spremite PDF - Zavičajni muzej Grada Rovinja

Commenti

Transcript

spremite PDF - Zavičajni muzej Grada Rovinja
Tullio Simoni
Zavičajni muzej grada Rovinja / Museo civico della città di Rovigno
18. rujna – 7. listopada 2007. / 18 settembre – 7 ottobre 2007
POVRATAK SUŠTINSKOM U PORUCI
VERSO IL RITORNO ALL’ESSENZIALITÀ DELL’ESPRESSIONE
CILJEVI I PRIJEDLOZI
– Prožimanje prijenosa poruke s osjećajem zadovoljstva također i putem povratka suštini
– Uključivanje raznih čimbenika u svrhu poboljšanja života
– Uspostavljanje neformalnih kanala, otvorene
i neprekinute suradnje
– Prijenos tema, ideja, prijedloga i rezultata do
svakog od nas
OBIETTIVI E PROPOSTE
– Simbiosi tra espressione e "star bene" anche
attraverso il ritorno all'essenzialità.
– Implicazione degli "elementi in gioco" per
ottenere una ottimizzazione della vita.
– Instaurazione di canali di cooperazione
"aperti e continuativi".
– Trasporto dei temi, idee, proposte ed applicazioni trattate a "noi tutti".
STUPNJEVI DJELOVANJA
– Uvodna djelatnost, traženje sugovornika i
razmjena iskustava
– Združena djelatnost, razmjena ideja i prijedloga
– Primjena i provjera, razmjena postignutih rezultata
– Popularizacija, putem izravnog i najdjelotvornijeg sredstva, (prvenstveno osobnim
kontaktom!)
FASI DI ATTIVITÀ
– Analisi preliminare attraverso la ricerca di interlocutori e scambi di esperienze.
– Studio congiunto e scambi di idee, proposte.
– Applicazioni e verifiche delle proposte con
scambio dei risultati ottenuti.
– Divulgazione con i mezzi più essenziali ed
efficaci (uomo/uomo per primo!!).
UČESNICI
Svi Mi (svi mi šaljemo i primamo poruke, prema tome...)
PROTAGONISTI
Noi tutti (noi tutti generiamo e riceviamo
espressioni, quindi...)
MOTIVACIJA
Suštinsko je ključni element “osjećaja zadovoljstva” prilikom slanja ili primanja poruke
MOTIVAZIONI
L’essenzialità è un elemento chiave del "star
bene" nella vita di relazione (espressione)
VRIJEME DJELOVANJA
Neodređeno i ovisno o našim unutrašnjim
potrebama
CAMPI PRIORITARI
Espressioni "primarie ed usuali" della vita
NAJVAŽNIJE PODRUČJE DJELOVANJA
Osnovne i uobičajene životne poruke
CAMPI INFLUENZATI
Espressioni
PODRUČJE UTJECAJA
Svi oblici poruka
PREMESSE FONDAMENTALI
Limpidezza ed onestà nei rapporti umani nel
reciproco rispetto
TEMELJNE PRETPOSTAVKE
Iskrenost i poštovanje u međuljudskim odnosima
SAŽETAK
Povratak suštinskom skraćuje količinu vremena potrebnog za prijenos poruke, omogućavajući nam više slobodnog vremena za korištenje po želji. Prema tome, na ovaj ili onaj
način, uvijek smo mi nositelji zbivanja, a ne
naše poruke (kako smo ovdje definirali sve
oblike našeg izražavanja).
CONSIDERAZIONI BASE
L’essenzialità "abbassa la quantità di tempo"
per trasmettere e ricevere una espressione liberando il tempo disponibile (alla scelta di
ognuno di noi). Quindi, i protagonisti in un
modo o nell’altro, siamo sempre noi e non
l’espressione o altre nostre definizioni.
Tullio Simoni,
Via Leonardo da Vinci 11/D, 21047 Saronno, Italia, tel. (02) 967 00 108
Via Giuseppe Pescetti 63, 50127 Firenze, Italia, tel. (055) 412 197
Ulica Riccardo Daveggia 5, 52210 Rovinj, Hrvatska, tel. (052) 815 150
Jedinstvenom je strašću i velikim oduševljenjem
radio, gotovo 32 godine, na polju informatike.
Bio je upregnut u istraživačkom i razvojnom poslu (R&D), promičući različite teme kao što je
predodžba, percepcija, Human factors, inteligentna modulistika, grafika, suština ekspresije,
fotografija, boja i još drugih.
Ove su mu aktivnosti omogućile saznanja o
mnogim stvarima a posebno sretanje i upoznavanje velikog broja izuzetno stručnih osoba s
širokim umnim vidicima.
Sudjelovanjem u različitim udrugama nastavlja
pomagati, na konkretan način, “humanizaciju”
suvremenog života.
Per quasi 32 anni, ha lavorato con tanta passione e con un taglio singolare, nell’informatica,
era impegnato nel campo della ricerca e sviluppo (R&D) promuovendo diversi temi, come
l’immagine, la percezione, gli Human factors,
la modulistica intelligente, la Grafica, l’essenzialità dell’espressione, la fotografia, il colore
ed altri ancora.
Queste attività gli hanno consentito di conoscere molte cose e specialmente di incontrare tante
persone estremamente qualificate su questi temi
e dotate di una grande apertura mentale.
Attraverso la partecipazione a diverse associazioni continua ad aiutare, in modo concreto,
alla “umanizzazione” della vita moderna.
Organizacija izložbe / Organizazzione della mostra: Dario Sošić; Izdavač / Editore: Zavičajni muzej grada Rovinja / Museo
civico della città di Rovigno; Za izdavača / Per l’editore: Katarina Marić; Priprema kataloga i Tisak / Preparazione del catalogo
e Stampa: GRAFOMAT Rovinj; Naklada / Tiratura: 300

Documenti analoghi