à Paris à Paris - Blue Star Ferries

Commenti

Transcript

à Paris à Paris - Blue Star Ferries
TRAVEL
NTEMY ºAKIPH
à Paris
∏ «fiÏË ÙÔ˘ ºˆÙfi˜», ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·
Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ∏ ÌËÙÚfiÔÏË
ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ۯ‰ȷÛÙÒÓ Î·È
ÙˆÓ ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ.
∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÒÓ
·ÔÏ·‡ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ Ô›ÓÔ˘.
E¶IME§EIA ¢HMHTPA ¶A¶A¢ATOY
Demi Fakiri
à Paris
The «City of Light», of love, and art.
The metropolis of haute couture and
the most exquisite fragrances. The
capital of gastronomy and fine wine.
EDITING DIMITRA PAPADATOU
46 OnBlue
OnBlue 47
TRAVEL
¶
·Ú›ÛÈ! ªÈ· fiÏË Ô˘ «ÊˆÙ›˙ÂÙ·È», ÌÈ· fiÏË Ì «ÔÏϤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜», ÈηӋ Ó· Ì·Á¤„ÂÈ Î·È ÙÔÓ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi ÂÈÛΤÙË. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÁÚ·ÊÈο ÛÔοÎÈ·, ÛÙ· ÂÈ‚ÏËÙÈο
ÌÓËÌ›· Î·È Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÌÔ˘Û›·. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Â›Ó·È ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¤¯ÓË, ·ÍÈÔ˙‹Ï¢Ù˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ¶·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·ÚfiÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi-ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·
·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·: ÔÓÂÈÚÔfiÏÔ˘˜, ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜, Ù¯ÓÔÏ¿ÙÚÂȘ, ÈÛÙÔÚÈÔÏ¿ÙÚÂȘ, bon viveurs.
¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ
¶·Ú›ÛÈ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘, ̤ÓÔÓÙ·˜ ÂΛ
οÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Ì·˜ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÙËΠfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· Û ÁÔËÙ‡ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë fiÏË…
∞fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ «ªÔÓ·¯ÒÓ √˘ÚÛÔ˘ÏÈÓÒÓ», Ë ·Á¿Ë Ù˘ ÁÈ· ÙË
Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛÂ
Û ÛÔ˘‰¤˜ °·ÏÏÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ (Lettres
Modernes) ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ™ÔÚ‚fiÓÓ˘.
48 OnBlue
ÃÚfiÓÈ· ÁÂÌ¿Ù· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο, ÏÔ‡ÛÈ· ÛÂ
ÂÌÂÈڛ˜. ∆Ô ¶·Ú›ÛÈ ÙË ÊÈÏÔͤÓËÛ ÂÁοډȷ
Î·È Ë ¡Ù¤Ì˘ ÙÔ ¤Ì·ıÂ Î·È ÙÔ ·Á¿ËÛÂ. Ÿˆ˜
Ì·˜ ÂÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È Ë ›‰È·, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ·
ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· «¯ÔÚÙ¿ÛÂȘ» ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË.
«∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·! ∆Ô ¶·Ú›ÛÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊË
Î·È ÔχÏ¢ÚË fiÏË, Ô˘ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·Ó
ÙÔ ÂÈÛÎÂÊı›˜ ¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó·
Í·Ó·¿˜! ¢È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÏËıÒÚ· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÌÔ˘Û›·, ÈÓ·ÎÔı‹Î˜ Î·È ÁηÏÂÚ› ÛÙÔÓ
ÎfiÛÌÔ. ∂‰Ò ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ¤ÚÁ· ÙˆÓ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚˆÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÁÏ˘ÙÒÓ. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ
‡ÚÁÔ ÙÔ˘ ÕÈÊÂÏ, ÙËÓ ∞„›‰· ÙÔ˘ £ÚÈ¿Ì‚Ô˘, ÙÔ
§Ô‡‚ÚÔ Î·È ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ.
ŸÌˆ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÌÓËÌ›· ηÈ
ÌÔ˘Û›· ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ Î·Ó›˜. ∞Ó ‚ÚÂı›ÙÂ
ÛÙÔ 7Ô ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ
Musée Rodin, ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù¤¯Ó˘ fiÔ˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·Á¿ÏÌ·Ù· Î·È ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘
20Ô‡ ·ÈÒÓ·.
∞˘ÙÔ› Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ó‡̷ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ηÈ
·Ó‹Û˘¯Ô, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÌÈ·
‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÔÓÌ¿ÚÙÚ˘. ºÙ¿ÓÔ-
Paris, a city bright with light, a city with
many faces, a city that charms the most
demanding visitor. Its streets, scenic back
roads, imposing monuments and worldrenowned museums are steeped in history.
At the same time, Paris is a modern day
capital with a fast-paced lifestyle, the hub of
modern art, unique personalities,
unparalleled market places, and irresistible
gastronomy. Past and present fuse to
compose the most sought-after destination
for million of people seeking different things:
dreamers, romantics, technocrats, historybuffs, and bon viveurs. Who better to tell us
about Paris than somebody who lived there
for years and now is pleased to share with us
how easily this city charms its visitor?
A graduate of the Hellenic-French School of
the Ursuline Nuns, Demi Fakiri followed her
love for the French language and culture to
the University of Sorbonne in France, where
she studied French Literature. Those were
creative years, full of experience. Paris
welcomed Demi, who felt right at home and
loved the historic city. As she remarks, a
ÓÙ·˜ ÂΛ, Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· fiÏˆÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÈÔ „ËÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘, Ë Î·ıÔÏÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· Sacre Cœur. ∞ÊÔ‡ ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊı›ÙÂ, ÙÔ Musée Dali –ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ì ›Ó·Î˜
ÙÔ˘ ¡Ù·Ï›– Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÛÙ¿ÛË, ÚÔÙÔ‡ ηٷϋÍÂÙ ÛÙËÓ
Place Terte, Ï·Ù›· fiÔ˘ Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ, ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÔÚÙÚ¤Ù· Î·È Î·ÚÈηÙÔ‡Ú˜.
™‹ÌÂÚ·, Ë ÈÔ ÌÔ‰¿ÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡
ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ Marais – ¤Ó·˜ ÚÒËÓ ‚¿ÏÙÔ˜. ¶ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÁÚ·ÊÈο ÛÔοÎÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Í›˙ÂÈ ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ
Musée Picasso Î·È ÛÙÔ Musée Carnavalet. ∆¤ÏÔ˜, Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÙ ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹
Û ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙȘ ÂÚ›ÊË̘ µÂÚ۷ϛ˜. ∆Ô ·Ï¿ÙÈ ÙˆÓ
§Ô˘‰Ô‚›ÎˆÓ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜ ∞ÓÙÔ˘·Ó¤Ù·˜ ı·
Û·˜ ηٷÏ‹ÍÂÈ Ì ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ
ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ΋Ô˘˜ ÙÔ˘.
∏ “fiÏË ÙÔ˘ ºˆÙfi˜” ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÔ ÏÔ‡ÛÈ· ÈÛÙÔÚ›· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË. ∂›Ó·È ÌÈ· fiÏË Ô˘ ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ ·fi ˙ˆ‹. √ ÂÈÛΤÙ˘ ı·
‚ÚÂÈ ÔÈÎÈÏ›· Ì·Á·˙ÈÒÓ, ÌÔ˘Ù›Î Î·È ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û οıÂ
ÚÔÛ‰ÔΛ·. ∏ Â›Û΄‹ Û·˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‰ÂÓ
ı· Â›Ó·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË
‰›¯ˆ˜ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ˙ÂÛÙ¿ Ì·Á·˙È¿
ÙÔ˘ Marais, Ì ÚÔ‡¯· ÂÍÂ˙ËÙË̤ӷ, ·ÏÏ¿ ηÈ
ÛÂÈÚ¤˜ ÁÓˆÛÙÒÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ. ∏ ÌÔ˘Ù›Î ÙÔ˘
Saint Germain, ÛÙÔ 6Ô ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚fi ÁÔ‡ÛÙÔ, ηıÒ˜ ÂΛ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Yves Saint
Laurent, ÙÔ˘ Christian Lacroix, Ù˘ Miu Miu
Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰È¿ÛËÌˆÓ ÌÂÙÚ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ú·ÙÈ΋˜. ∆Ô ¶·Ú›ÛÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, fiÔ˘ Î·È ÔÈ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ› ı· ‰ÂÏ·ÛÙÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ fiÌÔÚÊË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, fiÛÔ
Î·È Ì ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ∞Í›˙ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Ó· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· Bon Marché ÛÙÔ
7Ô ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È Ù· ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· Gallerie
Lafayette Î·È Printemps, ÛÙÔ 8Ô ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·.
™ÙÔ Printemps ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Á‡̷ ÛÙÔ
ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô
ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ Û·Ï¿Ù˜ Î·È Ù· ηÓÈÛÙ¿ „¿ÚÈ· ÙÔ˘. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Â›Ó·È
ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙȘ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηÈ
Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÛÈ¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ. ¶Ôχ
lifetime may not be enough for someone to
take in all that Paris is about…
«It is true! Paris is such a beautiful and
multifaceted city, that, no matter how many
times you visit, there is always reason to
return – a plethora of the world’s most
glorious museums and art galleries, display
works by the most significant and world
renowned painters and sculptors. Most
people have heard of the Eiffel Tower or the
Arc de Triomphe, the Louvre, and Notre
Dame. However, there are many more
monuments and museums to admire. If you
happen to be in the 7th quarter, don’t miss
Museum Rodin, where you can find sculpture
and portraits of the 20th century.
Visitors with artistic or bohemian tendencies
will be fascinated to walk through
Montmartre’s scenic streets. Perched atop
the city’s highest hill, the arresting catholic
cathedral of Sacre Cœur captivates the
visitor. After you have seen its interior, don’t
miss the Dali Museum –displaying Dali’s
works– down the street, before you end up at
Place Terte, a square where contemporary
painters showcase their work, and sketch
portraits and caricatures of passers-by.
Today, the most fashionable neighborhood of
Paris is the Marais – formerly a marshland.
Wander in its quaint streets and pay a visit to
the Picasso Museum and the Camavalet
Museum. A day trip to the famed Versailles,
just outside of Paris, is a must. The palace of
the Bourbon dynasty and Marie-Antoinette
will dazzle you with its luxury and magnificent
gardens.
The “city of light” is not only radiant with
history and art. It is also a city bustling with
life. Visitors will find a wide variety of shops,
boutiques, and department stores that
respond to every need. Your visit to Paris
OnBlue 49
TRAVEL
∆Ô ¶·Ú›ÛÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊË Î·È ÔχÏ¢ÚË fiÏË,
Ô˘ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·Ó ÙÔ ÂÈÛÎÂÊı›˜ ¿ÓÙ·
ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· Í·Ó·¿˜! ¢È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ·
ÏËıÒÚ· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÌÔ˘Û›·,
ÈÓ·ÎÔı‹Î˜ Î·È ÁηÏÂÚ› ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Printemps ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ “Fouchon”,
Ì·Á·˙› Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÓÙÂÏÈη٤ÛÂÓ, fiˆ˜ ÙÛ¿È,
ÛÔÎÔÏ·Ù¿ÎÈ·, Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜, ÊÔ˘¿ ÁÎÚ¿ Î·È ·ÏÏ·ÓÙÈο ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ (.¯. ηÓÈÛÙ‹ ¿È·).
™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ “Le salon de thé”,
fiÔ˘, ¤Ú· ·fi ÙÔÓ Î·Ê¤ Î·È ÙÔ ÙÛ¿È Û·˜, ı·
¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ È¿Ù· ÌÔÓ·‰È΋˜ Á‡Û˘, fiˆ˜ ÙÔ ÊÔ˘¿ ÁÎÚ· Ì ̷‡Ú·
Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· (foie gras aux truffes) ‹ Ó· ·Ú·‰Ôı›Ù Û ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈÔ˘˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ Ì ¤Ó·
“gâteau au chocolat”.
°È· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ı·
Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û· ·ÓÂÈʇϷÎÙ· ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “Le
dôme du Marais” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÔÓÌ¿ÚÙÚ˘, fiÔ˘ Ô ÛÂÊ ›ıÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ
‰‡ÛÈÛÙÔ˘˜. ¶ÂÚ›ÊËÌÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Á·ÏÏÈ΋˜
ÎÔ˘˙›Ó·˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ “La coupole” ÛÙÔ
14Ô ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, fiÔ˘ ÔÈ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ηıÒ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘
50 OnBlue
ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ·fi
ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÚˆÙÔfiÚ· Ó‡̷ٷ ÙÔ˘ 20Ô‡
·ÈÒÓ·.
°È· fiÛÔ˘˜ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙȘ µÂÚ۷ϛ˜, ÙÔ
ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ “Le limousin” ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·Á·Ë̤ÓË ÛÙ¿ÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ
ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÌÔ‡ÙÈ ·ÚÓÈÔ‡ “gigot d’ agneau”
Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “gratin dauphinois” (ÚÔ‰¤Ï˜ ·Ù¿Ù·˜ „Ë̤Ó˜ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ì Îڤ̷
Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· Ù˘ÚÈ¿).
ŸÛÔÈ ·Ó˘ÔÌÔÓÔ‡Ó Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚ›ÊË̘ Á·ÏÏÈΤ˜ ÎÚ¤˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ Ó·
ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Ì›· ·fi ÙȘ ˆÚ·›Â˜ creperies ÙÔ˘
6Ô˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ‹ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜ ÛÂ
¤Ó· ·fi Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ηʤ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ
“Le deux magots” ‹ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ˙ÂÛÙ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó ÛÙÔ “Le flore”. °È· ÚfiÊËÌ· ˙ÂÛÙ‹˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· οÓÂÙ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ô
would not be complete without a stop at the
cozy boutiques of Marais, selling extravagant
pieces, but also designer apparel.
The Saint Germain boutique in the 6th
quarter is perfect for haute couture fans, as it
brims with creations by Yves Saint Laurent,
Christian Lacroix, Miu Miu, and other world
renowned fashion designers. In Paris, you
will also find huge department stores, whose
beautiful ambience, high quality, and wide
array of products will tempt the most
demanding shopper. The Bon Marché
department store in the 7th quarter and the
Gallerie Lafayette and Printemps mall in the
8th, are definitely worth your visit. After your
shopping spree at Printemps, savor a
delicious meal at the mall’s restaurant,
famous for its salads and smoked fish. Keep
in mind that Paris is the capital of gastronomy
and fine wine.
Very close to Printemps, “Fouchon” offers a
wide array of delicatessen, including tea,
chocolate, marmalade, foie gras and gourmet
cold meats. At the same area, Le “Salon de
thé”, in addition to coffee and tea, offers
delectable dishes including foie gras with
black mushrooms, or decadent chocolate
temptations such as “gâteau au chocolat”.
For French cuisine lovers, I would strongly
“Angelina”, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ §Ô‡‚ÚÔ. ∂ΛÓÔÈ Ô˘
‰ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Î¿ÔȘ ÂÈϤÔÓ ıÂÚÌ›‰Â˜,
·Í›˙ÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÁÏ˘Îfi
“mont blanc”.
™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‰ÂÓ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÌfiÓÔ
fiÌÔÚÊ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Î·Ê¤. ∏ “fiÏË ÙÔ˘
ºˆÙfi˜” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ï¿ÌÂÈ Î·È ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜
ÒÚ˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘
ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ.
™ÙÔ 14o ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÔÈ bon viveurs ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ “La closerie de lilas”, È¿ÓÔ-Ì·Ú
ÂÚ›ÊËÌÔ ÁÈ· Ù· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘, ÛÙ¤ÎÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi, Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, fiˆ˜ ÙË Simone de
Beauvoir (™ÈÌfiÓ ÓÙ ªÔ‚Ô˘¿Ú), ÙÔÓ Sartre
(™·ÚÙÚ) Î·È ÙÔÓ Ernest Hemingway (ŒÚÓÂÛÙ
ÃÂÌÈÓÁÔ˘¤È). ∂›Û˘, Ôχ ÁÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È Ù·
Ì·Ú¿ÎÈ· ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· quartier Marais, fiÔ˘
Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÈÔ in Î·È ÌÔ‰¿Ù˜ ·Ú¤Â˜ Ù˘
fiÏ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Ô›ÓÔ˘, ı· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· ‚Ú¿‰È·
ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÓÙϤÓ, ÛÙÔ 8o ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, fiÔ˘ ÙÔ Ì·Ú “L’ ecluse” ÚÔÛʤÚÂÈ
·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ·ÊÚÒ-
‰ÂȘ Ô›ÓÔ˘˜. ∆¤ÏÔ˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È
“Ó‡¯Ù˜ Ì·ÁÈΤ˜ Î·È ÔÓÂÈÚÂ̤Ó˜” οو ·fi
ÙÔ˘˜ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ latin ÌÔ˘ÛÈ΋˜
Î·È Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ Û ٷÍȉ‡ÂÈ, ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ∏χÛÈ· ¶Â‰›· ÙÔ “Latina café” Î·È
ÙÔ ÎÏ·Ì “Monte Christo”, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ
“Barrio latino”.
£· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÁÂ̛ۈ ÔÏϤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο
ÛÔ˘ ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿! ∆¤¯ÓË Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·,
ÈÛÙÔÚ›· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ï·Ù›˜,
‰ÚfiÌÔÈ, Ì·Á·˙È¿, ηʤ… ¶fiÛ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÈÛÙÔڛ˜ ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë fiÏË! ¶fiÛÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯ÙÈÛ·Ó Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÈ‚ÏËÙÈο
ÎÙ›ÚÈ·, ·ÚËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ·ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÚÌËÙÈÎfi ™ÈÎÔ˘¿Ó·, Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù¿ Ù˘…
¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜-ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙfiÛÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜!
∆Ô ¶·Ú›ÛÈ ı· Û ̷Á¤„ÂÈ, ı· Û “··Á¿ÁÂÈ”,
ı· Û ٷÍȉ¤„ÂÈ. ŸÛÔ Î·È Ó· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ·ı›˜,
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· Û ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜
ÙÔ˘! ªÈ· fiÏË ÔÓÂÈÚÈ΋, Ï·ÌÂÚ‹ Î·È Ó·˙È¿Ú·,
ÌÈ· fiÏË Ì “ÔÏϤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜” Ô˘
ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì ¢ÎÔÏ›· fiÔÈÔÓ ÙËÓ
ÂÈÛÎÂÊı›».
recommend “Le dôme du Marais” in
Monmartre, where the chef knows how to
indulge the most discerning gourmand.
A famed restaurant featuring French cuisine,
“Le coupole” in the 14th quarter, combines
gastronomic delights with a sophisticated
ambience created by the original frescos by
well-known avant-garde 20th century artists.
If you visit Versailles, “Le limousin” restaurant
will become your favorite, especially if you
taste its famed lamb leg “gigot d’ agneau”
and “gratin dauphinois” (baked potato
medallions with cream and various cheeses).
Crepe lovers should definitely pay a visit to
the creperies of the 6th quarter. They may
also wish to savor a relaxing cup of coffee
before of after their crepe at the most popular
café in the area, “Les deux magots”, or a
lovely cup of hot chocolate at “Le flore”.
Renowned “Angelina” patisserie by the
Louvre also serves luscious hot chocolate.
Those who are not concerned with their
weight should try the scrumptious “mont
blanc” dessert, a staple of French cuisine.
Paris does not only offer beautiful restaurants
and scenic cafes. The City of Lights sparkles
in the evening hours inviting visitors to pick
from the plethora of choices for a night
outing. In the 14th quarter, bon viveurs will
have a great time at “La closerie de lilas”
piano-bar, known for its cocktails. An artist’s
haunt, it has hosted great authors, including
Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre and
Ernest Hemingway. Also well known are the
cozy bars at the quarter Marais, hubs of the
trendiests Parisians.
Wine connoisseurs, will be in seventh heaven
at “L’ ecluse” in Madeleine square at the
18th quarter, which serves a vast array of
wines and fizzy wine. For those seeking
enchanting nights in an exotic atmosphere
accompanied by Latin music, the “Latina
café”, “Monte Christo” and “Barrio latino”
clubs at the Champs Elysées are nothing but
the perfect choice.
I could fill pages and pages describing this
magnificent city that steals visitor’s hearts!
Art, culture, modern lifestyle, squares,
avenues, shops, cafés… How many life
stories has this city hosted! How many
people built their dreams in its imposing
buildings; how many found comfort gazing at
the Seine; how many traveled in its colors…
A target destination for so many! Paris will
charm you, will capture you».
OnBlue 51