M04022112 - Dijaski.net

Transcript

M04022112 - Dijaski.net
[ i f r a
k a n d i d a t a :
Dr`avni izpitni center
*M04022112*
PREDPREIZKUS
Osnovna in vi{ja raven
ITALIJAN[^INA
Slu{no razumevanje
Sobota, 6. marec 2004 / 20 minut
Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: kandidat prinese s seboj nalivno pero
ali kemični svinčnik. Kandidat dobi dva ocenjevalna obrazca.
SPLOŠNA MATURA
NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila. Ne izpuščajte ničesar!
Ne obračajte strani in ne začenjajte reševati nalog, dokler Vam to ni dovoljeno.
Naloge, pisane z navadnim svinčnikom, se točkujejo z nič (0) točkami.
Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalna obrazca).
Pišite čitljivo. Številka v oklepaju pomeni točkovno vrednost naloge.
Naslednja navodila za reševanje izpitne pole boste slišali tudi na posnetku.
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se
nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali govorjeno izhodiščno besedilo in lahko že med poslušanjem
nalogo sproti reševali. Vsako govorjeno izhodiščno besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje.
Začetek in konec govorjenega besedila bo označeval takle zvočni znak /*/.
Odgovore z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Če se zmotite,
odgovor prečrtajte in napišite na novo. Nečitljive rešitve in nejasni popravki se točkujejo z nič (0) točkami.
Zaupajte vase in v svoje sposobnosti. Želimo Vam veliko uspeha.
To so bila splošna navodila. Zdaj boste začeli reševati izpitne naloge.
Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo.
Ta pola ima 4 strani, od tega 1 prazno.
© RIC 2004
2
M040-221-1-2
Del A
Na voljo imate nekaj sekund, da preberete vsebine dela A.
Prisluhnite radijskemu intervjuju in rešite nalogo.
Intervista a Carlo Giuffrè
1. Interpretare il ruolo del padre di Pinocchio per Carlo Giuffrè è stata
una grande _______________________________ e _______________________________.
2. Il grande regista Fellini e Benigni avevano cominciato a girare
il film Pinocchio.
V
F
3. In che senso si assomigliano Benigni attore e Pinocchio?
_________________________________________________________________________
4. La particolarità di Benigni è che non si interessa dei lati pratici
della lavorazione di un film.
V
F
5. Secondo Carlo Giuffrè come sono i padri di oggi?
_________________________________________________________________________
6. Dove è stato girato il film Pinocchio?
_________________________________________________________________________
7. A che pubblico si rivolge il film?
_________________________________________________________________________
8. Quale scena del film è stata particolarmente emozionante?
_________________________________________________________________________
9. Danilo Donati è morto prima di aver disegnato l'ultima scena del film.
V
F
10. In che rapporti erano Benigni e sua moglie con gli altri attori?
_________________________________________________________________________
(10)
M040-221-1-2
3
Del B
Na voljo imate nekaj sekund, da preberete vsebine dela B.
Prisluhnite besedilu in rešite nalogo.
Idee weekend
VARESE E DINTORNI
1. Che cosa organizzano alcuni piccoli paesi nei dintorni di Varese?
___________________________________________________________________________
2. Oltre ai mobili antichi che cosa viene esposto a Castiglione Olona?
___________________________________________________________________________
3. Cosa si trova soltanto al mercato di Gallarate?
___________________________________________________________________________
4. A quale secolo risale la locanda “Romantik hotel”?
___________________________________________________________________________
FORESTE CASENTINESI
5. Che cosa organizza il Parco delle Foreste Casentinesi?
___________________________________________________________________________
6. Quanto tempo dura l’escursione?
___________________________________________________________________________
7. Che cosa si paga a parte?
___________________________________________________________________________
COLLINE DEL CHIANTI
8. L’albergo Villa San Michele una volta era un antico _____________________________.
9. Dal parco che circonda l’albergo si può godere il panorama sulla città di ______________________.
10. Nel pacchetto “Sapore di Toscana” sono inclusi tre pernottamenti,
_______________________________________ e un’escursione.
(10)
4
M040-221-1-2
PRAZNA STRAN