إضغط هنا - Consolato Generale del Libano a Milano

Commenti

Transcript

إضغط هنا - Consolato Generale del Libano a Milano
)□‫ جىاز مرور‬-□‫ اصدار‬-□‫طلب جىاز سفرلبناني ( تجديد‬
Domanda passaporto Libanese (Rinnovo□-Rilascio□-Laisser Passer□)
01- Nome / ‫اإلسن‬
Nome del padre / ‫إسن األب‬
02 - Nome e Cognome della madre
04- Data di nascita ‫ذازٌخ الىالدج‬
03- Luogo di nascita
‫إسن األم وشهسذها‬
05 - Sesso ‫الجٌس‬
Cognome / ‫الشهسج‬
‫هكاى الىالدج‬
Giorno Mese
Fototessera
‫الصىزج‬
Anno
06- Passaporto numero
‫زقن جىاش السفس‬
Maschile/‫ذكس‬
femminile/‫أًثى‬
R
07 Paese di Emissione ‫هكاى اإلصداز‬
L
08 - Data di Rilascio ‫ذازٌخ اإلصداز‬
09 - Data di Scadenza ‫ذازٌخ اإلًرهاء‬
Giorno
Giorno
Mese
Anno
2
Mese
0
‫هدج االصداز و السسن‬
2 0
44 €
220 €
‫العٌىاى فً إٌطالٍا‬
11 - Indirizzo in Italia :
10 Durata di validita e Tariffa
Anno
a- Via :
b- Città :
c- Codice postale :
d- Provincia :
12 – Telefono
Riservato all’ufficio
1 anno /‫سٌح واحدج‬
5anni/‫خوس سٌىاخ‬
/ ‫الهاذف‬
‫قساز القٌصل العام‬
Numero del file / ‫زقن الولف‬
- Fisso :
‫ثاتد‬
- Cell. :
/
‫خلٍىي‬
‫العٌىاى فً لثٌاى‬
13 - Indirizzo in Libano
‫هكاى و زقن السجل‬
14 - Luogo e Numero di Registro
a - Via :
‫الوهٌح‬
15 - Professione
b - Città :
d - Telefono fisso :
18 - Stato Civile :
ً‫الىضع العائل‬
Cell. :
Celibe/‫عاشب‬
Coniugato/a
‫ج‬/‫هرأهل‬
20 - Indirizzo E-mail
‫ ا‬/‫ج و شهسذه‬/‫إسن الصوج‬
16 - Se sposato/a , nome e cognome del coniuge
c - Provincia :
Divorziato/a
‫ج‬/‫هطلق‬
‫سثة اإلقاهح فً إٌطالٍا‬
17 - Motivo del soggiorno in Italia
Nubile/‫عصتاء‬
‫هالحظاخ‬
19 - Annotazioni
Vedovo/a
‫ج‬/‫أزهل‬
ًً‫الثسٌد اإللكرسو‬
Consapevole delle sanzioni penali e civili , nel caso di dichiarazioni mendaci , di formazioni o uso di atti falsi , Sotto la propria responsabilità .
‫أذحول كاهل الوسؤولٍح القاًىًٍح عي صحح الردوٌٌاخ و الوعلىهاخ الوركىزج فً الطلة‬
Firma del richiedente :
‫الرىقٍع‬
Data:
‫الرازٌخ‬
Giorno
Mese
Anno
2
LE PRATICHE SARANNO PRONTE A PARTIRE DA
48 ORE DAL GIORNO DI ACQUISIZIONE.
0
1
‫ ساعة من تاريخ استالمها‬84 ‫تنجس كافة المعامالت خالل مده اقلها‬
VIA LARGA 26 - 20122 MILANO Tel(+39) 028061341#.1 - Fax (+39)0272000468 email: [email protected]