PULIZIE A TOKYO

Commenti

Transcript

PULIZIE A TOKYO
PULIZIE A TOKYO
(Lyrics by Valerio Mirone)
これは何ですか?
(kore wa nan desu ka?)
それはラジオです。
(sore wa rajio desu)
それは何ですか?
(sore wa nan desu ka?)
これは私のラジオです。
(kore wa watashi no rajio desu)
questo qua che cos’è?
quello una radio è
quello là che cos’è?
questo qua io di radio è
これは時計ですか?
(kore wa tokei desu ka?)
はい、それは時計です。
(hai, sore wa tokei desu)
これも時計ですか?
(kore mo tokei desu ka?)
いいえ、それは時計ではありません。それはラジオです。
(iie, sore wa tokei de wa arimasen. sore wa rajio desu)
questo un orologio è?
si, quello un orologio è
questo pure un orologio è?
no, quello un orologio non è, quello una radio è
練習、分の方
(renshū…bun no kata)
東京での掃除
(Tōkyō de no sōji)
RIT.
esercizio…forme di frase
pulizie a Tokyo
それは男の帽子ですか、女の帽子ですか?
(sore wa otoko no bōshi desu ka, onna no bōshi desu ka?)
これは女の帽子です。
(kore wa onna no bōshi desu)
男の帽子はどれですか?
(otoko no bōshi wa dore desu ka?)
男の帽子はあれえす。
(Otoko no bōshi wa are desu)
quello uomo di cappello è, donna di cappello è?
questo donna di cappello è
uomo di cappello qual è?
uomo di cappello quell’altro è
練習、分の方
(renshū…bun no kata)
東京での掃除
(Tōkyō de no sōji)
皆さんの掃除
(minasan no sōji)
RIT.
esercizio…forme di frase
pulizie a Tokyo
pulizie di tutti

Documenti analoghi