ComunediFaleria

Commenti

Transcript

ComunediFaleria
ComunediFa
l
e
r
i
a
Pr
ov
i
n
c
i
adiVi
t
e
r
bo
Fal
er
i
a,
l
ì30062015
COPI
A
_
_
_
_
___
_
_
DETERMI
NAZI
ONEDELSETTORETRI
BUTI-COMMERCI
O
N.1
6DEL3
0
06
2
01
5
OGGETTO:I
MPEGNO DISPESAPERPREDI
SPOSI
ZI
ONE,STAMPAE
POSTALI
ZZAZI
ONETARI2015
CI
G:
Z36
15
2
85
8
5
L'
anno duemi
l
aqui
ndi
ci
addìt
r
ent
adel
mesedi
gi
ugno,i
lRes
ponsabi
l
edels
er
v
i
z
i
o
RONCONIEMANUELA
Vi
st
oL’
ART.1,comma639,del
l
aLeggen.147del
27di
c
embr
e2013,chea
decor
r
er
edal01/
01/
2014hai
s
t
i
t
ui
t
ol
’
i
mpos
t
auni
c
acomunal
e(
I
UC)
,c
hes
ic
ompone
del
l
’
i
mpost
amuni
ci
pal
epr
opr
i
a(
I
MU)
,dinat
ur
apat
r
i
moni
al
e,dov
ut
adal
pos
sess
or
e
dii
mmobi
l
i
,
es
cl
us
el
eabi
t
az
i
onipr
i
nci
pal
iedi
unacomponent
er
i
f
er
i
t
aais
er
v
i
zi
,c
he
s
iar
t
i
c
ol
anelt
r
i
but
operi
s
er
v
i
z
i
i
ndi
vi
si
bi
l
i
(
TASI
)
,acar
i
c
osi
adelpos
s
es
sor
eche
del
l
’
ut
i
l
i
z
z
at
or
edel
l
’
i
mmobi
l
e,enel
l
at
as
sas
ui
r
i
f
i
ut
i(
TARI
)
,dest
i
nat
aaf
i
nanzi
ar
ei
c
ost
idels
er
v
i
z
i
odir
ac
col
t
aes
mal
t
i
ment
odei
r
i
f
i
ut
i
,ac
ar
i
c
odel
l
’
ut
i
l
i
z
zat
or
e.
Dat
oat
t
oi
nol
t
r
echet
al
edi
spos
i
zi
onel
egi
s
l
at
i
vaabr
oga,c
oni
l
s
uc
c
es
si
voc
omma
704,i
l
pr
ev
i
gent
esi
st
emadi
cui
al
l
’
ar
t
.14,deldecr
et
ol
egge6di
c
embr
e2011,n.
201,c
onv
er
t
i
t
o,c
onmodi
f
i
c
az
i
oni
,dal
l
al
egge22di
c
embr
e2011,
n.214(
TARES)
.
Ri
l
evat
ochel
asuddet
t
a Legge147/
2013al
l
’
ar
t1c
omma688,s
t
abi
l
i
sc
eches
i
ai
l
Comuneaf
i
s
s
ar
el
as
cadenzaei
l
numer
odel
l
er
at
edi
v
er
s
ament
odinor
maal
meno
2r
at
easc
adenz
as
emes
t
r
al
eei
nmodoanchedi
f
f
er
enzi
at
oc
onr
i
f
er
i
ment
oal
l
aTARI
eal
l
aTASI
.
Cons
i
der
at
ochel
ages
t
i
onedel
l
aTARI
,c
osìcomegi
àav
v
enut
ol
os
c
or
s
oanno,
s
ar
àc
ompl
et
ament
esv
ol
t
odal
l
’
Uf
f
i
c
i
oTr
i
but
iec
healf
i
nediagev
ol
ar
ei
cont
r
i
buent
i
nelpagament
odelt
r
i
but
ol
’
Ent
ei
nv
i
er
ài
l
model
l
oF24pr
ecompi
l
at
o,c
hepr
esent
ai
l
v
ant
aggi
or
i
s
pet
t
oal
bol
l
et
t
i
nodi
nonc
ompor
t
ar
ec
os
t
i
aggi
unt
i
vi
peri
cont
r
i
buent
i
.
Vi
st
al
adel
i
ber
az
i
onedi
Cons
i
gl
i
ocomunal
en.6del24/
06/
2015c
onl
aqual
es
ono
s
t
at
edef
i
ni
t
el
er
at
eel
es
cadenzeperi
lnuovot
r
i
but
onel
seguent
emodoov
ver
ot
r
e
r
at
ec
onl
es
eguent
i
sc
adenz
e:
°r
at
a 31l
ugl
i
o2015
- 1
2
°
r
a
t
a
3
0
s
e
t
t
e
mbr
e2015
°r
at
a30nov
embr
e
- 3
At
t
es
oc
hepergar
ant
i
r
el
’
i
mmedi
at
aoper
at
i
vi
t
àdels
er
vi
zi
o,oc
cor
r
eaf
f
i
dar
eadi
t
t
a
s
pec
i
al
i
zzat
ai
l
s
er
v
i
z
i
odipr
edi
spos
i
z
i
one,s
t
ampae post
al
i
z
zazi
onedeibol
l
et
t
i
ni
e/
oMod.F24eper
t
ant
osi
r
endenec
ess
ar
i
operl
’
Ammi
ni
s
t
r
az
i
oneComunal
eat
t
i
var
e
un’
aut
onomapr
oc
edur
adiacqui
s
i
z
i
onedel
l
apr
es
t
az
i
onedic
uit
r
at
t
asi
.
Ri
t
enut
odidov
erpr
ov
veder
eal
l
’
at
t
i
vaz
i
onedel
l
apr
oc
edur
aperl
’
i
ndi
v
i
duaz
i
onedel
s
ogget
t
oac
uiaf
f
i
dar
el
eat
t
i
vi
t
àdi
pr
edi
s
posi
zi
one,s
t
ampaepos
t
al
i
z
z
az
i
onedegl
i
avvi
s
iacc
ont
oesal
doTARI
.
Ver
i
f
i
cat
ocheal
l
adat
aodi
er
nanonr
i
s
ul
t
anoat
t
i
v
econvenz
i
oni
Cons
i
pr
el
at
i
v
eat
al
e
f
or
ni
t
ur
a.
Cons
t
at
at
al
apos
si
bi
l
i
t
àdi
ef
f
et
t
uar
eacqui
s
t
iat
t
r
av
er
s
oi
l
Mer
c
at
o El
et
t
r
oni
c
odel
l
a
pubbl
i
c
aAmmi
ni
s
t
r
azi
one,i
l
qual
eper
met
t
edief
f
et
t
uar
eor
di
ni
dac
at
al
ogoper
acqui
st
i
sot
t
os
ogl
i
adi
pr
odot
t
i
eser
vi
zi
of
f
er
t
idaunapl
ur
al
i
t
àdi
f
or
ni
t
or
i
,s
cegl
i
endo
quel
l
ic
hemegl
i
or
i
s
pondonoal
l
epr
opr
i
ees
i
genz
eat
t
r
av
er
s
ol
emodal
i
t
àdior
di
ne
di
r
et
t
od’
ac
qui
s
t
o(
Oda)er
i
c
hi
es
t
ad’
Of
f
er
t
a(
RdO)
;
Ri
t
enut
ooppor
t
uno,dat
oi
l
modi
c
oi
mpor
t
odel
l
as
pesa,i
lr
i
c
or
s
oal
l
apr
oc
edur
adel
l
e
acqui
si
zi
oni
i
nec
onomi
at
r
ami
t
eaf
f
i
dament
odi
r
et
t
ocos
ìc
omepr
evi
st
odal
l
’
ar
t
.125
delD.
Lgs.163/
2006;
Esami
nat
aper
t
ant
ol
’
of
f
er
t
aec
onomi
cael
ec
ondi
zi
oni
di
cui
al
l
’
or
di
nen.2162693
pr
es
ent
es
ulmer
cat
oEl
et
t
r
oni
c
oal
l
adat
aodi
er
naedi
ndi
v
i
duat
al
adi
t
t
aHALLEY
I
NFORMATI
CASRL,
al
l
aqual
eègi
à af
f
i
dat
al
agest
i
onedei
pr
ogr
ammi
i
ndot
az
i
one
del
l
’
Uf
f
i
c
i
ot
r
i
but
i
,
che pr
oponel
af
or
ni
t
ur
adi
pr
edi
s
posi
z
i
one,
st
ampae
post
al
i
zz
az
i
onet
r
i
but
oTARIperunTOTALEN.1200Cont
r
i
buent
iac
uii
nv
i
ar
egl
i
avvi
s
idipagament
o al
cos
t
oc
ompl
ess
i
v
odi
€800,
00+€ i
v
a22% per:
1–ELABORAZI
ONERUOLO EPRODUZI
ONEFI
LEHALLEY 1ORE
2–CONTROLLO FI
LE RUOLO
1ORE
3–BOLLETTAZI
ONEACCONTO CONTOT.N.4F24SEMPLI
FI
CATO ESTAMPA
LETTERADIAVVI
SO N.1PAGI
NA FRONTE PERTOTN.1200POSI
ZI
ONI
CONTRI
BUTI
VE
Vi
st
ol
’
al
l
egat
or
el
at
i
v
oal
ser
v
i
z
i
odi
spedi
zi
oneamezz
opost
amas
s
i
v
aal
cost
odi€
1,
02pert
otn.1200POSI
ZI
ONICONTRI
BUTI
VEperunt
ot
al
edi€1.
224,
00esent
e
daI
VA;
Acc
er
t
at
ochei
lpr
esent
eat
t
oès
ogget
t
oal
l
edi
s
pos
i
z
i
oni
s
ul
l
at
r
acc
i
abi
l
i
t
àdei
f
l
ussi
f
i
nanzi
ar
idi
cuial
l
aLegge136/
2010“
Pi
anos
t
r
aor
di
nar
i
ocont
r
ol
emaf
i
e”,c
osìcome
modi
f
i
cat
odal
d:
l
:N.187/
2010.
Acqui
st
o dapar
t
edel
l
as
oc
i
et
àHal
l
eyI
nf
or
mat
i
cas
r
ll
’
aut
oc
er
t
i
f
i
cazi
one i
nmat
er
i
a
diD.
U.
R.
C.
;
Pr
es
oat
t
oc
he c
onDec
r
et
odel
Mi
ni
st
er
odel
l
’
I
nt
er
nodel
13/
05/
2015èst
at
o
ul
t
er
i
or
ment
epr
or
ogat
oal30/
07/
2015i
lt
er
mi
neperl
’
appr
ov
az
i
onedel
Bi
l
anc
i
o2015;
Vi
st
oi
lT.
U.
E.
L.di
cui
al
D.
l
gs
.n.267/
2000;
Dat
oat
t
ocheidat
idel
pr
es
ent
epr
ovv
edi
ment
os
onoi
nser
i
t
inel
l
as
ez
i
one
“
Ammi
ni
st
r
az
i
oneTr
as
par
ent
e“del
si
t
ocomunal
e;
DETERMI
NA
Pa
g.2
pr
oc
eder
eal
l
’
af
f
i
dament
odel
ser
v
i
z
i
o,t
r
ami
t
ei
l
Mer
c
at
oEl
et
t
r
oni
c
o
1 Di
Cons
i
p,s
ec
ondol
apr
ocedur
ai
nec
onomi
adel
l
’
or
di
nediacqui
s
t
odi
r
et
t
on
2162693r
el
at
i
v
oal
l
e at
t
i
v
i
t
àdipr
edi
spos
i
z
i
one,s
t
ampaepost
al
i
zz
azi
one
degl
i
av
v
i
s
idipagament
ot
ar
i
2015,perl
emot
i
vazi
oni
i
npr
emes
s
ac
i
t
at
e,al
l
a
Di
t
t
aHal
l
eyI
nf
or
mat
i
caS.
r
.
l
.c
ons
edei
nVi
aCi
r
conv
al
l
az
i
one13162024
Mat
el
i
c
aP.
I
.00384350435;
dar
eat
t
oc
hel
eat
t
i
v
i
t
ài
nar
goment
ohannocar
at
t
er
emer
ament
e
2 Di
ac
c
es
s
or
i
or
i
manendo,adogni
ef
f
et
t
o,i
nc
apoal
l
’
Ent
el
agest
i
onedel
pr
es
ent
et
r
i
but
o;
i
f
i
c
ar
ei
nv
i
apr
es
unt
i
val
’
oner
eec
onomi
c
oac
ar
i
c
odel
l
’
Ent
ei
n€
3 Diquant
800,
00+i
v
a22% par
ia€176,
00per
:
a–ELABORAZI
ONERUOLO EPRODUZI
ONEFI
LEHALLEY 1ORE
b–CONTROLLO FI
LE RUOLO
1ORE
c–BOLLETTAZI
ONEACCONTO CONTOT.N.4F24SEMPLI
FI
CATO E
STAMPA
LETTERADIAVVI
SO N.1PAGI
NA FRONTE PERTOTN.1200POSI
ZI
ONI
CONTRI
BUTI
VE
4 Di
quant
i
f
i
c
ar
ei
nv
i
apr
es
unt
i
v
al
’
oner
eeconomi
c
operi
l
s
er
v
i
z
i
o di
s
pedi
zi
oneamezz
opost
amas
s
i
v
aalc
os
t
odi
€1,
02pert
otn.1200POSI
ZI
ONI
CONTRI
BUTI
VEperunt
ot
al
edi
€1.
224,
00es
ent
edaI
VA;
i
mpegnar
el
at
ot
al
es
ommadi€976,
00i
vac
ompr
es
a perl
a
5 Di
pr
edi
s
pos
i
z
i
one,s
t
ampadegl
i
avv
i
s
i
e€1224,
00perl
es
pes
epos
t
al
i
sul
Cap
1963- del
Bi
l
anc
i
odi
pr
ev
i
s
i
one2015i
ncor
sodif
or
maz
i
one.
per
f
ezi
onar
el
’
acqui
s
t
o,dic
uialpr
esent
ei
mpegno,conl
emodal
i
t
àenel
l
e
6 Di
f
or
mepr
ev
i
s
t
edal
Mer
c
at
oEl
et
t
r
oni
c
o.
dar
eat
t
oc
hes
ipr
oc
eder
àal
l
al
i
qui
daz
i
onemedi
ant
eboni
f
i
c
obanc
ar
i
o,su
7 Di
pr
es
ent
azi
onedi
r
egol
ar
ef
at
t
ur
a,epr
evi
or
i
s
cont
r
odel
l
aquant
i
t
àequal
i
t
à
del
ser
v
i
z
i
or
eso.
Dat
oat
t
odel
l
ar
egol
ar
i
t
àammi
ni
st
r
at
i
vadel
pr
es
ent
epr
ov
v
edi
ment
o.
Let
t
oesot
t
oscr
i
t
t
oanor
madil
egge.
I
LRESPONSABI
LEDELSERVI
ZI
O
F.
t
oRONCONIEMANUELA
Pa
g.3
_
__
__
__
____
__
__
_
__
_
__
__
_
__
__
_
__
__
_
__
__
_
__
__
_
__
_
__
__
_
__
_
__
__
_
__
__
_
__
_
__
__
__
_
I
nr
el
azi
onealdi
spos
t
odel
l
’
ar
t
.
151comma4delD.
Lgs
.267/
2000I
lRespons
abi
l
edel
Ser
vi
zi
o Fi
nanz
i
ar
i
o appone i
lvi
st
o dir
egol
ar
i
t
àc
ont
abi
l
e e at
t
est
al
ac
oper
t
ur
a
f
i
nanzi
ar
i
adel
l
as
pesa.
Lì30062015
I
LRESPONSABI
LEDELSERVI
ZI
OFI
NANZI
ARI
O
F.
t
oBI
ONDIMAURO
_
__
__
__
____
__
__
_
__
_
__
__
_
__
__
_
__
__
_
__
__
_
__
__
_
__
_
__
__
_
__
_
__
__
_
__
__
_
__
_
__
__
__
_
At
t
e
s
t
at
odipubbl
i
c
az
i
o
ne
Del
l
asues
t
esadet
er
mi
naz
i
onev
i
enei
ni
z
i
at
aoggil
apubbl
i
caz
i
oneal
l
'
Al
boPr
et
or
i
oper15
gi
or
niconsec
ut
i
v
idal
al
Lì
I
LMESSO COMUNALE
F.
t
oFERRANTEALESSANDRO
Copi
aconf
or
meal
l
’
or
i
gi
nal
e.
Lì
I
LRESPONSABI
LEDELSERVI
ZI
O
RONCONIEMANUELA
Pa
g.4

Documenti analoghi

solon - mover

solon - mover ment of ot ov ol t ai coadueas s i -Real i z z at odaSol on,pr i nci pal epr odut t or edit ecnol ogi as ol ar ei nEur opa -I ns t al l az i oner api da -Al i ment az i onedel l ar et eent r opoche...

Dettagli

COMUNEDI TORREGROTTA

COMUNEDI TORREGROTTA r ov al ar el at i v ac oper t ur ac omedapr os pet t oc hesegue: Capi t ol o/ Ar t

Dettagli

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Consolidamento dei debiti a

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Consolidamento dei debiti a at t r av er so un apposi t o Comi t at o di v al ut az i one. I nf i ne è st at a pr evi st a una appos i t a di s pos i z i one t r ans i t or i a a f av or e di quel l e I mpr ese, ammes s e al ...

Dettagli