URADNE OBJAVE_16_2016.indd

Commenti

Transcript

URADNE OBJAVE_16_2016.indd
www.uradne-objave.izola.si
e-pošta: [email protected]
Št. 16/2016
Izola, ponedeljek, 1. 8. 2016
VSEBINA
• SPLOŠNI POGOJI za opravljanje varnega prometa in
vzdrževanje reda v občinskem pristanišču Izola
CONTENUTO
• CONDIZIONI GENERALI per un traffico sicuro e la manutenzione dell’ordine nel porto comunale di Isola
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
Ž U PA N
Na podlagi 56. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave, št.
15/99, 17/12 in 6/14)
R A Z G LA Š A M
Splošne pogoje
za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje
reda v občinskem pristanišču Izola
Župan
mag. Igor K O L E N C
Številka: 373-1/2016
Datum: 1. 8. 2016
OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET
Na podlagi 3. odstavka 52. člena Odloka o občinskem pristanišču
Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 24/15) ter 30. in 101. člena
Statuta Občine Izola (Uradne objave, št. 15/99, 17/12 in 6/14) je
Občinski svet na 13. redni seji, dne 30. 6. 2016, sprejel
Uradne objave Občine Izola, leto III
Splošne pogoje
za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje
reda v občinskem pristanišču Izola
I.
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(upravljanje)
(1) Splošni pogoji za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje
reda v občinskem pristanišču Izola (v nadaljevanju: Splošni
pogoji) so sprejeti v skladu z določbami:
-- Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11),
-- Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A,
41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15),
-- Zakona o morskem ribištvu – v nadaljevanju ZMR–2
(Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15),
-- Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu – v nadaljevanju ZOZP (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 40/12 – ZUJF),
-- Odloka o občinskem pristanišču Izola – v nadaljevanju:
Odlok (Uradne objave Občine Izola, 24/15),
-- Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih
odpadkov in ostankov tovora (Uradni list RS, št. 78/08),
-- Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
(Uradni list RS, št. 2/13),
-- Uredbe o nadzoru pomorskega prometa (Uradni list RS, št.
94/10, 26/12 in 84/15),
-- Pravilnika o pogojih za opravljanje pomorskega prometa
(Uradni list RS, št. 72/01, 107/03, 22/05, 66/05, 22/07 in
69/12),
-- Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS,
št. 25/08 in 3/10).
(2) Splošni pogoji veljajo za tisti del občinskega pristanišča Izola,
ki v skladu s 3. členom Odloka o občinskem pristanišču Izola,
določa opravljanje gospodarske javne službe iz 1. do 5. točke
5. odstavka 4. člena navedenega odloka, v izvajanju Javnega
podjetja Komunala Izola d.o.o. – Azienda pubblica Komunala
Isola S.r.l.
(3) Splošni pogoji zavezujejo vse uporabnike pristanišča, infrastrukture in pristaniških storitev ter vse druge osebe, plovila,
druge plovne objekte in vozila, ki se zadržujejo na območju
občinskega pristanišča.
(4) Posamezni deli občinskega pristanišča Izola in njihov obseg
kopnega ter vodnega prostora so določeni z Odlokom o občinskem pristanišču Izola.
2. člen
(obseg in namembnost občinskega pristanišča Izola)
(1) Določbe Splošnih pogojev, ki se nanašajo na privez, privezovanje plovila oziroma na uporabnika priveza, smiselno veljajo
Uradne objave Občine Izola
tudi za sidrišče, za sidranje plovila in uporabnika sidrišča, v kolikor gre za sidranje v vodnem prostoru občinskega pristanišča.
(2) Določbe teh Splošnih pogojev, ki se nanašajo na uporabnika,
se smiselno uporabljajo tudi za fizično ali pravno osebo, ki
občasno koristi pristaniške storitve, pa ne koristi priveza.
(3) Uporabniki lahko uporabljajo občinsko pristanišče v druge namene in za dejavnosti trgovine, gostinstva, prireditve,
reportaže, tekmovanj, reklamiranje ipd., vendar samo s pisnim
soglasjem upravljavca ali drugih pristojnih organov, odvisno
od dejavnosti in časovnega trajanja uporabe občinskega pristanišča v druge namene.
3. člen
(uporabljeni pojmi in kratice, opredelitev kategorij
in vrst plovil na privezih v pristaniščih)
V kolikor se uporabljajo, imajo posamezni pojmi v teh Splošnih
pogojih naslednji pomen:
-- pristanišče je vodni priobalni prostor, ki obsega sidrišče, grajene ali nezgrajene dele obale, valolome, naprave in objekte, ki so
namenjeni za privezovanje, za vzdrževanje plovil, za vkrcavanje
in izkrcavanje oseb ter tovora,
-- občinsko pristanišče je namenjeno privezu in shranjevanju plovil, ki je organizirano v obliki privezov,
-- akvatorij je vodni prostor, ki služi pristanišču,
-- priobalni prostor je prostor, na katerem se nahaja kopni del pristanišča,
-- obala je pas zemlje ob morju,
-- pristaniška infrastruktura so grajene obale, akvatorij, valolomi,
pristopi na pomole, naprave za privezovanje, dovozne poti, plavajoči pomoli, ograje, fekalno in meteorno omrežje, elektroinstalacije, elektro-vodovodne omarice, razsvetljava in drugi energetski objekti, ki po namenu služijo varnosti plovbe in varnemu
privezu ter nemotenemu izvajanju pristaniške dejavnosti,
-- plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po morju,
-- prosilec je pravna ali fizična oseba, ki je podala vlogo,
-- uporabnik je uporabnik priveza, uporabnik plovila, lastnik plovila ali imetnik pravice uporabe plovila ali voditelj plovila, ki
se nahaja na območju občinskega pristanišča ali druga oseba, ki
uporablja občinsko pristanišče, pristaniško infrastrukturo ali pristaniške storitve, razen, če iz besedila odloka ne izhaja, da se
izraz nanaša na posameznega uporabnika priveza,
-- voditelj plovila je oseba, ki upravlja plovilo. V kolikor ni drugače
določeno ali drugače ne izhaja iz namena plovila, se za voditelja
uporabljajo določbe, ki veljajo za uporabnika v smislu Odloka,
-- plavajoča naprava je stvar, ki je stalno privezana oziroma zasidrana ali položena na morsko dno in ni namenjena za plovbo (plavajoči hoteli, restavracije, delavnice, skladišča, pontonski mostovi,
plavajoče ploščadi, kopalne ploščadi, privezne in signalne boje,
školjčišča in druge naprave za izkoriščanje morja),
-- tradicionalno leseno plovilo je plovilo, ki so ga stoletja izdelovali na današnji slovenski obali, kakor tudi plovilo, ki so ga ribiči in
lastniki naročali drugje, najpogosteje v bližnjih škverih jadranskega morja in so ga potem uporabljali na naši obali. Ta plovila
so barkin, batana, batelina, bracera, bragoc, čupa, gajeta, guc,
kajič, leut, loger, pasara, pelig, maona, štilac, tartana, topo, trabakula, itd,
-- ladja, razen vojaške ladje, je plovilo, ki je usposobljeno za plovbo po morju in meri v dolžino 24 metrov ali več,
-- trgovska ladja je ladja, ki se uporablja za gospodarske namene,
-- potniška ladja je plovilo s katero se sme prevažati več kot 12
potnikov,
-- tovorna ladja je trgovska ladja, ki je namenjena prevozu tovorov,
-- tanker je ladja, namenjena prevozu tekočin in plinov,
-- ribiška ladja je ladja, ki je namenjena in opremljena za ribolov ali
lov drugih živih bitij v morju in na morskem dnu,
-- znanstvenoraziskovalna ladja je ladja ali drugo plovilo, opremljeno za znanstvena ali druga raziskovanja morja, morskega
dna ali njegovega podzemlja,
-- jedrska ladja je ladja na jedrski pogon ali ladja, opremljena z
jedrsko napravo,
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 2
-- javna ladja ali javni čoln je ladja ali čoln v lasti ali uporabi države, ki ni vojaška ladja ali čoln, uporablja pa jo država oziroma
njen organ izključno v negospodarske namene,
-- vojaška ladja je plovilo, ki pripada vojski, je pod poveljstvom
vojaškega častnika, katere posadka je vojaška oziroma pod vojaško disciplino in ima zunanja razpoznavna znamenja vojaških
ladij,
-- sestav tujih vojaških ladij je več tujih vojaških ladij, ki plovejo
skupaj pod poveljstvom enega vojaškega častnika,
-- ladja v gradnji je stvar od trenutka položitve gredlja ali podobnega gradbenega postopka, do vpisa v ladijski register,
-- čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov,
-- čoln za osebne namene je čoln za prosti čas in rekreacijo, ki ni
namenjen opravljanju gospodarske dejavnosti,
-- gliser je čoln, ki s pomočjo motorja drsi po vodni površini,
-- vodni skuter je čoln dolžine do 4m na motorni pogon in vodno
turbino, ki ga upravlja oseba stoje, sede ali kleče,
-- motor je katerikoli motor z notranjim izgorevanjem na prisilni ali kompresijski vžig, ki se uporablja za pogonske namene, vključno z dvotaktnimi in štiritaktnimi notranjimi motorji,
krmnimi motorji z vgrajenim izpuhom ali brez njega in izvenkrmnimi motorji,
-- ribiški čoln je čoln, ki je namenjen in opremljen za ribolov ali lov
drugih živih bitij v morju in na morskem dnu,
-- ladijski dnevnik je dnevnik, ki ga morajo voditi in izpolniti kapitani ribiških plovil za vsako ribolovno potovanje in sicer vsak
dan, ne glede na dosežen ulov in ne glede na dolžino plovila,
-- čoln za gospodarski namen je čoln za prevoz potnikov, tovora,
ribolov ali opravljanje drugih gospodarskih dejavnosti,
-- mednarodno potovanje je potovanje iz slovenskega pristanišča v
tuje pristanišče in obratno,
-- ladjar je oseba, ki je kot posestnik ladje nosilec plovnega podjema; dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da je ladjar oseba, za
katero je v register ladij vpisano, da je lastnik,
-- potnik je vsaka oseba na ladji ali čolnu, razen otrok, ki so stari
manj kot eno leto, oseb, zaposlenih na ladji, v katerikoli lastnosti
in družinskih članov posadke,
-- oseba na čolnu je vsaka oseba na čolnu, vključno s člani posadke,
-- jahta je ladja, ki se v negospodarske namene uporablja za razvedrilo, šport ali rekreacijo,
-- olje je vsako obstojno olje, posebno surova nafta, težko dizelsko
olje in olje za mazanje, ne glede na to, ali se prevažajo na ladji
kot tovor ali kot gorivo za pogon,
-- dolžina ladje je največja dolžina ladje, brez pritiklin,
-- ro-ro je plovilo s posebnimi prostori za vozila,
-- hitro potniško plovilo je plovilo, ki ima posebne tehnične lastnosti, zaradi katerih doseže visoke hitrosti,
-- vpisnik morskih čolnov je javna listina, ki jo vodi Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo, v katero se vpisuje vse čolne, razen čolna krajšega od 3m (razen če ima motorni pogon z
močjo več kot 3,7kW), športnega veslaškega čolna, kajaka ali
podobnega plovila in čolna, ki pripada ladji ali drugemu plovilu,
-- plovno območje čolna je kategorija, ki je za posamezni čoln
opredeljeno v vpisniku morskih čolnov,
-- obala je pas zemlje ob morju,
-- stalni privez je:
1. komunalni privez, je vrsta priveza na območju krajevnega pristanišča, ki je namenjen za privez čolnov za osebne namene za
uporabnike s stalnim prebivališčem v Občini Izola, pridobi ga
lahko izključno fizična oseba; čoln za osebne namene je čoln
za prosti čas in rekreacijo, ki ni namenjen opravljanju gospodarske dejavnosti,
2. ribiški privez, je privez za ribiška plovila ter plovila za aktivno
opravljanje dejavnosti marikulture,
3. gospodarski privez, je privez za plovilo, namenjeno opravljanju ostalih gospodarskih dejavnosti na morju, kot so prevoz
potnikov, gostinstvo na morju, raziskovanje morja, podvodna
dela, potapljaštvo ipd. Izključen je šport. Športu je po Odloku
namenjeno turistično pristanišče - Marina Izola,
4. privez za plovila za posebne namene, je privez namenjen plovilom, ki so opremljena za opravljanje namenov kot so:
Uradne objave Občine Izola
-- ekološko plovilo,
-- reševalno plovilo,
-- javno plovilo,
-- vojaško plovilo,
5. začasni privez je:
-- dnevni privez, je privez namenjen plovilu, ki je privezano
za krajše obdobje do 7 (sedem) dni, ob turističnem obisku
mesta Izola,
-- privez za določen čas, je privez za tisto plovilo, za katero
njen lastnik ne izpolnjuje pogojev za pridobitev stalnega
priveza in je privezano za obdobje daljše od 7 (sedem) dni.
II. VARSTVO OKOLJA NA OBMOČJU PRISTANIŠČA
4. člen
(uporaba in varnost pristanišča)
(1) Uporabnik lahko uporablja občinsko pristanišče za dostop do
plovila, pristajanje, privezovanje, odvezovanje, sidranje, vkrcanje in izkrcanje ljudi in tovora, vplutje, izplutje, kratkotrajno deponiranje plovila na kopnem, dovoz in odvoz z motornim vozilom, izvajanje gospodarskih dejavnosti ipd., na lastno
odgovornost.
(2) Uporabnik občinskega pristanišča in druga oseba mora pri
svojem ravnanju oziroma zadrževanju na območju občinskega pristanišča skrbeti za čisto okolje.
(3) Odpadke, predmete ali snovi, ki bi lahko onesnažile zrak,
morje ali obalo, je prepovedano izpuščati, odlagati ali odmetavati v morje ali na plovno pot.
(4) Onesnaževanje zraka z izpuščanjem dima, saj in raznih plinov
preko dovoljene stopnje, ni dovoljeno.
(5) Nenadzirano kurjenje odprtega ognja v občinskem pristanišču
in na plovilu ni dovoljeno.
(6) Oskrba plovila z gorivom se sme opravljati le v vgrajene
rezervoarje, za izvenkrmne motorje pa v atestirane varnostne
posode za gorivo.
(7) Poškodovano, nasedlo ali potopljeno plovilo, ki predstavlja
nevarnost onesnaženja ali ogroža varnost plovbe, je potrebno
odstraniti. V kolikor tega ne opravi lastnik plovila, to na njegove stroške opravi upravljavec.
5. člen
(odlaganje odpadkov, čiščenje in vzdrževanje)
(1) Ustrezno odlaganje odpadkov s plovil in odlaganje odpadnih
tekočin je upravljavec dolžan zagotoviti tako, da na območju
občinskega pristanišča namesti posebej označene posode ali
zabojnike, ki so nameščeni na posebej določenih označenih in
opremljenih mestih ter tako, da zagotovi sprotni odvoz odpadkov in odpadnih tekočin.
(2) Čiščenje ribiških mrež, priprav in pribora za ribolov je možno
opravljati le na območju ribiškega pristanišča na način, da se
ne onesnažuje morja in kopnega.
(3) Čiščenje, pranje, barvanje, strganje oplate plovila je možno
izključno na prostoru za vzdrževanje izven območja občinskega pristanišča na način in po pravilih, ki veljajo za tisto
območje.
6. člen
(obveznosti uporabnikov občinskega pristanišča)
(1) Uporabnik je pri privezovanju plovila dolžan upoštevati navodila za privezovanje, ki jih določi upravljavec.
(2) Privez v pristaniščih mora biti urejen v skladu z 28. do 30.
členom Odloka. Privez mora biti opremljen z napravami za
privez, in sicer:
-- s privezno plovko, v kolikor upravljavec nudi privez na
sidrišču,
-- mrtvim sidrom »corpo morto«, verigo, blažilcem, plovko
z vrvjo, verigo ali privezno vrvjo »mooring« med obalo in
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 3
sidrnim blokom na morskem delu,
-- s sidrno verigo, blažilcem, plovko z vrvjo ali verigo na morskem delu,
-- z rinko, verigo ali bitvo na kopnem delu.
(3) Kot način privezovanja plovila se uporablja dvovez, trovez,
četverovez, bočni vez, dvojni vez, vez na plovko.
(4) Uporabnik mora pri privezovanju plovila upoštevati že privezana plovila, potrebno medsebojno varnostno razdaljo med
plovili, spoštovati navodila upravljavca o načinu privezovanja
plovila in zagotoviti možnost neovirane plovbe drugih plovil.
7. člen
(obveznosti uporabnikov občinskega pristanišča)
(1) Plovilo v občinskem pristanišču mora biti pravilno privezano
z ustreznimi in varnimi vezmi na napravah za privezovanje, za
kar odgovarja uporabnik. Plovilo mora imeti nameščeno zadostno število ustreznih bokobranov.
(2) V primeru slabega vremena je uporabnik dolžan okrepiti vez
plovila z dodatnimi ustreznimi vrvmi in po potrebi namestiti
dodatne bokobrane.
(3) Privezne vrvi plovila ne smejo ovirati plovbe drugih plovil.
8. člen
(obveznosti uporabnikov občinskega pristanišča)
Po nalogu upravljavca mora uporabnik dovoliti, da se lahko ob
bok njegovega plovila veže drugo plovilo v bočni vez, kadar je
to potrebno zaradi varnosti ali pomanjkanja priveznega prostora v
občinskem pristanišču. Uporabnik mora sprejeti oziroma privezati
na svoje plovilo privezne vrvi drugega plovila.
9. člen
(obveznost zavarovanja)
(1) Pristaniški objekti in naprave morajo biti zavarovani za odgovornost za škodo povzročeno na osebah in stvareh, za kar
poskrbi upravljavec.
(2) Uporabnik priveza mora imeti v skladu s Pomorskim zakonikom, Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu, Odlokom
o občinskem pristanišču Izola in Splošnimi pogoji svoje plovilo obvezno zavarovano za odgovornost za škodo povzročeno
na osebah in stvareh.
(3) Uporabnik priveza in plovila odškodninsko odgovarja za vso
škodo, ki bi jo povzročil drugi osebi, drugemu plovilu, njegovi
opremi ali pristaniški infrastrukturi.
III. PRIVEZI, PRIVEZOVANJE IN SIDRANJE
10. člen
(pravica uporabe priveza)
(1) Upravljavec določi plovilu privezno mesto, na podlagi možnosti, ureditve in stanja občinskega pristanišča, upoštevajoč razpoložljivost privezov, dolžino, širino, obliko, ugrez, material
in namembnost plovila, oblikuje projekt ureditve in stanja oziroma katastra občinskega pristanišča.
(2) Za zagotovitev varnih priveznih mest na osnovi tehničnih
zmožnosti ter za potrebe upravljavca se projekt katastra lahko spreminja.
11. člen
(zamenjava območja občinskega pristanišča)
(1) Glede na potrebe, ki se lahko pojavijo ob upravljanju občinskega pristanišča zaradi višje sile in nepredvidenih vzrokov, ki
bi ogrožali varnost plovbe in plovil, lahko upravljavec odredi
začasno zamenjavo priveza, in jo lahko tudi sam izvede, ter o
tem takoj obvesti uporabnika.
(2) Upravljavec vzpostavi v občinskem pristanišču prvotno sta-
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 4
Uradne objave Občine Izola
nje takoj, ko minejo potrebe in vzroki iz prvega odstavka tega
člena.
upravljavcu omogoča oddajo priveza v uporabo drugemu uporabniku v skladu z določili za oddajo začasnega priveza.
12. člen
(vzdrževanje pristaniške infrastrukture)
17. člen
(obveznosti uporabnikov)
(1) Celotni del priveza na obali, plavajočem pomolu in na morskem dnu uredi in vzdržuje upravljavec (bitve, verige, privezne vrvi med mrtvim sidrom in obalo, plovke).
(2) Privezne vrvi na plovilu uredi in vzdržuje uporabnik na lastne
stroške po določilih in pod nadzorstvom upravljavca (privezne
vrvi, bokobrani).
(3) Če uporabnik namenoma ali iz malomarnosti poškoduje del
priveza, ki ga uredi in vzdržuje upravljavec, je odgovoren za
nastalo škodo.
(4) Upravljavec za odpravo škode iz prejšnjega odstavka zaračuna uporabniku stroške popravila.
Za plovilo, ki je privezano v občinskem pristanišču skrbi uporabnik
priveza ali skrbnik plovila, ki ga s pisnim pooblastilom upravljavcu
določi uporabnik za čas njegove odsotnosti. Na poziv upravljavca
je ta dolžan takoj opraviti nujne ukrepe za zaščito plovila oziroma
za preprečitev škode.
13. člen
(vzdrževanje pristaniške infrastrukture)
Dimenzije, obliko in težo mrtvih sider, dimenzije in obliko priveznih vrvi, obliko in velikost blažilcev in plovk določi za vsak primer posebej upravljavec, ki mora skrbeti za funkcionalnost opreme
in jo po potrebi obnavljati.
IV. RIBIŠKA OPREMA
18. člen
(način shranjevanja ribiške opreme)
(1) Ribiške mreže in ribiška oprema morajo biti shranjeni na
posebej določenih prostorih in enotno urejenih objektih.
(2) Ribiške mreže in ribiška oprema morajo biti shranjeni tako, da
ne kazijo izgleda pristanišča in ne ovirajo drugih uporabnikov
pristanišča.
19. člen
(prostor za vzdrževanje in shranjevanje)
Upravljavec ne prevzame nikakršne odgovornosti za privezno in
zaščitno opremo na plovilu.
(1) Čiščenje, sušenje, vzdrževanje ribiškega pribora se opravlja
na območju občinskega pristanišča, ki je namenjeno ribičem
ali na kraju, ki ga določi upravljavec.
(2) Dejanja iz prvega odstavka tega člena ne smejo z ničemer onesnaževati pristanišča.
15. člen
(prepovedi pri uporabi občinskega pristanišča)
20. člen
(omejitev odgovornosti)
(1) V občinskem pristanišču ni dovoljeno pristati in privezati
plovila, za katero je ugotovljeno, da nima ustreznega soglasja upravljavca, da nima veljavne pogodbe, da ni vzdrževano,
da zanj ni poravnana zapadla pristojbina, da nima veljavnega
dovoljenja za plovbo, čeprav bi ga moralo imeti in ni ustrezno zavarovano. Izjema velja le za plovilo, ki je na dnevnem
privezu, namenjeno ureditvi dovoljenja za plovbo ter v primerih
višje sile, reševanju ljudi, bolezni na plovilu, zaradi neurja, ipd.
(2) V primeru kršenja določil iz prejšnjega odstavka, upravljavec
izda ustno ali pisno opozorilo uporabniku plovila v prekršku
in naloži rok za odpravo nepravilnosti. Roki za odpravo nepravilnosti so določeni v 31. členu Odloka o občinskem pristanišču Izola.
(3) Če je kršitelj brez soglasja upravljavca zasedel s plovilom,
vozilom ali drugim predmetom katerikoli kopno površino na
območju pristanišča, mora nepravilnost na zahtevo upravljavca takoj odpraviti.
(4) Če nepravilnosti iz prejšnjih odstavkov tega člena niso odpravljene v odrejenem roku, upravljavec obvesti pristojni Občinski inšpektorat in redarstvo, ki izda odredbo o takojšnji prisilni
odstranitvi plovila, vozila ali drugega predmeta ter po potrebi
s to odredbo obvesti Upravo Republike Slovenije za pomorstvo.
Za poškodbe, tatvine, zamenjave, ribiške mreže in ribiško opremo
na območju občinskega pristanišča upravljavec ne odgovarja.
14. člen
(povzročitev škode)
16. člen
(mirovanje statusa uporabnika priveza)
(1) Uporabnik, ki zaradi objektivnih razlogov za daljši čas, to je
za obdobje daljše od enega meseca in ne daljše od šestih mesecev, ne uporablja priveza, lahko zaprosi za začasno zamrznitev statusa uporabnika.
(2) O mirovanju statusa uporabnika priveza v odrejenem obdobju odloča upravljavec, ki s slednjim sklene ustrezen aneks
k pogodbi.
(3) Mirovanje statusa uporabnika priveza v odrejenem obdobju
V. PRIDOBITEV PRAVICE DO PRIVEZA IN DODELJEVANJE PRIVEZA
21. člen
(vloga za pridobitev priveza)
(1) Prosilec, ki želi pridobiti privez, razen dnevnega priveza,
mora pri upravljavcu vložiti vlogo na predpisanem obrazcu.
(2) V vlogi za stalni privez mora prosilec, ki že razpolaga z registriranim plovilom navesti zahtevane podatke o tem plovilu
oziroma vlogo s temi podatki naknadno dopolniti, če plovilo
pridobi kasneje.
22. člen
(opredelitev območij privezov za posamezne
kategorije plovil in tipe plovil)
(1) V občinskem pristanišču so v skladu s 3. členom Odloka na
posameznih območjih predvideni stalni in začasni privezi.
(2) V kolikor je v enem od teh območij prosti privez, se ga lahko
dodeli le privezu plovila z enako namembnostjo in določenimi
dimenzijami. Izjema je možna le v primeru mirovanja priveza,
ko lahko za obdobje zamrznitve upravljavec samostojno odda
privez v najem za namen začasnega priveza.
23. člen
(sestavine vloge)
(1) Prosilec za privez, razen za dnevni privez, mora podati pisno
vlogo na predpisanem obrazcu, ali drugi pisni obliki dopisa.
(2) O prejemu pisne vloge, izda upravljavec prosilcu pisno potrdilo in dodeljeno zaporedno evidenčno številko vloge.
Uradne objave Občine Izola
(3) Evidenco z vlogo prosilca vodi upravljavec ločeno po vrsti
priveza oziroma po namenu uporabe (komunalni, ribiški,
gospodarski, za plovila za posebne namene, začasni privez).
(4) Seznanitev s trenutnim stanjem o vrstnem redu prosilca je
mogoče pridobiti osebno v pisarniških prostorih upravljavca
ob predložitvi osebnega dokumenta prosilca, na spletni strani
upravljavca ali na podlagi pisne vloge prosilca, poslane s priporočeno poštno pošiljko.
(5) Evidenca s podatki o vrstnem redu čakajočega prosilca je vpogled v obliki dodeljene zaporedne evidenčne številke vloge
posameznega prosilca, brez njegovih osebnih podatkov.
24. člen
(postopek za pridobitev priveza za določen čas)
(1) Prosilec, ki želi pridobiti začasni privez v trajanju nad sedem
(7) dni, mora z upravljavcem v skladu z Odlokom in temi
Splošnimi pogoji skleniti pogodbo o začasnem privezu za
določen čas. Pogodba vsebuje:
-- ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe,
-- datum uporabe,
-- vrsto priveza in kategorijo plovila,
-- registrsko oznako plovila,
-- ustrezno zavarovanje plovila,
-- skupno ceno in druge sestavine, brez katerih pogodba ne
more biti veljavno sklenjena.
(2) Dodelitev dnevnega priveza je možna, v kolikor je v pristanišču za to razpoložljiv privezni prostor. O tem odloča upravljavec občinskega pristanišča Izola.
(3) Uporabnik dnevnega priveza, ki mu v skladu z določbami teh
Splošnih pogojev ni potrebno skleniti ustrezne pogodbe, uporablja dnevni privez na osnovi upravljavcu predanih osebnih
podatkih, ter podatkih o plovilu in potnikih.
25. člen
(prednostna pravica do stalnega priveza)
(1) Prednost pri dodelitvi priveza ima plovilo, ki ga uporablja
upravni organ za službene namene, pravna ali fizična oseba, ki poklicno opravlja ribiško ali gospodarsko dejavnost na
morju ter pravna ali fizična oseba, ki je lastnica tradicionalnega lesenega plovila v delu krajevnega pristanišča s posebnim
režimom zaradi pomena za izgled mesta, v skladu z določili
odloka, v kolikor je v ta namen v pristanišču predvideno in
razpoložljivo privezno mesto. Vsi navedeni morajo imeti, pod
pogoji določenimi v Odloku, svojo dejavnost registrirano na
območju Občine Izola ali stalno prebivališče v Občini Izola.
(2) Prednost poklicnemu ribiču ali izvajalcu gospodarske dejavnosti na morju pripada pod pogojem, da predloži veljavno
Dovoljenje za gospodarski ribolov, da vodi ladijski dnevnik v
skladu z Uredbo o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov, oziroma ostala potrebna dovoljenja v zvezi z gospodarsko dejavnostjo na morju, ki jih izdajo državni organi ali
drugi pristojni organi.
(3) Poklicni ribič mora dostaviti upravljavcu najmanj štirideset
(40) izpolnjenih ladijskih dnevnikov svojega plovila za predhodno leto v skladu z določbo veljavne Uredbe o spremljanju
ulova in prodaji ribiških proizvodov, sicer izgubi pravico do
stalnega priveza.
(4) Ob izgubi statusa iz drugega in tretjega odstavka tega člena,
lahko poklicni ribič ponovno zaprosi za stalni privez v skladu
z določili Odloka.
26. člen
(prepoved prenosa pravice uporabe priveza)
(1) Pravica uporabe priveza se ne more prenesti na drugo fizično
ali pravno osebo.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja za primere
pridobitve pravice do uporabe priveza z dedovanjem plovila
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 5
ali s pravnim poslom med dediči prvega dednega reda.
27. člen
(postopek za pridobitev stalnega priveza)
(1) Ob prostem stalnem privezu upravljavec vodi postopek za
dodelitev priveza in po končanem postopku z odločbo obvesti
izbranega prosilca.
(2) Prosti privez se odda prosilcu, ki je prvi uvrščen na seznam
še nedodeljenih privezov s tem, da lahko za prosto privezno
mesto vložijo vlogo samo lastnik ali lastniki plovila (skupaj
morajo izkazati 24/24 lastniških deležev plovila), ki izpolnjujejo pogoje po Odloku in teh Splošnih pogojih.
(3) Upravljavec na podlagi odločitve prosilcu predlaga ustrezni
prosti privez. Ponudba se izrazi v obliki predloga pogodbe z
zahtevo po predložitvi dokumentacije iz določb 32., 37. in 39.
člena teh Splošnih pogojev.
(4) Če osebno vročene odločbe prosilec iz prvega odstavka tega
člena ne prevzame v roku petnajst dni, ali če ne sklene pogodbe o privezu v roku iz ponudbe, ki ne sme biti krajši od osem
in ne daljši od 60 dni, ali če se izkaže, da prosilec ni dosegljiv
na naslovu, ki je naveden v vlogi za dodelitev priveza, prosilec v zakonitem roku izgubi pravico, ki jo prinaša uvrstitev na
vrstnem redu. Prosti privez se dodeli naslednjemu po vrstnem
redu.
(5) Pravica iz vrstnega reda ne preneha, če ponujeni privez ne
ustreza prosilčevi vlogi, kar mora prosilec upravljavcu pisno
potrditi.
(6) Določbe, ki se nanašajo na dodeljevanje stalnih privezov se
smiselno uporabljajo za dodeljevanje komunalnih, ribiških,
gospodarskih in privezov za posebne namene.
28. člen
(obveznosti uporabnika)
Uporabnik priveza je dolžan vsako leto ali na poziv upravljavca
dostaviti kopijo veljavnega osebnega dokumenta, veljavno sklenjeno zavarovalno polico za plovilo za odgovornost za škodo na
stvareh in osebah, ter obveščati upravljavca v skladu z določili 7.
odstavka 28. člena Odloka. V kolikor uporabnik v roku 30 dni od
vročitve poziva upravljavca ne dostavi zahtevanih dokazil, se šteje,
da se je odpovedal pravici do priveza.
VI. POGODBA MED UPRAVLJAVCEM IN UPORABNIKOM
29. člen
(dokazila k vlogi za pridobitev priveza)
(1) Uporabnik priveza mora ob sklenitvi pogodbe o privezu za
plovilo upravljavcu predložiti na vpogled:
-- veljaven osebni dokument,
-- izvirni vpisni list plovila,
-- veljavno dovoljenje za plovbo,
-- veljavno sklenjeno zavarovalno polico za plovilo proti
odgovornosti za škodo na stvareh in osebah.
(2) Kopije teh dokumentov mora uporabnik izročiti upravljavcu.
(3) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za ladje.
30. člen
(vsebina pogodbe)
(1) Sklenitev pogodbe med upravljavcem in uporabnikom je
možna le za registrirano plovilo, z veljavnim dovoljenjem za
plovbo, ter veljavnim zavarovanjem za škodo na stvareh in
osebah.
(2) Vse oblike pogodb o privezu morajo upoštevati zahteve iz
Odloka in teh Splošnih pogojev ter ob popolnih podatkih
pogodbenih strank vsebovati še vsaj naslednjo vsebino:
-- podatke o uporabniku, lastniku oziroma lastnikih plovila ter
Uradne objave Občine Izola
podatke o njihovih lastninskih deležih na plovilu,
-- določila o medsebojnih obveznostih in pravicah,
-- trajanje pogodbenega razmerja,
-- lokacija v pristanišču, številko in vrsto priveznega mesta
oziroma označbo, ki izhaja iz katastra privezov,
-- natančne podatke o posameznem registriranem plovilu, ki
se nanašajo na dimenzije, material, iz katerega je izdelano
plovilo ter namembnost plovila,
-- zahteve po medsebojnem obveščanju o pravno pomembnih dejstvih, ki izhajajo iz določb 28. člena Odloka in teh
Splošnih pogojev,
-- obveznosti glede zavarovanja odgovornosti upravljavca ali
lastnika oziroma lastnikov plovila,
-- ureditev medsebojnih razmerij v primeru nadomestnega
plovila po Odloku,
-- določila glede plačila pristojbine za privez plovila in soglasje uporabnika z obveznostmi po vsakokratni veljavni tarifi,
-- določila glede prepovedi povzročitve škode pristaniškim
objektom in napravam ter drugim plovilom oziroma o
drugih odškodninskih razmerjih,
-- določila, ki se nanašajo na dolžnost uporabnika vzdrževati
svoje plovilo tako, da je vedno sposobno za varno plovbo, da ne ogroža drugih plovil v pristanišču in drugega
premoženja oziroma oseb, ter tako, da ne uničuje oziroma
kazi izgleda pristanišča,
-- izjavo o seznanjenosti uporabnika z Odlokom, Splošnimi
pogoji ter z možnimi sankcijami za kršitev teh in kršitev
pogodbe, vključno z možnostjo prisilne odstranitve plovila
iz pristanišča.
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 6
-- da ima svojo dejavnost registrirano na območju Občine
Izola ali dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Izola v
primeru, da je prosilec fizična oseba.
(4) Prosilec za privez za izvajanje gospodarske dejavnosti mora
poleg izpolnitve zahtev določil iz 29. člena teh Splošnih pogojev predložiti še:
-- potrdilo, da je plovilo registrirano za gospodarsko dejavnost, ki jo namerava opravljati,
-- ostala potrebna dovoljenja v zvezi z opravljanjem te gospodarske dejavnosti,
-- dokazilo, da ima svojo dejavnost registrirano na območju
Občine Izola.
(5) Upravljavec ob podpisu pogodbe lahko izda ustrezno vinjeto, ki jo mora uporabnik nalepiti ali pritrditi na vidno mesto
plovila ali motornega vozila, če je le to parkirano na območju
občinskega pristanišča.
33. člen
(nadomestno plovilo)
V primeru nadomestitve plovila in ob pogoju, da dosedanji privez
ustreza gabaritom novega plovila, se uporabnikova pravica do priveza novega plovila uredi z aneksom k pogodbi.
34. člen
(mirovanje priveza)
V primeru odobrene vloge za mirovanje priveza skladno z Odlokom, se z uporabnikom lahko sklene aneks k pogodbi.
31. člen
(druge določbe v pogodbi)
35. člen
(ničnost pogodbe)
V pogodbi morajo biti navedene naslednje opozorilne določbe:
-- čas in način plačila uporabe posameznega priveza za plovilo,
-- kdaj je pogodba nična,
-- da plovilo ne sme biti vezano izven v pogodbi določenega prostora,
-- da upravljavec ni odgovoren za škodo na plovilu, ki bi nastala,
če bi zaradi neupoštevanja določil Odloka in Splošnih pogojev
moral plovilo odstraniti iz vodnega dela pristanišča,
-- da pogodba preneha veljati, če uporabnik ne odpravi nepravilnosti v določenem roku, ter če ne upošteva navodil upravljavca.
Pogodba, ki ni sklenjena v skladu z Odlokom in Splošnimi pogoji,
je neveljavna in se razdre z dnem ugotovitve njenega neskladja, po
postopku določenem v Obligacijskem zakoniku.
32. člen
(pisna dokazila k pogodbi za stalni privez)
(1) Prosilec mora ob sklenitvi pogodbe o stalnem privezu za plovilo, katerega je lastnik ali solastnik, predložiti dokazilo o
vpisu v vpisnem listu plovila in dokazilo o obveznem zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo lastnik ali upravljavec
vodnega plovila povzroči tretjim osebam in na stvareh v lasti
tretjih oseb. Če uveljavlja prednostno pravico iz točke A 9. in
10. odstavka 19. člena Odloka, mora predložiti dokument, iz
katerega je razvidno, da ima svojo dejavnost registrirano na
območju Občine Izola ali stalno prebivališče v Občini Izola.
Stalno prebivališče v Občini Izola morajo imeti tudi solastniki
plovila, ki je privezano na komunalnem privezu.
(2) V primeru, da sta lastnika plovila dve ali več fizičnih ali pravnih oseb, se priloži pisna izjava vseh lastnikov, iz katere je
razvidno s kom se sklene pogodba o stalnem privezu. Ob spremembi lastništva oziroma deležev lastništva, mora o tem uporabnik obvestiti upravljavca. V kolikor uporabnik tega ne stori
in upravljavec ugotovi spremembo lastništva oziroma deleža
lastništva, lahko upravljavec prične postopek za prekinitev
pogodbe.
(3) Prosilec za privez za opravljanje ribiške dejavnosti ali dejavnosti marikulture, mora poleg dokazil iz določil 29. člena teh
Splošnih pogojev predložiti še:
-- dovoljenje za gospodarski ribolov,
-- potrdilo, da je plovilo registrirano za ribolov ali marikulturo,
VII.PRISTANIŠKE PRISTOJBINE
36. člen
(pristojbine za uporabo pristanišča)
(1) Uporabniku občinskega pristanišča upravljavec obračuna pristojbine za:
-- uporabo občinskega pristanišča za vkrcavanje in izkrcavanje tovora, vstopanje in izstopanje potnikov, in sicer od
vsakega potnika oziroma v določenem znesku od vsake
tone vkrcanega ali izkrcanega tovora ali od velikosti plovila
(dolžine oziroma nosilnosti plovila), vodo, električno energijo, led, mehanske in elektronske ključe za dostop do
priveznih mest in druge pristojbine v skladu z veljavnimi
zakoni in občinskimi akti,
-- izvajanje gospodarske dejavnosti na vodnem ali na kopnem
delu občinskega pristanišča,
-- lastništvo tradicionalnega lesenega plovila v delu
občinskega pristanišča s posebnim režimom zaradi pomena
za izgled mesta,
-- uporabo pristaniških naprav, pristaniške infrastrukture, uporabe prostora za shranjevanje, za privez v primeru trajne ali
začasne uporabe prostora in naprav za privezovanje plovil.
(2) Tradicionalno leseno plovilo, katerega lastnik vzdržuje izvirno obliko in za leseno plovilo, ki ni tradicionalno in ni izvirnega tipa in oblike, zaračunava upravljavec nižjo ceno letnega
priveza.
(3) Za plovilo, ki je privezano na stalnem privezu in ima uporabnik otežen dostop do plovila zaračunava upravljavec nižjo
ceno letnega priveza.
(4) Pristaniške pristojbine se zaračunava in plačuje enkrat ali večkrat letno, kar določi upravljavec v pogodbi.
(5) V pristanišču je v ceni plačevanja pristojbin iz prejšnjega
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 7
Uradne objave Občine Izola
odstavka vračunana tudi možnost odlaganja odpadkov po
predpisanem načinu.
(6) Javno plovilo, ki se uporablja v upravne namene in plovilo za
potrebe upravljavca, ne plačujejo pristaniških pristojbin.
(7) Plovilo, ki uporablja občinsko pristanišče zaradi reševanja
brodolomcev, smrti ali bolezni oseb na plovilu, nudenja zdravniške pomoči osebam na plovilu in plovilo, ki se v občinsko
pristanišče zateče zaradi neurja in drugih okoliščin višje sile,
vendar samo v času, ki je potreben za izvršitev posameznih
dejanj oziroma dokler trajajo pogoji višje sile.
VIII.OBVEZNOSTI IN PRAVICE UPRAVLJAVCA PRISTANIŠČA
37. člen
(obveznosti upravljavca občinskega pristanišča)
Upravljavec občinskega pristanišča mora:
-- v občinskem pristanišču vzdrževati objekte in naprave na način,
da ne ogrožajo varnosti plovbe in človeških življenj in preprečevati škodo,
-- skrbeti za vzdrževanje pomolov, operativnih obal, kopnih delov
občinskega pristanišča, privezov ter drugih delov pristaniških
objektov in naprav,
-- obveščati pristojne nadzorne službe - Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, Občinski inšpektorat in redarstvo, Center za obveščanje, Policijo in Nujno medicinsko pomoč o kršitvah določil zakonov, pravilnikov, odredb, Odloka in Splošnih
pogojev, o nesrečah, onesnaževanju, nevarnosti, nastali škodi,
poškodbi in ostalih podobnih dogodkih,
-- določiti pogoje in način koriščenja pristaniške infrastrukture in
pristaniških storitev,
-- organizirati delovanje občinskega pristanišča tako, da zagotavlja
varno plovbo in izpolnjuje predpisano namembnost občinskega
pristanišča,
-- v vodnem delu občinskega pristanišča sproti odstraniti vse trde
odpadke oziroma predmete, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe,
-- biti prisoten pri prisilni odstranitvi plovila in izvajalcu odstranitve plovila nuditi pomoč,
-- opozoriti voznike cestnih motornih vozil o prepovedi parkiranja
v občinskem pristanišču in po potrebi predlagati njihovo prisilno
odstranitev,
-- v primeru, da se iz katerega koli razloga, določenega v Odloku
ali teh Splošnih pogojih prek pristojne službe odstrani plovilo
ali motorno vozilo ali ga deponira na določenem prostoru, pisno
obvesti uporabnika, lastnika plovila ali lastnika motornega vozila, kje, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko plovilo ali motorno
vozilo prevzame,
-- ravnati skladno z zakonskimi in drugimi predpisi v primeru, da
se uporabnik ali lastnik plovila ne odzove v tridesetih (30) dneh
od dneva prejema obvestila iz prejšnje alineje ali, da je uporabnik ali lastnik plovila neznan,
-- opozoriti uporabnika o nepravilno privezanem plovilu, zlasti
pred napovedanimi neurji, ter ob povzročanju oziroma možnosti
povzročitve škode drugim plovilom,
-- zagotoviti stalno prisotnost v primeru višje sile, ustrezno ukrepati v skladu s svojimi pooblastili, obveščati ustrezne službe in
nuditi pomoč,
-- prevezati, premakniti oziroma prestaviti plovilo v občinskem
pristanišču in zagotoviti varnost plovbe,
-- na vidnem mestu objaviti urnik delovnega časa in fizične prisotnosti upravljavca v občinskem pristanišču in vidno objaviti
način njegove dosegljivosti izven uradnih ur in delovnega časa,
-- biti dosegljiv uporabnikom v skladu z urnikom uradnih ur pisarne pristaniške dejavnosti,
-- takoj oziroma najkasneje v 24 urah, odstraniti plovilo iz pristanišča, če uporabnik nima veljavne pogodbe o dodelitvi priveza in
ima plovilo privezano v občinskem pristanišču. V kolikor upravljavec ne uspe vzpostaviti stika z uporabnikom, lastnikom ali
od njega pooblaščenim skrbnikom plovila, prične s postopkom
za prisilno odstranitev plovila v skladu z določbami Odloka in
teh Splošnih pogojev,
-- dajati jasna navodila in napotke uporabnikom za pravilno privezovanje plovila, in spoštovanje reda v občinskem pristanišču.
IX. OBVEZNOST UPORABNIKA, LASTNIKA ALI SKRBNIKA PLOVILA
38. člen
(obveznosti uporabnika občinskega pristanišča)
Uporabnik, lastnik ali skrbnik plovila mora:
-- upoštevati določbe in navodila upravljavca občinskega pristanišča, občinskega redarja, občinskega inšpektorja ali pomorskega
inšpektorja,
-- upoštevati določbe Odloka, Splošnih pogojev in drugih veljavnih predpisov,
-- upoštevati pravila in pogoje Uprave Republike Slovenije za
pomorstvo, kje in pod kakšnimi pogoji dovoljujejo plovbo in se
ravnati po označbah v občinskem pristanišču,
-- spoštovati določbe iz pogodbe o privezu za plovilo in v zakonskih rokih plačevati pristojbino za privez in stroške ureditve
vodnega dela priveznega mesta, v kolikor si ga ne uredi sam pod
nadzorom upravljavca,
-- privezati plovilo v skladu z navodili upravljavca in pomorskimi
veščinami o načinu privezovanja plovil,
-- vzdrževati vodni del priveza in plovilo tako, da je vedno uporabno za varno plovbo,
-- uporabljati občinsko pristanišče samo za namene, ki so določeni v Odloku in teh Splošnih pogojih, oziroma za druge namene
samo s soglasjem upravljavca ali pristojnega organa občine,
-- privezovati plovilo samo na mestu, ki mu je s pogodbo določeno,
-- med plovbo, pristajanjem, privezovanjem, odvezovanjem ali
sidranjem plovila v občinskem pristanišču ravnati tako, da ne
ogroža človeških življenj in okolja, da ne povzroča škode drugim plovilom, obalam in napravam v občinskem pristanišču in
ne ovira pomorskega prometa, uporabe operativnih obal in priveznih mest za plovila,
-- takoj obvestiti upravljavca ali druge pristojne službe, o predmetih ali snoveh, ki lahko ogrožajo varnost plovbe ali povzročijo
škodo okolju ali drugim plovilom, če jih opazi na plovni poti ali
v občinskem pristanišču,
-- v območju občinskega pristanišča voziti plovilo največ s hitrostjo 2 Kn (vozlov),
-- skrbeti za svoje plovilo, ga redno nadzirati in po potrebi v času
neugodnih vremenskih razmer in velike bibavice ustrezno vezati,
-- redno plačevati pristojbine, ki veljajo za uporabo občinskega pristanišča in pristaniških storitev,
-- spoštovati vsa navodila in zahteve upravljavca in druge veljavne
predpise glede ureditve priveznega mesta in drugega obnašanja
v občinskem pristanišču v skladu z Odlokom, temi Splošnimi
pogoji in drugimi veljavnimi predpisi,
-- biti upravljavcu stalno dosegljiv, zlasti pred napovedanimi neurji,
-- omogočiti upravljavcu označitev plovila z ustrezno označbo po
vsakoletni izpolnitvi pogodbenih obveznosti,
-- upravljavcu ob predhodnem pisnem soglasju zagotoviti nemoten
in neoviran prehod po pešpoti, ki poteka skozi območje občinskega pristanišča, prav tako mora zagotoviti neoviran prehod za
delovanje veslaškega kluba in jadralnega kluba.
X. IZRECNE PREPOVEDI
39. člen
(prepovedana dejanja)
(1) Uporabnik, lastnik ali skrbnik plovila ne sme:
-- odlagati v vodni prostor občinskega pristanišča nikakršnih
odpadkov,
-- izvajati del na plovilu, ki imajo za posledico nastajanje pre-
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 8
Uradne objave Občine Izola
komernih škodljivih emisij (brušenje, barvanje, lakiranje,
ipd.).
(2) V občinskem pristanišču je prepovedano:
-- privezati plovilo brez veljavno sklenjene pogodbe, dovoljenja ali vednosti upravljavca,
-- vsako dejanje, ki bi ogrožalo varnost ljudi, plovil ter
pristaniške infrastrukture,
-- odmetavati odpadke ter odpadne tekočine,
-- vsako dejanje, ki je v nasprotju s predpisanim redom v
občinskem pristanišču,
-- kopati se in plavati,
-- izvajati kakršnakoli dela na vodi, pod vodo, na morskem
dnu ali na kopnem delu občinskega pristanišča brez dovoljenja ali vednosti upravljavca,
-- potapljati se, vključno s podvodnim ribarjenjem,
-- ribariti z mrežo,
-- premeščati, menjati ali odstraniti privezne vrvi, sidra, plovke in navezne naprave drugega plovila pod vodo, na vodi
in na kopnem, razen zaradi preprečitve neposredne škode,
-- ovirati dostop do privezov,
-- privezati plovilo na naprave in predmete, ki niso namenjeni
privezovanju,
-- premestiti, menjati, odstraniti ali poškodovati naprave in
označbe, namenjene urejanju plovbe,
-- uporabiti privezno mesto v občinskem pristanišču za potopljeno ali nasedlo plovilo, plovilo, ki je poškodovano ali
slabo vzdrževano,
-- postaviti oziroma namestiti mrtvo sidro, privezno rinko,
bitvo, plovek in podobno, brez pisnega soglasja upravljavca. Odstranitev tovrstne postavljene oziroma nameščene
privezne naprave se opravi na stroške povzročitelja.
(3) Kazni za kršitve so predpisane z Odlokom, Pomorskim zakonikom in drugimi veljavnimi predpisi.
XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Za vse kar ni v teh Splošnih pogojih izrecno določeno, se uporabljajo določbe Odloka, veljavnih zakonov in drugih predpisov s
področja opravljanja varnega prometa in vzdrževanja reda v pristaniščih.
41. člen
Upravljavec mora uporabnika obvestiti o možnosti vpogleda v
Splošne pogoje ter mu izročiti kopijo teh na njegovo zahtevo.
42. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)
Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev prenehajo veljati Splošni pogoji za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v
občinskem pristanišču Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 1/10,
10/12).
43. člen
(predhodne in končne določbe)
Splošni pogoji začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih
objavah Občine Izola.
Številka: 373-1/2016
Datum: 30. 6. 2016
Župan
mag. Igor K O L E N C
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
I L S I N DAC O
In virtù dell’articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 15/99, 17/12 in 6/14)
PROMULGO
le
Condizioni generali per un traffico sicuro e la
manutenzione dell’ordine nel porto comunale di
Isola
Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C
Prot. n.: 373-1/2016
Data: 1. 8. 2016
OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
CONSIGLIO COMUNALE
In virtù del terzo comma dell’articolo 52 del Decreto sul porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n.
24/15) e degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio del
Comune di Isola, riunitosi il 30 giugno 2016 alla sua 13a seduta
ordinaria, accoglie le
Condizioni generali
per un traffico sicuro e la manutenzione
dell’ordine nel porto comunale Isola
I NORME INTRODUTTIVE
Articolo 1
(gestione)
(1) Le Condizioni generali per un traffico sicuro e la manutenzione dell’ordine nel porto comunale Isola (nel testo a seguire:
Condizioni generali) sono accolte in conformità alle seguenti
disposizioni:
-- il Codice marittimo (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 120/06
– testo unico ufficiale, 88/10 e 59/11),
-- la Legge sulle acque (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 67/02,
2/04 – Sigla: ZZdrI-A, 41/04 - Sigla: ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 e 56/15),
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 9
Uradne objave Občine Izola
-- la Legge sulla pesca marittima – nel testo a seguire: ZMR–2
(Gazzetta Ufficiale della RS nn. 115/06 e 76/15),
-- la Legge sulle assicurazioni obbligatorie nel settore dei trasporti – nel testo a seguire ZOZP (Gazzetta Ufficiale della
RS nn. 93/07 – testo unico ufficiale, e 40/12 – Sigla: ZUJF),
-- il Decreto sul porto comunale di Isola – nel testo a seguire:
Decreto (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 24/15),
-- l’Ordinanza sulla raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei
residui del carico (Gazzetta Ufficiale della RS n. 78/08),
-- l’Ordinanza sul monitoraggio delle catture e sulla vendita
dei prodotti della pesca (Gazzetta Ufficiale della RS n. 2/13),
-- l’Ordinanza sulla vigilanza del traffico marittimo (Gazzetta
Ufficiale della RS, nn. 94/10, 26/12 e 84/15),
-- il Regolamento sulle condizioni di svolgimento del traffico
marittimo (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 72/01, 107/03,
22/05, 66/05, 22/07 e 69/12),
-- il Regolamento sulle imbarcazioni e sui corpi galleggianti
(Gazzetta Ufficiale della RS nn. 25/08 e 3/10).
(2) Le Condizioni generali si applicano a quella parte del porto
comunale di Isola, che è gestita, in conformità all’articolo 3
del Decreto sul porto comunale di Isola dal servizio pubblico
di rilevanza economica di cui dal primo al quinto punto del
quinto comma dell’articolo 4 del Decreto, e cioè dall’azienda
pubblica »Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. – Azienda
pubblica Komunala Isola S.r.l.«.
(3) Le Condizioni generali sono vincolanti per tutti gli utenti del
porto, delle infrastrutture e dei servizi portuali e per tutte le
altre persone, imbarcazioni, natanti e vetture che si soffermano all’interno dell’area del porto comunale.
(4) Le singole parti del porto comunale Isola e la loro estensione
di superficie di terraferma e di mare sono definite nel Decreto
sul porto comunale di Isola.
Articolo 2
(dimensioni e finalità del porto comunale di Isola)
(1) Le disposizioni delle presenti Condizioni generali che si riferiscono all’ormeggio, agli ormeggi delle imbarcazioni ovv.
all’utente dell’ormeggio, si applicano in senso anche al sorgitore, all’ancoraggio delle imbarcazioni e all’utente del sorgitore, se si tratta di ancoraggio nella superficie di mare del
porto comunale.
(2) Le disposizioni delle presenti Condizioni generali che si riferiscono all’utente si applicano in senso anche alla persona fisica
o giuridica, che si avvale saltuariamente dei servizi del porto,
ma non si avvale dell’ormeggio.
(3) L’utente può usare il porto comunale per altre destinazioni d’uso e per le attività commerciali, di ristorazione, per le
manifestazioni, i reportage, le gare, la pubblicità ecc., ma solo
previo consenso scritto del gestore o degli altri organi competenti, dipende dal tipo di attività e dalla durata di uso del porto
comunale per altre destinazioni d’uso.
Articolo 3
(termini e abbreviazioni usati, definizione delle categorie e del
tipo dei natanti agli ormeggi del porto)
Se usati, i termini di cui alle presenti Condizioni generali hanno il
seguente significato:
-- il porto è l’acquatorio e la fascia costiera, che comprende il sorgitore, le parti costiere edificate e non, i frangiflutti, gli impianti
e gli stabili dedicati agli ormeggi, alla manutenzione delle imbarcazioni, all’imbarco e allo sbarco di persone e carico,
-- il porto locale è destinato all’ormeggio e alla conservazione dei
natanti, organizzata sotto forma di ormeggi,
-- l’acquatorio è la superficie di mare destinata al porto,
-- la fascia costiera è la fascia che comprende la superficie portuale
su terraferma,
-- la costa è la zona di terraferma prospiciente il mare,
-- l’infrastruttura portuale indica le seguenti infrastrutture: le ban-
----
--
--
--
----------
--
-------
chine artificiali, l’acquatorio, i frangiflutti, gli accessi ai moli, gli
impianti di attracco, i percorsi di accesso, i moli galleggianti, i
recinti, le reti fognaria e meteorica, gli impianti elettrici, le centraline elettro-idrauliche, l’illuminazione e le altre opere energetiche necessarie alla sicurezza della navigazione e dell’ormeggio
e all’esercizio indisturbato delle attività,
il natante è l’oggetto destinato alla navigazione in mare,
il richiedente è la persona fisica o giuridica che inoltra la richiesta,
l’utente è l’utente dell’ormeggio, del natante, il proprietario del
natante o l’avente diritto all’uso o il conducente dello stesso,
che si trova nell’area del porto o altra persona che usa il porto, l’infrastruttura portuale o i servizi portuali, tranne se risulta
chiaro dal testo del Decreto che il termine si riferisce al singolo
utente dell’ormeggio,
il conducente del natante è la persona che conduce lo stesso. Se
non stabilito diversamente o se non risulta diversamente dalla
destinazione d’uso del natante, si applicano al conducente del
natante le disposizioni in vigore per gli utenti come dal Decreto,
il corpo galleggiante è un oggetto permanentemente ormeggiato
ovv. ancorato o collocato sul fondo marino e non destinato alla
navigazione (alberghi, ristoranti, officine, magazzini galleggianti, ponti di barche, piattaforme galleggianti, piattaforme di balneazione, boe di ormeggio e boe segnaletiche, allevamenti di conchiglie e le altre attrezzature per la fruizione del mare),
la tradizionale imbarcazione in legno è il tipo di imbarcazione, prodotto da secoli sull’odierna costa slovena, come anche
l’imbarcazione, che i pescatori e i proprietari compravano altrove, spesso nei vicini squeri del mar Adriatico e usavano nel
nostro mare. Tali imbarcazioni sono il barchin, la batana, la batelina, la bracera, il bragozzo, lo zopolo, la gaeta, il guc, il caicco,
il leut, il loger, la pasara, il pelig, la maona, lo štilac, la tartana, il
topo, la trabaccola ecc.,
la nave, ad eccezione della nave militare, è un natante abilitato
alla navigazione in mare e di 24 o più metri di lunghezza,
la nave mercantile è una nave utilizzata per scopi commerciali,
la nave passeggieri è un natante che può trasportare più di 12
passeggieri,
la nave da carico è una nave mercantile destinata al trasporto
delle merci,
la petroliera è una nave adibita al trasporto di carichi liquidi e
gassosi,
la nave da pesca è una nave destinata ed equipaggiata per la cattura di pesci o di altri esseri viventi nel mare e sul fondo marino,
la nave da ricerca scientifica è una nave o un altro natante equipaggiato per finalità di ricerca scientifica o di altro tipo, applicata
al mare, al fondo o al sottosuolo marino,
la nave nucleare è una nave a propulsione nucleare o una nave
dotata di un impianto nucleare,
la nave o imbarcazione pubblica è una nave o un’imbarcazione di
proprietà o di uso dello stato; non è una nave o un’imbarcazione
militare, ma è utilizzata dallo stato ovv. dalla rispettiva autorità
per scopi non commerciali,
la nave militare è un natante appartenente alle forze armate,
posto sotto il comando di un ufficiale di marina, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare e che porta
i segni distintivi esteriori delle navi militari,
l’insieme di navi militari straniere indica più navi militari straniere che navigano insieme sotto il comando di un ufficiale della
marina,
la nave in costruzione è l’oggetto nelle diverse fasi dal momento
dell’impostazione della chiglia o dal momento di inizio lavori
all’iscrizione della nave nel registro marittimo,
l’imbarcazione è un natante di lunghezza inferiore a 24 metri,
l’imbarcazione a uso privato è un’imbarcazione destinata al tempo libero e alla ricreazione e utilizzata per scopi non commerciali,
il motoscafo è un’imbarcazione dotata di motore che scivola sulla superficie dell’acqua,
la moto d’acqua è un’imbarcazione a motore di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiata con una pompa a getto d’acqua come
fonte primaria di propulsione e condotta da una persona seduta,
in piedi o inginocchiata sullo scafo,
Uradne objave Občine Izola
-- il motore è qualsiasi tipo di motore a combustione interna e ad
accensione comandata o per compressione, impiegato come propellente, tra cui motori a due o quattro tempi, motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e motori
fuoribordo,
-- l’imbarcazione da pesca è un’imbarcazione destinata ed equipaggiata per la cattura di pesci o di altri esseri viventi nel mare e
sul fondo marino,
-- il diario di bordo è un registro che deve essere tenuto e compilato dal capitano del peschereccio quotidianamente, durante ogni
bordata di pesca, a prescindere dalle catture realizzate e dalla
lunghezza dell’imbarcazione,
-- l’imbarcazione utilizzata per scopi commerciali è
un’imbarcazione destinata al trasporto di passeggeri, di merci,
alla pesca o all’esercizio di altre attività di rilevanza economica,
-- il tragitto internazionale è un tragitto che inizia in un porto sloveno e termina in un porto straniero, e viceversa,
-- l’armatore è un soggetto che è proprietario della nave, nonché
il titolare dell’impresa nautica. Salvo qualora sia comprovato il
contrario, si considera armatore colui che è iscritto nel registro
delle navi quale proprietario della nave,
-- il passeggero è qualsiasi persona trasportata su di una nave o su
di un’imbarcazione, ad eccezione dei bambini di età inferiore a
un anno, delle persone che lavorano a bordo della nave e svolgono a qualsiasi titolo mansioni lavorative e dei familiari dei membri dell’equipaggio,
-- la persona a bordo è qualsiasi persona a bordo, inclusi i membri
dell’equipaggio,
-- lo yacht è una nave utilizzata per scopi non commerciali: sportivi
e ricreativi, e per lo svago,
-- l’olio sono tutti i tipi di olii a lunga durata e specialmente il
petrolio greggio, l’olio per motori diesel pesanti e l’olio lubrificante, a prescindere dal fatto che tali oli siano trasportati su una
nave come carico o come propellente,
-- la lunghezza della nave è la lunghezza massima della nave,
escluse le rispettive pertinenze,
-- Ro-Ro indica una nave dotata di spazi speciali per il trasporto
di veicoli,
-- l’unità veloce da passeggieri è un natante con particolari caratteristiche tecniche che gli consentono di raggiungere velocità elevate,
-- il registro delle imbarcazioni è un atto pubblico tenuto presso
l’Amministrazione marittima della RS, in cui vengono iscritte
tutte le imbarcazioni, ad eccezione di quelle di lunghezza inferiore a 3 metri (salvo nei casi delle imbarcazioni a motore di
potenza superiore a 3,7 kW), le barche a vela sportive, i kayak o
natanti analoghi e i mezzi di salvataggio tenuti a bordo delle navi
o degli altri natanti,
-- la zona di navigazione dell’imbarcazione è la zona che è navigabile da una determinata imbarcazione, la cui categoria è riportata
nel registro delle imbarcazioni,
-- la costa è la zona di terraferma prospiciente il mare,
-- gli ormeggi permanenti sono i seguenti:
1. l’ormeggio comunale è un tipo di ormeggio nell’area del porto locale, destinato agli utenti con residenza permanente nel
Comune di Isola destinato all’ormeggio di imbarcazioni per
uso privato. L’ormeggio comunale può essere assegnato esclusivamente alle persone fisiche; l’imbarcazione a uso privato è
un’imbarcazione destinata al tempo libero e alla ricreazione e
utilizzata per scopi non commerciali,
2. l’ormeggio destinato ai pescatori è un ormeggio per imbarcazioni da pesca e per le imbarcazioni adibite alla maricoltura,
3. l’ormeggio destinato a scopi commerciali è un ormeggio destinato alle imbarcazioni che svolgono altre attività di interesse economico legate al mare quali trasporto dei passeggieri, il
servizio di ristorazione a bordo, le ricerche del mare, le opere sottomarine, le immersioni e sim. Non hanno diritto a tale
ormeggio le imbarcazioni sportive. Ai sensi del Decreto l’area
destinata all’ormeggio di imbarcazioni sportive è il porto turistico - Marina di Isola,
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 10
4. l’ormeggio per imbarcazioni di particolare finalità è un ormeggio per imbarcazioni, destinate a finalità particolari, quali:
-- imbarcazioni ecologiche,
-- imbarcazioni di salvataggio,
-- imbarcazioni pubbliche,
-- imbarcazioni militari,
5. l’ormeggio temporaneo è:
-- l’ormeggio giornaliero, destinato a imbarcazioni ormeggiate
per un periodo breve fino a 7 (sette) giorni, e cioè durante la
visita turistica della città di Isola,
-- l’ormeggio a tempo determinato è destinato alle imbarcazioni, i cui proprietari non adempiono le condizioni per
l’acquisizione di un ormeggio permanente e che si avvalgono dell’ormeggio per un periodo più lungo di 7 (sette)
giorni.
II TUTELA DELL’AMBIENTE NELL’AREA DEL PORTO
Articolo 4
(uso e sicurezza del porto)
(1) L’utente può usare il porto per l’accesso all’imbarcazione,
l’attracco, l’ormeggio, il disormeggio, l’ancoraggio, l’imbarco
e lo sbarco di passeggeri e carico, l’entrata, la partenza, la breve
conservazione dell’imbarcazione sulla terraferma, l’accesso e
l’uscita con veicoli a motore, l’attuazione di attività commerciali ecc. a propria responsabilità.
(2) Gli utenti del porto comunale e le altre persone che si trattengono nell’area del porto devono evitare con il proprio comportamento di inquinare l’ambiente.
(3) È vietato scaricare, depositare o gettare in mare o sulla via
navigabile, rifiuti, oggetti o sostanze che potrebbero inquinare
l’aria, il mare o la costa.
(4) È vietato inquinare l’aria con l’eccessiva emissione di fumo,
fuliggine e gas di vario tipo oltre il limite consentito.
(5) Nell’area del porto e sui natanti è vietata l’accensione di fuochi incontrollati all’aperto.
(6) Il rifornimento di carburante dei natanti deve essere eseguito
soltanto nei serbatoi installati ossia, nel caso in cui si tratti di
motori fuoribordo, nei contenitori di sicurezza omologati.
(7) Le imbarcazioni danneggiate, arenate o affondate che potrebbero provocare un inquinamento o pregiudicano la sicurezza
della navigazione vanno rimosse. Nel caso in cui il proprietario non provveda a rimuovere la propria imbarcazione, la stessa sarà rimossa dal gestore con spese a carico del proprietario.
Articolo 5
(deposito rifiuti, pulizia e manutenzione)
(1) La rimozione dei rifiuti e dei liquidi di scarico dalle imbarcazioni avviene a cura del gestore che ha l’obbligo di provvedervi
in modo da collocare appositi recipienti o contenitori opportunamente contrassegnati nei luoghi debitamente contrassegnati
e adibiti, garantendo allo stesso tempo un asporto regolare dei
rifiuti e dei liquidi di scarico.
(2) La pulizia delle reti, degli impianti e delle attrezzature da
pesca è consentita solo nell’area del porto comunale in modo
da non inquinare il mare e la superficie di terraferma.
(3) La pulizia, il lavaggio, la verniciatura e la raschiatura della chiglia delle imbarcazioni sono consentiti solamente
nell’apposito spazio per la manutenzione all’esterno del porto
comunale a seconda delle regole in vigore per la zona in questione.
Articolo 6
(obblighi degli utenti del porto comunale)
(1) Nell’ormeggiare le proprie imbarcazioni gli utenti devono
osservare le istruzioni impartite loro dal gestore.
(2) L’assetto dell’ormeggio nel porto procede nel rispetto degli
Uradne objave Občine Izola
articoli 28 e 30 del Decreto. I posti di ormeggio devono essere
muniti di attrezzature di ormeggio, e cioè:
-- la boa di ormeggio, nel caso in cui il prestatore consenta di
ormeggiare all’interno dell’area di ancoraggio,
-- il corpo morto, la catena, il parabordo, il gavitello ancorato
con corda, catena o cavo che corre tra il corpo morto e la
banchina, sistemati sulla superficie del mare,
-- la catena dell’ancora, il parabordo e il gavitello ancorato
con corda o catena, sistemati sulla superficie del mare,
-- l’anello, la catena o la bitta sistemati sulla superficie di terraferma.
(3) I modi di ormeggiare sono: ormeggio effettuato a mezzo di
due, tre o quattro cavi, ormeggio di fianco, doppino, ormeggio
alla boa.
(4) Nell’ormeggiare la propria imbarcazione l’utente deve rispettare le altre imbarcazioni già ormeggiate, mantenere una
distanza di sicurezza sufficiente dagli altri mezzi nautici, le
istruzioni del gestore in merito alla modalità di ormeggio e
provvedere a non ostacolare la navigazione delle altre unità.
Articolo 7
(obblighi degli utenti del porto comunale)
(1) Le imbarcazioni devono essere fissate adeguatamente ai
supporti previsti a tale scopo, utilizzando ormeggi di adeguata resistenza. Tale responsabilità incombe sull’utente.
L’imbarcazione deve essere dotata di appropriati parabordi in
numero adeguato.
(2) In caso di maltempo l’utente ha l’obbligo di fissare le cime
d’ormeggio e qualora necessario, di posizionare parabordi
aggiuntivi e rafforzare gli ormeggi.
(3) Le cime d’ormeggio non devono ostacolare la navigazione
delle altre imbarcazioni.
Articolo 8
(obblighi degli utenti del porto comunale)
Su ordine del gestore, l’utente deve consentire a un’altra unità di
disporsi a fianco del suo mezzo nautico (ormeggio di fianco), qualora ciò si rendesse necessario a tutela della sicurezza o per mancanza di posti di ormeggio nel porto comunale. L’utente ha l’obbligo di prendere ovv. legare al proprio mezzo le cime d’ormeggio
dell’altra imbarcazione.
Articolo 9
(obbligo di assicurazione)
(1) Gli impianti e le attrezzature portuali devono essere assicurati
dal gestore contro la responsabilità dei danni arrecati a persone o cose.
(2) Ai sensi del Codice marittimo, della Legge sulle assicurazioni obbligatorie nel traffico, del Decreto sul porto comunale di
Isola e delle Condizioni generali, gli utenti degli ormeggi sono
tenuti ad assicurare obbligatoriamente le proprie imbarcazioni
contro la responsabilità per i danni arrecati ad altre persone,
imbarcazioni, alle rispettive attrezzature o all’infrastruttura
portuale.
(3) L’utente dell’ormeggio e dell’imbarcazione risponde di tutti i
danni patrimoniali arrecati ad un’altra persona, imbarcazione,
alle rispettive attrezzature o all’infrastruttura portuale.
III POSTI DI ORMEGGIO, ORMEGGI E ANCORAGGIO
Articolo 10
(diritto d’uso dell’ormeggio)
(1) Il gestore assegna all’imbarcazione un posto di ormeggio, a
seconda della possibilità, dell’assetto e delle condizioni del
porto comunale, tenendo conto della disponibilità dei posti
di ormeggio, della lunghezza, larghezza, forma, pescaggio,
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 11
materiale e destinazione d’uso delle imbarcazioni, e predispone il progetto di assetto e delle condizioni ovv. del catasto
del porto.
(2) Se necessario, per assicurare posti di ormeggio sicuri, detto
progetto può subire modifiche; tali modifiche si effettuano sulla base delle possibilità tecniche e delle esigenze del gestore.
Articolo 11
(cambio dell’area del porto comunale)
(1) Il gestore può ordinare il cambio temporaneo del posto
d’ormeggio, ma può anche essere lui stesso a effettuare tale
cambio, dandone immediata comunicazione all’utente, qualora durante la gestione del porto ciò dovesse rendersi necessario per cause di forza maggiore o per altre cause impreviste
che potrebbero compromettere la sicurezza della navigazione
e delle imbarcazioni.
(2) Il gestore provvede al ripristino della situazione precedente al
momento in cui i rischi e le necessità indicati nel primo comma del presente articolo cessano di sussistere.
Articolo 12
(manutenzione dell’infrastruttura portuale)
(1) Le strutture di ormeggio sistemate sulla superficie di terraferma, sul molo galleggiante e sul fondo del mare (bitte, catene,
cavo del corpo morto collegato ad una cima che corre fino alla
banchina, boe) vengono sistemate e mantenute dal gestore.
(2) I dispositivi usati per ormeggiare l’imbarcazione (cavi
d’ormeggio, parabordi) vanno sistemati e mantenuti a spese
dell’utente, nel rispetto delle norme e sotto la sorveglianza del
gestore.
(3) Nel caso in cui l’utente danneggi, intenzionalmente o per
negligenza, i punti fissi di ormeggio, sistemati e mantenuti dal
gestore, si ritiene responsabile del danno provocato.
(4) Per il danno indicato al comma precedente l’utente è tenuto a
pagare al gestore le spese di riparazione.
Articolo 13
(manutenzione dell’infrastruttura portuale)
Le dimensioni, la forma e il peso dei corpi morti, le dimensioni e
la forma dei cavi d’ormeggio, nonché la forma e la grandezza dei
parabordi e dei gavitelli vengono definiti dal gestore ad hoc, di caso
in caso. Il gestore ha poi l’obbligo di garantire la piena funzionalità
delle attrezzature e provvedere, in quanto necessario, a ripristinare
le stesse.
Articolo 14
(cagionamento di danni)
Il gestore non si assume alcuna responsabilità per gli articoli di
ormeggio e sicurezza dell’imbarcazione.
Articolo 15
(divieti nell’uso del porto)
(1) Nel porto non è ammesso l’ormeggio e l’approdo di imbarcazioni per le quali è stato constatato che non hanno ottenuto
il necessario consenso da parte del gestore, che non hanno un
contratto valido, che non sono state sottoposte a manutenzione, che non hanno provveduto a pagare l’ormai scaduto corrispettivo per l’uso dell’ormeggio, che non sono munite di un
valido permesso di navigazione, anche se dovrebbero esserlo,
e non hanno una copertura assicurativa. Fanno eccezione solo
le imbarcazioni che usufruiscono dell’ormeggio giornaliero ai
fini dell’ottenimento del permesso di navigazione e in casi di
forza maggiore (salvataggio delle persone, malattia dei membri dell’equipaggio, temporali e sim.).
(2) In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma prece-
Uradne objave Občine Izola
dente il gestore rilascia al trasgressore un ammonimento (orale o scritto) e impone il termine entro il quale porvi rimedio. I
termini entro i quali va posto rimedio alle violazioni sono stabiliti nell’articolo 31 del Decreto sul porto comunale di Isola.
(3) Qualora il trasgressore occupi con il proprio natante, veicolo
o altro oggetto qualsiasi punto della superficie di terraferma
dell’area portuale senza aver ottenuto il consenso dal gestore,
ha l’obbligo di porre rimedio a tale violazione ottemperando
alla richiesta del gestore.
(4) Nel caso in cui alle trasgressioni indicate al comma precedente
non va posto rimedio entro il termine stabilito, il gestore informa il competente Ispettorato e vigilanza comunale, il quale
ordina l’immediata rimozione forzata dell’imbarcazione, del
veicolo o di un altro oggetto e se necessario da notizia del
proprio provvedimento all’Amministrazione marittima della
Repubblica di Slovenia.
Articolo 16
(quiescenza dello status di utente dell’ormeggio)
(1) Gli utenti che per ragioni motivate non usufruiscano
dell’ormeggio per un periodo più lungo (che va da 1 a 6 mesi)
possono richiedere la quiescenza dello status di utente.
(2) Della richiesta di quiescenza dello status di utente per il
periodo richiesto decide il gestore che stipula con l’utente
un’appendice al contratto d’ormeggio.
(3) La quiescenza dello status di utente rende possibile
l’assegnazione dell’ormeggio ad altro utente in conformità alle
disposizioni per l’assegnazione degli ormeggi temporanei.
Articolo 17
(obblighi degli utenti)
Si prendono cura dell’imbarcazione ormeggiata nel porto l’utente
dell’ormeggio o il custode dell’imbarcazione, delegato dall’utente
con delega scritta per il periodo della propria assenza. Su richiesta
del gestore spetta a essi adottare immediatamente i provvedimenti
necessari per proteggere l’imbarcazione ovv. per prevenire eventuali danni.
IV ATTREZZATURE DA PESCA
Articolo 18
(modalità di conservazione delle attrezzature da pesca)
(1) Le reti e le attrezzature da pesca vanno conservati negli appositi locali e negli stabili sistemati in modo unitario.
(2) Le reti e le attrezzature da pesca vanno conservati in modo da
non compromettere l’immagine del porto e ostacolare gli altri
utenti del porto.
Articolo 19
(luogo destinato alla manutenzione e alla conservazione)
(1) La pulizia, l’asciugamento e la manutenzione delle attrezzature da pesca vanno effettuate nei punti del porto destinati ai
pescatori e nei punti stabiliti dal gestore.
(2) Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo non
devono inquinare il porto.
Articolo 20
(limitazione della responsabilità)
Il gestore non è responsabile dei danni, furti e scambi delle attrezzature e degli attrezzi da pesca.
V ACQUISIZIONE DEL DIRITTO ALL’ORMEGGIO E
ASSEGNAZIONE DELLO STESSO
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 12
Articolo 21
(richiesta di assegnazione dell’ormeggio)
(1) Il richiedente che vuole acquisire l’ormeggio deve inoltrare
domanda su apposito modulo. Ciò non vale per l’acquisizione
degli ormeggi giornalieri.
(2) Il richiedente che è già proprietario di un’imbarcazione
registrata deve indicare nella domanda per l’acquisizione
dell’ormeggio permanente i dati relativi alla stessa ovv.
integrare la domanda con tali dati al momento di acquisto
dell’imbarcazione.
Articolo 22
(definizione delle aree degli ormeggi per le singole categorie
e tipi di imbarcazioni)
(1) In conformità all’articolo 3 del Decreto sono previsti nelle singole aree del porto ormeggi permanenti e temporanei.
(2) Nel caso in cui in una delle aree indicate in precedenza un
ormeggio risulti libero, questo può essere assegnato solamente
all’imbarcazione adeguata alla destinazione d’uso dell’area e
avente determinate dimensioni. Fanno eccezione i casi di quiescenza dell’uso dell’ormeggio: durante tale periodo il gestore
si riserva la facoltà di assegnare in locazione gli ormeggi temporaneamente inutilizzati per uso temporaneo.
Articolo 23
(parti della richiesta)
(1) Gli interessati all’acquisizione dell’ormeggio, tranne gli interessati all’ormeggio giornaliero, devono inoltrare le rispettive
domande utilizzando il prescritto modulo o servendosi di un
altro documento trasmesso in forma scritta.
(2) Al momento del recapito della domanda scritta il gestore rilascia all’interessato un attestato scritto e il numero di evidenza
della richiesta.
(3) Il registro dei richiedenti, tenuto dal gestore, è suddiviso in
base al tipo di ormeggio ovv. alla rispettiva destinazione d’uso
(ormeggio comunale, destinato ai pescatori, destinato a scopi commerciali, per imbarcazioni destinate a fini particolari,
ormeggio temporaneo).
(4) L’informazione in merito alla posizione attualmente occupata nella graduatoria può essere ottenuta con l’inoltro della
domanda scritta a mezzo di plico postale raccomandato, sulla
pagina web, oppure direttamente, presentandosi muniti di un
documento d’identità.
(5) L’evidenza sui dati in merito alla posizione attualmente occupata nella graduatoria è pubblica sotto forma di numero di evidenza della richiesta del singolo richiedente, senza i suoi dati
personali.
Articolo 24
(procedimento di acquisizione dell’ormeggio
a tempo determinato)
(1) In conformità al Decreto e alle presenti Condizioni generali, gli interessati all’acquisizione dell’ormeggio nella durata
di oltre sette (7) giorni, devono stipulare con il gestore il contratto sull’assegnazione dell’ormeggio temporaneo a tempo
determinato. Il contratto deve contenere:
-- nome e cognome della persona fisica ovv. denominazione
della persona giuridica,
-- data dell’utenza,
-- tipo di ormeggio e categoria dell’imbarcazione,
-- matricola dell’imbarcazione,
-- assicurazione idonea dell’imbarcazione,
-- prezzo totale e altre parti necessarie alla stipula legittima
del contratto.
(2) L’assegnazione di un ormeggio giornaliero è ammessa solamente nel caso in cui il porto disponga degli spazi di ormeggio
Uradne objave Občine Izola
necessari. Ne decide il gestore del porto comunale di Isola.
(3) Gli utenti degli ormeggi giornalieri che ai sensi delle presenti
Condizioni generali non sono tenuti a stipulare l’apposito contratto, usufruiscono dell’ormeggio giornaliero in base ai dati
personali e ai dati dell’imbarcazione e dei passeggeri inoltrati
al gestore.
Articolo 25
(diritto di precedenza all’ormeggio permanente)
(1) La precedenza nell’assegnazione dell’ormeggio spetta agli
organi amministrativi per le rispettive imbarcazioni di servizio e altresì alle persone giuridiche e fisiche che svolgono la
professione di pescatori, o altra attività commerciale legata al
mare o la persona giuridica o fisica, proprietaria di una tradizionale imbarcazione in legno nella parte del porto locale
che gode del particolare regime per l’aspetto della città e in
conformità alle disposizioni del Decreto, qualora nel porto sia
previsto un posto d’ormeggio adeguato a tale scopo. Secondo le disposizioni del Decreto, i soggetti e gli organi succitati
devono svolgere un’attività registrata nel Comune di Isola e
risiedervi permanentemente.
(2) Ai pescatori professionisti e ai prestatori che esercitano
un’attività commerciale legata al mare tale precedenza spetta
a condizione che presentino la valida Licenza di pesca ovvero
le altre licenze per l’esercizio dell’attività sul mare, rilasciate
dai rispettivi organi statali o dalle altre autorità competenti, e
a condizione che tengano il giornale di bordo, come stabilito
nell’Ordinanza sul monitoraggio delle catture e sulla vendita
dei prodotti della pesca.
(3) In conformità alla disposizione dell’Ordinanza sul monitoraggio delle catture e sulla vendita della pesca i pescatori professionisti devono inoltrare al gestore almeno quaranta (40) diari
di bordo della propria imbarcazione per l’anno precedente, in
caso contrario perdono il diritto all’ormeggio permanente.
(4) In conformità alle disposizioni del Decreto il pescatore professionista può nuovamente richiedere l’ormeggio permanente se
perde lo status di cui ai commi (2) e (3).
Articolo 26
(divieto di trasferimento del diritto all’uso dell’ormeggio)
(1) Il diritto all’uso dell’ormeggio non è trasferibile ad altre persone fisiche o giuridiche.
(2) Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai casi
di acquisizione del diritto all’ormeggio tramite eredità
dell’imbarcazione o tramite negozio giuridico tra eredi del
primo ordine di eredità.
Articolo 27
(procedimento di acquisizione dell’ormeggio permanente)
(1) Se il porto dispone di un ormeggio permanente libero, il gestore procede all’assegnazione dello stesso e ne informa l’utente
a procedimento concluso con relativo atto amministrativo.
(2) L’ormeggio libero viene assegnato all’utente che risulta primo sulla graduatoria degli ormeggi non assegnati; possono
farvi richiesta esclusivamente il proprietario o i proprietari
dell’imbarcazione (devono comprovare il 24/24 delle quote di
proprietà dell’imbarcazione) che adempiono le condizioni del
Decreto e delle presenti Condizioni generali.
(3) Il gestore propone all’utente l’ormeggio disponibile in base
alla propria decisione. L’offerta viene fatta sotto forma di proposta del contratto con richiesta di inoltro della documentazione di cui alle disposizioni degli articoli 32, 37 e 39 delle
presenti Condizioni generali.
(4) Se il richiedente di cui al comma precedente del presente articolo non ritira la proposta recapitata personalmente
nel termine di quindici giorni, o se non stipula il contratto
sull’assegnazione dell’ormeggio nel termine di cui al contrat-
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 13
to, che non deve essere più corto di otto e più lungo di 60 giorni, o se risulta che il richiedente non è reperibile all’indirizzo
indicato nella richiesta di assegnazione dell’ormeggio, lo stesso perde il diritto di classificarsi sulla graduatoria nel termine
legittimo. L’ormeggio disponibile si assegna all’utente successivo sulla graduatoria.
(5) Il diritto della graduatoria non cessa se l’ormeggio disponibile
non è conforme alla richiesta dell’utente, questi ne deve informare per iscritto il gestore.
(6) Le disposizioni in merito all’assegnazione degli ormeggi permanenti si applicano in senso all’assegnazione degli ormeggi
comunali, da pesca, commerciali e degli ormeggi per imbarcazioni di particolare finalità.
Articolo 28
(obblighi dell’utente)
Ogni anno ovv. su invito del gestore gli utenti degli ormeggi hanno
il dovere di presentare la fotocopia del documento d’identità valido, la valida polizza di assicurazione contro la responsabilità civile
per danni arrecati a cose o persone, e informare il gestore in merito
alle disposizioni degli articoli del settimo comma dell’articolo 28
del Decreto. Se entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’invito l’utente ommetta di presentare i documenti di prova richiesti,
si ritiene che egli abbia rinunciato al diritto all’ormeggio.
VI CONTRATTO CONCLUSO TRA IL GESTORE DEL
PORTO E L’UTENTE
Articolo 29
(attestati da allegare alla richiesta di acquisizione dell’ormeggio)
(1) Alla conclusione del contratto di ormeggio, l’utente
dell’ormeggio deve esibire in visione al gestore i seguenti
documenti:
-- documento d’identità valido,
-- versione originale del registro delle imbarcazioni,
-- valido permesso di navigazione,
-- polizza assicurativa regolarmente stipulata contro la responsabilità per danni su oggetti e persone.
(2) L’utente è tenuto a consegnare le fotocopie di detti documenti
al gestore.
(3) Le disposizioni del presente articolo si applicano in senso conforme anche alle navi.
Articolo 30
(contenuto del contratto)
(1) La stipulazione del contratto tra il gestore e l’utente è possibile
solo nei casi in cui l’imbarcazione o il natante siano registrati,
provviste del valido permesso di navigazione e della valida
assicurazione contro danni arrecati a cose o persone.
(2) Tutti i tipi di contratto d’ormeggio devono essere conformi
alle disposizioni del Decreto e delle presenti Condizioni generali e devono contenere, oltre ai dati personali completi delle
parti contraenti, anche le seguenti informazioni:
-- dati sull’utente, il proprietario ovv. i proprietari
dell’imbarcazione e i dati sulle rispettive quote di proprietà,
-- definizione dei diritti e degli obblighi reciproci;
-- periodo di durata del rapporto contrattuale;
-- ubicazione all’interno del porto, tipo di ormeggio e numero
del posto d’ormeggio ovv. il contrassegno dell’imbarcazione
che emerge dal catasto degli ormeggi;
-- dati precisi sull’imbarcazione registrata tra cui le rispettive
dimensioni, i materiali con cui è costruita e la rispettiva destinazione d’uso;
-- richiesta di scambiarsi informazioni reciproche sui dati
giuridicamente rilevanti che emergono dalle disposizioni
dell’articolo 28 del Decreto e dalle presenti Condizioni
generali;
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 14
Uradne objave Občine Izola
-- obbligo di stipulare l’assicurazione contro la responsabilità civile del gestore o proprietario ovv. proprietari
dell’imbarcazione;
-- regolazione dei rapporti reciproci in caso di sostituzione
dell’imbarcazione di cui nel Decreto;
-- norme sul pagamento della tassa d’ormeggio e accettazione
degli obblighi da parte dell’utente in seguito ad ogni cambio
della tariffa;
-- norme sul divieto di cagionare danni agli impianti o manufatti portuali o alle altre imbarcazioni ovv. norme sulle altre
responsabilità civili;
-- disposizioni che stabiliscono l’obbligo dell’utente a provvedere alla manutenzione della propria imbarcazione nel
rispetto delle norme di sicurezza della navigazione, ma
anche al fine di evitare che essa costituisca pericolo per le
altre imbarcazioni ormeggiate nell’area portuale, proprietà
o persone, e che appaia indecorosa;
-- dichiarazione resa dall’utente con cui asserisce di essere
a conoscenza delle prescrizioni del Decreto e delle Condizioni generali nonché delle possibili sanzioni per le ipotesi di violazione del contratto, delle Condizioni generali
e del Decreto, tra cui la possibilità di rimozione forzata
dell’imbarcazione dall’area portuale.
Articolo 31
(altre disposizioni stabilite dal contratto)
Nel contratto devono essere indicate anche le seguenti disposizioni
di avvertimento:
-- il tempo e la modalità di pagamento dell’uso del singolo ormeggio,
-- i casi in cui il contratto si annulla,
-- che l’imbarcazione non deve essere ormeggiata al di fuori
dall’area stabilita nel contratto,
-- che il gestore non risponde dei danni all’imbarcazione, insorti se
il gestore dovesse rimuovere l’imbarcazione dalla superficie di
mare del porto a causa di violazione delle disposizioni del Decreto e delle Condizioni generali da parte dell’utente,
-- che il contratto cessa di essere in vigore se l’utente non provvedere a rimuovere le irregolarità nel termine stabilito o se non
prende in considerazione le istruzioni del gestore.
Articolo 32
(attestati scritti da allegare al contratto di assegnazione
dell’ormeggio permanente)
(1) Alla conclusione del contratto per l’assegnazione di un ormeggio permanente, il richiedente che è proprietario o comproprietario dell’imbarcazione, deve presentare prove documentali attestanti l’iscrizione nel registro delle imbarcazioni e il
certificato di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile per danni cagionati dal proprietario o dal gestore
dell’imbarcazione a terzi o a cose di proprietà di terzi. Se
si avvale del diritto di priorità di cui al punto A del nono e
del decimo comma dell’articolo 19 del Decreto, il proprietario deve esibire un documento attestante la registrazione della propria attività nel territorio del comune di Isola o la residenza fissa nel comune di Isola. Devono avere residenza fissa
nel comune di Isola anche i comproprietari dell’imbarcazione
ormeggiata all’ormeggio comunale.
(2) Nel caso in cui l’imbarcazione è di proprietà di due o più persone fisiche o giuridiche, va presentata anche una dichiarazione scritta di tutti i proprietari, da cui risulta con chi si stipula il contratto d’ormeggio permanente. Ogni passaggio di
proprietà ovv. delle quote di proprietà dev’essere comunicato
al gestore. Nel caso in cui l’utente ommetta di darne comunicazione al gestore e quest’ultimo scopra che tale passaggio è
stato effettuato, esso può avviare la procedura di scioglimento
del contratto.
(3) Il richiedente del posto di ormeggio per l’esercizio dell’attività
di pesca o di maricoltura deve adempiere agli obblighi di cui
nell’articolo 29 delle presenti Condizioni generali ed esibire i
seguenti documenti:
-- la licenza di pesca commerciale,
-- l’attestazione comprovante che il natante sia registrato per
l’esercizio dell’attività di pesca o di maricoltura,
-- il certificato di registrazione dell’attività nel territorio del
comune di Isola o l’attestato di residenza fissa nel comune
di Isola in caso che il richiedente sia una persona fisica.
(4) Il richiedente del posto di ormeggio per lo svolgimento
dell’attività commerciale deve adempiere agli obblighi di cui
nell’articolo 29 delle presenti Condizioni generali ed esibire i
seguenti documenti:
-- l’attestazione comprovante che il natante sia registrato per
l’esercizio dell’attività che intende svolgere,
-- le altre autorizzazioni relative all’esercizio di tale attività
commerciali,
-- il certificato di registrazione dell’attività nel comune di
Isola.
(5) Il gestore può rilasciare l’apposito bollino al momento della
stipula del contratto, che l’utente deve esibire in un posto visibile dell’imbarcazione o del veicolo a motore, se lo stesso è
parcheggiato all’interno del porto comunale.
Articolo 33
(imbarcazione sostitutiva)
In caso di sostituzione dell’imbarcazione e a condizione che l’ormeggio usufruito fino ad allora corrisponda alle dimensioni della
nuova imbarcazione, il diritto dell’utente all’ormeggio della nuova
imbarcazione è regolato con un’appendice al contratto.
Articolo 34
(quiescenza dell’ormeggio)
In caso di risposta affermativa alla richiesta di quiescenza dell’uso
dell’ormeggio in concordanza con il Decreto, si procede alla stipulazione di un’appendice al contratto con l’utente dell’ormeggio.
Articolo 35
(nullità del contratto)
Il contratto che non risulta stipulato in concordanza con il Decreto
e le Condizioni generali, è nullo e si scioglie al momento della constatazione di tale discordanza a seconda del procedimento stabilito
nel Codice delle obbligazioni.
VII TASSE PORTUALI
Articolo 36
(tasse per l’uso del porto)
(1) Il gestore del porto commisura all’utente le tasse per:
-- l’uso del porto comunale per l’imbarco e lo sbarco del carico,
l’imbarco e lo sbarco di passeggeri, e cioè per ogni passeggero ovv. nella somma stabilita per ogni tonnellata di merce
imbarcata o sbarcata o per le dimensioni dell’imbarcazione
(lunghezza ovv. portata dell’imbarcazione), per l’acqua,
l’energia elettrica, il ghiaccio, le chiavi meccaniche o
elettroniche per l’accesso agli ormeggi e le altre tasse in
conformità alle leggi vigenti e agli atti comunali,
-- l’attuazione dell’attività commerciale nella parte di mare o
di terraferma del porto comunale,
-- la proprietà di una tradizionale imbarcazione in legno nella
parte del porto con particolare regime causa l’aspetto della
città,
-- l’utilizzo degli impianti e dell’infrastruttura portuale, degli
spazi adibiti alla conservazione, dell’ormeggio in caso di
utilizzo temporaneo o permanente degli impianti di ormeggio delle imbarcazioni.
(2) Il gestore commisura per la tradizionale imbarcazione in
Uradne objave Občine Izola
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
legno, il cui proprietario provvede a mantenere l’originale forma, e per l’imbarcazione in legno non tradizionale e non del
tipo e della forma originali, una tariffa più bassa dell’ormeggio
annuale.
Il gestore commisura una tariffa più bassa dell’ormeggio
annuale per l’imbarcazione all’ormeggio annuale, il cui proprietario ha l’accesso ostacolato alla stessa.
Le tasse portuali vengono commisurate e pagate una o più volte all’anno, ne decide il gestore nel contratto.
Il pagamento delle tasse portuali di cui al comma precedente
copre anche lo smaltimento dei rifiuti nell’area portuale ai sensi delle modalità prescritte.
Le imbarcazioni pubbliche usate dagli organi amministrativi
e le imbarcazioni utilizzate dal gestore sono esenti dal pagamento delle tasse portuali.
Le imbarcazioni che si soffermano nel porto comunale per
cause di forza maggiore (salvataggio delle persone, morte o
malattia delle persone a bordo, assistenza sanitaria alle persone a bordo, maltempo e altri casi di forza maggiore) sono
esenti dal pagamento delle tasse portuali per il periodo in cui il
pericolo ovv. le condizioni perdurano.
VIII OBBLIGHI E DIRITTI DEL GESTORE DEL PORTO
Articolo 37
(obblighi del gestore del porto comunale)
Il gestore del porto comunale ha l’obbligo di:
-- provvedere alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature
portuali al fine di evitare che essi costituiscano pericolo per la
sicurezza della navigazione e l’incolumità delle persone,
-- curare la manutenzione dei moli, delle coste operative, degli spazi su terraferma del porto comunale, degli ormeggi e degli altri
impianti e attrezzature portuali,
-- notificare agli organi di controllo competenti (Amministrazione
marittima della RS, Ispettorato e vigilanza comunale, Centro di
allerta, Polizia e Pronto soccorso) le violazioni delle disposizioni
di leggi, regolamenti, ordinanze, del Decreto e delle Condizioni generali (inquinamento, pericoli, danni verificatisi, infortuni
e simile...),
-- stabilire le condizioni e le modalità di fruizione delle infrastrutture portuali e dei servizi portuali,
-- organizzare il funzionamento del porto in modo da garantire la
sicurezza della navigazione in ordine alla rispettiva destinazione d’uso,
-- nell’acquatorio del porto rimuovere regolarmente i rifiuti ovv. gli
oggetti solidi che costituiscono o potrebbero costituire pericolo
per la sicurezza della navigazione;
-- essere presente durante la rimozione forzata dell’imbarcazione e
prestare aiuto all’esecutore della stessa,
-- avvertire i conducenti degli autoveicoli del divieto di sosta nel
porto e proporre, se necessario, la rimozione forzata di tali veicoli,
-- nel caso in cui per qualsiasi ragione di cui nel Decreto o nelle presenti Condizioni generali, i servizi competenti provvedano alla rimozione dell’imbarcazione o dell’autoveicolo o al suo
ricovero presso un deposito, inviare comunicazione scritta al
proprietario dell’imbarcazione o dell’autoveicolo, informandolo
sul luogo e la data nonché sulle condizioni di ritiro degli stessi,
-- se entro il termine di trenta (30) giorni l’utente o il proprietario ommette di rispondere all’invito di cui all’alinea precedente, oppure se l’utente o il proprietario è sconosciuto, agire in
conformità alle leggi ed alle altre norme,
-- avvertire gli utenti se le loro imbarcazioni sono ormeggiate in
maniera scorretta, soprattutto nei casi in cui sono previsti maltempi o nei casi in cui le loro imbarcazioni arrecano o potrebbero
arrecare danni alle altre unità,
-- assicurare la presenza in casi di forza maggiore, adottare,
nell’ambito delle proprie competenze, le misure di sicurezza
adeguate, segnalare il fatto ai servizi preposti e fornire aiuto,
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 15
-- disporre lo spostamento ovv. il cambio dell’ormeggio delle
imbarcazioni ormeggiate nel porto e garantire la sicurezza della
navigazione,
-- affiggere in luogo ben visibile l’orario d’ufficio e l’orario in cui
il gestore si trova nel porto nonché informazioni circa la sua
reperibilità anche al di fuori dell’orario di d’ufficio e dell’orario
di servizio,
-- essere reperibili durante l’orario di apertura al pubblico
dell’ufficio portuale,
-- nel caso in cui un’imbarcazione si trovi ormeggiata nel porto
comunale senza possedere un valido contratto di assegnazione
del posto di ormeggio, deve procedere immediatamente o entro
le 24 ore successive alla sua rimozione dal porto. Qualora il
gestore non riesca a contattare l’utente, ricorre alla procedura di
rimozione forzata dell’imbarcazione in conformità alle disposizioni del Decreto e delle presenti Condizioni generali,
-- fornire istruzioni chiare agli utenti in merito all’ormeggio corretto dell’imbarcazione, considerazione dell’ordine del porto
comunale.
IX OBBLIGHI DELL’UTENTE, DEL PROPRIETARIO E
DEL CUSTODE DELL’IMBARCAZIONE
Articolo 38
(obblighi dell’utente del porto comunale)
L’utente, il proprietario o il custode dell’imbarcazione è tenuto a:
-- rispettare le norme e le istruzioni impartite dal gestore del porto
comunale, dalle guardie e dagli ispettori municipali o dagli ispettori marittimi;
-- attenersi alle disposizioni del Decreto, delle Condizioni generali
e da quelle previste da ulteriori normative in vigore,
-- rispettare le norme e le condizioni impartite dall’Amministrazione
marittima della RS che stabiliscono le condizioni alle quali/le
zone in cui è consentita la navigazione e rispettare la segnaletica
presente all’interno del porto comunale,
-- attenersi alle disposizioni del contratto di ormeggio e provvedere, entro i termini previsti dalla legge, al pagamento del corrispettivo per l’uso dell’ormeggio e le spese per l’assetto del posto
di ormeggio, qualora non provveda da solo a tale assetto sotto la
sorveglianza del gestore,
-- ormeggiare l’imbarcazione conformemente alle istruzioni del
gestore e alle regole marittime sull’ormeggio delle imbarcazioni,
-- provvedere alla manutenzione degli ormeggi (specchi d’acqua)
e dell’imbarcazione nel rispetto delle norme di sicurezza della
navigazione,
-- usufruire del porto comunale solamente per le finalità stabilite
nel Decreto e nelle presenti Condizioni generali, ovv. per altre
finalità con esplicito consenso del gestore o dell’organo comunale preposto,
-- ormeggiare l’imbarcazione solamente al posto definito nel relativo contratto,
-- durante la navigazione, l’approdo, l’ormeggio, il disormeggio
o l’ancoraggio dell’imbarcazione nel porto comunale agire in
modo da non mettere a rischio la vita delle persone o incidere
sull’ambiente, di non recare danno alle altre imbarcazioni, alle
banchine e agli impianti portuali e di non ostacolare il traffico
marittimo, l’utilizzo delle coste operative e dei posti d’ormeggio,
-- dare immediata notizia al gestore del porto comunale o agli altri
servizi competenti di oggetti o sostanze notati sulla via navigabile o all’interno dell’area del porto che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della navigazione o arrecare danni all’ambiente
o alle altre imbarcazioni,
-- nell’area del porto comunale navigare alla massima velocità di
2 Kn (nodi),
-- curare la propria imbarcazione, controllarla regolarmente e
legarla correttamente in casi di maltempo o di ampiezza delle
maree,
-- pagare regolarmente al gestore i corrispettivi per l’uso dell’area
portuale e per altri servizi portuali,
Št. 16/2016 / 1. 8. 2016 / stran 16
Uradne objave Občine Izola
-- rispettare tutte le istruzioni e adempiere alle richieste del gestore, attenersi alle altre norme vigenti in tema di assetto del posto
di ormeggio e conformare il proprio comportamento nel porto
alle disposizioni del Decreto, delle presenti Condizioni generali
e delle altre norme di legge vigenti,
-- essere sempre reperibile per il gestore, specialmente in caso di
previsioni di maltempo,
-- consentire l’identificazione dell’imbarcazione con appositi contrassegni all’adempimento degli obblighi contrattuali annui,
-- garantire al gestore previo consenso scritto il libero accesso al
sentiero pedonale che attraversa l’area del porto, e altresì il libero
passaggio all’attività dei club di vela e di canottaggio.
X AZIONI ESPRESSAMENTE PROIBITE
Articolo 39
(azioni proibite)
(1) L’utente, il proprietario o il custode dell’imbarcazione non
devono:
-- gettare nell’acquatorio del porto comunale qualsiasi tipo di
rifiuti,
-- eseguire sull’imbarcazione opere che comportano eccessive emissioni nocive (levigatura, verniciatura, laccatura e
simile),
(2) Nel porto comunale è vietato:
-- occupare un posto d’ormeggio in assenza di un contratto
d’ormeggio valido, senza alcuna autorizzazione o senza
darne notizia al gestore,
-- svolgere qualsiasi attività che possa mettere a rischio
l’incolumità delle persone o danneggiare le imbarcazioni
oppure l’infrastruttura portuale,
-- depositare rifiuti solidi o liquidi,
-- svolgere qualsiasi attività che contrasti con l’ordine stabilito
per il porto comunale,
-- la balneazione e il nuoto,
-- svolgere qualsiasi attività in acqua, sott’acqua, sul fondale marino o sulla terraferma del porto comunale senza il
premesso o la conoscenza del gestore,
-- l’immersione, inclusa la pesca subacquea,
-- pescare con le reti,
-- spostare, cambiare o rimuovere le cime di ormeggio, le ancore, le boe, i dispositivi usati per ormeggiare l’altra imbarcazione sott’acqua, tranne se per evitare danni diretti,
-- ostacolare l’accesso ai posti di ormeggio,
-- ormeggiare le imbarcazioni a impianti o oggetti non destinati a tal fine,
-- spostare, cambiare, rimuovere o danneggiare gli impianti e
la segnaletica di navigazione,
-- utilizzare i posti barca nel porto comunale per l’ormeggio
di imbarcazioni affondate, arenate, danneggiate o in cattivo
stato di manutenzione,
-- collocare ovv. sistemare corpi morti, anelli di ormeggio,
bitte, gavitelli e simile senza il consenso scritto del gestore.
La rimozione di tali strutture collocate ovv. sistemate è effettuata a spese del trasgressore.
(3) Le multe previste per le trasgressioni sono contenute nel Decreto, nel Codice marittimo e nella vigente normativa.
XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 40
Per quanto non è espressamente specificato dalle presenti Condizioni generali, si applicano le disposizioni del Decreto, delle vigenti leggi e delle altre norme del settore disciplinanti la navigazione
sicura e il mantenimento dell’ordine nei porti.
Articolo 41
Il gestore ha l’obbligo di informare gli utenti sulla possibilità di
prendere visione delle Condizioni generali e consegnare loro, su
apposita richiesta, una fotocopia dell’atto.
Articolo 42
(disposizioni che cessano di vigere)
Il giorno dell’entrata in vigore delle presenti Condizioni generali
cessano di vigere le Condizioni generali per la sicurezza della navigazione e il mantenimento dell’ordine nel porto comunale di Isola
(Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 1/10, 10/12).
Articolo 43
(disposizioni transitorie e finali)
Le Condizioni generali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del
Comune di Isola.
Prot. n.: 373-1/2016
Data: 30. 6. 2016
Il Sindaco
mag. Igor K O L E N C

Documenti analoghi