Kamala Tribute

Commenti

Transcript

Kamala Tribute
Å·û ²©ñ¸¢ð ›¢ö®ˆ¡ñ´©¶¡ð¬
€€Ýõ£û Ä©÷®ð¢À£ü
›¢ûóÞ›¹þ´® óù¹¡· ‡ñ© ¿»®ÄÝÜÄ¡ð¢ñ©É© ˆÄò¡ ö©úàð©Ä¡ð¢ …›¢´©Ù¡ð¢ñ
©É»®. Å»©»¥Éð¡ð¢ñ¢´¡¬ ö©úà´® ‰©û¿ü ²~¢¶¢´¡¥›·¢ð Ç¡ü, ˆ¡Ã¡¥»¤²¡ð
ö§Â¬ ƒ½ð©¥Ð ö®˜¡›·® Åó¥ñ ±²»¢õ®~¢Á»®. ÅúÝ¢ ˆó¢ð¡ð¢ñ©É …¥üú ²¢»¡ó® ¥ˆ.
¥Ä¡ð®»©Äªòó¢, ƒ½ð©¥Ð ‘ð¡ Åòë¡÷®’ …É ²©ö®»ˆ¬ ÅúÝ¢ð¢¤ò´® Ÿ¡õ¡Âñ¬ ¥Þð®»
»® ǹø©¥Ð Ýܬ ˆ¨Ð©»ý ƒªõ®ÄøÄ¡´¢. ‚ö®ò¡¬ ö§£ˆñ¢Á ¤ôõ¬ »›¢´® òŸ¢Á ¿»®Ä£
𲩱»ü …É® ƒ½ …¥É ²ñ¢Þð¥¶Ð©·©Ä¡ð¢ñ©É©.
ˆÄò ö©úà ‚ö®ò¡Ä¢¥› ó¡ñ¢¶©ÃûÉ ó¡û·ðú¢È ˆª»©ˆ¤·¡¥Ðð¡Ã® …úሩø¬ ˆ
Ðó±Âð¢¥ò ö®¤×°¢ð¬Ä¡üõ›¢ý ¿™«Ä¡ð¢ …·¢ð»®. ‡ñ© ö©÷¦·® …¥É ²ñ¢Þð¥¶Ð©
·¢. Ä™£›¡Äö®Ñ¢™¢¥ò ‚Ä¡Ä¡¥ÃÉ©¬ ‰©û¿ü²¡ñ¡ðì ¥Þà©¥ÄÉ©¬ Åú¢È¤¶¡þ Åý²
¬ ¤ˆþ´Ã¥ÄÉ¡ð¢. ÅÉ©Ä©»ý ¿ úÄ™¡›¢¥ò …òë¡ ™¢›¹ø¢ò©¬ Ç¡ü ƒ½¥ð ‰©û¿ü
¤ˆþ¶¢Á©¤²¡É©. ‰©û¿¥üú ö¬Š£»Ä¡š©ñ¢ð¢ý Åò¢È® ň´ÿ »©úÉ® ¿ôð¹þ ƒþ
¥´¡¾¡ü Åóû †¥ú»¡ý²ñ«¬ ±²ˆÐ¢¶¢Á©. ˆ¡ý²›¢ˆŸ¡óÄ©¾ Þ¢ò óÞ›¹þ ¿óû·¢
Á© ¤ˆþ´©Ä¡ð¢ñ©É©. ¥¥óˆ©¤Éñ¹ø¢¥ò ǹø©¥Ð ‚ö®ò¡Ä¢ˆÞûÁˆþ ¿ñ¬Ÿ¢Á¢ñ©É»®
‰©û¿›¢¥ò ¿™« Åš«¡ðÄ¡ð Åý º¡»¢÷ ²¡ñ¡ðì ¥Þð®»©¥ˆ¡Ù¡Ã®. ÅúÝ¢ ƒÁ¡ñ
ì ¥ÄÁ¥¶Ð©·¡ü ƒ½ ˆ¢ÃÈ® ±ôÄ¢Á©. ó¡´©ˆþ´©¬ żñ¹þ´©¬ Ÿ¨±²ˆ¦»¢ð©¬ ˆ¡
ò¡óö®˜ð©Ä¡ð¢ ÝÜÄ©¥ÙÉ©¬ Äñ©Ÿ¨Ä¢ð¢¥ò ²ñ©´ü²ô®Þ¡·òġî ÅúÝ¢Ÿ¡õð¢¥ò ²
ñ©· ö§ñ¹þ´® ˆ¡ñÃ¥ÄÉ©¬ ƒ½ ²úÈ©»É©. ¥²×©ó£Ã ˆ©È¢¥üú ›¢õ®ˆøÆ» ó¡´¢
ò©¬ ˆûĹø¢ò©¬ ñ¨²¥¶Ð©·¡›©¬ ‚ö®ò¡Ä¡¤ôëõ·¢›©¤ôõ¬ †ý¤´Ù¢ óÉ Ä¡›ö¢ˆ²£
°›¹þ ¿»®Ä¥¥šñ«¤·¡¥Ð ¤›ñ¢Ð¡›©¬ ‰©û¿›¢ˆ ¿ôð¹ø¡Ã® ƒ½´® ˆñ©·® ²ˆûÉ
¥»É»¢ý ö¬ôðÄ¢òë.
Äòð¡ø¥· ö®¤›÷·¢¥üú Ž¢È𨸢ð ö®¤›÷·¢¥üú ±²ó¡Þˆ, ð˜¡û˜ö®¤›÷·¢¥
üú ƒúó¢Ð¬ ˆ¥Ù·¢ð¤¶¡þ Å»¢¥› Åñ󸩬 ˆ¢ú©´©Ä¡´¢ Þ¢ñ¢Á©»¾©ˆð¡ð¢ñ©É¤òë¡
ö¡¬ö®ˆ¡ñ¢ˆ¤ˆñø¬. ‘Ýõ£û, …›¢´® 𡘡û˜«¹¥ø𩬠Ÿ¡ó›ˆ¥ø𩬠‚ù²¢ñ¢´¡›¡ˆ©É¢
òë’ …É® Þ¢ò¤¶¡þ ƒ½ ›¢öæ÷¡ð» ±²ˆÐ¢¶¢Á©. ‘öÆý²¤ò¡ˆÄ¡Ã® …¥üú Ÿ¼Ã¬. 𡘡
û˜«¹þ …›¢´® ¥»¡¸©ˆ¨¸¡›©¾ ÅÁ¡ú©Ä¡±»¬’^ ‡ñ¢´ý ²úȤ»¡û´©É©. ¿»®Ä¡ó©¬ ô
ñ£ñó©¬ »½¢ò©¾ ›¢ñÂñ ö¬‹¸›¹ø¢ò¨¥Ð Ÿ¡ó›ˆø©¬ 𡘡û˜«¹ø©¬ »½¢ò©¾ ›¢ñÂ
ñ ö¬ó¡™¹þ¥´¡Ð©ó¢ý ƒ½ ˆ¥Ù·¢ð ƒ·ñÄ¡ð¢ñ©É© ‚ö®ò¡¬. ¤óú¢¸ ›¢ò²¡Ð©ˆ¥ø ˆ
ø¬»¢ñ¢Á® ġע›¢û·©ˆ ö®˜¡²¢»»¡ý²ñ«´¡û …É©¬ »©ÐûÉ©óÉ ˆ£ù®óù´Ä¡Ã®. Å»® Ä©
Ø¢ý ˆÙ©»¥Éð¡ˆÃ¬ »¥üú ›¢ò²¡Ð©Ä¡×¹¥ø¶×¢ ƒ½ ó¢ø¢Á©²úÈ»®: ‘ˆ¡¸©¤»ü Ä™«
Äòë, ö®¤›÷¬ ˆ¡Ä󩬒.
¤óú¢¸ ›¢ò²¡Ð©ˆþ ö§£ˆñ¢´¡›©¬ Å»® ±²‰«¡²¢´¡›©Ä©¾ ¿ûÑóġî ƒ½¥ð …É©¬ ó
«»«ö®»ð¡´¢ð»®. ‘ö»«¬ …¹¥› ÄúÁ©¥ó´©¬. ±²öó¬ ¤²¡¥òð¡Ã»®. ¿û´©¬ Å»® »Ð
È©›¢û·¡›¡ó¢òë’^›¢ñÂñ¬ Åóû ¿óû·¢´©¬.
ˆòóúð¢òë¡· ö®¤›÷·¢¥üú ż𲡱»Ä¡ð¢ñ©É¤òë¡ ¿ ÷¦™ð¬. ö®¤›÷·¢›©¬ öˆ¡
·©Ù® …É® ƒ½²úð©¤Ø¡ù¡Ã® Å»¢¥ò Ä÷·¡ð ¿ô𥷶ע ›¡¬ ‡¡û´©É»©»¥É.
‡ñ© ö¬Ÿó¬. ‡ñ© ¤ñ¡Š¢´® ƒ½ óøˆþ Åù¢Á©¥ˆ¡Ð©·©. Åð¡þ ¤±Ý¡°®¤óð¢¥ò ѧòëú¢ð¢
ý Å»® ó¢ý´¡ü ¥ÞÉ©. ѧòëú¢ð©ÐÄ Å»® ƒ½ð©¤Ð»¡¥ÃÉ® »¢ñ¢Áú¢È©. Åó¢¥Ð ›¢É¡
ð¢ñ©É© ƒ½ Å»® ó¡¹¢ð»®. ¤Ä¡õ®Ð¢Á©¥ˆ¡Ù©óÉ»¡¤Ã¡ …Éú¢ð¡ü ѧòëú¢ð©ÐÄ ó¢ø¢Á®
ö»«¡óö®˜ »¢ñ´¢ð Å›©Ÿó¬ ƒ½ »¥Éð¡Ã® ²úÈ©»É»®. Ä›öæ® öÆý²¹þ ¥Ä›ð¡
›©¾»® Ä¡±»Äòë, Å™¦ô«Ä¡ð ó¢ô§¡ö öÆý²¹¥ø 𡘡û˜«¥Ä¤É¡Ã¬ Å›©Ÿó¢¶¢´¡›©
Ä©¾»¡¥ÃÉ® ƒ½ ó¢ô§ö¢Á©. ö§ûŠ¥·¶×¢ ‘¿ˆ¡ô Ÿ¨Ä¢ˆ¤ø¡ø¬ ó¢ô¡òÄ¡ð»®’ …É ‰©
û¿ü±²¤ð¡Š¬ ö§ûŠ¤ò¡ˆ¤·´® ²úÉ©ðñ¡ü Ä›ö梥› ²ñ¢ô£ò¢¶¢´©É»¡¥ÃÉ® ƒ½ ²ú
ð©Ä¡ð¢ñ©É©. ‘…¥üú Ĥ›¡ ñ¡Ñ«·¢¥ò ñ¡Ñˆ©Ä¡ñ¢ð¡Ã® Ç¡ü. ‚ª ö¡±Ä¡Ñ«¬ …É¢ý ›¢
É® »¸¢¥ðЩ´¡ü ¿û´©Ä¡ó¢òë. ó¢°®œ¢ˆþ ‚»® ˆÙ® Åö¨ð¥¶Ð©¥ÄÆ¢ò©¬’. Äש¾óñ©¥Ð
Ä›ö橈ø¢ý ˆ¨Ð¨ˆ¨¸¡›©¬ …ù©·©¬ ó¡´©¬ Åóñ¢ý ö§¡š£›¬ ¥Þò©·¡›©¬ ‚ª ¿»®Äó¢
ô§¡öÄ¡ð¢ñ¢´¡¬ ƒ½´® ƒªûѬ ²ˆûÉ»®.
…ù©·©Ä©ú¢ð¢ò©¬ ö§ˆ¡ñ«»ð¢ý ¤²¡ò©¬ ƒ½ …¤¶¡ù©¬ ²û™ ÅâȢñ©É»® ˆª»©ˆˆñÄ¡
ð¢ñ©É©. ñ¡±»¢ ›Äö®ˆ¡ñ¹ø¢ý Åòë¡÷©ó©Ä¡ð¢ ö¬Ÿ¡õì ›Ð·¢ð»©¬ ²ñ¢»«Ñ¢´¥¶¸,
†ˆ¡ˆ¢ð¡ð ö©úàð©¥Ð ¿óò¡»¢ˆþ´® Åóü ƒ·ñ¬ ›ýˆ©É»©¬ ¿¤óô²¨ûó¬ ²úð©
Ä¡ð¢ñ©É©. Åòë¡÷©ó©Ä¡ð©¾ ¿ ö¬Ÿ¡õùø¡Ã® ‘ð¡ Åòë¡÷®’ …É ¤²ñ¢ý ˆó¢»¡ ñ¨
²·¢ý ²©ö®»ˆÄ¡ð»®. ÅÐ¢Ä ƒÐÄð¢ý ó¢ò𬠱²¡²¢´©É ö¨º£ Ä›ö® ¿ ²©ö®»ˆ·¢ò©
Л£ø¬ ™ûô¢´¡¬.
›Äö®ˆ¡ñ·¢¥üú ÅÕ® ¤›ñ¹¥ø¶×¢ ²úð©¤Ø¡þ, …¥üú Åòë¡÷© …¤¶¡þ ó¢ø¢Á¡ò©¬ ƒ
·ñ¬ ›ýˆ©¬. Åó›® ö˜òˆ¡ò ²ñ¢Ä¢»¢ˆø¢òë. Åóü …¤¶¡ù©¬ …¤É¡¥Ð¡¶Ä©Ù® …É® ²ú
ð©Ä¡ð¢ñ©É©. ö¡¤Æ»¢ˆ»§¹þ´¶©ú¬ ó¡ñ¢¶©Ã¤ñÙ ‡ñ© ¥¥óˆ¡ñ¢ˆ»ð¡ð¢ñ©É© ƒ½´®
Åòë¡÷©. ²¨¥›ð¢¤ò´® ¤²¡ˆ©¬ Ä©Ø® ‡ñ© ›Äö®ˆ¡ñ ˆ©¶¡ð¬ ¿óô«¥¶¸©. Å»©Ä¡ð¢ 󣸢¥
ò·¢ð¤¶¡þ ²úÈ©: ‘‡ñ© Ĉ¥üú ˆÐÄð¡Ã® Ýõ£û ›¢ú¤ó×¢ð»®. …¥üú Äࢷ® ‚ª ›Äö®
ˆ¡ñ´©¶¡ð·¢ý ¥²¡»¢ðì. Å»©ó¥ñ ƒª™©¬ ŬÝú©¬ ²©ñ¸¢ Ç¡ü ‚»® ö¨¼¢Á©¥ó´©
¬’.
Äࢷ® ›Äö®ˆ¡ñ¤óøð¢¥ò Ÿ¡ó¡»®ÄˆÄ¡ð ¿ ±²¡û˜› ƒ½ †¥ú ‚õ®Ð¥¶¸¢ñ©É©. ¿»®Ä
ô©Ú£ˆñÃ¥·¶×¢ ²úð©¤Ø¡þ ƒ½ †¥ú ƒñ©ó¢¸ ¿ ±²¡û˜› ‚¤¶¡þ …¥üú Ä›öæ¢ý ¤ó
¥ó¾¬¥ˆ¡Ù®, ÄÈ©¥ˆ¡Ù®, ¿ò
¢¶ù¬ ¥ˆ¡Ù® ƒ½¥ð ›£ ö®›¡›¬ ¥Þࢤ´Ã¤Ä, ¥ó¾óö®±
»¬ Åù©´¢ý›¢É® ô©Ú£ˆñ¢´©¤Ø¡¥ò ƒ½´® ó¢ô©Ú¢ ›ý¤
ˆÃ¤Ä. ö§ûŠ±²¤óô¬ ›ýˆ¢ Å›©±Š÷¢¤´Ã¤Ä’.
ò¢¤ð×¹þ ö¦õ®Ð¢´©É©:
Madhyamam Daily - 2 June 09
‘Åòë¡÷®,

Documenti analoghi

1 3 Madhyamam 09 / 10 / 2009 http://www.madhyamam.com

1 3 Madhyamam 09 / 10 / 2009 http://www.madhyamam.com »£ñ©Ä¡›¥ÄЩ·»® ‚ª ²ô®Þ¡·ò·¢ò¡Ã® (¤ˆñø öûóˆò¡ô¡ò ²¢É£Ð® ‚ª »£ñ©Ä¡›·¢ý ›¢É©¬ ²¢ú¤ˆ¡¸® ¤²¡ð¢). ‚±»ð©¬ »ð¡¥úЩ¶©ˆ¤ø¡Ð©ˆ¨Ð¢ »©Ð¹¢ð ‡ñ© ²¡~«²Ú»¢ ²ñ¢õ®ˆ¡ñ¬ š¢ú©»¢²¢Ð¢Á©¾»¡Ã® …É© ²úð©É»® 𡘡û˜«·¢›® ›¢ ñ´©...

Dettagli