ÿÜK «è†ìKƒ

Commenti

Transcript

ÿÜK «è†ìKƒ
E-mail : [email protected], [email protected] Saturday, March 19, 2016 Vol.10 Iss.10
8 Pages
Astrology
Accurate
Predictions
Normal charge
K.N. Varadarajan
C4, Kailas Flat,
No.19/20 Station Road,
West Mambalam, Ch-33.
Ph : 24743594
Yo u r N e i g h b o u r h o o d N e w s p a p e r
Covering : Kodambakkam, Mahalingapuram, Ashok Nagar, K.K. Nagar, Vadapalani, Saligramam & Part of West Mambalam RNI : TNBIL-22816/2006
Free Yoga Classes
Free Yoga Classes for gents and ladies are being conducted by Sannyasi
Krishnayogam,(Founder of Satyananda Yoga Centre, Mambalam) from March 20, 2016,
at Bala Vidya Higher Secondary School,30, Vasudevapuram (Between Chakrapani Street
and Janakiraman Street, near Duraisamisubway,West Mambalam,Chennai.
The regular classes are from 5.30AM to 7.00 AM for three weeks. The classes are
free and aimed at physical, mental and spiritual health. The classes are conducted in a
spiritual atmosphere in strict adherence to Bihar School of Yoga (Deemed University)
curriculum – asana, Pranayama.
To attend the classes contact 94442 40383/ 94450 51015 or mail to [email protected]
satyamyogatrust.net and register the names.
Inter Collegiate Cricket
Tournament
SRM University cricket Men team
has qualified for South India Red Bull
Cricket Tournament at Bangalore in
the month of April 2016.
In the Semi Finals, SRM University
beat Gurunanak College and in the
Finals SRM University beat Hindustan
University.
ÿÜK «è†ìKƒ
îƒèœ i†®™ ï¬ìªðÁ‹ ܬùˆ¶
M«êûƒèÀ‚°‹ Cø‰î º¬øJ™
«è†ìKƒ ªêŒ¶ î¼A«ø£‹.
F¼ñ투î Cø‰î º¬øJ™ º¿
ªð£ÁŠ«ðŸÁ ïìˆFˆ î¼A«ø£‹.
9840262536
02 Saturday, March 19, 2016
Þ¬øñ£ñE M¼¶
Þ¡¬øò 𣘬õ
àôè è¬î ªê£™½‹ Fù‹!
ÝCKò˜ Fù‹, °ö‰¬îèœ Fù‹, Ü¡¬ùò˜ Fù‹, ñèO˜ Fù‹, è£îô˜ Fù‹
â¡ð¬õ «ð£ô ñ£˜„ ñ£î‹ 20Ý‹ «îF àôè è¬î ªê£™½‹ Fù‹ â¡Á ªè£‡ì£ìŠ
ð´Aø¶. è¬î ªê£™õ¶, è¬î «è†ð¶ â¡ð¶ ïñ¶ ®™ ñ†´ñ™ô; àôèŠ
Ì󣾋 ðö‚èˆF™ Þ¼‚Aø¶. èŸð¬î Mì‚ «è†ð¶ ñùF™ ð²¬ñò£èŠ ðF»‹
â¡ð ‘èŸøL¡ «è†ì«ô ï¡Á’ â¡Á ÃÁõ£˜èœ. Cø‰î ñ£íõ¡ â¡Á
°PŠH´‹ «ð£¶, ‘«è†ì¬õ «è†ì¬õ M죶 à÷ˆF¼‚°‹ 𣃰’ ªðŸøõ¡
â¡Á ÃÁõ¶ ñó¹. æ¬ô„ ²õ®èœ, ¹ˆîèƒèœ «î£¡Áõ º¡¹ è¬îèœ
Íôñ£è¾‹ Þ¬ê Íôñ£è¾«ñ cFè÷‹, õ£›‚¬è ªïPèÀ‹ ñ‚èÀ‚°Š «ð£F‚èŠ
ð†ìù. ‘Ü¬î„ ªêŒ; Þ¬î„ ªêŒò£«î’ â¡Á °ö‰¬îèOì‹ Ãøõ¬îMì, ðô£
ðô¡è¬÷‚ è¬î Íôñ£è M÷‚°‹ «ð£¶, Þ÷‹ àœ÷ƒèO™ cFèœ Ýöñ£èŠ
ðF‰¶ M´A¡øù â¡ð¶ à‡¬ñ.
‘° ñ£´èœ åŸÁ¬ñò£è å¼ ÞìˆF™ «ñŒ‰¶ ªè£‡®¼‰îù. Cƒè‹
è õ‰î«ð£¶ ° ñ£´èÀ‹ å¡ø£è„ Cƒèˆ¬î âF˜‚è, ܶ «î£ŸÁ æ®
M†ì¶. õ…êè ïKJ¡ «ð£î¬ùò£™ ñ£´èœ îQˆ¶Š «ð£Jù. ܬõè¬÷„
Cƒè‹ âOî£èˆ A‚ ªè£¡Á M†ì¶’ â¡Á è¬îò£è„ ªê£™½‹ «ð£¶
åŸÁ¬ñJ¡ ðô‹, õ…êè˜ õ¬ôJ™ Mö‚ Ã죶 â¡ø cF»‹ °ö‰¬îèœ
àœ÷ˆF™ âO¬ñò£è Ü«î êñò‹ Üöñ£èŠ ðF‰¶ M´A¡øù.
ÒCÁõòF™ î¡ î£Œ ¹ˆL ð£Jì‹ î£‹ «è†ì ÜK„ê‰Fó¡ è¬î»‹, Có£õí¡
è¬î»‹  ⊫𣶋 à‡¬ñ«ò «ðê«õ‡´‹, , î‰¬î ªê£™¬ô eø‚Ã죶
«ð£¡ø cFè¬÷ˆ îñ¶ àœ÷ˆF™ ðFò ¬õˆîù” â¡ø ñ裈ñ£ 裉F îñ¶
²òêK¬îJ™ ÃPJ¼Šð¶ Þƒ° °PŠHìˆ î‚è¶. Ü«î «ð£ôˆ î‹ î£Jì‹ î£¡
«è†ìP‰î ióbó‚ è¬îèœ î£¡ îñ¶ àœ÷ˆF™ ´Š ðŸ¬ø à¼õ£‚Aù
â¡Á ióCõ£T»‹ ÃP»œ÷£˜.
º¡ªð™ô£‹ ðœO‚ ÃìƒèO™ ‘cF «ð£î¬ù’ â¡Á å¼ õ°Š¹ (Period) Þ¼‚°‹.
ÝCKò˜ ܉î õ°ŠH¡ «ð£¶ ð‚F‚ è¬îè¬÷»‹, cF‚ è¬îè¬÷»‹ ÃÁõ£˜.
ñ£íõ˜è¬÷‚ ªè£‡«ì Cô è¬îè¬÷ ﮈ¶‚ 裆쾋 ¬õŠð£˜. Üõóõ˜èœ
𮈶, Ü™ô¶ «è†´ õ‰î è¬îè¬÷„ ªê£™ô„ ªêŒõ£˜. ï™ô Mûòƒèœ
ñùF™ ðFõ«î£´ °ö‰¬îèÀ¬ìòˆ îQŠð†ì ÝŸø™è¬÷ ªõO‚ ªè£í˜‰¶
õ÷˜Šð‹ Þ‰î õ°Š¹èœ àîMò£è Þ¼‰îù. Þ‰î cF«ð£î¬ù õ°Š¹èœ
‘°®¬ñŠ ðJŸC’, ‘Ë™ G¬ôò’ õ°Š¹è÷£è ñ£P ÞŠ«ð£¶ Ü®«ò£´ ñ¬ø‰¶
M†ìù. àò˜G¬ôŠ ðœO‚Ãì ËôèƒèO™ ¹ˆîèƒèœ Üôñ£KèO«ô«ò
Ƀ°A¡øù. Þì õêF Þ™ô£î ðœO‚ ÃìƒèO™ ÞŠ ¹ˆîèƒè¬÷Š
ð®‚è º®õF™¬ô. i†´‚°Š ð®‚è‚ ªè£´‚°‹ Ë™è¬÷ ñ£íõ˜èœ ²ñ‰¶
ªê¡Á ÜŠð®«òˆ F¼ŠH M´Aø£˜èœ. ðœO‚ ÃìŠ ð£ìƒèœ ñ£íõ˜èO¡
ÜP¬õ õ÷˜‚°‹ cF‚ è¬îèœ î£¡ °ö‰¬îèO¬ì«ò à‡¬ñ«ð²î™, î
õ£›î™, ªè£´ˆ¶ õ£›î™, Þ¬ø ð‚F, ´ŠðŸÁ «ð£¡ø íƒè¬÷»‹
ïŸð‡¹è¬÷»‹ õ÷˜‚°‹. Values âùŠð´‹ eè„ C‰î¬ùèœ °ö‰¬îèOì‹
Þò™ð£è«õ ܬñò «õ‡´ñ£ù£™ Ýó‹ðŠ ðœOèOô£õ¶ Þˆî¬èò‚ è¬î
ªê£™½‹ õ°Š¹èœ e‡´‹ ¶õ‚èŠðì «õ‡´‹.
º¡ªð™ô£‹ Æ´‚ °´‹ð º¬ø Þ¼‰î¶. i†®™ î£-𣆮, ªðKò‹ñ£ªðKòŠð£, CˆF-CˆîŠð£ ñ£ñ£-ñ£I, ܈¬î âùŠ ðô ªðKòõ˜èœ Þ¼Šð£˜èœ.
¹ó£í‚ è¬îè¬÷»‹, íƒè¬÷Š «ð£F‚°‹ cF‚ è¬îè¬÷»‹ °ö‰¬îèœ
M¼‹H‚ «è†°‹ õ¬èJ™ Þõ˜èœ ïòñ£è„, ²¬õðì‚ ÃÁõ£˜èœ. ÞŠ«ð£¶
Æ´‚ °´‹ð º¬ø ÜN‰¶ õ¼Aø¶. î- Þ¼õ¼«ñ «õ¬ô‚°Š «ð£õ
Üõ˜èÀ‚°‚ è¬î ªê£™ô «ïóº‹ Þ¼ŠðF™¬ô; ªð£Á¬ñ»‹ Þ¼ŠðF™¬ô.
Þîù£™ Þò™ð£è«õ‚ è¬î «è†ðF™ ݘõ‹ ªè£‡ì °ö‰¬îèœ ªî£¬ô‚裆Cˆ
ªî£ì¬ó«ò£ Ü™ô¶ «õÁ èõ˜„C áìèƒè¬÷«ò£ „ ªê™õF™ MòŠðF™¬ô.
°ö‰¬îèÀ‚°‚ è¬î ªê£™õ¶‹ å¼ è¬ô . °ö‰¬îèO¡ ñù Þò™¹è¬÷
ÜP‰¶, Üõ˜èÀ‚°„ êOˆ¶Š «ð£èîõ£Á, è¬î«ò£´ ެ퉶 Üõ˜èOì‹
ݘõˆ¬î õ÷˜‚°‹ õ¬èJ™ ïòñ£è„ ªê£™ô «õ‡´‹. ñJô£ŠÌ˜ H.âv.
«ñ™G¬ôŠ ðœOJ™ ðô ݇´èÀ‚° º¡ù£™ Ýó‹ð ðœO ñ£íõ˜èÀ‚è£è
Mò£ö¡ «î£Á‹, ñ£¬ô è¬ìC dKò† è¬î ªê£™½‹ G蛄C ï¬ìªðŸÁ õ‰î¶.
ñ£íõ˜èœ ݘõˆ«î£´ ¬ñî£ùˆF™ îM´õ£˜èœ. ñ£¬ô è¬ìC dKò† â¡ð
i†®Ÿ° ܬöˆ¶„ ªê™õîŸè£è õ¼‹ ªðŸ«ø£˜èÀ‹ îM´õ£˜èœ. æ󣇴‚°‹
«ñô£è Mò£ö¡ «î£Á‹ ܃°  «ð£Œ è¬î ªê£™L ñA›MˆF¼‚A«ø¡.
ÞŠ«ð£¶ ܉î G蛄C ªî£ì˜‰¶ ï¬ìªðÁAøî£ â¡Á ªîKòM™¬ô.
è™Mˆ ¶¬ø¬ò„ «ê˜‰îõ˜è«÷£ Ü™ô¶ ªðŸ«ø£˜-ÝCKò˜ êƒè àÁŠHù˜è«÷£
Þ¬îŠ ð®‚è «ïK†ì£™ Ýó‹ðŠ ðœOèO™ è¬î ªê£™½‹ G蛄C¬ò e‡´‹
¶õ‚è «õ‡´‹ â¡ð¶ ïñ¶ «õ‡´«è£œ.
-ñ£Îó¡
Cõ«ïòŠ «ðó¬õ, ñèO˜ Fù Mö£ ªê¡¬ù
ñ®ð£‚èˆF™
àœ÷
Mò£ð£Kèœ
êƒè
F¼ñí ñ‡ìðˆF™ èì‰î ñ£˜„ 12‹ «îF
ï¬ìªðŸø¶. ÞF™ «ðó¬õ î¬ôõ˜ ßê«ïê¡
ñèÿ
õó«õŸ¹¬óò£ŸPù£˜.
Þ¡Q¬ê
Wî‹,
ðóî®ò‹,
«õîðìù‹
«ð£¡ø
G蛄Cèœ
ï¬ìªðŸøù. º‚Aò Gè›õ£è ð™«õÁ ¶¬øèO™
Cø‰¶ M÷ƒAò 10 ªð‡ñEèÀ‚° ‘M¼¶’
ÜO‚èŠð†ì¶. Üšõ¬èJ™ è¬ô, Þô‚Aò‹,
Ý¡Iè ð¬ìŠð£÷ó£ù F¼ñF ꣉î£õóîó£ü¡
Üõ˜èÀ‚° ÒÞ¬øñ£ñE” â¡ø M¼F¬ù
Cõ«ïòŠ «ðó¬õò£™ õöƒA ªè÷óM‚èŠð†ì£˜.
ðô Hóºè˜èœ, èMë˜èœ, ⿈î£÷˜èœ õ£›ˆ¶¬ó
õöƒAù£˜èœ. ï¡P»¬ó»ì¡ ñèO˜ Fù Mö£
ÞQ«î G¬ø¾ ªðŸø¶.
Spring Field school Kids Fest 2016
Spring Field School conducted spring Kids Fest 2016 in
their school. Different department like Tamil, Mathematics,
Science, Social, Craft and Abacus exhibited their talents in
their respective fields.
The expo was innagurated by Prakashchand Dulecha
and headed by Senior Principal V. Shankar Lal, Principal
S.Sudha and Academic Advisor Ezhilarasi.
Income Tax
Return
Filling of Income / Service Tax / VAT
Return. PAN e-TDS, TDS, IE CODE, Co
/ Firm Registration, Accounts - Tally.
Certified Tax Retrun / e-TDS Preparer.
Contact
9884036605
03 Saturday, March 19, 2016
Bharath University holds 28th Convocation
Computer Classes @ Doorstep
Ms Office,
Basic
& Internet
Contact : 93814 10766
Bharath University (Bharath Institute of Higher Education and Research) hosted its
28th Annual Convocation to award degrees and Medals to the graduates from 2015 batch
on 6th March 2016 at Sree Balaji Medical College and Hospital.
Dr. Soumya Swaminathan, Director General – Indian Council of Medical Research
(ICMR) and Secretary – Department of Health Research (DHR) was the chief guest for
the occasion. Dr. Avvai Natarajan, Chancellor, Bharath University, Former Vice- Chancellor
– Tamil University, Tanjavur Secretary – Govt. Of Tamilnadu (Retd.), Sir. Dr. M Ponnavaikko,
Vice – Chancellor, Bharath University, Six Honoris Causa Degree awardees, faculties,
Staffs and graduate students were also present during the event.
Introducing an economical and evidence based “A SINGLE STEP PROCEDURE” for
diagnosing gestational diabetes in the community.(V) Doctor Science (D.Sc.) Honoris
Causa degree to Prof. Jayakar Thomas for his outstanding contributions to paediatric
dermatology and Teledermatology. (VI) Doctor Science (D.Sc.) Honoris Causa degree to
Dr. S.Nambi for his outstanding service in Mental Health Care in India and his various
achievements and contributions in this field.
Sir Mutha School conducts Investiture Ceremony
The induction of the office bearers
for the academic year 2016 – 2017 and
the Prayer Service for the students of
Classes X and XII was held at the Sir
Mutha Venkatasubba Rao Concert Hall.
The chief guest for the evening was K.
G. Sabrish, an alumnus of Lady Andal
Venkatasubba Rao School and Country
Director of Westminster Healthcare Pvt.,
Ltd., Chennai.
Shanti Arunkumar, Principal of the
school offered prayer and is was
followed by the investiture ceremony.
Director of Lady Andal House of Children, Krithika Kumar Quintal and Sabrish handed
over the sashes and badges to the newly elected office bearers. Principal, Tamara Coelho
administered the oath. The ceremony concluded with the song ‘Showers of Blessings’.
City News
www.chennaireaders.com
Business News
Business ADs
Email : [email protected] / [email protected]
04 Saturday, March 19, 2016
Siemens Home Appliances opens store in Chennai
Siemens Home Appliances,
a leading brand in built-in Kitchen
appliances from Germany, has
inaugurated its first retail brand
store in Adyar, Chennai.
The store is located at Adyar,
Chennai and will display products
depicting innovation and
technology and also aesthetic
design and easy to use functions.
Gunjan Srivastava, MD &
CEO, BSH Household Appliances
Manufacturing Pvt. Ltd., said South has been a key market for them and
that they would be increasing the accessibility to innovative appliances.
The Siemens brand store is located at 23 Adyar Bridge Road, Adyar,
Chennai.
Hitachi to rollout ‘Make in India’ ATMs
Hitach-Omron Terminal Solutions has announced that
it established Hitachi Terminal Solutions India Private Limited
(“Hitachi Terminal Solutions India”) in the Republic of India
(Bangalore City) as an ATM manufacturing company, and
will commence production in June 2016. The new company,
which was set up with a capital of 1 billion INR, will produce
1,500 units of ATM per month at the end of FY 2016.
Aimed at strengthening the ATM business in India, Hitachi
Terminal Solutions India will allow Hitachi-Omron Terminal
Solutions to promptly accommodate the needs of the market,
strengthen the cost competitiveness, shorten the production
lead time from order entry to shipment and expand the
business of Cash Recycling ATMs*1. The operations of
the manufacturing company will contribute to job creation
and economic development in India. This initiative by Hitachi
is aligned to the government’s ‘Make in India’ program.
Tetsuji Shimojo, Representative Director and President
of the company was present on the occasion and explained
about their ATM business in India.
Think for a While
“In prosperity our friends know us; in
adversity we know our friends.”
-John Churton Collins
Tanjara Food brand launches its food products in Chennai
Raymond opens its Exclusive store in Chennai
Raymond Ltd., a
leading Textile and
Apparel Company has
announced the
opening of their first
Raymond Home
Exclusive Store in
Ta m i l N a d u a t
Mylapore Chennai and
launched their
distinctive range of
bed sheet sets, towels, blankets and comforters for its customers
in the city. Raymond earlier announced their foray into the organized
Indian home textile market last year with exclusive Raymond Home
shops in the country.
This store was inaugurated by Prince of ARCOT Nawab
Mohammed Abdul Ali along with Pankaj Saxena, Business Head,
Raymond Home. During this launch, “Raymond Home” unveiled
their Spring Summer ’16 collection for all retailers in Chennai and
also showcased a versatile Home textiles collection.
This exclusive store is located just opposite to the city center
– Mylapore and will be operated by the franchisee – M/s. Bhawani
crystals.
Keep your Neighbourhood
Clean and Green
Tanjara Trading Pvt Ltd., the popular food products brand has
now launched its new range of products in Chennai.
The products were unveiled in the city by popular chef and brand
ambassador Venkatesh Bhat, endorsing masala powders and instant
mixes among its 47 varieties.
Culinary expor t Revathi Sankaran, endorsing Tanjara’s other
varieties; famous Television Anchor Divyadharshini; Sethurao
Ravichandran, Chairman & MD; Sampath Kumar, Technical Director,
Nithyanandan, Logistics Director; Mohan, Gulf Operations, and
Nanditha, Bussiness Co-ordinator, of Tanjara Trading Pvt. Ltd., were
others present.
The event also witnessed Tanjara marking the celebrations of
International Women’s Day with special to women achievers from
various walks of life. Dr Prithikachary (Senior Neurologist, Kauvery
Hospital), Ms. Roopa Devi (Refree – Asian Football Confederation),
Padma Shri Smt. Aruna Sairam (Carnatic Singer), Ms. Preethi
Srinivasan (Founder of ‘Soulfree’ – a charitable organization providing
hope for the severely disabled), Ms. Aishwarya Rajesh (Film Actress),
and Ms. Suzzathha Chennamaneni (Entrepreneur), were the six
achievers honoured with awards.
05 Saturday, March 19, 2016
Bharat University inaugurates Bosch
Training Centre at Campus
Radio City Freedom Awards
The finale of ‘Radio City Freedom Awards was
organized at Mumbai and the best of indie music were
felicitated in the 3rd edition.
Nominations were invited across 10categories- Young
Indie Artists, Indie Collaboration, Rock, Metal, Pop, HipHop, Album Art, Electronica, Folk Fusion, and Video. More
than 600 entries were garnered across genres. There
were 15 entries from Chennai for this edition.
Anand Bhaskar Collective walked away as the Best
Rock Artist - Popular and Jury Choice while Aditya Balani
was awarded the Best Pop Artist – Jury Choice. While Indian Ocean bagged the Best Folk Fusion Artist – Jury
Choice, Mumbai’s Finest was the Best Hip-Hop Artist - Popular and Jury Choice. The evening also saw Jainam,
a budding musician from Gujarat’s Jamnagar walk away as the Best Electronica Artist – Jury Choice.
Ms Rachna Kanwar & Business Head Radio City 91.1 FM said “There is immense talent all across the country
that is waiting to be heard and we are happy to take their music to millions of listeners through our web radio,
Radio City Freedom.”
MILAN’2016 – National Level Cultural Festival at SRM University
Bharath University inaugurated its new, state of the art “Bosch
Training Center”at its campus on 14th March 2016. The event
was graced by Dr.M.Ponnavaikko, Vice-Chancellor, Bharath
University, Abhijit Kallianpur, Senior General Manager, Automotive
Service Solutions Bosch Limited, India, N.Rengarajan, Chief
General Manager, Simpsons Limited, S. Rajasekaran, President
SIAM and Chairman, National Institute of Quality and Reliability,
Mohan Shankar, Assistant Vice President, TUV – SUD South Asia
Limited and Vinod Surana, Vice President – Assocham, faculties,
Staffs and graduate students were also present during the event.
Following the inauguration ceremony, a Memorandum of
Understanding was signed between Bharath University and Bosch
Limited.
Talking about the launch Dr. S. Jagathrakshagan said “It's
vital that we invest in young minds so that they will be able to
address the skills gap which is evident across the Nation.”
Commenting on the occasion Dr. M. Ponnavaikko, vicechancellor, Bharath University, said “Just a few weeks back, we
launched the Shalizhan Sharapov Aerospace research lab to
benefit the students with space research activities. And now, we
are collaborating with the best global group and launching the
Bosch Training Center in our Campus.”
Kauvery Hospital celebrates Women’s Day
Kauvery Hospital
celebrated Women’s
Day on 7th March
2016, as per its long
tradition of honoring
women for their
valuable contributions
to society.
The Guest of Honor
for this special event
was Tamil Playback
Singer Ms. Harini.
At the event,
Kauvery Hospital gave away highly discounted vouchers for women’s
health checkup packages. The “Special Women’s Health Checkup”
package of tests worth Rs.2200/- was given away at Rs.1500/- and
vouchers for Mammogram wor th Rs.2400/- was given away at
Rs.1000/- This is a Women’s day special offer from Kauvery Hospital
and all women attending the event or walking into Kauvery Hospital
till the 31st March 2016 will be eligible for the special discounted
vouchers on account of Women’s day celebrations.
SRM University, Kattankulathur has recently conducted
its 9th Edition of National Level Cultural Festival “Milan’
2016”. John Abraham, the popular actor known for his
acting skills, fervour for fitness, philanthropy and lately for
producing critically acclaimed movies like Vicky Donor,
had graced the inaugural function as the Chief Guest. This
was followed by International Air Show and Redbull Bus
Tour. This International Air Show feeds the inherent human
fascination with flight. The lineup included internationally
renowned 3D night flying helipilots Gunther Gold and Micheal
Allmer from Germany, in addition to eight lead Indian pilots.
Kerala based band Thaikkudam Bridge and the men with
the swoon worthy tunes had entertained the audience.
Second day, apart from the Comedy Show, a musical night was also presented by South-India's musical
heartthrob Devi Sri Prasad, award winning music composer, singer and producer. He is the maestro who worked
on the soundtrack of Singham II, Ready, Shankar Dada MBBS, Gabbar Singh, Kanthaswamy, Jai Ho and many
more. From Dhinka Chika to Aa Ante Amlapuram, from Daddy Mummy to Aakalesthe, he has churned out the
perfect songs for a dance jam. He is the winner of several awards including five Filmfare Best Music Director
South Awards and four CineMAA Awards - Best Music Director.
Finally, a Dance Battle was performed by the Choreonite Plus and the valedictory address was given by Sri.
Vetrimaran the acclaimed director of the movie”Visaranai” . The newly instituted Balu Mahandra award for best
alternate film director was presented, besides, awards in memory of Sivaji ganesan and K. Balachander were
also given for outstanding student talent and best debutant student directorial talent. In addition to these, there
are over hundred events offered by thirteen domains to satiate a variety of competitive palettes; from music to
dance, drama to literary, sports to gaming, packed into four days.
06 Saturday, March 19, 2016
Essensuals opens Salon at Eldams Road
Apollo Tyres enters two-wheeler tyre segment
Apollo Tyres which has
been so far offering tyres for
passenger and commercial
vehicles, has now announced
its entry into the two-wheeler
tyre segment in India. All-new
Apollo Acti series two wheeler
tyres were unveiled by the
c o m p a n y. D e s i g n e d a n d
developed at the company’s
Global R&D Centre in Chennai,
Essensuals, a diffusion line of Toni & Guy has launched
Apollo Acti series for bikes and
its new salon @ Eldams Road, Teynampet with an in-house
scooters, would cover nearly
Café Jerry’s Den. Actor T.R. Silambarasan inaugurated the
85% of the replacement market for two-wheeler tyres in India.
salon and the café located in heart of the city/
Onkar S Kanwar, Chairman of the company said “The Apollo Acti series will provide
The Salon offers various services including hairstyling,
the best value proposition to our customers along with an enjoyable driving experience.”
beauty service spa and bridal.
Neeraj Kanwar, Vice Chairman & M.D speaking at the launch explained about their
This Salon has a fully glassed 34 ft frontage with ample
developing the two – wheeler tyres.
parking. This salon also offers world famous NUBAR nail
art and extensions.
Zerodha launches Trading Platform in Tamil and
Ariel India joins conversation to
Ms. Neelima Sriram, Franchise owner of the Salon
explained about the design and interiors of the salon.
LANXESS – Water Expo 2016
LANXESS, a leading specialty chemicals company
showcased its water treatment solutions at the water Expo
2016 in Chennai.
The company launched novel reverse osmosis (RO)
elements from its Lewabrane® product line that display
improved performance along with the launch of a new
software module for LewaPlus® design software.
Prakash Shanmugam, Head of Business unit, of the
company explained about the recent developments and the
new products.
Shop CJ opens home shopping channel
Shop CJ
(earlier known
a s S TA R C J
Network India
Pvt Ltd) has
launched its
shop CJ –
Ta m i l o n a
2 4 x 7 Ta m i l
home shopping channel in Tamilnadu. The channel was
launched by Tamil Actor Trisha in Chennai. The channel
will be available through all Cable TV Networks and Sun
Direct DTH.
Shop CJ Tamil will offer tailored content for the audience
also including exclusive offers on popular regional brands
like Butterfly India and Preethi.
Several leading brands such as United Colours of
Benetton, Thomas Cook, Samsung, Electrolux, Prestige,
Reebok, Maharaja, Puma and Intex are associated with
Shop CJ.
encourage Dads to share the Load
Ariel India
has joined in the
conversation on
‘Is Laundry only
a Women’s
job?’ even in
Januar y 2015
and is now with
the objective of
suppor ting
women in their
debate, and
bringing to
surface this impor tant social cause, Ariel India
joins women across the country and indeed the
globe in asking Dads to #Share The Load!
Actress Priya Anand joins the movement to end
the stereotype of gender roles within the home.
As per the press release, the new film from
Ariel India has more impor tantly received the
support of women across the globe, with close to
29MM views across social media platforms, as
they continue the debate on household equality.
also Zero brokerage on equity investments
ZERODHA, a leading online brokerage firm, has
announced the launch of its web based TAMIL language
trading por tal KITE and also ZERO brokerage on all
equity investments. There will be no upfront fees, no
minimum volume, no special terms and conditions, no
clauses, no strings attached. To encourage easy
investment culture, it also announced the star t of its
MUTUAL FUND business.
As per the press release, KITE is a minimalistic web
based trading platform that adapts to mobiles and tablet.
It also offers everything a traditional platform does, and
a lot more, through a very minimalistic interface. The
interface is so simple and self explanatory, anyone with
basic knowledge can login and star t trading without
training.
Nithin Kamath, Founder & CEO of the firm said “Our
plan is to reach out to the next 5 million par ticipants
who are currently not investing and show them how
stock market can create wealth if invested for long term.”
Suzuki launches new Access 125
Suzuki Motorcycle India Private Limited
(SMIPL), a subsidiary of one of Suzuki Motor
Corporation, Japan, has launched the all new
Access 125.
The New Access 125 sports a state of the
art SEP engine, inheriting the latest technology
developed by Suzuki from its MotoGP racing
experience and advanced analysis techniques.
As a result, the scooter will have fuel efficiency
and powerful acceleration.
The new Access 125 comes in 5 colours-Pearl Suzuki Deep Blue, Candy Sonoma Red,
Kenny Shin, CEO and N.Ramakrishnan CEO and Dhruva
Chandrie, Chief Operating Officer were present on the Pearl Mirage White, Metallic Matt Fibroin Gray and Glass Sparkle Black. The New Access
125 will be available at Rs. 57947 (Ex-Showroom-Chennai).
occasion and explained about the shopping channel.
07 Saturday, March 19, 2016
Þó£E ¶˜‚è£õF
Uratha Sinthanai Literary Forum
celebrates 32nd Anniversary
â¿Fòõ˜ - ê£‰î£ õóîó£ü¡
Òâ‡Eò â‡Eò£ƒ° ⌶õ˜, â‡Eò˜
F‡Eò ó£èŠ ªðP¡” (F¼‚°øœ)
Þî¡ ªð£¼÷£õ¶, å¼ ªêò¬ô„ ªêŒò â‡Eòõ˜ ñù àøF»¬ìòõó£è Þ¼‰î£™,
Üõ˜ â‡EòõŸ¬ø â‡Eòõ£«ø ܬìõ˜. æ˜ Þô†Còˆ¬î ܬìò G¬ùŠðõ˜‚°
ñùˆF¡¬ñ «õ‡´‹. î¬ìèœ ðô õ‰î£½‹ ÜõŸ¬ø ñù àÁF»ì¡ âF˜ˆ¶„ ªêò™ðì
«õ‡´‹. ÜŠ«ð£¶î£¡ Üõ˜èœ â‡Eòˆ¬î â‡Eòõ£Á ªêŒ¶ º®Šð£˜. Þ„
꣡ø£è M÷ƒAòõ˜, ÒÞó£E ¶˜‚è£õF”.
܂𘠮™LJL¼‰¶ ݇´ õ‰î è£ô‹. ñˆFò ñ£è£íƒèO™ å¡Á ‘裘 ñ‡ìô‹’.
Üî¬ù ݇ì Üóê¡ êƒAóñ û£ â¡ø ñ£ªð¼‹ ªõŸP ió˜. Üõó¶ á‚èˆî£½‹,
à¬öŠð£½‹, Fø¬ñò£½‹ Ü‚è‹ ð‚è‹ àœ÷ è¬÷ ªõ¡ø£˜. üð™Ì¼‚° ܼ«è
Þõó¶ Þó£„CòˆF¡ î¬ôïèó‹ ܬñ‰F¼‰î¶. êƒAóñû£ I辋 õ™ô¬ñ à¬ìòõ˜.
Üõ˜ îù¶ ñè¡ î™ðˆû£¬õ, ióˆ«î£´‹ íƒè«÷£´‹ õ÷˜ˆî£˜. Þ÷õóê‚°
ñíŠ ð¼õ‹ ªï¼ƒAò¶‹, î¡ ñè‚° ñí‹ º®‚è M¼‹Hù£˜ î. ñ«è£ð£
Þó£„CòˆF¡ ñ¡ù¡ ñè¡ ¶˜‚è£õF I°‰î Üö°‹, ¬îKòº‹, Cø‰î íƒèÀ‹
ªè£‡ìõœ âù ÜP‰î£˜ êƒAóñ û£. Üõœ î¡ ñè‚° ãŸøõœ âù‚ è¼F ñí‹
º®‚è â‡Eù£˜. Þ÷õóê¡ îôðˆû£ Þ÷õóC ¶˜‚è£õFJ¡ íƒè¬÷ ï¡èPõ£¡.
âù«õ, Üõ¬÷«ò ñí‚è àÁF ªè£‡ì£¡. Þ¶«ð£¡Á Þ÷õóê¡ î™ð£û£¬õŠ
ðŸP‚ «èœM»ŸÁ Þ÷õóC ¶˜‚è£õF Üõœ e¶ Ýø£‚ è£î™ ªè£‡ì£œ. Ýù£™
Þ‰îˆ F¼ñíˆFŸ° Þ¬ìÎÁ Üõœ îò£™ ãŸð†ì¶. Üõ˜ Þ‰îˆ F¼ñ투î
M¼‹ð£î è£óí‹. Üõ˜ Þó£ê¹ˆFó˜. î¡ ñèœ «è£‡´ õ‹ê ñ¡ù¬ù ñí‚è Üõ¼‚°
M¼ŠðI™¬ô. ñŸªø£¼ è£óí‹ ¶˜‚è£õF¬ò ñí‚è æ˜ Þó£ê ¹ˆFó Þ÷õóê‹
Þ¼‰î£¡.
îôðˆû£¾‹, ¶˜‚è£õF»‹ å¼õ¬óªò£¼õ˜ è£îLˆî£™ M¬óM™ ñí‹ º®‚è
M¼‹H ù £ ˜ è œ . ¶ ˜ ‚ è £ õ F â Š ð ® « ò  ‹ î ôðˆû£¬õ ñí‚è º®¾ ªêŒ¶, å¼
F†ìI†ì£œ. ñ«ù£ðô‹ I°‰î Þ÷õóC, î¡ î‰¬î‚°ˆ ªîKò£ñ™ ÞóèCòñ£è„
ªêŒFòŠHù£œ. ÜF™, ‘c à‡¬ñJ«ô«ò ⡬ù ñí‚è M¼‹Hù£™, å¼
ð¬ì»ì¡ ¹øŠð†ì õ¼è! à¡ âFK¬ò ªõ¡Á c ⡬ùò¬ìò «õ‡´A«ø¡!’ â¡Á
°PŠH†®¼‰î£œ. Þ‰î êŒF¬ò‚ è‡ì Þ÷õóê¡, Þó£E ¶˜‚è£õF¬òŠ ªðŸøî£è
â‡E Ýù‰î‹ ܬì‰î£œ. H¡ù˜ Þó£ê¹ˆFó ñ¡ù¡ e¶ ð¬ìªò´ˆî£¡. Þ¼
îóŠHù¼‚°‹ è´‹ «ð£˜ ïì‰î¶. ÞÁFJ™ îôðˆû£«õ ªõŸP õ£¬è Å® ¶˜‚è£õF¬ò
ñí‰î£œ. î¡ ï£†®Ÿ° ªõŸP ñ£¬ô, ñí ñ£¬ô»ì¡ F¼‹Hù£¡.
îôðˆû£ ¶˜‚è£õF î‹ðF‚° æ󣇮Ÿ°Š H¡ ݇ °ö‰¬î Hø‰î¶. °ö‰¬î‚°
d˜ ï£ó£òí¡ âùŠ ªðòK†ìù˜. Ýù£™ MF êF ªêŒî¶. °ö‰¬î‚° Í¡Á ݇´
º®‰î¶‹, îôðˆû£ Þø‰î£¡. ¶˜‚è£õF I‚è ñùˆ ¶ò˜ ܬ쉶, õ£›‚¬è¬ò«ò
ªõÁ‚辋, ò£õŸ¬ø»‹ ¶ø‚辋 â‡Eù£¡. è£ô‹ Üõœ ñù «õî¬ù¬ò ñ£ŸPò¶.
àœ÷¬î‚ ªè£‡´ F¼ŠFò¬ìò º®¾ ªêŒî ¶˜‚è£õF, ù î¡ ï£†ì£†C¬ò
ïìˆî ºŸð†ì£œ. Ü™½‹ ð轋 Þ¬ìM죶 à¬öˆ¶ ݆CJ™ ÜFè‚ èõù‹
ªê½ˆFù£œ. Üõœ ݆C¬ò ò£õ¼‹ ¹è›‰îù˜. d˜ ï£ó£òí¡ Üó¬ê ÝÀ‹
õò¬îò¬ìò£î, ¶˜‚è£õF, ù ªî£ì˜‰¶ ðF¬ù‰¶ ݇´èœ ݆C ªêŒî£œ.
ió£ƒè¬ù ¶˜‚è£õF¬ò C‹ñ£êùˆF™ G¬ôò£è iŸP¼‰î£œ.
Ü„êñòˆF™ Ü‚ðK¡ ð¬ìˆ î¬ôõ˜èO™ ÜêŠè£¡ â¡ðõ¡ ñ£™õ£ ®¡
î¬ôõù£è Þ¼‰î£¡. Üõ¡ 裘 ñ‡ìôˆ¬îŠ ðŸP»‹ Üî¬ù ÝÀ‹ ¶˜‚è£õFJ¡
ß®™ô£Š ¹è¬ö»‹ ðŸP»‹ «èœM»Ÿø£¡. «ñ½‹, Üõ÷¶ Üö°‹, ªê™õº‹ Üõ¬ù‚
èõ˜‰îù. ªð£ø£¬ñ ªè£‡ì£¡. âù«õ, 裘 ñ‡ìôˆF¡ e¶ ð¬ìªò´ˆ¶ ¬ì»‹,
ÜóC¬ò»‹ ¬èŠðŸø G¬ùˆ¶Š ªð¼‹ð¬ì»ì¡ ¹øŠð†ì£¡.
Þî¬ù‚ «è†ì ió ñƒ¬è ¶˜‚è£õF, îù¶ ð¬ìè¬÷ˆ Fó†®, ù î¬ô¬ñ
«ñŸªè£‡´ ð¬ìè¬÷Š «ð£˜‚è÷ˆFŸ° Þ†´„ ªê¡ø£œ. ¶˜‚è£õF «ð£˜‚ «è£ô‹
̇´, «ð£˜‚ èõê‹ ÜE‰¶ ð¬ì‚èô¡è¬÷‚ ¬è‚ ªè£‡ì£œ. å¼ èOŸP¡ e¶
Üñ˜‰¶ º¡ùEJ™ ªê¡ø£œ. Üõ÷¶ ¶E¬õ‚ 致, ÜêŠè£Â‹, Üõ¡ ió˜èÀ‹
¶µ‚°Ÿøù˜, F¬èˆîù˜. ÜóC ¶˜‚è£õFJ¡ î¬ô¬ñŠ ð¬ìèÀ‚° ÜFè àŸê£è‹
͆®ò¶. ÜêŠè£Q¡ ðJŸC I‚è ió˜èœ ͘‚èñ£è º¡«ùPŠ «ð£K†ìù˜. IèŠ
ðòƒèóñ£ù «ð£˜ ïì‰î¶. ÜF™ «è£‡´èœ ÞÁFJ™ «î£™M»Ÿøù˜.
ÜóC ¶˜‚è£õF, îù¶ Ýó£è£˜ «è£†¬ì¬òˆ F¼‹ð ܬ쉶, ܃A¼‰¶ âFK¬òˆ
î£‚è º®¾ ªêŒî£œ. Ýù£™ «è£†¬ì‚°„ ªê™½‹ õNJ™ Þ¼‰î ÝŸP™ ªõœ÷‹
¹ó‡«ì£®ò¶. ÜóC Þ¼î¬ô‚ ªè£œO âÁ‹¹ «ð£™ îMˆî£œ. âF«ó ªõœ÷‹, H¡ù£™
ð¬èŠ ð¬ì ªõœ÷‹, Þ¬ì«ò ¶˜‚è£õF»‹ Üõœ ð¬ìèÀ‹. Þó‡ì£õ¶ îì¬õò£è
Üõœ õ£›M™ êF ªêŒî¶. Þ¼ŠH‹ ióñƒ¬è ñù‹ î÷óM™¬ô. ÜóC‚° Ü„êñò‹
Þ¼‰î¶ Þó‡«ì õNèœ, å¡Á ªñ£èô£òKì‹ êóí¬ìòõ¶; ñŸø¶ 裬ô ªêŒ¶
ªè£œõ¶. Þó£E ¶˜‚è£õF ܉î G¬ôJ½‹ î¡ÂJ¬ó‚ 裂è M¼‹ðM™¬ô. î¡
ñ£ùˆ¬î‚ 裂è«õ àÁF‚ ªè£‡ì£œ. àôè‹ àœ÷÷¾‹ ùŠðŸPò ÞN ðN
ñ¬øò£¶ âù G¬ùˆî£œ.
ÒîŸè£ˆ¶ 裇죟 «ðEˆ î¬è꣡ø
ªê£Ÿè£ˆ¶„ «ê£˜Mô£¡ ªð‡” (F¼‚°øœ)
Þî¡ ªð£¼÷£õ¶, èŸHQ¡Á‹ õ¿õ£ñ™ ù‚ 裈¶, î¡ èíõ¬ù ï¡° «ðE,
裘 ÜP¾¬óè¬÷Š «ð£ŸP, «ê£˜Mô£‚ èì¬ñè¬÷„ ªêŒðõ«÷ î¬ô Cø‰î
ªð‡ Ýõ£œ. îù¶ 蟬ð‚ 裈¶‚ ªè£‡´ èíõ¬ìò ªêòL™ Þ¼‰¶ ꣡«ø£˜
ÜP¾¬óè¬÷»‹, ñùˆF™ ªè£‡´ «ê£˜M™ô£ñ™ èì¬ñè¬÷ ÝŸÁðõ«÷ «ð£Ÿøˆ
î‚è ªð‡ Ýõ£œ.
î¡ ñ£ùˆ¬î‚ 裂è M¼‹Hò ÜóC  G¬ùˆî¬î º®‚è, î¡ õ£¬÷ â´ˆ¶, î¡
àJ¼‚°ˆ ù º®¾ «î®ù£œ! â¡«ù ªð‡ñEJ¡ ió‹! ñ£î˜ °ô‹ õ£ö õN
裆®ù£œ, ÜóC ¶˜‚è£õF. âFKèœ «è£†¬ì‚°œ ¹°‰îù˜. ÒÜóê¡ âšõN«ò£,
ÜšõN«ò ñ‚蜔 â¡ð¶ «ð£ô, ªð‡®ó¬ùõ¼‹ ‘b’ ͆®ù£˜èœ. ªï¼ŠH™ M¿‰¶
àJ˜ M†ìù˜. Ý‡èœ «ð£K†´ ñ®‰îù˜. Þ‰î õóô£Á Þ¡Á‹ «ðêŠð´Aø¶ â¡ð¶
à‡¬ñ, ÜóC ¶˜‚è£õF ð£óî ®¡ ‘ñ£î˜ °ô ñ£E‚èñ£è’ Þ¡Á‹ ªü£L‚Aø£œ
â¡ðF™ â¡ù äò‹?
Uratha Sinthanai, a Literary Forum Celebrated its 32nd Anniversary
on 13th March 2016 in Chennai in a grand manner.
Malan, an eminent writer and media person presided over the
function. Actor Sivakumar and senior film director SP Muthuraman
were the other special guests.
The anniversary souvenir was released on the occasion and the
copies were received by celebrities and businessman. A members
‘Directory’ was also released and copies were received by Ravindran
from Trichy, Auditor J. Balasubramanian, Dr. J. Bhaskaran and T.V.C.
Ramesh and others.
Various awards were given to the members and others for their
good performance and service in various fields. In this way, ‘Sevai Oli’
award was given to Mambalam Chandrasekar for his selfless service
in West Mambalam during the recent Chennai floods. The same award
was presented to Dr. Padmapriya of Apollo Hospital for her excellent
medical service during the incessant rain and the floods.
Prior to the function, there were interesting items like mini debate,
poem reading and extempore speech by ladies. This was followed by
a fine music performance by Madras Youth Choir Group.
The function was well organized by S.V. Rajasekar, Udayam Ram,
Padmini Pattabiraman, Dr. Balasandilyan, Pazha Nagappan and Gana
Ramachandiran. During the event, donations were given for education
to poor, assistance to transgender and to Sri Matha Cancer Trust.
The function was well attended by members from Hyderabad, Theni,
Coimbatore and other cities apart from a huge gathering from Chennai.
08 Saturday, March 19, 2016
Cookery show in Zee Tamil
Zee Tamil TV channel is featuring the popular cookery
show ‘Anjarai Petti’ from 29th February every Monday –
Friday at 1.00 pm.
The innovative show, with over 1800 episodes to its
credit, is known for capturing the best of recipes, offering
tips on culinary and flavours different from the ones we
are normally used to, has taken cookery to a new level all
together by transforming foodies in to passionate chefs.
In the show there is a new team in place featuring Anchor
Sriranjini, VJ Karthik& Chef Kaushik who along with singer
AnuradhaKrishnamoorthi (already a part of the show) will
keep the viewers entertained and engaged in the revised
format.
Shriram Foundation launches Mobile
clinic for truckers
Shriram Foundation, the social arm of Shriram Group,
has launched a Mobile Clinic to monitor and provide medical
assistance to drivers on the go. To ensure quality treatment,
Shriram Foundation has tied up with Wockhardt Foundation
to operate and manage this clinic. The initiative is also
supported by Chennai Goods Association (CGTA).
The Mobile clinic was launched by V.K Jeyakodi - IAS,
Principal Secretary and Managing Director of TN Power
Finance Corporation Ltd. for Govt of Tamil Nadu.
Tamil Nadu Tourism Award
for Prithvi Exchange
P r i t h v i
Exchange, a
division of
Prithvi Softech
Limited, has
been recently
conferred with
the Tamil Nadu
Tourism Award
2015. This
award was
presented on
the basis of
v a r i o u s
parameters like
reviews from
travelers,
foreigners,
Rates offered
and best
customer services in “forex service”.
Prithvi Exchange has being growing steadily year after
year touching Rs100 crores turnover. Prithvi is well known
for the most competitive rates & services in the money
changing industry. Prithvi provides free doorstep services
to all customers for their Foreign Exchange Requirement.
Prithvi is now planning to expand in other states like Pune,
Delhi, Chandigarh, Kolkata etc.

Documenti analoghi

1 - Chennai Plus

1 - Chennai Plus D.T.P. ÝŠ«ó†ì˜ «î¬õ

Dettagli

Creating awareness on Wind Energy

Creating awareness on Wind Energy .Jaya, a resident of T.Nagar was felicitated by the members of Tamil Nadu Udavikkarm Association for the Welfare of Differenty Abled (Ashok Nagar) and Deenaiya Charitable Trust on March 19 in a fun...

Dettagli

To Advertise M÷‹ðóƒèÀ‚°

To Advertise M÷‹ðóƒèÀ‚° ªï™L‚è£J¡ ªè£†¬ì¬ò â´ˆ¶M†´ ªð£®ò£èˆ ¶¼M‚ ªè£œ÷¾‹. Ü´ŠH™ õ£íL¬ò ¬õˆ¶ â‡ªíŒ áŸP 裌‰î¶‹ è´° «ð£†´ ªõ®ˆî¶‹, àÀˆî‹ð¼Š¹, èì¬ôŠð¼Š¹ «ð£†´ Cõ‚è M쾋. Hø° èP«õŠH¬ô, õˆî™ I÷裌, ªð¼ƒè£ò‹, ñ…êœ Éœ «ð£†´ A÷ø¾...

Dettagli