allegato 2c

Commenti

Transcript

allegato 2c
Dkndogli $!ri lslt ggirti.oDI. inlorù,
éJs€èlel?!l
DTCHIARAZIONIRELATIVEÀì)
I/O SOCCETTICESSATIDALLA CARIC1
R6r !isenstdsìl'art,l3ddD.P.R.n.44st000
-ó4100
a , v i a N i c ÒDl aa t i , l 3
si deglidr. 2?0- ?22- 233d
1 6 3 n 0 0€6s . i . i p ù l : m d a m e n b
gcncrîlc c di qutff.tzlone ller
pos6so dèi requisitidi .i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . ( . . . . . . (. .c.Ò
) d i c èf i s q 1 è
'''.,'''''''..,''''..''''''',''''''''''',,'''''''''' (PÓv'
E Tiblàredi iúD+saindividùal.i
E oi,"n."t*i"f aii.p.* rai"unr.:
E s*i" *'-,|u",o
ai ..i"o j'no'ecorcnivoi
q DnèrÒ'e
Ècrìci di
ii iÒ.è có[èri"ó!
"o.iè1ù
q s6ì[email protected]ú4lIdiodisocieràinsccoimtrditùsemplicsi
fl or*n." .-i"i, ai 'o.i.rain.comardib
*mpriccj
q andirisrdÒdfiúiri dì eorredi úpprè*nbz dìrlro lipodi $cielao cón$riol
q Dircnorc
@iiJ di alùùrìp.dì ecìelao .o6ózio;
O.*.
"-.",1.."
E l ^ "'
"".a'..gg'o,úàdi
o Lr'o
rnod'q
e o.o.'d Jm
.p.o {
iho
o o'o:
. l . . . ...... . . . . . . . . . .
d E i| ri p r c s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
."4:.
_
I
,_
Ai sNi d.gìi rrjFri 46 c 47 d.l D.P.I| 2s.12.2000
n- .115,
p€futinct .ùsodi
coìsrtevohderresanzionl
dichi'nzioùi nor tqllerè, dl lornrzione o $d di 3úi tnlsi,prsntc d
car.t.:
dclD,lgr,n, 163/2006
11
it
:'
i1
dì unt dèlle nisurc di peveDione di ctri
chenèi propri iÒnlorlì è pendetuepmcedimentopú l'applìcazione
allan.ódèlD.4gs.n'159/201|odiunadellecausosariveprcvkredaììd.67ddD.Lgsn'Ì59/20ìì!
di condannapa5sra ii eiùdicato,c enìso decÉ'o
o chc ei plopliconfoúi non è rak p6nuiciÀh sntú
pen.le di oùdbrtu divsnub nrcvocabiìe,oppure$nkna di appìicùioDedella p€nasu n:hiesa ai rnsi
delldimìo 444 de1cÒdicèdi Dtuceluîa Dcmle, ptr rcaii 8r.vi ir danro delìo stato o dellr Coúùni!Àchc
incidonosulla lnoraliràDnl$iotraler è conunqrc causadi esclusionela condan'a,con [email protected]à in
giudicùro,ps ùro o pt,:LEr6 di pùècip.ziore a unorganì@ione crininale, orùzione, fode i'icìigglÒ.
q . . . o c f l i d e g l i , t ro ' n n ' d i r r d i 4 ; : { o r ' . o m B m l o l . d - r ' ! d c e - 0 0 4 3 ! r u o ' e i l d \ d o
zL
ooe..o.clù*feoaoildcùeo ono ,' e' e I'e onr.o ri del 'omod'Ldrrorekcni{{.i
di ìfrDAa individual.: dci sooi o de1dirftore tcnico. se si ùatu di sooied in norè .ollenivo; dei [email protected]
[email protected]ùi ò de1dnerÒreÉrì6 sesi ùala di sochh in accomddih sEnplicaidcgÌi amn nistatoi munili
di poreEdi Ìadprenliú
o dèl dire&rc tcri.o o ìì socioùnico,owero il sociodi nìg8Biorùa in cso di
o consoúio)In osnicdo lsclusionèeil
sÒciera
or medodi quùlro$oi, sc sì tana di ahrcripodi socìèrà
la dla di itrvìioallù
divieroopemdanchenei orfronri dei sÒsgdtiesdi dall! @ica nell'amomccedenre
gea queroF lirnprcsa !Òn dimNùi cììe vi sia shra cómpleb ed etrctiva dk$ciuioft deìla ondona
penahènrèsà+iora4 (cslusìonc c il diviero in qli .No non opemnoqúandoil rea.oè rdo depemlizto
owem qumdoÈ intrenùh la dabìlitu ìoneowco quoìdo il rearoè iaró dichiaúro c$inlo dopoìa @ndmr
oweb ir cÀo di ÉvÒ€ dellacondaria medcsima)
OPPURE
chenei propi 4Òn6onriè sao DrÒiùnchraser&ia di cotrdmnapasata in sìudìÉló, o erèso decFlo penah
di .ondma ditenuro irevocabjl., oppùrcsenrenadi applicziÒnèdella pèú su nchisl€. ai sci deììdicoìo
444 del [email protected] [email protected],p.r @ri gavi i'ì dannode11oStaroo della CÒnunirÀche incidonosùlìa
noBìità prcíc+iomle! è mnùn+e causadi *dùsione 1acÒndama,con scdcu3 psata in giudiorq pù ùno
o pii, rcatidi pdnecipuionea unbEanizzione ùimìnale,oruzione, lmds. ricicìassio,quaìi lefiniri d.e1i dri
coruiieri oioli ù1l'ariolo 45, [email protected] I, dnúivr Cc 2004/ls
dcnùnciqi,ì quaìiràdivitim deireatiprcvislièpuùi1ìdaSlianicoli
nrcodinon cS$rcitroM ncll'o'n6sÀ
317 (@eu$io{e) Ò629 (sro6ione) del codne Penrle,dei frni aì1aùtóira Giùdiziùia rispsrDa pro.cdircnri
percuivìsiardhichieradirìnviorgiùdizioneìì'annoarsedentladaradiinviloall.garai
ìn qualitàdi vittinà dei Mli prcvhrie pùini drdì arlicoìill7
di e$eÉ inco+onellomnìesedenùncia
(comusiolE E 629 Gro6iore) deì codice Pùaìe. dei lafri all Autoiti Giudizìaria,su$is€rlo i cdi prcvkri
daìlkn. 4, conha I, dè1hrreg. n. ó39/3ì (causèdi e$lusìors dclla Gpoisabilha). h prcdcrtacirosbna
dcve emùcere &sli indizi a b6c della rhhiosb di nnvio a siudizio fo
nell'aúo anÈ.Èdúrè lù daa di invito aÌlagd e devèesere comùnica$,ur
chcha on6so la pdd6 dcnùnciqdsl PrccuErorcdeììÀRcpùbbìi€ prc
quJecumh pqbbli.uionedelìa6m
cheneiconfroqti
dei:ofroelènódi3oggèhì
GÒloper i $ggslli csMri dall! caùa), in c6o di sonosdnone
ddla prernh qichidione da pde de1LesaleRappEsenht della concÒf.nt o da un pmcùmiorc
dello
:tsso, specific+s l6n6idi socio,diletiore
rectrico
oùùinìsrBro€
Lt)"l'" *. t pJra"o" p'o*al..nro pú iapplicazìone
di ùnadellemisuredi pÉvenzione
di :ui aìlù. 6 del
D.Lgs.i" ì59/2prl o di ur deììeeue o5úrìve
prcvisre
dùtt!r.6? dd D.Lgr.R'l59D0lì;
OPPUR!
b) clÈ è pendflle prcccdìmmloper I appliczione di uDade11e
misured prcven?oie dl cui aLLlú.6 det D.Lss.
n" ì5er0ll odiù[email protected]'ivepÍevhrsdalfd67delD.Lgs.n'l59101li
0 clÈ m è faF prcnùcùh $dena di .oDdùìnÀpssÀrair Siudica.o,o eúe$o decÈb pènaìedi .ondma
dìvorurùireyoFbire,oppurcsenrenadi [email protected]è
dèìlàpenaso richish, ai sensideììrrhoto 444 det
codÈedipDc'lùrapcial., pèrrèarisÉvinr dannodelloStrroo dellaCoúúri1àcheìncìdonrsùìtanìoratà
prof*sion.lq è omuoque caùsadi esctsiore la condanDa,
con senrenz p6*ra itr giudicalo,pù uno ó pìù
rèa1idi pdeciduiolc a unblgùiuìone
crininale, oorruzioDc,fodc, riciclaggio, quali d':finili dasÌì ari
mnuriún cìld1aììanicdo45ipaFsFroì, diEfrivace 2004/ts!
OPPURE
o) cho è rah pionunciarasenrena di cotulama pasaìa in giudicatojo em6so deÉlo pei:te di ordar.a
divcnub irrevo4.bile.oppue $nrena di applicdiÒnedeLlapenasu .ichics6 aì sensidett'sniolo 444 dè1
codhedi procedunpmalq ps @rieEvi id darnodè11ó
shro o dellaComurilàcheincidonrsùll,úoralid
prcf6sioralq è conunqùecausadi *ctusione la ondan.q con sotcna pAsara in giùdicaro,pr uno o pirtL
reari di panocirluiÒnea unbrcani,aiotrc crihir.le, cónzione, Fodq ricictaggio,quali d(finili dagti ari
corìunihÌ.iraridì dicolo 45,pmcnro 1,direfilace 2004/ì3;
di none.er ilóro n"llor( a d
/i lno , ei qr p e\ { - purii dseti3.hoti l|
í i o n r ) , ' o , À c É : 0 / e . r Ò , i 1Òd e C o d i . .P e r e . a e i d r . A r o - L U i d i z r i ! i p q b a p o . " d m e n p (u,i\a.hbr1",a!diddioasr
OPPURE
o
di 6scre ìnco6b.eìl'omm6sadsnùDcìa
in qùatiràdì vtntmadei re.d pÉvisrie punnìdltti aricoti 317
(concusione)e
(croBionc)
dc1
códìce
Penale,dei rar.i au.Aubnlà ciudiziarja, suskrndo i .6i prcvhri
É29
d s ì ì ù r . o n{ ì a r . d c r .r - e s e no 3 o 3 . . c rao ' s c t . ' o ' - d 3 1 . p o ! b i t i h , i.p ' e o j . 1 \ o r I a
ù\, cmdè.F d4eliLdij , b4e d
o mu.ak ne' ja.o ' d- mp bb,
isìì dno ,t$+enc la daiùdi inùro altaearae dcvccscrc conlnìcar4 uniramenleale genemtiràdet soggè(o
prc.eden'e
3|l Autoriùdi .ui alì M. 6. la
Lî a-
o.î-4i"4,.**
al-"d--
pasab.in
diondma
siudi€b,o ú*e d€do perúle
r," opplto pi [email protected]ù chiesbai scnsidell [email protected],Ér ràti chè
iìila qò4!è CDrÒf*siÒnale
ai snsi dcllalet.c.), 6úma l, d. 33, del D.L.gJ.ló3/2006,nèi
@$dj dllh €[email protected] nellkmo úrscdenle la daradi inviloallas&a l]a!Ig!4lelE!!iE!!!!!9
la cdèf|rri{o disociúions dellacddoth núdne e snzioiaE.
."rrir11*i
sioF. ddrî grn mpiî foiGbdm di uDdo(trmrniodl
nonosclnÉhiod.lrec.re
i3 dol DPR23.12,2000,
n,415