from the GREEK ANTHOLOGY / dall`ANTOLOGIA PALATINA Plato

Transcript

from the GREEK ANTHOLOGY / dall`ANTOLOGIA PALATINA Plato
from the GREEK ANTHOLOGY / dall'ANTOLOGIA PALATINA
Plato / Platone (Anth.Gr. VI/669)
ἀστέρας εἰσαθρεῖς Ἀστὴρ ἐµός· εἴθε γενοίµην
οὐρανός, ὡς πολλοῖς ὄµµασιν εἰς σὲ βλέπω.
astéras eisathreîs Astḕr emós: eíthe genoímēn
ouranós, hōs polloîs ómmasin eis sè blépō.
Stars do you gaze on, star of mine? Would that I might become
Heaven, and so with many eyes look down on you in turn.
Sweet Child, thou star of love and beauty bright,
Alone thou lookest on the midnight skies;
Oh! That my spirit were yon Heaven of light
To gaze upon thee with a thousand eyes.
(Translation by Percy Bysshe Shelley)
Guardi le stelle, stella mia (Aster)? Potessi diventare
il cielo, così con mille occhi dall'alto ti potrei guardare anch'io.
Plato / Platone (Anth.Gr. VI/670)
ἀστὴρ πρὶν µὲν ἔλαµπες ἐνὶ ζωοῖσιν Ἑῷος·
νῦν δὲ θανὼν λάµπεις Ἕσπερος ἐν φθιµένοις.
astḕr prìn mèn élampes enì zōoîsin Heō̂ios:
nŷn dè thanṑn lámpeis Hésperos en phthiménois.
Of old among the living thou didst shine the Star of morn ;
now shinest thou in death the Star of eve.
Thou wert the morning star among the living,
Ere thy fair light had fled;—
Now, having died, thou art as Hesperus, giving
New splendour to the dead.
(Translation by Percy Bysshe Shelley)
Aster, prima splendevi come stella del mattino tra i viventi,
ora, morto, tra i defunti splendi come stella della sera.
Plato / Platone (Anth.Gr. V/78)
τὴν ψυχήν, Ἀγάθωνα φιλῶν, ἐπὶ χείλεσιν ἔσχον
ἦλθε γὰρ ἡ τλήµων ὡς διαβησοµένη.
tḕn psychḗn, Agáthōna philō̂n, epì cheílesin éschon
ē̂lthe gàr hē tlḗmōn hōs diabēsoménē.
Kissing Agathon, my soul was on my lips,
it came forward, poor thing, as if it would cross over into him.
Baciando Agatone, avevo l'anima a fior di labbra
poveretta: stava per sfuggirmi.
Paulus Silentiarius / Paolo Silenziario (Anth. Gr. V/232)
Ἱπποµένην φιλέουσα, νόον προσέρεισα Λεάνδρῳ:
ἐν δὲ Λεανδρείοις χείλεσι πηγνυµένη,
εἰκόνα τὴν Ξάνθοιο φέρω φρεσί: πλεξαµένη δὲ
Ξάνθον, ἐς Ἱπποµένην νόστιµον ἦτορ ἄγω.
πάντα τὸν ἐν παλάµῃσιν ἀναίνοµαι: ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον
αἰὲν ἀµοιβαίοις πήχεσι δεχνυµένη,
ἀφνειὴν Κυθέρειαν ὑπέρχοµαι. εἰ δέ τις ἡµῖν
µέµφεται, ἐν πενίῃ µιµνέτω οἰογάµῳ.
Hippoménēn philéousa, nóon proséreisa Leándrōi:
en dè Leandreíois cheílesi pēgnyménē,
eikóna tḕn Xánthoio phérō phresí: plexaménē dè
Xánthon, es Hippoménēn nóstimon ē̂tor ágō.
pánta tòn en palámēisin anaínomai: állote d᾽ állon
aièn amoibaíois pḗchesi dechnyménē,
aphneiḕn Kythéreian hypérchomai. ei dé tis hēmîn
mémphetai, en peníēi mimnétō oiogámōi.
Kissing Hippomenes, my heart was fixed on Leander ;
clinging to Leander's lips,
I bear the image of Xanthus in my mind ; and embracing
Xanthus my heart goes back to Hippomenes.
Thus ever I refuse him I have in my arms, and receiving
one after another in my ever shifting arms,
I court wealth of Love. Let whoso blames me
remain in single poverty.
Baciando Ippomene, penso a Leandro.
Mentre mi incollo alle labbra di Leandro,
ho la figura di Xanto nel cuore. Se mi avvinghio
a Xanto il mio cuore torna di nuovo a Ipomene.
Così mi allontano da chi è tra le mie braccia e ora l'uno ora l'altro
accogliendo nel cangiante amplesso
m'inoltro nella ricchezza d'amore. Chi mi biasima
resti pure nella miseria della monogamia.
Strato of Sardis / Stratone di Sardi (Anth. Gr. XII/16)
Μή κρύπτῃς τὸν ἔρωτα, φιλόκρατες· αὐτὸς ό δαίµων
λακτίζειν κραδίην ἡµετέρην ἱκανός·
ἀλλ' ἱλαροῦ µετάδος τι φιλήµατος. ἔσθ' ὅτε καὶ συ
αἰτήσεις τοιάνδ' ἑξ ἑτέρων χάριτα.
Mḗ krýptēis tòn érōta, philókrates: autòs ó daímōn
laktízein kradíēn hēmetérēn hikanós:
all' hilaroû metádos ti philḗmatos. ésth' hóte kaì sy
aitḗseis toiánd' hex hetérōn chárita.
Seek not to hide out love, Philocrates, the god himself
without that hath sufficient power to trample on my heart.
But give me the taste of a blithe kiss. The time shall come
when thou shalt beg this favour from others.
Non celare l’amore, Filocrate: basta che il dio medesimo
calpesti il mio povero cuore. E tu concedimi
un bacio sereno: vedrai, verrà il momento
che anche tu ad altri chiederai questa grazia.
No debieras esconder el deseo, Filócrates:
bastante ese demonio da coces a nuestro corazón;
sino que del contento del beso recoge un poco. Así pues
lánzate, y suplica tú esta gracia de los otros.
Alphaeus of Mytilene / Alfeo di Mitilene (Anth. Gr. XII/18)
Τλήµονες, οἷς ἀνέραστος ἔφυ βίος· οὔτε γὰρ ἔρξαι
εὐµαρὲς οὔτ΄ εἰπεῖν ἐστί τι νόσφι πόθων.
καὶ γὰρ ἐγὼ νῦν εἰµι λίην βραδύς· εἰ δ΄ ἐσίδοιµι
Ξεινόφιλον, στεροπῆς πτήσοµαι ὀξύτερος.
τοὔνεκεν οὐ φεύγειν γλυκὺν Ἵµερον, ἀλλὰ διώκειν
πᾶσι λέγω. ψυχῆς ἐστιν Ἔρως ἀκόνη.
Tlḗmones, hoîs anérastos éphy bíos: oúte gàr érxai
eumarès oút΄ eipeîn estí ti nósphi póthōn.
kaì gàr egṑ nŷn eimi líēn bradýs: ei d΄ esídoimi
Xeinóphilon, steropē̂s ptḗsomai oxýteros.
toúneken ou pheúgein glykỳn Hímeron, allà diṓkein
pâsi légō. psychē̂s estin Érōs akónē.
Unhappy are those who live without love.
Without it, can we ever say or do anything?
I'm getting old. My mind is slow, my breath short,
But let only come to me the boy I love,
And I live again. A song rises from my mouth!
A beautiful savage heart does never object to desire.
The soul is gold, and love is his touchstone.
Infelice chi vive una vita priva d'amore: non si può fare,
non si può dire niente senza l'amore.
Io che ora sono così lento, se solo vedessi
Senofilo, volerei più veloce del fulmine.
Perciò dico a tutti di non sfuggire il desiderio soave,
ma di perseguirlo. Amore è la cote che affina l'anima.
Difícil es la vida para los que se reprimen: sin duda ni al actuar
ni al hablar está uno cómodo alejado del deseo.
Y por cierto yo ahora estoy mucho más calmo: cuando contemplo
a Xinofilo, he de lanzarme más ardiente que el relámpago.
Por tal razón no escapes al dulce apetito, sino que lo cumplas
por entero digo. Naturales son los aguijones del Amor.
Rhianus / Riano (Anth. Gr. XII/93)
Οἱ παῖδες λαβύρινθος ἀνέξοδος· ᾗ γὰρ ἂν ὄµµα
ῥίψῃς, ὡς ἰξῷ τοῦτο προσαµπέχεται.
τῇ µὲν γὰρ Θεόδωρος ἄγει ποτὶ πίονα σαρκὸς
ἀκµὴν καὶ γυίων ἄνθος ἀκηράσιον·
τῇ δὲ Φιλοκλῆος χρύσεον ῥέθος, ὃς τὸ καθ΄ ὕψος
οὐ µέγας, οὐρανίη δ΄ ἀµφιτέθηλε χάρις·
ἢν δ΄ ἐπὶ Λεπτίνεω στρέψῃς δέµας, οὐκέτι γυῖα
κινήσεις, ἀλύτῳ δ΄ ὡς ἀδάµαντι µένεις
ἴχνια κολληθείς· τοῖον σέλας ὄµµασιν αἴθει
κοῦρος καὶ νεάτους ἐκ κορυφῆς ὄνυχας.
χαίρετε, καλοὶ παῖδες, ἐς ἀκµαίην δὲ µόλοιτε
ἥβην καὶ λευκὴν ἀµφιέσαισθε κόµην.
Hoi paîdes labýrinthos anéxodos: hē̂i gàr àn ómma
rhípsēis, hōs ixō̂i toûto prosampéchetai.
tē̂i mèn gàr Theódōros ágei potì píona sarkòs
akmḕn kaì gyíōn ánthos akērásion:
tē̂i dè Philoklē̂os chrýseon rhéthos, hòs tò kath΄ hýpsos
ou mégas, ouraníē d΄ amphitéthēle cháris:
ḕn d΄ epì Leptíneō strépsēis démas, oukéti gyîa
kinḗseis, alýtōi d΄ hōs adámanti méneis
íchnia kollētheís: toîon sélas ómmasin aíthei
koûros kaì neátous ek koryphē̂s ónychas.
chaírete, kaloì paîdes, es akmaíēn dè móloite
hḗbēn kaì leukḕn amphiésaisthe kómēn.
Boys are a labyrinth from which there is no way out ; for wherever
thou castest thine eye it is fast entangled as if by bird-lime.
Here Theodorus attracts thee to the plump ripeness of his flesh
and the unadulterate bloom of his limbs,
and there it is the golden face of Philocles, who is not great in stature,
but heavenly grace environs him.
But if thou turnest to look on Leptines thou shalt no more move thy limbs,
but shalt remain, thy steps glued as if by indissoluble adamant ;
such a flame hath the boy in his eyes to set thee afire
from thy head to thy toe and finger tips.
All hail, beautiful boys ! May ye come to the prime of youth
and live till grey hair clothe your heads.
Sono i ragazzi un labirinto senza uscita. Dove tu getti l'occhio,
è sempre preso come nel vischio.
Da una parte Teodoro attrae con la floridezza del corpo,
e il fiore ancora intatto delle sue membra;
dall'altra, il volto dorato di Filocle, che non è alto,
però fiorisce di una grazia divina.
Se poi ti volgi verso Leptine, non potrai più muovere un muscolo,
resterai come coi piedi inchiodati a una morsa di ferro,
di tale luce il ragazzo con gli occhi t'infiamma dalla testa fino alle unghie dei piedi.
Salute, dolci ragazzi! Possiate giungere al culmine della giovinezza
ed un giorno avere bianchi i capelli.
Los muchachos son un laberinto sin salida; porque donde
lanzaste la mirada, como con cola ahí eres aprisionado.
Aquí sin duda Teodoro posee intacta en su flor
cebada carne y excelso es entre los cuerpos;
allí el radiante semblante de Filocleo, el de promontorio
no grande, mas celestial su gracia brota por todos lados.
Pero si avanzaras hacia la figura de Leptíneo, ya no los miembros
moverás, sino inconmovible como acero permanecerás
encolado a las huellas: tal llama con la mirada enciende
el mancebo, y a los más jóvenes de la cabeza a los pies.
Saludos, hermosos muchachos, y ojalá lleguéis a la plena edad
cubiertos de blancos cabellos.
Meleager / Meleagro (Anth. Gr. XII/101)
Τόν µε Πόθοις ἄτρωτον ὑπὸ στέρνοισι Μυΐσκος
ὄµµασι τοξεύσας τοῦτ΄ ἐβόησεν ἔπος·
"Τὸν θρασὺν εἷλον ἐγώ· τὸ δ΄ ἐπ΄ ὀφρύσι κεῖνο φρύαγµα
σκηπτροφόρου σοφίας ἠνίδε ποσσὶ πατῶ."
τῷ δ΄, ὅσον ἀµπνεύσας, τόδ΄ ἔφην· "Φίλε κοῦρε, τί θαµβεῖς;
καὐτὸν ἀπ΄ Οὐλύµπου Ζῆνα καθεῖλεν Ἔρως."
Tón me Póthois átrōton hypò stérnoisi Myḯskos
ómmasi toxeúsas toût΄ ebóēsen épos:
"Tòn thrasỳn heîlon egṓ: tò d΄ ep΄ ophrýsi keîno phrýagma
skēptrophórou sophías ēníde possì patō̂."
tō̂i d΄, hóson ampneúsas, tód΄ éphēn: "Phíle koûre, tí thambeîs?
kautòn ap΄ Oulýmpou Zē̂na katheîlen Érōs."
Muiscus, shooting me, whom the Loves could not wound,
under the breast with his eyes, shouted out thus :
"It is I who have struck him down, the over-bold, and see how I tread underfoot
the arrogance of sceptred wisdom that sat on his brow."
But I, just gathering breath enough, said to him, "Dear boy, why art thou astonished ?
Love brought down Zeus himself from Olympus."
Il mio petto non mai piagato dal Desiderio, Muisco
con lo sguardo dardeggiò, gridando:
«Ho catturato l’audace! E sul suo ciglio quell'arroganza
di sapienza regale calpesto sotto i piedi».
E io, ripreso fiato un istante: «Di che ti stupisci, caro ragazzo?
ha cacciato anche Zeus giù dall’Olimpo Amore».
Non ero stato ancora ferito dai desideri,
ma Topino mi ha colpito nel petto con gli occhi gridando:
“Ho colpito l’audace, e con i miei piedi calpesto
l’orgoglio della sapienza, che si proclamava sovrana.”
E io, preso appena respiro, gli dissi: “Mio caro,
di che ti stupisci? Perfino Zeus Amore cacciò dall’Olimpo.”
Indemne a los Deseos bajo el pecho, Muisco
disparando una mirada me gritó:
"Yo conquisto al osado. Por cierto ¡hey! a esa afrenta
a la majestuosa inteligencia aplasto con los pies."
A él, cuán alto aspiras, esto le decía: "Querido joven, qué te asombra?
al mismo Zeus en el Olimpo retiene Eros."
Anonymous / Anonimo (Anth. Gr. XII/115)
Ἄκρητον µανίην ἔπιον· µεθύων µέγα µύθοις
ὥπλισµαι πολλὴν εἰς ὁδὸν ἀφροσύναν.
κωµάσοµαι. τί δέ µοι βροντέων µέλει ἢ τί κεραυνῶν,
ἢν βάλλῃ, τὸν ἔρωθ΄ ὅπλον ἄτρωτον ἔχων;
Ákrēton maníēn épion: methýōn méga mýthois
hṓplismai pollḕn eis hodòn aphrosýnan.
kōmásomai. tí dé moi brontéōn mélei ḕ tí keraunō̂n,
ḕn bállēi, tòn érōth΄ hóplon átrōton échōn!
I will go to serenade him, for I am, all of me, mighty drunk.
Boy, take this wreath that my tears bathe.
The way is long, but I shall not go in vain ; it is the dead of night and dark,
but for me Themison is a great torch.
Farò baldoria; sono tutto ubriaco. Ragazzo,
prendi questa corona bagnata dalle mie lacrime.
Non farà invano la lunga strada; è notte fonda,
ma Temisone per me è una grandissima luce.
Bailaré y cantaré: porque en grande estoy completamente ebrio.
Muchacho, toma esta la corona, bañada por mis lágrimas;
largo mas no inutilmente al camino llegaré. Aunque es a deshora
y oscuro; gran luz es para mí Temisos.
Callimachus / Callimaco (Anth. Gr. XII/118)
Εἰ µὲν ἑκών, Ἀρχῖν΄, ἐπεκώµασα, µυρία µέµφου·
εἰ δ΄ ἄκων ἥκω, τὴν προπέτειαν ἔα.
ἄκρητος καὶ Ἔρως µ΄ ἠνάγκασαν· ὧν ὁ µὲν αὐτῶν
εἷλκεν, ὁ δ΄ οὐκ εἴα σώφρονα θυµὸν ἔχειν.
ἐλθὼν δ΄ οὐκ ἐβόησα, τίς ἢ τίνος, ἀλλ΄ ἐφίλησα
τὴν φλιήν· εἰ τοῦτ΄ ἔστ΄ ἀδίκ絴, ἀδικῶ.
Ei mèn hekṓn, Archîn΄, epekṓmasa, myría mémphou:
ei d΄ ákōn hḗkō, tḕn propéteian éa.
ákrētos kaì Érōs m΄ ēnánkasan: hō̂n ho mèn autō̂n
heîlken, ho d΄ ouk eía sṓphrona thymòn échein.
elthṑn d΄ ouk ebóēsa, tís ḕ tínos, all΄ ephílēsa
tḕn phliḗn: ei toût΄ ést΄ adíkēm΄, adikō̂.
If I came to thee in revel, Archinus, willingly, load me with ten thousand reproaches ;
but if I am here against my will, consider the vehemence of the cause.
Strong wine and love compelled me ; one of them pulled me
and the other would not let me be sober-minded.
But when I came I did not cry who I was or whose,
but I kissed the door-post : if that be a sin, I sinned.
Se di mia volontà, Archino, ho fatto baldoria, fammi mille rimproveri,
se contro la mia volontà, perdona l’audacia.
Mi hanno costretto il vino e l’amore; l’uno mi trascinava,
l’altro non mi lasciava la mente savia.
Ma, arrivando non ho gridato chi ero, ho solo baciato
La soglia: se questa è una colpa, va bene, confesso.
Meleager / Meleagro (Anth. Gr. XII/125)
Ἡδύ τί µοι διὰ νυκτὸς ἐνύπνιον ἁβρὰ γελῶντος
ὀκτωκαιδεκέτους παιδὸς ἔτ΄ ἐν χλαµύδι
ἤγαγ΄ Ἔρως ὑπὸ χλαῖναν· ἐγὼ δ΄ ἁπαλῷ περὶ χρωτὶ
στέρνα βαλὼν κενεὰς ἐλπίδας ἐδρεπόµαν.
καί µ΄ ἔτι νῦν θάλπει µνήµης πόθος·
ὄµµασι δ΄ ὕπνον ἀγρευτὴν πτηνοῦ φάσµατος αἰὲν ἔχω.
ὦ δύσερως ψυχή, παῦσαί ποτε καὶ δι΄ ὀνείρων
εἰδώλοις κάλλευς κωφὰ χλιαινοµένη.
Hēdý tí moi dià nyktòs enýpnion habrà gelō̂ntos
oktōkaidekétous paidòs ét΄ en chlamýdi
ḗgag΄ Érōs hypò chlaînan: egṑ d΄ hapalō̂i perì chrōtì
stérna balṑn keneàs elpídas edrepóman.
kaí m΄ éti nŷn thálpei mnḗmēs póthos:
ómmasi d΄ hýpnon agreutḕn ptēnoû phásmatos aièn échō.
ō̂ dýserōs psychḗ, paûsaí pote kaì di΄ oneírōn
eidṓlois kálleus kōphà chliainoménē.
Love in the night brought me under my mantle the sweet dream
of a softly-laughing boy of eighteen, still wearing the chlamys ;
and I, pressing his tender flesh to my breast, culled empty hopes.
Still does the desire of the memory heat me,
and in my eyes still abideth sleep
that caught for me in the chase that winged phantom.
O soul, ill-starred in love, cease at last even in dreams
to be warmed all in vain by beauty's images.
Dolcemente Amore mi ha portato in sogno sotto il lenzuolo
un diciottenne dal sorriso soave che vestiva ancora il mantello.
Ed io, stringendo al mio petto il corpo delicatissimo,
nutrivo in me attese vane. Anche adesso mi scalda
il desiderio della memoria; ancora ho negli occhi
il sonno che dà la caccia a quell’alata visione.
Anima infelice in amore, cessa di riscaldarti,
anche nel sogno, di fronte alle immagini mute della bellezza.
Dulce para mí ensoñar en la noche las delicias
del brillante chico de dieciocho años ya en su clámide.
Lleva a Eros bajo la capa: pero yo golpeándome el pecho
cosechaba vacías esperanzas por la suave piel,
y ahora me inflama la memoria del deseo.
En los ojos siempre tengo al sueño cazador de la aparición del alado.
Oh muda alma enamoradísima, apacíguate alguna vez,
caliente por las imágenes de los sueños de la hermosura.
Meleager / Meleagro (Anth. Gr. XII/126)
῏Ηρκταί µευ κραδίας ψαύειν πόνος· ἦ γὰρ ἀλύων
ἀκρονυχεὶ ταύταν ἔκνισ΄ ὁ θερµὸς Ἔρως·
εἶπε δὲ µειδήσας·" Ἕξεις πάλι τὸ γλυκὺ τραῦµα,
ὦ δύσερως, λάβρῳ καιόµενος µέλιτι."
ἐξ οὗ δὴ νέον ἔρνος ἐν ἠιθέοις ∆ιόφαντον
λεύσσων οὔτε φυγεῖν οὔτε µένειν δύναµαι.
᾿̂Ērktaí meu kradías psaúein pónos: ē̂ gàr alýōn
akronycheì taútan éknis̱΄ ho thermòs Érōs:
eîpe dè meidḗsas:" Héxeis páli tò glykỳ traûma,
ō̂ dýserōs, lábrōi kaiómenos méliti."
ex hoû dḕ néon érnos en ēithéois Dióphanton
leússōn oúte phygeîn oúte ménein dýnamai.
Pain has begun to touch my heart, for hot Love,
as he strayed, scratched it with the tip of his nails,
and, smiling, said, ''Again, O unhappy lover,
thou shalt have the sweet wound, burnt by biting honey."
Since when, seeing among the youths the fresh sapling Diophantus,
I can neither fly nor abide.
La pena ha iniziato a toccare il mio cuore. Amore ardente
vagando intorno lo sfiorò con ua punta dell’unghia,
e disse ridente: “Avrai di nuovo la dolce ferita,
amante infelice, sarai bruciato da miele violento”.
Da allora, quando vedo tra i giovani il fresco virgulto
di Diofanto, non posso più né restare né andarmene.
El miedo alcanza a mi preso corazón; pues al anochecer,
agitado lo inflamó el caliente Eros.
Habló sonriendo burlonamente: "Tienes de nuevo la dulce herida,
oh enamoradísimo, con furor encendido por la miel."
Desde que al joven Diofanto, retoño entre los varones
dirigí la mirada, ni puedo escapar ni quedarme quieto.
Meleager / Meleagro (Anth. Gr. XII/127)
Εἰνόδιον στείχοντα µεσαµβρινὸν εἶδον Ἄλεξιν,
ἄρτι κόµαν καρπῶν κειροµένου θέρεος.
διπλαῖ δ΄ ἀκτῖνές µε κατέφλεγον· αἱ µὲν Ἔρωτος
παιδὸς ἀπ΄ ὀφθαλµῶν, αἱ δὲ παρ΄ ἠελίου.
ἀλλ΄ ἃς µὲν νὺξ αὖθις ἐκοίµισεν· ἃς δ΄ ἐν ὀνείροις
εἴδωλον µορφῆς µᾶλλον ἀνεφλόγισεν.
λυσίπονος δ΄ ἑτέροις ἐπ΄ ἐµοὶ πόνον ὕπνος ἔτευξεν
ἔµπνουν πῦρ ψυχῇ κάλλος ἀπεικονίσας.
Einódion steíchonta mesambrinòn eîdon Álexin,
árti kóman karpō̂n keiroménou théreos.
diplaî d΄ aktînés me katéphlegon: hai mèn Érōtos
paidòs ap΄ ophthalmō̂n, hai dè par΄ ēelíou.
all΄ hàs mèn nỳx aûthis ekoímisen: hàs d΄ en oneírois
eídōlon morphē̂s mâllon anephlógisen.
lysíponos d΄ hetérois ep΄ emoì pónon hýpnos éteuxen
émpnoun pŷr psychē̂i kállos apeikonísas.
I saw Alexis walking in the road at noon-tide,
at the season when the summer was just being shorn of the tresses of her fruits ;
and double rays burnt me, the rays of love
from the boy's eyes and others from the sun.
The sun's night laid to rest again, but love's
were kindled more in my dreams by the phantom of beauty.
So night, who releases others from toil, brought pain to me,
imaging in my soul a loveliness which is living fire.
Ho visto Alessi che nel meriggio camminava per strada,
nella stagione che sono appena raccolti i frutti d’estate.
Due raggi mi hanno incendiato: quelli d’Amore
dagli occhi del ragazzo, e quelli del sole.
Ma questi la notte li manda a dormire; quegli altri
l’immagine della bellezza li accende più ancora nei sogni.
Il sonno che scioglie le pene a me ha portato una pena,
raffigurando nell’anima la grazia di un fuoco vivente.
Marchando por el camino al mediodía ví a Alexis,
ofrendando justamente la cabellera rapada en el verano.
Doblemente los rayos me consumieron:
si no de los ojos del chico de Eros, entonces los del sol.
Y mientras que a la noche inmediatamente me acuesto,
ya en los sueños la forma de la figura aún más me abrasa.
Restaurador para otros, sobre mi pena el sueño produce
soplando el fuego en el alma, lo hermoso hecho imagen.
Anonymous / Anonimo (Anth. Gr. XII/130)
Εἶπα καὶ αὖ πάλιν εἶπα· "Καλός, καλός". ἀλλ΄ ἔτι φήσω,
ὡς καλός, ὡς χαρίεις ὄµµασι ∆ωσίθεος.
οὐ δρυὸς οὐδ΄ ἐλάτης ἐχαράξαµεν οὐδ΄ ἐπὶ τοίχου
τοῦτ΄ ἔπος· ἀλλ΄ ἐν ἐµῇ ἴσχετ΄ Ἔρως κραδίᾳ.
εἰ δέ τις οὐ φήσει, µὴ πείθεο. ναὶ µὰ σέ, δαῖµον,
ψεύδετ΄· ἐγὼ δ΄ ὁ λέγων ἀτρεκὲς οἶδα µόνος.
I said and said it again, "He is fair, he is fair," but I will still say it,
that Dositheus is fair and has lovely eyes.
These words we engraved on no oak or pine, no, nor on a wall,
but Love burnt them into my heart.
But if any man deny it, believe him not. Yea, by thyself, O God,
I swear he lies, and I who say it alone know the truth.
È bello, è bello, tante volte l’ho detto e lo dirò ancora,
come è bello, come è grazioso alla vista Dositeo.
Non su una quercia né su di un pino l’abbiamo scritto
e neppure su un muro: Amore sta dentro il mio animo.
E se qualcuno lo nega, non credergli; mente, lo giuro,
dio, su te stesso. Io lo dico ed io soltanto so il vero.
Diga y de nuevo diga: "Hermoso, hermoso". Más aún sostengo
cuán hermosos, cuán graciosa es la mirada de Dositeo.
No en el árbol ni en el abeto tallaremos ni sobre el muro
estas palabras; sino que Eros me lo puso en el corazón.
Si alguno no lo dijera, no lo convenzas. Sí por tí, demonio,
mentimos. Pero yo, el que habla, ví lo auténticamente único.
Callimachus / Callimaco (Anth. Gr. XII/139)
Ἔστι τι, ναὶ τὸν Πᾶνα, κεκρυµµένον, ἔστι τι ταύτῃ,
ναὶ µὰ ∆ιώνυσον, πῦρ ὑπὸ τῇ σποδιῇ·
οὐ θαρσέω. µὴ δή µε περίπλεκε· πολλάκι λήθει
τοῖχον ὑποτρώγων ἡσύχιος ποταµός.
τῷ καὶ νῦν δείδοικα, Μενέξενε, µή µε παρεισδὺς
οὗτος ὁ σιγέρπης εἰς τὸν ἔρωτα βάλῃ.
Ésti ti naì tòn Pâna, kekrymménon, ésti ti taútēi,
naì mà Diṓnyson, pŷr hypò tē̂i spodiē̂i:
ou tharséō. mḕ dḗ me perípleke: polláki lḗthei
toîchon hypotrṓgōn hēsýchios potamós.
tō̂i kaì nŷn deídoika, Menéxene, mḗ me pareisdỳs
hoûtos ho sigérpēs eis tòn érōta bálēi.
There is, I swear it by Pan, yea, by Dionysus,
there is some fire hidden here under the embers.
I mistrust me. Embrace me not, I entreat thee.
Often a tranquil stream secretly eats away a wall at its base.
Therefore now too I fear, Menexenus, lest this silent crawler
find his way into me and cast me into love.
C’è, lo giuro su Pan, un fuoco nascosto da qualche parte,
sì, lo giuro su Dioniso, un fuoco sotto la cenere.
Non mi fido. Non m’abbracciare. Spesso un fiume tranquillo
Senza che nessuno s’accorga, distrugge le mura.
E così anch’io, Menesseno, temo che nel silenzio
Costui s’insinui dentro di me e mi porti ad amare.
Hay uno, sí por Pan, escondido, hay uno aquí,
sí por Dionisos, un fuego abajo arderá aquí.
No confío. No me embrolle ahora: muchas veces
pasa inadvertido al muro socavado el río tranquilo.
Y por esto ahora tengo miedo, Menexeno, no me introduzca
eso el clandestino intruso disparando el amor.
Anonymous / Anonimo (Anth. Gr. XII/140)
Τὸν καλὸν ὡς ἰδόµαν Ἀρχέστρατον, οὐ µὰ τὸν Ἑρµᾶν,
οὐ καλὸν αὐτὸν ἔφαν, οὐ γὰρ ἄγαν ἐδόκει.
εἶπα, καὶ ἁ Νέµεσίς µε συνάρπασε, κεὐθὺς ἐκείµαν
ἐν πυρί, παῖς δ΄ ἐπ΄ ἐµοὶ Ζεὺς ἐκεραυνοβόλει.
τὸν παῖδ΄ ἱλασόµεσθ΄ ἢ τὰν θεόν; ἀλλὰ θεοῦ µοι
ἔστιν ὁ παῖς κρέσσων· χαιρέτω ἁ Νέµεσις.
Tòn kalòn hōs idóman Archéstraton, ou mà tòn Hermân,
ou kalòn autòn éphan, ou gàr ágan edókei.
eîpa, kaì ha Némesís me synárpase, keuthỳs ekeíman
en pyrí, paîs d΄ ep΄ emoì Zeùs ekeraunobólei.
tòn paîd΄ hilasómesth΄ ḕ tàn theón? allà theoû moi
éstin ho paîs kréssōn: chairétō ha Némesis.
When I saw Archestratus the fair I said, so help me Hermes I did,
that he was not fair ; for he seemed not passing fair to me.
I had but spoken the word and Nemesis seized me, and at once I lay in the flames
and Zeus, in the guise of a boy, rained his lightning on me.
Shall I beseech the boy or the goddess for mercy ? But to me
the boy is greater than the goddess. Let Nemesis go her way.
Quando ho visto il bell’Archestrato, giuro su Ermes,
non ho detto che era bello, non mi sembrava poi tanto.
Così dissi, e mi rapì la Nemesi e finii in mezzo al rogo,
e lo Zeus ragazzo mi scagliava addosso i suoi fulmini.
Devo placare il ragazzo o la dea? Ma il ragazzo
È per me più potente, e Nemesi vada in malora.
Cuando observé al hermoso Argestrato no, por Hermes,
yo no señalaba al hermoso mismo, ni mucho esperaba él.
Digo, y la Némesis me arrebate, oculto permanecía yo
en el fuego, pero el muchacho, un Zeus que lanzó rayos sobre mí.
¿Nos haremos propicio al muchacho como a un dios? Más poderoso
que dios para mí es el muchacho: se alegre la Némesis.
Asclepiades / Asclepiade (Anth. Gr. XII/163)
Εὗρεν Ἔρως τι καλῷ µῖξαι καλόν, οὐχὶ µάραγδον
χρυσῷ, ὃ µήτ΄ ἀνθεῖ µήτε γένοιτ΄ ἐν ἴσῳ,
οὐδ΄ ἐλέφαντ΄ ἐβένῳ, λευκῷ µέλαν, ἀλλὰ Κλέανδρον
Εὐβιότῳ, πειθοῦς ἄνθεα καὶ φιλίης.
Heûren Érōs ti kalō̂i mîxai kalón, ouchì máragdon
chrysō̂i, hò mḗt΄ antheî mḗte génoit΄ en ísōi,
oud΄ eléphant΄ ebénōi, leukō̂i mélan, allà Kléandron
Eubiótōi, peithoûs ánthea kaì philíēs.
Love has discovered what beauty to mix with beauty ;
not emerald with gold, which neither sparkles nor could ever be its equal,
nor ivory with ebony, black with white, but Cleander
with Eubiotus, two flowers of Persuasion and Friendship.
Amore ha trovato come unire il bello al bello, non lo smeraldo
con l’oro, che non fioriscono allo stesso modo,
non l’ebano con l’avorio, il nero col bianco, bensì Cleandro
con Eubioto, fiori di Persuasione ed Affetto.
Descubre Eros quién unirá al hermoso con el hermoso,
no la esmeralda con el oro, él ni florece ni en igual medida surge.
No el marfil con el ébano, ni lo negro con lo blanco, sino Cleandro
con Eubíoto. Ojalá pudiera hacerlo la persuación y el cariño.
Meleager / Meleagro (Anth. Gr. XII/167)
Χειµέριον µὲν πνεῦµα· φέρει δ΄ ἐπὶ σοί µε, Μυΐσκε,
ἁρπαστὸν κώµοις ὁ γλυκύδακρυς Ἔρως.
χειµαίνει δὲ βαρὺς πνεύσας Πόθος, ἀλλά µ΄ ἐς ὅρµον
δέξαι, τὸν ναύτην Κύπριδος ἐν πελάγει.
Cheimérion mèn pneûma: phérei d΄ epì soí me, Myḯske,
harpastòn kṓmois ho glykýdakrys Érōs.
cheimaínei dè barỳs pneúsas Póthos, allá m΄ es hórmon
déxai, tòn naútēn Kýpridos en pelágei.
Wintry is the wind, but Love the sweet-teared bears me,
swept away by the revel, towards thee, Myiscus.
And Desire's heavy gale tosses me. But receive me,
who sail on the sea of Cypris, into thy harbour.
Il vento è tempestoso, ma mi strappa, Topino,
ai bagordi e mi porta da te Amore dal pianto soave.
È tempestoso il soffio del desiderio; tu accogli nel seno
chi ha navigato il mare della divina Afrodite.
Aunque el viento es invernal, me lleve sobre tí, Muisco,
arrarrastrado a las orgías, el Eros de dulces lágrimas.
Soplando fuerte sacude el deseo, pero yo sostengo
las amarras a la nave de Cipris en el mar.
Strato of Sardis / Stratone di Sardi (Anth. Gr. XII/183)
Τίς χάρις, Ἡλιόδωρε, φιλήµασιν, εἴ µε λάβροισιν
χείλεσι µὴ φιλέεις ἀντιβιαζόµενος,
ἀλλ΄ ἐπ΄ ἄκροις ἀσάλευτα µεµυκόσιν, οἷα κατ΄ οἴκους
καὶ δίχα σοῦ µε φιλεῖ πλάσµα τὸ κηρόχυτον;
Tís cháris, Hēliódōre, philḗmasin, eí me lábroisin
cheílesi mḕ philéeis antibiazómenos,
all΄ ep΄ ákrois asáleuta memykósin, hoîa kat΄ oíkous
kaì dícha soû me phileî plásma tò kēróchyton?
What delight, Heliodorus, is there in kisses, if thou dost not kiss me,
pressing against me with greedy lips, but on the tips of mine
with thine closed and motionless, as a wax image
at home kisses me even without thee?
Che piacere c’è, Eliodoro, nei baci, se tu non mi baci
fortemente con le labbra impetuose, ma appena in punta
con la bocca chiusa, immobile come a casa
mi può baciare, senza bisogno di te, un simulacro di cera?
¿Cuál gracia, Heliodoro, hay en los besos, si con los impetuosos
labios luchando en contra con fuerza no me amas,
sino que sobre sus comisuras inmóviles se cierran, igual que
si en casa en vez de ti me amara una imagen en cera?
Strato of Sardis / Stratone di Sardi (Anth. Gr. XII/188)
Εἴ σε φιλῶν ἀδικῶ καὶ τοῦτο δοκεῖς ὕβριν εἶναι,
τὴν αὐτὴν κόλασιν καὶ σὺ φίλει µε λαβών.
Eí se philō̂n adikō̂ kaì toûto dokeîs hýbrin eînai,
tḕn autḕn kólasin kaì sỳ phílei me labṓn.
If I do you a wrong by kissing you, and you think this an injury,
kiss me too, inflicting the same on me as a punishment.
Torto ti faccio coi baci? La credi un'ingiuria codesta?
Fammi pagare il fio: baciami tu!
Se ti faccio torto baciandoti, se pensi che sia una violenza,
puniscimi con la stessa violenza: anche tu dammi un bacio.
Strato of Sardis / Stratone di Sardi (Anth. Gr. XII/198)
ἡλικίης φίλος εἰµὶ καὶ οὐδένα παῖδα προτάσσω,
πρὸς τὸ καλὸν κρίνων ἄλλο γὰρ ἄλλος ἔχει.
hēlikíēs phílos eimì kaì oudéna paîda protássō,
pròs tò kalòn krínōn állo gàr állos échei.
I am a friend of youth and prefer not one boy to another,
judging them by their beauty ; for one has one charm, another another.
Sono amico dei giovani e non preferisco mai un ragazzo
ad un altro per la sua bellezza. Chi ne ha una, chi un’altra.
Strato of Sardis / Stratone di Sardi (Anth. Gr. XII/200)
µισῶ δυσπερίληπτα φιλήµατα, καὶ µαχιµώδεις
φωνάς, καὶ σθεναρὴν ἐκ χερὸς ἀντίθεσιν
καὶ µὴν καὶ τόν, ὅτ᾽ ἐστὶν ἐν ἀγκάσιν, εὐθὺ θέλοντα
καὶ παρέχοντα χύδην, οὐ πάνυ δή τι θέλω:
ἀλλὰ τὸν ἐκ τούτων ἀµφοῖν µέσον, οἷον ἐκεῖνον
τὸν καὶ µὴ παρέχειν εἰδότα καὶ παρέχειν.
misō̂ dysperílēpta philḗmata, kaì machimṓdeis
phōnás, kaì sthenarḕn ek cheròs antíthesin
kaì mḕn kaì tón, hót᾽ estìn en ankásin, euthỳ thélonta
kaì paréchonta chýdēn, ou pány dḗ ti thélō:
allà tòn ek toútōn amphoîn méson, hoîon ekeînon
tòn kaì mḕ paréchein eidóta kaì paréchein.
I hate resistance to my embrace when I kiss, and pugnacious cries,
and violent opposition with the hands, but at the same time
I have no great desire for him who, when he is in my arms, is at once ready
and abandons himself effusively. I wish for one
half-way between the two, such as is he who knows
both how to give himself and how not to give himself.
Odio i baci difficili e le grida di lotta
e il contrasto violento delle braccia. Peraltro
non mi piace il ragazzo che tra le mie braccia s’arrende subito
si abbandona, si offre. Vorrei qualcosa di mezzo
tra questi due, uno ugualmente capace
di concedersi e anche insieme di non concedersi.
Strato of Sardis / Stratone di Sardi (Anth. Gr. XII/224)
εἰς ἀγαθὴν συνέβηµεν ἀταρπιτόν, ἣν ἀπὸ πρώτης
φράζευ ὅπως ἔσται, ∆ίφιλε, καὶ µονίµη.
ἄµφω γὰρ πτηνόν τι λελόγχαµεν ἔστι µὲν ἐν σοὶ
κάλλος, ἔρως δ᾽ ἐν ἐµοί: καίρια δ᾽ ἀµφότερα.
ἄρτι µὲν ἁρµοσθέντα µένει χρόνον εἰ δ᾽ ἀφύλακτα
µίµνετον ἀλλήλων, ᾤχετ᾽ ἀποπτάµενα.
eis agathḕn synébēmen atarpitón, hḕn apò prṓtēs
phrázeu hópōs éstai, Díphile, kaì monímē.
ámphō gàr ptēnón ti lelónchamen ésti mèn en soì
kállos, érōs d᾽ en emoí: kaíria d᾽ amphótera.
árti mèn harmosthénta ménei chrónon ei d᾽ aphýlakta
mímneton allḗlōn, ṓichet᾽ apoptámena.
We walk together in a good path, Diphilus, and take thou thought
how it shall continue to be even as it was from the beginning. To the lot of each
has fallen a winged thing ; for in thee is beauty
and in me love ; but both are fugitive.
Now they remain in unison for a season,
but if they do not guard one another they take wing and are gone,
Siamo insieme sulla strada giusta, Difilo: bada che resti
sempre com’era all’inizio. Tutt’e due abbiamo avuto in sorte
qualcosa di alato, a te la bellezza,
a me l’amore: cose fuggevoli entrambe.
Messe insieme resistono, ma se si lasciano senza
sorveglianza ecco che volano via, se ne vanno.
Strato of Sardis / Stratone di Sardi (Anth. Gr. XII/227)
ἤν τινα καὶ παριδεῖν ἐθέλω καλὸν ἀντισυναντῶν,
βαιὸν ὅσον παραβὰς εὐθὺ µεταστρέφοµαι.
ḗn tina kaì parideîn ethélō kalòn antisynantō̂n,
baiòn hóson parabàs euthỳ metastréphomai.
Even if I desire to avoid looking a pretty boy, when I meet him,
I have scarcely passed him when I at once turn round.
Se anche voglio passare oltre, quando incontro un bel ragazzo,
passo oltre, ma appena dopo mi volto indietro.

Documenti analoghi

Senofonte - Apologia di Socrate

Senofonte - Apologia di Socrate ἀποκρίνασθαι· Ἦ θαυµαστὸν νοµίζεις εἰ καὶ τῶι θεῶι δοκεῖ ἐµὲ βέλτιον εἶναι ἤδη τελευτᾶν; οὐκ οἶσθα ὅτι µέχρι µὲν τοῦδε οὐδενὶ ἀνθρώπων ὑφείµην <ἂν> βέλτιον ἐµοῦ βεβιωκέναι; ὅπερ γὰρ ἥδιστόν ἐστιν, ...

Dettagli