Pholisi ya Buka-Kaelo ya Thuto

Transcript

Pholisi ya Buka-Kaelo ya Thuto
Pholisi ya Buka-Kaelo ya Thuto
Nommoro ya Tshupiso
8P/8.1.6.1
Motsamaisi-Khuduthamaga yo o Ikarabelang
Motlatsa-Mogokgo le Mokaedi-Khuduthamaga:
Go Ruta le Go Ithuta
Mong wa pholisi
Mokaedi wa: Go Ruta le Go Ithuta
Lefapha le le ikarabelang
Tlhabololo-Thuto le Kemonokeng ya Setheo:
Boemo
Amogetswe
E amogetswe semmuso ke
Lekgotla
Letlha la kamogelosemmuso
21 Lwetse 2007
Diphetogo
Letlha la diphetogo
Letlha la poeletso
2011
Aterese ya webo ya pholisi eno
http://www.nwu.ac.za/opencms/export/NWU/html/govman/policy/index.html
Aterese mo pholising ya
polokelotshedimosetso
RMAAVDM r:\2. management\2.1.3 policy
development and review\2.1.3.2 review\policy
documents\8p-8.1.6.1-study guides_t.docx
Mokaedi wa: Go Ruta le Go Ithuta
Pholisi ya Buka-Kaelo ya Thuto
1
Polelo ya matseno
Jaaka yunibesithi e e itsegeng mo Aforika, e e gagamalelang kitso le tlhamoseša, e setheo sa yone se nang
le setso se se tlhomologileng se se theilweng mo melaong e Yunibesithi e dirang dilo go ya ka yone,
Yunibesiti ya Bokone-Bophirima e ile ya tlhoma Pholisi eno ya Buka-Kaelo ya Thuto ka 21 Lwetse 2007.
2
Boikaelelo Jwa Pholisi
Boikaeelo jwa pholisi eno ke go tlhomamisa gore dibuka-kaelo tsa thuto di tlhabololwa le go dirisiwa ka tsela
e e nang le boleng kwa YBB, jaaka fa seno se supiwa e le se se tlhokegang go ya ka 5.5 ya Pholisi ya Go
Ruta le Go Ithuta ya YBB, e leng mmojule mongwe le mongwe wa lenaneo lengwe le lengwe le le rutwang le
tshwanetse go tlamelwa ka buka-kaelo ya thuto e e ngaparelang mokgwa wa buka-kaelo e e kgonang go
tshwara motlotlo le wena o o amogetsweng semmuso ke YBB. Boikaelelo jwa matseno a dibuka-kaelo tsa
thuto tsa dimmojule tsotlhe tse di rutwang kwa YBB ke go tokafatas boleng jwa go ruta le go ithuta mo
setheong.
3
Ba pholisi eno e dirang mo go bone
Pholisi eno e dira go mananeo otlhe a thuto le dikhoso tse di khutshwane tse di rutwang ke dikhamphase tse
tharo tsa YBB, disenthara tsa tsone tse di amogetsweng semmuso le ditheo tsotlhe, jaaka Dikholetšhe tsa
Thutabomodimo, tsa Booki le Thuto, tse Yunibesiti e di neileng tetlelelo-semmuso.
4
Melaometheo e e kaelang
Buka-kaelo ya thuto ke tokumente e boikaelelo jwa yone e leng go kaela thulaganyo ya go ruta baithuti go
dira gore go ithuta ga bone go nne mosola le gore ba kgone dipoelothuto tsa dimmojule tsotlhe.
4.1
Buka-kaelo e tlamela ka tsweletsopele ya go ruta le go ithuta mmojule ka lobakanyana, le fa go ka
direga gore go tle motlhatlheledi o sele.
4.2
Buka-kaelo ya thuto e tlamela ka maemo a a rulaganeng sentle a go ruta le go ithuta a thuto e e mo
dipoelong le katiso.
4.3
Buka-kaelo ya thuto e ema nokeng le go kaela go ithuta o le nosi, go baya go ithuta ga gago leitlho le
go itekola e leng dilo tse e leng melaometheo ya thuto e e theilweng modipoelong le katiso.
4.4
Buka-kaelo ya thuto ke sengwe sa didirisiwa tse di tlamelang ka bosupi jo bo nonofileng jwa boleng
jwa go tsenngwa tirisong ga ditlhalosi tsa boemo jwa Thulaganyo ya Dithutego Tsa Thutogodimo
(Higher Education Qualifications Framework [HEQF]) kwa YBB.
4.5
Thulaganyo le ka fa mokgwa wa go ruta o tlhamilweng ka gone wa dibuka-kaelo tsa thuto, le
bokgakala jo kemonokeng le kaelo di dirwang ka jone, di farologana go ya ka mokgwa serutwa,
boemo jwa thuto, dithutego tsa baithuti, le mokgwa wa go ruta.
4.6
Dibuka-kaelo di lejwa e le dingwe tsa ditiro tse di rulaganngwang ke batlhatlheledi jaaka karolo ya
ditumalano tsa go dira tiro ya bone tse ba di tsenetseng le Bakaedi ba Sekolo. Metlotlo ya tumalano
ya go dira tiro e tshwanetse go nna e mo go yone go sa tlhokomologiweng go balelela nako ya bukakaelo nngwe le nngwe e motlhatlheledi a tshwanetseng go e kwala mo ngwageng o o rileng.
Pholisi ya Buka-Kaelo ya Thuto
1
5
Se pholisi e se batlang
5.1
Dibuka-kaelo Tsa Thuto di na le thulaganyo e e amogetsweng semmuso ya dikarolo di le pedi tsa
konokono: Tshedimosetso ya mmojulo le thulaganyo ya yuniti ya thuto.
5.2
Tshedimosetso ya mmojulo e tshwanetse go tlamela bobotlana ka dintlha tse di latelang: dikarolo tsa
mmojulo, dintlha tsa go ikgolaganya le (ba)motlhatlheledi, dipoelo tsa mmojulo, mafoko-madiri a a
mosola, le thulaganyo ya tekolo.
5.3
Tshedimosetso ya yuniti ya thuto e tlamela ka ditaelo tsa go ithuta le go akanyetsa ditlhoko tsa
moithuti, e leng se se dirang gore motlhatlheledi a rulaganyetse ka tsela e e mosola go dirisana ga
gagwe le moithutwana ka nako ya fa a kopane le ditlhopha tsa bone le morago ga moo.
5.4
Go tshitshinngwa gore dibuka-kaelo di kgaoganngwe ka diyuniti tsa thuto, mme diyuniti tseo le tsone
di ka kgaoganngwa ka dikarolothuto. Kaelo eno ga e a tshwanela go itsa motlhatlheledi go itlhamela
dilo ka tsela ya gagwe fa a ruta a kaelwa ke dibuka-kaelo tsa thuto.
5.5
Dipoelo tsotlhe (mmojulo, yuniti ya thuto / karolo) di tshwanetse go tsamaisana le ditlhalosi tsa HEQF
tse di amanang le mmojulo.
5.6
Dipoelo tsa mmojulo di akaretsa gotlhe malebana le kitso, dikgono, mekgwa e mentle le bokgoni mo
mmojulong otlhe.
5.7
Dipoelo tsa diyuniti tsa thuto di tlhalosiwa ka tsela e e utlwalang sentle e bile di lekanngwa ka go
kopanngwa ga dipoelo tse di botlhokwa le kitso, bokgoni jo bo tshwanelang yuniti le jo bo tlhamilweng
ka mafoko-madiri a a tshwanetseng.
5.8
Fa diyuniti tsa thuto di kgaoganngwa ka dikarolo, dipoelo tsa diyuniti tsa thuto ga di tlhalosiwe ka mo
go kgethegileng go le ka lo mme karolo ya dipoelo yone e tlhalosiwa ka mo go kgethegileng
5.9
Buka-kaelo ya Thuto e tshwanetse go kopanya go ruta, go ithuta le tekolo le go tlamela ka tiro ya
tekolo ya kgatelopele le tekolo e e kopantsweng.
5.10 Yuniti nngwe le nngwe ya thuto e tshwanetse go nna le ditshitshinyo tsa palo ya diura tsa go ithuta,
dipoelo, Dibuka tse go ithutwang ka tsone, ditironyana le tekolo.
5.11 Go tshwanetse ga dirisiwa puo ya boleng jo bo kwa godimo mo Dibuka-Kaelong Tsa Thuto mme puo
e e dirisitsweng mo buka-kaelong e tshwanetse go bo e tselegantswe.
5.12 Buka-Kaelo ya Thuto e ka nna ya pampiri le/kgotsa ya eleketeroniki; kgotsa e e mo inthaneteng;
kgotsa ya pampiri le e e mo inthaneteng.
5.13 Buka-Kaelo ya Thuto e na le didirisiwa di le mmalwa tse di rulagantsweng sentle, tse di jaaka
bukathuto, laeborari, tiro ya laboratori, didirisiwa tsa go ruta, go buisana ga moithuti le motlhatlheledi
ba lebane difatlhego, Inthanete mmogo le didirisiwa tse di thusang tse di kgonang go reediwa le go
bogelwa le/kgotsa didirisiwa tsa go ithuta tsa dijithale.
5.14 Tshedimosetso ya thekenoloji e tshwanetse go dirisiwa ka botlhale gore e dire gore go ithuta go nne le
boleng.
5.15 Mokgabiso wa boalo jwa tsebe le go gatisiwa ga Buka-Kaelo ya Thuto e tshwanetse go nna tse di
dirilweng ka mokgwa wa seporofešenale mme ka metlha di ngaparele ditaelo tsa Letshwao le le
Tlhaolang Kgwebo.
5.16 Go tlhomamisa gore baithuti ba na le dibuka-kaelo tsa thuto pele ga fa go simololwa ka dithuto tsa
simesetara epe fela mo diphaposing, go dirwa le go tlhagisiwa ga tsone go tshwanetse ga tsamaisana
le šedule ya go di tlhagisa.
5.17 Go dirwa ga Dibuka-Kaelo Tsa Thuto le tsela ya go di tlhagisa go tshwanetse ga dirwa tumalanong le
tsamaiso ya mokgwa-tsamaiso wa tiro wa YBB.
5.18 Dibuka-Kaelo Tsa Thuto di ntshiwa fela ke mabenkele a khamphase e a dumeletseng semmuso (a
Setheo) go dira jalo.
Pholisi ya Buka-Kaelo ya Thuto
2
5.19 Tetlokhopi ya Dibuka-Kaelo Tsa Thuto ke ya YBB.
5.20 Dibuka-kaelo Tsa Thuto di tlhamiwa go ya ka pholisi e e amogetsweng semmuso ya puo le
thulaganyo ya puo ya YBB. Go ya bokgakaleng jo go kgonegang ka jone, bomankge ba dirutwa ba
tshwanetse go dirisiwa gore ba nne batseleganyi ba puo mo dibuka-kaelong.
Original details: Jacoline Jansen van Vuuren(10225676) C:\documents and settings\administrator\desktop\8P-8.1.6.1-study guides_t.doc
2 November 2010
File reference: 8P-8.1.6.1
Pholisi ya Buka-Kaelo ya Thuto
3

Documenti analoghi

Nngwe ya mesola ya botshelo jwa senama ke go itshupa fa pele ga

Nngwe ya mesola ya botshelo jwa senama ke go itshupa fa pele ga kwa go Ene. Puisanyo eo le Modimo e thusa go tlosa letshogo mo dipelong tsa rona jaaka e aga tumelo le lorato lwa Rraetsho kwa Legodimong le Jesu Keresete. Boporisita jo bo boitshepo bo re fa kgotl...

Dettagli

Issue 1 - Moranang 2009 - Royal Bafokeng Holdings

Issue 1 - Moranang 2009 - Royal Bafokeng Holdings (RBH) le Anglo Platinum ngogola, porojeke eno ya dibilione di le R 10.3 e ne ya simolola semmuso ka Mopitlwe a le 2, 2009 fa metshine e e epololang lefatshe e tlisiwa mo setsheng go phepafatsa lefe...

Dettagli

- iBrarian

- iBrarian ho tswa bukaneng ya tataiso, buka e kgethetsweng ho balwa kapa ho tswa inthaneteng ka ho otloloha) ha ho a dumellwa - ke feela diqotso tse kgutshwanyane tse dumelletsweng le teng ha ho hlalositswe ...

Dettagli

MOSEBETSI O LOKELANG HO ETSWA

MOSEBETSI O LOKELANG HO ETSWA tlaleho e ngotsweng fatshe kamoo o ka kgonang mme o boloke tlaleho e le nakong wena ka bowena.

Dettagli