solon - mover

Commenti

Transcript

solon - mover
I N S E GUI TO RE S O LARE
SOLON -MOVER
-Si
s
t
emaf
ot
ov
ol
t
ai
coadi
ns
egui
ment
of
ot
ov
ol
t
ai
coadueas
s
i
-Real
i
z
z
at
odaSol
on,pr
i
nci
pal
epr
odut
t
or
edit
ecnol
ogi
as
ol
ar
ei
nEur
opa
-I
ns
t
al
l
az
i
oner
api
da
-Al
i
ment
az
i
onedel
l
ar
et
eent
r
opocheor
edal
l
’
i
ns
t
al
l
az
i
one
-Sol
uz
i
oneot
t
i
mal
epercent
r
al
iel
et
t
r
i
chef
ot
ov
ol
t
ai
che
-Faci
l
ment
ees
pandi
bi
l
ees
opr
at
t
ut
t
oami
codel
l
anat
ur
a
-Adat
t
oait
er
r
eniagr
i
col
i
-Aument
odel
l
ar
es
adal28 al40%
Gl
ii
nsegui
t
or
isol
ar
iSOLONMOVERsonopr
oget
t
at
ier
eal
i
z
z
at
iperconv
er
t
i
r
el
a
cor
r
ent
econt
i
nuagener
at
adair
aggisol
ar
i
,at
t
r
av
er
soimodul
if
ot
ov
ol
t
ai
ci
,i
n
cor
r
ent
eal
t
er
nat
aeal
i
ment
ar
ecosìl
ar
et
e.
VE RS I O N I D I S PO N I BI LI
SOLONMOVER
Pol
y
TIPO DI INSEGUITORI
Pot
enzanomi
nal
e
SOLONMOVER
Mono
SOLONMOVER
Hi
ghper
f
or
mance
6,
32 –7,
49kWp(
± 5%)
7,
05 –7,
53kWp(
± 5%)
8,
37–9,
45 kWp(
± 5%)
Modul
i
12 el
ement
i
12 el
ement
i
12 el
ement
i
I
nver
t
er
3xSOLONASP 3.
0(
oanal
ogo)
3xSOLONGTM (
oanal
ogo)
3xSOLONGTM (
oanal
ogo)
As
t
r
onomi
coadueas
s
i
,duemot
or
it
r
i
f
as
eas
i
ncr
oni
,cons
cat
ol
adit
r
as
mi
s
s
i
ones
t
andar
d
I
nsegui
ment
o
CANBus
,di
s
poni
bi
l
idi
f
f
er
ent
is
i
s
t
emidimoni
t
or
aggi
o(
peres
empi
oconnes
s
i
oneEt
her
net/TCP /
I
P)
Comuni
cazi
one
3,
780 kgs
enz
abas
e
Peso
Pr
ot
ezi
onecont
r
ol
ei
nt
emper
i
e
Ot
t
i
mi
z
z
at
onel
l
agal
l
er
i
adelv
ent
o,col
l
egament
oadanemomet
r
o,pos
i
z
i
onedipr
ot
ez
i
onecont
r
ol
ei
nt
emper
i
e
Si
cur
ezza
Conf
or
meal
l
aDi
r
et
t
i
v
a98/
37/
CE(
Di
r
et
t
i
v
aperl
aSi
cur
ez
z
adel
l
eMacchi
ne(
MSV)
)
,Leggef
eder
al
et
edes
ca
(
BGBL)306/
1994)cer
t
i
f
i
cat
odal
l
’
Or
ganoT
ecni
codiI
s
pez
i
one(
TÜV)aus
t
r
i
aco
DIMENSIONI
Lar
ghez
z
a
10582 mm
Al
t
ez
z
ai
npos
i
z
i
onev
er
t
i
cal
e:
5171 mm
Al
t
ez
z
ai
npos
i
z
i
oneor
i
z
z
ont
al
e:
2807mm
Al
t
ez
z
at
ot
al
edel
l
abas
e:
850 mm
Al
t
ez
z
adel
l
abas
ei
ns
uper
f
i
ci
e:
ci
r
ca600 mm
Di
amet
r
odel
l
abas
e:
2920 mm
Super
f
i
ci
enet
t
adeipannel
l
if
ot
ov
ol
t
ai
ci(
pv
)
:
52,
7m2
Mi
s
ur
edel
l
as
uper
f
i
ci
ef
ot
ov
ol
t
ai
ca(
pv
)t
ot
al
e:
10059x5490 mm

Documenti analoghi

Side Entry Robots - Tecnomatic Robots

Side Entry Robots - Tecnomatic Robots obus t ez z aes i l enz i os i t à, -pr ogr ammaz i onel i ber agui dat a( FGP) ,f aci l ment ees egui bi l eanchedaunoper at or enones per t omedi ant el

Dettagli

COMUNEDI TORREGROTTA

COMUNEDI TORREGROTTA r ov al ar el at i v ac oper t ur ac omedapr os pet t oc hesegue: Capi t ol o/ Ar t

Dettagli

ComunediFaleria

ComunediFaleria U. E. L.di cui al D. l gs .n.267/

Dettagli