç=
áåíÉêÇáé~êíáãÉåí~äÉFK= kÉä= OMMP= ≠= ëí~íç= ÅêÉ~íç= ~ääÛáåíÉêåç= ÇÉä= aáé~êíáãÉåíç= cÉÇÉê~äÉ=
dáìëíáòá~= É= mçäáòá~= áä= pÉêîáòáç= Çá= ÅççêÇáå~ãÉåíç= Åçåíêç= ä~= íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åá= É= áä=
íê~ÑÑáÅç= Çá= ãáÖê~åíá= Ep`lqqFK= ^ää~= ÑáåÉ= ÇÉä= éêáãç= ~ååç= Çá= îáí~I= äç= p`lqq= Ü~= éìÄÄäáÅ~íç=
ìå~= ÖìáÇ~= éê~íáÅ~= áåíáíçä~í~= jÉÅÅ~åáëãá= Çá= ÅççéÉê~òáçåÉ= Åçåíêç= ä~= íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá=
ìã~åáÒ= Eacdm= OMMRFK= iÉ= çêÖ~åáòò~òáçåá= ÑÉããáåáäá= É= éÉê= ä~= éêçíÉòáçåÉ= ÇÉá= Çáêáííá= ìã~åá=
Ü~ååç= ~ééêçÑáíí~íç= ÇÉää~= `çéé~= ÇÉä= jçåÇç= Çá= Å~äÅáç= OMMSI= ëîçäí~ëá= áå= dÉêã~åá~I= éÉê=
ä~åÅá~êÉ= ìå~= Öê~åÇÉ= Å~ãé~Öå~= Åçåíêç= ä~= éêçëíáíìòáçåÉ= Ñçêò~í~K= råÛ~ãéá~= Åç~äáòáçåÉ= Çá=
lkd= ≠= áãéÉÖå~í~= Ç~ääÛ~ìíìååç= OMMS= åÉää~= éêÉé~ê~òáçåÉ= Çá= ìå~= Å~ãé~Öå~= Çá=
ëÉåëáÄáäáòò~òáçåÉ=åÉääÛ~ãÄáíç=Çá=bìêç=MUK=
=
pÉÅçåÇç= äÉ= ëíáãÉ= ÇÉääÛlêÖ~åáòò~òáçåÉ= fåíÉêå~òáçå~äÉ= ÇÉä= i~îçêçI= ÅáêÅ~= ÇìÉ= ãáäáçåá= É=
ãÉòòç=Çá=éÉêëçåÉ=ëçåç=îáííáãÉ=çÖåá=~ååç=ÇÉää~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åáK=iÛUMB=Çá=ÉëëÉ=
ëçåç= ÇçååÉ= É= ê~Ö~òòÉI= Å~K= áä= QMJRMB= Ä~ãÄáåá= Elfi= OMMRFK= i~= íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åá=
éêÉëÉåí~=áä=í~ëëç=Çá=ÅêÉëÅáí~=éáª=ÉäÉî~íç=åÉääÛ~ãÄáíç=ÇÉää~=Åêáãáå~äáí¶=çêÖ~åáòò~í~I=~=äáîÉääç=
å~òáçå~äÉ= É= áåíÉêå~òáçå~äÉ= Em~êä~ãÉåíç= ÉìêçéÉç= OMMSI= äÉííÉê~= aFK= bëë~= ≠= ìå~= äÉëáçåÉ=
Öê~îÉ=ÇÉá=Çáêáííá=ÇÉää~=éÉêëçå~K=qìííá=ëçåç=ÇÛ~ÅÅçêÇçK=j~=~ääçê~=ÅçãÉ=ã~á=≠=Åçë±=ÇáÑÑáÅáäÉ=
äçíí~êÉ=Åçåíêç=èìÉëíç=íáéç=Çá=íê~ÑÑáÅç\=
=
kìãÉêçëá= ê~ééçêíá= É= éìÄÄäáÅ~òáçåá= ìëÅáíÉ= åÉÖäá= ìäíáãá= ~ååá= ëÉÖå~ä~åç= ä~= ÇáîÉêëáí¶= ÇÉääÉ=
êáëéçëíÉ= Ç~íÉ= Ç~á=î~êá= ëéÉÅá~äáëíá= ÇÉä= ëÉííçêÉK= nìÉëíç= ~êíáÅçäç=ëá=ÅçåÅÉåíê~= ëìääÉ=ÇáÑÑÉêÉåíá=
ëÑ~ÅÅÉíí~íìêÉ= ÇÉä= éêçÄäÉã~= É= ëìääÉ= ÇáîÉêëÉ= éçëáòáçåá= éêÉëÉ= áå= ãÉêáíçK= fä= ãáç= çÄáÉííáîç= ≠=
èìÉääç= Çá= éÉêãÉííÉêÉ= ~á= äÉííçêá= É= ~ääÉ= äÉííêáÅá= Çá= êáÅçåçëÅÉêÉ= éáª= Ñ~ÅáäãÉåíÉ= á= é~ê~Ççëëá= Çá=
èìÉëíç=ÇáÄ~ííáíç=É=Çá=Ñçêãìä~êÉ=ÇÉääÉ=êáîÉåÇáÅ~òáçåá=ÉÑÑáÅ~Åá=É=ÇìêÉîçäá=åÉä=íÉãéçK=fä=íÉã~=
îáÉåÉ= ~ÄÄçêÇ~íç= Ç~= ÇáîÉêëÉ= ~åÖçä~òáçåáI= Åçë±= Ç~= éÉêãÉííÉêÉ= ~ä= äÉííçêÉ= Çá= êáÅçåçëÅÉêÉ= á=
éìåíá= ë~äáÉåíá= ÇÉä= éêçÄäÉã~I= éÉêãÉííÉåÇçÖäá= íìíí~îá~= Çá= ~îÉêÉ= ìå~= Äìçå~= îáëáçåÉ= Çá=
áåëáÉãÉK==
1° tipo di approccio: I DIRITTI DELLA PERSONA
=
fä=êÉÅäìí~ãÉåíç=Ñçêò~íç=É=áä=ÅçããÉêÅáç=Çá=ÉëëÉêá=ìã~åá=Åçå=ëÅçéç=Çá=ëÑêìíí~ãÉåíç=≠=ìå~=
îáçä~òáçåÉ= ÇÉá= Çáêáííá= ìã~åá= ÑçåÇ~ãÉåí~äá= J= Çáêáííá= î~äÉîçäá= éÉê= èì~äëá~ëá= éÉêëçå~=
áåÇáéÉåÇÉåíÉãÉåíÉ=Ç~ä=ëÉëëçI=Ç~ääÛÉí¶I=Ç~ääÛçêáÖáåÉI=Ç~ääÛÉíåá~=É=Ç~ääç=ëí~íìíç=ëçÅá~äÉ=JK=i~=
íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åá= äÉÇÉ= áåÑ~ííá= áä= Çáêáííç= ~ää~= ÇáÖåáí¶= ÇÉää~= éÉêëçå~I= áä= Çáêáííç=
~ääÛáåíÉÖêáí¶=ÑáëáÅ~=É=éëáÅÜáÅ~=É=áä=Çáêáííç=~=åçå=ëìÄáêÉ=íçêíìê~=ç=~äíêá=íê~íí~ãÉåíá=ÇÉÖê~Ç~åíáK=
=
däá=pí~íá=Ü~ååç=~ÅÅÉíí~íç=ä~=éêçíÉòáçåÉ=áåíÉêå~òáçå~äÉ=ÇÉá=Çáêáííá=ÇÉää~=éÉêëçå~K=mÉêí~åíçI=
Éëëá=ëçåç=çÄÄäáÖ~íá=~=êáëéÉíí~êÉI=éêçíÉÖÖÉêÉ=É=Ö~ê~åíáêÉ=á=Çáêáííá=Çá=èì~äëá~ëá=ÉëëÉêÉ=ìã~åç=
ëá=íêçîá=ëìä=äçêç=íÉêêáíçêáçK=bëëá=ÇÉîçåç=áåçäíêÉ=áãéáÉÖ~êÉ=íìííá=á=ãÉòòá=~=äçêç=ÇáëéçëáòáçåÉ=
éÉê=Ñ~êÉ=áå=ãçÇç=ÅÜÉ=ìå~=éÉêëçå~=ÅÜÉ=ëá=íêçî~=ëìä=äçêç=íÉêêáíçêáç=éçëë~=Ñ~ê=î~äÉêÉ=á=ëìçá=
Çáêáííá=åÉá=ÅçåÑêçåíá=Çá=íÉêòáK=nìÉëíç=éêáåÅáéáç=Çá=aìÉ=ÇáäáÖÉåÅÉ=≠=~ééêçéêá~íç=áå=ã~íÉêá~=Çá=
íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åáK=bëëç=ëáÖåáÑáÅ~=áåÑ~ííá=ÅÜÉ=çÖåá=ëí~íç=ÇçîêÉÄÄÉI=íê~=äÉ=~äíêÉ=ÅçëÉI=
áåëí~ìê~êÉ= ìå= Çáêáííç= éçëáíáîç= ÅÜÉ= ãáêá= ~Ç= áãéÉÇáêÉ= ä~= íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åá= É= äç=
ëÑêìíí~ãÉåíç=ÅÜÉ=åÉ=ÇÉêáî~I=éÉêëÉÖìáêÉ=éÉå~äãÉåíÉ=Öäá=~ìíçêá=ÇÉä=ÅêáãáåÉ=É=éêçíÉÖÖÉêÉ=äÉ=
îáííáãÉ= É= íìííá= á= äçêç= ÇáêáííáK= lÖåá= ëí~íç= ÇçîêÉÄÄÉ= áåçäíêÉ= éÉêãÉííÉêÉ= ìå= ~ÅÅÉëëç= ~= Åçëíá=
äáãáí~íá=~=Åçåëìäíçêá=ÖáìêáÇáÅá=É=Çá=~äíêç=íáéç=~ääÉ=îáííáãÉ=ÇÉää~=íê~íí~I=ëÉåò~=ÇáëÅêáãáå~êÉ=äÉ=
éÉêëçåÉ=Çá=çêáÖáåÉ=ëíê~åáÉê~=É=ëÉåò~=~éêáêÉ=ìå~=éêçÅÉÇìê~=Åçåíêç=äÉ=îáííáãÉ=éÉê=Ñ~ííá=ÅÜÉ=
ÇÉêáî~åç=~ééìåíç=Ç~ä=äçêç=ëí~íìíç=Çá=îáííáãÉ=ÇÉää~=íê~íí~=Çá=ÉëëÉêá=ìã~åáK=
=
kÉää~=êÉ~äí¶I=äÉ=ÅçëÉ=ëçåç=ãçäíç=ÇáîÉêëÉK=i~=ã~ÖÖáçê=é~êíÉ=ÇÉá=é~Éëá=EèìÉääá=Çá=çêáÖáåÉI=Çá=
íê~åëáíç= É= Çá= ÇÉëíáå~òáçåÉF= ëçåç= ãçäíç= äçåí~åá= Ç~ä= éêçíÉÖÖÉêÉ= áå= ã~åáÉê~= Ççîìí~= äÉ=
éçíÉåòá~äá=îáííáãÉ=ÇÉää~=íê~íí~I=áãéáÉÖ~åÇç=íìííá=á=ãÉòòá=~=äçêç=ÇáëéçëáòáçåÉK=få=ãçäíá=ëí~íá=
ä~=éêçíÉòáçåÉ=ÇÉá=Çáêáííá=ÑçåÇ~ãÉåí~äá=≠=êáÇçíí~=~ä=ãáåáãçK=bëëá=îÉåÖçåç=áåÑ~ííá=åÉÖ~íá=~ääÉ=
ãáåçê~åòÉ=ÉíåáÅÜÉI=êÉäáÖáçëÉ=É=ëçÅá~äáI=~ääÉ=ÇçååÉ=É=~á=Ä~ãÄáåáI=Åçë±=ÅçãÉ=~Öäá=ëíê~åáÉêá=É=
é~êíáÅçä~êãÉåíÉ=~=Åçäçêç=ÅÜÉ=åçå=ÇáëéçåÖçåç=Çá=ìå=éÉêãÉëëç=Çá=ëçÖÖáçêåçK=
iÉ=îáííáãÉ=ÇÉää~=íê~íí~=Ñ~ååç=ãçäíç=ëéÉëëç=é~êíÉ=Çá=èìÉëíÛìäíáãç=ÖêìééçK=få=éáªI=äÛ~ÅÅÉëëç=
~ä=ëáëíÉã~=ÖáìêáÇáÅç=≠=ëéÉëëç=ìå=ãáê~ÖÖáç=éÉê=èìÉëí~=ÖÉåíÉI=~åÅÜÉ=áå=é~Éëá=Åçå=ìåç=ëí~íç=
Çá= ÇáêáííçK= nìÉëíç= ~= Å~ìë~= ÇÉää~= ëÅ~êë~= ÅçåçëÅÉåò~= ÇÉá= éêçéêá= ÇáêáííáI= ã~= ~åÅÜÉ= ÇÉääÉ=
Ä~êêáÉêÉ= äáåÖìáëíáÅÜÉI= Åìäíìê~äá= ç= ëçÅá~äáK= bÖì~äá= Çáêáííá= éÉê= ëíê~åáÉêá= É= ~ìíçÅíçåá= ëçåç=
áãéÉåë~Äáäá= áå= èì~åíç= áå= Åçåíê~ÇÇáòáçåÉ= Åçå= ä~= îçäçåí¶= ÇÉÖäá= pí~íáJk~òáçåÉ= Çá=
ÇáëÅêáãáå~êÉ= äÉ= éÉêëçåÉ= ëÉÅçåÇç= ä~= äçêç= çêáÖáåÉK= fåçäíêÉI= éçäáòá~= É= Ñìåòáçå~êá= Çá= ÇçÖ~å~=
ëçåçI=áå=ãçäíá=ëí~íáI=ÅçêêçííáI=É=èìáåÇá=åçå=éêçåíá=ÉLç=åçå=áå=Öê~Çç=Çá=éêÉåÇÉêÉ=áå=ã~åç=ä~=
äçíí~=éÉê=ä~=éêçíÉòáçåÉ=ÇÉá=Çáêáííá=ìã~åáK==
=
kÉä=ÅçåíÉëíç=ÇÉää~=íê~íí~I=ëçåç=áå=ÖáçÅç=åìãÉêçëá=~ëéÉííá=ÇÉää~=äÉÖáëä~òáçåÉ=áåíÉêå~òáçå~äÉ=
ÇÉä= ä~îçêçK= iÉ= îáííáãÉ= ëçåç= ëéÉëëç= ëÑêìíí~íÉ= åÉá= ëÉííçêá= éçÅç= êÉÖçä~ãÉåí~íáI= ~= äáîÉääç=
å~òáçå~äÉ=É=áåíÉêå~òáçå~äÉK=bëÉãéá=éçëëçåç=ÉëëÉêÉ=äÛáåÇìëíêá~=ÇÉä=ëÉëëç=ç=äÉ=Å~ëÉ=éêáî~íÉK=
iÉ= îáííáãÉ= ëçåç= ãçäíç= îìäåÉê~Äáäá= ~á= êáÅ~ííáW= áä= êáÅçêëç= ~ää~= Öáìëíáòá~= ≠= äÉÖ~íç= ~ä= êáëÅÜáç= Çá=
éÉêÇÉêÉ=áä=éêçéêáç=êÉÇÇáíçI=äÉ=éêçéêáÉ=êÉä~òáçåá=ëçÅá~äá=Ó=éÉê=èì~åíç=ëÅ~êëÉ=É=éÉêîÉêëÉ=ÉëëÉ=
ëá~åç= J= Çá= ÉëëÉêÉ= êáåîá~íá= åÉä= éêçéêáç= é~ÉëÉ= ÇÛçêáÖáåÉ= EiÉ= _êÉíçåLcáÉÅÜíÉê= OMMRWUTFK=
iÛlêÖ~åáòò~òáçåÉ= fåíÉêå~òáçå~äÉ= ÇÉä= i~îçêç= ≠= åÉä= Öáìëíç= èì~åÇç= êáîÉåÇáÅ~= ÅÜÉ= ä~= äçíí~=
Åçåíêç=ä~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åá=åçå=ëá=äáãáí~=~ä=ÅçããÉêÅáç=Çá=éêÉëí~òáçåá=ëÉëëì~äá=É=~ää~=
éêçëíáíìòáçåÉI= ã~= ëá= ÉëíÉåÇÉ= ÇáîÉåí~åÇç= é~êíÉ= ÇÉää~= äçíí~= Åçåíêç= áä= ä~îçêç= Ñçêò~íç= áå=
ÖÉåÉê~äÉK=
=
kçå= ÇáãÉåíáÅÜá~ãç= áåÑáåÉ= ÅÜÉ= á= Çáêáííá= ÇÉää~= éÉêëçå~= ëçåç= îáçä~íá= í~äîçäí~= åçå= Ç~á=
íê~ÑÑáÅ~åíáI=ã~=áå=åçãÉ=ÇÉää~=äçíí~=Åçåíêç=Çá=ÉëëáK=mÉê=ÉëÉãéáçI=èìÉëíç=ëìÅÅÉÇÉ= èì~åÇç=
ìåç=ëí~íçI=Åçå=áä=éêÉíÉëíç=Çá=ÇáÑÉåÇÉêÉ=äÉ=éçíÉåòá~äá=îáííáãÉI=êáÑáìí~=Çá=ÑçêåáêÉ=ÇçÅìãÉåíá=Çá=
îá~ÖÖáç=~á=Öáçî~åáI=áå=é~êíáÅçä~êÉ=~ääÉ=Öáçî~åá=ÇçååÉ=Ed^^qtLc^qtLfeoid=NVVVWTFK=
=
cáåç= ~= ÅÜÉ= äÉ= îáííáãÉ= ÇÉää~= íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åá= ëçåç= ÅçåëáÇÉê~íÉ= Ç~ääÉ= áëíáíìòáçåáI=
Ç~ääÉ= ~ìíçêáí¶I= Ç~á= ãÉÇá~= åçå= ÅçãÉ= ÉëëÉêá= ìã~åá= ~= é~êíÉ= áåíÉê~= ã~I= áå= åçãÉ= ÇÉÖäá=
áåíÉêÉëëá=å~òáçå~äá=ÇÉääç=pí~íçI=ÅçãÉ=ÇÉääÉ=éÉêëçåÉ=ëíê~åáÉêÉX=Ñáåç=~=ÅÜÉ=ä~=äçêç=éêÉëÉåò~=
ëìä= íÉêêáíçêáç= ëí~í~äÉ= ≠= éÉêÅÉéáí~= ÅçãÉ= áääÉÖ~äÉI= á= Çáêáííá= ÇÉää~= éÉêëçå~= åçå= ë~ê~ååç=
êáëéÉíí~íáK=
=
=
2° tipo di approccio: LA MIGRAZIONE
=
i~= íê~íí~=ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åá=≠= äÉÖ~í~=~ää~=ãáÖê~òáçåÉ= áå= ÇáîÉêëá= ãçÇáK= mÉê=éêáã~= Åçë~I= ä~=
éêÉëëáçåÉ= ãáÖê~íçêá~= ≠= áå= ~ìãÉåíç= áå= ãçäíÉ= êÉÖáçåá= ÇÉä= ãçåÇçK= pÉÅçåÇ~êá~ãÉåíÉI= ä~=
êÉÖçä~êáòò~òáçåÉ=å~òáçå~äÉ=É=áåíÉêå~òáçå~äÉ=ÇÉá=Ñäìëëá=ãáÖê~íçêá=Ñ~îçêáëÅÉ=é~êòá~äãÉåíÉ=ä~=
íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åáK= qÉêòçI= Öäá= áåíÉêÉëëá= å~òáçå~äá= áãéäáÅáíá= åÉää~= äçíí~= Åçåíêç= ä~=
ãáÖê~òáçåÉ=áääÉÖ~äÉ=áãéÉÇáëÅçåç=ëéÉëëç=~ääÉ=îáííáãÉ=Çá=Ñ~ê=î~äÉêÉ=á=äçêç=ÇáêáííáK==
=
dê~òáÉ= ~ää~= ãçåÇá~äáòò~òáçåÉ= ÉÅçåçãáÅ~= É= ~ää~= åìçî~= êáé~êíáòáçåÉ= áåíÉêå~òáçå~äÉ= ÇÉä=
ä~îçêçI=ã~=~åÅÜÉ=~ääÉ=ÖìÉêêÉI=~á=ÅçåÑäáííáI=~ääÉ=Å~í~ëíêçÑá=å~íìê~äá=É=~á=Å~ãÄá~ãÉåíá=éçäáíáÅáI=
≠=~ìãÉåí~í~=áå=ãçäíá=é~Éëá=ÇÉä=pìÇ=É=ÇÉääÛbëí=ä~=éêÉëëáçåÉ=ãáÖê~íçêá~K=m~ê~ääÉä~ãÉåíÉI=≠=áå=
Åçêëç=ìå~=ÑÉããáåáòò~òáçåÉÒ=ÇÉää~=ãáÖê~òáçåÉI=~=Å~ìë~=ÇÉä=åìãÉêç=ëÉãéêÉ=ã~ÖÖáçêÉ=Çá=
ÇçååÉ=ÅÜÉ=ëá=êáíêçî~=ëìääÉ=ëé~ääÉ=é~êíÉ=ç=íìííá=á=ÄáëçÖåá=ÇÉää~=éêçéêá~=Ñ~ãáÖäá~K=
fä= ä~îçêç= åçå= èì~äáÑáÅ~íç= åÉä= ëÉííçêÉ= áåÑçêã~äÉI= áå= èìÉääç= ÇÉääÉ= éêÉëí~òáçåá= éÉêëçå~äá= ç=
ÇÉääÛáåÇìëíêá~= ÇÉä= ëÉëëç= ëçåç= ëéÉëëç= Öäá= ìåáÅá= ëÄçÅÅÜá= éÉê= äÉ= ÇçååÉI= ëá~= ÅÜÉ= ä~îçêáåç= áå=
é~íêá~=ëá~=~ääÛÉëíÉêçK=
=
i~=éêÉëëáçåÉ=ãáÖê~íçêá~=≠=ÇìåèìÉ=~ìãÉåí~í~I=ã~=ä~=ã~ÖÖáçê=é~êíÉ=ÇÉá=é~Éëá=çÅÅáÇÉåí~äá=
Ü~= éêçÖêÉëëáî~ãÉåíÉ= ÅÜáìëç= äÉ= ÑêçåíáÉêÉ= Çìê~åíÉ= Öäá= ìäíáãá= ÇìÉ= ÇÉÅÉååáK= nìÉëíç= Ü~=
ÅçåëÉÖìÉåòÉ=ãçäíç=Öê~îá=éÉê=ä~=ÅçëáÇÇÉíí~=ã~åçÇçéÉê~=åçå=èì~äáÑáÅ~í~ÒK==
iÉ= éÉêëçåÉ= ÅÜÉ= áåíÉåÇçåç= ÉãáÖê~êÉ= ëçåç= çê~= ÅçëíêÉííÉ= ëÉãéêÉ= éáª= ~= êáîçäÖÉêëá= ~=
áåíÉêãÉÇá~êá= É= é~ëë~íçêá= éÉê= éçíÉê= ê~ÖÖáìåÖÉêÉ= á= é~Éëá= éáª= êáÅÅÜáK= i~= ã~åÅ~åò~= Çá=
áëíêìòáçåÉI=äÉ=Ñ~äëÉ=éêçãÉëëÉ=É=äÛìêÖÉåò~=Çá=íêçî~êÉ=ìå=ä~îçêç=ëéáåÖçåç=ãçäíá=ÇÉá=ãáÖê~åíá=
É= ÇÉääÉ= ãáÖê~åíá= íê~= äÉ= êÉíá= ÇÉá= íê~ÑÑáÅ~åíáK= iÉ= ÇçååÉ= ëçåç= é~êíáÅçä~êãÉåíÉ= îìäåÉê~Äáäá= áå=
èì~åíçI=áå=ãçäíá=é~ÉëáI=≠=äÛìçãç=~Ç=~îÉê=Çáêáííç=~ääÛáëíêìòáçåÉK=mÉê=èìÉëíç=äÉ=ÇçååÉ=Ñ~ååç=
èì~ëá=ëÉãéêÉ=é~êíÉ=ÇÉää~=ÅçëáÇÇÉíí~=ã~åçÇçéÉê~=åçå=èì~äáÑáÅ~í~K==
f=é~Éëá=çÅÅáÇÉåí~äá=Ü~ååç=ìå~=ÑçêíÉ=Ççã~åÇ~=Çá=ã~åçÇçéÉê~=Çá=èìÉëíç=íáéçK=
fä=ãÉêÅ~íç=åÉêç=éêçëéÉê~=ÇìåèìÉ=åÉä=ëÉííçêÉ=áåÑçêã~äÉ=É=åÉä=ÑÉåçãÉåç=ÇÉää~=íê~íí~=ÇÉääÉ=
ÇçååÉI= ÅÜÉ= åçå= ~îêÉÄÄÉ= äÉ= ëíÉëëÉ= ÇáãÉåëáçåá= ëÉåò~= äÉ= êÉÖçä~òáçåá= ëí~í~äá= ÇÉää~=
ãáÖê~òáçåÉK=
=
iÉ= êÉëíêáòáçåá= ëí~í~äá= åÉääÛ~ãÄáíç= ÇÉä= Çáêáííç= Çá= ëçÖÖáçêåç= É= ÇÉá= éÉêãÉëëá=Çá=ä~îçêç=éÉê= Öäá=
ëíê~åáÉêá= ëçåç= ìå= íÉêêÉåç= ÑÉêíáäÉ= éÉê= ä~= ÇáÑÑìëáçåÉ= Çá= ê~ééçêíá= Çá= ÇáéÉåÇÉåò~= É=
ëÑêìíí~ãÉåíç= É= êÉä~òáçåá= îáçäÉåíÉI= ëáíì~òáçåá= ÇÉääÉ= èì~äá= ~ééêçÑáíí~åç= á= ÄÉåÉÑáÅá~êá= ÇÉää~=
íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åáK=iÉ=éçëëáÄáäáí¶=Çá=áããáÖê~òáçåÉ=äÉÖ~äÉ=éÉê=äÉ=éÉêëçåÉ=éêçîÉåáÉåíá=
Ç~á=ÅçëáÇÇÉííá=é~Éëá=íÉêòáÒ=ëá=êÉëíêáåÖçåç=~á=Öáçêåá=åçëíêá=~ääÛ~ííáîáí¶=Çá=Ä~ääÉêáå~=Çá=Å~Ä~êÉí=
ç= ~ä= ã~íêáãçåáç= ~= é~Ö~ãÉåíç= Åçå= ìå= ìçãç= ëîáòòÉêç= ç= éçëëÉëëçêÉ= Çá= ìå= éÉêãÉëëç= Çá=
ëçÖÖáçêåçK=
få= èìÉëíç= ãçÇçI= á= éêçéêáÉí~êá= Çá= Å~Ä~êÉí= ç= Öäá= ëéçëá= éçëëçåç= Ñ~ÅáäãÉåíÉ= Ñ~êÉ= éêÉëëáçåÉ=
ëìääÉ=ãáÖê~åíáI=ãáå~ÅÅá~åÇçäÉ=Çá=êáåîá~êäÉ=åÉä=é~ÉëÉ=Ç~ä=èì~äÉ=éêçîÉåÖçåç=åÉä=Å~ëç=áå=Åìá=
ä~ëÅáåç=áä=ä~îçêç=ç=áä=ã~êáíçK=
=
fä= Ñ~ííç= ÅÜÉ= áä= ëçÖÖáçêåç= áääÉÖ~äÉÒ= îÉåÖ~= ÅçåëáÇÉê~íç= ÅçãÉ= ìå= ÇÉäáííç= áãéÉÇáëÅÉ= ~ääÉ=
îáííáãÉ= Çá= èìÉëíÉ= ëáíì~òáçåá= Çá= Ñ~ê= î~äÉêÉ= á= äçêç= ÇáêáííáK= få= ÉÑÑÉííáI= èì~åÇç= ÇÉÅáÇçåç= Çá=
äçíí~êÉ=Åçåíêç=äç=ëÑêìíí~ãÉåíç=É=ä~=îáçäÉåò~=Çá=Åìá=ëçåç=îáííáãÉI=ä~=ã~ÖÖáçê~åò~=ÇÉá=é~Éëá=
EpîáòòÉê~= ÅçãéêÉë~>F= åçå= çÑÑêÉ= äçêç= éêçíÉòáçåÉ= É= ëçëíÉÖåçI= ã~= ~åòá= äÉ= ÅçåÇ~åå~= É= äÉ=
ÉëéÉääÉK= pÉÅçåÇç= äÉ= ê~ÅÅçã~åÇ~òáçåá= ÇÉÖäá= çêÖ~åáëãá= ëéÉÅá~äáòò~íá= áåíÉêå~òáçå~äáQI= ä~=
äçíí~=Åçåíêç=äÛáããáÖê~òáçåÉ=áääÉÖ~äÉÒ=≠=éá~òò~í~=ãçäíç=éáª=áå=~äíç=åÉää~=äáëí~=ÇÉääÉ=éêáçêáí¶=
éçäáíáÅÜÉ=ÇÉÖäá=ëí~íá=êáëéÉííç=~ää~=äçíí~=Åçåíêç=ä~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åá=É=~ää~=éêçíÉòáçåÉ=
ÇÉá=Çáêáííá=ÇÉÖäá=áããáÖê~íá=EiÉ=_êÉíçåLcáÉÅÜíÉê=OMMRWNOTFK=få=ëÉÖìáíç=~á=ÇáëÅçêëá=ÇÉã~ÖçÖáÅá=
ëìÖäá= ~Äìëá= áå= ã~íÉêá~= Çá= Çáêáííç= ÇÛ~ëáäçÒ= áå= pîáòòÉê~I= îáÉåÉ= ë~ÅêáÑáÅ~í~= ìå~= ãáÖäáçêÉ=
éêçíÉòáçåÉ=ÇÉääÉ=îáííáãÉ=ÇÉää~=íê~íí~=Åçå=áä=éêÉíÉëíç=ÅÜÉ=äÉ=ãáÖê~åíá=åÉ=~ééêçÑáííÉêÉÄÄÉêç=
éÉê=çííÉåÉêÉ=ìå=éÉêãÉëëç=Çá=ëçÖÖáçêåç=áå=ã~åáÉê~=Ñê~ìÇçäÉåí~K=
=
cáåç= ~= ÅÜÉ= ä~= äçíí~= Åçåíêç= äÛáããáÖê~òáçåÉ= áääÉÖ~äÉÒ= îáÉåÉ= éçëí~= ~ä= Çá= ëçéê~= ÇÉää~=
éêçíÉòáçåÉ= ÇÉá= Çáêáííá= ÇÉá= ãáÖê~åíáI= ä~= íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åá= åçå= éçíê¶= ÉëëÉêÉ=
ÅçãÄ~ííìí~=áå=ã~åáÉê~=ÉÑÑÉííáî~X=äÉ=îáííáãÉ=åçå=éçíê~ååç=ÉëëÉêÉ=Ç~îîÉêç=éêçíÉííÉK=
=
=
=
3° tipo di approccio: LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
=
pçäç=ìå~=ãáåçê~åò~=ÇÉá=Å~ëá=Çá=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åá=Ü~ååç=~îìíç=äìçÖç=åÉääÛ~ãÄáíç=
ÇÉää~= Åêáãáå~äáí¶= çêÖ~åáòò~í~K= fä= íê~ÑÑáÅç= ëá= ëîçäÖÉ= éÉêäçéáª= íê~= ãÉãÄêá= ÇÉää~= ëíÉëë~=
Ñ~ãáÖäá~I=~ãáÅáI=ÅçåçëÅÉåíá=É=éáÅÅçäÉ=áãéêÉëÉ=äçÅ~äáK=j~äÖê~Çç=Åá∂I=éÉê∂I=ä~=äçíí~=Åçåíêç=ä~=
íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åá= ≠= éá~òò~í~= ëá~= ~= äáîÉääç= å~òáçå~äÉ= ÅÜÉ= áåíÉêå~òáçå~äÉ= ëçííç= áä=
ëÉÖåç=ÇÉää~=äçíí~=Åçåíêç=ä~==Åêáãáå~äáí¶=çêÖ~åáòò~í~K=
=
kçå= ≠= ÇìåèìÉ= ìå= Å~ëç= ÅÜÉ= ä~= éêáã~= ÇÉääÉ= ÅçåîÉåòáçåá= êÉÅÉåíá= ÅÜÉ= êáÖì~êÇ~åç=
èìÉëíÛ~êÖçãÉåíçRI=áä=ÅçëáÇÇÉííç=mêçíçÅçääç=Çá=m~äÉêãçI=ëá~=ìåÛ~ÖÖáìåí~=~ää~=ÅçåîÉåòáçåÉ=
áåíÉêå~òáçå~äÉ=Åçåíêç=ä~=Åêáãáå~äáí¶=çêÖ~åáòò~í~=Elkr=OMMMFK=rå=~ååç=éêáã~I=åÉä=NVVVI=≠=
ëí~íç= áëíáíìáíç= ~ääÛáåíÉêåç= ÇÉääÛrÑÑáÅáç= Åçåíêç= ä~= ÇêçÖ~= É= áä= ÅêáãáåÉ= ÇÉääÉ= k~òáçåá= råáíÉ=
Erkla`F= ìå= éêçÖê~ãã~= áåíÉêå~òáçå~äÉ= Çá= äçíí~= Åçåíêç= ä~= íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åá=
EdäçÄ~ä= mêçÖê~ã= ~Ö~áåëí= qê~ÑÑáÅâáåÖ= áå= eìã~å= _ÉáåÖë= dm^qFK= råç= ÇÉÖäá= çÄáÉííáîá= Çá=
èìÉëíç= éêçÖê~ãã~= Éê~= èìÉääç= Çá= ãÉííÉêÉ= áå= ÉîáÇÉåò~= á= äÉÖ~ãá= íê~= ä~= íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá=
ìã~åá= É= ä~= Åêáãáå~äáí¶= çêÖ~åáòò~í~K= iÛrkla`= ÅçåëáÇÉê~= ä~= íê~íí~= É= áä= Åçåíê~ÄÄ~åÇç= Çá=
ãáÖê~åíá= ÅçãÉ= ÇìÉ= ÇÉá= éêçÄäÉãá= áå= éáª= ê~éáÇ~= ÅêÉëÅáí~Ò= åÉääÛ~ãÄáíç= ÇÉä= ÅêáãáåÉ=
íê~åë~òáçå~äÉ=çêÖ~åáòò~íçK=açîÉ=ä~=íê~íí~=ëá=ëîçäÖÉ=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉä=ëÉííçêÉ=ÇÉää~=Åêáãáå~äáí¶=
çêÖ~åáòò~í~I=Éëë~=Ü~=ìå~=ëíêÉíí~=êÉä~òáçåÉ=Åçå=áä=íê~ÑÑáÅç=Çá=ÇêçÖ~=É=Çá=~êãáI=äÛáåÇìëíêá~=ÇÉá=
ÇçÅìãÉåíá=Ñ~äëá=ÉLç=áä=êáÅáÅä~ÖÖáç=Çá=ÇÉå~êç=ëéçêÅç=Erkla`=OMMSWSVFK=
=
i~= íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åá= ≠I= éÉê= ê~Öáçåá= ÇáîÉêëÉI= ìå= ÅçããÉêÅáç= éçÅç= êáëÅÜáçëçW= äÉ=
îáííáãÉ= ëçåç= ÇáÑÑáÅáäãÉåíÉ= áÇÉåíáÑáÅ~ÄáäáI= ~åÅÜÉ= éÉêÅܨ= ãçäíÉ= Çá= ÉëëÉ= ~ÅÅÉíí~åç= áä=
ãÉêÅ~íçÒI= ~äãÉåç= ~ääÛáåáòáçK= kÉääç= ëíÉëëç= íÉãéçI= ÉëëÉ= ëçåç= ëçííçãÉëëÉ= ~= éêÉëëáçåá= Çá=
î~êáç= íáéçI= ÅçãÉ= íÉëíáãçåá= éêáåÅáé~äá= ÇÉä= ÅêáãáåÉ= ÅçããÉëëç= Ç~á= íê~ÑÑáÅ~åíáK= iÉ= éêÉëëáçåá=
éêçîÉåÖçåç= ëá~= Ç~á= íê~ÑÑáÅ~åíá= ëíÉëëáI= ëá~= Ç~ääç= ëí~íç= çëéáíÉÒ= ÅÜÉ= ëá= éêÉçÅÅìé~= ëçäç= Çá=
ÉëéÉääÉêäÉ=áä=éáª=îÉäçÅÉãÉåíÉ=éçëëáÄáäÉK=
iÉ=îáííáãÉ=åçå=ëçåç=ÇìåèìÉ=ÓÅçãéêÉåëáÄáäãÉåíÉJ=é~êíáÅçä~êãÉåíÉ=áåíÉêÉëë~íÉ=~Ç=~éêáêÉ=
ìå~= éêçÅÉÇìê~= ÖáìÇáòá~êá~= Åçåíêç= á= äçêç= ëÑêìíí~íçêáK= ^åÅÜÉ= åÉá= é~Éëá= ÇçîÉ= ëá= íêçî~åç=
ãçäíáëëáãÉ= îáííáãÉ= ÇÉää~= íê~íí~I= äÉ= éêçÅÉÇìêÉ= ~éÉêíÉ= Åçåíêç= á= íê~ÑÑáÅ~åíá= ëçåç= ê~êÉI= É= éáª=
ê~êÉ=~åÅçê~=ëçåç=äÉ=ÅçåÇ~ååÉ=EÅÑK=rkla`=OMMSWTOFK=få=pîáòòÉê~I=äÛáãéÉÖåç=ÇÉääç=ëí~íç=
Ü~= éÉêäçãÉåç= éçêí~íç= ~ääÛ~ìãÉåíç= ÇÉääÉ= éêçÅÉÇìêÉ= ÖáìÇáòá~êáÉ= ErÑÑáÅáç= cÉÇÉê~äÉ= ÇÉää~=
mçäáòá~=OMMSWSOFK=
=
a~ä= éìåíç= Çá= îáëí~= ÇÉá= Çáêáííá= ÇÉää~= éÉêëçå~I= éÉêëÉÖìáêÉ= éÉå~äãÉåíÉ= á= íê~ÑÑáÅ~åíá= Ç~= ìå~=
é~êíÉ=≠=~ìÖìê~ÄáäÉI=áå=èì~åíç=äÛáãéìåáí¶=áåÅçê~ÖÖá~=ä~=Åçåíáåì~òáçåÉ=ÇÉääÉ=îáçä~òáçåá=ÇÉá=
Çáêáííá=ìã~åáK=
a~ääÛ~äíê~I=íìíí~îá~I=èìÉëíç=éì∂=äÉÇÉêÉ=ìäíÉêáçêãÉåíÉ=á=Çáêáííá=ÇÉääÉ=îáííáãÉI=ëÉ=åçå=Éëáëíçåç=
éêçÖê~ããá=Çá=éêçíÉòáçåÉ=ÇÉá=íÉëíáãçåá=~ÇÉÖì~íáK=däá=~ííá=Çá=ê~ééêÉë~Öäá~=Åçåíêç=äÉ=ÇçååÉ=
ÅÜÉ= Ü~ååç= íÉëíáãçåá~íç= ç= Åçåíêç= äÉ= äçêç= Ñ~ãáÖäáÉ= ëçåç= ãçäíç= ÑêÉèìÉåíáK= nìÉëíç= ≠= áä=
ãçíáîç= éÉê= Åìá= äÉ= çêÖ~åáòò~òáçåá= áåíÉêå~òáçå~äá= êáîÉåÇáÅ~åç= ìå= ~ééêçÅÅáç= ÖäçÄ~äÉ= ~ä=
éêçÄäÉã~I=çêáÉåí~íç=éêáã~=Çá=íìííç=~ää~=éêçíÉòáçåÉ=ÇÉääÉ=îáííáãÉI=É=åçå=~ä=éÉêëÉÖìáãÉåíç=
éÉå~äÉ=ÇÉá=íê~ÑÑáÅ~åíá=Ee`o=OMMOX=bm=OMMSX=lb`a=OMMPFK=
=
iÉ=ãáëìêÉ=éêÉëÉ=Çìê~åíÉ=ä~=äçíí~=Åçåíêç=ä~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åá=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=îçäíÉ=
åçå=~ää~=äçíí~=Åçåíêç=áä=ÅêáãáåÉ=çêÖ~åáòò~íç=É=~ä=éÉêëÉÖìáãÉåíç=áå=Öáìëíáòá~=ÇÉá=Åêáãáå~äáI=
ã~= ~ä= Åçåíê~êáç= ~ää~= éêçíÉòáçåÉ= ÇÉääÉ= îáííáãÉ= É= ÇÉá= íÉëíáãçåáI= áå= = ãçÇç= ÅÜÉ= Éëëá= åçå=
ÇÉÄÄ~åç=ëìÄáêÉ=EåìçîÉF=ÇÉÖê~Ç~òáçåáI=ÇáëÅêáãáå~òáçåá=É=îáçä~òáçåá=ÇÉá=äçêç=ÇáêáííáK=
=
=
=
4° tipo di approccio: L’ECONOMIA
=
a~=ìå=éìåíç=Çá=îáëí~=ÉÅçåçãáÅçI=ä~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åá=éì∂=ÉëëÉêÉ=~å~äáòò~í~=ÅçãÉ=
ìå= ÅçãìåÉ= ãÉÅÅ~åáëãç= Çá= Ççã~åÇ~= É= çÑÑÉêí~K= i~= êáé~êíáòáçåÉ= ÇÉä= ãÉêÅ~íç=
áåíÉêå~òáçå~äÉ= ÇÉä= ä~îçêç= É= ä~= ãçåÇá~äáòò~òáçåÉ= ÅçåíêáÄìáëÅçåç= ã~ëëáÅÅá~ãÉåíÉ= ~ä= ëìç=
Ñìåòáçå~ãÉåíçK=
=
a~ää~= é~êíÉ= ÇÉääÛçÑÑÉêí~I= ëá= íêçî~åç= éÉêëçåÉ= ÓéêáåÅáé~äãÉåíÉ= ÇçååÉJ= ~ää~= êáÅÉêÅ~= Çá= ìå=
ä~îçêç= êÉíêáÄìáíçI= Çá= ìå~= îáí~= ÇáÖåáíçë~= É= ÇÉää~= éçëëáÄáäáí¶= Çá= é~êíÉÅáé~êÉ= ~ää~= ëçÅáÉí¶=
ãçåÇá~äÉ= ÇÉä= ÅçåëìãçK= få= åìãÉêçëá= é~Éëá= ÇÉä= pìÇ= É= ÇÉääÛbëí= äÉ= éçëëáÄáäáí¶= Çá= ~îÉêÉ= ìå=
êÉÇÇáíç=êÉÖçä~êÉ=É=ëìÑÑáÅáÉåíÉ=~ä=ã~åíÉåáãÉåíç=ëçåç=ÇáãáåìáíÉ=åçíÉîçäãÉåíÉ=áå=ëÉÖìáíç=
~á= Å~ãÄá~ãÉåíá= ëçÅá~äáI= ~Öäá= ëîáäìééá= ÇÉääÛÉÅçåçãá~= å~òáçå~äÉ= É= ãçåÇá~äÉ= çééìêÉ= ~ääÉ=
ÖìÉêêÉK=i~=éçîÉêí¶=≠=áå=Åçåíáåìç=~ìãÉåíçI=á=ÇáëçÅÅìé~íá=ëìéÉê~åç=áä=RMB=íê~=á=Öáçî~åáI=äÉ=
Öáçî~åá= ÇçååÉ=ëçåç= ~åÅçê~= éáª= íçÅÅ~íÉK= bëëÉ=Ü~ååç= ÅçãÉ= ìåáÅá= ëÄçÅÅÜá= éêçÑÉëëáçå~äá=áä=
ëÉííçêÉ= áåÑçêã~äÉ= EÇÉá= ëÉêîáòáFI= äÉ= ëáåÖçäÉ= ÉÅçåçãáÉ= ÇçãÉëíáÅÜÉ= ç= äÛáåÇìëíêá~= ÇÉä= ëÉëëçW=
íìííÉ=~ííáîáí¶=ã~äé~Ö~íÉI=ã~ä=éêçíÉííÉ=É=éê~íáÅ~ãÉåíÉ=åçå=êÉÖçä~ãÉåí~íÉK==
=
a~ää~=é~êíÉ=ÇÉää~=Ççã~åÇ~I=~ÄÄá~ãç=á=íê~ÑÑáÅ~åíá=Çá=ÉëëÉêá=ìã~åáI=Öäá=áåíÉêãÉÇá~êáI=äÉ=~äíêÉ=
éÉêëçåÉ= ÅÜÉ= íê~ÖÖçåç= éêçÑáííç= Ç~ää~= íê~íí~= EéêçéêáÉí~êá= Çá= Å~Ä~êÉíI= ëéçëáI= ÉÅçåçãáÉ=
ÇçãÉëíáÅÜÉI= áãéêÉëÉFK= nìÉëíá= ìäíáãá= ëçåç= íìííá= ~ää~= êáÅÉêÅ~= Çá= ã~åçÇçéÉê~= ëÑêìíí~ÄáäÉ= É=
ëÉåò~= Çáêáííá= ÖáìêáÇáÅáK= i~= ãçíáî~òáçåÉ= Ñáå~äÉ= ≠= ëÉãéêÉ= ä~= ëíÉëë~W= Éåçêãá= éêçÑáííá= ~= Ä~ëëç=
êáëÅÜáçK==
i~= ÅáÑê~= ÇÛ~ÑÑ~êá= ~ååì~äÉ= ≠= ëíáã~í~= ~ííçêåç= ~á= PR= ãáäá~êÇá= Çá= Ççää~êáK= pÉ= èìÉëí~= ëíáã~= ëá=
êáîÉä~ëëÉ=ÅçêêÉíí~I=îçêêÉÄÄÉ=ÇáêÉ=ÅÜÉ=áä=íê~ÑÑáÅç=Çá=ÉëëÉêá=ìã~åá=Ü~=ëìéÉê~íç=èìÉääç=Çá=~êãá=
É=èìÉääç=ÇÉää~=ÇêçÖ~=ErÑÑáÅáç=cÉÇÉê~äÉ=Çá=mçäáòá~=OMMSWSNFK=f=éêçÄäÉãá=ëçÅá~äá=ÉÇ=ÉÅçåçãáÅá=
Ü~ååç= ÇìåèìÉ= ÇÉääÉ= êáéÉêÅìëëáçåá= ëìää~= Ççã~åÇ~W= ä¶= ÇçîÉ= áä= ä~îçêç= êÉÖçä~êÉ= ÇáîÉåí~=
ëÉãéêÉ=éáª=ê~êçI=~ìãÉåí~=ä~=ÇáëéçëáòáçåÉ=Çá=áåÇáîáÇìá=É=áãéêÉëÉ=~=ÅÉêÅ~êÉ=åìçîá=Öì~Ç~Öåá=
~ä=ÅçåÑáåÉ=ÇÉää~=äÉÖ~äáí¶=ç=~ÇÇáêáííìê~=~ä=Çá=ä¶=Çá=ÉëëçK=i~åÅá~êëá=åÉää~=íê~íí~=≠=ìå~=éçëëáÄáäáí¶=
éÉê= çííÉåÉêÉ= Öì~Ç~Öåá= Ñ~Åáäá= É= êÉä~íáî~ãÉåíÉ= éçÅç= êáëÅÜáçëáI= ÅÜÉ= ëá~= ÅçãÉ= áåíÉêãÉÇá~êáI=
íê~ÑÑáÅ~åíá=ç=ÖÉêÉåíá=Çá=ìå=ÄçêÇÉääç=EÅÑK=pïÉÇáëÜ=jáåáëíêó=Ñçê=cçêÉáÖå=^ÑÑ~áêë=OMMPWNSFK=
=
rå= ~äíêç= ãçíçêÉ= áãéçêí~åíÉ= ÇÉää~= íê~íí~= ≠= ä~= ÑçêíÉ= Ççã~åÇ~= Çá= ã~åçÇçéÉê~= ~= Äìçå=
ãÉêÅ~íç= É= ëÑêìíí~ÄáäÉK= nìÉëí~= Ççã~åÇ~= ≠= éêÉëÉåíÉ= çîìåèìÉ= åÉä= ãçåÇçI= ã~= ≠=
é~êíáÅçä~êãÉåíÉ=ÑçêíÉ=åÉá=é~Éëá=çÅÅáÇÉåí~äá=êáÅÅÜáI=ÇçîÉ=~ìãÉåí~=Åçåíáåì~ãÉåíÉI=~=Å~ìë~=
ÇÉá=éêçÅÉëëá=Çá=êáÇáëíêáÄìòáçåÉ=ÇÉä=ä~îçêç=áå=Åçêëç=áå=èìÉëíá=~ååáK=i~=Ñê~ããÉåí~òáçåÉ=ÇÉä=
ãÉêÅ~íç= ÇÉä= ä~îçêç= áåíÉêå~òáçå~äÉI= ëíêìííìê~íç= ëÉÅçåÇç= ÇáëÅêáãáå~òáçåá= Çá= ÖÉåÉêÉ= É= Çá=
çêáÖáåÉI= Åçå= Ç~= ìå~= é~êíÉ= á= éçëíá= Çá= ä~îçêç= ÄÉå= êÉãìåÉê~íá= åÉä= Å~ãéç= ÇÉääÉ= éêÉëí~òáçåá=
áåÇáîáÇì~äá= Eã~å~ÖÉãÉåí= É= Ñáå~åò~FI= Ç~ääÛ~äíê~= Öäá= áãéáÉÖÜá= ã~äé~Ö~íá= åÉä= ëÉííçêÉ= ÇÉá=
ëÉêîáòá= áåÇáîáÇì~äá= É= èìÉääç= áåÑçêã~äÉI= ≠= ìå= ÉäÉãÉåíç= ÉëëÉåòá~äÉ= ÇÉää~= ãçåÇá~äáòò~òáçåÉ=
ÇÉääÛÉÅçåçãá~= EÅÑK= p~ëëÉå= NVVSFK= m~ê~ääÉä~ãÉåíÉI= ä~= ãçåÇá~äáòò~òáçåÉ= éêçãìçîÉ= áä=
êÉÅäìí~ãÉåíç=íê~åëå~òáçå~äÉ=Çá=ã~åçÇçéÉê~=éçÅç=ç=åçå=èì~äáÑáÅ~í~I=áå=ã~åáÉê~=äÉÖ~äÉ=ç=
áääÉÖ~äÉK=
=
i~= íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åá= åçå= éì∂= ÉëëÉêÉ= ~å~äáòò~í~= ëÉåò~= ìåç= ëÖì~êÇç= ÅêáíáÅç= ëìää~=
êáé~êíáòáçåÉ= áåíÉêå~òáçå~äÉ= ÇÉä= ä~îçêç= éêçîçÅ~í~= Ç~ää~= ãçåÇá~äáòò~òáçåÉ= ÇÉääÛÉÅçåçãá~K=
cáåç= ~= ÅÜÉ= ë~ê~ååç= ~ÅÅÉíí~íá= Ç~ää~= ëçÅáÉí¶= É= ÅçåëáÇÉê~íá= ÅçãÉ= åÉÅÉëë~êá= éÉê= äÛÉÅçåçãá~=
ÇÉá=ê~ééçêíá=Çá=ä~îçêç=Ä~ë~íá=ëìääç=ëÑêìíí~ãÉåíçI=ä~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åá=éêçëéÉêÉê¶K=
=
=
=
5° tipo di approccio: I RAPPORTI DI GENERE
=
i~= íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åá= ≠= äÉÖ~í~= ãçäíç= ëíêÉíí~ãÉåíÉ= ~á= ê~ééçêíá= Çá= éçíÉêÉ= É=
Ççãáå~òáçåÉ=Ä~ë~íá=ëì=ÅêáíÉêá=Çá=çêáÖáåÉI=Çá=å~òáçå~äáí¶I=Çá=ëí~íìíç=ëçÅá~äÉI=ã~=ëçéê~ííìííç=
Çá=ÖÉåÉêÉK=
pÉåò~=äÉ=ÇáëÅêáãáå~òáçåá=É=Öäá=ëíÉêÉçíáéá=Åçåíêç=äÉ=ÇçååÉI=ä~=íê~íí~=ë~êÉÄÄÉ=áãéÉåë~ÄáäÉK=f=
ê~ééçêíá=Çá=éçíÉêÉ=é~íêá~êÅ~äá=áåÑäìÉåò~åç=ä~=éçäáíáÅ~=É=ä~=Åìäíìê~=í~åíç=åÉá=é~Éëá=Çá=çêáÖáåÉ=
èì~åíç=áå=èìÉääá=Çá=ÇÉëíáå~òáçåÉK=
=
i~= ÇáëÅêáãáå~òáçåÉ= É= ä~= îáçäÉåò~= Çá= ÖÉåÉêÉ= ëçåç= íê~= á= Ñ~ííçêá= ÅÜÉ= ëéáåÖçåç= äÉ= ÇçååÉ= ~=
ÉãáÖê~êÉI= çäíêÉ= ~Öäá= ~ëéÉííá= ÉÅçåçãáÅá= ãÉåòáçå~íá= éáª= ëçéê~K= rå~= ãçäíáíìÇáåÉ= Çá= ÄìçåÉ=
ê~Öáçåá=äÉ=éçêí~åç=~=ëçÖå~êÉ=ìå~=îáí~=ãáÖäáçêÉW=Ç~ä=ÇáëéêÉòòç=åÉá=ÅçåÑêçåíá=ÇÉääÉ=ê~Ö~òòÉ=
É=ÇÉääÉ=ÇçååÉI=~ä=êáÅçêëç=ëáëíÉã~íáÅç=~ää~=îáçäÉåò~=áå=ëçÅáÉí¶=É=áå=Ñ~ãáÖäá~I=é~ëë~åÇç=éÉê=äÉ=
ãáåçêá=éçëëáÄáäáí¶=áå=Å~ãéç=ä~îçê~íáîçK=i~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åá=åÉ=~ééêçÑáíí~K=
=
iÛ~ííáíìÇáåÉ=é~íêá~êÅ~äÉ=îÉêëç=ä~=ëÉëëì~äáí¶=ÑÉããáåáäÉ=≠=ìå=~äíêç=Ñ~ííçêÉ=ÇÉíÉêãáå~åíÉ=éÉê=áä=
Ñìåòáçå~ãÉåíç=ÇÉää~=íê~íí~K=i~=îçäçåí¶=ÇÉÖäá= ìçãáåá=Çá=~îÉêÉ=áä=Åçåíêçääç=ëìää~=ëÉëëì~äáí¶=
ÑÉããáåáäÉ= ≠= ìå= ÑÉåçãÉåç= íê~åëå~òáçå~äÉI= åçå= ≠= éêÉêçÖ~íáî~= Çá= ~äÅìåÉ= ÅìäíìêÉ= ç=
íê~ÇáòáçåáK= aÛ~äíê~= é~êíÉI= äÉ= ÇçååÉ= É= äÉ= ê~Ö~òòÉ= ÅÜÉ= Ü~ååçI= îçäçåí~êá~ãÉåíÉ= ç=
áåîçäçåí~êá~ãÉåíÉI= ê~ééçêíá= ëÉëëì~äá= Åçå= ìå= ìçãç= ÅÜÉ= åçå= ≠= áä= äçêçÒI= ëçåç= ~åÅçê~=
ëéÉëëç= ÇáëÅêáãáå~íÉ= É= ÇáëéêÉòò~íÉ= áå= ãçäíá= é~ÉëáK= rå~= ê~Ö~òò~= îáçäÉåí~í~= éì∂= ÉëëÉêÉ=
ëî~äçêáòò~í~=ÅçãÉ=ÉëëÉêÉ=ìã~åç=Ñáåç=~ÇÇáêáííìê~=~Ç=ÉëëÉêÉ=êáÖÉíí~í~=Ç~ää~=Åçãìåáí¶=áå=Åìá=
îáîÉK=
=
i~=êáé~êíáòáçåÉ=áå=Ä~ëÉ=~ä=ëÉëëç=ÇÉä=ãÉêÅ~íç=ÇÉä=ä~îçêç=Ü~=ÅçãÉ=ÅçåëÉÖìÉåò~=áä=Ñ~ííç=ÅÜÉ=
äÉ=ÇçååÉ=É=äÉ=ê~Ö~òòÉ=åçå=~ÄÄá~åçI=Öá¶=åÉä=äçêç=é~ÉëÉ=ÇÛçêáÖáåÉI=ëÄçÅÅÜá=éêçÑÉëëáçå~äá=~ä=
Çá=Ñìçêá=ÇÉääÛáåÇìëíêá~=ÇÉä=ëÉëëç=É=ÇÉä=ëÉííçêÉ=áåÑçêã~äÉ=ÇÉá=ëÉêîáòáK=f=éÉêãÉëëá=Çá=ëçÖÖáçêåç=
É=Çá=ä~îçêç=ëçåç=ÉÖì~äãÉåíÉ=ÅçåÅÉëëá=áå=Ä~ëÉ=~ä=ëÉëëç=ÇÉää~=éÉêëçå~=ÅÜÉ=äá=êáÅÜáÉÇÉW=Éëëá=
ÅçåíêáÄìáëÅçåç=~ä=êÉÅäìí~ãÉåíç=ÇÉääÉ=ãáÖê~åíá=éÉê=~ííáîáí¶=ä~îçê~íáîÉ=ëíêÉíí~ãÉåíÉ=äÉÖ~íÉ=
~ä=ÖÉåÉêÉK==
=
^åÅÜÉ=áä=ÇáëÅçêëç=ÅÜÉ=ëá=Ñ~=ëìää~=íê~íí~=ÇÉääÉ=ÇçååÉ=ëá=Ä~ë~=ëì=ëíÉêÉçíáéáK=^=Ñçêò~=Çá=é~êä~êÉ=
Çá=îáííáãÉI=ëá=Ñçêã~=åÉääÛáãã~Öáå~êáç=ÅçãìåÉ=ìåÛáÇÉ~=Çá=ìå~=Ççåå~=é~ëëáî~I=ÇÉÖê~Ç~í~=~=
ëí~íìíç=Çá=çÖÖÉííç=É=ëÉåò~=éêçëéÉííáîÉ=Çá=~òáçåÉK=iÉ=_êÉíçåLcáÉÅÜíÉê=çééçåÖçåç=~=èìÉëí~=
áãã~ÖáåÉ=èìÉää~=ÇÉää~=ÅêÉ~íáîáí¶=Åçå=ä~=èì~äÉ=äÉ=ÇçååÉ=áåíÉêîáëí~íÉ=Ñ~ååç=ìëç=ÇÉääç=ëíêÉííç=
ã~êÖáåÉ= Çá= ~òáçåÉ= ÅÜÉ= Ü~ååçI= Ä~êÅ~ãÉå~åÇçëá= Åáç≠= íê~= ~Ç~íí~ãÉåíç= É= êÉëáëíÉåò~I= É=
ÅÉêÅ~åç= ÇÉääÉ= îáÉ= ÇÛìëÅáí~= Ç~ää~= äçêç= ëáíì~òáçåÉ= EiÉ_êÉíçåLcáÉÅÜíÉê= OMMRWSTFK= fåçäíêÉI=
äÛáåíÉêÉëëÉ= éçäáíáÅç= ÅêÉëÅÉåíÉ= îÉêëç= äÉ= ÇçååÉ= îáííáãÉ= Çá= íê~íí~= éì∂= Ñ~äëáÑáÅ~êÉ= áä= åçëíêç=
ëÖì~êÇç=åÉá=ÅçåÑêçåíá=Çá=èìÉääÉ=ÇçååÉ=ÅÜÉI=~ìíçåçãÉ=É=ÄÉå=áåÑçêã~íÉI=ãáÖê~åç=Åçå=ìå=
éêçÖÉííç= Çá= îáí~= éÉêëçå~äÉI= ~åÅÜÉ= ëÉ= Éëëç= ã~Ö~êá= äÉ= íê~ëÅáåÉê¶= îÉêëç= äç= ëíÉëëç=
ëÑêìíí~ãÉåíçK==
=
fä=ÇáÄ~ííáíç=ëìää~=íê~íí~=ÇÉääÉ=ÇçååÉ=åçå=ÇÉîÉ=áå=~äÅìå=Å~ëç=Åä~ëëáÑáÅ~êÉ=äÉ=ÇçååÉ=îáííáãÉ=Çá=
îáçäÉåò~=ÉÇ=ÉëÅäìëáçåÉ=ÅçãÉ=çÖÖÉííá=é~ëëáîáK=bëëÉ=ëçåç=ÇÉá=ëçÖÖÉííá=~ííáîá=Åçå=ÇÉá=éêçÖÉííá=
Çá=îáí~=éÉêëçå~äáK=
=
=
6° tipo di approccio: LA PROSTITUZIONE
=
i~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åáI=É=áå=é~êíáÅçä~êÉ=ä~=íê~íí~=ÇÉääÉ=ÇçååÉI=≠=ëíêÉíí~ãÉåíÉ=äÉÖ~í~=
~ää~= éêçëíáíìòáçåÉ= É= ~ääÛáåÇìëíêá~= ÇÉä= ëÉëëç= É= ÇÉää~= éçêåçÖê~Ñá~K= kÉá= ÇáÄ~ííáíáI= ä~=
éêçëíáíìòáçåÉ= ≠= ÅçåëáÇÉê~í~= ÅçãÉ= áä= ã~äÉ= ~ëëçäìíç= ëÉåò~= áä= èì~äÉ= ä~= íê~íí~= åçå= ~îêÉÄÄÉ=
äìçÖçI=çééìêÉI=~=ëÉÅçåÇ~=ÇÉää~=éçëáòáçåÉ=ÇÉä=êÉä~íçêÉI=ÅçãÉ=ìå=ãÉëíáÉêÉ=ÅçãÉ=íìííá=Öäá=
~äíêáK= iÉ= éêçëíáíìíÉ= ÇçîêÉÄÄÉêç= ~ääçê~= ÉëëÉêÉ= éêçíÉííÉ= Ç~ää~= äÉÖáëä~òáçåÉ= ÇÉä= ä~îçêç=
Éë~íí~ãÉåíÉ= ÅçãÉ= íìííá= Öäá= ~äíêá= ä~îçê~íçêáK= bëëÉ= åçå= ÇçîêÉÄÄÉêç= èìáåÇáI= ~= ã~ÖÖáçê=
ê~ÖáçåÉI=ÉëëÉêÉ=ÅçëíêÉííÉ=~=ä~îçê~êÉ=áå=ã~åáÉê~=Ñçêò~í~K=
i~= éêçëíáíìòáçåÉ= ≠= áååÉÖ~ÄáäãÉåíÉ= ìåç= ÇÉá= ëÉííçêá= éêáåÅáé~äá= ÇÉää~= íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá=
ìã~åáK= få= ãçäíá= é~Éëá= ÇÉä= pìÇ= É= ÇÉääÛbëíI= áä= íìêáëãç= ëÉëëì~äÉ= É= äÛáåÇìëíêá~= ÇÉä= ëÉëëç=
ÅçåíêáÄìáëÅçåç= ä~êÖ~ãÉåíÉ= ~ä= éêçÇçííç= å~òáçå~äÉ= äçêÇçK= kÉá= é~Éëá= çÅÅáÇÉåí~äáI= pîáòòÉê~=
ÅçãéêÉë~I=ä~=éêçëíáíìòáçåÉ=≠=áãéÉåë~ÄáäÉ=~á=Öáçêåá=åçëíêá=ëÉåò~=áä=ÅçåíêáÄìíç=ÇÉääÉ=ÇçååÉ=
ëíê~åáÉêÉW=ëá=ëíáã~=ÅÜÉ=éáª=ÇÉää~=ãÉí¶=ÇÉääÉ=éêçëíáíìíÉ=áå=pîáòòÉê~=éêçîÉåÖçåç=Ç~ääÛÉëíÉêçK=
kÉää~= Åáíí¶= Çá= wìêáÖçI= NRMM= ÇçååÉ= ëìääÉ= PMMM= ÅÜÉ= ä~îçê~åç= äÉÖ~äãÉåíÉ= ÅçãÉ= éêçëíáíìíÉ=
~êêáî~åç=Ç~á=é~Éëá=ÇÉä=pìÇ=É=ÇÉääÛbëí=Ecfw=OMMPWUFK=
=
nìÉääç= ÇÉää~= éêçëíáíìòáçåÉ= ≠= ìå= ëçÖÖÉííç= ÅÜÉ= Ü~= ìå~= ÑçêíÉ= Åçååçí~òáçåÉ= éçäáíáÅ~= É=
ãçê~äÉK=kÉääÛ~ãÄáíç=ÇÉää~=Å~ãé~Öå~=ëìää~=íê~íí~=ÇÉääÉ=ÇçååÉI=ÇìÉ=Ñ~òáçåá=ëá=çééçåÖçåç=
ê~ÇáÅ~äãÉåíÉK=i~=éêáã~I=ÇÉíí~=~Äçäáòáçåáëí~ÒI=ÅçåëáÇÉê~=íìííá=á=íáéá=Çá=éêçëíáíìòáçåÉ=ÅçãÉ=
ìå~= ãáå~ÅÅá~= ~ää~= ÇáÖåáí¶= ìã~å~I= ÅçãÉ= ìå= çëí~Åçäç= ~ääÛìÖì~Öäá~åò~= ÇÉá= ëÉëëá= É= ÅçãÉ= áä=
ãçíçêÉ=éêáåÅáé~äÉ=ÇÉää~=íê~íí~K=bëë~=≠=èìáåÇá=~=Ñ~îçêÉ=ÇÉääÛ~ÄçäáòáçåÉ=Çá=èìÉëíç=ãÉëíáÉêÉK=
i~=ëÉÅçåÇ~=Ñ~òáçåÉ=~ÑÑÉêã~=áåîÉÅÉ=ÅÜÉ=çÖåá=Ççåå~=Ü~=áä=Çáêáííç=Çá=ëÅÉÖäáÉêÉ=äáÄÉê~ãÉåíÉ=áä=
éêçéêáç= éçëíç= Çá= ä~îçêçW= çÖåìå~= Çá= åçá= ÇÉîÉ= èìáåÇá= ÉëëÉêÉ= éêçíÉíí~I= åÉääÛÉëÉêÅáòáç= ÇÉä=
éêçéêáç=ãÉëíáÉêÉI=Ç~ää~=äÉÖáëä~òáçåÉ=áå=ã~íÉêá~K==
få= ~ÅÅçêÇç= Åçå= äÛlêÖ~åáòò~òáçåÉ= fåíÉêå~òáçå~äÉ= ÇÉä= i~îçêç= ElfqFI= ÅÜÉ= Ü~= êáÅçåçëÅáìíç=
ìÑÑáÅá~äãÉåíÉ=á=ä~îçêá=åÉä=ëÉííçêÉ=ëÉëëì~äÉ=åÉä=NVVUI=èìÉëí~=Ñê~òáçåÉ=Çá=éÉêëçåÉ=êáîÉåÇáÅ~=
ìå~= êáÇÉÑáåáòáçåÉ= ÇÉää~= éêçëíáíìòáçåÉ= ÅçãÉ= ä~îçêç= åÉä= ëÉííçêÉ= ëÉëëì~äÉI= ~ÑÑáåÅܨ= äÉ=
éêçëíáíìíÉ=éçëë~åç=ìëìÑêìáêÉ=~ééáÉåç=ÇÉá=äçêç=Çáêáííá=É=ÇÉää~=éêçíÉòáçåÉ=çÑÑÉêí~=Ç~ääÉ=äÉÖÖá=
ÇÉä=ä~îçêç=Ed^^qtLc^qtLfeoid=NVVVWQFK=
=
rå~= Åçë~= ≠= ÅÜá~ê~W= ä~= ÅçåÇ~åå~= ãçê~äÉ= É= ä~= Åêáãáå~äáòò~òáçåÉ= ÇÉää~= éêçëíáíìòáçåÉ= åçå=
ëÉêîçåç= ~ëëçäìí~ãÉåíÉ= ~= åáÉåíÉ= ~ääÉ= îáííáãÉ= ÇÉää~= íê~íí~= ÇÉÖäá= ÉëëÉêá= ìã~åáK= nìÉääç= ÅÜÉ=
Åçåí~I=≠=ÅÜÉ=äÉ=ÇçååÉ=ëá~åç=áåÑçêã~íÉ=ëìá=äçêç=ÇáêáííáI=ÅÜÉ=~ÄÄá~åç=ìå=ã~êÖáåÉ=Çá=~òáçåÉ=
áåÇáîáÇì~äÉI=ÅÜÉ=éçëë~åç=ìëÅáêÉ=Ç~ää~=äçêç=ÅçåÇáòáçåÉ=Çá=ëÑêìíí~íÉK=
=
få= éçäáíáÅ~= É= áå= ëÉåç= ~ääÉ= çêÖ~åáòò~òáçåá= ëéÉÅá~äáòò~íÉI= ëçåç= íìííá= ÇÛ~ÅÅçêÇç= åÉä=
ÅçåÇ~åå~êÉ=ä~=éêçëíáíìòáçåÉ=áåÑ~åíáäÉ=É=èìÉää~=Ñçêò~í~K=qìíí~îá~I=áä=íÉêãáåÉ=éêçëíáíìòáçåÉ=
Ñçêò~í~Ò= ëçääÉî~= ãçäíá= áåíÉêêçÖ~íáîáW= èì~åÇç= ÑáåáëÅÉ= ä~= äáÄÉê~= ëÅÉäí~= É=
äÛ~ìíçÇÉíÉêãáå~òáçåÉI=èì~åÇç=ÅçãáåÅá~=áåîÉÅÉ=äÛçÄÄäáÖç\=nì~åÇç=ä~=äÉÖÖÉ=çÄÄäáÖ~=ìå~=
Ççåå~= ~= ëéçë~êÉ= ìå= Åáíí~Çáåç= Çá= ìå= é~ÉëÉ= éÉê= éçíÉê= êÉëí~êÉ= åÉääç= ëíÉëëç\= nì~åÇç= äÉ=
ÇáÑÑáÅçäí¶= ÉÅçåçãáÅÜÉ= ëéáåÖçåç= äÉ= éÉêëçåÉ= ~Ç= ~ÅÅÉíí~êÉ= èì~äëá~ëá= íáéç= Çá= ä~îçêç=
êÉíêáÄìáíç\= l= ëçäç= èì~åÇç= ëá= Ñ~= êáÅçêëç= ~ää~= îáçäÉåò~= ÑáëáÅ~= ç= éëáÅçäçÖáÅ~\= nìÉëíÉ=
Ççã~åÇÉ=Åá=êáéçêí~åç=~ääÛ~êÖçãÉåíç=éêÉÅÉÇÉåíÉW=äÉ=ëíêìííìêÉ=é~íêá~êÅ~äá=ÅÜÉ=áåÑäìÉåò~åç=
ä~=éçäáíáÅ~I=äÛÉÅçåçãá~I=ä~=ëçÅáÉí¶=É=ä~=Åìäíìê~=çîìåèìÉ=åÉä=ãçåÇçK=
i~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åá=≠=ÇìåèìÉ=ìå=éêçÄäÉã~=Çá=ÖÉåÉêÉK=
Bibliografia=
□=rÑÑáÅáç=cÉÇÉê~äÉ=ÇÉää~=mçäáòá~I=OMMS=W=o~ééçêíç=ëìää~=ëáÅìêÉòò~=áåíÉêå~=áå=pîáòòÉê~=OMMRI=_Éêå~=
□ m~êä~ãÉåíç=bìêçéÉçI=OMMS=W=bìêçéÉ~å=m~êäá~ãÉåí=oÉëçäìíáçå=NS=åçîÉãÄêÉ=
OMMSI=mS|q^Jmls=EOMMSFMQVU=
□=`çåëáÖäáç=ÇÛbìêçé~I=OMMR=W=`çåîÉåòáçåÉ=Åçåíêç=ä~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åáK=`çìåÅáä=çÑ=bìêçéÉ=
qêÉ~íó=pÉêáÉë=bqp=kçK=NVTI=s~êë~îá~K=
□ `Éåíêç=Çá=ÅçåëìäÉåò~=éÉê=äÉ=ÇçååÉ=ÇÛ^ÑêáÅ~I=ÇÛ^ëá~I=ÇÛ^ãÉêáÅ~=ä~íáå~=É=
ÇÉääÛbìêçé~=ÇÉääÛbëí=EcfwFI=OMMP=W=_ÉíêçÖÉå=ìåÇ=îÉêâ~ìÑíK=cê~ìÉåÜ~åÇÉä=áå=ÇÉê=
pÅÜïÉáòK=wìêáÅÜ=
□ d^^qtLc^qtLfeoidI=NVVV=W=eìã~å=oáÖÜíë=pí~åÇ~êÇë=Ñçê=íÜÉ=qêÉ~íãÉåí=çÑ=
qê~ÑÑáÅâÉÇ=mÉêëçåëK=
□ dêìééç=Çá=ä~îçêç=áåíÉêÇáé~êíáãÉåí~äÉI=OMMN=W=qê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åá=áå=
pîáòòÉê~K=o~ééçêíç=~ä=aáé~êíáãÉåíç=cÉÇÉê~äÉ=dáìëíáòá~=É=mçäáòá~I=_Éêå~K=
□ lêÖ~åáòò~òáçåÉ= fåíÉêå~òáçå~äÉ= ÇÉä= i~îçêçI= OMMR=W= ~ääÉ~åò~= ãçåÇá~äÉ=Åçåíêç= áä= ä~îçêç= Ñçêò~íçK=
o~ééçêíç=ÖäçÄ~äÉ=áå=~ÖÖáìåí~=~ää~=aáÅÜá~ê~òáçåÉ=ÇÉääÛlfi=êÉä~íáî~=
~á=éêáåÅáéá=É=~á=Çáêáííá=ÑçåÇ~ãÉåí~äá=Çìê~åíÉ=áä=ä~îçêçK=rÑÑáÅáç=fåíÉêå~òáçå~äÉ=ÇÉä=i~îçêçI=dÉå≠îÉK=
□ pÉêîáòáç= Çá= ÅççêÇáå~òáçåÉ= Åçåíêç= ä~=íê~íí~= ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åá=É= áä= íê~ÑÑáÅç= ÇÉá= ãáÖê~åíá= p`lqqI=
OMMR=W=éêçíÉÖÖÉêÉ=äÉ=îáííáãÉ=ÇÉää~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åáÓ=éÉêëÉÖìáêÉ=á=Åêáãáå~äáK=dìáÇ~=éê~íáÅ~=
jÉÅÅ~åáëãá=Çá=ÅççéÉê~òáçåÉ=Åçåíêç=ä~=íê~íí~=ÇÉÖäá=ÉëëÉêá=ìã~åáI=_Éêå~K==
□ iÉ_êÉíçåI=j~êáíò~I=cáÉÅÜíÉêI=rêëìä~I=OMMR=W=sÉêçêÇåÉíÉ=dêÉåòÉå=Ó=îÉêëÅÜçÄÉåÉ=
lêÇåìåÖÉåK=báåÉ=^å~äóëÉ=òì=cê~ìÉåÜ~åÇÉä=áå=ÇÉê=pÅÜïÉáòK=bcÉcJsÉêä~Ö=
□ lb`aI=OMMP=W=lp`b=^Åíáçå=mä~å=íç=`çãÄ~í=qê~ÑÑáÅâáåÖ=áå=eìã~å=_ÉáåÖëI=
aÉÅáëáçå=kçKRRTI=sáÉåå~K=
□ pïÉÇáëÜ=jáåáëíêó=Ñçê=cçêÉáÖå=^ÑÑ~áêëI=OMMP=W=mçîÉêíó=~åÇ=qê~ÑÑáÅâáåÖ=áå=eìã~å=
_ÉáåÖëK=^=ëíê~íÉÖó=Ñçê=ÅçãÄ~íáåÖ=íê~ÑÑáÅâáåÖ=áå=Üìã~å=ÄÉáåÖë=íÜêçìÖÜ=pïÉÇáëÜ=
áåíÉêå~íáçå~äÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=ÅççéÉê~íáçåK=píçÅâÜçäã=
□ rÑÑáÅáç=Åçåíêç=ä~=aêçÖ~=É=áä=`êáãáåÉ=ÇÉääÉ=k~òáçåá=råáíÉ=rkla`I=OMMS=W=qê~ÑÑáÅâáåÖ=áå=mÉêëçåë=Ó=
däçÄ~ä=m~ííÉêåëK=sáÉåå~K=
□ e`oI=OMMO=W=oÉéçêí=çÑ=íÜÉ=råáíÉÇ=k~íáçåë=eáÖÜ=`çããáëëáçåÉê=Ñçê=eìã~å=
êáÅÜíë=Çç=íÜÉ=bÅçåçãáÅ=~åÇ=pçÅá~ä=`çìåÅáäI=pìÄëí~åíáîÉ=pÉëëáçå=OMMOK=kÉï=vçêâ=
 rklI=OMMM=W=mêçíçÅçääç=~ÇÇáòáçå~äÉ=~ää~=`çåîÉåòáçåÉ=ÇÉääÉ=k~òáçåá=råáíÉ=Åçåíêç=
□
ä~=Åêáãáå~äáí¶=íê~åëå~òáçå~äÉ=çêÖ~åáòò~í~=ãáê~åíÉ=~=éêÉîÉåáêÉI=êÉéêáãÉêÉ=É=éìåáêÉ=ä~=
íê~íí~=Çá=ÉëëÉêá=ìã~åá=EmêçíçÅçääç=Çá=m~äÉêãçFI=kÉï=vçêâK=
p~ëëÉåI=p~ëâá~I=NVVQ=W=`áíáÉë=áå=~=tçêäÇ=bÅçåçãó=
=
GoáåÖê~òáç=açêç=táåâäÉê=EcfwF=É=j~ÖÇ~äÉå~=rêêÉàçä~=E^ãåÉëíó=fåíÉêå~íáçå~äF=éÉê=á==
äçêç=ÅçããÉåíá=ÅçëíêìííáîáK=
=
1
Il diritto internazionale definisce la tratta degli esseri umani come il reclutamento, il trasferimento, il
trasporto, l’ospitalità o l’accoglienza di esseri umani, tramite minacce o il ricorso alla forza, tramite
rapimento, frode, tradimento, abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, oppure tramite
l’offerta e l’accettazione di pagamenti o vantaggi al fine di ottenere il consenso di una persona avente
un’autorità su un’altra con un fine di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, al minimo, lo
sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro o prestazioni
forzate, la schiavitù o le pratiche analoghe ad essa, la servitù o il prelievo di organi (Protocollo di
Palermo, art. 3 / Convenzione del Consiglio d’Europa art. 4). La tratta può avere luogo all’interno di
uno stesso paese o al livello internazionale ed è considerata come tale indipendentemente dal
consenso della vittima.
2
Mi baserò su due network internazionali : “Global alliance against Trafficking in Women” (GAATW)
e “Coalition Against Trafficking in Women” (CATW). Esse si distinguono principalmente per la loro
posizione in merito alla prostituzione, che è chiaramente condannata sotto tutte le sue forme dal
CATW, mentre il GAATW rivendica un diritto a delle condizioni di lavoro decenti in tutti i settori
lavorativi, compreso quindi anche quello della prostituzione. Oltre a queste due coalizioni, è attiva in
Europa centrale e orientale una rete di ONG sostenute dai singoli governi: “La Strada”, la cui attività
principale consiste nel mettere a disposizione delle (potenziali) vittime dei consultori informativi e nel
sostenerle. – Una visione d’insieme delle differenti reti di ONG che lavorano nell’ambito della tratta
delle donne è online sul sito internet di “Antislavery International”:
www.antislavery.org/homepage/resources/DStrafficking1.PDF
3
« Human Being – Not For Sale » : Campaign to Combat Trafficking in Human Beings (26/062006).
Vedere http://www.coe.int
4
Vedere, tra gli altri, HCR 2002, OECD 2005, Parlamento Europeo 2006
5
I primi accordi internazionali contro la tratta degli esseri umani, e in particolare contro la tratta delle
donne, sono stati conclusi già all’inizio del XX sec.: Accordo internazionale inteso a garantire una
protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (1904) ,
Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche (1910), Convenzione
internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, Convenzione internazionale
concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni (1933).

Documenti analoghi