exhibition

Commenti

Transcript

exhibition
n
n
n
n
na
na
na
forum
forum
orum
forum
orum
forum
f
o
f
o
o
o
o
n
o
n
n
n
n
a
n
a
a
a
n
a
n
a
n
n
n
n
n
orum
forum
orum
forum
orum
f
orum
f
f
o
f
o
o
o
o
n
o
n
n
n
n
a
n
a
a
a
a
n
a
n
n
n
n
n
orum
orum
orum
orum
orum
orum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
o
o
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
f
o
f
o
nanof rum
nano rum
nano rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
m
o
o
o
o
o
o
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
m
o
o
o
o
o
o
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
um
o
o
o
o
o
o
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
um
o
o
o
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
o
o
nan f rum
nan rum
nan rum
nan rum
nano rum
nano rum
o
o
o
o
f
o
f
o
f
orum
f
o
f
o
nan f rum
nan rum
nano rum
nano rum
nano rum
nano rum
o
o
o
o
f
o
f
o
f
orum
f
o
nan f rum
nano rum
nano rum
nano rum
nano rum
nanof rum
m
u
o
o
r
o
o
f
o
f
o
fo
nanof rum
nano rum
nano rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
m
u
o
o
r
o
o
f
ofo
anof um
anofo um
nanof rum
anofo um
nano rum
nanof rum
n
n
n
m
r
u
r
o
r
o
nofor m
anofo um
anofo um
anofo um
nanof rum
anofo um
nanof rum
n
n
n
n
r
r
u
r
o
o
o
o
o
or
nofor m
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
u
o
o
r
o
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
o
o
nan f rum
nan rum
ano um
nan rum
nan rum
nano rum
nano rum
o
o
r
o
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
o
nan f rum
nan rum
ano um
nan rum
nano rum
nano rum
nano rum
o
o
r
o
o
f
o
f
o
f
o
f
o
nan f rum
nano rum
nano rum
nano rum
nano rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
f
o
f
o
f
o
nanof rum
nano rum
nano rum
nano rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
f
o
o
o
nanof ru
nano rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
o
o
o
nanof ru
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
o
o
o
nanof r
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
o
o
o
nanof
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
o
nan f
nan rum
nan rum
nano rum
nano rum
nano rum
nano rum
o
o
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
nan f
nano rum
nano rum
nano rum
nano rum
nano rum
nanof rum
o
o
o
f
o
f
o
f
o
nano
nano rum
nano rum
nano rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
f
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
o
o
o
n
o
n
n
n
n
nano
na
na
na
na
na
nan rum
m
m
um
um
um
r
u
r
u
r
r
r
o
o
o
f
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
o
o
o
n
o
n
n
nan
na
na
na
nan rum
nan rum
nan rum
m
m
um
u
u
r
r
r
o
o
o
f
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
o
o
o
n
o
na
na
nan rum
nan rum
nan rum
nan rum
nan rum
o
forum
o
fo
o
f
o
f
f
o
f
o
o
o
o
n
o
n
n
n
n
a
n
a
a
a
na
a
n
a
n
n
n
n
n
orum
orum
orum
f
orum
f
orum
f
orum
f
f
o
f
o
o
o
o
n
o
n
n
n
n
a
n
a
a
a
n
a
n
a
n
n
n
n
n
rum
rum
rum
rum
orum
rum
o
o
f
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
o
o
o
n
o
n
n
n
n
a
n
a
a
a
n
n
n
n
na
na
orum
orum
orum
orum
orum
orum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
o
o
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
o
o
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
m
o
o
o
o
o
o
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
m
o
o
o
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
o
o
nan f rum
nan rum
nan rum
nan rum
nano rum
nano rum
um
o
o
o
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
o
nan f rum
nan rum
nan rum
nano rum
nano rum
nano rum
um
o
o
o
o
f
o
f
o
f
f
o
nan f rum
nano rum
nano rum
nano rum
nano rum
nanof rum
o
o
rum
o
o
f
o
f
o
nanof rum
nano rum
nano rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
m
u
o
o
r
o
o
f
o
o
o
nanof rum
nano rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
m
u
o
o
r
fo
anofo um
anofo um
anofo um
nanof rum
anofo um
nanof rum
n
n
n
n
m
r
r
u
r
o
o
o
o
o
or
ofor
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
m
u
o
o
r
o
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
o
o
o
o
nan f rum
ano um
nan rum
nan rum
nan Durando
nan ru-mItaly - via
nPolitecnico
m
m
of
Milan
10
u
r
u
o
r
o
r
o
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
o
no
nan f rum
nan rum
nan rum
nano rum
nano rum
nano rum
m
u
o
o
r
o
o
f
o
f
o
f
o
f
o
nan f rum
nano rum
anof um
nano rum
nano rum
nano rum
nanof rum
o
o
r
o
o
f
o
f
o
f
nanof rum
nano rum
anofo um
nano rum
nano rum
SUPPORTED
nanof rum
nanof rum BY
o
o
r
o
o
f
o
o
o
nanof rum
nano rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
o
o
o
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
o
o
o
nanof ru
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
o
o
o
nanof ru
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
o
nan f r
nan rum
nan rum
nano rum
nano rum
nano rum
nano rum
o
o
o
o
f
o
f
o
f
o
f
o
f
nan f
nano rum
nano rum
nano rum
nano rum
nano BY
nanof rum
m
u
o
r
o
o
o
f
PROMOTED
o
f
o
f
o
nanof
nano rum
nano rum
nano rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
f
o
o
o
nanof
nano rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
o
o
nano
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
f
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
o
o
o
n
o
n
nano
na
na
nan rum
nan rum
nan rum
nan rum
m
m
u
u
r
r
o
o
o
f
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
o
o
nan
ano um
nan rum
nan rum
nan rum
nan rum
nano rum FOREIGN nDELEGATIONS
r
o
o
o
f
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
na
nan rum
nan rum
nano rum
nano rum
nano rum
nano rum
o
o
o
f
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
o
o
o
n
o
n
n
n
n
a
n
a
a
a
na
n
n
n
n
na
na
rum
rum
rum
rum
rum
o
rum
o
o
f
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
o
o
o
n
o
n
n
n
n
a
n
a
a
n
n
n
n
na
na
na
forum
orum
forum
oforum
oforum
oforum RUSSIA nanoSINGAPORE
n
n
n
a
a
a
n
n
n
nanoJAPAN
nanof rum CHINA
m
INDIA
TURKEY
USA
oru
orum
orum
orum
orum
o
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
o
o
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
o
o
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
o
o
CATALOGUE
nan f rum
nan rum
nan rum
nanGUIDE
nano rum
nano rum
m
m
u
r
o
o
o
o
f
o
f
o
f
f
o
f
o
o
nan f rum
nan rum
nan rum
nano rum
nano rum
nano rum
m
o
o
o
o
f
o
f
o
f
f
o
ano um
nan f rum
nano rum
nano rum
nwww.nanoforum.it
nano rum
nanof rum
r
um
o
o
o
o
f
o
f
o
f
nanof rum
nano rum
nano rum
nano rum
nanof rum
nanof rum
um
o
o
o
o
f
o
o
nanof rum
nano rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
nanof rum
o
rum
fo
anofo um
anofo um
anofo um
nano12:59:14
anofo um 1
nanof rum
n
n
n
n
m
Benvenuto2008_CS3v4.indd
11-09-2008
rum
r
r
u
r
or
nofo m
anofo um
nofor m
anofo um
anofo um
anofo um
a
n
a
n
n
n
n
n
m
r
u
r
u
r
u
r
or
r
o
CONFERENCE PARTNERING EXHIBITION POSTER
17th - 18th September 2008
b
bi
m
bi
m
m
biofo m
biofor m
biofo
rum
ioforu
rum
ioforu
rum
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
r
o
i
r
i
b
o
b
m
o
b
m
f
m
f
u
bio
bio
biofo
um
rum
ioforu
rum
ioforu
r
o
b
o
b
m
f
o
m
f
f
u
o
u
o
i
r
o
i
r
i
b
o
b
m
o
b
m
f
u
u
um
bio
biof m
biof
um
biofor m
biofor m
forum
u
oforum
rum
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
f
u
o
u
o
i
r
i
r
orum
b
b
bio
biofo m
biofo m
m
forum
forum
um
oforu
u
o
i
r
o
i
r
i
b
o
b
m
o
b
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
b
bi
biofo m
biofo m
orum
m
forum
f
um
oforum
u
o
i
r
o
i
r
i
b
o
b
m
o
b
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
b
bi
fo
b
um
um
um
biofo m
biofor m
biofor m
biofor m
orum
biofor m
forum
f
u
o
u
o
i
r
i
r
b
o
b
o
b
f
f
u
oforum
u
o
bi
bio
rum
iofor
rum
ioforu
biofor m
o
b
m
o
b
m
f
m
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
m
f
m
f
u
u
io
u
bio
bio
m
um
biofor m
biofor m
biofor m
um
rum
ioforu
rum
biofor m
o
b
o
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
o
m
f
bio
bio
biof r m
u
um
um
oforu
ioforu
r
i
r
b
o
b
m
o
m
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
m
biof m
biof m
biofor m
m
forum
u
um
u
o
ioforu
r
i
r
b
o
b
o
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
b
biof m
biofo m
biofor m
m
forum
m
forum
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
r
o
i
r
i
b
b
b
biofo m
biofo m
biofor m
m
forum
m
forum
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
r
o
i
b
b
bi
biofo m
biofor m
orum
biofor m
m
forum
m
f
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
b
bi
bio
m
um
biofor m
biofor m
biofor m
um
rum
ioforu
rum
biofor m
o
b
o
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
o
m
f
f
u
bio
bio
bio r m
u
rum
ioforu
rum
biofor m
o
b
m
o
m
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
o
m
f
u
bio
bio
biof r m
u
um
rum
ioforu
r
biofor m
o
b
m
o
m
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
bio
biof m
biofor m
m
forum
u
um
u
o
ioforu
r
i
r
b
o
b
m
o
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
b
biof m
biofo m
biofor m
m
forum
m
forum
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
r
o
i
r
i
b
b
b
biofo m
biofo m
biofor m
m
forum
m
forum
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
r
o
i
r
b
b
bi
biofo m
biofo m
orum
biofor m
m
forum
m
f
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
b
bi
bio
m
um
biofor m
biofor m
biofor m
um
rum
ioforu
rum
biofor m
o
b
o
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
o
m
f
f
u
bio
bio
bio r
u
rum
ioforu
rum
biofor m
o
b
m
o
m
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
o
m
f
u
bio
bio
biof r
u
um
rum
ioforu
r
biofor m
o
b
m
o
m
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
m
o
b
f
o
bio
biof m
biof r
u
um
um
oforum
ioforu
r
i
r
b
o
b
m
o
f
f
u
u
o
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
m
b
um
um
biof m
biofo m
biofo
u
biofor m
biofor m
forum
forum
u
u
o
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
f
um
u
o
u
o
i
r
i
r
b
b
biofo
u
biofo m
biofo m
m
forum
forum
um
u
o
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
f
um
u
o
u
o
i
r
i
b
b
biof
u
biofo m
orum
biofor m
m
orum
m
f
f
u
u
o
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
f
u
o
u
rum
o
bi
bi
bio
m
u
um
biofor m
biofor m
rum
ioforu
biofor m
biofor m
o
b
forum
f
u
o
u
o
i
r
i
r
orum
b
o
b
o
bi
f
m
f
u
bio
bio
rum
ioforu
rum
ioforu
biofor m
o
b
o
b
m
f
m
f
u
o
u
o
i
r
i
r
b
o
b
forum
o
b
m
f
m
f
u
bio
bio
um
rum
oforu
ioforu
r
i
biofor m
o
b
m
o
b
m
f
m
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
b
o
biof m
biof m
forum
um
um
oforum
ioforu
r
o
i
r
i
b
o
b
m
o
b
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
um
um
iof
um
biof m
biofo m
biofor m
biofor m
biofor m
forum
forum
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
r
o
i
r
i
b
b
b
biofo m
biofo m
biofor m
m
forum
m
forum
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
r
o
i
r
b
b
bi
biofo m
biofo m
orum
biofor m
m
forum
m
f
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
b
bi
bio
m
um
biofor m
biofor m
biofor m
um
rum
ioforu
rum
biofor m
o
b
o
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
o
m
f
f
u
bio
bio
bio r m
u
rum
ioforu
rum
biofor m
o
b
m
o
m
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
o
m
f
u
bio
bio
biof r m
u
um
rum
ioforu
r
biofor m
o
b
m
o
m
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
bio
biof m
biofor m
u
um
um
oforum
ioforu
r
i
r
b
o
b
m
o
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
b
biof m
biofo m
biofor m
m
forum
m
forum
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
r
o
i
r
i
b
o
b BYm
b
biofPARTNER
biofo m
MAIN
biofor m
forum PROMOTED
m
forum
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
m
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
r
o
i
r
b
b
bi
biofo m
biofo m
orum
biofor m
m
forum
m
f
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
b
bi
bio
rum
ioforu
biofor m
orum
biofor m
m
o
b
m
f
m
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
m
f
u
o
bi
bio
bio
rum
ioforu
rum
ioforu
biofor m
o
b
m
o
b
m
f
m
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
m
f
m
f
u
bio
bio
bio
rum
ioforu
rum
ioforu
biofor m
o
b
m
o
b
m
f
m
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
m
f
u
u
um
bio
bio
biof m
m
biofor m
biofor m
biofor m
um
um
u
oforum
ioforu
r
i
r
b
o
b
o
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m SUPPORTED
o
b
b
biof BYm
biofo m
biofor
m
forum
m
forum
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
r
o
i
r
i
b
b
b
biofo m
biofo m
biofor
m
forum
m
forum
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
r
o
i
r
i
b
b
m
b
biofo m
biofo m
orum
biofor
m
forum
m
f
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
r
o
b
bi
m
bi
m
um
biofo m
biofor m
biofor
um
ioforu
rum
biofor m
orum
b
o
f
f
u
u
o
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
m
f
um
u
bio
bio
biofo
ru
iofor
rum
ioforu
rum
o
b
o
b
m
f
o
m
f
f
u
o
u
o
i
r
o
i
r
i
b
o
b
m
o
b
m
f
m
f
u
bio
bio
biof
um
rum
ioforu
rum
ioforu
r
o
b
o
b
m
f
o
m
f
f
u
o
u
o
i
r
o
i
r
i
b
o
b
m
o
b
m
f
u
um
ru
bio
biof m
bio
m
um
biofor m
biofor m
forum
u
rum
o
ioforu
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
f
u
o
u
o
i
r
i
r
orum
b
o
b
bi
biof m
biofo m
m
forum
forum
um
oforu
u
o
i
r
o
i
r
i
b
o
b
m
o
b
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
b
b
fo
b
um
um
um
biofo m
biofo m
biofor m
biofor m
biofor m
forum
u
oforum
u
o
i
r
i
r
b
o
b
o
b
f
f
u
oforum
u
o
u
r
o
i
r
b
bi
biofo m
biofo m
orum
biofor m
m
forum
m
f
u
o
u
o
i
r
i
r
b
o
b
o
f
f
u
oforum
u
o
u
bi
bio
m
um
biofor m
biofor m
biofor m
um
rum
ioforu
rum
biofor m
o
b
o
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
o
m
f
f
u
bio
bio
bio r m
u
rum
ioforu
rum
biofor m
o
b
m
o
m
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
o
m
f
u
bio
bio
biof r m
u
um
rum
ioforu
r
biofor m
o
b
m
o
m
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
o
b
f
o
bio
biof m
biof r m
u
um
um
oforum
ioforu
r
i
r
b
o
b
m
o
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
b
biof m
biofo m
biofor m
m
forum
m
forum
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
r
o
i
r
i
b
b
b
biofo m
biofo m
biofor m
m
forum
m
forum
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
u
r
o
i
r
b
b
bi
biofo m
biofo m
orum
biofor m
m
forum
m
f
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
r
o
b
bi
bi
rum
ioforu
biofo m
orum
biofor m
m
o
b
m
f
m
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
m
f
u
o
bi
bio
bio
rum
ioforu
rum
ioforu
biofor m
o
b
m
o
b
m
f
m
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
m
f
m
f
u
bio
bio
bio
rum
ioforu
rum
ioforu
biofor m
o
b
m
o
b
m
f
m
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
m
f
u
u
um
bio
bio
biof m
m
biofor m
biofor m
biofor m
um
um
u
oforum
ioforu
r
i
r
b
o
b
o
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
o
b
b
biof m
biofo m
biofor m
m
forum
u
um
oforum
u
o
i
r
i
r
b
o
b
o
f
f
u
u
o
u
r
o
i
r
i
biofor m
b
b
biofo m
biofo m
biofor m
m
forum
m
forum
u
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
r
o
i
r
i
bBenvenuto2008_CS3v4.indd
b
b
foru
b2 iofo m
biofo m
orum
m
forum
m
f
11-09-2008
12:59:28bio
um
u
o
u
r
o
i
r
i
r
o
b
o
b
f
o
f
f
u
o
u
o
i
um
r
o
b
bi
bi
m
m
biofo
biofor
biofor
um
rum
ioforu
rum
ioforu
Registration:
www.bioforum.it
Benvenuto2008_CS3v4.indd 3
11-09-2008 12:59:45
o
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof forum nan um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor um
m
u
r
o
r
o
o
o
r
u
o
o
r
o
f
f
f
f
f
r
n
f
m
nano rum nano rum nano rum nano rum nano forum na um nanofo nanoforu um nanofo rum nano m nanofo um nanofo ru
m
u
r
o
r
o
o
o
r
u
o
o
r
o
nan
ofor
anofo
orum
nofo
anof
anof
anof
nofo
anof
anof
nofo
anof
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n nanoforum oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan oforum na anoforum n noforu
n
a
a
n
a
a
n
a
a
fo
rum n noforum n noforum n noforum n nanoforum oforum na rum nano oforum na noforum n oforum nan oforum na anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
n
a
a
f
n
n
a
n
n
a
n
n
n
a
n
n
orum anoforum anoforum ormatio noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na noforum n nanoforum anoforum anoforum anofo
f
n
a
n
n
a
n
n
n
orum anoforum seful in welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibition n onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
ISCRIZIONE
SUBSCRIPTION
On line su www.nanoforum.it/iscrizione oppure sul posto
On line at the link www.nanoforum.it/en or directly at
the reception of the event
INGRESSO
ENTRANCE
La partecipazione a nanoforum 2008 è gratuita, previa
iscrizione
ORARIO DI INGRESSO AL PUBBLICO
TIME TABLE
Il 17 e 18 settembre dalle 8.45 alle 17.45
BADGE
Free entrance under subscription
Tuesday 18th and Wednesday 19th from 8.45 am to
5.45 pm
BADGE
Personale e valido per tutte le iniziative nel corso della
manifestazione.
Si prega di esibirlo al personale incaricato
Personal badge, valid for all initiatives during the three
days of the event.
Please always show your badge to the staff
GUARDAROBA
WARDROBE
Posizionato all’ingresso con chiusura mezz’ora dopo il
termine dei lavori
Near the entrance, is open till half an hour after the
term of the event
AREA RISTORO
BAR / SELF SERVICE
All’interno è disponibile un’area ristoro dove gustare
panini, bibite, caffè
Is available a bar-self service near the entrance
TAXI
TAXI
Radiotaxi: tel. 02 4040 – 02 8585
Radiotaxi: Ph. 02 4040 - 02 8585
DOPO MANIFESTAZIONE
MILANO BY NIGHT
www.milano.2night.it
www.comune.milano.it
www.vivimilano.it
www.milano.2night.it
www.comune.milano.it
www.vivimilano.it
ORGANIZZAZIONE
STAFF
Stand ITER
ITER Stand
GUIDA-CATALOGO
GUIDE CATALOGUE
Tutti i diritti di proprietà letteraria, artistica e di contenuti
- in qualunque forma - della presente guida sono riservati
a ITER S.r.l., Via Rovetta, 18 - 20127 Milano (MI). Numero
unico, non destinato alla vendita. Distribuzione gratuita
riservata ai Partecipanti a Nanoforum Milano 2008.
Esente da documento accompagnatorio D.P.R. 627/78
art. 4
All rights are reserved to ITER S.r.l., Via Rovetta, 18 20127 Milano (MI). Unique number, not for sale. Free
distribution reserved to Visitors of Nanoforum Milano
2008. Free from document D.P.R. 627/78 art. 4
The organisation has made great efforts to realize this
guide; it doesn’t take the responsibility for any errors,
omissions or changes on programmes.
L’Organizzazione ha posto il massimo impegno per
la realizzazione di questa guida riportando testi e
immagini forniti dalle aziende ma non si assume alcuna
responsabilità per eventuali errori od omissioni o per
modifiche ai programmi.
nanoforum2008 04
Benvenuto2008_CS3v4.indd 4
11-09-2008 12:59:53
anofo
nofor
anofo
anofo
anofo
anofo
anofo
nanof
forum
forum
um na anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n orum nano nanoforum orum nano noforum anoforum
f
f
n
a
n
n
n
n
n
n
o
orum anoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nano nanoforum forum nano noforum n anoforum oforum
rum
n
a
anofo rum nanof
n
n
n
n
n
n
o
o
a
n
n
m
n
n
n
m
m
m
m
m
m
u
a
a
r
m
m
u
u
u
u
u
u
n
n
r
r
r
m
r
r
r
o
u
u
o
r
o
o
o
o
o
o
ru
or
nanof
nanof
nanof
nanof
nanof
nanof
nanof
oforum nanofo
oforum
anofo
nanof
orum
forum nanoforum nanoforum nanoforum forum nan nanoforumoforum nan anoforum nanoforum noforum n anoforum nanoforum rum nanof nanof
n
n
m
n
no
fo
na
m
oforum nanoforum nanoforum rmation na e nanoforu mmittee na committee nanoforum anoforum nanoforum e nanoforu orum nano nanoforum nano
s
f
n
o
m
m
o
m
m
g
c
f
oforu nanoforu useful in welcom honour c promotin institution floormap exhibition conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
Dear Lady and Gentleman,
it’s really a pleasure for me to give you the
welcome at Nanoforum 2008 and wish
two very interesting working days at the
event.
100+ high qualified Chairmen and
Speakers
150+ 1to1 meetings
1.000+foreseen visitors
First of all, I want to thank the Honour
Committee, and the President Prof. Ballio, for the strategic directions that he has
suggested, then the Promoting Committee, and the Coordinator Prof. Bottani, for
the help in the project and for a very interesting masterplan of the Conference
sessions. Last but not least the Politecnico
of Milan for the hospitality.
You can see on www.nanoforum.it/en all
the previous editions of Nanoforum and
realize the change and growth of the
previous events compared to this one:
As you know “nano” comes from the ancient Greek and marks very very small
things ... with your active participation, in
these days and afterwards, we are sure
that nanoforum will become ... very big.
event, but a lot of opportunities
of knowledge
tutorials
foreign delegations, coming from
China, Japan, India, Russia, Singapore, Turkey and Usa
Conference sessions
specialized Companies and Institutions in the expo-area
P. S. This publication has been closed few
days before the event and there are no remarkable changes, but some unexpected
events can happen.
Outside the door there is the agenda of
each conference session. For further information come at ITER stand.
1
4
7
20+
50+
Good work at Nanoforum 2008!
SENIOR PARTNER
www.iter.it
SUMMARY
04 USEFUL INFORMATION
10 INSTITUTIONS
05 WELCOME
14 FLOORMAP
06 HONOUR COMMITTEE
15 EXHIBITORS
08 PROMOTING COMMITTEE
53 CONFERENCE
05 nanoforum2008
Benvenuto2008_CS3v4.indd 5
11-09-2008 13:00:07
o
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo forum nan um nanofo rum nanof m nanofor um
m
u
r
o
r
o
o
o
r
u
o
o
r
o
f
f
f
f
f
r
n
f
nano rum nano rum nano rum nano rum nano nanoforum um nanofo forum na um nanofo rum nano m nanofo um nanofo ru
m
u
r
o
r
o
o
o
r
u
o
o
r
o
nan
ofor
anofo
nofo
anof
anof
anof
nofo
anof
anof
orum
nofo
anof
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na nanoforum oforum na noforum n oforum nan oforum na anoforum n noforu
n
a
a
n
a
a
o
n
a
a
rum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na nanoforum oforum na noforum n oforum nan oforum na anoforum n noforum n nofor
n
a
a
n
a
a
o
n
a
a
f
n
n
a
e
n
n
a
n
n
a
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n ommitte ommittee n anoforum noforum na noforum n nanoforum anoforum anoforum anofo
n
a
n
n
a
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour c romoting c nstitutions oormap na xhibition n onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
Giulio
Ballio
Umberto
Veronesi
Giulio
Anselmi
HONOUR COMMITTEE
Giulio Ballio, Rettore, Politecnico di Milano
Presidente del Comitato d’onore
Giulio Anselmi, Direttore, La Stampa
Albero Bombassei, Presidente, Brembo
Carlo
Sangalli
Alberto
Bombassei
Innocenzo Cipolletta, Presidente, Ferrovie dello Stato
Andrea Cuomo, Vice Presidente, ST Microelectronics
Ferruccio De Bortoli, Direttore, Il Sole 24 Ore
Enrico Decleva, Presidente, CRUI
Sergio Dompé, Presidente, Farmindustria
Francesco
Profumo
Innocenzo
Cipolletta
Roberto Formigoni, Presidente, Regione Lombardia
Gabriele Galateri di Genola, Presidente, Istituto Italiano di
Tecnologia
Pier Francesco Guarguaglini, Presidente e Amministratore Delegato,
Finmeccanica
Giuseppe Guzzetti, Presidente, Fondazione Cariplo
Filippo
Penati
Andrea
Cuomo
Gian Francesco Imperiali, Presidente, ABB
Giancarlo Losma, Presidente, UciMu
Letizia Moratti, Sindaco, Comune di Milano
Luigi Paganetto, Presidente, ENEA
Filippo Penati, Presidente, Provincia di Milano
Luigi
Paganetto
Ferruccio
De Bortoli
Francesco Profumo, Rettore, Politecnico di Torino
Carlo Sangalli, Presidente, Camera di Commercio di Milano
Umberto Veronesi, Direttore Scientifico, IEO
Letizia
Moratti
Giancarlo
Losma
Enrico
Decleva
Gian Francesco
Imperiali
Giuseppe
Guzzetti
Pierfrancesco
Guarguaglini
Gabriele
Galateri di Genola
Roberto
Formigoni
Sergio
Dompé
nanoforum2008 06
Benvenuto2008_CS3v4.indd 6
11-09-2008 13:00:17
nan
anofo
oforu
nofor
anofo
anofo
anofo
anofo
anofo
noforu
um na anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n oforum nan oforum na nanoforumnoforum anoforum
n
n
a
n
n
n
n
m
n
n
n
o
orum anoforum anoforum anoforum anoforum anoforum oforum na noforum na nanoforu noforum n anoforum oforum
rum
n
a
n
anofo rum nanof
n
n
n
m
n
n
n
a
a
n
a
n
u
n
r
n
n
m
m
m
m
m
m
o
m
m
u
u
u
u
u
u
f
m
r
r
r
m
r
r
r
u
m
u
o
o
o
o
o
o
o
o
ru
ru
or
ru
or
nanof
nanof
nanof
m nan
nanof
nanof
nanof
anofo
anofo
nanof
anofo
nanof
orum
forum nanoforum nanoforum nanoforum noforum n noforum n e nanoforu anoforum nanoforum noforum n anoforum nanoforum rum nanof nanof
n
a
n
fo
na
na
m
te
oforum nanoforum nanoforumormation n anoforum commit committee nanoforum anoforum nanoforum e nanoforu orum nano nanoforum nano
s
f
n
f
n
m
m
m
m
g
c
r
oforu nanoforu useful in welcome honou promotin institution floormap exhibition conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
MESSAGE OF THE HONOUR COMMITTEE PRESIDENT
For the fourth consecutive year, Politecnico di Milano is hosting Nanoforum in its Bovisa-Durando campus.
Before it has even begun, we can
be certain that Nanoforum 2008
will be surging, compared to its previous editions, and this is something
we are very pleased for.
This certainty especially derives from
the number of companies involved,
remarkably higher than in previous
editions, and from the significant international attendance that is expected.
This shows how nanotechnologies
are not confined to academic research anymore, but are actually becoming an important instrument for
technological innovation.
The interest in nanotechnologies is
constantly growing and the demonstration that they are an important
key for the development of our country is the interest that we are able to
arouse abroad.
In the last editions we have registered the presence of some foreign
operators.
This year, thanks to the meaningful
contribution of ICE (the Italian insti-
tute for foreign trade), we are glad
to host 7 official delegations, coming
from China, India, Japan, Russia, Singapore, Turkey and USA.
The delegates are interested in researches and processes developed
by Italian companies and research
centres.
We think that it can be a meaningful contribution for the quality of the
“made in Italy”.
I would like to close my speech with
a few acknowledgments:
- to all those who accepted my invitation to participate in the Committee of Honour, to prove that the
name of Politecnico di Milano is still
held in high consideration
- to all the friends who found the time
to participate in the opening session,
that is expected to be highly valuable
- to members of Scientific Committee,
and in particular to the colleagues
at Politecnico di Milano who mostly devoted themselves to organizing
this event, professors Carlo Bottani
and Alberto Cigada
- to ITER, the organizer of an event
the industry felt the need for, that
thought the academia would have
been the right meeting point
- to all those who will take part to
the event, speakers, exhibitors and
participants, because their presence
supports the value of our choice
I wish you a productive continuation.
RECTOR OF THE POLITECNICO DI
MILANO
07 nanoforum2008
Benvenuto2008_CS3v4.indd 7
11-09-2008 13:00:25
nofo
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum nanoforum rum nanof m nanofor um
m
u
r
o
o
o
r
u
o
o
r
o
f
f
f
f
f
r
f
m
nano rum nano rum nano rum nano rum nano nanoforum um nanofo nanoforu nanoforum rum nano m nanofo um nanofo ru
m
u
r
o
o
o
r
u
o
o
r
o
ofor
anofo
orum
anof
anof
anof
nofo
anof
anof
orum
nofo
anof
orum
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof rum nanof noforum n oforum nan oforum na anoforum n noforu
a
a
n
a
a
o
n
a
a
o
fo
rum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nano tee nanof noforum n oforum nan oforum na anoforum n noforum n nofor
o
a
a
n
a
a
o
n
a
a
t
f
f
n
n
i
n
n
a
n
n
a
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano g comm anoforum noforum na noforum n nanoforum anoforum anoforum anofo
n
a
n
n
a
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romotinnstitutions oormap na xhibition n onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
um na
Carlo Enrico
Bottani
PROMOTING COMMITTEE
Teodoro
Valente
Carlo Enrico Bottani, Dipartimento di Ingegneria Nucleare,
Politecnico di Milano
Gianfranco Agnoletto, Ordine degli Ingegneri di Milano
Gianfranco
Agnoletto
Mario Biserni, ThalesAlenia Space Italia
Franco Ciccacci, Dipartimento di Fisica, Politecnico di Milano
Alberto Cigada, Dipartimento di Chimica,
Politecnico di Milano
Fabrizio Grandi, ITER
Fabrizio
Pirri
Claudio Migliaresi, Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e delle
Tecnologie, Università degli Studi di Trento
Mario
Biserni
Leonida Miglio, Dipartimento di Scienza dei Materiali, Università
degli Studi di Milano-Bicocca
Paolo Milani, Cimaina - Centro Interdisciplinare Materiali e
Interfacce Nano
Domenico
Piazza
Gianfranco Pacchioni, Dipartimento di Scienza dei Materiali,
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Domenico Piazza, ITER
Franco
Ciccacci
Fabrizio Pirri, Dipartimento di Fisica, Politecnico di Torino
Teodoro Valente, Dipartimento di Ing. Chimica,
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Gianfranco
Pacchioni
Paolo
Milani
Alberto
Cigada
Leonida
Miglio
Claudio
Migliaresi
Fabrizio
Grandi
nanoforum2008 08
Benvenuto2008_CS3v4.indd 8
11-09-2008 13:00:35
anofo
oforu
nofor
anofo
anofo
anofo
anofo
anofo
forum
orum
noforu
um na anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n oforum nan oforum na orum nano rum nanof anoforum
f
n
n
fo
n
n
n
n
n
n
n
o
orum anoforum anoforum anoforum anoforum anoforum oforum na noforum na forum nano orum nano anoforum oforum
rum
n
f
n
anofo rum nanof
n
n
n
n
n
n
o
a
a
o
a
n
n
n
n
n
n
m
m
m
m
m
m
a
a
m
u
u
u
u
u
u
n
m
r
r
r
m
r
r
r
n
m
u
o
o
o
o
o
o
o
ru
ru
ru
or
nanof
nanof
nanof
nanof
nanof
nanof
oforum oforum
anofo
anofo
anofo
nanof
orum
forum nanoforum nanoforum nanoforum noforum n noforum n oforum nan ittee nan nanoforum noforum n anoforum nanoforum rum nanof nanof
a
n
n
fo
na
na
m
m
oforum nanoforum nanoforumormation n anoforum mmittee na ng com nanoforum anoforum nanoforum e nanoforu orum nano nanoforum nano
i
s
f
n
f
n
m
m
o
m
m
t
c
oforu nanoforu useful in welcome honour c promo institution floormap exhibition conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
MESSAGE OF THE PROMOTING COMMITTEE COORDINATOR
Nanotechnologies are ever more a
reality. Though nanoscience dates
back to the birth period of quantum mechanics (1900-1926), offering the deepest key-concept enabling its technological exploitation:
quantum confinement, only rather recently the first significant conscious nanoapplications have become available. I say conscious as
an unaware usage of amazing nanoparticle properties can be found
in the stained glass windows of ancient cathedrals. In the last years the
word nanotechnology attained a
wide audience mainly through some
newspaper articles, among which
both very good pieces of scientific popularization and rather fanciful rubbish. The proper citation of Richard Feynman’s talk There is plenty of room at the bottom (1959) always present. Although most people are aware only of the title, the
reading of that speech is a stimulating experience even today and the
content could perfectly fit the spirit of Nanoforum: a strict connection between basic research and
relevant industrial applications. In
his prophetic lecture Feynman foresaw, among other things, the direct manipulation of individual atoms as a new method of chemical
synthesis. As I already wrote in the
last year introduction, the youngest delegates of Nanoforum 2008
could hardly fully realize how revolutionary was Feynman’s dream at
that time, mainly for the technologists. Just to make an instance, since
1982, with an impressive growth of
new achievements, the scanning
tunnelling microscope (STM) allows
imaging and manipulation of individual atoms. Besides making possible to check the quantum theories
of atomic structure of surfaces, this
new microscopic tool is also a useful device both for materials science
and engineering and for emerging
nanobiotechnology and nanomedicine. Direct imaging and manipulation of atoms is only an important instance among the many obtained results. To cite less exotic applications, even grace to excellent
national research, we hope to see
in the next years OLED (Organic Light Emitting Diods) substituting
convential bulbs in automotive applications, quantum dots photovoltaic cells, nanoparticle drug delivery
and other new technological products limited only by nature laws and
designer creativity. As for the previous editions, Nanoforum 2008 also
wants to put forward the message
that several nanotechnologies are
ready as present, not only future,
crucial industrial technologies.
You will see that in the conference.
PROMOTING COMMITTEE
COORDINATOR
09 nanoforum2008
Benvenuto2008_CS3v4.indd 9
11-09-2008 13:00:40
r
o
o
o
r
u
o
o
a
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo noforum n m nanofor um
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
a
r
f
f
f
f
f
r
m
nano rum nano rum nano rum nano rum nano nanoforum um nanofo nanoforu um nanofo noforum n m nanofo um nanofo ru
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
a
r
mn
ofor
anofo
orum
nofo
anof
anof
anof
nofo
anof
anof
orum
nofo
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na m nanoforu oforum nan oforum na anoforum n noforu
n
a
a
n
a
a
o
n
a
fo
rum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nano oforum na m nanoforu oforum nan oforum na anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
n
a
f
u
f
n
n
a
n
n
a
n
n
a
n
r
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n ns nanofo noforum na noforum n nanoforum anoforum anoforum anofo
n
a
n
n
a
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutio oormap na xhibition n onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
MESSAGE OF THE PRESIDENT OF THE REGIONE LOMBARDIA
I am very pleased to extend my welcome and that of the Region of Lombardy to the Fourth Edition of Nanoforum, which this year again proves
itself to be a major international
event for the exchange of knowhow and experience in a highly
strategic sector for the growth and
competitiveness of our economy.
Nanotechnologies represent the
new frontier in innovation, the leading edge in promoting technological development due to their vast
scope for application in numerous
fields ranging from pharmaceuticals
and agriculture to the environment
and security. While from a strictly economic perspective electronics
and materials technology currently play a dominant role, the impact
of nanotechnologies in the field of
health care and also from a social
viewpoint is destined to become increasingly important: “nanomedicine” will in fact literally revolutionise medical practice, providing new
and more effective diagnostic tools
and innovative care systems that
nurture the introduction of patientspecific therapies.
For this reason, the Region of Lombardy has opted to invest in this
sector, not only by promoting initiatives and research projects - including the opening of an authentic technological district focused on
advanced materials that earned
the recognition in 2004 of the Ministry for Education, Universities and
Research - but also by encouraging
the process of the transfer of technology from the research sector to
enterprise.
Through our commitment, we have
already supported the creation of
nine centres of excellence in the
fields of biotechnology, genomics,
nanotechnologies and new materials, and are working, in parallel
with leading global research company ST Microelectronics and several Lombardy-based universities
and research centres, towards the
creation of a Nanomedicine Centre - a structure of facilities capable of developing advanced solutions for the early diagnosis and
mass screening of widespread serious illnesses such as cardiovascular
disease and cancer.
We have also taken steps on the international scene, signing important agreements such as that of last
March with the Government of Israel, and these are enabling us to
promote scientific and industrial research, collaboration between research institutes and the exchange
of information and best practices.
We are, however, also aware that
much work still remains to be done
in this field. Innovation is a complex
challenge that involves all sectors
of a region, and one that we aim
to take up through a policy of subsidiarity governance in conjunction
with all stakeholders, be they businesses, universities, research cen-
tres, associations of professionals or
non-profit institutions.
This, then, is the course we intend to
follow, also in view of Expo 2015,
in pursuit of development that is not
short-lived but long-lasting hence
able to create the conditions for the
wellbeing and a higher quality of
life of our citizens.
PRESIDENT OF THE
REGIONE LOMBARDIA
nanoforum2008 10
Benvenuto2008_CS3v4.indd 10
11-09-2008 13:00:49
o
o
o
r
o
o
forum
noforu
noforu
nanof
nanof
nanof
rum
anofo
nanof
nanof
oforum
um na noforum n nanoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nano noforum na forum nan noforum um nanofo
a
n
n
r
a
n
n
o
o
o
rum
rum n nanoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nan noforum na forum nan noforum n um nanofo noforum
a
anofo rum nanof
n
n
r
n
n
o
o
a
a
n
n
o
n
n
f
n
n
m
m
m
m
m
a
a
o
u
m
m
u
u
u
u
n
r
n
n
m
r
r
m
r
r
u
u
o
a
r
o
o
o
o
fo
ru
ru
or
nanof
nanof
nanof
rum n
nanof
nanof
oforum nanofo
oforum
anofo
anofo
nanof
orum
forum nanoforum nanoforum nanoforum forum nan noforum n oforum nan anoforum rum nanofo noforum n anoforum nanoforum rum nanof nanof
n
n
n
no
fo
fo
na
na
m
oforum nanoforum nanoforum rmation na anoforum mmittee na committee ons nano anoforum nanoforum e nanoforu orum nano nanoforum nano
f
n
i
n
o
m
m
o
m
m
g
c
t
f
oforu nanoforu useful in welcome honour c promotin institu floormap exhibition conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
OPENING SPEECH BY PRESIDENT SANGALLI
Nanotechnologies represent the
new frontier in innovation and the
Milan Chamber of Commerce considers innovation a major issue, together with the promotion and development of the economic and social system, in cooperation with the
governing bodies Regione Lombardia (Lombardy region), Provincia di
Milano (Province of Milan), Comune
di Milano (Municipality of Milan)
and the Milan universities and research centres.
ing openness to new technologies
mean promoting a change of business logics and a greater effectiveness and competitiveness of enterprises and economic systems.
Italy wants to become more competitive and leader in the nanotechnology market while Milan and
Lombardy region possess a wide
and well established expertise in
this field.
Lombardy region is very active
counting on its 25% of companies
and research centres employing
nanotechnologies in their activity.
Most promising sectors are so far:
functional nano-structural materials,
bio and medical applications, aerospace applications, nano-electronics and IT applications, environmental and polymers applications.
Nanotechnologies are a promising
market thanks to the fact that applications in this field are extremely wide: electronics, telecommunications, IT, health, medical systems,
transportations, aero-space etc.
Supporting the creation and spreading of innovative ideas and increas-
This year, too, the Milan Chamber
of Commerce confirms its support
to the Nanoforum exhibition meeting, to enhance and promote the
Milan and Lombardy economic system and its sectors of excellence.
The Milan Chamber of Commerce –
especially through its Special Agency Promos and InnovHub - is supporting nanotechnologies and implementing specific projects for the
enterprises of the Milan and lombardie’s area
PRESIDENT
UNIONCAMERE
My personal wish for the two days
of seminars and business meetings
at Nanoforum 2008 is for this important contact between science
and enterprises in the nanotechnology sector to be strengthened by
enabling the creation of a synergy
among different realities and greater productivity and creativity potential in our country for this important
sector.
11 nanoforum2008
Benvenuto2008_CS3v4.indd 11
11-09-2008 13:00:55
Benvenuto2008_CS3v4.indd 12
11-09-2008 13:01:01
o
o
o
r
o
o
forum
noforu
noforu
nanof
nanof
nanof
rum
anofo
nanof
nanof
oforum
um na noforum n nanoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nano noforum na forum nan noforum um nanofo
a
n
n
r
a
n
n
o
o
o
rum
rum n nanoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nan noforum na forum nan noforum n um nanofo noforum
a
anofo rum nanof
n
n
r
n
n
o
o
a
a
n
n
o
n
n
f
n
n
m
m
m
m
m
a
a
o
u
m
m
u
u
u
u
n
r
n
n
m
r
r
m
r
r
u
u
o
a
r
o
o
o
o
fo
ru
ru
or
nanof
nanof
nanof
rum n
nanof
nanof
oforum nanofo
oforum
anofo
anofo
nanof
orum
forum nanoforum nanoforum nanoforum forum nan noforum n oforum nan anoforum rum nanofo noforum n anoforum nanoforum rum nanof nanof
n
n
n
no
fo
fo
na
na
m
oforum nanoforum nanoforum rmation na anoforum mmittee na committee ons nano anoforum nanoforum e nanoforu orum nano nanoforum nano
f
n
i
n
o
m
m
o
m
m
g
c
t
f
oforu nanoforu useful in welcome honour c promotin institu floormap exhibition conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
MESSAGE OF THE HEAD OF PROMOTION DEPARTMENT OF ICE
I am particularly pleased to welcome the international delegation
that the Italian Institute for Foreign
Trade has organized for the first
time at this fourth edition of Nanoforum.
In the last few years nanotechnology in Italy has shown an increasing trend of growth, mainly driven
by a large number of highly specialized small and medium enterprises:
newly created start-up or spin-off
of the industry of microelectronics,
new materials, aerospace, biotechnology and pharmaceutical.
The high potential of innovation of
the Italian nanotechnology is due
to key factors such as a great interest on nanotechnology from typical
“Made in Italy” market sectors and
a strong commitment of both public
and private research organisms.
The interaction between production
and research has a strategic importance for the development of a
competitive and successful industry,
especially in the field of nanotechnology.
The Institute is aware of the importance of nanotechnology for the
Italian industry and has developed
a specific programme that supports
the development of the sector, the
projection on the foreign markets
and the technology transfer between research centres and businesses.
This Special Project for the Development of Nanotechnology is funded by the Ministry for Economic Development and is planned in collaboration with AIRI – Nanotec.it, the
Italian Centre for Nanotechnology and with the representatives of
the major Italian nanotech clusters,
in order to establish common strategies.
This action plan includes a large variety of initiatives - such as participation at the major international
Conventions, organization of seminars and workshops abroad, missions of foreign experts and entrepreneurs in Italy - aimed at paving
the way for industrial and technological partnerships between Italian and foreign companies operating in the field of nanotechnology.
ing the exhibition at ICE Focal Point
and in one-on-one scheduled meetings. Moreover, the Institute has selected a speaker form each of the
countries represented, in order to illustrate state-of-the-art technologies and market trends during the
conference session.
Marco Cimini
HEAD OF PROMOTION
DEPARTMENT
ICE
In this framework, thanks to the cooperation between the international network of ICE and ITER, it has
been possible to identify and host
an highly qualified foreign delegation at Nanoforum 2008.
The delegates represent companies, research centres, techno parks
and universities operating in seven
emerging and dynamic nanotech
markets: China, India, Japan, Russian Federation, Singapore, Turkey,
United States of America.
The Italian visitors of Nanoforum will, thus, have the opportunity
to meet international experts dur-
13 nanoforum2008
Benvenuto2008_CS3v4.indd 13
11-09-2008 13:01:07
f
r
o
o
o
r
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof forum nano um
m
u
r
r
o
o
o
r
o
o
r
o
f
f
o
f
f
f
f
m
oru
nofo
ano
ano
nan
ano
nofo
ano
ano
orum
nofo
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n anoforum oforum na anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
n
a
n
a
a
o
n
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n anoforum oforum na anoforum n noforu
o
n
a
n
a
n
a
a
o
n
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
a
n
o
o
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum anoforum oforum n anoforum noforum n nofor
o
n
a
n
a
n
a
a
o
n
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
a
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum nanoforum noforum n nanoforum anoforum anoforum anofo
n
a
n
n
a
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap xhibition n onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
CONFERENCE
ROOM
CONFERENCE
ROOM
CONFERENCE
ROOM
D
CONFERENCE
ROOM
C
SPEAKER’S
CORNER
B
1TO1
S
A
POSTER
RECEPTION
SNACK & COFFEE POINT
REGISTRATION
ENTRY
nanoforum2008 14
Benvenuto2008_CS3v4.indd 14
11-09-2008 13:05:33
o
o
o
o
o
forum
noforu
noforu
nanof
nanof
nanof
m nan
nanof
nanof
oforum
um na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nano noforum na forum nan noforum anoforum
a
rum
oforum anoforum anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n orum nano oforum na forum nano noforum n anoforum n oforum
anofo nanofo
n
f
n
n
n
m
a
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
n
forum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nan noforum n forum na anoforum anoforum noforum n m nanofor nanoforum um
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
or
forum nanoforum nanoforum nanoforum forum nan noforum n oforum nan anoforum nanoforum noforum n m nanofor nanoforum rum nanof nanof
n
n
no
fo
ru
na
na
m
oforum nanoforum nanoforum rmation na anoforum mmittee na committee nanoforum anoforum on nanofo e nanoforu orum nano nanoforum nano
s
f
n
n
i
o
m
m
o
m
m
g
c
f
oforu nanoforu useful in welcome honour c promotin institution floormap exhibit conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
EXHIBITOR’S LIST
ALPHABETICAL ORDER
POP C
A6-A12 NANOBRIGHT TECHNOLOGIES PTE LTD
ACTL SPORTELLO STAGE
A6-A12 NANOGLOBE PTE LTD
B6-B10 ADAMANTIO SRL
B2
B6-B10 NANOMAT
ALCEA
B6-B10 ALENIA AERONAUTICA
POP A
ALINTEC
B4
ALU BUILD
B12
ARIOLI
A4
NANOMATERIALS.IT
B14
NANOSURFACES
A6-A12 NANOTECH LTD
A6-A12
NATIONAL CENTER FOR NANOSCIENCE
AND TECHNOLOGY
A6-A12
NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL
SCIENCE AND TECHNOLOGY
A6-A12
NATIONAL INSTITUTE FOR INTERDISCIPLINARY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
A6-A12 AVESTHAGEN LTD
A6-A12 BILKENT UNIVERSITY
A6-A12 CALIFORNIA NANOSYSTEM INSTITUTE OF UCLA
B6-B10 CENTRO RICERCHE FIAT
A6-A12
CHINA NATIONAL ACADEMIC OF
NANOTHECNOLOGY & ENGINEERING (CNANE)
B6-B10 CYANINE TECHNOLOGIES S.R.L.
S
A6-A12
S
DATA MANAGER ONLINE
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,
GOVERNMENT OF INDIA
HEOS EDITRICE
A6-A12 I-CANNANO
A2
POLITECNICO DI MILANO
A14
POLITECNICO DI TORINO - INPG
POP D
PROMEDIA PUBLISHING
PROMOS
PSD
A6-A12 SANTA CLARA UNIVERSITY
A6-A12 FDA - U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
S
PLASMA SOLUTION
A1
EDIZIONI FIERA MILANO
FOR.TEX
B5
S
B6-B10 EL.EN. ELECTRONIC ENGINEERING S.P.A.
B7
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI MILANO
A6-A12 PHYCHIP CORP.
CORDIS
A6-A12 CSC INSTITUTE OF APPLIED NANOTECHNOLOGY
S
POP B
A6-A12 SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY
A6-A12 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD
A6-A12 TAMBOV STATE TECHNICAL UNIVERSITY
A6-A12 TATA CHEMICALS LTD
A6-A12 ICE
S
INNOVARE
A1
INNOVHUB
THE 6TH ACADEMY OF CASIC GROUP
A6-A12 (CHINA AEREOSPACE SCIENCE AND
INDUSTRY CORPORATION)
ITER
A6-A12 TOHOKU UNIVERSITY
B1-B3
A6-A12 KONCERN NANOINDUSTRIJA
A16
LATEMAR - CHILAB
A6-A12 NAKSAN PLASTIKA A.S.
A6-A12 TONGJI UNIVERSITY
A6-A12 URAL STATE ECONOMIC UNIVERSITY
A6-A12 VAKSIS R&D ENGINEERING LTD
S = SPECIALIZED PRESS TABLE
15 nanoforum2008
Profili2008_CS3_v4.indd 1
11-09-2008 13:06:15
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
ACTL
SPORTELLO STAGE
Via Silvio Pellico, 6
20121 Milano (MI), ITALY
tel. +39 02 86464080
fax +39 02 72022583
[email protected]
www.actl.it
POP C
ADAMANTIO SRL
ADAMANTIO srl
Science in Conservation
c/o Incubatore d’Impresa
dell’Università degli Studi di Torino
Via Quarello 11/a
10135 Torino (TO), ITALY
tel. +39 011 6706350
fax +39 011 6706351
www.adamantionet.com
ACTL - Associazione per la Cultura e il Tempo Libero - è un’associazione culturale, non
profit, costituita a Milano nel 1986 con lo scopo di favorire la crescita personale, e l’inserimento/reinserimento lavorativo di giovani e adulti. L’associazione è accreditata dalla Regione
Lombardia per l’erogazione di servizi formativi e di orientamento. Per queste attività le sedi
operative di Milano e Roma sono certificate secondo la norma ISO 9001:2000. Tra le diverse
attività, ACTL sviluppa iniziative di orientamento al lavoro rivolte ai giovani: gestisce Sportello
Stage, un servizio pubblico gratuito per l’incontro tra domanda e offerta di stage grazie al
quale sono stati attivati oltre 35.000 tirocini in 4.000 aziende, in 7 anni; organizza corsi di
formazione; pubblica guide per diplomati e laureati; organizza convegni di orientamento al
lavoro; partecipa, alle principali fiere nazionali in materia di orientamento con uno stand
offrendo un servizio di consulenza. Info: www.sportellostage.it e www.actl.it.
ACTL - Associazione per la Cultura e il Tempo Libero - is a cultural, no profit association
founded in Milan in 1986 with the aim to favour the personal development and the insertion /reinsertion of young people and adults in the working world. The association is accredited by Lombardia Region for educational and career counselling supply. For these activities
the head offices in Milan and Rome are certified according to ISO 9001:2000.
Among the different activities, ACTL develops career counselling projects for students and
graduates: manages Sportello Stage, a free public service to match demand and supply between companies looking for an intern and young people looking for a professional experience. Along 7 years ACTL - Sportello Stage promoted more than 35.000 internships in 4.000
companies.
ACTL - Sportello Stage organizes vocational trainings; publishes handbooks for high school
and university graduates; organizes vocational counselling meetings; takes part in the most
important national educational fairs with a stand offering vocational guidance. For further
information: www.sportellostage.it and www.actl.it
ADAMANTIO srl è una start-up fondata nel 2005 che si occupa principalmente di
indagini e ricerche finalizzate a restauro, studio e valorizzazione di manufatti di interesse storico-artistico e in particolare a caratterizzazione dei materiali, datazioni, autenticazioni, rilievo 3D, definizione dello stato di conservazione, progettazione e valutazione
degli interventi di restauro e consulenza per la conservazione preventiva. È insediata
presso l’Incubatore di Imprese dell’Università di Torino e prende parte a diversi progetti di
ricerca in stretta collaborazione con l’Università, il CNR ed altri Enti. ADAMANTIO lavora
su incarico di Sovrintendenze, Musei e Enti di tutela oltre che di restauratori, antiquari e
privati. Nel 2008 ADAMANTIO è socio fondatore del Polo Tecnologico Beni Culturali
Fossanova (Te.Be.C s.c.r.l), con sede nel Lazio a Priverno (LT).
Tra i maggiori lavori svolti in ambito pubblico si segnalano studi chimico-fisici su Villa della
Regina (Torino), Villa Medici (Roma), Monumento alla Battaglia di Magenta (Magenta Milano), Palazzo Carignano (Torino), Villa Imperiale di Traiano (Arcinazzo Romano - Roma)
e su alcuni dipinti di Galleria degli Uffizi (Firenze), Galleria Sabauda (Torino), Pinacoteca
di Brera (Milano), Museo Borgogna (Vercelli) e Museo Civico di Palazzo Madama (Torino).
Tra i reperti archeologici si segnala il lavoro in corso sul Trono della Villa dei Papiri (Ercolano) e quelli su reperti egittologici e antropologici del Museo della Città di Narni (Terni), del
Museo Archeologico “Scarabelli” di Imola (Bologna), del Jamahiriya Museum (Tripoli - Libia) e su frammenti di affreschi rinvenuti negli scavi dell’antica Napata (Karima – Sudan).
B6 - B10
nanoforum2008 16
Profili2008_CS3_v4.indd 2
11-09-2008 13:07:09
IL SUO INVITO A OMAT ROMA 2008
ISCRIZIONE SU www.OMAT360.IT/ISCRIZIONE
Ago trovato.
Ogni azienda crea e riceve una quantità di dati in formato digitale che aumenta di giorno in giorno.
Trovare l’informazione che serve, quando serve, spesso è un’impresa ai limiti del possibile, ma oggi la chiave per il successo è
proprio la capacità di governare questa mole digitale. Fatture, certificati, ordini... tutto può essere gestito al meglio in formato elettronico, garantendo sicurezza e conservazione, risparmiando tempo e denaro.
Per capire come fare, l’appuntamento è ad OMAT, la principale manifestazione italiana sulla gestione elettronica di documenti,
contenuti e processi aziendali. Convegni, tavole rotonde, tutorial, demo point: OMAT è l’unico evento in cui è possibile parlare di
soluzioni con chi le produce e di leggi con chi le scrive.
Trovare un ago in un pagliaio? Semplice, grazie ad OMAT.
INGRESSO GRATUITO
SUPPORTED BY:
CON IL PATROCINIO DI:
Roma // 12 - 13 novembre 2008
Crowne Plaza - Rome St. Peter’s, Via Aurelia Antica 415
www.omat360.it
ITER
via Rovetta 18 - 20127 - Milano
Profili2008_CS3_v4.indd 3
tel. 02 2831161
fax 02 28311666
www.iter.it
[email protected]
11-09-2008 13:07:16
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
ALCEA
Via Piemonte, 18
20030 Senago (MI), ITALY
tel. +39 02 990141
fax +39 02 99014300
[email protected]
www.alcea.com
B2
ALENIA
AERONAUTICA
Fondata nel 1932, fattura oltre 40 milioni di €; 119 dipendenti; uno stabilimento a
Senago (MI) di 43000 m², concepito per una grande capacità produttiva e flessibilità;
l’automazione e la sicurezza lo collocano tra gli insediamenti più moderni della UE, già nel
1993 certificata con n°48 Certiquality, oggi conforme a UNI-EN-ISO 9001:2000 e 14001:
2004 per l’ambiente, ricerca e sviluppo, produzione/commercializzazione smalti/pitture/
vernici, per industria ferro, legno, tintometria industriale, rivendita, edilizia, antifiamma. Nel
1990 acquisisce la TOVAGLIERI nota per linea Casa-Rivendita. Del gruppo fa parte anche
PULVERIT operante a livello UE nel settore powder coatings, fondata nel 1972, fattura oltre
35 milioni €, 80 dipendenti, possiede uno stabilimento in Polonia PULVERIT-POLSKA; i suoi p.v.
sono certificati QUALICOAT e GSB.Nel 2006 entra nel gruppo M.P.M. che da 50 anni offre avanzati sistemi chimici per l’edilizia pubblica-infrastrutturale e privata civile/industriale.
Established in 1932 has a turnover of over 40 mil€; 119 employees; a plant in Senago
(MI) of 43000m2 conceived for high manufacturing capacity and flexibility; automation and safety make it one of the most modern plants in UE, certified by Certiquality n°48
already in 1993, today conform to UNI-EN-ISO 9001 and 14001 certification for environment, research and development, manufacturing and marketing of enamels, coatings and
varnishes for iron and wood industry, industrial colour mixing system, resale,building sector,
fire resistant coatings. In 1990 acquires TOVAGLIERI, specialised in house and resale sector.
To the group belongs also PULVERIT working in UE in powder coating sector, established in
1972, with a turnover of over 35mil€, 80 employees, with PULVERIT-POLSKA Poland plant;its
painting products are certified QUALICOAT and GSB. In 2006 to the group joins M.P.M.
supplying since 50 years advanced chemical systems for public infrastructure and private civil
and industrial building sectors.
Alenia Aeronautica is leader in Italy for the fixed wing aircraft segment and is a global
player active both in the civil and military market with overall capabilities for designing,
producing, integrating and supporting complex systems.
Alenia Aeronautica levers on its “cross business competences” in the areas of both system and structural technologies to strengthen its “cross-knowledge capability” and boost
its customer support global service. Alenia Aeronautica holds assets, areas of excellence
and competences for the entire aircraft life cycle that allowed to achieve important market
positions both for its own products and in the frame of major European and international
cooperation.
Alenia Aeronautica is full aware of the role of research to maintain a leading edge position
on controlling those technologies that allow to face its market demand and this explains its
interest for Nanotechnologies. In fact they allow to control fundamental properties of materials (e.g. melting temperatures, magnetic properties, charge capacity, mechanical properties, etc.) without changing the materials’ chemical composition. This may lead to new, high
performance products and technologies by circumventing traditional performance tradeoffs,
offering the promise of true engineered materials.
Via Campania 45
00187 Roma (RM), ITALY
tel. +39 06 420881
fax +39 06 42824528
www.alenia-aeronautica.it
B6 - B10
nanoforum2008 18
Profili2008_CS3_v4.indd 4
11-09-2008 13:07:23
o
o
o
o
o
forum
noforu
noforu
nanof
nanof
nanof
m nan
nanof
nanof
oforum
um na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nano noforum na forum nan noforum anoforum
a
rum
oforum anoforum anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n orum nano oforum na forum nano noforum n anoforum n oforum
anofo nanofo
n
f
n
n
n
m
a
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
n
forum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nan noforum n forum na anoforum anoforum noforum n m nanofor nanoforum um
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
or
forum nanoforum nanoforum nanoforum forum nan noforum n oforum nan anoforum nanoforum noforum n m nanofor nanoforum rum nanof nanof
n
n
no
fo
ru
na
na
m
oforum nanoforum nanoforum rmation na anoforum mmittee na committee nanoforum anoforum on nanofo e nanoforu orum nano nanoforum nano
s
f
n
n
i
o
m
m
o
m
m
g
c
f
oforu nanoforu useful in welcome honour c promotin institution floormap exhibit conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
ALINTEC
Via Garofano, 39
20133 Milano (MI), ITALY
tel. +39 02 23992955
fax +39 02 23992960
[email protected]
www.alintec.it
POP A
ALU BUILD
Via C. Carrà, 64
zona ind. Corte Tegge
42100 Reggio Emilia (RE), ITALY
tel.+39 0522 941218
fax +39 0522 941264
[email protected]
www.alubuild.it
B4
Alintec, Alleanze per l’innovazione tecnologica, è la struttura di collegamento tra
imprese, Pubblica amministrazione e università promossa da Assolombarda, Camera di Commercio di Milano e Fondazione Politecnico di Milano.
Offre consulenza completa e specializzata alle aziende che vogliono fare dell’innovazione tecnologica un driver di successo, sostiene chi vuole avviare e sviluppare imprese
ad alta tecnologia, promuove insieme a enti pubblici e associazioni di categoria iniziative per favorire la diffusione di una cultura dell’innovazione.
Nata a inizio 2008 dalla fusione tra due affermate realtà di trasferimento tecnologico
attive a Milano da diversi anni - Politecnico Innovazione e Assotec Scarl - Alintec può
mettere a disposizione delle imprese consolidate relazioni con il mondo imprenditoriale
e qualificate competenze scientifico tecnologiche del mondo accademico.
Società senza fine di lucro, Alintec si propone di aiutare le imprese ad essere più competitive e di contribuire allo sviluppo del sistema economico tramite alleanze fra aziende,
università e Pubblica amministrazione.
Alintec – Alleanze per l’innovazione tecnologica (Alliances for technological innovation) is a structure linking the world of research and entrepreneurs, promoted by
Assolombarda, Milan Chamber of Commerce and Fondazione Politecnico di Milano.
Alintec assists companies making a success driver out of technological innovation, supports the launch and development of high-tech companies, and collaborates with public
institutions, associations and organizations to promote the entrepreneurship innovation
culture. Born in 2008 by the merger of two recognised bodies of technology transfer
operating in Milan for a number of years - Politecnico Innovazione and Assotec - Alintec
puts at disposal of enterprises well-established business world relationships and academic scientific and technical professionalism.
Alintec is a no-profit structure aiming to support companies in developing competitiveness and to contribute to the development of the economic system through alliances
between enterprises, universities and public administration.
AluBuild, azienda di Reggio Emilia, è leader nella commercializzazione di pannelli compositi, accessori e attrezzature per la lavorazione dei compositi stessi, di sistemi di arredo
interno ed esterno, di sottostrutture in alluminio per facciate ventilate, di pale frangisole e pannelli
fotovoltaici. Sinonimo di qualità, anche grazie alle preziose collaborazioni con partner di fama
internazionale, i pannelli AluBuild possono essere utilizzati per rivestimenti esterni ed interni, per
insegne, totem pubblicitari, in applicazioni per altri settori industriali.
La sede principale, e direzione commerciale, dispone di circa 70.000 m2 di magazzino pronta
consegna. Punti di forza dei compositi sono: le caratteristiche ignifughe, la leggerezza, la rigidità,
la durabilità, l’elevato grado di isolamento termico e acustico e la facilità di lavorazione.
L’ultima frontiera è costituita dal trattamento fotocatalitico al quale i pannelli in Titanio possono
essere sottoposti. La modifica dello strato di nanotubi di biossido di titanio con struttura anatasio,
conferisce agli stessi la particolare proprietà di assorbire sostanze inquinanti presenti nell’aria,
come ad esempio il monossido di carbonio o altri materiali inorganici.
Un’esclusiva AluBuild per nuovi ed interessanti applicazioni ecocompatibili.
AluBuild is a company located in Reggio Emilia, leader in the sector of composite panels,
accessories and tools for processing the composites, indoor and outdoor furnishing systems,
aluminium sub-structures for ventilated facades, shading louvers and photovoltaic panels.
Synonymous with quality, thanks also to its collaborations with internationally famous partners,
AluBuild panels can be used for outdoor and indoor covering, for signs, publicity boards and applications in other industrial sectors.
The main headquarters and commercial offices include a 70,000 m2 stock warehouse.
The strong points of composites are: its anti-inflammable characteristics, it is lightweight, strong
and resistant, and it offers a high degree of acoustic and thermal insulation; plus, it is easy to work
with. The latest breakthrough is the photo-catalytic treatment of the Titanium panels. The modification of the layer of titanium dioxide nanotubes with anatase structure, gives the panels the special
property of being able to absorb polluting substances in the air, like carbon monoxide or other
inorganic materials. An AluBuild exclusive for new, interesting eco-compatible applications.
19 nanoforum2008
Profili2008_CS3_v4.indd 5
11-09-2008 13:07:31
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
ARIOLI
Via G. P. Clerici, 2
21040 Gerenzano (VA), ITALY
tel. +39 02 9639931
fax +39 02 96399385
[email protected]
www.arioli.bz
B12
AVESTHAGEN
LTD
Discoverer, 9th Floor, ITPL, Whitefield
Rd. – 560066 Bangalore, INDIA
tel. 0091 9886182360
[email protected]
[email protected]
www.avesthagen.com
A6 - A12
Arioli SRL è situata nei pressi di Como, uno dei centri produttivi tessili più importanti del
mondo. Dal 1953 Arioli progetta, realizza e installa macchinari e impianti per il finissaggio
dei tessuti.
Da oltre 50 anni Arioli è sinonimo di qualità e di eccellenza in tutto il mondo, con oltre 3500
impianti installati.
La nostra società è specializzata nella produzione di:
- vaporizzatori per il fissaggio di stampe su tessuti naturali e sintetici;
- lavaggi in largo per tessuti e maglia;
- asciugatoi a tappeto a percorso semplice e doppio;
- macchine da laboratorio.
La nuova macchina per trattamenti al plasma per aumentare l’idrofilia dei tessuti e migliorare le
performances di coloranti e prodotti chimici sui tessuti. Una nuova tecnologia al plasma altamente
innovativa nel campo dei trattamenti superficiali dei materiali, basata su una scarica elettrica.
Arioli Srl is located in the proximity of Como, one of the most important textile centres in the
world. Since 1953 Arioli has been projecting, realising and installing machinery and plants
for fabric finishing.
For more than 50 years Arioli is synonymous of quality and excellence alla over the world, with
more than 3500 plants installed.
Our company is specialized in the production of:
- steam agers for the fixation of prints on natural and synthetic fabrics;
- open width washing machines for woven and knitted fabrics;
- conveyor driers with simple and double passages and loops driers;
- laboratory machines.
The recently developed machine for plasma treatments to increase the hydrophilic nature of the
fabrics improving in this way the performances of dyestuffs and chemical products on the fabrics.
A new plasma technology highly innovative in the field of superficial treatments of the materials,
based on a Dielectric barrier discharge.
Avesthagen is a leading integrated systems biology platform company that focuses on the convergence of food, pharma and population genetics leading to predictive, preventive, personalized healthcare. Avesthagen has built and continues to
build integrated, systems biology approach of capabilities, infrastructure and technology that allows for and facilitates ‘cross talk’ between numerous disciplines, leading to
innovative solutions. The business model of the company is to combine IP & product development for long term sustainable revenue generation and value addition, with R&D
services and collaborative research programs for/with other parties to generate revenue stream and market focus. The Science and Innovation unit of Avesthagen employs
a systems biology approach to the dissection of molecular mechanism in human diseases and works towards delivery of innovative solutions for predictive, preventive, personalized healthcare.
Avesthagen has established world class, state-of-the-art laboratory facilities in India
that include, in addition to its general lab space, clean room, a radio isotope labs,
a high throughput sequencing and genotyping facilities, a bio safety level P2 green
house space for transgenic plant experiments and trials, as well as, through one of its
partners, access to irrigated land for field trials. The company is also building its new
premises, which will include additional facilities another cGMP unit for pilot and commercial scale manufacturing of bioPharmaceuticals, P3 labs for research on emerging
pathogens, pilot scale plant extraction facilities as well as facilities for animal trials.
Avesthagen has built number of collaborations including joint ventures and equity led
deals with global partners that multiply and continuously strengthen IP led collaborations. In addition, the company received numerous top international awards and certifications. Revenues have progressed by more than 60% in 2006 and doubled in 2007.
Three acquisitions have been successfully completed since January 2007 as well as the
series C funding of € 30 million. The Company is today valued at US$ 220 million, profitable for the third consecutive time, planning to go public in 2008-2009 and seeing
fast growth compared to the usual gestation period in the biotech industry.
nanoforum2008 20
Profili2008_CS3_v4.indd 6
11-09-2008 13:07:40
COSA SONO LE NANOTECNOLOGIE
Istruzioni per l’uso della prossima
rivoluzione scientifica
tutto quello
che si deve
sapere sulla
“rivoluzione
silenziosa”
in un libro
documentato
e approfondito
Dario Narducci - 160 pagine - 16.00 euro
in libreria e su www.sironieditore.it
Profili2008_CS3_v4.indd
Pubb
nanotec Enri.indd 1 7
11-09-2008 16:15:37
13:07:55
28-08-2008
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
BILKENT
UNIVERSITY
The main activity of the Bilkent University is Research & nanomaterials. UNAM
- Institute of Materials Science and Nanotechnology is a multidisciplinary initiative led by researchers from Bilkent University and nationwide appeal and participants from many institutes. Currently there are over 25 faculty members participating within Bilkent University from 5 different disciplines.
UNAM- Institute of materials
science and nanotechnology
06800 Ankara, TURKEY
tel. 0090 3122664530
fax 0090 3122664365
www.nano.org.tr
A6 - A12
CALIFORNIA
NANOSYSTEM
INSTITUTE (CNSI)
OF UCLA
Research Institute within the University of California, Los Angeles devoted to
nanoscale research in medicine, engineering and the life and physical sciences.
Basic and applied research is carried on in a 7 story, 17,500 sq. m. building. Memers are drawn from existing UCLA faculty. The California NanoSystems Institute is
exploring the power and potential of organizing and manipulating matter to engineer new integrated and emergent systems and devices, by starting down at the nanoscale level that will advance information technology, energy production, storage
and saving, environmental well-being and diagnosis, and prevention and treatment
of chronic and degenerative diseases. The institut’s demonstrated ability to attract
stellar faculty and top tier students will have a critical impact on the development of
the next generation of scientists, engineers, and artists, who will bring prosperity and
enlightenment to the State of California. To support the research, the CNSI encompasses eight core facilities which include both wet and dry laboratories, equipment
in the form of electron microscopes, atomic force microscopes, X-ray diffractometers,
optical microscopies and spectroscopies, high throughput robitics and class 100 and
1000 clean rooms for projects led by CNSI and other faculty. Each of the following
core facilities will afford critical work space for numerous research projects led by
CNSI and other faculty and will be available to industry and academia.
570 Westwood Plaza, Building
114 – Los Angeles (CA), USA
tel. 001 310 206 6322
[email protected]
www.cnsi.ucla.edu
A6 - A12
nanoforum2008 22
Profili2008_CS3_v4.indd 8
11-09-2008 13:08:02
o
o
o
o
o
forum
noforu
noforu
nanof
nanof
nanof
m nan
nanof
nanof
oforum
um na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nano noforum na forum nan noforum anoforum
a
rum
oforum anoforum anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n orum nano oforum na forum nano noforum n anoforum n oforum
anofo nanofo
n
f
n
n
n
m
a
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
n
forum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nan noforum n forum na anoforum anoforum noforum n m nanofor nanoforum um
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
or
forum nanoforum nanoforum nanoforum forum nan noforum n oforum nan anoforum nanoforum noforum n m nanofor nanoforum rum nanof nanof
n
n
no
fo
ru
na
na
m
oforum nanoforum nanoforum rmation na anoforum mmittee na committee nanoforum anoforum on nanofo e nanoforu orum nano nanoforum nano
s
f
n
n
i
o
m
m
o
m
m
g
c
f
oforu nanoforu useful in welcome honour c promotin institution floormap exhibit conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
CENTRO
RICERCHE FIAT
Strada Torino, 50
10043 Orbassano (TO), ITALY
tel. +39 011 9083111
fax +39 011 9083670
www.crf.it
B6 - B10
Il Centro Ricerche Fiat S.C.p.A. (CRF) è stato fondato nel 1976 come polo di riferimento per l’innovazione e la ricerca e sviluppo del Gruppo Fiat. In seguito è stato costituito come Società Consortile per
Azioni con la partecipazione delle Società del Gruppo. Accanto alla sede principale di Orbassano (Torino),
CRF ha tre sedi decentrate (Trento, Bari e Foggia) e opera in Friuli sull’illuminazione e lo stampaggio plastica. Con un organico di più di 850 ricercatori altamente qualificati, CRF dispone di un vasto insieme di competenze tecniche cui si affiancano una serie di laboratori all’avanguardia per la sperimentazione di sistemi
powertrain, per la compatibilità elettromagnetica, l’ analisi sperimentale di noise e vibrations, la simulazione
di guida, lo sviluppo di nuovi materiali e processi produttivi , l’ optoelettronica e le microtecnologie. Gli obiettivi del CRF sono l’utilizzo dell’innovazione come leva strategica e la valorizzazione dei risultati delle proprie
attività attraverso la promozione, lo sviluppo ed il trasferimento di contenuti innovativi in grado di dare distintività e competitività al prodotto. Il CRF sviluppa soluzioni efficaci, creative ed a costi competitivi e favorisce
il trasferimento tecnologico anche attraverso la formazione di personale qualificato. In questo modo sostiene
attivamente la crescita tecnologica del Gruppo Fiat, dei suoi Partner e del territorio in settori quali il veicolo
ed i suoi componenti, l’energia, la mobilità ecologica e sicura, la telematica, i nuovi materiali e le relative tecnologie, la meccatronica, l’ottica.
Centro Ricerche FIAT S.C.p.A. (CRF) was established in 1976 to enable the innovation, research and
development needs of the FIAT Group to be satisfied. The main site of CRF is located near Torino
(Orbassano) in North-West Italy with three branches in Trento, Bari and Foggia. Moreover, advanced R&D
related to lighting and the welding of plastics are conducted at a satellite facility in the Friuli Region of
North-East Italy. With a full-time workforce of more than 850 highly trained professionals, CRF offers a wide
range of technical competencies and is equipped with state-of-the-art laboratories for the testing of powertrains, electro-magnetic compatibility, experimental noise and vibration analysis, driving simulation and
virtual reality, in addition to facilities for the development of new materials and manufacturing processes,
opto-electronics and micro-technologies. CRF uses innovation as strategic lever and attributes value to its
results by promoting, developing and transferring innovation in order to enhance product competitiveness
and distinctiveness. Furthermore the development of effective, creative and competitive solutions is matched
by direct technology transfer which also includes “on the job” training of specialised personnel in the different
areas. In this way, CRF provides vital technological support for growth to Fiat Group, its partners and different regions by conducting research and development activities, frequently related to improving the efficiency
and safety of mobility and transportation by focusing on the development of vehicles with new architectures
and powertrains, innovative materials and advanced solutions for telematics and communications, me-
chatronics and optics.
CHINA NATIONAL
ACADEMIC OF
NANOTECHNOLOGY
& ENGINEERING
(CNANE)
CNANE represent a new R&D model of “central government + local government +
CNANE + Universities/Colleges + enterprises”.
Its main activities includes:
-applying SFC technologies to particle design;
-applying SFC technologies to extraction of Chinese herbal material;
-SFC chromatography system for clinical drug separation;
-CRO – preclinical and clinical research;
-produce and design for DPI and MDIs;
-dynamic UPS.
80, 4th Avenue TEDA,
Tianda S&T Park
300467 Tianjin CHINA
Department: Biomedical
tel. 0086 22 62002900 ext.1127
fax 0086 22 62002984
www.nibc.gov.cn
A6 - A12
23 nanoforum2008
Profili2008_CS3_v4.indd 9
11-09-2008 13:08:08
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
CYANINE
TECHNOLOGIES
S.R.L.
Cyanine Technologies s.r.l.
Via Quarello 11-13,
10135 Torino (TO), ITALY
tel. +39 011 670 63 47
fax +39 011 670 63 51
[email protected]
B6 - B10
CORDIS
Cyanine Technologies s.r.l. è una start-up fondata nel 2006, dopo aver vinto il secondo premio
alla business plan competition regionale Sart-Cup Piemonte. Cyanine Technologies è insediata
nell’ Incubatore di Imprese Innovative dell’Università di Torino.
Il team imprenditoriale è composto da chimici, biologi e biotecnologi. Le attività dell’azienda vanno
dalla ricerca di base su coloranti fluorescenti organici e complessi organometallici luminescenti allo
scale-up dei processi di sintesi, allo sviluppo di prodotti commerciali per specifiche applicazioni nelle
Life Sciences e nell’energia solare fotovoltaica.
L’azienda è anche fortemente focalizzata nella progettazione e sviluppo di nanomateriali per applicazioni hi-tech. Le competenze presenti in azienda includono la sintesi di nano particelle di silice e titania
funzionalizzate sia bulk che porose, quantum dot di silicio funzionalizzati, nano particelle organiche
fluorescenti auto assemblanti.
Attraverso le collaborazioni esistenti con centri di ricerca accademici e aziende farmaceutiche e biotecnologiche, sono stati anche sviluppati dispositive nanobiotecnologici, quali nanoparticelle fluorescent
funzionalizzate con biomolecole per l’applicazione simultanea nell’imaging cellulare e drug-delivery.
Cyanine Technologies s.r.l. is a start-up company incorporated in 2006, after winning the
second prize at Start-Cup Piemonte regional business plan competition. Cyanine Technologies is settled at the University of Torino Innovative Companies Incubator.
The team is composed of chemists, biologists and biotechnologists. Company activities range from
basic research on cyanine dyes and luminescent organometallic complexes to product synthesis
scale up, as well as product development for specific Life Sciences and solar energy applications.
The company is also strongly focused on the design and development of nanomaterials for hitech applications. Company skills include synthesis of both porous and bulk functionalised silica
and titania nanoparticles, functionalised silicon quantum dots, fluorescent autoassembling organic
nanoparticles.
Through our collaboration with academic research centres, pharmaceutical and biotechnological
companies, we also developed nanobiotech tools, such as bio-functionalised porous fluorescent
nanoparticles, for simultaneous imaging and drug delivery.
CORDIS, the Community Research and Development Service, offers a gateway
to the Seventh Framework Programme, with news, upcoming events, guidance
and frequently asked questions to assist users to understand what FP7 is, who can participate in it and who takes decisions on the allocation of the budget to the research
projects that will be funded.
To find project partners, to participate in FP7 programme and to explore other unique
opportunities, please visit http://cordis.europa.eu/fp7
To request more information on CORDIS, please send an e-mail
to [email protected]
CORDIS is a free service provided by the Publications Office of the EU.
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg, LUXEMBOURG
tel. (352) 2929-1
[email protected]
www.cordis.europa.eu
S
nanoforum2008 24
Profili2008_CS3_v4.indd 10
11-09-2008 13:08:18
o
o
o
o
o
forum
noforu
noforu
nanof
nanof
nanof
m nan
nanof
nanof
oforum
um na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nano noforum na forum nan noforum anoforum
a
rum
oforum anoforum anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n orum nano oforum na forum nano noforum n anoforum n oforum
anofo nanofo
n
f
n
n
n
m
a
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
n
forum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nan noforum n forum na anoforum anoforum noforum n m nanofor nanoforum um
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
or
forum nanoforum nanoforum nanoforum forum nan noforum n oforum nan anoforum nanoforum noforum n m nanofor nanoforum rum nanof nanof
n
n
no
fo
ru
na
na
m
oforum nanoforum nanoforum rmation na anoforum mmittee na committee nanoforum anoforum on nanofo e nanoforu orum nano nanoforum nano
s
f
n
n
i
o
m
m
o
m
m
g
c
f
oforu nanoforu useful in welcome honour c promotin institution floormap exhibit conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
CSC INSTITUTE
OF APPLIED
NANOTECHNOLOGY
Office 1314, house 4,
Savelkinsky proezd
124482, Mosca, RUSSIA
tel. 0074952280814
[email protected]
www.institute-nano.ru
The company’s aims are:
PAPERS AND POLYMERS WITH BIOCIDAL PROPERTIES ON THE BASIS OF NANOCOMPONENTS MOONCLAY ™
Developed technology of obtaining of the product MOONCLAY on the basis of nanomodification of ultradispersion powders of mineral clays by ions of biometals (Ag+/
Cu2+).
Developed technology of manufacturing of various papers (securities, writing, health,
etc.) with antibacterial and antifungal properties on the basis of application of nanocomponents MOONCLAY.
BACTERICIDAL AND BIOCOMPATIBLE NANOMATERIALS MOONCLAY ™
Nanocompounds for modification of surfaces of rehabilitation and orthopedic devices
(artificial limbs, exoimplants, bandages, arch supporters, etc.)
Nanocompositions for processing of medical dressings and materials
Nanocompositions for processing of fabrics and textile products (treatment-and-prophylactic, professional, overalls)
ADDITIVE FABEROX™ TO MOTOR FUELS
Improvement of fuel burning, decrease in temperature of hydrocarbons combustions.
Occurrence of a source of additional oxygen at burning.
Decrease in emission of harmful substances in fulfilled gases of cars.
Increase in energy efficiency of motors and reduction of fuel consumption.
BIOCIDAL NANOCOMPONENTS MOONCLAY ™ FOR PROTECTIVE PAINTS AND COATINGS
Biocidal nanocomponents for modification of paints and coatings for protection of ship’s
hulls and bottoms from corrosion and growth by bioorganisms.
Biocidal additives to protective paint and varnish materials used in private life, public
health services, construction and the industry.
A6 - A12
DATA MANAGER
ONLINE
Data Manager Online, il portale verticale rivolto alla comunità ICT.
Nasce nel 2000 con la mission di portare on-line un brand conosciuto dai decision makers ICT, quello della rivista mensile Data Manager (edita dal 1976), mixando i suoi caratteri di approfondimento ed autorevolezza con le caratteristiche proprie
del mezzo internet.
News quotidiane, indagini di mercato, forum, reti, sicurezza, finanza e molto altro su:
www.datamanager.it
Data Manager Online, is a vertical portal dedicated to the ICT community.
It borns in 2000 years with the mission to widespread the already well known
magazine Data Manager, the monthly magazine, for decision makers. It mixes his undisputed content with internet services and facilities.
Daily news, market surveys, forum, security, finance and more on www.datamanager.it.
Via L.B. Alberti, 10
20149 Milano (MI), ITALY
tel. +39 02 33101836
fax +39 02 3450749
[email protected]
www.datamanager.it
S
25 nanoforum2008
Profili2008_CS3_v4.indd 11
11-09-2008 13:16:15
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
DEPARTMENT
OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY,
GOVERNMENT
OF INDIA
Department of Science and Technology is responsible for promoting frontline
research and development. Nano science and technology is one of the Missions
of DST and major initiative has been taken in the last few years.
Technology Bhavan, New Mehrauli Road
110016 New Delhi, INDIA
tel. 009 1112 26534998
fax 009 1981 1550423
[email protected]
http://dst.gov.in
A6 - A12
EDIZIONI FIERA
MILANO
Riviste, newsletter, siti web aggiornati in tempo reale, eventi congressuali, mostre convegno e database ad altissima precisione per azioni mirate di direct
marketing. Senza dimenticare la possibilità di sviluppare progetti esclusivi per soddisfare anche le esigenze di comunicazione più complesse e articolate.
È questo il mondo di Edizioni Fiera Milano, da oggi ancor più protagonista del panorama editoriale b-2-b grazie all’indiscussa leadership dei suoi titoli che, da sempre,
costituiscono un punto di riferimento per la comunità dei tecnici e dei professionisti operanti nei settori della microelettronica, automazione e controllo di processo,
progettazione industriale, componentistica meccanica ed elettromeccanica, assemblaggio, meccanica strumentale e di produzione, tecnologie per l’ambiente, chimica
ed energia.
Edizioni Fiera Milano è in grado di offrire il più ampio ventaglio attualmente disponibile di soluzioni tra loro perfettamente integrate.
Viale Espinasse, 141
20156 Milano (MI), ITALY
tel. +39 02 3660921
fax +39 02 366092525
[email protected]
www.edizionifieramilano.it
S
nanoforum2008 26
Profili2008_CS3_v4.indd 12
11-09-2008 13:16:21
o
o
o
o
o
forum
noforu
noforu
nanof
nanof
nanof
m nan
nanof
nanof
oforum
um na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nano noforum na forum nan noforum anoforum
a
rum
oforum anoforum anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n orum nano oforum na forum nano noforum n anoforum n oforum
anofo nanofo
n
f
n
n
n
m
a
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
n
forum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nan noforum n forum na anoforum anoforum noforum n m nanofor nanoforum um
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
or
forum nanoforum nanoforum nanoforum forum nan noforum n oforum nan anoforum nanoforum noforum n m nanofor nanoforum rum nanof nanof
n
n
no
fo
ru
na
na
m
oforum nanoforum nanoforum rmation na anoforum mmittee na committee nanoforum anoforum on nanofo e nanoforu orum nano nanoforum nano
s
f
n
n
i
o
m
m
o
m
m
g
c
f
oforu nanoforu useful in welcome honour c promotin institution floormap exhibit conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
EL.EN.
ELECTRONIC
ENGINEERING
S.P.A.
Via Baldanzese 17
Calenzano (FI), ITALY
tel. +39 055/8826807
fax +39 055/8832884
[email protected]
www.elengroup.com
EL.EN. is a group of companies founded to develop laser systems for industrial, medical,
and scientific applications. The mother company EL.EN. S.p.A. was established in 1981
in Florence, Italy. The company invests 10% to 12%of its turnover in research and development, collaborating with Research Institutes and Universities worldwide. Actually we have
445 employees in the world. Core Business are CO2 and Nd:YAG laser systems, dye lasers,
Ho:YAG, Er:YAG and excimers lasers for medical, aesthetic, industrial and scientific purposes
and applications.
El.En. is the European Group that invests the greatest amount of resources in the research
and development of new laser systems for Cultural Heritage applications. The Group has
sold no less than 120 lasers for conservation yards and laboratories.
The Group has two complementary research fields carried on in two different companies:
- Quanta System S.p.A., that produces QS lasers with variable wavelength, was the first Italian company that developed a laser for conservation application, at the beginning of ’90.
- El.En. S.p.A., that set up in 1995 the firs SFR laser delivered by an optic fibre, is specialised
in SFR and variable pulse duration lasers for Cultural Heritage applications.
El.En. constantly collaborates with the most important restoration centres and scientific research centres in Italy : OPD, ICR, Laboratorio Musei Vaticani, CNR, Universities. Dissemination, training, master courses, scientific publications are the other main features of El.En.
Group approach to the Cultural Heritage conservation.
B6 - B10
FDA - U.S. FOOD
AND DRUG
ADMINISTRATION
The FDA is responsible for protecting the public health by assuring the safety, efficacy, and security of human and veterinary drugs, biological products, medical devices, our nation’s food supply, cosmetics, and products that emit radiation. The FDA is also
responsible for advancing the public health by helping to speed innovations that make
medicines and foods more effective, safer, and more affordable; and helping the public get the accurate, science-based information they need to use medicines and foods to
improve their health.
Some of the agency’s specific responsibilities include: Biologics, Drugs, Foods, Medical
Devices, Radiation-Emitting Electronic Products, Veterinary products.
5600 Fisher’s Lane, Rockville,
20857, USA
Department: OC/Room 6A-08
tel. 001 301 8277867
[email protected]
www.fda.gov
A6 - A12
27 nanoforum2008
Profili2008_CS3_v4.indd 13
11-09-2008 13:16:28
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
FOR.TEX
Via Livescia, 10
22073 Fino Mornasco (CO), ITALY
tel. +39 031 927988
fax +39 031 929688
[email protected]
www.fortex.it
B7
HEOS EDITRICE
Via Muselle 940 - Isola Rizzuta
37050 Verona (VR), ITALY
tel. +39 045 6970187
fax +39 045 9581855
[email protected]
www.heos.it
La FOR.TEX è un’azienda comasca che si occupa della commercializzazione di prodotti innovativi per l’industria della nobilitazione tessile. Il core business dell’azienda è rappresentato
dalla stampa digitale: le stampanti Monnalisa®, utilizzanti la più evoluta tecnologia Epson, i relativi
inchiostri Genesta®, sviluppati a livello di nanoparticelle per rendere ancora più affidabile e performante l’applicazione della stampa digitale in produzioni industriali di larga scala, nonché i sistemi di
pretrattamento dei tessuti Pregen® che permettono di migliorare ulteriormente la qualità di stampa ed
ottimizzare la resa degli inchiostri.
FOR.TEX non è solo stampa tessile digitale: è un insieme di proposte ad alto valore tecnologico ed
innovativo che va dai prodotti per finissaggio a base di nanoparticelle di biossido di titanio, a prodotti
antiacaro ed antizanzare caratterizzati da una bassissima nocività, a prodotti in grado di migliorare il
senso di comfort dei tessuti, generando ioni negativi, rilasciando aloe o essenze di vario genere.
FOR.TEX tratta anche prodotti in grado di creare nuovi ed interessanti effetti moda, coloranti che variano di colore al variare della temperatura, della luce o dell’umidità, finissaggi in grado di aumentare
la traspirabilità di abbigliamenti sportivi di poliestere o di rendere perfettamente idrorepellente ed
antimacchia qualsiasi fibra. FOR.TEX è anche attiva nello sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie per
l’utilizzo in larga scala della tecnologia plasma nella nobilitazione tessile: dalla pulizia preliminare del
tessuto al suo finissaggio finale.
FOR.TEX is a company located near Como that deals in innovative products for the textile
finishing industry. The company’s core business is digital printing: the Monnalisa® printers, that
use Epson’s latest technology and the related Genesta® inks, which were developed using nano scale
particles in order to reach a higher performing and more reliable large scale industrial printing process. In addition, FOR.TEX has also developed the pre-treatment systems Pregen® that allow to improve
the printing quality and to optimize the colour strength.
FOR.TEX is not only textile digital printing oriented: it is a combination of high tech, very innovative
proposals, from finishing products based on nanoparticles made of titanium dioxide, to antimite and
antimosquito products, that are ecologically friendly, to products that improve the comfort effect of
fabrics through the generation of negative ions or the release of aloe or fragrances. FOR.TEX also
deals in products that are used to make new and special fashion effects, dyestuffs and pigments that
change colour when the temperature changes or after exposure to sunlight or when the humidity
increases. FOR.TEX has also products for finishings that increase the breathability of polyester sportswear or that allow to obtain a perfect water-proof and stain-proof fabric. FOR.TEX has also been
developing new products and technologies for large scale application of the plasma technology in
the textile field: from preliminary textile scouring until finishing.
Heos.it settimanale di scienze, politica, cultura.
Per essere informato sugli argomenti più scottanti della società della conoscenza.
Spazio, genetica, organismi geneticamente modificati, energie rinnovabili.
Gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici. Lo stato della ricerca sul fotovoltaico del futuro.
La questione dell’energia prodotta dal nucleare. Energia da fusione nucleare. La fusione fredda.
L’idrogeno come vettore. Fotovoltaico ed elettrolizzatori.
La certificazione energetica degli edifici.
Il mondo quantistico. Storia, attualità politica, interviste.
Si riceve su abbonamento. Esce il venerdì. In pdf, 14 pagine.  
Per informazioni scrivi [email protected] .
Visita il nostro heos.it online www.heos.it
S
nanoforum2008 28
Profili2008_CS3_v4.indd 14
11-09-2008 13:16:41
Profili2008_CS3_v4.indd 15
11-09-2008 13:16:52
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
I-CANNANO
Innovation Center for Applied Nanotechnology (I-CanNano) is brainchild of Dr. Arup
Chatterjee, a global authority on nanotechnology & nano-materials. I-CanNano is a classic story of technology entrepreneurship where decade long research on nanotechnology has
grown up from laboratory scale to industrial scale and now commercializing plethora of hi-tech
innovative & high performance nanotech enabled products in global markets. I-CanNano has
developed robust process technology for industrial scale manufacturing of nano-materials that
are tunable in size & structure, scalable, and highly pure in terms of quality. I-Can manufactures
not only major elements of periodic table in nano-form but also bi/tri-metallic alloys and their
compounds. This includes nano Fe, Ag, Au, Al, Pt, Pd, Co, Ni, Cr, Zn, Ceria, Iron Oxide, Zinc
Oxide etc.  Also, many novel structures of carbon viz. porous nano-carbon, carbon nano-fiber,
nano-tubes, diamond like carbon, graphite structures, ‘Y’ junction carbon, flower structure etc.
I-CanNano has not restricted its activity in the field of nano-materials but also graduated to
development of applications in various areas of paints & coatings, composites, filters, catalysts,
electrodes, drug delivery etc. This successful development of nano-products is due to graduation from 1st generation nanotechnology to 3rd generation nanotechnology of ordered
nano-structures that takes care of excellent dispersion characteristics.
Innovation Center for Applied
Nanotechnology (I-CanNano)
22° Hemchandra Mukheerjee Road,
Barista, Kolkata, 8, INDIA
tel. 0091 9903890501
[email protected]
www.ican-nano.com
A6 - A12
ICE
The Italian Institute for Foreign Trade (I.C.E., Istituto nazionale per il Commercio Estero) is
the Italian government agency entrusted with the promotion of trade, business opportunities and industrial co-operation between Italian and foreign companies.
ICE supports the internationalisation of Italian firms and their consolidation in foreign markets
and operates through 17 offices in Italy and 115 offices in 86 countries in the world.
Both through its own networks and by entering into strategic alliances with international Bodies and Organisations, the Italian Institute for Foreign Trade offers a range of information and
services that contribute to the creation of value added, thus underscoring the vital importance
of knowledge in a world in which the emphasis is shifting from the production of material
goods to the provision of related services.
The Italian Institute for Foreign Trad’s training activities are based on the following pillars: research, innovation, communication and quality control of training processes, agreements and
programmes with Italian Regions and local government for the training of foreigners, students
and firms.
Via Listz, 21
00144 Roma EUR (RM), ITALY
tel. +39 06 59921
fax +39 06 54218249
[email protected]
www.ice.it
Through international fairs, missions of exporters, exhibitions, congresses, communications and
other initiatives in the Public Promotional Programme, the Italian Institute for Foreign Trade increases business opportunities and supports companies in their entrance into different markets,
improves the image of the ‘Made in Italy’ brand and promotes industrial co-operation and
foreign investments in Italy.
To encourage mutual contacts among businesses and the scientific and academic world and
interaction between production and research is fundamental to the development of a competitive and successful industry.
A6 - A12
nanoforum2008 30
Profili2008_CS3_v4.indd 16
11-09-2008 13:16:58
o
o
o
o
o
forum
noforu
noforu
nanof
nanof
nanof
m nan
nanof
nanof
oforum
um na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nano noforum na forum nan noforum anoforum
a
rum
oforum anoforum anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n orum nano oforum na forum nano noforum n anoforum n oforum
anofo nanofo
n
f
n
n
n
m
a
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
n
forum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nan noforum n forum na anoforum anoforum noforum n m nanofor nanoforum um
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
or
forum nanoforum nanoforum nanoforum forum nan noforum n oforum nan anoforum nanoforum noforum n m nanofor nanoforum rum nanof nanof
n
n
no
fo
ru
na
na
m
oforum nanoforum nanoforum rmation na anoforum mmittee na committee nanoforum anoforum on nanofo e nanoforu orum nano nanoforum nano
s
f
n
n
i
o
m
m
o
m
m
g
c
f
oforu nanoforu useful in welcome honour c promotin institution floormap exhibit conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
INNOVARE
Via Crispi, 19
21100 Varese (VA), ITALY
tel. +39 0332 283009
fax +39 0332 234666
[email protected]
www.rivistainnovare.com
S
INNOVHUB
INNOVARE è una rivista trimestrale di carattere tecnico-scientifico con taglio divulgativo
patrocinata da CONFAPI (Confederazione delle Associazioni della Piccola Media Industria) che si rivolge alla Piccola e Media Impresa e tratta di innovazione tecnologica. INNOVARE dà la possibilità di far conoscere le tecniche innovative che hanno consentito alle Aziende di
emergere e distinguersi nel proprio settore, migliorando la qualità delle proprie offerte. Per questa ragione INNOVARE si candida quale strumento per “proporsi”, un’occasione per dire quello
che si fa, per scoprire che spesso tra i piccoli numeri ci sono le grandi idee, così come le avanguardie tecnologiche e creative. INNOVARE viene distribuita in abbonamento alle A.P.I. territoriali (che a loro volta le distribuiscono gratuitamente ai loro associati), a chiunque ne faccia richiesta, gratuitamente ai nostri inserzionisti e ad aziende da loro segnalate. Viene inoltre distribuita a
Atenei scientifici italiani ed esteri, Istituti di Ricerca italiani ed esteri, alle Regioni, ai Ministeri, alle
rappresentanze italiane all’estero. INNOVARE viene anche pubblicata integralmente on-line sul
sito www.rivistainnovare.com.
INNOVARE is a quarterly magazine of general technological and scientific news
sponsored by CONFAPI (Confederation of the associations of SMES), which is for
the interest of SMES. The presence of a highly active spirit of enterprise in our country allows us to deal with a wide range of subjects, covering numerous industrial sectors
(technological, IT, construction, machinery manufacturing, food, chemical, textile etc.).
INNOVARE provides a showcase for innovations which have enabled companies to
become leaders and distinguish themselves in their sector, improving the quality of their
products. For this reason INNOVARE is an ideal instrument for promoting, a chance to
describe what you do, to discover that often in small numbers there are big ideas and the
same goes for new technological and creative trends. INNOVARE is distributed by subscription to the local APIs (who intern distribute free to their members) and also by subscription to the general public; the magazine is free for our advertisers and for companies
recommended by them. It is also distributed to Scientific Universities in Italy and abroad,
research institutes, Regions, Ministries, Italian consulates and embassies abroad.
INNOVARE is completely published on line: www.rivistainnovare.com.
Innovhub is the new Special Agency for Innovation of the Chamber of Commerce of
Milan. Born in 2008 as evolution of Euro Info Centre, the Special Agency born in 1987
to provide information  and  consultancy services to SMEs on all European issues, Innovhub
is focused on innovation, technology transfer, grants and loans.
The goals of Innovhub are:
- to provide the creation of an environment that is favourable to the development of innovative processes and enterprise culture;
- to provide information services as a first contact point for SMEs and public and private
subjects on all innovation related matters;
- to provide assistance on planning and development of innovation related projects inside
SMEs, also cooperating with centres of excellence;
- to provide value  added  services as a technical structure supporting the access of SMEs
and public and private subjects to financing opportunities at European, national, regional
and local level.
Azienda Speciale per l’innovazione
Camera di Commercio di Milano
Via Camperio, 1
20123 Milano (MI), ITALY
tel. +39 02 85155237
fax +39 02 85155308
www.innovhub.it
A1
31 nanoforum2008
Profili2008_CS3_v4.indd 17
11-09-2008 13:17:06
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
KONCERN
“NANOINDUSTRIJA”
Ul.Bol’shaja Tatarskaja,38
115184 Mosca, RUSSIA
tel. 0074959535394
[email protected]
www.nanotech.ru
The company’s mission is to use nanotechnologies to form production of a new type and
develop a new generation of products aimed at improving living conditions and quality of life of people. Its goal is to accumulate the critical mass of scientific and technological
developments as well as financial, professional and other resources and to create the basis
for the development of a new branch of industry - nanoindustry.
The comapany’s main activity are:
mutually beneficial partnership; strategy of marketing; integration of scientific and technical
potential and efforts to implement promising innovation projects; attraction of funds and facilities from various sources and their efficient use for project implementation.
The aims of the company are:
To implement the Comprehensive Target Programme “Formation and Development of the
Basis for Nanoindustry”. To promote research and production cooperation among enterprises, research institutes and institutes of higher education in the sphere of nanotechnologies.
To establish market for nanoproduction and attract non-government funds and investments
to nanoindustry. To organize commercialization process for innovation development works
and inventions in the sphere of nanotechnologies on a professional basis (including preparation for commercialization, marketing, customs procedures execution, contract drafting,
technology transfer, etc.). To organize new high-tech production and create employment for
skilled specialists. To develop educational and training programmes for specialists of enterprises and institutions in the sphere of nanotechnologies; to educate a new generation of
specialists with different levels of qualification; to establish centers for joint use and school
laboratories to undertake this task. To offer consulting, information and other services related
to business development in the field of nanotechnologies to Russian and foreign companies.
A6 - A12
LATEMAR-CHILAB
Palazzo “L. Einaudi”
Lungo Piazza d’Armi, 6
10034 Chivasso (TO), ITALY
tel. +39 011 9114899
fax +39 011 91364.90
www.latemar.polito.it
A16
Xlab (Laboratorio Materiali e Microsistemi) and LATEMAR (LAboratorio di Tecnologie Elettrobiochimiche Miniaturizzate per l’Analisi e la Ricerca) – Politecnico di Torino
Xlab (www.polito.it/micronanotech) è un laboratorio dedicato alla progettazione e realizzazione di micro
e nanosistemi rivolto alla ricerca di base e al trasferimento tecnologico. Il Laboratorio dispone di competenze tecnico-scientifiche nel settore dei materiali, dei processi, dei dispositivi per MEMS and NEMS.
Nel 2005 il Politecnico of Torino, in qualità di responsabile di Xlab, è stato incaricato dal MIUR per il
coordinamento del Progetto LATEMAR dedicato alla creazione di un Centro di Eccellenza pubblicoprivato nel settore delle nanotecnologie applicate al biotech. LATEMAR (LAboratorio di Tecnologie Elettrobiochimiche Miniaturizzate per l’Analisi e la Ricerca) è un laboratorio diffuso che unisce e coordina
eccellenze nella ricerca di base e centri R&D di industrie altamente qualificate nei settori dei micro e
nano-dispositivi per genomica, post-genomica, bio-medicina, farmacologia e agro-alimentare. Focus del
Lab è lo sviluppo di dispositivi avanzati per l’analisi, la diagnosi e la terapia nel settore biomedicale,
farmacologico, agro-alimentare, in particolare per analisi del DNA, RNA, proteine e cellule.
Xlab (www.polito.it/micronanotech) is a laboratory dedicated to design and realization of micro
and nanosystems with a specific focus on technological transfer. The laboratory collects technological and fundamental knowledge for materials analysis, processes, devices and circuits design suitable for
MEMS and NEMS. Politecnico of Torino, as responsible of the Xlab, on 2005 was funded by the Italian
University Ministry as coordinator of LATEMAR enterprise for the creation of a Centre of Excellence
involved in public and private researches in the strategic fields of nanotechnologies applied to biotech.
LATEMAR (LAboratorio di Tecnologie Elettrobiochimiche Miniaturizzate per l’Analisi e la Ricerca) is a
diffused laboratory that merges and coordinates the excellences in the basic research related to the development of micro and nano-devices and sensors for genomic, post-genomic and biomedicine together
with R&D centres of extremely qualified Companies.
Focus of the Lab is the development of advanced devices for diagnostics and therapeutics in the biomedical, pharmacological and food fields, in particular for DNA, RNA, proteins and cells analysis. The
initiative is included into the great effort that Politecnico of Torino is leading to encourage the application
of new technologies in all the industrial sectors.
nanoforum2008 32
Profili2008_CS3_v4.indd 18
11-09-2008 13:17:16
o
o
o
o
o
forum
noforu
noforu
nanof
nanof
nanof
m nan
nanof
nanof
oforum
um na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nano noforum na forum nan noforum anoforum
a
rum
oforum anoforum anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n orum nano oforum na forum nano noforum n anoforum n oforum
anofo nanofo
n
f
n
n
n
m
a
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
n
forum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nan noforum n forum na anoforum anoforum noforum n m nanofor nanoforum um
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
or
forum nanoforum nanoforum nanoforum forum nan noforum n oforum nan anoforum nanoforum noforum n m nanofor nanoforum rum nanof nanof
n
n
no
fo
ru
na
na
m
oforum nanoforum nanoforum rmation na anoforum mmittee na committee nanoforum anoforum on nanofo e nanoforu orum nano nanoforum nano
s
f
n
n
i
o
m
m
o
m
m
g
c
f
oforu nanoforu useful in welcome honour c promotin institution floormap exhibit conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
NAKSAN
PLASTIKA A.S.
The main products of the company are:
-Industrial Shrink Films, Stratch Films, Pallet Covers, Heavy Duty Sacks, Greenhouse
Films, Mulch Films;
-Home Textile Packaging And Every Kind Of Printed And Unprinted Bags And Sacks;
-Coated And Uncoated Pe And Pp Tarpaulin & Fabrics, Big-Bag Fabrics, Big-Bag (Fibc),
Pvc Coated Polyester Tarpaulin, Geotextiles; Agro Textile Fabrics, Leno Fabrics, Woven
Irrigation Pipes;
-All Kind Of Carpet Yarns;
-Carpets Under Pierre Cardin Brand, Cartoon Characters Bratz, Sonic X And Superman, License With Mga.
Organize san. 18. cd, foreign relation–
27120 Gaziantep, TURKEY
tel. 0090 3422112166
fax 0090 3422112237
[email protected]
www.naksan.com
A6 - A12
NANOBRIGHT
TECHNOLOGIES
Pte Ltd
NanoBright Technologies develops applications using luminescent materials. Some
of the applications that NanoBright is capable of developing include – security
ink that can be used in defence or anti-fraud detection; long afterglow paint that will
reduce the need for lighting in dark areas; increasing the efficiency of solar cells using our up and down conversion materials and bioimaging probes with the capability
to replace quantum dots, being some of them.
35, Kallang Pudding ROAD,
# 02-11, Tong Lee Building,
349314 SINGAPORE
tel. 0065 67461373
fax 0065 67450674
[email protected]
[email protected]
A6 - A12
33 nanoforum2008
Profili2008_CS3_v4.indd 19
11-09-2008 13:17:24
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
NANOGLOBE
Pte Ltd
#48-02 OCBC Centre
65 Chulia Street
049513 SINGAPORE
tel. 0065 65353112
fax 0065 65343100
Portable:0065 98560483
[email protected]
www.nano-globe.biz
NanoGlobe is a leading nanotech consulting company based in Singapore that
provides valuable services to its corporate, government and research institution
customers in nanotechnology investment, policy and R & D strategy and planning. It
provides business support to local nanotechnology start ups through marketing, fund
raising, business partnership matching and other business development related activities. NanoGlobe also advises and assists foreign companies to expand their business
throughout Asia and locate their Asian strategic headquarter in Singapore.
Its services include
-Business development in Asia
(including R & D and commercialization cooperation, Financing and marketing)
-Business incubation
-Marketing and sales strategic assistance
-Business matching meeting
-Information Services with intelligence analysis
-Database building
-Due diligence
-Event Organizing
The company was founded Dr Lerwen Liu who is an internationally well-known nanotechnology specialist for her insight and professional services in the global nanotechnology policy, network, business matching, competitiveness assessment and business
development.
A6 - A12
NANOMAT
V.le Settimo Severo, 65
10133 Torino (TO), ITALY
tel. +39 011 6608425
fax +39 011 6608426
[email protected]
www.nanomat.it
Nanomat è un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS Nanomat), costituita nel gennaio
2007, per promuovere la sperimentazione e la diffusione delle nanotecnologie nel territorio
piemontese facendo dialogare le piccole e medie imprese piemontesi con il mondo della ricerca scientifica, attuando innovazione industriale e trasferimento tecnologico. Capofila mandatario
dell’ATS è ASP, Associazione per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico del Piemonte, e i partner
sono il Corep (Consorzio per la ricerca e l’educazione permanente), il Centro Interdipartimentale
di Eccellenza Superfici e Interfasi Nanostrutturate (NIS) dell’Università degli Studi di Torino, il Centro
NanoSistemi dell’Università del Piemonte Orientale, Il Dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico di Torino, l’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici
del CNR e l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica.
I partner di Nanomat hanno costituito un Centro di Competenza diffuso sulle nanotecnologie applicate ai materiali compositi polimerici, ai materiali compositi magnetici, ai rivestimenti innovativi,
ai materiali per l’industria tessile, ai biomateriali e ai beni culturali, che rappresenti un serbatoio di
know-how a disposizione del tessuto industriale regionale.
Per garantire un efficace collegamento con le aziende piemontesi, per coinvolgere il maggior
numero di imprese e per gestire i diversi soggetti coinvolti e le risorse impiegate, Nanomat può
contare sulla collaborazione di Confindustria Piemonte, Unione Industriale di Torino, AMMA, API e
Finpiemonte. Insieme a tali enti Nanomat ha promosso la nascita del Club delle Nanotecnologie,
un’associazione di aziende interessate all’introduzione delle nanotecnologie nei propri processi e
prodotti e alla collaborazione con aziende ed enti internazionali all’avanguardia nel campo.
Nella realizzazione dell’obiettivo si è scelto di adottare una strategia che mira alla diffusione
dell’impiego dei materiali nanostrutturati nelle aziende operanti nel territorio regionale con l’obiettivo di dare una spinta all’innovazione tecnologica principalmente in piccole e medie aziende che
difficilmente sono in grado di portare avanti ricerca nanotech in modo autonomo.
B6 - B10
nanoforum2008 34
Profili2008_CS3_v4.indd 20
11-09-2008 13:17:37
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
�����������������
��������
�������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������
���������������
Profili2008_CS3_v4.indd 21
11-09-2008 13:17:50
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
NANOMATERIALS.IT
Nanomaterials.it raccoglie le esperienze di due laboratori del Dipartimento di
Chimica Materiali e Ingegneria Chimica “G.Natta” del Politecnico di Milano: il
Laboratorio di ingegneria delle superfici ed il Laboratorio tecnologie chimiche speciali.
Questi due laboratori si sono specializzati nella sintesi elettrochimica di nanostrutture
e nanomateriali e nella catalisi industriale, attraverso collaborazioni con aziende nazionali ed internazionali e finanziamenti istituzionali sia italiani che europei. Risultati
importanti delle attività svolte sono i processi di produzione e gli impieghi dei nanotubi
di carbonio (CNT) e degli ossidi anodici nanoporosi (allumina e titania), entrambi in
fase industrializzazione. Le attività di ricerca riguardano anche lo sviluppo di processi
di sintesi di nanoparticelle di ossidi puri, misti e di metalli supportati, nanofili e nanoparticelle metalliche, film sottili ed ultrasottili.
Politecnico di Milano
Dipartimento di Chimica Materiali
e Ingegneria Chimica “G.Natta”
Via Mancinelli 7,
20131 Milano (MI), ITALY
[email protected]
www.nanomaterials.it
A4
NANOSURFACES
Via Matteotti,37, 40057
Granarolo dell’Emilia (BO), ITALY
tel. +39 051 6065900
fax +39 051 763428
[email protected]
www.nanosurfaces.it
B14
Nanosurfaces, spin-off del Politecnico di Milano, nasce per sviluppare tecnologie sui rivestimenti
sul titanio e le sue leghe, in ambito biomedicale e non.
Grazie alla tecnologia sviluppata nell’Ateneo milanese, Nanosurfaces può fornire tecniche di coating
prive di riporto di materiale, sia per finalità osteointegrative, antibatteriche, antiusura-antifretting ed
autolubrificanti, sia con finalità di colorazione.
I settori di interesse sono: biomedicale: dentale, ortopedico e nelle applicazioni dove sono richiesti rivestimenti biomimetici, antibatterici ed antifretting; meccanico: areonautico, nautico e meccanica avanzata, se necessari rivestimenti autolubrificanti, antiusura-antifretting; edilizia, arredamento ed oggettistica,
per colorazioni speciali su pannellature di titanio per rivestimenti di esterni ed interni, con la possibilità
anche di sviluppare caratteristiche antinquinamento ed antifumo, ed oggettistica in titanio.
Maggiori informazioni su Biorough™, Biospark™, TiCare™, TiHard™ e TiColor™, visitando
www.nanosurfaces.it
NanoSurfaces, spin-off of Politecnico di Milano, was created for providing surface treatments and
finishing of titanium, tantalum and other high technology alloys for biomedical devices and high
technological applications.
NanoSurfaces offers titanium and its alloys surface treatments for improving metal osteointegration, antibacterial properties, anti-fretting and anti-galling feature. Furthermore, NanoSurfaces owns exclusive
know-how for high quality titanium coloring.
NanoSurfaces provides surface treatments for:
Biomedical applications: dental and orthopedic prosthesis where osteointegration, anti-bacterial properties and low fretting corrosion are requested features;
Mechanical applications: surface treatments for anti-galling, high wear resistance and low fretting corrosion application in aerospace, naval and mechanical fields;
Design and architecture applications: high quality coloring for inside and outside panels and valuables,
and anti-pollution and anti-smoke surface treatments.
NanoSurfaces boasts exclusive ownership of the following trademarks: BioRough™, BioSpark™, TiCare™,
TiHard™ and TiColor™.
nanoforum2008 36
Profili2008_CS3_v4.indd 22
11-09-2008 13:17:57
o
o
o
o
o
forum
noforu
noforu
nanof
nanof
nanof
m nan
nanof
nanof
oforum
um na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nano noforum na forum nan noforum anoforum
a
rum
oforum anoforum anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n orum nano oforum na forum nano noforum n anoforum n oforum
anofo nanofo
n
f
n
n
n
m
a
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
n
forum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nan noforum n forum na anoforum anoforum noforum n m nanofor nanoforum um
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
or
forum nanoforum nanoforum nanoforum forum nan noforum n oforum nan anoforum nanoforum noforum n m nanofor nanoforum rum nanof nanof
n
n
no
fo
ru
na
na
m
oforum nanoforum nanoforum rmation na anoforum mmittee na committee nanoforum anoforum on nanofo e nanoforu orum nano nanoforum nano
s
f
n
n
i
o
m
m
o
m
m
g
c
f
oforu nanoforu useful in welcome honour c promotin institution floormap exhibit conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
NANOTECH LTD.
The main activities of the company are:
- ag+ containing antimicobial nano particle manufacturing
- air prufication unit desinning and manufacturing
- water purification unit design and manufacturing
- antimicrobial coating of biomedical implants
- antimicrobial coating of urinery catheter
- textile application of antimicrobial materials
- piezoelectric transducer design and development
- nanometric displacement device design and manufacturing
- electronic ceramic materials
Andolu technology research Park.,
Innovation BLV. – 2 Piramid No.4,
Eskisehir, TURKEY
tel. 0090 2223243541
[email protected]
[email protected]
HIGH QUALITY PRODUCTS: the company has experience on antimicrobial material
sythtesis and application for more than 10 years. The company developed biocompatible silver ion contating antimicrobial agent. The company can manufacture nano to micrometer size powder and also are working on various ceramic, textile, plastic and biomedical companies to make their product antimicrobial.
LICENSES/TRADE MARKS/QUALITY CERTIFICATIONS/PATENTS: 3 Licenses
INNOVATIVE PROCESSES/SERVICES/PRODUCTS: 4 Innovative processes
R&D CAPACITY: %30 of the income
EXPERTISE: the company has expertise on antimicrobial materials and piezoelectric
transducer, and electronic ceramic materials
www.nanotech.com.tr
A6 - A12
NATIONAL CENTER
FOR NANOSCIENCE
AND TECHNOLOGY
11, North 1 Block, Zhongguancun,
Haidian District,
Beijing 100080 CHINA
tel. 0086 10 82545586
fax 0086 10 82545586
[email protected]
www.nanoctr.cn
The National Center for Nanoscience and Technology (NCNST) of China is cofounded by Chinese Academy of Sciences (CAS) and Ministry of Education . It is
a subsidiary non-profit organization of CAS which enjoys full financial allocations with
a status of independent non-profit legal entity.
The NCNST adopts a system that its director takes full responsibilities under leadership
of a governing board. Its first director is Bai Chunli, an academian of CAS. The center
established an academic committee which aids the governing board to determine
important research areas and moving directions of NCNST.  
In NCNST, basic and applied researches in nanoscience have been positioned as the
main research directions.  Its objective is to build a public technological platform and
research base for nanoscience, which is featured with state- of- the- art equipments
and is open to both domestic and international users.
The NCNST mainly consists of following branches, nano-processing & nano-device
laboratories, nano-materials & nano-structure laboratories, nano-medicine & nanobio-biotech laboratories, nano-structure characterization & test laboratories, coordination laboratories, a website and some databases for nanoscience.
  
A6 - A12
37 nanoforum2008
Profili2008_CS3_v4.indd 23
11-09-2008 13:18:04
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
NATIONAL INSTITUTE
OF ADVANCED
INDUSTRIAL SCIENCE
AND TECHNOLOGY
Nanotechnology Research Institute (NRI) is the core of diverse nanotechnology
activities in the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Japan. The Institute is strongly committed to long-sighted and strategic advancement of methodology and concepts in nanomaterials and device technology,
elucidation and utilization of novel physical, chemical and biological phenomena on
the nanometer regime, and their extension to industrially relevant technologies. Competitive staff researchers with a wide interdiciplinary spectrum are exploring the NanoWorld day in and day out.
1-1-1, Umezono, Tsukuba – Ibaraki
–305-8568, Tsukuba, JAPAN
Department: Nanotechnology
Research Institute
tel. 0081 298615538
[email protected]
http://unit.aist.go.jp/nanotech/
A6 - A12
NATIONAL
INSTITUTE FOR
INTERDISCIPLINARY
SCIENCE AND
TECHNOLOGY
NIIST is a constituent Laboratory of CSIR, India engaged in R&D Programs in the
area of Agroprocessing, Chemical Sciences, Materials & Minerals, Biotechnology
and Process Engineering and Environmental Science & Technology.
The programmes have a blend of basic research and technology development & commercialisation; have specific thrusts on frontier areas of research, National Mission
Projects, regional resource-based activities and R & D - Industry - Academia linkages.
The Laboratory has excellent collaborative programmes with major National & International agencies too. The main activities are research, development and human research in the areas of chemistry and materials science.
Council of Scientific and Industrial
Research, Trivandum – 695019 INDIA
Department: Chemical Sciences and
Technology Division
tel. 0091 4712515 0091 9847356057
[email protected]
w3rrlt.csir.res.in
A6 - A12
nanoforum2008 38
Profili2008_CS3_v4.indd 24
11-09-2008 13:18:14
o
o
o
o
o
forum
noforu
noforu
nanof
nanof
nanof
m nan
nanof
nanof
oforum
um na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nano noforum na forum nan noforum anoforum
a
rum
oforum anoforum anoforum n anoforum n anoforum n anoforum n orum nano oforum na forum nano noforum n anoforum n oforum
anofo nanofo
n
f
n
n
n
m
a
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
n
forum anoforum anoforum anoforum anoforum forum nan noforum n forum na anoforum anoforum noforum n m nanofor nanoforum um
n
n
n
n
n
o
o
a
a
u
n
or
forum nanoforum nanoforum nanoforum forum nan noforum n oforum nan anoforum nanoforum noforum n m nanofor nanoforum rum nanof nanof
n
n
no
fo
ru
na
na
m
oforum nanoforum nanoforum rmation na anoforum mmittee na committee nanoforum anoforum on nanofo e nanoforu orum nano nanoforum nano
s
f
n
n
i
o
m
m
o
m
m
g
c
f
oforu nanoforu useful in welcome honour c promotin institution floormap exhibit conferen rum nano nanoforu nanoforu nano
ORDINE
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI
MILANO
Corso Venezia, 16
20121 Milano (MI), ITALY
tel. +39 02 76003731
fax +39 02 76004789
[email protected]
www.ordineingegneri.milano.it
POP B
PHYCHIP
CORPORATION
Gli Ordini degli Ingegneri sono enti di diritto pubblico istituiti per legge. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano è stato istituito nel 1928. A capo dell’ Ordine è  posto un Presidente affiancato per Milano da 14 Consiglieri. L’Ordine è per legge delegato a tutelare la professione di ingegnere, sia libera che dipendente e provvede alla formazione del proprio Albo. L’attività dell’Ingegnere è considerata di rilevante interesse pubblico da svolgere nel rispetto dei principi di moralità, probità e correttezza. Ad oggi sono iscritti presso l’Ordine di Milano circa 11000
ingegneri nella sezione A (laurea quinquennale) e 101 nella sezione B (laurea triennale o diploma
universitario) con la seguente ripartizione professionale: Impiegati Ente Privato; Liberi Professionisti;
Impiegati Ente Pubblico; Docenti; Dirigenti; Altri. Al di là del ruolo istituzionale, l’Ordine vuole porsi
come riferimento per le diverse figure e competenze in cui la moderna ingegneria si va’ articolando, raccogliendo le esigenze che nascono lungo il cammino professionale di ogni iscritto. Nell’Ordine operano 23 Commissioni specialistiche in assistenza del Consiglio. L’Ordine, attraverso la sua
Fondazione, organizza seminari, corsi, ed altri eventi tesi all’aggiornamento degli iscritti.
The engineers Orders are recognised by the law as public institutes. The engineers Order of
Milan has been founded in 1928. The President is the chief of the order which has 14 Councillors in Milan. The laws admit the order to safeguard the engineer profession, both like freelance
and as employee and provide to the creation of their own Register. The engineer activity is consider most important for the public interest and to be performed in the respect of the morals, probity and correctness values. Today 11000 engineers of Section A (5 years of academic degree)
are members of the Engineers order of Milan, while 101 of Section B (3 years of academic degree
or university diploma) are enrol on these professional functions: employees of a private organisation, freelance, employees of a public organisation, teachers, managers or other. A part form the
institutional role, the Order is a point of reference, follows where is going this sector, and collect
the needs of every professional member. 23 specialised Commissions offer their assistance to the
Council. The engineers Order with his Foundation, organises seminars, courses, and events aiming
the updating of their members.
Commercialization of research done at US Government labs, leading universities,
and big corporate labs for commercialization. We also work as contractors to
various government agencies in the United States for providing high-tech expertise on
various high-tech projects. The company also provides high-tech marketing and market
research help to international customers. In addition we provide technical experts in
patent litigation. Phychip Corporation help US Government Agencies with contract
help in finance and accounting. Provide technical experts in patent litigation and
merger and acquisition situations, etc.
1290 Parkmoor Avenue,
3rd floor - San Jose
95126 (CA), USA
tel. 001 408 5546814
[email protected]
www.phychip.net
A6 - A12
39 nanoforum2008
Profili2008_CS3_v4.indd 25
11-09-2008 13:18:21
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
PLASMA
SOLUTION
c/o Dipartimento di Chimica,
Università di Bari
Via Orabona 4, 70126
Bari (BA), ITALY
tel. +39 080 5442080
fax +39 080 5443405
[email protected]
www.plasmasolution.it
B5
POLITECNICO
DI MILANO
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano (MI), ITALY
tel. +39 02 23991
[email protected]
www.polimi.it
Primo spin-off all’Università di Bari (UNIBA), PLASMA SOLUTION (PS) è fondata nel
2004 da R. d’Agostino, F. Fracassi e P. Favia, docenti al Dipartimento di Chimica UNIBA con ampio know-how in Chimica dei Plasmi.
PS ottimizza, adatta e implementa per il cliente processi di modificazione superficiale via plasma per packaging, tessile, carta, polimeri, compositi, biomateriali, design, protezione dalla
corrosione, beni culturali e altri settori. PS realizza reattori di varie dimensioni, progettati ad
hoc sulle esigenze di ricerca, industriali e economiche del cliente.
PROCESSI: aumento di adesione tra materiali; coating protettivi anti-corrosione e anti-tarnish
per metalli/leghe; strati protettivi su materiali lapidei; superfici stampabili, antimacchia e flame-retardant per carta, polimeri e tessuti; superfici idrofile; superfici super-idrofobe; film duri
anti-graffio; processi per applicazioni biomediche; processi per filtri e membrane; coating anti-batterici; coating detaching per stampi; processi anti-contraffazione; trattamenti su polveri;
superfici non fouling; superfici a basso attrito.
First spin off-company of the University of Bari (UNIBA), PLASMA SOLUTION (PS) is
founded in 2004 by R. d’Agostino, F. Fracassi and P. Favia, professors at the UNIBA
Department of Chemistry with vast know-how in Plasma Chemistry.
PS optimizes, tailors and scales-up for the customer surface modification plasma processes for packaging, textiles, paper, polymers, composite materials, biomaterials, design, corrosion protection, cultural heritage, and other areas. PS can realize reactors of different dimensions, engineered for the research, industrial and economical needs of the customer.
PROCESSES: improved adhesion between materials; protective anti-corrosion anti-tarnish
coatings for metals/alloys; protective layers on stone materials; printable, anti-stain and
flame-retardant surfaces for paper, polymers and textiles; hydrophilic surfaces; super-hydrophobic surfaces; hard anti-scratch films; processes for biomedical applications; processes for filters and membranes; anti-bacterial coatings; detaching coatings for moulds; anticounterfeiting processes; treatment of powders; non fouling surfaces; reduced friction surfaces.
Il Politecnico di Milano è un’università scientifico-tecnologica che forma ingegneri,
architetti e disegnatori industriali, con variegate e innovative specializzazioni,
dedicando grande attenzione a tutti gli aspetti della formazione.
L’Ateneo da sempre punta sulla qualità e sull’innovazione della didattica e della ricerca che si sostanziano in un rapporto fecondo con la realtà economica e produttiva,
attraverso la ricerca sperimentale e il trasferimento tecnologico.
L’attività di ricerca costituisce un percorso parallelo a quello della cooperazione e
delle alleanze con il sistema industriale.
L’alleanza con il mondo industriale consente all’Ateneo di assecondare la vocazione
dei territori in cui opera e di essere da stimolo per il loro sviluppo. Numerose sono le
aree formative e di ricerca, nelle quali il Politecnico si è distinto nella sua storia e che
hanno alimentato una tradizione di eccellenza che si è via via rinnovata.
The “Politecnico di Milano” is a science and technology university producing engineers, architects and industrial designers through a variety of innovative curricula,
with great attention being devoted to all sides of education.
This university has always been based on quality and innovation in teaching and research, resulting in a prolific relationship with the economic and manufacturing worlds
through experimental research and technology transfer.
Research work goes hand in hand with cooperation and alliances with the industrial
system.
Such an alliance with the industrial sector not only permits the university to continue
along its traditional areas but also acts as a stimulus for their development.
There are several teaching and research areas in which the Politecnico has distinguished itself in its past and which have fuelled a tradition of excellence that has been
progressively updated.
A2
nanoforum2008 40
Profili2008_CS3_v4.indd 26
11-09-2008 13:18:33
Profili2008_CS3_v4.indd 27
11-09-2008 13:18:39
r
o
o
o
r
u
o
o
o
nanof rum nanof rum nanof rum nanof rum nanof nanoforum um nanofo nanoforum um nanofo rum nanof m nanofor ofo
m
u
r
r
o
o
o
r
u
o
o
o
f
f
f
f
f
n
r
f
m
na
ofo
oru
nofo
ano
ano
ano
nofo
ano
ano
orum
ano
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforu
o
f
o
n
o
n
a
a
a
n
a
a
o
a
rum n noforum n noforum n noforum n noforum n rum nanof oforum na rum nanof oforum na noforum n oforum nan nanoforum anoforum n noforu
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
a
n
n
a
n
n
n
o
o
a
rum noforum noforum noforum rum nan oforum n rum nan oforum n noforum oforum n nanoforum anoforum n noforum n nofor
o
n
a
a
n
a
a
o
a
a
f
f
n
n
a
n
n
a
n
n
m
n
n
orum anoforum anoforum ation nano noforum n mittee nano ommittee n anoforum noforum na nanoforu nanoforum anoforum anoforum anofo
n
n
a
n
n
n
n
n
m
orum anoforum seful infor welcome n onour com romoting c nstitutions oormap na xhibitio onference anoforum anoforum anoforum anofo
n
p
fl
c
n
n
u
h
i
e
n
n
nofo
um na
POLITECNICO
DI TORINO
C.so Duca degli Abruzzi, 24                      
10129 Torino (TO), ITALY
tel. +39 011 5647355
fax +39 011 5647399
www.polito.it
A14
PROMEDIA
PUBLISHING
Via De Rolandi, 15
20156 Milano (MI), ITALY
tel. +39 02 324434
fax +39 02 39257668
[email protected]
www.promediapublishing.it
S
Il Politecnico è una delle più prestigiose “Research University” tecnico-scientifiche in Italia. I suoi
Laboratori di Ricerca e Centri di Trasferimento Tecnologico operano in tutti i settori dell’ingegneria e dell’architettura. Le nanotecnologie costituiscono una delle linee strategiche. Nel campo
didattico è attiva una Laurea. Specialistica Internazionale dedicata ( www.master-nanotech.com) e
sono presenti le Lauree in Ing. dei Materiali e Ing. Fisica. La formazione di Terzo Livello ha inaugurato un percorso di Eccellenza (http://sipd.polito.it) di cui le nanotecnologie sono un elemento di prestigio. La ricerca si svolge in vari Dipartimenti (Fisica, Scienza Materiali, Ing. Chimica, Elettronica).
Sono presenti due Laboratori dedicati: Materiali e Microsistemi (CHI-LAB www.polito.it/micronanotech) e Nazionale di Eccellenza LATEMAR (www.latemar.polito.it). Il Politecnico è inoltre coinvolto
in Istituti esterni partecipati, con forti interessi nelle nanotecnologie: Ist. Marco Boella www.ismb.it;
Tecnogranda www.tecnogranda.it; HuGeF, per lo studio della genomica umana. Ha inoltre forti e
tradizionali relazioni con il mondo industriale (locale e nazionale) e ha visto nelle micro/nanotecnologie e nei materiali nanostrutturati la possibilità di accelerare il processo di innovazione e aumento della competitività dell’industria nazionale (www.research.business.polito.it/turin).
Politecnico is one of the most prestigious tecnico-scientific institutions in Italy. Laboratories and
Technology Transfer Centers are active in all the fields of engineering and architetture. Nanotechnology/nanoscience is one of the strategic fields. For what concerns didactic an International
Master of Science in Micro and Nanotechnologies for Integrated Systems (www.master-nanotech.
com) is present together with Masters of Science in Material Science and Physical Engineering. The
PhD School founded an Excellence Programm (http://sipd.polito.it) where nanotechnologies and nanosciences are an element of prestige. Research on subjects related to nanotechnolologies are developed in several Departments (Physica, Materials Science, Electronics). Two dedicated Laboratories are present: the Materials and Microsystems Laboratory (CHI-LAB www.polito.it/micronanotech) and the National Excellence Laboratory LATEMAR ( www.latemar.polito.it). Politecnico is also involved in several Research Institutes: Ist. Marco Boella www.ismb.it; Tecnogranda www.tecnogranda.it; HuGeF focused on genomic researches. Politecnico has also a strong tradition of research in
collaboration with the industrial sector. Nanotechnologies and nanstructured materials are surely
one of the most promising way for innovation and for the increase of competitiveness of national
industry (www.research.business.polito.it/turin).
Promedia Publishing è una casa editrice specializzata in pubblicazioni tecniche.
Edita tre testate bilingue (italiano/inglese) dedicate al settore delle tecnologie alimentari (Food Machines, Beverage Machines, la Rivista del Latte), l’annuario Enorama,
‘bibbia’ dell’industria dell’imbottigliamento.
Nel 2004 diventa il nuovo editore de ‘La Chimica e l’industria’, testata storica nel mondo della chimica applicata e organo ufficiale della Società Chimica Italiana.
Nel 2007, si aggiunge alla ‘scuderia’, LAB, il mensile dedicato al mondo del laboratorio che si pone come ampia vetrina delle più avanzate ed efficaci metodologie e strumentazioni analitiche applicate in diversi settori.
La presenza alle fiere più importanti del settore in tutto il mondo, la proposta di magazine di grande spessore tecnico in una veste grafica d’impatto, la pubblicazione di
speciali sulle aziende curati nei minimi dettagli (i Focus) fanno di Promedia Publishing
una realtà editoriale innovativa e sempre più apprezzata nel mondo dell’industria e
dell’economia.
Promedia Publishing is  a specialized editor in technical issues. It publishes 3 magazines in two languages (italian/english) dedicated to food & beverages techniques, as Food Machines, Beverage Machines and Rivista del Latte), the Enorama
yearbook, a real ‘vademecum’ about the bottling industry.
In 2004 Promedia becames the new editor of ‘La Chimica & l’Industria’, historical magazine of applicated chemestry world and official houseorgan of Società Chimica Italiana.
In 2007, Promedia publish LAB, a monthly issue dedicated to all laboratory equipments
and methods for analysis applicated in various sectors.
The presence at most important exhibitions all over the world, the propose of great
contens and grafic effect’s magazines, the editing of special edition focused on companies with great care, makes of Promedia Publishing an appreciated and innovative
editorial realty in the economy and industry world.
nanoforum2008 42
Profili2008_CS3_v4.indd 28
11-09-2008 13:18:48

Documenti analoghi