> (secondo Matteo) cap. 2

Transcript

> (secondo Matteo) cap. 2
<< ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ >>
(secondo Matteo)
cap. 2
NUOVO TESTAMENTO GRECO WESCOTT-HORT TRASLITTERATO
1 tou de iēsou gennēthentos en bēthleem tēs ioudaias en ēmerais ērōdou tou basileōs
idou magoi apo anatolōn paregenonto eis ierosoluma
2 legontes pou estin o techtheis basileus tōn ioudaiōn eidomen gar autou ton astera en
tē anatolē kai ēlthomen proskunēsai autō
3 akousas de o basileus ērōdēs etarachthē kai pasa ierosoluma met autou
4 kai sunagagōn pantas tous archiereis kai grammateis tou laou epunthaneto par autōn
pou o christos gennatai
5 oi de eipan autō en bēthleem tēs ioudaias outōs gar gegraptai dia tou prophētou
6 kai su bēthleem gē iouda oudamōs elachistē ei en tois ēgemosin iouda ek sou gar
exeleusetai ēgoumenos ostis poimanei ton laon mou ton israēl
7 tote ērōdēs lathra kalesas tous magous ēkribōsen par autōn ton chronon tou
phainomenou asteros
8 kai pempsas autous eis bēthleem eipen poreuthentes exetasate akribōs peri tou
paidiou epan de eurēte apangeilate moi opōs kagō elthōn proskunēsō autō
9 oi de akousantes tou basileōs eporeuthēsan kai idou o astēr on eidon en tē anatolē
proēgen autous eōs elthōn estathē epanō ou ēn to paidion
10 idontes de ton astera echarēsan charan megalēn sphodra
11 kai elthontes eis tēn oikian eidon to paidion meta marias tēs mētros autou kai
pesontes prosekunēsan autō kai anoixantes tous thēsaurous autōn prosēnenkan autō
dōra chruson kai libanon kai smurnan
12 kai chrēmatisthentes kat onar mē anakampsai pros ērōdēn di allēs odou
anechōrēsan eis tēn chōran autōn
13 anachōrēsantōn de autōn idou angelos kuriou phainetai kat onar tō iōsēph legōn
egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai pheuge eis aigupton kai isthi
ekei eōs an eipō soi mellei gar ērōdēs zētein to paidion tou apolesai auto
14 o de egertheis parelaben to paidion kai tēn mētera autou nuktos kai anechōrēsen
eis aigupton
15 kai ēn ekei eōs tēs teleutēs ērōdou ina plērōthē to rēthen upo kuriou dia tou
prophētou legontos ex aiguptou ekalesa ton uion mou
16 tote ērōdēs idōn oti enepaichthē upo tōn magōn ethumōthē lian kai aposteilas
aneilen pantas tous paidas tous en bēthleem kai en pasin tois oriois autēs apo dietous
kai katōterō kata ton chronon on ēkribōsen para tōn magōn
17 tote eplērōthē to rēthen dia ieremiou tou prophētou legontos
18 phōnē en rama ēkousthē klauthmos kai odurmos polus rachēl klaiousa ta tekna
autēs kai ouk ēthelen paraklēthēnai oti ouk eisin
19 teleutēsantos de tou ērōdou idou angelos kuriou phainetai kat onar tō iōsēph en
aiguptō
20 legōn egertheis paralabe to paidion kai tēn mētera autou kai poreuou eis gēn israēl
tethnēkasin gar oi zētountes tēn psuchēn tou paidiou
21 o de egertheis parelaben to paidion kai tēn mētera autou kai eisēlthen eis gēn israēl
22 akousas de oti archelaos basileuei tēs ioudaias anti tou patros autou ērōdou
ephobēthē ekei apelthein chrēmatistheis de kat onar anechōrēsen eis ta merē tēs
galilaias
23 kai elthōn katōkēsen eis polin legomenēn nazaret opōs plērōthē to rēthen dia tōn
prophētōn oti nazōraios klēthēsetai