isolamento acustico dei solai in legno dai rumori di

Commenti

Transcript

isolamento acustico dei solai in legno dai rumori di
ISOLAMENTO ACUSTICO DEI SOLAI IN LEGNO
DAI RUMORI DI CALPESTIO
˜Ê }i˜iÀiÊ ÃˆÊ ÌÀ>ÌÌ>Ê `ˆÊ ÛiVV…ˆÊ ܏>ˆÊ V…iÊ
`iۜ˜œÊiÃÃiÀiÊÀˆÃÌÀÕÌÌÕÀ>̈]ÊV…iÊܘœÊVœÃ̈ÌՈ̈Ê`>Ê՘>ÊÃÌÀÕÌÌÕÀ>Ê«œÀÌ>˜ÌiÊv>ÌÌ>Ê`ˆÊÌÀ>ۈÊ
Ì>“«œ˜>Ì>ÊVœ˜Ê>ÃÈÊ`ˆÊi}˜œ°Ê+ÕiÃ̜Ê̈«œÊ
`ˆÊ܏>ˆœÊmʵÕ>ÈÊÃi“«ÀiÊÌÀœ««œÊi}}iÀœÊi`Ê
mÊ >vvˆÌÌœÊ Ãˆ>Ê `>Ê «ÀœLi“ˆÊ `ˆÊ ÀՓœÀiÊ >iÀiœÊ
È>Ê `ˆÊ V>«iÃ̈œ°Ê ˜œÌÀiÊ “œÌœÊ ëiÃÃœÊ ˜œ˜Ê
mÊ Vœ“«iÌ>“i˜ÌiÊ ÃÌ>}˜œÊ i`Ê ˆÊ ÀՓœÀiÊ …>Ê
“œ`œÊ`ˆÊ«>ÃÃ>ÀiÊ>˜V…iÊ`>ÊLÕV…ˆ]ÊviÃÃÕÀi]Ê
«œÀœÃˆÌD°Ê ˜Ê µÕiÃÌœÊ V>ÃœÊ ˜œ˜Ê mÊ «œÃÈLˆiÊ
ÀˆviÀˆÀÈÊ>>ʏi}}iÊ`ˆÊ“>ÃÃ>Êi`ÊmÊLi˜iÊV…ˆidere caso per caso la consulenza di un
iëiÀ̜ʈ˜Ê>VÕÃ̈V>]ÊV…iÊ«œÌÀDÊVœ˜Vˆˆ>ÀiʏiÊ
`ˆÛiÀÃiÊiÈ}i˜âi]Ê`>̜ÊV…iʈ˜ÊµÕiÃ̜ÊV>ÜÊ
iÊ܏Õ∜˜ˆÊ`ˆÊˆÃœ>“i˜ÌœÊ>VÕÃ̈VœÊÈÊÃVœ˜ÌÀ>˜œÊëiÃÜÊVœ˜ÊiÊiÈ}i˜âiÊiÃÌïV…iÊ`iˆÊ
Vœ““ˆÌÌi˜Ìˆ]Ê >Ê VÕˆÊ ÃˆÊ Àˆââ>˜œÊ ˆÊ V>«iˆÊ ˆ˜Ê
testa se il tecnico propone un controsoffit̜ʜÊ՘ÊÌ>“«œ˜>“i˜ÌœÊ`iiÊÌÀ>ۈÊ>ÊۈÃÌ>°Ê
*iÀÊ ˆÊ ÀՓœÀˆÊ `ˆÊ V>«iÃ̈œÊ ՘½>ÌÀ>Ê Vœ“«ˆV>∜˜iÊmÊ`>Ì>Ê`>Êv>Ì̜ÊV…iÊÈ>ʈʓ>ÌiÀˆ>ˆÊ
ˆÃœ>˜ÌˆÊ `iˆÊ «>ۈ“i˜ÌˆÊ }>i}}ˆ>˜Ìˆ]Ê Ãˆ>Ê iÊ
«>ۈ“i˜Ì>∜˜iÊ Àiȏˆi˜ÌˆÊ ˜œ˜Ê …>˜˜œÊ >Ê
ÃÌiÃÃ>Ê ivvˆV>Vˆ>Ê V…iÊ “>˜ˆviÃÌ>˜œÊ ÃÕÊ Ãœ>ˆÊ
Vi“i˜Ìˆâˆ]Ê V…iÊ Ãœ˜œÊ «iÃ>˜ÌˆÊ iÊ Àˆ}ˆ`ˆÊ Vœ˜Ê
`ˆvviÀi˜âiʘœÌiۜˆÊ`ˆÊ ∆LwÊ>˜V…iÊ`ˆÊ£äeÓäÊ
`°ÊÊ«ÀœLi“>ÊÈʓ>˜ˆviÃÌ>ʈ˜Ê«>À̈Vœ>ÀiÊ
>iÊ L>ÃÃiÊ vÀiµÕi˜âi]Ê `œÛiÊ ˆÊ ܏>ˆœÊ ˆ˜Ê
i}˜œ]Ê i}}iÀœÊ i`Ê i>Ã̈Vœ]Ê …>Ê Õ˜Ê }ÀœÃÜÊ
`ˆviÌ̜Ê>VÕÃ̈VœÊiʈ˜Ê՘ÊV>“«œÊ`ˆÊvÀiµÕi˜âiÊ`œÛiʈʓ>ÌiÀˆ>ˆÊˆÃœ>˜ÌˆÊ˜œ˜ÊܘœÊ“œÌœÊ
ivvˆV>Vˆ°Êiʏˆ˜iiÊ}Ո`>Ê«iÀʏ½ˆÃœ>“i˜ÌœÊ`iÊ
܏>ˆœÊˆ˜Êi}˜œÊÈʫœÃܘœÊÀˆ>ÃÃՓiÀiʈ˜\
UÊ>ÃÈVÕÀ>ÀiÊ ½ˆ“«iÀ“i>LˆˆÌDÊ >½>Àˆ>Ê `iÊ
܏>ˆœ°Ê >ÌiÀˆ>ˆÊ Vœ“iÊ /"*- /ˆÌiÝÊ
iÊ/"*- /՜ʫœÃܘœÊÃۜ}iÀiÊÌ>iÊ
funzione
UÊ>Փi˜Ì>ÀiÊ«iÀʵÕ>˜ÌœÊ«œÃÈLˆiʏ>ʓ>ÃÃ>Ê
iʏ>ÊÀˆ}ˆ`ˆÌDÊ`iÊ܏>ˆœ°
}iÃÜÊÀˆÛiÃ̜̈]ʓi}ˆœÊÃiÊ>ÊÃ>˜`܈V…ÊVœ˜Ê
>“ˆ˜>Êvœ˜œˆ“«i`i˜ÌiÊ/"*- /ˆÌiÝ°
-ˆVÕÀ>“i˜ÌiʵÕiÃ̽Տ̈“>Ê̈«œœ}ˆ>Ê`ˆÊˆ˜ÌiÀÛi˜ÌœÊ«ÀœVÕÀiÀDÊ>˜V…iÊ՘ÊL՜˜ÊˆÃœ>“i˜ÌœÊ
`>ˆÊÀՓœÀˆÊ>iÀiˆ°
A lato è rappresentata una stratigrafia su
܏>ˆœÊ ˆ˜Ê i}˜œÊ Vœ˜Ê ˆÃœ>“i˜ÌœÊ VœÃ̈ÌՈ̜Ê
`>>Ê܏Õ∜˜iÊ]Ê" "-/"*՜ʫœÃ>̜Ê
ˆ˜Ê`œ««ˆœÊÃÌÀ>̜ÊiÊv>VViÊVœ˜ÌÀ>««œÃÌiÊV…iÊ
mÊÃÌ>Ì>ʓˆÃÕÀ>Ì>ʈ˜Êœ«iÀ>ÊiÊÈÊmʜÌÌi˜Õ̜Ê՘Ê
L’nwÊrÊxnÊ`°
TOPSILENTBitex
FONOSTOPDuo
TOPSILENTDuo
ONOSTO
PDuo
ˆ“i˜Ãˆœ˜ˆ
0,60 × 11,5 m
1,20 × 11,5 m
0,60 × 8,5 m
1,20 × 8,5 m
ˆ“i˜Ãˆœ˜ˆÊ
0,60 × 8,5 m
ˆ“i˜Ãˆœ˜ˆÊ
1,05 × 10 m
QuandoÊ mÊ «œÃÈLˆiÊ iÃi}ՈÀiÊ Õ˜>Ê Vœ˜ÌÀœÃœvvˆÌÌ>ÌÕÀ>]ʵÕiÃÌ>ÊÃ>ÀDÊ`iÊ̈«œÊ«ˆÙÊ«iÀvœÀ“>˜Ìi]ÊVœ˜Ê½ˆ˜ÌiÀV>«i`ˆ˜iʈ܏>Ì>ÊVœ˜Ê>˜iÊ
“ˆ˜iÀ>ˆÊœÊȘÌïV…iÊVœ“iÊ- />ÃÃʜÊ
- /VœÊ iÊ Vœ˜Ê ½ii“i˜ÌœÊ `ˆÊ Ì>“«œ˜>“i˜ÌœÊ >««iÃœÊ VœÃ̈ÌÕˆÌœÊ `>Ê «ˆÙÊ ÃÌÀ>ÌˆÊ `ˆÊ
UNA CAPPA CEMENTIZIA GALLEGGIANTE SU FONOSTOPDuo
PUÒ ESSERE UNA SOLUZIONE
4. *>ۈ“i˜Ìœ
3. >ÃÃiÌ̜Ê>À“>̜
2. " "-/"*՜
1. /"*- /՜
32
Guida all’isolamento acustico e termico dei fabbricati
ISOLAMENTO ACUSTICO DEI SOLAI IN LEGNO DAI RUMORI DI CALPESTIO
SOLUZIONE CERTIFICATA DA UNA MISURA IN OPERA
DELLO “STUDIO 360” DI ROVIGO
3-4. " "-/"*՜
LˆÃÌÀ>̜
6. *>ۈ“i˜Ìœ
Assito
spessore 22 mm
5. >ÃÃiÌ̜
>À“>̜
galleggiante
Ã>LLˆ>ÉVi“i˜Ìœ
spessore 7 cm
2. i“i˜ÌœÊViÕ>Àe
spessore 9 cm
TÀ>ÛiÌ̈ʈ˜Êi}˜œ
1. >««>ÊVœ>LœÀ>˜Ìi
spessore 24 cm
interasse 75 mm
spessore 6 cm
L’nwÊrÊxnÊ`
­“ˆÃÕÀ>ʈ˜Êœ«iÀ>®
Le voci di capitolato sono riportate a pag. 80
SOLUZIONE COLLAUDATA
IN OPERA
4. *>˜˜iˆÊ«iÀ
ÀˆÃV>`>“i˜ÌœÊ>Ê«>ۈ“i˜Ìœ
6. *>ۈ“i˜Ìœ
3. " "-/"*/rio
Assito
spessore 22 mm
5. >ÃÃiÌ̜
>À“>̜
galleggiante
Ã>LLˆ>ÉVi“i˜Ìœ
spessore 7 cm
2. i“i˜ÌœÊViÕ>Àe
spessore 9 cm
TÀ>ÛiÌ̈ʈ˜Êi}˜œ
spessore 24 cm
interasse 75 mm
1. >««>ÊVœ>LœÀ>˜Ìi
spessore 6 cm
L’nw = 59 dB
­“ˆÃÕÀ>ʈ˜Êœ«iÀ>®
Guida all’isolamento acustico e termico dei fabbricati
33