ATTACCHI E PRESE TECNICA ARMI Shomen uchi

Commenti

Transcript

ATTACCHI E PRESE TECNICA ARMI Shomen uchi
ATTACCHI E PRESE
Shomen uchi
Yokomen uchi
Gyaku yokomen uchi
Chudan tsuki
Jodan tsuki
Katate dori ai hanmi
Katate dori gyaku hanmi
Ryote dori
Kata dori
Kata dori menuchi
Mune dori
Ryote mune dori
Morote dori
Ushiro ryote dori
Ushiro kubishime
Futari tori
ATTACCHI E PRESE
Shomen uchi
Yokomen uchi
Gyaku yokomen uchi
Chudan tsuki
Jodan tsuki
Katate dori ai hanmi
Katate dori gyaku hanmi
Ryote dori
Kata dori
Kata dori menuchi
Mune dori
Ryote mune dori
Morote dori
Ushiro ryote dori
Ushiro kubishime
Futari tori
I DAN
TECNICA
Ikkyo
Nikkyo
Sankyo
Yonkio
Gokyo
Irimi nage
Shiho nage
Kote gaeshi
Ude kime nage
Koshi nage
Kaiten nage
Kokyu nage
Sumi otoshi
Ude garami
Hiji kime osae
Juji garami
Ushiro kiri otoshi
Tenchi nage
Aiki otoshi
Aiki nage
II DAN
TECNICA
Ikkyo
Nikkyo
Sankyo
Yonkio
Gokyo
Irimi nage
Shiho nage
Kote gaeshi
Ude kime nage
Koshi nage
Kaiten nage
Kokyu nage
Sumi otoshi
Ude garami
Hiji kime osae
Juji garami
Ushiro kiri otoshi
Tenchi nage
Aiki otoshi
Aiki nage
ARMI
Jo dori
ARMI
Jo dori
Jo suburi nijuppon
Ken suburi nanahon
Tanken dori
ATTACCHI E PRESE
Shomen uchi
Yokomen uchi
Gyaku yokomen uchi
Chudan tsuki
Jodan tsuki
Katate dori ai hanmi
Katate dori gyaku hanmi
Ryote dori
Kata dori
Kata dori menuchi
Mune dori
Ryote mune dori
Morote dori
Ushiro ryote dori
Ushiro kubishime
Futari tori
III DAN
TECNICA
Ikkyo
Nikkyo
Sankyo
Yonkio
Gokyo
Irimi nage
Shiho nage
Kote gaeshi
Ude kime nage
Koshi nage
Kaiten nage
Kokyu nage
Sumi otoshi
Ude garami
Hiji kime osae
Juji garami
Ushiro kiri otoshi
Tenchi nage
Aiki otoshi
Aiki nage
ARMI
Jo dori
Jo suburi nijuppon
13 no jo kata
31 no jo kata
Ken dori
Ken suburi nanahon
Tanken dori
N.B.
Le tecniche debbono essere eseguite in omote e ura e nelle posizioni tachi waza, hanmi hantachi waza e
suwari waza.

Documenti analoghi

Aikido Switzerland

Aikido Switzerland Irimi nage – Uchi kaiten nage – Kokyu nage – Ude kime nage - Sokumen irimi

Dettagli

ASSOCIAZIONE ATLETICA KI AIKIDO ITALIA TSUZUKIWAZA

ASSOCIAZIONE ATLETICA KI AIKIDO ITALIA TSUZUKIWAZA Yokomenuchi Zenponage Yokomenuchi Shihonage Tsuki Kaeshi Tsuki Zenponage Tsuki Kirikaeshi Douchi Kokyunage Yokobarai Kokyunage

Dettagli