680 Il mondo è opera della creazione di Dio

Transcript

680 Il mondo è opera della creazione di Dio
Maurizio Sonnino Safhvneia/Saphéneia ➠ @LibroPiù
680
Il mondo è opera della creazione di Dio
Filone confuta le tesi di quanti
attribuiscono la creazione del mondo
al caso, piuttosto che all’opera della
Provvidenza Divina, da lui identificata
con il Logos dei filosofi stoici.
Particolarità sintattiche: part.
congiunto, sostantivato, predicativo;
accusativo assoluto; prop.
dichiarativa.
Versioni d’autore – FILONE DI ALESSANDRIA
✱✱✱
Tine;" ga;r to;n kovsmon ma'llon h] to;n kosmopoio;n qaumavsante" to;n me;n ajgevnhtovn
te kai; ajivdion ajpefhvnanto, tou' de; qeou' pollh;n ajpraxivan ajnavgnw"
kateyeuvsanto, devon e[mpalin tou' me;n1 ta;" dunavmei" wJ" poihtou' kai; patro;"
kataplagh'nai, to;n de;2 mh; plevon ajposemnu'nai tou' metrivou. Mwush'" de;, kai;
filosofiva" ejp∆ aujth;n fqavsa" ajkrovthta kai; crhsmoi'" ta; polla; kai;
sunektikwvtata tw'n th'" fuvsew" ajnadidacqei;", e[gnw dhv o{ti ajnagkaiovtatovn ejstin
ejn toi'" ou\s i to; me;n ei\nai drasthvrion ai[t ion, to; de; paqhtovn, kai; o{t i to; me;n
drasthvrion oJ tw'n o{lwn nou'" ejstin eiJlikrinevstato" kai; ajkraifnevstato",
kreivttwn h] ajreth; kai; kreivttwn h] ejpisthvmh kai; kreivttwn h] aujto; to; ajgaqo;n kai;
aujto; to; kalovn, to; de; paqhto;n a[yucon kai; ajkivnhton ejx eJautou', kinhqe;n de; kai;
schmatisqe;n kai; yucwqe;n uJpo; tou' nou' metevbalen eij" to; teleiovtaton e[rgon,
tovnde to;n kovsmon· o}n oiJ favskonte" wJ" e[stin ajgevnhto" lelhvqasi to;
wjfelimwvtaton kai; ajnagkaiovtaton tw'n eij" eujsevbeian uJpotemnovmenoi th;n
provnoian.
FILONE DI ALESSANDRIA
(
1 tou' me;n: ossia di Dio Creatore.
2 to;n de;: ossia l’Universo creato da Dio.
Traduzione: ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................