Esempio dell`esame di greco

Transcript

Esempio dell`esame di greco
Esame di qualificazione
GRAMMATICA
Nome e Cognome ________________________________________________
A) Traduzione. Basta un significato.
1. av g noe, w
______________
2. ov s fu/ j
______________
19. kli, n w
______________
20. o; r oj
______________
3. o; c loj
______________
21. qusiasth, r ion
4. braci, w n
______________
22. cwlo, j
______________
5. kle, p thj
______________
23. merimna, w
6. u` b ri, z w
______________
24. kopia,w
7. gei, t wn
______________
25. qewre, w
______________
______________
______________
______________
8. av n abai, n w
______________
26. ptwco, j
______________
9. peira, z w
______________
27. nipth, r
______________
10. aiv t e, w
______________
11. diaqh, k h
______________
12. tetraplou/ j
13. geu, o mai
14. ev l ea, w
15. limh, n
16. suni, h mi
17. e; r hmoj
18. sth, k w
______________
______________
______________
______________
______________
______________
28. phgh,
______________
29. iv s curo, j
______________
30. ti, m ioj
______________
31. u` p omonh,
32. katarge, w
33. fulh,
34. corta, z w
35. cou/ j
______________
______________
______________
______________
______________
______________
1
B) Costruzione di 25 forme verbali:
1. ti,qhmi: congiuntivo aoristo attivo terza persona singolare _______________________
2. zhte,w: imperativo presente attivo seconda persona singolare ________________________
3.lu,w: ottativo aoristo attivo terza persona plurale ______________________________
4. sw|,zw: indicativo futuro passivo terza persona singolare _____________________________
5. ba,llw: congiuntivo aoristo attivo seconda persona plurale___________________________
6. pisteu,w: congiuntivo aoristo attivo seconda persona singolare__________________________
7. prospi,ptw: indicativo aoristo attivo terza persona plurale_____________________________
8. e;rcomai: indicativo perfetto attivo terza persona singolare_________________________
9. mise,w: participio presente medio nominativo maschile plurale__________________________
10. fwne,w: indicativo presente attivo seconda persona plurale___________________________
11. evrwta,w: indicativo futuro attivo prima persona singolare____________________________
12. mimnh,|skomai: indicativo aoristo passivo terza persona plurale_________________________
13. paradi,dwmi: infinito aoristo passivo________________________
14. krate,w: participio aoristo attivo nominativo maschile singolare________________________
15. evxe,rcomai: participio aoristo attivo nominativo maschile singolare_____________________
16. avfi,hmi: infinito presente attivo_______________________
2
17. di,dwmi: participio perfetto attivo dativo maschile plurale______________________
18. evpiginw,skw: participio aoristo attivo nominativo femminile singolare_____________________
19. o`ra,w: congiuntivo aoristo attivo terza persona plurale _____________________
20. parati,qhmi: congiuntivo presente attivo terza persona plurale______________________
21. e;cw: indicativo presente attivo terza persona plurale_____________________________
22. i[sthmi: participio perfetto attivo genitivo maschile plurale_______________________
23. de,comai: congiuntivo aoristo medio terza persona singolare______________________
24. ble,pw: imperativo presente attivo seconda persona plurale_______________________
25. a;gw: infinito aoristo attivo_________________________
C) Analisi di 25 forme verbali. Dare il tempo, il modo, la voce, la persona, il numero, il caso ed
il genere di ogni verbo. Dare anche il verbo (la forma lessicale).
Modo
Tempo
Voce
Persona
Numero
Forma lessicale
1. me÷mfetai
2. e¶geire
3. oJmologh/shØß
4. kataxiwqhvnai
5. aÓne÷bh
6. e˙sqi÷ousin
7. hjleh/qhn
3
Modo
Tempo
Voce
Persona
Numero
Forma lessicale
Genere
Numero
Forma Lessicale
8. ei¶domen
9. e˙peti÷mwn
10. e˙mpe÷shØ
11. fa¿goi
12. e˙xe÷straptai
13. aÓna¿pauson
14. aÓpoqnhØ/skein
15. dei÷knusin
16. ge÷gonaß
17. komi÷shsqe
Tempo
Voce
Caso
18. memaqhkw¿ß
19. fwtisqe÷ntaß
20. gegramme÷na
21. gnou\ß
22. paqouvsa
23. aÓpotaxa¿menoß
24. pisteu/ousin
25. doqei/san
4
B) Analisi di 15 forme non verbali [il genere, il numero ed il caso]. Dare anche il nominativo
singolare dei sostantivi; degli aggettivi e dei pronomi, dare il nominativo singolare nel
genere maschile.
Genere
Numero
Caso
Nominativo Singolare
1. u¢dati
2. no/soiß
3. gra¿mmata
4. profhvtai
5. po/daß
6. basileu\ß
7. politw◊n
8. gunai√ka
9. qa¿lassan
10. patro/ß
11. dida¿skale
12. grammateiç
13. a‡busson
14. poime÷neß
15. klhvma
5
Esame di qualificazione
Traduzione senza dizionario
Nome e Cognome ________________________________________________
A) Marco 10: 1-5. Tradurre il testo (non su questo foglio) e poi rispondi alle
domande seguenti. (Senza dizionario).
10:1 Kai« e˙kei√qen aÓnasta»ß e¶rcetai ei˙ß ta» o¢ria thvß ∆Ioudai÷aß [kai«] pe÷ran
touv ∆Iorda¿nou, kai« sumporeu/ontai pa¿lin o¡cloi pro\ß aujto/n, kai« wJß ei˙w¿qei
pa¿lin e˙di÷dasken aujtou/ß.
10:2 Kai« proselqo/nteß Farisai√oi e˙phrw¿twn aujto\n ei˙ e¶xestin aÓndri«
gunai√ka aÓpoluvsai, peira¿zonteß aujto/n. 10:3 oJ de« aÓpokriqei«ß ei•pen
aujtoi√ß: ti÷ uJmi√n e˙netei÷lato Mwu¨shvß; 10:4 oi˚ de« ei•pan: e˙pe÷treyen Mwu¨shvß
bibli÷on aÓpostasi÷ou gra¿yai kai« aÓpoluvsai. 10:5 oJ de« ∆Ihsouvß ei•pen
aujtoi√ß: pro\ß th\n sklhrokardi÷an uJmw◊n e¶grayen uJmi√n th\n e˙ntolh\n
tau/thn.
Modo Tempo Voce Persona Numero Forma
Lessicale
1.sumporeu/ontai
(v. 1)
2. ei˙w¿qei
(v. 1)
3. e˙phrw¿twn
(v.2)
4. ei•pen
(v. 3)
5. e˙netei÷lato
(v. 3)
6. e˙pe÷treyen
(v.4)
7. aÓpoluvsai
(v.4)
8. e¶grayen
(v. 5)
Tempo Voce
9. aÓnasta»ß
(v.1)
10.
proselqo/nteß
(v. 2)
Caso
Genere Numero
Forma Lessicale
B) Giovanni 6, 36-40. Tradurre il testo (non su questo foglio) e poi respondi alle
domande seguenti. (Senza dizionario).
∆All∆ ei•pon uJmi√n o¢ti kai« e˚wra¿kate÷ [me] kai« ouj pisteu/ete. 6:37 pa◊n o§
di÷dwsi÷n moi oJ path\r pro\ß e˙me« h¢xei, kai« to\n e˙rco/menon pro\ß e˙me« ouj mh\
e˙kba¿lw e¶xw, 6:38 o¢ti katabe÷bhka aÓpo\ touv oujranouv oujc iºna poiw◊ to\
qe÷lhma to\ e˙mo\n aÓlla» to\ qe÷lhma touv pe÷myanto/ß me. 6:39 touvto de÷ e˙stin
to\ qe÷lhma touv pe÷myanto/ß me, iºna pa◊n o§ de÷dwke÷n moi mh\ aÓpole÷sw e˙x
aujtouv, aÓlla» aÓnasth/sw aujto\ [e˙n] thØv e˙sca¿thØ hJme÷raˆ. 6:40 touvto ga¿r e˙stin
to\ qe÷lhma touv patro/ß mou, iºna pa◊ß oJ qewrw◊n to\n ui˚o\n kai« pisteu/wn ei˙ß
aujto\n e¶chØ zwh\n ai˙w¿nion, kai« aÓnasth/sw aujto\n e˙gw» [e˙n] thØv e˙sca¿thØ
hJme÷raˆ.
6:36
Modo Tempo Voce
Persona Numero Forma Lessicale
1. e˚wra¿kate
(v. 36)
2. di÷dwsi÷n (v.
37)
3. e˙kba¿lw (v.
37)
4.
katabe÷bhka
(v. 38)
5. de÷dwke÷n
(v. 39)
6. aÓpole÷sw
(v. 39)
7. aÓnasth/sw
(v. 39)
Tempo Voce
8. e˙rco/menon
(v. 36)
9. pe÷myanto/ß
(v. 39)
10. qewrw◊n
(v. 40)
Caso
Genere Numero
Forma Lessicale
Esame di qualificazione
Traduzione con dizionario
Nome e Cognome ___________________________________________
Atti 15, 6-10. Tradurre il testo (non su questo foglio) e poi respondi alle domande seguenti. (Con
dizionario).
Sunh/cqhsa¿n te oi˚ aÓpo/stoloi kai« oi˚ presbu/teroi i˙dei√n peri« touv
lo/gou tou/tou. 15:7 Pollhvß de« zhth/sewß genome÷nhß aÓnasta»ß Pe÷troß
ei•pen pro\ß aujtou/ß: a‡ndreß aÓdelfoi÷, uJmei√ß e˙pi÷stasqe o¢ti aÓf∆ hJmerw◊n
aÓrcai÷wn e˙n uJmi√n e˙xele÷xato oJ qeo\ß dia» touv sto/mato/ß mou aÓkouvsai ta»
e¶qnh to\n lo/gon touv eujaggeli÷ou kai« pisteuvsai. 15:8 kai« oJ kardiognw¿sthß
qeo\ß e˙martu/rhsen aujtoi√ß dou\ß to\ pneuvma to\ a‚gion kaqw»ß kai« hJmi√n 15:9
kai« oujqe«n die÷krinen metaxu\ hJmw◊n te kai« aujtw◊n thØv pi÷stei kaqari÷saß ta»ß
kardi÷aß aujtw◊n. 15:10 nuvn ou™n ti÷ peira¿zete to\n qeo\n e˙piqei√nai zugo\n e˙pi«
to\n tra¿chlon tw◊n maqhtw◊n o§n ou¡te oi˚ pate÷reß hJmw◊n ou¡te hJmei√ß
i˙scu/samen basta¿sai;
15:6
Modo Tempo
Voce Persona Numero
Forma Lessicale
1.
Sunh/cqhsa¿n
(v.6)
2. i˙dei√n (v. 6)
3. e˙pi÷stasqe
(v. 7)
4. e˙xele÷xato
(v. 7)
5. aÓkouvsai
(v. 7)
6.pisteuvsai
(v. 7)
7.
e˙martu/rhsen
(v. 8)
8. die÷krinen
(v. 9)
Tempo Voce
9. genome÷nhß
(v. 6)
10. dou\ß
(v. 8)
Caso
Genere Numero Forma Lessicale

Documenti analoghi