manual pc tvr-wos 2005

Commenti

Transcript

manual pc tvr-wos 2005
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·1
E°ÃEIPI¢IO
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
ÃPH™TH
CRYPTO PC TV RADIO W.O.S.
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·2
.
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·3
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∂π™∞°ø°∏
4
1. µ·ÛÈΤ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜
1.1 µ·ÛÈο ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
1.2 ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· Û˘Û΢·Û›·˜
1.3 ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ˘Ô‰Ô¯ÒÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘
4
4
4
5
2. ∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ∂ÁηٿÛÙ·ÛË
2.1 ∞·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
2.2 ∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ οÚÙ·˜ PC TV RADIO WOS ÛÙÔÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹
2.3 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÌËÙÚÈ΋ ÁÈ· Wake On Schedule
2.4 ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Driver Ù˘ Crypto PC TV RADIO WOS
ÛÙ· Windows XP
2.5 EÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ DirectX 9
2.6 EÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ utility software Ù˘ PC TV RADIO WOS
5
5
5
6
6
8
8
3. ¶Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘
PC TV RADIO WOS
3.1 ∆Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
3.2 ¶›Ó·Î·˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ∆ËÏÂfiÚ·Û˘ / ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
3.3 ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∆ËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
3.4 ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ TV
3.5 ∂ÁÁÚ·Ê‹ Video / Recorder Video
3.6 ™‡ÏÏË„Ë ÛÙÈÁÌÈ·›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ / Snapshot Image
3.7 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ / Wake On Schedule
3.8 ¢ÈÂ·Ê‹ / Interface
3.9 ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ∂ÈÎfiÓ·˜ / Video
3.10 π‰ÈfiÙËÙ˜ ∞Ôı‹Î¢Û˘ / Storage
3.11 Teletext
3.12 ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ FM
3.13 ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ / √ÚÁ¿ÓˆÛË ™Ù·ıÌÒÓ-FM Channel Properties
9
9
11
11
12
13
13
14
15
15
15
16
16
17
4. ∆¯ÓÈο ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
18
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·4
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
EI™A°ø°H
™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·! ªfiÏȘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ù ÙË Ó¤· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ οÚÙ· Crypto PC
TV RADIO WOS Ù˘ Crypto. ™Â Ï›ÁÔ ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ‹ Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ‰¤ÎÙË ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ Û ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘.
1. µ·ÛÈΤ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜
1.1 µ·ÛÈο ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
™ÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ ∆ËÏÂfiÚ·ÛË Î·È FM Ú·‰ÈfiʈÓÔ
¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓË ÂÁÁÚ·Ê‹ - Wake On Schedule (WOS) Recording
Teletext
ºÈÏÈÎfi Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙËÏÂfiÚ·Û˘ / Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘.
∫ÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Video - ™‡ÏÏË„Ë ∂ÈÎfiÓ·˜ - ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
MPEG 1, 2 & 4 Û˘Ì›ÂÛË
1.2 ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· Û˘Û΢·Û›·˜
Crypto PC TVRadio WOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
∫¿ÚÙ· TV-TUNER
∫·ÏÒ‰ÈÔ ™‡Ó‰ÂÛ˘ ‹¯Ô˘
CD ROM Ì Driver Î·È Software
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÃÚ‹ÛÙË
∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
∫·ÏÒ‰ÈÔ ÎÂÚ·›·˜ FM
∫·ÏÒ‰ÈÔ /‰¤ÎÙ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
3 Û 1 ηÏÒ‰ÈÔ ∂ÈÛfi‰Ô˘ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜ (Composite & S-Video)
∫·ÏÒ‰ÈÔ ∂ÈÎfiÓ·˜
4
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·5
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
1.3 ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ˘Ô‰Ô¯ÒÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘
∆Ô 3 Û 1 ηÏÒ‰ÈÔ ∂ÈÛfi‰Ô˘
‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜ (Composite
& S-Video) Û·˜ ‰›ÓÂÈ 3
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘:
ñ S-Video
ñ Video - Composite
ñ Audio (◊¯Ô˜)
°È· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹ ÂÁÁÚ·Ê‹
·fi Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ËÁ¤˜.
2. ∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ∂ÁηٿÛÙ·ÛË
2.1 ∞·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ŒÓ· ÂχıÂÚÔ PCI Slot
∂ÁηÙÂÛÙË̤ӷ Windows 98SE/ª∂/2000/XP
™‡ÛÙËÌ· IBM PC ‹ Û˘Ì‚·Ùfi
Intel Pentium III 400 MHz CPU ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹
∂Ï¿¯ÈÛÙË ÌÓ‹ÌË 64MB
∂Ï¿¯ÈÛÙÔ˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ 100MB
VGA Ì ÌÓ‹ÌË 32MB Î·È DirectDraw Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ 16bit colol
‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
8. DirectX 9 ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
9. System power support ACPI SUSPEND TYPE: S3 (STR) ‹ S5(STD)
10. CD-ROM drive
2.2 ∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ οÚÙ·˜ PC TV RADIO WOS ÛÙÔÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹
1.
2.
3.
4.
∆ÂÚÌ·Ù›ÛÙ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜. (Shut Down)
∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ù› ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· Û ¤Ó· PCI Slot.
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙËÓ Î¿ÚÙ· Î·È ÎÏ›ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ù› ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù :
- ™‡Ó‰ÂÛË ÎÂÚ·›·˜ TV, Î·È ÎÂÚ·›·˜ FM.
- ™ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ‹¯Ô˘ Audio Out ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ Â͈ÙÂÚÈο ˯›· Ë
Ó· ÙËÓ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Line In Ù˘ οÚÙ·˜ ‹¯Ô˘.
- ™‡Ó‰ÂÛË ‰¤ÎÙË ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
5. •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
5
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·6
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
2.3 ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ªËÙÚÈ΋ (Motherboard) ÁÈ· Wake On Schedule
∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ DELETE ÁÈ· Ó· Ì›Ù ÛÙȘ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ BIOS Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ (Motherboard) ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ (ÁÈ· ÂÓÙÔÏ‹ Wake On
Schedule) Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ οÚÙ·˜ PC TV RADIO WOS
™ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÂÈϤÍÙÂ
"Power Management Setup"
·ÙÒÓÙ·˜ "Enter".
1. √Ú›ÛÙÂ ÙÔ "ACPI Suspend Type"
ÛÂ "S3(STR)" ‹ "S5(STD)".
2. √Ú›ÛÙÂ ÙÔ "Wake-Up by PCI card"
ÛÂ "Enabled".
™ËÌ›ˆÛË: ∆Ô Wake On Schedule
ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ACPI Suspend Type "S3(STR)"
‹ "S5(STD)" ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ.
2.4 ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Driver Ù˘ Crypto PC TV RADIO WOS
ÛÙ· Windows XP
ªÂ ÙËÓ Â‡ÚÂÛË Ù˘ οÚÙ·˜ TV-Tuner
Û·Ó Ó¤· Û˘Û΢‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ô Ô‰ËÁfi˜
ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ó¤Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
ªÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ οÚÙ·˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂ
ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ 'Found New Hardware'.
∂ÈϤÍÙ <Install from a list or specific location
[Advanced]> Î·È ·Ù‹ÛÙ <Next>
(∂fiÌÂÓÔ) ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ
Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË.
6
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·7
Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÙÔ
<Search for the best driver in these locations>,
ÛËÌÂÈÒÛÙ _ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
<Include this location in the search>
Î·È ·Ù‹ÛÙ <Browse> ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙÔ
‘∂:\Driver'. ∆¤ÏÔ˜, ÂÈϤÍÙ <Next> (∂fiÌÂÓÔ).
* (fiÔ˘ ∂:\ Ô Ô‰ËÁfi˜ CD-ROM)
™ÙËÓ ÔıfiÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· Ù˘È΋
˘ÂÓı‡ÌÈÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ Û¯ÂÙÈο
ÌÂ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi.
∂ÈϤÍÙ <Continue Anyway>.
™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ù· Windows
ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË
ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ οÚÙ·˜ TV-Tuner,
fiÔ˘ Î·È ÂÈϤÁÂÙ <Finish> .
* ∞˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ı· ˙ËÙËı› Ó·
ÙËÓ Â·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ Û˘ÓÔÏÈο ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜.
°È· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘
Ù˘ οÚÙ·˜ ÛÙ· Windows, ·fi ÙÔ
Control Panel / System / Device Manager/
Sound,video and game controllers,
ÂȂ‚·ÈÒÛÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ:
‘Crypto PC TV Radio WOS WDM Video Capture'
‘Crypto PC TV Radio WOS WDM TV Tuner'.
∆¤ÏÔ˜, ÂÈϤÍÙ <OK>.
7
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·8
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
2.5 ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ DirectX 9
∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ CD ÂÁηٿÛÙ·Û˘
ÛÙÔ CD-ROM drive Î·È Î¿ÓÂÙ ‰ÈÏfi ÎÏÈÎ
ÛÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ "My Computer" ÒÛÙ ӷ ¤ÏıÂÈ
ÙÔ auto-run ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û·˜, ‹ ÙÚ¤ÍÙÂ
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔ CD-ROM drive Û·˜
ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ "E:\Directx\" . ∫¿ÓÂÙ ÎÏÈÎ ÛÙËÓ
ÂÈÏÔÁ‹ <DirectX> Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘.
2.6 ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Utility Software Ù˘ PC TV RADIO WOS
™ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ "E:\Disk1\", οÓÂÙ ‰ÈÏfi ÎÏÈÎ
ÛÙÔ "crypto.exe".
∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ <Next>
ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË.
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ <Yes>
∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ηÈ
·Ù‹ÛÙ <Next> ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙÂ
8
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·9
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ <Next> ‹ ÂÈϤÍÙÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË.
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ <Next>
∏ ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ
ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Teletext. ¶·Ù‹ÛÙÂ
"Next" Î·È Ù¤ÏÔ˜ "Finish" ÁÈ· ÙËÓ
ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘.
3. ¶Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘
PC TV RADIO WOS
3.1 ∆Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿.
¶ËÁ·›ÓÔ˘Ì "Start>Programs>Crypto PC TV RADIO WOS". ∆ËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘
ı· ÙÚ¤ÍÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÈϤÍÙ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ¯ÒÚ· Î·È ÁÏÒÛÛ· fiˆ˜
·Ú·Î¿Ùˆ:
∞ÊÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÈϤÍÙÂ
ˆ˜ Tuner Video Standard, ‘PAL_B', Î·È Î¿Ùˆ
·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Sound ÂÈϤÍÙ Stereo ÁÈ·
Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ‹¯Ô
(fiÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·),
Î·È Mono ÁÈ· ÌÔÓÔʈÓÈÎfi ‹¯Ô.
Î·È ·Ù‹ÛÙ ‘Next'.
9
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·10
∫¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ‘Motion Capture Setting'
ÂÈϤÍÙ ڢıÌ›ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·
Î·È ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
Î·È ·Ù‹ÛÙ ‘Next'.
∂ÈϤÍÙ ˆ˜ Country ‘Greece', ÁÈ·
Tuner Input ‘Antenna', Î·È ·Ù‹ÛÙ ‘Search'
ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔÈÛıÔ‡Ó Ù· ηӿÏÈ·. ∞ÊÔ‡
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÁÈ· οÔÈ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· Ó·
ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· ηӿÏÈ·, ·Ù¿Ù <√∫>
Î·È ÌÂÙ¿ <Next>.
ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ <Rename> ÌÔÚ›Ù ӷ
·ÏÏ¿ÍÂÙ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ÛÙË
ÛÙ‹ÏË ‘Name'. ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ <Set Favor>
ÌÔÚ›Ù ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ٷ ·Á·Ë̤ӷ Û·˜
ηӿÏÈ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ
ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·˘Ù¿,
Î·È ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÙ ÙÛÂοÚÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
‘‘Use Favorite Channel List''. ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
<Delete> ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·ÁÚ¿„ÂÙ fiÔÈÔ
ηӿÏÈ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
™ÙÔÓ ›Ó·Î· ·˘Ùfi ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ
Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È
ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË.
* ™ÙÔ "Video Size" ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË
640 x 480, ÁÈ· Ôχ ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË (ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ‚¤‚·È· ·fi
ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∏/À Û·˜).
10
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·11
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
3.2 ¶›Ó·Î·˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ∆ËÏÂfiÚ·Û˘ / ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘
¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∆ø¡ µ∞™π∫ø¡ ¶§∏∫∆ƒø¡ ∆√À ¶π¡∞∫∞ ∂§∂°Ã√À
1.
2.
3.
4.
∞fiÎÚ˘„Ë ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘
∫Ï›ÛÈÌÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
µÔ‹ıÂÈ· (Help)
∂‡ÚÂÛË ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ
ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ
5. ¶ÚÔÂÈÛÎfiËÛË Î·Ó·ÏÈÒÓ
6. ™‡ÏÏË„Ë ÛÙÈÁÌÈ·›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜
7. ∂ÈÏÔÁ‹ Ù‡ˆÓ ÂÁÁÚ·Ê‹˜
8. §›ÛÙ· ηӷÏÈÒÓ
9. ∂fiÌÂÓÔ Î·Ó¿ÏÈ / ∂fiÌÂÓÔ˜
Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜
10. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·Ó¿ÏÈ /
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜
11. ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·‡ÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜
12. ∂ÁÁÚ·Ê‹ Video
13. ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·Ú¯Â›Ô˘ Video /
Audio
14. ∞ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ‹¯Ô˘ (mute)
15. ∂ÈÏÔÁ‹ ËÁ‹˜ Video
16. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¤ÓÙ·Û˘ ‹¯Ô˘
17. ¢È·ÌfiÚʈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ
18. ∞Ó›¯Ó¢ÛË Î·Ó·ÏÈÒÓ
19. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ,
ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜ ÎÙÏ.
3.3 ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∆ËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
11
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·12
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
™ËÌ.: °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙËÓ Ì›·
¿ÎÚË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘/‰¤ÎÙË ¿Óˆ ÛÙËÓ Î¿ÚÙ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ÙËÓ ¿ÏÏË
¿ÎÚË Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÙÈ΋ Â·Ê‹ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙÔ ‰¤ÎÙË.
¶Ï‹ÎÙÚ·:
1. POWER - ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË / ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ TV/FM.
2. VIDEO SETTING - ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ contrast, hue, Î·È saturation
Ì ٷ ‚ÂÏ¿ÎÈ· 16 Î·È 17.
3. VIDEO DEFAULT - ∂·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘ contrast, hue, ηÈ
saturation ÛÙȘ ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
4. CHANNEL UP - ¶·Ù‹ÛÙ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÂfiÌÂÓ· ηӿÏÈ·.
5. VOLUME DOWN - ¶·Ù‹ÛÙ ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
6. CHANNEL DOWN - ¶·Ù‹ÛÙ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ηӿÏÈ·.
7. FULL SCREEN - ¶·Ù‹ÛÙ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ Ï‹ÚË ÔıfiÓË. ¶·Ù‹ÛÙ ͷӿ ÁÈ·
ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ·˜.
8. AV SOURCE - ∂ÈϤÍÙ ·Ó¿ÌÂÛ· Û TV signal, S-VHS, AV signal Î·È FM.
9. ∂ÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÌÔÓÔ„‹ÊÈ· ‹ ‰È„‹ÊÈ· ηӿÏÈ·.
10. MUTE - ¶·Ù‹ÛÙ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÛÈÁ‹. •·Ó··Ù‹ÛÙ ÁÈ· Ó·
Â·Ó¤ÏıÂÈ Ô ‹¯Ô˜.
11. SNAPSHOT -¶·Ù‹ÛÙ ÁÈ· ÛÙÈÁÌÈ·›· Û‡ÏÏË„Ë ÂÈÎfiÓ·˜.
12. PAUSE - ¶·Ù‹ÛÙÂ ÁÈ· Ó· ·ÁÒÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
13. HIDE PANEL - ∞ÔÎÚ‡ÙÂÈ Î·È Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û·˜ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘.
14. REC - ¶·Ù‹ÛÙ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÂÁÁÚ·Ê‹ ‚›ÓÙÂÔ (.¯. ·fi ÙËÓ TV) ‹ ‹¯Ô˘ (·fi FM).
15. VOLUME UP - ¶·Ù‹ÛÙ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
16. RIGHT ARROW - ¢ÂÍ› ‚ÂÏ¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ڢıÌ›ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜.
17. LEFT ARROW - ∞ÚÈÛÙÂÚfi ‚ÂÏ¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ڢıÌ›ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜.
18. 0-9 - ∞ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Î·Ó·ÏÈÒÓ.
19. RECALL - ¶·Ù‹ÛÙ ÁÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ηӷÏÈÔ‡.
3.4 ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ TV
∫¿ÓÔÓÙ·˜ ‰ÈÏfi ÎÏÈÎ ÛÙËÓ ÔıfiÓË, ÂÈϤÁÂÙ Ï‹ÚË ÔıfiÓË Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘ (control bar) ÒÛÙ ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹
Û·˜, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
12
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·13
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
1. ™Ù·ıÂÚfi˜ ›Ó·Î·˜ (Fix): °È· Ó· ¤¯ÂÙÂ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û·˜ ÙÔÓ ›Ó·Î·
ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‹ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡ Û·˜.
2. ∞fiÎÚ˘„Ë ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘ (Hide): °È· Ó· ·ÔÎÚ‡ÙÂÙ ÙÔÓ
›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘.
3. ™‡ÏÏË„Ë ÛÙÈÁÌÈ·›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ (Snap)
4. ∂ÈÛÎfiËÛË Î·Ó·ÏÈÒÓ (TV Wall): °È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ 16 ηӷÏÈÒÓ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û·˜.
5. ŒÓ·ÚÍË & ¶·‡ÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ (Start/Stop Record): •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ‹ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙÂ
ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÂÈÎfiÓ·˜ ‹ ‹¯Ô˘ Ô˘ ÂÈϤͷÙÂ.
6. ∂ÈÏÔÁ‹ ÂfiÌÂÓÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ (Channel Down)
7. ∂ÈÏÔÁ‹ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ (Channel Up)
8. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¤ÓÙ·Û˘ ‹¯Ô˘ (Sound Slider)
9. ™ÈÁ‹ (Mute)
3.5 ∂ÁÁÚ·Ê‹ Video / Video Recorder
∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‘Setup' ÁÈ·
Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÁÁÚ·Ê‹˜.
∂ÈϤÍÙ ‘Record’. ™ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ì ٛÙÏÔ
‘Motion Capture Setting’ ÂÈϤÍÙ ڢıÌ›ÛÂȘ
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ Ù‡Ô
Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
(∞VI, MPEG 1, 2 & 4, VCD, SVCD, DVD, HIDVD)
∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‘Record' ÒÛÙ ӷ
·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ video.
3.6 ™‡ÏÏË„Ë ÛÙÈÁÌÈ·›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ / Snapshot Image
∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‘Setup' ÁÈ· Ó· Ì›ÙÂ
ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙÂ
ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
13
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·14
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
∏ PC TV RADIO WOS ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù‡Ô˘˜
ÂÈÎfiÓ·˜ BMP Î·È JPEG. ∂ÈϤÍÙ ÙÔÓ
Ù‡Ô ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ, ·Ù‹ÛÙÂ
‘Apply’ Î·È ‘OK’.
3.7 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ / Wake On Schedule
™ÙÔÓ ›Ó·Î· ·˘Ùfi ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ,
Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙ ‹ Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÙÂ
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ηٷÁÚ¿„ÂÙÂ
ηıÒ˜ Î·È Ó· οÓÂÙ ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ
¯ÚÔÓÔÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi.
¶·Ù‹ÛÙÂ ‘Add’ ÁÈ· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙÂ
ÌÈ· Ó¤· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.
∞̤ۈ˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ
·Ú¿ı˘ÚÔ fiÔ˘ ı· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ Ë̤ڷ,
ÙËÓ ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜
ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜.
ŸÙ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ
·Ù‹ÛÙ ‘Apply’ Î·È ‘OK’.
14
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·15
3.8 ¢ÈÂ·Ê‹ / Interface
™ÙÔÓ ›Ó·Î· ·˘Ùfi ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÙ ‹
Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ȉÈfiÙËÙ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· hotkeys
Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ·. ™ÙËÓ ÛÙ‹ÏË ‘Command'
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÂÓÙÔϤ˜
Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ô‰ÒÛÂÙ Û Ï‹ÎÙÚ·
ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ Û·˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
∆¤ÏÔ˜ ·Ù‹ÛÙ ‘Apply’ Î·È ‘OK’.
3.9 ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ∂ÈÎfiÓ·˜ / Video
™ÙÔÓ ›Ó·Î· ·˘Ùfi ÌÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ
Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ fiˆ˜ :
ñ ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ· / Brightness
ñ ∞ÓÙ›ıÂÛË / Contrast
ñ ÃÚÔÈ¿ ÃÚÒÌ·ÙÔ˜ / Hue
ñ ∫ÔÚÂÛÌfi˜ / Saturation
ñ √͇ÙËÙ· / Sharpness
ñ ª¤ÁÂıÔ˜ ÂÈÎfiÓ·˜ / Video size
ŸÙ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·Ù‹ÛÙ ‘Apply’ Î·È ‘OK’.
3.10 π‰ÈfiÙËÙ˜ ∞Ôı‹Î¢Û˘ / Storage
™ÙÔÓ ›Ó·Î· ·˘Ùfi ÌÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙÂ
ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÙËÓ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ
·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÙ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ
Û‡ÛÙËÌ¿ Û·˜.
15
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·16
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
3.11 Teletext
°È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ Teletext, ÂÈϤÍÙ ‘Device’ Î·È Î¿Ùˆ
·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Video Input ÂÈϤÍÙÂ
‘Teletext’, fiÔ˘ Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ Teletext
3.12 ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ FM
™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· TV ÂÈϤÁÔ˘Ì ·¢ı›·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ηӷÏÈÔ‡ ÂÎÔÌ‹˜ ÂÓfi˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡.
™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜
ÛÙ·ıÌÔ‡˜ FM ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ı¤ÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘, .¯. 0-32.
- ∏ Ú‡ıÌÈÛË ‹¯Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÙ·Ó ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹¯Ô˘ ·fi ÙËÓ
"ŒÍÔ‰Ô ‹¯Ô˘" Ù˘ TV-Tuner ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô åLine In’’ Ù˘ οÚÙ·˜ ‹¯Ô˘.
- ™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Ù· Ï‹ÎÙÚ· ¿Óˆ / οو ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜
¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ (manual) Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ηӷÏÈÒÓ FM.
°È· οÔÈÔ Î·Ó¿ÏÈ Ì ·ÛıÂÓ‹ Ï‹„Ë ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
‘Fine Tune’ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ï‹„˘, οÓÔÓÙ·˜ ‰ÈÏfi ÎÏÈÎ Û ÛÙ·ıÌfiοو
·fi ÙË ÛÙ‹ÏË ‘Frequency’ Î·È ·ÊÔ‡ Á›ÓÂÈ Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ·Ù¿Ì ‘OK’.
™ËÌ.: °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ
ÂÈϤÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Î·È ÙÔ
‘Help’ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜.
16
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·17
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
3.13 ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ / √ÚÁ¿ÓˆÛË ™Ù·ıÌÒÓ-FM Channel Properties
™ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ FM Channel Properties Ì·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙÂ Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·˜ Ô ÔÔ›Ô˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙ·ıÌÒÓ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘.
¶ÏËÎÙÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ù˘
Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ, Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÛÙÂ
ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛÙ·ıÌfi. ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
‘Fine tune’ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙËÓ
ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ Ï‹„˘. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÔÚ›ÛÂÙÂ
·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÂÈϤÁÂÙÂ
‘Set Favor’ ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ
Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Î·ıÒ˜ ‰È·Ï¤ÁÂÙ ÂfiÌÂÓÔ
‹ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi (Â›Û˘ Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‘Use Favorite
Channel List'). ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‘Rename’,
ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ.
17
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·18
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
4. ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞
TV System
FM Radio
Video
∫·Ó¿ÏÈ· TV
™Ù·ıÌÔ› FM
OSD
Remote
Control
Audio
TV format
Video ADCs
Video
Compression
Resolution
¶Ï‹ÚÔ˘˜ ∂‡ÚÔ˘˜ / ∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó›¯Ó¢ÛË
¶Ï‹ÚÔ˘˜ ∂‡ÚÔ˘˜ / ∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó›¯Ó¢ÛË
On Screen Display ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.
¢¤ÎÙ˘ ∆ËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
ªÈ· ¤ÍÔ‰Ô˜ Line-Out
PAL BG/DK, SECAM BG/DK
9-bit Video Analog-to-Digital Converters
AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, SVCD, VCD,
DVD, HIDVD
720x576,720x480, 640x480, 352x288, 352x240,
320x240
Audio
Stereo format NICAM
16-bit audio ADCs
Audio ADCs
32KHz / 44.1KHz / 48KHz according to
Sample rates
soundcard Hardware
Interface
PCI v.2.1
Bus
ªÈ· ›ÛÔ‰Ô˜ CVBS Ì ‚‡ÛÌ· RCA Î·È ÌÈ· SVideo-In
Video (Y-C) Ì ‚‡ÛÌ· mini-din
∂›ÛÔ‰Ô˜ RF / FM.
FM-In
I/R Receiver-In ªÈ· ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ‰¤ÎÙË ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ˘ÂÚ‡ıÚˆÓ.
√‰ËÁÔ› Win 98SE /ª∂/2000/XP
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ∆ËÏÂfiÚ·Û˘ / ƒ·™˘Óԉ¢ÙÈο
¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
‰ÈÔÊÒÓÔ˘ – ™‡ÏÏ˄˘ / ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ‹¯Ô˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
Teletext
Pentium III 400 MHz PC / ∂Ï¿¯ËÛÙË ÌÓ‹ÌË 64
∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
MB / CD-Rom / VGA ÌÂ DirectDraw driver ÌÂ 16
bit color ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ / ªÈ· ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô
PCI / PCI 2.1 ‹ 2.2 / ∂Ï¿¯ËÛÙË ÌÓ‹ÌË 100 MB
ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ / System power support
ACPI SUSPEND TYPE: S3 (STR) or S5(STD)
°È· ÙÔÓ Ï‹ÚË Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÂ Û˘¯Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ηıÒ˜
Î·È ÁÈ· ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ drivers Î·È manuals, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÛÎÂÊı›Ù ̷˜ ÛÙÔ site Ì·˜
www.crypto.gr
----------------------------------------------------------------------------------------√È Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙȘ οÚÙ˜ PC-TV/Radio Tuners Î·È Ù· Û˘Óԉ¢ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·
Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Û˘Û΢·Û›·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË.
18
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·19
.
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·20
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
U S E R S
17:07
™ÂÏ›‰·21
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
M A N U A L
CRYPTO PC TV RADIO W.O.S.
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·22
.
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·23
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
CONTENTS
INTRODUCTION
4
1. Basic Information
1.1 Basic Characteristics
1.2 Package Contents
1.3 Connection Figure
4
4
4
5
2. Installation Procedure
2.1 System Requirements
2.2 Installing the PC TV RADIO WOS to your PC case
2.3 PC Motherboard BIOS Setting for Wake On Schedule
2.4 Driver Installation for the PC TV RADIO WOS in Windows XP
2.5 DirectX 9 Installation
2.6 Crypto PC TV RADIO WOS Utility software Installation
5
5
5
6
6
8
8
3. How to use the applications of PC TV RADIO WOS
3.1 Running the PC TV RADIO WOS for the first time
3.2 Control Panel of TV / FM
3.3 Remote Control
3.4 TV Functions
3.5 Video Recorder
3.6 Snapshot Image
3.7 Recording Schedule
3.8 Interface
3.9 Video Settings
3.10 Storage Properties
3.11 Teletext
3.12 FM Functions
3.13 FM Channel Properties
9
9
11
11
12
13
13
14
15
15
15
16
16
17
4. Technical Characteristics
18
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·24
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
INTRODUCTION
Congratulations! You have just bought the new Crypto PC TV RADIO WOS
card. In short time, you will be able to enjoy your PC's new TV and Radio
facilities in a complete Audio/Video system.
1. Basic Information
1.1 Basic Characteristics
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
Stereo Television and FM Radio
Wake On Schedule recording
Teletext
Easy to follow functions for TV and FM Radio
Live Video - Snapshot Image - Video/Audio Reproduction
MPEG 1, 2 and 4 compression
1.2 Package Contents
Crypto PC TV-Radio WOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Crypto PC TV Radio WOS card
Audio Cable
Installation Driver & Software CD Rom
User's Manual
Remote Control
FM cable
Cable/Remote Control receiver
3 to 1 Audio/Video Cable (Composite & S-Video)
Video Cable
4
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·25
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
1.3 Connection Figure
3 to 1 Audio/Video cable
Composite & S-Video) allows
you to have 3 connection
possibilities:
ñ S-Video
ñ Video - Composite
ñ Audio
For playback or recording
from external sources.
2. Installation Procedure
2.1 System Requirements
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
One free PCI slot
Microsoft Window s 98SE/ª∂/2000/XP
IBM PC or compatible
Intel Pentium III 400 MHz CPU or higher
Minimum 64MB memory
Minimum 100MB hard disk space available
VGA with 32 MB memory and with DirectDraw driver supporting 16 bit
color or higher
8. DirectX 9 or higher
9. System power support ACPI SUSPEND TYPE: S3 (STR) or S5(STD)
10. CD-ROM drive
2.2 Installing the PC TV Radio WOS to your PC case
1.
2.
3.
4.
Shut Down your PC.
Open your PC case and install the PC TV Radio WOS into a PCI Slot.
Firmly fix your card and close your PC case.
Make the external connections you need:
- TV or/and FM Antenna.
- You can connect your speakers into Audio Out or connect your card in Line
in of your sound card.
- Connect your Remote Control receiver.
5. Switch on your PC.
5
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·26
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
2.3 PC Motherboard BIOS Setting for Wake On Schedule
While Starting up your PC, press DELETE button in the first few seconds in order to
enter into the BIOS settings of the motherboard so that you can enable the features
that allow the Wake On Schedule of the PC TV RADIO WOS to function properly.
From the central menu, select
"Power Management Setup"
and press "Enter".
1. Set the "ACPI Suspend Type"
to "S3(STR)" or "S5(STD)".
2. Set the "Wake-Up by PCI card" to
"Enabled".
Remark: Auto boot recording function
is base on ACPI Suspend Type "S3(STR)"
or "S5(STD)" mode. If your computer
does not supports it, then this function
will not work.
2.4 Driver Installation for the PC TV RADIO WOS in Windows XP
After the PC detects new hardware,
the new hardware installation guide begins.
Select <Install from a list or specific
location [Advanced]> and <Next> in
order to start the installation.
6
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·27
Having selected <Search for the best
driver in these locations>, mark _ 0
in the option <Include this location in t
he search> and select <Browse> in order
to find ‘∂:\Driver'. Then, select <Next>.
This is a typical security reminder regarding
the software installation.
Select <Continue Anyway>.
Windows confirms successful installation.
Select <Finish> .
* This procedure needs to be repeated twice.
To verify successful installation , check
in Control Panel / System / Device Manager/
Sound,video and game controllers,
that the following indications exist:
‘Crypto PC TV Radio WOS WDM Video
Captures'
‘Crypto PC TV Radio WOS WDM TV Tuner'.
7
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·28
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
2.5 DirectX 9 Installation
Insert the CD installation disc into your
CD-ROM drive or double click the CD
drive icon in ‘My Computer’ to bring up the
auto-run screen or run Setup.exe of your
CD-ROM drive from the file "E:\Directx\".
Click "DirectX" and follow the installation
instructions.
2.6 Crypto PC TV RADIO WOS Utility Software Installation
In the file "E:\ Disk1\", double click
on "crypto.exe".
Click <Next> to start the installation.
Click "Yes"
Select the type of Setup and Click "Next"
8
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·29
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
Click "Next" button or choose different
folder for installation.
Click "Next".
This procedure will continue in the same
way to install the Teletext application.
Click "Next" and "Finish" in order to
complete this setup procedure.
3. How to use the applications of PC TV RADIO WOS
3.1 Running the PC TV RADIO WOS for the first time
For the first time running, go to "Start>Programs>Crypto PC TV RADIO WOS".
Please choose your TV Tuner System, country and language as below:
When you start the program, select in
Tuner Video Standard, ‘PAL_B', and for
the Sound menu choose "Stereo" or "Mono",
and then select ‘Next'.
9
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·30
In "Motion Capture Setting" select your favourite
settings regarding the quality and type of recording.
Then Click "Next".
Select in Country ‘Greece', and in Tuner Input
‘Antenna', and select ‘Search' in order to
locate the frequencies. After waiting for some
seconds for the channels to be installed,
select <√∫> and then <Next>.
In the option <Rename> you can change the
names of the channels in the column 'Name'.
By selecting <Set Favor> you can mark your
favourite channels and go through them using
the arrows on your control panel. In order to do t
hat, make sure you have checked the
‘‘Use Favorite Channel List'' option. By selecting
<Delete> you can erase the channels you want.
Select your favorite video settings.
* In <Video Size> select the 640x480 analysis
in order to have a pretty good result without delay
(depending on your system specifications as well)
3.2 Control Panel of TV / FM
10
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·31
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
DESCRIPTION OF CONTROL PANEL'S BASIC KEYS
1. Hide Panel: To hide video control panel,
right click video window and select "Control
Panel" to restore display.
2. Exit: To exit the video playback window,
[Esc] or [ALT]+[F4] on keyboard equalized
3. Help
4. Browse Image: To launch image browse
window and browse the snapshot or saved
image in your computer, detailed operation
please refer to "Image Browse" page
5. TV wall: To launch 4x4 TV wall on screen.
6. Snap: Save current video as BMP or JPG
image File is default named as snapshot
time and saved into C:\My Pictures folder.
You also can open "Snap Setting" option in
"Options" dialog, set snapshot saving
directory, image format, and select rename
after snapshot or not, detailed operation
please refer to "Playback Setting" page
7. Record Format: You can choose from
AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VCD, SVCD,
DVD, HIDVD.
8. Channel List: Click to pop-up sub panel
below main panel, default list the record file
under record directory, from which you can
select the needed item to play.
9. Channel Up: Sets channel up / Next
channel
10. Channel Down: Sets channel down /
Previous channel
11. Pause
12. Record/Stop Record
13. Playback
14. Mute: To close sound, click again to
restore.
15. Switch Video Source: Click it to select
TV, Video IN or S-Video In.
16. Volume: Drag the slider to adjust
volume, Left and Right arrow on keyboard
equalized.
17. Setup: Click to pop-up setting dialog, you
can test the video playback, detailed operation
please refer to "Playback Setting" page.
18. Search Channel: Click to search
available TV channel
19. Adjust Color: Click to adjust brightness,
contrast, hue, saturation, sharpness, video
size.
3.3 Remote Control
11
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·32
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
Note: The Remote control allows you to operate PC TV RADIO WOS, such as
turning your TV on/off, viewing the TV, and changing the channels and volume. Aim
the front of the Remote Control at the Remote Control Receiver and press the
control buttons as you would on the infrared rays' receiver.
Keys:
1. POWER - Open/Close PC TV RADIO WOS program.
2. VIDEO SETTING - click to respectively adjust video brightness, contrast, hue
and saturation (use together with the right two direction key).
3. VIDEO DEFAULT - click to set video brightness, contrast, hue and saturation
to default value.
4. CHANNEL UP - Click to switch on the next channel.
5. VOLUME DOWN - Click to reduce sound output.
6. CHANNEL DOWN - Click to switch on the previous channel.
7. FULL SCREEN - click to full-screen display video; click it again to restore
the original size.
8. AV SOURCE - switch among TV signal, S-VHS, AV signal, and FM.
9. Selection for single-digit or double digits channels.
10. MUTE - click to be mute, click again to restore.
11. SNAPSHOT - Click to capture the instant image.
12. PAUSE - Click to freeze the picture.
13. HIDE PANEL - Hide/show control panel.
14. REC - Click to make an audio(FM) or video(TV) record.
15. VOLUME UP - Click to increase sound output.
16. RIGHT ARROW - Click to adjust video settings.
17. LEFT ARROW - Click to adjust video settings.
18. 0-9 - Numeric buttons for channel selection.
19. RECALL - Return to the channel selected last time.
3.4 TV Functions
When you select full screen display by double clicking on the tv screen, you can use
the control bar to set your TV box.
12
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·33
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
1. Fix: To fix the displaying panel, not show/hide as mouse drags.
2. Hide: To hide the sub-panel.
3. Snap: Same as "Snapshot" button of main panel.
4. TV Wall: To launch TV Wall function, same as "TV Wall" button,
5. Start/Stop Record: Record the current playing audio/video, same as
"Start/Stop Record" of main panel.
6. Channel Down: Switch to next channel, same as "Switch Next Channel" button
of main panel.
7. Channel Up: Switch to previous channel, same as "Switch Previous Channel"
button of main panel.
8. Sound Slider: To adjust the output volume, same as "Volume Adjust" slider
of main panel.
9. Mute: Close the current audio output, same as "Mute" button.
3.5 Video Recorder
Click the "Setup" button to setup the
record format.
Select "Record". In the sub-window
"Motion Capture Setting" select your favourite
settings according to the quality and type
of recording you prefer.
(∞VI, MPEG 1, 2 & 4, VCD, SVCD, DVD, HIDVD)
Click "Record" button to start capture video.
3.6 Snapshot Image
Click the "Setup" button to setup the image format.
13
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·34
∏ PC TV RADIO WOS supports BMP and
JPEG image formats. Please select your
desired format, click "Apply" and "OK".
3.7 Wake on Schedule
In this panel you can add, modify and erase
the programs you want to record as well as
to make the necessary time programming.
Click "Add" to program a new recording.
The following window will appear where you
can select the day, start time and durations
of recording.
When this is done click ‘Apply’ and ‘OK’.
14
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·35
3.8 Interface
In this panel you can add or delete various
attributes to any hotkey. All the commands
that can be ascribed to any key of your
keyboard are available in the ‘Command'
column. You can then click
on "Apply" and "OK".
3.9 Video
In this panel you can adjust the following
video settings:
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
Brightness
Contrast
Hue
Saturation
Sharpness
Video size
You can then click on ‘Apply' and ‘OK’.
3.10 Storage Properties
In this panel you can check the available
space and volume of the files that have
been entered in your system.
15
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·36
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
3.11 Teletext
In order to start the Teletext application, in
the Settings menu under the "Device"
Tab, click on the "Teletext" selection and
the window below will appear.
3.12 FM Functions
In the TV function you can directly select a channel number. In the FM function you
can select the pre-entered FM radio station memory positions 0-30.
- In order for the sound setting to work you connect the audio cable from
"Audio Out" of the TV tuner into the "Line In" of the sound card.
- In the FM function, the up and down arrow keys work as a manual FM tuner.
For a channel with a weak signal reception, select ‘Fine Tune’ to improve
reception by double-clicking onto an FM station under the ‘Frequency’ column.
Then, click on ‘OK’.
Note: For more information and guidelines regarding further functions of the
program you can use the ‘Help’ function of the application.
16
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·37
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
3.13 FM Channel Properties
By selecting FM Channel Properties the following panel appears on your screen:
By typing the number of the frequency you
like, you are tuned to the corresponding FM
station. Select "Fine Tune" to improve the
quality of reception. If you wish to set your
favourite stations select "Set Favor", and
also select "Use Favorite Channel List".
By selecting "Rename", you can change
the names of the radio stations.
17
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·38
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
4. Technical Characteristics
TV System
FM Radio
Video
Audio
Interface
Accompanied
software
TV Channels
FM Stations
OSD
Remote
Control
Audio
TV format
Video ADCs
Video
Compression
Resolution
Full Range / Auto Scan
Full Range / Auto Scan
On Screen Display for all settings.
Remote control unit and infrared receiver.
Software
Program for Television / Radio
One Line-Out output.
PAL BG/DK, SECAM BG/DK
9-bit Video Analog-to-Digital Converters
AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, SVCD, VCD,
DVD, HIDVD
720x576,720x480, 640x480, 352x288, 352x240,
320x240
Stereo format NICAM
16-bit audio ADCs
Audio ADCs
32KHz / 44.1KHz / 48KHz according to
Sample rates
soundcard Hardware
PCI v.2.1
Bus
One input Composite CVBS with RCA jack and
Video-In
one S-Video (Y-C) with mini-din jack
RF / FM Input.
FM-In
I/R Receiver-In One input for remote control infrared
receiver.
WDM drivers for Win 98SE /__/2000/XP
System Requirements
Teletext
Pentium III 400 MHz Compatible PC / At least 64 MB
memory / CD-Rom Drive / VGA with DirectDraw driver
supporting 16 bit color or higher / One free PCI slot /
PCI 2.1 or 2.2 compliant interface / Minimum 100 MB
free hard disk space / System power support ACPI
SUSPEND TYPE: S3 (STR) or S5(STD)
For the complete and updated catalogue with answers to the frequently asked
questions and for the newest drivers and manuals, you can visit our website at
www.crypto.gr
----------------------------------------------------------------------------------------Technical specifications for the PC-TV/Radio Tuners and the accompanying products included
in the package can be altered without any prior notice.
18
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·39
.
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)
MANUAL PC TVR-WOS 2005
5/8/2005
17:07
™ÂÏ›‰·40
(M·‡ÚÔ/Process Black ÙÛ›ÁÎÔ)

Documenti analoghi

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ AA DRL: PROTO

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ AA DRL: PROTO ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. Afi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÙÔ 1999 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙÔ˘ DRL ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ÚÈ˙ÔÛ...

Dettagli