Relazione tecnica illustrativa

Transcript

Relazione tecnica illustrativa
Comune di Scandicci
Piano strutturale
Variante di aggiornamento
Fi 11 - Studi e indagini di
microzonazione sismica di livello 1
Relazione tecnica illustrativa
Luglio 2013
8IILFLRGLSLDQR
&RRUGLQDPHQWRWHFQLFR
$OHVVDQGUD*XLGRWWL
6HWWRUH(GLOL]LDH8UEDQLVWLFD
3DOPD'L)LGLR
9DOHQWLQD7RQHOOL
6LPRQD,RPPL
$OHVVDQGUD&KLDURWWL
&ROODERUDWRULHVWHUQL
$OHVVDQGUD*XLGRWWL
6HUHQD%DUODFFKL
)UDQFHVFD0DVL
6LQGDFR
6LPRQH*KHUL
9LFH6LQGDFR$VVHVVRUHDOO·8UEDQLVWLFD
$OHVVDQGUR%DJOLRQL
$VSHWWLDPELHQWDOL
,ODULD%DOGL
3DROR*LDPELQL
$VSHWWLJHRORJLFL
6WXGLRDVVRFLDWR*HRWHFQR
3URJHWWLVWDH5HVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWR
LOGLULJHQWHGHOVHWWRUHHGLOL]LDHGXUEDQLVWLFD
/RUHQ]R3DROL
$VSHWWLLGUDXOLFL
3+<6,665/,QJHJQHULDSHUO
$PELHQWH
*DUDQWHGHOODFRPXQLFD]LRQH
&LQ]LD5HWWRUL
$VSHWWLVRFLRHFRQRPLFL
/DERUDWRULRGL(FRQRPLDGHOO
,QQRYD]LRQH
8QLYHUVLWjGL)LUHQ]H
!
!" #
#$
%
&
'
( )
**
+
,,
-.
/ - /
, 0
,
/
12-
",3
/
/
"
- $
,
/
/
$
0 4$05 .6$ 78'988- /
,
/
/
4+:
(985+$
/
" , , -
,,
$
6 ,
0 4$605
; 4 * - 5$0/.
,
/
,,
,
,
- .
$60
. ,
4
0 <5 =
0 %.
=,,
,
$0
,
,
>
0-
124
,!
$05-
%
−
?,@- ,
&
,
+
-
;
1
A
20
−
−
01
:
**
,
,
- 0
0 - /
,
,
- ,
4:5 A
"
4:!5 ,
,
%
?,@[email protected]
?0
@
(
*
!8
*
,
"
- ,
"
-, &
,
,
2
-
+6:64 5
:+64
5
[email protected]
&,
, 4
+6C0D-+6(CD105>
/
"
=
.,,
-=
/
/
,
,, - &/ ,
&
-
,
/
/
/
,
:
=
E,
-
&/
/ -
"
,
,, &/
-,,
4:5
,
,
**
!
"
#%
2 ,,,
,
4$08!5-
&6$#7988(- ,
, &
,
, 8G #8 :
0 ,
*-
,
8-88
8-#8
H
2
,
/
:
4,
?:[email protected] ,
/
,,- ,#-'
&
)
,
1
>,,,
&
&
/:8!
&
A
*04
0-8I 5
".
"
/
,,
-
:
,,
+!988(,
&!
;9J8-#
*!*
'
(
!
"
"
2.
.
-
0,
-=
,3
/
,
,
- ,
/
A:
<
*A
<
2-
,
0>
A
**
, ,
.
* *
.
*A
4888 5
*$
;
,
. , , - ,- ,
, (88 4 , K
5 ; *
-
A
-,
/
" 88 0
,
-
*0- ,
-,
-
,
,
, /
- ,
, >
,3
#88888
0
- , - ,
,
,
*$
*
, ,
*+
* ,
*K
, , 0 *$
, 40 1
:5 *1/
.
,,
,
$
-;-:
- *+
/
,
*,
,
,
*;/
*
*#*
- +
. ,,
0
,
48-#*8-$5
,.
*
,
,
.6
,
/
,
= , /
/
/
,
, * - ,
"
.
*(*
)
*
+
&
,B*
12L=
,
,,-
,
,
,
,
- ,
,
/
* ,
= *
0- ,
,
,> *I- /
,
0 ; = $
$
-
,,
. 2.
,
- ,
,
"
4
01
:5
=
, /
2.
"
,
,
"
/ -
,,
= 4
I 5 ,
,
.
0
-
,
-
/
/
-
,
> 1 ,
-
,
/
, ,
M
,
,
,
*
,
8*!8 ,
- =
*,
*'*
,
%
,0$
0 =%
4:5
-(
.4:5
/4:5
014:!5
2".4:#5
"
*
- 1
+
0
4:
AL
AL2
5
2,,
=,%8888
#!
!$
1
,
,
,
-
,
" , ,
,
78% - ,
,
/ %
−
)
,
,
−
7 4
,
,
5
;
/
88)*8,
,
- /
,
2 ,, ,
/
/
,
. ,
?
,
$
0 @ , #%
%$"
&
2 ,
7 & 0-
%
*)*
−
,
−
/
,
,
−
,,,,
- ,
*,
/
"
,
;
- , 0,,
0 @
98
2
,
?0;;[email protected]
!-# D- ,
,-
"
"
,88D
2
"
- ,
8 (8 - ,
&
&,
?,@ , ,
,
&
:
, 8 - ,
4
5& ,
#8
2
,
#98G
+,
"
I /
-
,, ,
,
,
- ,
,
"
" ,N
, "
D91 ,N /
% ,
"
- 1 ,
- ,N , ,, " *
- . ,
, =,
- "- ,
2 , .
"
,
"
45- "
& "
- ,
/
-,
" *7*
,
M
%
−
?,@%
−
J8-*-8D
−
J-8*-8D
−
J-8*)-8D
−
J)-8*8-8D
−
O8-8D
"
,,
,
,
,-
*/
- ,
/
$6045
,
"
,
)
D% ,
/ ,
,
&
-
,
/
&
, * ,
* ,
,/ ,
"
4
,
5
,
, "
, -,%
−
*
/
"
−
−
,
,
4*6-*0-P5
−
&
D10
I ,
,/
−
" 00;$ 488!5 ,
&
,
*8*
#'
'$
2,,
&,, "
,
1
+
0
- 4 %8885 ,
$
0/
.
0=,,
< /
, ,*"
:
,/
A
4
5
,
*,
<
/
[email protected]$
$
05-
[email protected];
9K
9;
$5
?:
@4$-$
0
6 52
"
, ,*"
,
- -
/99
=,
,
-
,
-
,
, * M
,,
, ,
,
< ,
,
= ,,
, H*
, .;
#
$(
2
,, * ,
( &
,B
2 ,
> ,
,
- - ,
,
[email protected]
041 9
5
#)
)$*
6
,,
$
0 2
- $60
,
,
**
, &
% ,
,
,
,
,/
,
,
-
/
,
2=,
,
/
-
/
/
-
/
"
;,
,
,
= &
,- - /
4?
I @5 ,,
,
% ,
"
/
,
L , ,, L , ,
, , ,
,
I ,
% ,
- ,
,
- ,
#Q- $602
,
,
#Q,? ,
,
,@ 4
5 ; = " & ,- ,
2
/,
'
?
,
,
,
@ ,
4
L )5- *
- ,
1 2 /
= , $60%
"
&
0B4*#5
&
01
:
4
(*'*)5
- ,
- -
"
-,/
,, /
,
,
,
%
/
-
,4
8 5
**

Documenti analoghi