pharos - Baltimore - St. Nicholas Greek Orthodox Church

Transcript

pharos - Baltimore - St. Nicholas Greek Orthodox Church
Saint Nicholas
Greek Orthodox Church
PHAROS
Celebrating Our 14th Year of Publication!
JULY-AUGUST, 2006
“MOST HOLY THEOTOKOS PRAY AND INTERCEDE FOR US.”
The month of August is a very holy
time of the year. We commemorate three
great events—The Transfiguration of
Christ, the Falling Asleep of the Virgin
Mary, and the beheading of St. John the
Baptist. When you think of August
though, you primarily think about the
Panagia, the blessed Virgin Mary.
Panagia was prophesied many centuries
before her birth. That is why the life of the
Panagia (the all holy one) is in the center
of our Christian faith. She was instrumental in restoring man back to God, through
Jesus Christ our God. In the mindset of
Christian doctrine and practice, the image
of the Panagia is placed in very high regard and honor. All the faithful call upon
the Virgin Mary for help.
There is not one service that is conducted without due honor given to the
Virgin Mary.
As Greek Orthodox Christians, we
have a special place in our hearts for the
Blessed Mother. She has protected the
Orthodox Faith from destruction from the
enemy. She has helped many times to enlighten the world and to protect Holy Orthodoxy.
The period of the Fast of Panagia (August 1-15), sometimes referred to as the
“Summer Lent”, reminds us of all these
things about the Panagia. During the Supplication Services, the Paraklesis we pour
out our hearts and cry out for help, we
convey our pain and anguish because we
consider her to be our spiritual mother.
The Blessed Mother hears all our prayers
and comes to our aid.
She makes only one request, and asks
us for only one supplication to be granted:
“I know that you want me to grant you
your supplications and answer your
prayers, but I ask one thing of you, Please
listen to my Son and do what He tells you
in your heart and you will find salvation.”
Let us all hear and follow the Virgin
Mary’s request. This is the message of the
first fifteen days of August. The Virgin
Mary raises all of humanity upwards, but
especially she raises womanhood up to the
honor it has and deserves. All women
have a special relationship with the
Blessed Mother, because they share in
womanhood.
May this special relationship help all of
mankind to come to the knowledge of the
truth about God and to worship Him with
all their hearts and souls. I pray you have
a blessed summer filled with health, relaxation, rest and happiness.
“À¶∂ƒ ∞°πA £∂O∆O∫∂, ¶ƒ∂™µ∂À∂ À¶∂ƒ ∏ªø¡.”
√ Ì‹Ó·˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜
ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜
ÂÔÚÙ¤˜.
∂ÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘
¶›ÛÙ˘ Ì·˜—ÙËÓ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘
™ˆÙ‹ÚÔ˜, ÙËÓ ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘,
Î·È ÙÔÓ ∞ÔÎÂÊ·ÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘
πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ µ·ÙÈÛÙÔ‡. ŸÙ·Ó fï˜
·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ô ÓÔ˘˜
Ì·˜ ·˘ÙfiÌ·Ù· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›·, ÙËÓ
∞ÂÈ¿ÚıÂÓÔ ª·Ú›·. ¶ÚÔ ÔÏÏÒÓ
·ÈÒÓˆÓ, ÚÈÓ ÁÂÓÓËı› Ë ¶·Ó·Á›· ›¯Â
ÚÔÊËÙ¢ı› Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘. °È ·˘Ùfi Ë ˙ˆ‹
Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Â›Ó·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ Ì·˜ ¶›ÛÙ˘. Œ·ÈÍÂ
ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÏÈÓfiÚıˆÛË ÙÔ˘
·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Ì ÙÔÓ £Âfi, ̤ۈ
ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∆Ô ›Ó‰·ÏÌ· Ù˘
¶·Ó·Á›·˜ ›ÛÙ·Ù·È „ËÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, Î·È ÙÈÌ¿Ù·È Ì ÂÚÈÛÛ‹
ÙÈÌ‹ ηٿ ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ¢fiÁÌ·.
ŸÏÔÈ ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÔ
fiÓÔÌ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ fiÙ·Ó ˙ËÙÔ‡Ó
‚Ô‹ıÂÈ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ô˘ Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ì ÙÈÌ‹ ÙÔ fiÓÔÌ·
Ù˘
¶·Ó·Á›·˜.
ø˜
√Úıfi‰ÔÍÔÈ
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ¤¯Ô˘ÌÂ Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÌÈ·
ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÛÙȘ
ηډȤ˜ Ì·˜. Œ¯ÂÈ ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙËÓ
√Úıfi‰ÔÍË ¶›ÛÙË ·fi ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜
ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜
¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ‰È·ÊÒÙËÛË Ù˘
·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘
√ÚıÔ‰ÔÍ›·˜.
∆Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1Ë ¤ˆ˜ 15
∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÓËÛÙ›·˜ ‹
¿Ïψ˜ ˆ˜ “ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÓËÛÙ›·”, Ô˘
Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙËÓ ¶·Ó·Á›·. ∫·Ù¿ ÙȘ ·Ú·ÎÏ‹ÛÂȘ
·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜ Î·È ˙ËÙÔ‡ÌÂ
·ÂÏÈṲ̂ӷ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÌÂÙ·‚È‚¿˙Ô˘ÌÂ
ÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ì·˜ ‰ÈfiÙÈ ÙËÓ
ıˆÚԇ̠ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ì·˜ MËÙ¤Ú·. ∏
∞Á›· ªËÙ¤Ú· ·ÎÔ‡ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ì·˜,
Î·È Û‡‰ÂÈ ÚÔ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·.
∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ ˙ËÙ¿ ·fi ÂÌ¿˜, ÌfiÓÔÓ
Ì›· ·Ú¿ÎÏËÛË Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ›
Â›Ó·È “°ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Ì ÙȘ ·Ú·ÎÏ‹ÛÂȘ
Û·˜ ÌÔ˘ ˙Ëٿ٠ӷ Û·˜ ‚ÔËı‹Ûˆ Î·È Ó·
·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ ÛÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ Û·˜, ·ÏÏ¿
Î·È ÂÁÒ ¤¯ˆ Ó· Û·˜ οӈ ÌÈ·
·Ú¿ÎÏËÛË, “™·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Ó·
˘·ÎÔ‡ÂÙ ÛÙÔÓ ÀÈfiÓ ÌÔ˘, Ó· οÓÂÙÂ
fiÛ· Û·˜ ϤÂÈ Ì ›ÛÙË, ÁÈ· Ó· Ûˆı›ÙÂ.”
∞˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË Ù˘
¶·Ó·Á›·˜ Î·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘ÌÂ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·
ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 15 ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜
∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∏ ¶·Úı¤ÓÔ˜ ª·Ú›·
Â͢„ÒÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ
Á¤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· Â͢„ÒÓÂÈ “ÙËÓ
Á˘Ó·›Î·” ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ê‡ÏÔ Î·È ÙÔ
ÙÔÔÔıÂÙ› ÛÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘
·Í›˙ÂÈ. ŸÏ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ·
ÂȉÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ¶·Ó·Á›·, ‰ÈfiÙÈ
·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Á˘Ó·ÈΛ· ηÙËÁÔÚ›·.
∂›ıÂ Ë È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘
Û¯¤Û˘ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á¤ÓÔ˜ Ó·
ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi £Âfi Ó· ÙÔÓ
ÚÔÛ΢ӋÛÂÈ Ì ηډȿ Î·È „˘¯‹.
¶ÚÔÛ‡¯ÔÌ·È Ó· ‰È¤ÏıÂÙ ¤Ó· ηÏfi,
·ÛʷϤ˜ Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.
PAGE 2
PHAROS/º∞ƒO™
JULY-∞UGUST—2006
PARISH NEWS
FESTIVAL THANK YOU
I would like to thank Antonia Stavrakis
and Christine Zervos along with the members of the Parish Council and all the volunteers and people who worked hard to make
our festival the great success that it was.
After all the bills are paid and all monies
collected, a complete festival report will be
published in a forthcoming Pharos. Preliminary numbers show gross receipts over
$218,000.
From Fr. Manuel
CYC SUMMER CAMP
It’s still not too late to register your child
for this year’s Summer Camp to be held
August 14 - 18 at Camp WO-ME-TO in
Rock State Park of Harford County, Maryland. Children ages 8 - 16 may attend. A
one day camp will be offered for children
age 7 to come and see about the camp for
next year. For an application, stop by the
Church office or call George Maistros at
443-676-8156 to inquire about availability.
It books up fast.
GREEK SCHOOL REGISTRATION
Registration for Greek School will be on
September 13, 14, and 15, 2006. For your
convenience the Church office will be open
on September 15th until 6 p.m. Those parents who wish to register their child/children
sooner may do so during regular church office hours. In order to register your child in
the St. Nicholas Greek School a family must
be in good financial standing with the
Church through completing their Stewardship pledge card for 2006 and fulfilling their
commitment by December of 2006.
Tuition for the first child is $300 and a reduced tuition is available for multiple children in the same family. Please check with
the church office for details. Tuition must be
paid during registration and scholarships are
available for students who qualify. The
School program and the schedule of classes
will be given to all at the Opening Service of
the Greek School, the Service of Agiasmos,
on Friday, September 15, 2006 at 6 p.m.
So that we can prepare the School program and begin classes on Monday September 18, 2006 we kindly ask for all parents to
assist us by registering their child before
September 15th, 2006.
CHOIR NEWS
It was a surprise and a great honor to be
chosen as this year’s Choir member to receive the cross in recognition of service to
the Choir. I am always thankful for the gift
of my voice and am proud to sing for Saint
Nicholas Church to the glory of God. Best
wishes always, and thanks.
Jim Kimos
GREEKTOWN CDC
John E. Gavrilis, The Board of Directors
and the staff of the Greektown CDC extend
congratulations to all the festival workers in
making the 2006 St. Nicholas Greek Folk
Festival a success. We also would like to
thank the Orioles and the many businesses
who sponsored the Greektown kids to see
an Oriole’s game during Buddies Night.
Great news! The zoning for the new development of single family homes in the 100
block and 800 block of Oldham Street has
been approved. The addition of 1000 new
homes in Greektown will be an economic
boost for our community’s businesses and
housing values.
The surveillance cameras along with the
Greektown CDC foot patrol officers in
Greektown have been successful in keeping
our community safe. We have reduced
much of the loitering in our community with
the removal of one of the bus routes. We
continue to patrol the bus corners with the
help of the Maryland Transit Administration and Baltimore police. We still need
your help on monitoring the cameras. Call
John E. Gavrilis if you wish to volunteer.
Special thanks to Johns Hopkins Bayview
for their continued monetary contribution
to our public safety initiative.
We are working to relieve some of the
traffic congestion in Greektown. Four way
stop signs have been installed in several intersections. Head in parking is being considered on Oldham Street to increase the
number of parking spaces by 50% and one
way traffic on Fleet and Foster Avenues are
being studied.
If you have any questions concerning the
projects discussed in this article please call
the Greektown CDC office at 410-3273306. Believe in your community!!
tumes, as well as Ms. Nora Kefalas for making our red belts. Congratulations to all of
our graduates and we hope everyone has a
great summer.
PARADE FUND-RAISER
Show your support for the Greek Independence Day Mid-Atlantic Parade on July
4, 2006.A Dinner Dance Cruise on the
Black Eyed Susan 7:00 p.m. to 10:30 p.m.
with live music by Apollonia. Ticket prices
$75.00 and limited tickets are available.
Please reserve your seats with Anna
Halikias, 410-493-3399, Irene Lewis 410285-7247 or Steve Mavronis 410-563-4735.
Boarding : Broadway Pier in Historic Fells
Point, 7 p.m.
Parking : Discounted parking—PMI garage (1530 Thames Street) and PMS Garage
(830 Caroline Street).
Dress: Comfortable casual (flat soled
shoes highly recommended)
Hope to see you at this 4th of July fireworks Glenti best.
º∂™∆πµ∞§ 2006
£¤ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ
˘‡ı˘Ó˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï 2006, Î˘Ú›Â˜
∞ÓÙˆÓ›· ™Ù·˘Ú¿ÎË Î·È ÃÚÈÛÙ›Ó· ∑ÂÚ‚Ô‡,
ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜
Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÊÈÏfiÙÈÌ· ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘
∫ÔÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ŸÙ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó
fiÏ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÏËÚˆıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û ÚÔÛ¯‹
¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ º∞ƒ√À ÙÔ Î·ı·Úfi ΤډԘ.
¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ ÌÂÈÎÙfi ÔÛfi
ÂÈÛڿ͈˜ Â›Ó·È $218, 000.
HELLENIC GOLDEN COINS
Despina Moniodis and Angela
Sfakianoudis of The Hellenic Golden Coins
would like to thank its members and parents
for participating in this year’s festival. We
would also like to thank J & J Cleaners and
O’Donell Cleaners for dry cleaning our cos-
50th ANNIVERSARY ALBUM
YES……there will be a completed
50th Anniversary Album.
Please accept my apologies for the delay,
which was due in part to our former sales rep
from Lifetouch who did not inform us from
the beginning in which program to set up the
book layout. Therefore, we had to go back
and re-enter all the information in the compatible program.
Second, my full time work and my
family’s schedule also played a role in the
delay of the printing of the Album. I was
coming home too late to run up to the
church to finish this project. Thus, I tried to
finish the corrections on my home computer. My biggest fault is that of being a
perfectionist. If something didn’t appear
right, I would go back again and again to get
it right. I wanted to make sure all aspects of
our Church life’s first 50 years were showcased. That made it hard for me to delegate.
Again, my deepest apologies to all of you
who ordered an album or bought a dedication page in the album or just simply expressed an interest.
With God’s blessings, you will have a
hard copy of this beautiful anniversary album in your hands by October 2006.
Emily Cossis
∫Oπ¡O∆π∫∞
¡∂A
∫∞§0∫∞πƒπ¡∏ ∫∞∆∞™∫∏¡ø™∏
∞ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ¿„ÂÙÂ
Ù· ·È‰È¿ Û·˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÔηÈÚÈÓ‹
∫·Ù·ÛÙ‹ÓˆÛË Ô˘ ı· Â›Ó·È ·fi ÙȘ 14 ¤ˆ˜
ÙȘ 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙÔ We-Me-To Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÿÚÊÔÚÓÙ
∫¿Ô˘ÓÙ˘, ª¤Ú˘Ï·ÓÙ. ¢¤¯ÔÓÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ
·È‰ÈÒÓ ËÏÈΛ·˜ ·fi 8-16 ÂÙÒÓ.
¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È Â›Û˘ ηٷÛ΋ӈÛË ÌÈ·˜
Ë̤ڷ˜, ÁÈ· ·È‰È¿ 7 ÂÙÒÓ Ì ÛÎÔfi Ó·
ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ë̤ڷ ÛÙËÓ ∫·Ù·Û΋ӈÛË,
Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ȉ¤· Î·È Ó·
ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿.
IOÀ§πO™-∞À°OÀ™∆O™—2006
PHAROS/º∞ƒO™
PAGE 3
∫Oπ¡O∆π∫∞ ¡∂A
∞ÈÙ‹ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ∫ÔÈÓÔÙÈο
°Ú·Ê›· ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ‹
ÙËÏÂʈÓ›ÛÙ ÛÙÔÓ Î. °ÂÒÚÁÈÔ ª·˝ÛÙÚÔ,
ÙËÏ.: 443-676-8156. ªËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ›ÙÂ
‰ÈfiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÈ
Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·.
∂°°ƒ∞º∂™ ∂§§∏¡π∫OÀ ™ÃO§∂πOÀ
√È ÂÁÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ
ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 13, 14 Î·È 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘,
2006. ¶ÚÔ˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ
∫ÔÈÓÔÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ
·ÓÔÈÎÙfi ̤¯ÚÈ ÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹,
15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 2006. ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜
ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ
™¯ÔÏ›Ô
ÂÓˆÚ›ÙÂÚ·
ÌÔÚÔ‡Ó
Ó·
ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Î·Ù¿
ÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. √È
ηÓÔÓÈÛÌÔ› ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ÂÁÁÚ·Ê›
¤Ó· ·È‰› ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi
™¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Ú¤ÂÈ Ë
¿ÌÂÛË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ›ӷÈ
̤ÏÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓ Ù¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ
∫ÔÈÓfiÙËÙ·, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∫¿ÚÙ·
Ù˘ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜
ÂÍÔÊÏËÙ¤· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘,
2006. ∆· ‰›‰·ÎÙÚ· Â›Ó·È $300.00 ÁÈ· ÙÔ
οı ·È‰› Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎÙˆÛË ÙˆÓ
‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ÁÈ· ÚfiÛıÂÙ· ·È‰È¿ Ù˘ ȉ›·˜
ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜.
¶·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ
∫ÔÈÓÔÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ÁÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.
∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜
Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·. ∆Ô ™¯ÔÏÈÎfiøÚÔÏfiÁÈÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘,
2006 ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ
ηıÈÂڈ̤ÓÔ ∞ÁÈ·ÛÌfi.
∆Ô ™¯ÔÏ›Ô
·Ú¯›˙ÂÈ Ù· ηÓÔÓÈη ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙȘ 18
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 2006.
∂˘ÁÂÓÒ˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó·
Ì·˜ ‰È¢ÎÔÏ˘ÓÔ˘Ó Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿,
ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ
15Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 2006.
ÃOƒø¢π∞
◊Ù·Ó ÁÈ· Â̤ӷ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË, ·ÏÏ¿
Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹, Ó· ÌÔ˘ ·ÔÓÂÌÈı› Ô
¯Ú˘Ûfi˜ ÛÙ·˘Úfi˜, ˆ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÁÈ· ÙË
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙË ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Ì·˜
ÃÔÚˆ‰›·, ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜.
∂›Ì·È ηْ ·Ú¯‹Ó ¢ÁÓÒÌˆÓ ÁÈ· ÙË ÊˆÓ‹
Ô˘ ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛÂ Ô £Âfi˜,
Â›Û˘
˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ „¿Ïψ ÛÙÔÓ πÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂȘ ‰fiÍ· £ÂÔ‡.
™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜,
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫‹ÌÔ˜
∂§§∏¡π∫∏ ¶∞ƒOπ∫π∞—CDC
√ °È¿ÓÓ˘ °·‚Ú›Ï˘, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ηÈ
ÙÔ
ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶·ÚÔÈΛ·˜
CDC, Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜
Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË
ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ “∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡
¶·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡ 2006” Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. £¤ÏÔ˘Ó ·ÎfiÌË Ó·
¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ORIOLES, Î·È ÙÔ˘˜
ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·ÚÔÈΛ·˜
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰ÒÚËÛ·Ó ÂÈÛËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó·
·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ¤Ó·
·È¯Ó›‰È Ì¤˚˙ÌˆÏ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ORIOLES, ‰ˆÚ¿Ó.
∫·Ù·ÏËÎÙÈο Ó¤·! ∏ ·Ó¤ÁÂÚÛË
ÌÔÓ·¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ 100 ¤ˆ˜ 800 ÙÔ˘
Oldham Strteet, ÂÓÂÎÚ›ıÂÈ. ∏ ÚÔÛı‹ÎË
1000 ÓÂfiÎÙÈÛÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ
∂ÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙËÓ
ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈο
fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ.
√È ÂÔÙÈΤ˜ οÌÂÚ˜ Î·È ÔÈ Â˙Ô›
·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘
ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ªÂ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÌÈ·˜
ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘ §ÂˆÊÔÚ›Ԣ ÌÂÈÒıËΠηٿ
Ôχ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÚÁfiÛ¯ÔÏˆÓ ÛÙËÓ
ÎÔÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜.
™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÛÙȘ
ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ
Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜
™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ù˘
µ·ÏÙÈÌfiÚ˘. ∏ ‚Ô‹ıÂÈ¿ fiÏˆÓ fï˜ ›ӷÈ
·Ó·Áη›· Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ηÈ
ÂȉÈÎÒÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ
οÌÂÚ˜. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó·
¯¤ÚÈ ‚ÔËı›·˜, ÌÔÚ› Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÌÂ
ÙÔÓ °È¿ÓÓË °·‚Ú›ÏË. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ
Johns Hopkins Bayview ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¯‹
¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Ù˘
ÂÚÈÊÂÚ›·˜.
ªÂÏÂÙÔ‡Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ
¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÂÈÙÔÓÈ¿. Œ¯Ô˘Ó
ÙÔÔıÂÙËı› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ 4™∆√¶ ÛÂ
ÔÏÏ¿ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ·. ∏ ηٷÛ΢‹
ÌÔÓfi‰ÚÔÌˆÓ Â›Ó·È ˘fi ÛΤ„ÈÓ ÛÙÔ Fleet &
Foster Avenues, Î·È ¿ÚÎÈÓ ÛÙÔ Oldham
Strteet Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50%
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı̇ÂÙ ٷ
·˘ÙÔΛÓËÙ¿ Û·˜.
∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ٷ ·Ú·¿Óˆ
¤ÚÁ· ‹ ı¤ÏÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜,
ÙËÏÂʈÓ›ÛÙ ÛÙÔ 410-327-3306 ÛÙÔ
°Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶·ÚÔÈΛ·˜ CDC.
¶∞ƒ∂§∞™∏
∏
∂ÈÙÚÔ‹
Ù˘
¶·Ú¤Ï·Û˘
‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÁÈ· ÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘,
2006.
∏ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ Â›Ó·È
··Ú·›ÙËÙË ‰ÈfiÙÈ Ì ٷ ¤ÛÔ‰· ı·
Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ¤ÍÔ‰· Ù˘ ¶·Ú¤Ï·Û˘ Ù˘ 25˘
ª·ÚÙ›Ô˘, 2007.
∏ ‰È·ÛΤ‰·ÛË
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â›ÓÔ Î·È ¯ÔÚfi ÛÙÔ
ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Black Eyed
Susan, ·fi ÙȘ 7 Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 10:30 Ì.Ì.
ªÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙËÓ √Ú¯‹ÛÙÚ· ∞¶√§§ø¡π∞. ∆ÈÌ‹ ÂÈÛËÙËÚ›Ô˘ $75.00 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ.
°È· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ı¤ÛÂȘ ·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ
ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙËÓ ÕÓÓ· ÷ϛÎÈ· 410493-3399, ‹ ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË §Èԇ˘ 210-2857247 ‹ ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ª·˘ÚÒÓË 410-5634735.
∂È‚›‚·ÛË: Broadway Pier in Historic
Fells Point, 7 Ì.Ì.
¶¿ÚÎÈÓ: ªÂ ÌÂȈ̤ÓË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÛÙÔ
PMI garage (1530 Thames Street) and PMS
Garage (830 Caroline Street).
∂Ó‰˘Ì·Û›·: ¡Ù˘ı›Ù Ì ¿ÓÂÙ· ÚÔ‡¯·. (
ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ›ÛÈ· ·Ô‡ÙÛÈ·).
∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ Û·˜ ‰Ô‡Ì fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ
°Ï¤ÓÙÈ Ì ٷ ‚ÂÁÁ·ÏÈο Ù˘ 4˘ πÔ˘Ï›Ô˘.
ÃOƒ∂À∆π∫O™ Oªπ§O™
“∂§§∏¡π∫∞ ÃÀ™∞ º§OÀƒπ∞”
∏ ¢¤ÛÔÈÓ· ªÔÓÈÒ‰Ë Î·È Ë ∞ÁÁ¤Ï·
™Ê·ÎÈ·ÓÔ‡‰Ë ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘
ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ “∂ÏÏËÓÈο ÃÚ˘Û¿
ºÏÔ˘ÚÈ¿” Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘
Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÂÊÂÙÈÓfi ∂ÏÏËÓÈÎfi §·˚Îfi
¶·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. £¤ÏÔ˘Ó
·ÎfiÌË
Ó·
¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó
Ù·
∫·ı·ÚËÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ πˆ¿ÓÓÔ˘
™˘ÁηÌÚ‹ Î·È °ÂˆÚÁ›Ô˘ ª·˘ÚÔÌÔ‡ÛÙ·ÎÔ˘ Ô˘ ·ÊÂÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ηı¿ÚÈÛ·Ó
fiÏ· Ù· ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÙËÓ Î.
¶·Ó·ÁÈÒÙ· ∫ÂÊ¿Ï· Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í fiÏ· Ù·
ÎfiÎÎÈÓ· ˙ˆÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÒÓ.
™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜,
ηÏfi Î·È ·ÛʷϤ˜ ηÏÔη›ÚÈ Û fiÏÔ˘˜.
∞§ª¶OÀª ∂¶π ∆∏ ∂¶∂∆∂πø ∆ø¡ 50
ÃO¡ø¡ ∆∏™ ∫Oπ¡O∆∏∆∞™ ª∞™.
ª∞§π™∆∞…ı·
ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ
ÙÔ
;AÏÌÔ˘Ì Ù˘ 50˘ ∂ÂÙ›Ԣ Ù˘
∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜!!
™˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Ô˘
ÚÔÍÂÓ‹ıËΠÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·fi ÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ
ÙÔ˘
∆˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ
Lifetouch Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÍ‹ÁËÛ ·fi
ÙËÓ ·Ú¯‹ Û ÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· ı¤ÛÔ˘ÌÂ
ÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÕÏÌÔ˘Ì. ŒÙÛÈ
¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Í·Ó·ÁÚ¿„Ô˘Ì fiϘ ÙȘ
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘, Î·È Ù·
ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÌÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ· ¤·ÈÍ·Ó
ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÙÔ˘
ÕÏÌÔ˘Ì. ∂Ú¯fiÌÔ˘Ó Û›ÙÈ ·ÚÁ¿ ηÈ
¤ÙÚ¯· ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛˆ ÙÔ
ÕÏÌÔ˘Ì. ŒÙÛÈ, ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· οӈ
fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ
ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚfi ÌÔ˘
Ï¿ıÔ˜ Â›Ó·È Ô˘ Ù· ı¤Ïˆ fiÏ· Ù¤ÏÂÈ·. ∞Ó
οÙÈ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ïfi, ÚÔÛ·ıÒ Í·Ó¿,
Î·È ¿ÏÈ, ̤¯ÚÈ Ó· ÈηÓÔÔÈËıÒ Ï‹Úˆ˜
fiÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi. ◊ıÂÏ· Ó· Â›Ì·È ‚¤‚·ÈË
fiÙÈ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ 50˘ ∂ÂÙ›Ԣ Ù˘
∫ÔÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Î·È fiÌÔÚÊ·
ÙÔÔıÂÙË̤ӷ. ã√Ï· ·˘Ù¿ Ì ·Ó¿Áη۷Ó
Ó· ·ÚÁ‹Ûˆ ÙfiÛÔ Ôχ.
∑ËÙÒ Î·È ¿ÏÈ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi fiÏÔ˘˜
ÂÛ¿˜ Ô˘ ·Ú·ÁÁ›ϷÙ ÕÏÌÔ˘Ì ‹ Ô˘
·ÁÔÚ¿Û·Ù ÛÂÏ›‰· ∞ÊȤڈÛ˘ ÛÙÔ
ÕÏÌÔ˘Ì ‹ Ô˘ ·Ï¿ ‰Â›Í·Ù ÙÔ
ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜.
ªÂ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ı· Ï¿‚ÂÙÂ
·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ˘ ÕÏÌÔ˘Ï Ù˘
50˘ ∂ÂÙ›Ԣ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ ̤¯ÚÈ
ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006.
™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ, ∞Ì·Ï›· ∫ÒÛÛË.
PAGE 4
PHAROS/º∞ƒO™
JULY-∞UGUST—2006
FROM THE SAINT NICHOLAS GREEK FOLK FESTIVAL 2006
To our Community:
It is our esteem honor to have served as festival chairpersons this year. Since our appointment in September, we have seen the
best of our community, rallying together for
the well being of our Church, the advancement of our culture, and the future of our
faith. We thank all those who helped us with
making the festival a success. Thank you.
Of course, the Greek Folk Festival could not
occur each year without the volunteers in
the kitchens, food lines, booths, and elsewhere who tirelessly sacrifice so much for
our community. They are the backbone of
this Festival and this Church. We cannot
forget the one who keeps us in line, our
church secretary, Ms. Maria Salpeas. As the
book of James reminds us “it is not enough
just to have faith. Faith that does not show
itself by good deeds is no faith at all.” The
good deeds abound, and we are forever
grateful for the selfless service of St. Nicholas’ committed volunteers. This years first
place winner of the fifteen thousand dollar
prize that was won by Mr. Peter Angelos
was donated back to our church. We would
like to send a special thank you to him.
Again, many thanks to everyone for your
support of the Greek Folk Festival and St.
Nicholas. God bless.
Very truly yours,
Antonia Stavrakis & Christine Zervos
Festival Chairpersons
Ad Book
Gerapetritis Family, Despina Glykiadis
Georgia Zervos
Beer & Wine
Sophia Gerapetritis
Beverages
Bill Nychis, Eva Nychis
Communications
Chrysovalanti Kefalas
Cooking Demonstrations
Stella Koukides
Market Kitchen
Vasili Skordalos
Entertainment
Georgia Zervos, Filio Kefalas
Desert Preparations
Nora Kefalas, Kelly Papadopoulos
Maria Theoharris, Renee Themelis
Desert Stands
Nonie Hanzigiannis
Aspasia Charalambopoulos
Maria Theoharris
Dinning Room
Pantelis Kostalas
Ethic Textile Display
Evgenia Kalis
Frape
Collette Sakelis, Sophia Mavromoustakos
Kelly Fantis , Kathy Pallas
Face Painting
Valanti Hanzigiannis
Generous Donations
Acropolis Restaurant
The Alevrogiannis Family
Carrolton Bank
Crazy Johns
Costas Inn
Emily Cossis
Double T-Diner- John Korologos
Fourtinakis Family
Nick Gialamas
Gerapetritis Family
H & S Bakery
Ikaros Restaurant
Jimmy Seafood- The Minadakis Boys
Vasili Skordalos
Kalis Court
The Kefalas Family
The Papadopoulos Family
Maria Salpeas
Savas Tsakiris
Kiki Vavakas
Sophia Vasilios
Zorbas Restaurant
IOÀ§πO™-∞À°OÀ™∆O™—2006
PHAROS/º∞ƒO™
PAGE 5
DONATIONS IN MEMORIAM
IN MEMORY OF EFTIHIA AVGERINOS
MRS. EVRIDIKI KOUTELIS
IN MEMORY OF
PANAGIOTIS TARATSIDIS
MR. & MRS. MICHAEL SOURANIS
MR. & MRS. NICK SOURANIS
UNITED CHIOS SOCIETY
MR. CHRIS TSAMOUTALIS
MARY & VASILIS TSAMUTALIS
IN MEMORY OF
HELEN FRANGOS
IN MEMORY OF
VOULIE PELTSEMES
IN MEMORY OF
STAVROS TOUTSIS
NICK & STACIA GIALAMAS
MR. & MRS. STEVEN MATSANGOS
IN MEMORY OF
ANASTASIA KOROLOGOS
IN MEMORY OF ANNA STROUMBIS
MR. & MRS. STEVEN MATSANGOS
IN MEMORY OF VASILIA XENAKIS
MR. & MRS. MICHAEL SOURANIS
MR. & MRS. CHRISTOS TSIMILAS
MR. NIKOLAOS KARANIKOLIS
MRS. ANNA DIMIDES
MR. & MRS. PETE CHRIST
MRS. KIKI AND ALEXANDRA VAVAKAS
MR. & MRS. ANTONIOS VAVAKAS
LADIES PANCHIAN SOCIETY
NICK & STACIA GIALAMAS
MR. & MRS. GEORGE ARNAS
MR. & MRS. KYRIAKOS ARNAS
NICK & STACIA GIALAMAS
MRS. ATHINA NEOFITOU
IN MEMORY OF
NERATZOULIS KOUTSONOURIS
MRS. FOTITSA ANASTASIS
IN MEMORY OF NICK CORNIAS
MRS. FOTITSA ANASTASIS
IN MEMORY OF JIMMY MINADAKIS
MR. & MRS. MICHAEL SOURANIS
IN MEMORY OF JOHN BOIAS
MISS SAMANTHA VOXAKIS
MR. & MRS. JOHN SIGAMBRIS
MR. STEPHEN PATRAS
MR. & MRS. JOHN GEORGIOU
MR. & MRS. PETE CHRIST
MRS. FOTITSA ANASTASIS
IN MEMORY OF
KLONOPOULOS STAVROS
STEFANOS & KATINA YIANAKIS
MARIA SALPEAS & FAMILY
IN MEMORY OF
STAMATIA VIENNAS
MR. & MRS. JOHN GEORGIOU
IN MEMORY OF:
PANAGIOTIS & DINO SPYROPOULOS
GUS & JIM ELIOPOULOS
MRS. RENA SPYROPOULOS
WINNERS OF THE GREEK FOLK FESTIVAL 2006
$100.00 RAFFLE
1ST PRIZE…$15,000.00: WINNER: PETER G. ANGELOS …#1517
2ND PRIZE…$3,000.00: WINNER: LOU GRASMICK (NANCY)…#1344
3RD PRIZE…$2,000.00: WINNER: FRED BOWER…#1296
$5.00 RAFFLE
1ST PRIZE $3,000.00: WINNER: KITTY FLEZANIS …#3698
2ND PRIZE…$1,500.00: WINNER: KAREN HOOK…# 3671
✁
NAMES OF LIVING PERSONS FOR THE SUPPLICATION SERVICES AUGUST 1-15
O¡Oª∞∆∞ ∑ø¡∆ø¡ ¶ƒO™ø¶ø¡ ¢π∞ ∆π™ ¶∞ƒ∞∫§∏™∂π™ ∆∏™ ¶∞¡∞°π∞™
For the health and welfare of—À¤Ú ˘Á›·˜ ÙˆÓ :
PAGE 6
PHAROS/º∞ƒO™
JULY-∞UGUST—2006
SAINT NICHOLAS STEWARDSHIP 2006
IOÀ§πO™-∞À°OÀ™∆O™—2006
PHAROS/º∞ƒO™
PAGE 7
SAINT NICHOLAS STEWARDSHIP 2006
PLEDGED
TOTALS: $166,339.00
PAYMENTS
$139,407.00
BALANCE
$26,932.00
“I pray you have a blessed summer filled with health,
relaxation, rest and happiness.”
“¶ÚÔÛ‡¯ÔÌ·È Ó· ‰È¤ÏıÂÙ ¤Ó· ηÏfi, ·ÛʷϤ˜ ηÈ
ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.
Father Manuel
”
PAGE 8
PHAROS/º∞ƒO™
JULY-∞UGUST—2006
CALENDAR OF EVENTS FOR JULY & AUGUST
Sunday, July 2:
Thursday, July 27:
Wednesday, August 9:
9 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy
St. Panteleimon—9 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy
Paraklesis Supplication Service, 6 p.m.
Tuesday, July 4:
Friday, July 28:
Paraklesis Supplication Service, 6 p.m.
Independence Day—Office closed.
St. Irene Chrysovalantou—
9 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy
Sunday, August 13:
Sunday, July 9:
9 a.m. Orthros, 10 a.m.
Divine Liturgy
Sunday, July 16:
9 a.m. Orthros, 10 a.m.
Divine Liturgy
Sunday, July 30:
9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy;
Kattavian Celebration of Agia Paraskevi
Friday, August 11:
Paraklesis Supplication Service, 6 p.m.
Monday, August 14:
Great Vespers Service of the
Dormition of the Virgin Mary—6 p.m.
Tuesday, August 15:
July 16 - 21:
AUGUST 2006
The Falling Asleep of the Virgin Mary—
9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy.
National Clergy Laity Conference in
Nashville, TN
Wednesday, August 2:
AUGUST 14-18:
Saturday, July 22:
St. Markella of Chios—
9 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy.
Sunday, July 23:
Paraklesis Supplication Service, 6 p.m.
Friday, August 4:
Paraklesis Supplication Service, 6 p.m.
Saturday, August 5:
Great Vespers of Transfiguration, 6 p.m.
CYC Summer Camp
Sunday, August 20:
9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy
Sunday, August 27:
Sunday, August 6:
St. Phanourios the Great Martyr—
9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy.
Tuesday, August 29:
Wednesday, July 26:
Transfiguration Feast Day—
9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy.
St. Paraskevi—9 a.m. Orthros,
10 a.m. Divine Liturgy.
Paraklesis Supplication Service, 6 p.m.
9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy;
Chian Society Celebration of St. Markella
Saint The
Nicholas
Saint
Nicholas
Saint
Saint Nicholas
PHAROS
Monday, August 7:
SAINT NICHOLAS
GREEK ORTHODOX
CHURCH
520 S. PONCA STREET
BALTIMORE, MD 21224
ur
Celebrating O
Publication!
14th Year of
JULY-AUGUST, 2006
Rev. Fr. Manuel J. Burdusi, Pastor
Tel.: 410-633-5020 Fax: 410-633-4352
http://www.stnicholasmd.org/
DATED MATERIAL —
PLEASE DELIVER
PROMPTLY
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA
METROPOLIS OF NEW JERSEY
PUBLISHED MONTHLY BY THE
GREEK ORTHODOX COMMUNITY
OF ST. NICHOLAS, BALTIMORE, MD
The Beheading of St. John the Baptist—
9 a.m. Orthros, 10 a.m. Divine Liturgy—
strict fast.
NON PROFIT
ORGANIZATION
U.S. POSTAGE
PAID
BALTIMORE, MD
PERMIT NO. 2606