Passepartout 2009 NEWSLETTER N.23 DEL 3 SETTEMBRE 2009

Commenti

Transcript

Passepartout 2009 NEWSLETTER N.23 DEL 3 SETTEMBRE 2009
Passepartout 2009
Il progetto Passepartout presenta per il 2009 una serie di testimonianze dirette e casi di inserimento di
immigrati nella società civile italiana e nel mondo del lavoro. L'obiettivo è di sottolineare, rispetto alle
problematiche ancora da risolvere, i risultati raggiunti, evidenziandoli con esempi di integrazione. I servizi
sono distribuiti a 15 emittenti del circuito Euroregionenews.
I reportages sono un prodotto del progetto “Passepartout” voluto e promosso dagli Assessorati alle Politiche
Sociali delle Province di Udine e Gorizia, sostenuti dalla Regione FVG e realizzate dalla redazione
dell'agenzia giornalistica EuroregioneNews - Gruppo editoriale Vivaradio.
Ascolta il Servizio radiofonico in onda il 3 Settembre 2009
Ascolta l'intervista integrale
NEWSLETTER N.23 DEL 3 SETTEMBRE 2009
Clicca qui per ascoltare la notizia
Clicca qui per leggere la notizia
Kliko këtu per te dëgjuar lajmin në shqipë
Kliko këtu per te lexuar lajmin në shqipë
Apasă aici pentru a asculta ştirea
Apasă aici pentru a citi ştirea
Klikni ovde da bi odslušao vest
Klikni ovde da bi pročitao vest
Kliknuti ovdje da se preslušaju vijesti
Kliknuti ovdje da pročitaju vijesti
Click here to listen to the news
Click here to read the news
Clique ici pour écouter la nouvelle
Clique ici pour lire la nouvelle
Pinche aquì para escuchar la noticia
Pinche aquì para leer la noticia
● ● ● LAST NEWS
●●●
REDAZIONE PASSEPARTOUT [email protected] [email protected] 0432 511012 direttore responsabile Gianfranco
Biondi – Resp. segreteria di redazione e coordinamento tecnico Sara Petri
Capo servizi Lisa Zancaner - redazione - Dina Kogoj per la lingua serba - Daria Iordache per la lingua rumena
Nertila Jonuzi per la lingua albanese - Francesca Pozzar per la lingua spagnola - Désirée Agbedjro per la lingua francese - Petra
Kogelnig per la lingua inglese - Alma Iriskic per la lingua croata
NEWSLETTER NUMERO 23 DEL 3 SETTEMBRE 2009
Notizie dall’Italia
Stranieri over 65: non sono iscrivibili al Sistema Sanitario Nazionale se hanno avuto il nulla osta o
il visto per ricongiungimento familiare dopo il 5 novembre 2008.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha fornito i seguenti
chiarimenti in risposta a numerosi quesiti formulati da Aziende Sanitarie e Regioni sul
tema dell’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale degli stranieri ultrasessantacinquenni
entrati in Italia a seguito di ricongiungimento familiare.
Il Ministero ha precisato che il cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno
per motivi familiari, rilasciato prima del 5 novembre 2008, al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, ha diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario
Nazionale. In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero al compimento del
sessantacinquesimo anno di età conserva la precedente iscrizione a titolo obbligatorio al
Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, spiega il Ministro, le nuove disposizioni sono da
riferire alle istanze di ricongiungimento presentate dopo il 5 novembre 2008 e pertanto gli
stranieri in possesso del nulla osta o del visto di ingresso rilasciato dopo tale data non
sono iscrivibili a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale. Invece, per quanto
riguarda il ricongiungimento del genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino
che ha acquisito la cittadinanza italiana, il Ministero ricorda che l’iscrizione al Servizio
Sanitario Nazionale del genitore a carico avviene a titolo obbligatorio.
Notizie dalla Regione
A Trieste l’ottava edizione di “Solidarietà e Convivenza - SOTTO LO STESSO CIELO”
Fino al sei settembre Trieste ospita la tradizionale mostra mercato dedicata al panorama
multietnico a ingresso gratuito organizzata da Aciesse - Confesercenti, Associazione del
Commercio e dei Servizi di Trieste e Provincia. L’obiettivo della manifestazione - che
propone musica, arte, spettacoli, dibattiti, cibi esotici - è di promuovere la conoscenza
della realtà multiculturale con tutta la sua vitalità produttiva e commerciale. Accanto al
percorso di conoscenza degli usi e costumi delle comunità presenti in città, i ristoratori
stranieri da una ventina di paesi proporranno i prodotti tradizionali tipici delle proprie
gastronomie. Ristorazione tailandese, equadoregna, indiana, argentina, spagnola,
ungherese, bavarese, serba, curda e africana. Artigianato da tutto il mondo con la presenza
di una ventina di operatori provenienti da varie realtà geografiche tra cui Africa, Asia,
Sudamerica, Medioriente ed Europa e con una forte rappresentanza delle specialità
regionali italiane.
NEWSLETTER NUMËR 23 E 3 SHTATORIT 2009
Lajme nga Italia
Të huaj mbi 65 vjeç: nuk mund të shkruhen në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar nëse kanë patur
leje kalimin ose vizën për bashkim familjar pas 5 nëntorit 2008
Ministria e Punës, e Shëndetit dhe e Politikave Shoqërore ka dhënë sqarimet e mëposhtme
në lidhje me pyetjet e shumta të formuluara nga Shoqatat Shëndetsore dhe krahonave mbi
temën e regjistrimit në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar të të huajve mbi 65 vjeç, të cilët
kanë hyr në Itali pas bashkimit familjar.
Ministria ka bër të ditur se qytetari i huaj, i cili ka një leje qëndrimi për motive familiare, e
lëshuar pas datës 5 nëntor 2008, kur mbush 65 vjeç, ka të drejtë të regjistrohet në mënyr të
detyruar në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar. Në rastin e rinovimit të leje qëndrimit, i
huaji kur mbush 65 vjeç ruan regjistrimin e mëparshëm në Shërbimin Shëndetësor.
Ministri, vazhdon së shpjeguari, se ligji i ri i referohet kërkesave për bashkim familjar të
paraqitura pas 5 nëntorit 2008 dmth të huajte, të cilët kanë vizë ose leje qëndrimi pas kësaj
date nuk regjistrohen në mënyrë të detyrueshme në Shërbimin Shëndetësor Kombëtar.
Ndërsa përsa i përket bashkimit familjar me prindër mbi 65 vjeçar nga ana e një qytetarit i
cili ka marrë nënshtetësin italiane, kujtohet se regjistimi në Shërbimin Shëndetësor është i
detyrueshëm.
Lajme nga Friuli Venecia XHulia
Në Trieste zhvillohet edicioni i 8 – të “Solidaritet dhe bashkëjetes – NëN Të NJëJTIN QIELL”
Deri ne 6 shtator në Trieste zhvillohet një shfaqje tradicionale e dedikuar panoramës
Multietnike dhe hyrja është e lirë. Ky manifestacion është organizuar nga
Açiese - Konfeserçenti, Shoqata e Tregtisë dhe Shërbimeve të Triestes dhe Provincës.
Objektivi i manifestacionit – i cili propozon muzik, art, spektakël, ushqime ekzotike –
është njohja e realiteteve multikulturale në aspektet culturale dhe ekonomike. Pranë
njohjes së komuniteteve të qytetit, restorantet e huaja të 20 shteteve do të paraqesin
prodhime tradicionale gastronomike.
Ristorant tailandez, ekuadorenj, indian, argjentin, spanjoll, hungarez, bavarez, serb, kurd e
afrikan.
Prodhime objektesh nga shtete të ndryshme si Afrika, Azia, Amerika e Veriut, Perëndimi
dhe Evropa si dhe paraqitje e specialiteteve të krahinave italiane.
NEWSLETTER NR. 23 DIN 3 SEPTEMBRIE 2009
Ştiri din Italia
Străinii cu peste 65 de ani : nu pot fi înscrişi în Sistemul Sanitar Naţional dacă au avut permisul
sau viza pentru reîntregirea familiei după 5 noiembrie 2008.
Ministerul Muncii ,al Sănătăţii şi al Politicilor Sociale a furnizat următoarele explicaţii ca
răspuns la numeroasele întrebări formulate de .Întreprinderile Sanitare şi de Regiuni în
legătură cu tema înscrierii în Sistemul Sanitar Naţional a străinilor cu peste şaizecişicinci
de ani care au intrat în Italia în urma reîntregirii familiei .
Ministerul a precizat că cetăţeanul străin care se află în posesia permisului de şedere
pentru motive familiare , eliberat înainte de 5 noiembrie 2008, la îndeplinirea celui de al
şaizecişicincilea an , are dreptul la înscriere obligatorie în Sistemul Sanitar Naţional..În
cazul reînnoirii permisului de şedere , străinul la îndeplinirea celui de al şaizecişicincilea
an păstrează precedenta înscriere obbligatorie în Serviciul Sanitar Naţional. Într-adevăr,
explică ministrul, noile dispoziţii se referă la instanţele pentru reîntregirea familiei
prezentate după 5 noiembrie 2008 şi deci străinii care se află în posesia permisului sau a
vizei de intrare eliberate după această dată nu pot fi înscrişi în mod obligatoriu în
Serviciul Sanitar Naţional.. Dimpotrivă , în ceea ce priveşte reunirea cu un părinte străin în
vârstă de peste şaizeci de ani al unui cetăţean care a primit cetăţenia italiană, Ministerul
aminteşte că înscrierea în Serviciul Sanitar Naţional a părintelui pe care acesta îl întreţine
are loc în mod obligatoriu.
Şitri din Regiune
La Trieste are loc a opta ediţie a evenimentului “ Solidarietate şi Convieţuire- SUB ACELAŞI CER
Până în data de 6 septembrie oraşul Trieste va găzdui tradiţionalul târg de expoziţii
dedicat panoramei multietnice cu intrare gratuită organizat de Aciesse- Confesercenti ,
Asociaţia de Comerţ şi servicii din Trieste şi Provincie. Obiectivul acestei manifestări – care
propune muzică, artă, spectacole , dezbateri, mâncăruri exotice – este promovarea
cunoştinţei realităţii multiculturale cu toată vitaliatea ei productivă şi comercială. În afara
parcursului de cunoştinţă a tradiţiilor şi datinilor comunităţilor prezente în oraş , bucătarii
străini din aproape douăzeci de ţări vor propune produsele tradiţionale tipice ale
propriilor gastronomii. Bucătărie tailandeză, ecuadoriană, indiană, argentiniană, spaniolă,
maghiară, bavareză, sârbească, curdă şi africană. Artizanat din toată lumea prezentat de
circa douăzeci de operatori care provin din realităţi geografice printre care Africa, Asia,
Sudamerica., Orientul Mijlociu şi Europa precum şi o bogată reprezentanţă a specialităţilor
regionale italiene.
ЊУЗЛЕТЕР БРОЈ 23 ОД 3 ег СЕПТЕМБРА 2009 те
Вести из Италије
Страни држављани преко 65 година: не могу се уписати у Национални Систем
Здравствене Заштите уколико су добили нулла осту или визу за породично спајање после 5
ог новембра 2008.
Министарство за рад, здравствену заштиту и социјалну политику је објавило
следећа подробнија објашњења не би ли удовољили великобројним захтевима
здравствених установа и Регија по питању уписа у Национални Систем Здравствене
Заштите страних држављана старијих од 65 година услед породичног спајања.
Министарство је прецизирало да они страни држављани који већ поседују дозволу за
боравак заради породичног спајања, издату пре 5 новембра 2008, и накнадно напуне
65 година, имају право да буду уписани путем обавезног уписа у Национални
Систем Здравствене Заштите. И у случају уколико морају обновити ту исту дозволу
за боравак, ти странци могу задржати претходно добивен упис у Национални
Систем Здравствене Заштите.
Практично, како је то објаснио Министар, нове одредбе се односе само на дозволе за
боравак услед породичног спајања за које је захтев предат после 5 новембра 2008 и
само ти страни државлјани не могу бити уписани у Национални Систем Здравствене
Заштите. А што се тиче породичног спајања италијанског грађанина са родитељем
старијим од 65 година на терету издржавања, Министарство подсећа да је упис у
Национални Систем Здравствене Заштите обавезан.
Вести из регије
У Трсту осмо издање „Солидарности и Заједничког суживота“ ИСПОД ИСТОГ НЕБА”
До шестог септембра Трст је град домаћин традиционалне изложбе – пијаце
посвећене разнонародној панорами. Улаз је бесплатан и манифестација је
организована од стране Ачиесе- Конфезерћенти, Удружења за трговину и Услуге
Трста и Провинције. Циљ ове манифестације – која нуди музику, уметност,
представе, предавања, егзотичну храну – је да промовише познавање вишенародне
стварности са свом својом животном лепотом и разноликошћу производње и
трговине. Осим процеса упознавања народних обичаја народа чије су народности
присутне у градском кругу, страни предузетници власници ресторана из двадесетак
различитих страних земаља понудиће специјалитете типичне националне хране.
Биће ту тајландске, еквадорске, индијске, аргентинске, шпанске, мађарске, немачке,
српске, курдистанске и афричке клопе. Биће ту присутна народна и занатска
радиност из целог света а томе ће допринети мајстори разноврсног географског
порекла из земаља међу којима је Африка, Азија, Јужна Америка , Блиски Исток и
Европа и са јаким присуством италијанских регионалних специјалитета.
NEWSLETTER BROJ 23 OD 3-eg RUJNA 2009
Vijesti iz Italije
Strani državljani preko 65 godina života: ne mogu se upisati u Nacionalni Zdravstvenii Sistem ako
su dobili nulla ostu ili vizu za obiteljsko spajanje nakon 5-og studenog 2008.
Ministarstvo za rad, zdravlje i društvenu politiku objavilo je sljedeće objašnjenje kao
odgovor na bezbrojna pitanje postavljena od strane Zdravstvenih ustanova i regije na
temu upisivanja u Nacionalni Zdravsteveni Sistem stranih državljana preko 65 godina
života i koji su ušli u Italiju obiteljskim spajanjem. Ministarstvo je naznačilo da strani
državljani u posjedu obiteljske dozvole boravka , izdate prije 5-og studenog 2008, pri
navršavanju šezdeset i pete godine života imaju pravo na obvezno upisivanje u Nacionalni
Zdravstveni Sistem. U slučaju obnavljanja dozvole boravka , strani državljanin pri
navršavanju šezdeset i pete godine života treba zadržati prvobitnu obveznu upisnicu.
Ministarstvo navodi kako se nove odredbe odnose samo na slučajeve obiteljskog spajanja
podnesene nakon 5-og studenog 2008 i stoga strani državljani koji su u posjedu nulla oste
ili ulazne vize izdate nakon toga datuma ne moraju se obvezno upisati u Nacionalni
Zdravstveni Sistem. Što se tiče obiteljskog spajanja roditelja preko šezdeset i pete godine
života sa djetetom koje ima talijansko državljanstvo, Ministarstvo podsjeća da je upis u
Nacionalni Zdravstveni Sistem obvezan.
Vijesti iz pokrajine
U Trstu osmo izdanje”Solidarnost i Suživot - ISPOD ISTOG NEBA”
Do šestog rujna Trst je domaćin tradicionalne izložbe posvećene, multietničkoj panorami,
organiziran od strane Aciesse – Confesercenti , Udruženje za trgovinu i usluge iz Trsta i
provincije, ulaz je besplatan. Cilj manifestacije- koja nudi glazbu, umjetnost, spektakl,
debate, egzotična jela- je promoviranje saznanja o multikulturalnoj realnosti i njenoj
produktivnoj i trgovinskoj vitalnosti. Zajedno sa upoznavanjem navika i običaja zajednica
prisutnih u gradu, strani ugostitelji iz oko dvadesetak država ponuditi će tipične
tradicionalne proizvode iz vlastite gastronomije. Tajlandska, ekvadorska, indijska,
argentinska, španjolska, mađarska, bavarijska, srpska, kurdska i afrička kuhinja. Obrtnici
iz cijeloga svijeta sa prisustvovanjem dvadesetak operatera iz raznih geografski područja
kao Afrika, Azija, Južna Amerika, Srednji Istok i Evropa sa jakim zastupanjem regionalnih
talijanskih specijaliteta.
NEWSLETTER NUMBER 23, 3rd September 2009
News from Italy
Foreigners over 65 may not register with the National Health System if their Nulla Osta or Visa for
family reunion was issued after 5th November 2008.
Following the large number of enquiries by health operators and regional administrations
in Italy, the Italian Ministry for Labour, Health and Social Politices has given clear
instructions on registration of foreigners over 65 coming to Italy on grounds of family
reunion with the National Health System.
Foreign citizens holding a residence permit for family reasons issued before 5th November
2008 can register with the National Health System at the age of 65.
When renewing the residence permit, a prior registration remains valid.
The new regulations apply to permits issued on the grounds of family reunion after 5th
November 2009. Foreign citizens holding a nulla osta (security clearance) or visa issued
after this date, can thus not register with the National Health System.
However, registration with the National Health System is compulsory for an over 65 year old
coming to Italy on grounds of family reunion, being parent of an immigrant who has obtained
Italian citizenship.
News from the Region
Eight years “Solidarity and Living together – UNDER THE SAME SKY” in Trieste
Until the 6th September it is possible to visit the fair “Solidarity and Living together –
UNDER THE SAME SKY”, organised by Aciesse - Confesercenti, the Association of
Commerce and Services of Trieste and the Province. Entrance to the event in Trieste is free.
The fair aims at fostering knowledge about the different cultures present on the territory,
and displaying all the benefits – social, commercial, economic – of such a flourishing
togetherness: Besides showcasing the traditions and customs of Trieste’s different
communities (music, art and craft, theatrical representations, debates, exotic food),
Trieste’s world cuisine restaurants spoil you with their traditional dishes: you may try
delicacies of some 20 different countries, such as Thai, Ecuadorian, Indian, Argentinean,
Spanish, Hungarian, Bavarian, Serbian, Kurdish and African cuisine… You may also find
arts and crafts from all over the world - approximately 20 artisans from Africa, Asia,
South-America, Middle East and Europe showcase and sell their products – and there is a
strong focus on regional Italian products as well.
NEWSLETTER NUMÉRO 23 DU 3 SEPTEMBRE 2009
Nouvelles d'Italie
Les personnes d’origine étrangère de plus de 65 ans : ne peuvent pas être inscrites au Système
Sanitaire National si l'autorisation ou le visa pour le regroupement familial leurs ont étés délivrés
après le 5 novembre 2008.
Le Ministère du Travail, de la Santé et des Politiques sociales a fourni les suivants
éclaircissements pour répondre aux nombreuses questions formulées par des Entreprises
Sanitaires et des Régions sur l'inscription au Système Sanitaire National des personnes
d’origine étrangère, qui ont plus de soixante-cinq ans, entrées en Italie suite au
regroupement familial.
Le Ministère a précisé que le citoyen d’origine étrangère en possession d’un titre de séjour
pour des raisons familiales, délivré avant le 5 novembre 2008, à l'accomplissement de sa
soixante-cinquième année, a droit à l'inscription obligatoire au Service Sanitaire National.
En cas de renouvellement du titre de séjour, l'étranger à l'accomplissement de sa soixantecinquième année, conserve la précédente inscription à titre obligatoire au Service Sanitaire
National. En effet, explique le Ministre, les nouvelles dispositions se réfèrent aux instances
de regroupement familial présentées après le 5 novembre 2008 et par conséquence, les
personnes d’origine étrangère en possession de l'autorisation ou du visa d'entrée délivré
après telle date ne peuvent pas être inscrites au Service Sanitaire National à titre
obligatoire. Par contre, en ce qui concerne le regroupement d’un parent, qui a accompli
soixante-cinq ans, du citoyen qui a acquis la nationalité italienne, le Ministère rappelle que
l'inscription au Service Sanitaire National du parent est obligatoire.
Nouvelles de la Région
À Trieste la huitième édition de « Solidarité et Cohabitation - SOUS le MÊME CIEL »
Trieste reçoit, jusqu'au six septembre, la traditionnelle exposition/marché dédiée au
panorama multiethnique à entrée gratuite, organisée par Aciesse – la Confédération des
commerçants, l’Association du Commerce et des Services de Trieste et Province. L'objectif
de la manifestation - qui propose la musique, l’art, les spectacles, les débats, la nourriture
exotique - est celui de promouvoir la connaissance de la réalité multiculturelle avec toute
sa vitalité productive et commerciale. A côté du parcours de la connaissance des usages et
des coutumes des communautés présentes en ville, les restaurateurs d’origine étrangère
d'une vingtaine de pays proposeront les produits traditionnels, typiques de leur
gastronomie. Cuisine thaïlandaise, équatorienne, indienne, argentine, espagnole,
hongroise, bavaroise, serbe, kurde et africaine. Artisanat de par le monde avec la présence
d'une vingtaine d'opératrices venant de différentes réalités géographiques parmi
lesquelles : Afrique, Asie, Amérique du sud, Moyen-Orient et Europe et avec une forte
représentation des spécialités régionales italiennes.
NEWSLETTER N.23 - 03/09/09
Noticias desde Italia
Extranjeros ancianos con más de 65 años : no pueden inscribirse al Sistema Nacional de Salud si su
permiso de estancia para reagrupación familar fué otorgado después del 5 de Noviembre 2008
El Ministerio de Trabajo, Salud y Política Social ha dado respuesta a las solicitaciones por
parte de Regiones y Unidades de Atención Sanitaria sobre el tema de la inscripción al
Sistema Nacional de Salud de los extranejros con más de 65 años que llegaron a Italia para
reagruparse con sus familiares.
El Ministerio precisó que los ciudadanos extranjeros que tienen permiso de estancia para
reagrupación otorgado antes del 5 Noviembre 2008, cuando cumplan 65 años tienen
derecho a suscribirse al Sistema Nacional de Salud.
En los casos de renovo del permiso de estancia el extranjero que cumple 65 años tiene
derecho a quedarse con la inscripción anterior obligatoria al Sistema Nacional de Salud.
Pues – como explica el Ministerio – las nuevas ordenes se aplican sólo a las preguntas para
la reagrupación familiar que se hayan sometido después del 5 Noviembre 2008 y por lo
tanto los extranjeros que hayan recibido los papeles después no pueden suscribirse.
En cambio los padres de extranjeros que hayan obtenido la ciudadania en Italia y que se
mudan en nuestro país con más de 65 años tienen que suscribirse de forma obligatoria al
Sistema Nacional de Salud.
Noticias desde la Región
En Trieste la octava edición de “Solidariedad y Cohabitación – BAJO EL MISMO CIELO”
Hasta el seis de septiembre tendrá lugar en Trieste la tradiciónal iniciativa dedicada a la
sociedad multicultural con entrada libre y gratuita. La manifestación es organizada por
Aciesse-Confesercenti, asociación de comercio y servicios de Trieste y su Provincia.
La finalidad de la iniciativa – que propone musica, arte, espectaculos, debates y comida
exótica – es la de promover el conocimiento de la realidad multicultural con toda su
vitalidad de producción y commercial.
A lado del descubrimiento de usos y costumbres de las comunidades que se encuentran en
la ciudad de Trieste, los restaurantes conducidos por extranjeros van a proponer productos
tradicionales tipicos de sus gastronomias. Comida tailandesa, de Ecuador, indiana,
argentina, española, húngara, bávara, serbia, kurda y africana. Artesanía de todo el mundo
con unos veinte productores provenientes de muchos paises de Africa, Asia, Suramérica,
del Medio Oriente y Europa y también muchas especialidades regionales italianas.
●●●
LAST NEWS
●●●

Documenti analoghi

Passepartout 2009 NEWSLETTER N.17 DEL 7

Passepartout 2009 NEWSLETTER N.17 DEL 7 Click here to listen to the news

Dettagli