Quem pastores laudavere

Commenti

Transcript

Quem pastores laudavere
Quem pastores laudavere
14th century
Hoenfurth Manuscript
S

  
 
  
 
 

Quem pas - to - res
Ad
quem re - ges
Chri - sto re - gi,
B
5
S
5
B
 
 
 

 



ab - sit vo - bis
jam
im - mo - la - bant hæc
me - ri - to
re - so -


    
lau
am
De

- da - ve - re,
- bu - la - bant,
- o na - to,
  
  
ti - me - re,
sin - ce - re
net ve - re
  

     



qui - bus an - ge - li
dix - e - re,
au - rum, thus, myr - rham por - ta - bant,
per
Ma - ri - am
no - bis da - to,
 
arr. Todd Marsh

   
na - tus est
Le - o - ni
Dul - ci cum

  
 
   

 

rex
glo
vic - tor
me - lo

  

-
ri - æ.
i - æ.
di - a.