Checklist and Suggestions to Help Prevent Falls in the Home and

Transcript

Checklist and Suggestions to Help Prevent Falls in the Home and
The Maribyrnong Falls Prevention Project
Checklist and Suggestions to
Help Prevent Falls in the
Home and Outside
TRANSLATIONS IN
English
Italian
Greek
Polish
Vietnamese
Falls have many causes but they can be prevented.
This booklet is your guide to preventing falls so you can
maintain an independent lifestyle.
BATHROOM/TOILET
Home Safety Checklist
Suggestions
Is there a non-slip product in your bath/shower?
Can you move in the bathroom/toilet without
holding towel rails, taps, toilet roll, shower door?
Can you get on and off the toilet easily?
Can you step into your shower or bath easily?
Do you find it easy to bathe while standing?
Use non-slip strips, patches or a non-slip
solution in the bath/shower
For safety in the bath/shower/toilet, grab
rails may be recommended.
When bathing, use a stable plastic chair
with rubber stoppers or other equipment.
Nel vostro bagno o doccia usate prodotti
antisdrucciolo come tappetini, striscie e solventi?
Nel bagno e gabinetto, potete muovervi in giro
senza tenervi con i rubinetti, i rotoli di carta
igienica, le porte e le sbarre delle asciugamani?
Potete sedervi ed alzarvi facilmente dal gabinetto?
Potete entrare, senza difficoltá, nella vasca da
bagno o nella doccia?
Avete difficoltá nello stare all'impiedi quando
fate il bagno?
Nel bagno o doccia usate tappetini e
solventi antisdrucciolo.
Nel bagno e nella toilet si raccomanda
d'installare
sbarre fisse per aggrapparvi.
Sbarre fisse o altre attrezzature
possano assistere.
Si raccomanda una sbarra fissa nel
mure nel bagno/doccia, per sicurezza,
quando si entra.
Œ¯ÂÙ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ·Ù¿ÎÈ (Ô˘ ‰ÂÓ ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ) ÛÙË
Ì·ÓȤڷ ‹ ÓÙÔ˘˙Ȥڷ Û·˜;
ªÔÚ›Ù ӷ ÎÈÓ›ÛÙ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ /ÙÔ˘·Ï¤Ù· ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÛÙËÚ›˙ÂÛÙ ÛÙȘ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ˜ ÙˆÓ ÂÙÛÂÙÒÓ, ‚Ú‡Û˜,
¯·ÚÙ› ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜, fiÚÙ· Ù˘ ÓÙÔ˘˙Ȥڷ˜;
ªÔÚ›Ù ӷ οıÂÛÙÂ Î·È Ó· ÛËÎÒÓÂÛÙ ‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ
ÏÂοÓË Ù˘ ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜;
ªÔÚ›Ù ӷ Ì·›ÓÂÙ ‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ ÓÙÔ˘˙Ȥڷ ηÈ
Ì·ÓȤڷ;
™·˜ ‚ÔχÂÈ Ó· ϤÓÂÛÙ ÂÓÒ ÛÙ¤ÎÂÛÙ fiÚıÈÔÈ;
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·Ù¿ÎÈ·, ¯·Ï¿ÎÈ· Ô˘
‰ÂÓ ÁÏÈÛÙÚ¿Ó ‹ ÌÈ· ¿ÏÏË ·ÚfiÌÔÈ· χÛË
ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ / Ì·ÓȤڷ.
°È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ
/Ì·ÓȤڷ, Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÓÙ·È ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜.
ŸÙ·Ó ϤÓÂÛÙ ÛÙË Ì·ÓȤڷ, Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ Ï·ÛÙÈ΋
ηڤÎÏ· Ì ÂÏ·ÛÙÈο ÛÙfiÂÚ ‹ ¿ÏÏ·
·ÚfiÌÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·.
Czy Twoja wanna / kabina natryskowa jest
wyposa˝ona w zabezpieczenia antypoÊlizgowe?
Czy mo˝esz poruszaç si´ po ∏azience / ubikacji bez
opierania si´ o wieszaki na r´czniki, krany, obudow´
papieru toaletowego albo drzwi kabiny natryskowej?
Czy mo˝esz z ∏atwoÊcià siadaç na sedesie i wstawaç
zeƒ?
Czy mo˝esz z ∏atwoÊcià wchodziç pod natrysk lub do
wanny?
Czy kàpiel na stojàco nie sprawia Ci trudnoÊci?
Zainstaluj w wannie lub kabinie
natryskowej taÊmy lub maty
antypoÊlizgowe albo zastosuj
antypoÊlizgowy preparat.
Dla wi´kszego bezpieczeƒstwa mo˝e
byç wskazane zainstalowanie por´czy
w wannie / kabinie natryskowej / ubikacji.
Podczas kàpieli korzystaj ze stabilnego
plastikowego krzes∏a z gumowymi
nak∏adkami antypoÊlizgowymi lub u˝yj
innego sprz´tu zabezpieczajàcego.
Quyù vò coù duøng vaät duïng khoâng trôït trong boàn taém hoaëc
buoàng taém voøi sen hay khoâng?
Quyù vò coù theå di chuyeån quanh phoøng taém/phoøng veä sinh
maø khoâng phaûi
vòn vaøo thanh maùng khaên taém, voøi nöôùc, choã ñaët cuoän
giaáy veä sinh, cöûa buoàng taém voøi sen hay khoâng?
Quyù vò theå deã daøng ngoài xuoáng baøn caàu vaø ñöùng daäy hay
khoâng?
Quyù vò coù theå deã daøng böôùc vaøo buoàng taém voøi sen hoaëc
boàn taém hay khoâng?
Quyù vò thaáy taém ñöùng coù deã hay khoâng?
Duøng maûnh, mieáng hoaëc dung dòch choáng
trôn trôït trong boàn taém/buoàng taém voøi sen.
Neân duøng thanh vòn tay vì an toaøn trong boàn
taém/buoàng taém voøi sen/phoøng veä sinh.
Duøng chieác gheá nhöïa vöõng chaõi coù chaân
cao su khoâng trôït hoaëc duïng cuï khaùc ñeå
ngoài taém goäi.
BEDROOM
Home Safety Checklist
Suggestions
Can you turn on lights before getting
out of bed?
Can you get in and out of bed easily?
Does your bedspread finish before the floor?
Can you move around in bed without
falling out?
Have light/torch within reach of bed.
Consider having a night light.
Make sure your bedspread is not
dragging on floor.
Beds should be a good height for
getting on and off and a firm mattress
also helps.
Prima di alzarvi dal letto, potete
accendere la luce?
Potete mettervi a letto ed alzarvi senza
difficoltá ?
Sul letto avete una coperta che non tocca
il pavimento?
Potete muovervi nel vostro letto senza il
rischio di caderne fuori?
Tenete una torcia tascabile vicino al letto.
Considerate avere una luce notturna.
I letti dovrebbero essere ad una
altezza adatta per
salire e scendere.Considerate avere
un materazzo solido.
Fatevi sicuri che la coperta non
striscia sul pavimento.
ªÔÚ›Ù ӷ ·Ó¿„ÂÙ ÙÔ Êˆ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÛËΈı›Ù ·' ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Û·˜;
ªÔÚ›Ù ӷ Í·ÏÒÓÂÙÂ Î·È Ó· ÛËÎÒÓÂÛÙÂ
‡ÎÔÏ· ·’ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Û·˜;
√È ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ·ÏÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡ Û·˜
·ÎÔ˘Ì¿Ó ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·;
ªÔÚ›Ù ӷ Á˘Ú›˙ÂÙ ‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ
Û·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤ÊÙÂÙÂ;
¡· ¤¯ÂÙ ¤Ó· ʈ˜ ‹ Ê·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ
ÎÚ‚¿ÙÈ Û·˜.
™ÎÂÊÙ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ¤Ó· ʈ˜ Ó˘ÎÙfi˜.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ¿ψ̷ ÙÔ˘
ÎÚ‚·ÙÈÔ‡ Û·˜ ‰ÂÓ ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÛÙÔ
¿ÙˆÌ·.
∆Ô ÎÚ‚¿ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·
ηÓÔÓÈÎfi ‡„Ô˜ ÁÈ· Ó· Í·ÏÒÓÂÙÂ Î·È Ó·
ÛËÎÒÓÂÛÙ ‡ÎÔÏ· Î·È Â›Û˘ ‚ÔËı¿ÂÈ
¤Ó· ÁÂÚfi ÛÙÚÒÌ·.
Czy mo˝esz zapaliç Êwiat∏o bez wstawania
z ∏ó˝ka?
Czy mo˝esz wstawaç z ∏ó˝ka lub k∏aÊç si´
doƒ z ∏atwoÊcià?
Czy Twoja narzuta na ∏ó˝ko nie opada na
pod∏og´?
Czy mo˝esz si´ poruszaç w ∏ó˝ku
bezpiecznie, bez obawy, ˝e z niego
spadniesz?
UmieÊç w zasi´gu ∏ó˝ka lampk´ lub
latark´.
Rozwa˝ kupno lampki, którà mo˝na
zostawiç zapalonà na ca∏à noc.
Uwa˝aj, aby narzuta nie opada∏a na
pod∏og´.
¸ó˝ko powinno byç odpowiedniej
wysokoÊci, aby si´ do niego
wchodzi∏o i z niego wychodzi∏o z
∏atwoÊcià. Wskazane jest tak˝e
posiadanie doÊç twardego materaca.
Quyù vò coù theå môû ñeøn tröôùc khi ra khoûi
giöôøng khoâng?
Quyù vò coù theå deã daøng leân xuoáng giöôøng
khoâng?
Coù phaûi ra giöôøng quyù vò phuû daøi chöa
ñuïng saøn nhaø?
Quyù vò coù theå di chuyeån quanh giöôøng maø
khoâng bò loït xuoáng giöôøng hay khoâng?
Neân ñeå ñeøn hoaëc ñeøn pin trong taàm
tay vôùi töø giöôøng nguû.
Neân duøng ñeøn nguû veà ñeâm.
Phaûi chaéc laø ra giöôøng khoâng daøi
phuû queùt saøn nhaø.
Giöôøng nguû phaûi cao vöøa ñuû ñeå deã
leân xuoáng giöôøng vaø duøng neäm cöùng
caøng toát.
If you have ticked any items in the checklist consult the suggestion panel for solutions.
For further information see the contact list on back cover.
KITCHEN
Home Safety Checklist
Suggestions
Are the items you use often easy to reach?
Can you safely transfer hot dishes from the
stove and oven to the bench-top?
Can you carry items safely to the table?
Position all commonly used items
in visable, easy to reach locations.
Have oven mits or gloves close to
stove and oven.
Consider purchasing kitchen tray
or trolley.
Gli utenseli di cucina che usate, sono a
portata di mano?
Potete trasferire piatti caldi dal
forno\stufa alla tavola?
Potete trasportare, senza difficolta, gli
utensili di cucina alla tavola?
Organizzate la vostra cucina in
modo di avere gli utensili, usati
piú spesso, a portata di mano.
Provate ad usare come base il
forno a micro-onde, o il carello
portavivande per trasportare i piatti.
Un carello portavivande puo
assistere con il trasferire cibi alla
tavola.
ªÔÚ›Ù ӷ ÊÙ¿ÓÂÙ ‡ÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘¯Ó¿;
ªÔÚ›Ù ӷ ÌÂٷʤÚÂÙ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
η˘Ù¤˜ ηÙÛ·ÚfiϘ /ÙËÁ¿ÓÈ· /Ù·„È¿ ·fi
ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· /ÊÔ‡ÚÓÔ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ;
ªÔÚ›Ù ӷ ÎÔ˘‚·Ï¿Ù Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È;
µ¿ÏÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘¯Ó¿ Û ̤ÚÔ˜ Ô˘
Ù· ÊÙ¿ÓÂÙÂ Î·È Ù· ‚ϤÂÙ ‡ÎÔÏ·.
¡· ¤¯ÂÙ ¯ÔÓÙÚ¿ Á¿ÓÙÈ· /·ÓÈ¿ ÁÈ·
ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·
/ÊÔ‡ÚÓÔ.
™ÎÂÊÙ›Ù ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ηÚÔÙÛ¿ÎÈ
ÎÔ˘˙›Ó·˜.
Czy mo˝esz z ∏atwoÊcià dosi´gnàç
przedmiotów cz´stego u˝ytku?
Czy bez trudnoÊci mo˝esz przenosiç
goràce potrawy z kuchenki lub
piekarnika na blat kuchenny?
Czy jesteÊ w stanie w sposób
bezpieczny zanosiç przedmioty na stó∏?
Przedmioty cz´stego u˝ytku
umieszczaj w miejscach ∏atwo
dost´pnych i dobrze widocznych.
R´kawice / szmatki kuchenne
termoochronne przechowuj przy
kuchence lub piekarniku.
Rozwa˝ kupno tacy kuchennej lub
stolika na kó∏kach.
Quyù vò coù deã laáy ñöôïc nhöõng moùn
thöôøng duøng khoâng?
Quyù vò coù theå chuyeån nhöõng moùn aên
noùng töø beáp loø sang maët baøn moät caùch
an toaøn hay khoâng?
Quyù vò coù theå ñem nhöõng ñoà duøng nhaø
beáp ñeán baøn moät caùch an toaøn hay
khoâng?
Ñeå nhöõng moùn thöôøng duøng
trong taàm tay vaø ôû nhöõng choã deã
nhìn thaáy.
Ñeå saün bao tay vaûi naáu beáp gaàn
beáp loø.
Neân mua khay/xe ñaåy duøng trong
nhaø beáp.
If you have ticked any items in the checklist consult the suggestion panel for solutions.
For further information see the contact list on back cover.
LIVING AREAS
Home Safety Checklist
Can you get out of your lounge chair easily?
Can you move around without bumping
into furniture?
In case of a fall, can you reach and operate
the phone from the floor?
Avete difficoltá ad alzarvi dalla vostra
poltrona?
Potete muovervi in giro senza sbattere
contro i mobili?
Nel caso che cadete per terra, potreste
raggiungere ed operare il telefono dal
pavimento?
Suggestions
Higher chairs with solid armrests are
easier to manage.
Keep all furniture out of walk-ways.
Place phone in low position so it can
be reached from floor if you have a fall.
Program emergency numbers into phone.
Si puó alzarsi e sedersi piu
facilmente sulle sedie piu alte che
hanno braccia d'appoggio stabili.
Mettete il telefono in una posizione
bassa cosicché potete afferrarlo dal
pavimento. Se cadete e non vi
potete alzare, tirate giú il telefono e
chiamate aiuto. Chiedete ad un
amico di programmare i numeri di
emergenza nel telefono.
ªÔÚ›Ù ӷ ÛËΈı›Ù ‡ÎÔÏ· ·fi ÙËÓ
ÔÏ˘ıÚfiÓ· Û·˜;
ªÔÚ›Ù ӷ ÎÈÓ›ÛÙ ÙÚÈÁ‡Úˆ ¯ˆÚ›˜ Ó·
¯Ù˘¿Ù ÛÙ· ¤ÈÏ·;
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤ÛÂÙÂ, ÌÔÚ›Ù ӷ
ÊÙ¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ
·fi ÙÔ ¿ÙˆÌ·;
∂›Ó·È ¢ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
„ËÏfiÙÂÚ˜ ηڤÎϘ Ì ÛÙÂÚ¿ ¯¤ÚÈ·.
ªËÓ ‚¿˙ÂÙ ¤ÈÏ· ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜
Î·È ÂΛ Ô˘ ÂÚ·Ù¿ÙÂ.
µ¿ÏÙ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Û ¤Ó· ¯·ÌËÏfi
ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÙÔ ÊÙ¿ÓÂÙ ·fi ÙÔ
¿ÙˆÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤ÛÂÙÂ.
µ¿ÏÙ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘˜
·ÚÈıÌÔ‡˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢.
Czy mo˝esz z ∏atwoÊcià wstawaç ze swego
fotela?
Czy mo˝esz poruszaç si´ z ∏atwoÊcià bez
obijania si´ o meble?
W razie upadku, czy móg∏byÊ z pod∏ogi
dosi´gnàç aparat telefoniczny tak, by móc
z niego skorzystaç?
Fotele o wysokich oparciach i
solidnych por´czach sà ∏atwiejsze w
u˝yciu.
Nie stawiaj ˝adnych mebli
w przejÊciach.
Aparat telefoniczny umieÊç nisko
nad pod∏ogà, abyÊ w razie upadku
móg∏ go dosi´gnàç.
Zaprogramuj w swoim aparacie
telefonicznym numery s∏u˝b
pogotowia.
Quyù vò coù theå deã daøng ñöùng daäy khi ñang
ngoài gheá neäm ôû phoøng khaùch hay khoâng?
Quyù vò coù theå di chuyeån quanh quaån maø
khoâng va chaïm vaøo baøn gheá hay khoâng?
Trong tröôøng hôïp bò teù ngaõ, quyù vò coù theå
vôùi vaø duøng ñieän thoaïi khi ñang ôû treân saøn
nhaø hay khoâng?
Gheá cao hôn vaø coù choã gaùc tay
vöõng chaéc thì deã ñöùng daäy hôn.
Ñöøng baøy baøn gheá ôû loái ñi.
Ñaët ñieän thoaïi ôû choã thaáp ñeå quyù vò
coù theå vôùi ñöôïc khi ñang ôû treân saøn
nhaø neáu bò teù ngaõ.
Caøi saün soá ñieän thoaïi caáp cöùu vaøo
boä nhôù cuûa ñieän thoaïi.
FLOORS
Home Safety Checklist
Are the floors non-slip?
Are your carpets and mats flat and securely
attached to the floor?
Are the floors clear of low furniture, loose rugs
and electrical cords?
Do you clean up spills as soon as they occur?
Suggestions
Carpets/unglazed tiles are better than
polished floors.
Apply non-slip products to slippery floors.
Remove/secure loose mats with non-slip backing.
Replace or repair damaged carpets.
Put telephone/electrical cords out of the way.
I pavimenti sono antisdrucciolo?
I vostri tappeti e tappetini sono attaccati fissi
al pavimento?
I vostri pavimenti sono sgombri di mobili
bassi, tappetini e fili elettrici?
Quando versate qualcosa sul pavimento, lo
pulite subito?
Tappeti e piastrelle non smaltate sono
meglio dei pavimenti lucidati. Date ai
pavimenti lucidati applicazione di
prodotti antisdrucciolo.
Tirate via i tappetini o affissateli al
pavimento con materiale
antisdrucciolo. Sostituite o riparate i
tappeti danneggiati.
Non lasciate i pavimenti ingombri con
oggetti. Mettete via il filo del telefono o
i fili elettrici perché questi vi possono
fare inciampare.
∂›Ó·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο Ù· ·ÙÒÌ·Ù·;
∆· ηÚ¤Ù· Î·È Ù· ¯·Ï¿ÎÈ· Û·˜ Â›Ó·È ÛÙÂÚˆ̤ӷ
Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ‰¿‰Ô;
∂›Ó·È Ù· ·ÙÒÌ·Ù· ÂχıÂÚ· ·fi ¯·ÌËÏ¿ ¤ÈÏ·,
·ÛÙÂÚ¤ˆÙ· ¯·Ï¿ÎÈ· Î·È ËÏÂÎÙÚÈο ηÏ҉ȷ;
∫·ı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ ¿ÙˆÌ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ¯˘ı› οÙÈ;
∫·Ú¤Ù· /ÌË Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¿ ϷοÎÈ·
‰·¤‰Ô˘ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Ù·
Á˘·ÏÈṲ̂ӷ ·ÙÒÌ·Ù·.
µ¿ÏÙ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ÁÏÈÛÙÚ¿Ó ÛÙ·
ÔÏÈÛıËÚ¿ ·ÙÒÌ·Ù·.
µÁ¿ÏÙ ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ٷ ·ÛÙÂÚ¤ˆÙ·
¯·Ï¿ÎÈ· Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈ΋ Êfi‰Ú·.
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ‹ ÂÈÛ΢¿ÛÙ ¯·Ï·Ṳ̂ӷ
ηÚ¤Ù·.
µ¿ÏÙ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ηÏ҉ȷ ‹
ηÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘.
Czy twoje pod∏ogi majà przyczepnà
powierzchni´?
Czy twoje wyk∏adziny dywanowe i dywaniki
dobrze przylegajà i czy sà one dobrze
przymocowane do pod∏ogi?
Czy nigdzie na pod∏odze nie ma luêno le˝àcych
dywanów, przewodów elektrycznych, oraz czy
nie stojà na niej niskie meble?
Czy uprzàtasz rozlane substancje natychmiast
po ich rozlaniu?
Wyk∏adziny i nieglazurowane p∏ytki
ceramiczne sà lepsze ni˝ lakierowane
pod∏ogi drewniane.
JeÊli twoje pod∏ogi sà Êliskie,
zabezpiecz je Êrodkiem
antypoÊlizgowym.
Luêno le˝àce dywaniki usuƒ lub
zabezpiecz od spodu materia∏em
antypoÊlizgowym.
Uszkodzone wyk∏adziny dywanowe
wymieƒ lub napraw.
Przewody elektryczne i telefoniczne
przeprowadê w miejscach, w których
nie b´dà zawadzaç przechodzàcym.
Saøn nhaø coù trôn trôït hay khoâng?
Thaûm loùt vaø thaûm taám coù baèng phaúng vaø ñöôïc
gaén chaët xuoáng saøn nhaø hay khoâng?
Saøn nhaø coù baøn gheá thaáp, thaûm taám rôøi vaø daây
ñieän hay khoâng?
Quyù vò coù doïn deïp ngay khi laøm ñoå thöù gì ñoù
hay khoâng?
Thaûm/gaïch khoâng traùng men ít trôït hôn
saøn ñaùnh boùng.
Phuû vaät lieäu khoâng trôït leân saøn nhaø trôn
trôït.
Deïp boû hoaëc gaén chaët thaûm taám rôøi
cho khoûi bò trôït.
Thay hoaëc söûa chöõa nhöõng choã thaûm bò
hö haïi.
Chaïy daây ñieän thoaïi hoaëc daây ñieän ôû
choã khuaát.
LIGHTS
Home Safety Checklist
Are lights bright enough for you to see clearly?
Are light switches easily reached and near doors?
Are outside paths/stairs/steps/entrances well lit?
Are light switches at the top and bottom of steps?
Can you safely change a light bulb?
Suggestions
Use 75-100 W or fluro bulbs in house fittings
(unless otherwise stated on the light fitting)
Have extra light switches near doorways.
Consider lights that turn on automatically.
Nightlights light passages and are inexpensive.
Consider asking for help changing light bulbs
La vostra luce é abbastanza chiara, cosi possiate
vedere bene?
Gli interruttori sono facili ad accendene e vicini
ad ogni ingresso?
Di notte, l'ingresso e i passaggi intorno alla
vostra case, sono bene iluminati?
C'é un'interruttore all'inizio ed alla fine di ogni scala?
Sapreste cambiare una lampadina senza mettervi
a rischio?
Mettete extra interruttori vicino ad ogni
ingresso ed in posti facili da accendere.
Mettete delle lampadine nei luoghi scuri.
Lampadine che accendono
automaticamente sono adatte per gli
ingressi e corridoi. La luce notturna e
un modo economico d'illuminare
corridoi durante la notte.
Una lampadina in piú potrebbe essere
necessaria dove ci sono scale.
ºˆÙ›˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ù· ÊÒÙ· Û·˜ ÁÈ· Ó· ‚ϤÂÙÂ
ηı·Ú¿;
ªÔÚ›Ù ӷ ÊÙ¿ÛÂÙ ‡ÎÔÏ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ÙˆÓ
ÊÒÙˆÓ Î·È Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Û οı fiÚÙ·;
∂›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ʈÙÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ /ÛοϘ
/ÛηÏÔ¿ÙÈ· /›ÛÔ‰ÔÈ;
À¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ÁÈ· ÙÔ Êˆ˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ Î·È ÛÙÔ
¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛοϷ˜;
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¤Ó·Ó ÁÏfiÌÔ;
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÁÏfiÌÔ˘˜
‹ ÊıÔÚ›Ô˘ 75-100 W ÛÙȘ ʈÙÈÛÙÈΤ˜
ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ (ÂÎÙfi˜ ·Ó
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ ÛÙȘ ʈÙÈÛÙÈΤ˜
ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ).
¡· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÂÈϤÔÓ ‰È·ÎfiÙ˜ ÁÈ·
Ù· ÊÒÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ fiÚÙ˜.
™ÎÂÊÙ›Ù ӷ ‚¿ÏÂÙ ÊÒÙ· Ô˘ ·Ó¿‚Ô˘Ó
·˘ÙfiÌ·Ù·.
∆· ÊÒÙ· Ó˘ÎÙfi˜ ʈٛ˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜
‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÊÙËÓ¿.
∑ËÙ‹ÛÙ ·fi οÔÈÔÓ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó·
·ÏÏ¿ÍÂÙ ¤Ó·Ó ÁÏfiÌÔ.
Czy oÊwietlenie w domu jest na tyle jasne,
˝e wszystko jest dobrze widoczne?
Czy kontakty lamp sà ∏atwo dost´pne i czy
znajdujà si´ one przy wszystkich drzwiach?
Czy Êcie˝ki wokó∏ domu, schody, stopnie
i wejÊcia sà dobrze oÊwietlone?
Czy zarówno na dole, jak i na górze schodów
i stopni znajdujà si´ kontakty oÊwietlenia?
Czy jesteÊ w stanie bezpiecznie wymieniç
˝arówk´?
W domowych lampach stosuj ˝arówki 75
lub 100-watowe albo Êwiat∏a jarzeniowe
(chyba, ˝e producent lampy zaleca
inaczej).
Zainstaluj dodatkowe kontakty
oÊwietlenia w pobli˝u drzwi.
Rozwa˝ zamocowanie oÊwietlenia, które
w∏àcza si´ automatycznie.
Do oÊwietlenia przejÊç w nocy mo˝na
zainstalowaç Êwiate∏ka ca∏onocne, które
sà niedrogie.
Zastanów si´, czy ktoÊ nie móg∏by ci
pomagaç w wymianie ˝arówek.
Ñeøn quyù vò duøng coù ñuû saùng ñeå coù theå nhìn thaáy roõ
raøng hay khoâng?
Coâng taéc ñeøn coù deã vôùi vaø ôû gaàn cöûa khoâng?
Loái ñi beân ngoaøi/caàu thang/baäc theàm/loái ra vaøo coù
ñeøn chieáu saùng tröng hay khoâng?
ÔÛ treân cao vaø döôùi baäc theàm ñeàu coù gaén coâng taéc
ñeøn hay khoâng?
Quyù vò coù theå thay boùng ñeøn moät caùch an toaøn hay
khoâng?
Duøng boùng 75-100 W hoaëc ñeøn oáng trong
nhaø (tröø phi coù chæ daãn khaùc hôn cho loaïi
ñeøn ñoù).
Gaén theâm coâng taéc ñeøn gaàn cöûa.
Neân duøng loaïi ñeøn töï ñoäng môû.
Ñeøn nguû coù theå thaép saùng loái ñi maø khoâng
ñaét laém.
Neân nhôø ngöôøi khaùc thay boùng ñeøn giuøm
STAIRS
Home Safety Checklist
Can you see the edges of the steps clearly?
Do both sides of the steps have sturdy,
easy to grip handrails?
Are stairs non-slip and in good condition?
Can you safely carry items (washing,
shopping etc) up and down stairs?
Potete vedere con chiarezza i bordi delle scale?
Le scale hanno corrimani da ambo le parti ai
qualipotete aggrapparvi?
Le scale sono in buona condizione ed
antisdrucciolo?
Potete portare, senza rischio, oggetti
(bucato, spesa)
Suggestions
Mark the edges of steps (3 inches on
the top of each step) with paint or nonslip tape in a bright colour.
Install handrails either side of steps.
Replace or repair damaged steps and
apply non-slip coverings if slippery.
Carry small loads only or get help.
Segnate i bordi delle scale con vernice o
con un nastro antisdrucciolo di colori
contrastanti.
Installate corrimani d'ambo i lati della
scale.
Cambiate o riparate scale che sono
danneggiate e se sono scivolose
copritele con una fodera antisdrucciolo.
ªÔÚ›Ù ӷ ‚ϤÂÙ ηı·Ú¿ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ
ÛηÏÔ·ÙÈÒÓ;
Œ¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÌÈ·˜ ÛοϷ˜ ÁÂÚ¤˜
¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜ Î·È Â›Ó·È Â‡ÎÔϘ ÛÙÔ È¿ÛÈÌÔ;
∂›Ó·È Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο Î·È ÛÂ
ηϋ ηٿÛÙ·ÛË;
ªÔÚ›Ù ӷ ÎÔ˘‚·Ï¿Ù Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Ú¿ÁÌ·Ù· (Ï˘Ì¤Ó· ÚÔ‡¯·, „ÒÓÈ· ÎÏ) ¿ÓˆÎ¿Ùˆ ÛÙ· ÛηÏÔ¿ÙÈ·;
µ¿„Ù ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ÛηÏÔ·ÙÈÒÓ (8
fiÓÙÔÈ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Û οıÂ
ÛηÏÔ¿ÙÈ) Ì ÌÔÁÈ¿ ‹ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈ΋
Ù·ÈÓ›· ·ÓÔȯÙÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô
Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÛοϷ˜.
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ‹ ÂÈÛ΢¿ÛÙÂ
¯·Ï·Ṳ̂ӷ ÛηÏÔ¿ÙÈ· Î·È ‚¿ÏÙÂ
·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ηχÌÌ·Ù· ·Ó
ÁÏÈÛÙÚ¿ÓÂ.
¡· ÎÔ˘‚·Ï¿Ù ÌfiÓÔ ÌÈÎÚ¿ ‚¿ÚË ‹
˙ËÙ‹ÛÙ ӷ Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜.
Czy kraw´dzie stopni sà wyraênie widoczne?
Czy po obu stronach schodów znajdujà si´
mocne, ∏atwe do chwytania por´cze?
Czy schody majà matowà / szorstkà
powierzchni´ i czy sà one w dobrym stanie
technicznym?
Czy mo˝esz bezpiecznie wnosiç i znosiç po
schodach ró˝ne przedmioty (takie jak
pranie lub zakupy)?
Zaznacz kraw´dzie stopni (7 cm
wzd∏u˝ górnej kraw´dzi ka˝dego
stopnia) farbà lub taÊmà
antypoÊlizgowà w jaskrawym kolorze.
Po obu stronach schodów powinieneÊ
kazaç zainstalowaç por´cze.
Wymieƒ lub napraw uszkodzone
stopnie. JeÊli sà one Êliskie, pokryj je
szorstkim, antypoÊlizgowym materia∏em.
NoÊ jedynie lekkie przedmioty, a do
noszenia ci´˝arów zorganizuj sobie
pomoc.
Quyù vò coù theå nhìn thaáy caïnh baäc theàm roõ
raøng hay khoâng?
Caû hai beân baäc theàm ñeàu coù gaén thanh vòn
tay vöõng chaéc vaø deã vòn tay hay khoâng?
Tình traïng caàu thang coù toát vaø khoâng trôn
trôït hay khoâng?
Quyù vò coù theå vaän chuyeån ñoà vaät (gioû quaàn
aùo, gioû haøng mua saém v.v.) leân xuoáng caàu
thang moät caùch an toaøn hay khoâng?
Laøm daáu caïnh cuûa baäc theàm (7cm
treân maët moãi baäc theàm) baèng sôn
hoaëc baêng keo khoâng trôït maøu saùng.
Gaén thanh vòn tay hai beân baäc theàm.
Thay hoaëc söûa laïi nhöõng baäc theàm bò
hö vaø neáu trôn trôït thì phuû lôùp choáng
trôït leân treân.
Chæ vaän chuyeån ñoà vaät nhoû hoaëc neân
nhôø giuùp.
OUTSIDE
Home Safety Checklist
Are the paths around the house even and in
good repair?
Do you have the hose wound up and away
from paths?
Are garden tools kept in a shed or collective
area and not scattered around garden?
Suggestions
Remove and replace uneven paths.
Keep paths free of moss and leaves.
Use hose reel to store garden hose.
Ensure sprinkler heads are clear & visible.
Store garden tools safely out of the way.
I passaggi intorno alla case, sono in
buona condizione e regolari?
Avete la gomma da naffiare avvolta e via
dai passaggi?
Gli attrezzi di giardino sono tenuti in
tettoia e non lasciati in giro intorno al
giardino?
Tirate via e sostituite i passaggi che
sono irregolari. Mantenete i
passaggi liberi di muschio e foglie.
Usate un mulinello per la gomma
d'innaffiare.
Facetevi sicuri che l'innaffiatoio sia
visibile.
Mettete via al sicuro tutti gli attrezzi
usati nel giardino.
∂›Ó·È ›ÛÈ· Î·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ù·
ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ;
ª·˙‡ÂÙ ÙÔ Ï¿ÛÙÈ¯Ô Î·È ÙÔ ‚¿˙ÂÙ ̷ÎÚÈ¿
·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜;
∂›Ó·È Ì·˙Â̤ӷ Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘ ΋Ô˘ Û·˜
ÛÙËÓ ·Ú¿Áη ‹ ·Ôı‹ÎË Î·È fi¯È
ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔÓ Î‹Ô;
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ Î·È ÂÈÛ΢¿ÛÙÂ
‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â›‰ÔÈ.
¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜
‚Ú‡· Î·È Ê‡ÏÏ·.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ ÁÈ· ÙÔ
Ï¿ÛÙÈ¯Ô ÁÈ· Ó· Ì·˙‡ÂÙ ÙÔ Ï¿ÛÙȯÔ
ÙÔ˘ ΋Ô˘ Û·˜.
¡· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ÌÂÎ
ÔÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿.
¡· ·ÔıË·ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘
΋Ô˘ Û·˜ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û·˜.
Czy Êcie˝ki wokó∏ domu sà wyrównane
i w dobrym stanie?
Czy twój wà˝ ogrodowy jest zwini´ty
i schowany z dala od Êcie˝ek?
Czy narz´dzia ogrodowe sà
przechowywane
w szopce lub wspólnym magazynie
osiedlowym, tak, aby nie le˝a∏y
porozrzucane po ogrodzie?
Loái ñi quanh nhaø coù baèng phaúng vaø trong
tình traïng toát hay khoâng?
Quyù vò coù cuoän oáng nöôùc laïi vaø caát ôû choã
khoâng choaùng loái ñi hay khoâng?
Duïng cuï laøm vöôøn coù ñöôïc caát vaøo nhaø
kho hoaëc ñeå taäp trung vaøo moät choã chöù
khoâng ñeå raûi raùc khaép vöôøn hay khoâng?
Usuƒ i wymieƒ nierówne
nawierzchnie Êcie˝ek.
Usuwaj ze Êcie˝ek mech i liÊcie.
Do przechowywania w´˝a
ogrodowego u˝ywaj specjalnego
stojaka ze szpulà.
Uwa˝aj, aby g∏owice spryskiwaczy
ogrodowych by∏y dobrze widoczne.
Narz´dzia ogrodowe przechowuj
w bezpiecznym miejscu, aby nie
zawadza∏y przechodzàcym.
Doïn deïp vaø söûa nhöõng loái ñi goà gheà.
Doïn saïch reâu vaø laù caây treân loái ñi.
Duøng ñoà cuoän oáng nöôùc laïi cho goïn.
Phaûi chaéc laø nhöõng voøi phun deã nhìn
thaáy vaø khoâng bò che khuaát.
Caát duïng cuï laøm vöôøn ôû choã khoâng
caûn trôû loái ñi.
CLOTHING AND FOOTWEAR
Personal Safety Checklist
Suggestions
Are shoes well fitted and in good condition?
Do you wear flat shoes with flexible, non-slip soles?
Do shoes have rounded, broad heels and tread?
Do you wear street shoes and not slippers outside?
Do clothes fit with no dangling cords/hems?
Is night attire a suitable length to prevent tripping?
Poorly fitting/worn shoes upset balance.
Avoid wearing socks only, loose fitting
slippers, shoes with slippery soles, high
heels or pointed toes.
Shoes should have flexible, non-slip soles,
patterned tread and rounded, broad heels.
Slippers are not sturdy enough for outside.
Le vostre scarpe sono in buona condizione?
Di solito, portate scarpe basse?
Portate scarpe che sono pieghevole ed hanno
suole antisdrucciolo?
Le vostre scarpe hanno tacchi che sono larghi e
rotondi?
Quando siete intorno alla case, vi mettete scarpe
da paese o pantofole?
Gli indumenti che indossate sono di misura
giusta senza orli e fili che ciondolono?
Evitate usare calze sole, pantofole larghe,
scarpe con suole scivolose, tacchi alti e
sarpe a punta.
Le scarpe dovrebbero avere suole flessibili e
antisdrucciolo. Le scarpe dovrebbero avere
tacchi rotondi e larghi.
Le pantofole dovrebbero essere usate solo
in casa e non quando si é fuori nel giardino.
Gli indumenti dobrebbero essere corti
abbastanza per evitare scivolare ed
inciampare.
∂Ê·ÚÌfi˙Ô˘Ó Î·Ï¿ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Û·˜ Î·È Â›Ó·È Û ηϋ
ηٿÛÙ·ÛË;
ºÔÚ¿Ù ›ÛÈ· ·Ô‡ÙÛÈ· Ì ÂÏ·ÛÙÈ΋, ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈ΋ ÛfiÏ·;
Œ¯Ô˘Ó Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿, Ï·ÙÈ¿ Ù·ÎÔ‡ÓÈ· Ì ϛÁÔ ¤ÏÌ·;
ºÔÚ¿Ù ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ·ÓÙfiÊϘ fiÙ·Ó Â›ÛÙÂ
¤Íˆ;
∂Ê·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ‡¯· Û·˜ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È
ÎÔÚ‰fiÓÈ· ‹ ÛÙÚÈÊÒÌ·Ù·;
∆· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ Û·˜ ÚÔ‡¯· ¤¯Ô˘Ó ηٿÏÏËÏÔ Ì¿ÎÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ
ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÙÂ;
∆· ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Î·Ï¿ Î·È Â›Ó·È
Ê·ÁˆÌ¤Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ
ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
¡· ·ÔʇÁÂÙ ӷ ÊÔÚ¿Ù ÌfiÓÔ Î¿ÏÙÛ˜,
ʷډȤ˜ ·ÓÙfiÊϘ, ·Ô‡ÙÛÈ· Ì ÛfiϘ Ô˘
ÁÏÈÛÙÚ¿ÓÂ, „ËÏ¿ Ù·ÎÔ‡ÓÈ· ‹ Ì˘ÙÂÚ¿ ·Ô‡ÙÛÈ·.
∆· ·Ô‡ÙÛÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÏ·ÛÙÈΤ˜,
·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈΤ˜ ÛfiϘ, ÁÚ·Ì̈Ùfi ¤ÏÌ· ηÈ
ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿, Ï·ÙÈ¿ Ù·ÎÔ‡ÓÈ·.
√È ·ÓÙfiÊϘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÂÚ¤˜ ÁÈ· Ó·
ÊÔÚÈÔ‡ÓÙ·È ¤Íˆ.
Czy twoje buty sà dobrze dopasowane i w dobrym stanie?
Czy nosisz buty na p∏askim obcasie z elastycznà, lecz
dobrze przyczepnà podeszwà?
Czy twoje buty majà szeroki, zaokràglony obcas
i podeszw´ z protektorem antypoÊlizgowym?
Czy, zamiast wychodziç na dwór w pantoflach rannych,
zak∏adasz obuwie odpowiednie do chodzenia po ulicy?
Czy twoja odzie˝ przylega w bezpieczny sposób,
bez zwisajàcych tasiemek lub oberwanych brzegów?
Czy twoje ubiory wieczorowe majà odpowiednià d∏ugoÊç,
zapobiegajàcà potykaniu si´ o opadajàcy na pod∏og´
materia∏?
èle dopasowane lub schodzone buty mogà
powodowaç zachwianie równowagi.
Nie chodê w samych skarpetkach i w za
luênych pantoflach, a tak˝e unikaj noszenia
obuwia ze Êliskimi podeszwami, wàskim
czubkiem i na wysokim obcasie.
Buty powinny mieç elastycznà i przyczepnà
podeszw´ z protektorem antypoÊlizgowym oraz
szeroki, zaokràglony obcas.
Pantofle ranne nie trzymajà stopy na tyle
mocno, aby mo˝na by∏o w nich wychodziç na
dwór.
Giaày cuûa quyù vò coù mang vöøa chaân vaø trong tình traïng toát hay
khoâng?
Quyù vò coù mang loaïi giaày ñeá baèng, deûo vaø khoâng trôït hay khoâng?
Goùt giaày cuûa quyù vò coù troøn caïnh, roäng vaø coù ñöôøng raõnh hay
khoâng?
Khi ñi ra ngoaøi ñöôøng quyù vò coù mang giaày ñaøng hoaøng thay vì
mang loaïi giaày xoû quai hay khoâng?
Quaàn aùo quyù vò coù maëc vöøa vaën vaø khoâng coù daây hoaëc ñöôøng lai
daøi loøng thoøng hay khoâng?
Trang phuïc nguû cuûa quyù vò khoâng quaù daøi ñeå traùnh bò vaáp teù hay
khoâng?
Giaày mang khoâng vöøa/moøn coù theå laøm
quyù vò maát thaêng baèng.
Traùnh mang vôù khoâng giaày deùp, loaïi giaày
xoû quai, giaày ñeá trôn trôït, goùt cao hoaëc
muõi nhoïn.
Giaày phaûi deûo, ñeá khoâng trôn trôït, coù
ñöôøng raõnh vaø troøn caïnh, goùt roäng.
Loaïi giaày xoû quai khoâng ñuû cöùng ñeå
mang ñi ra ngoaøi ñöôøng.
EXERCISE
Personal Safety Checklist
Do you regularly exercise (walk, swim,
exercise classes, aqua aerobics, tai chi,
yoga etc)?
Suggestions
Regular exercise (3-4 times per
week) is important for everyone,
no matter what their age. Exercises
recommended for older people
include: walking, swimming, gentle
exercise classes, aqua aerobics,
tai chi, yoga and golf.
Fate degli esercizii con regolaritá
(camminare, nuotare, ginnastica
aerobica, taichi, yoga)
Fare degli esrecizii 3-4 volte alla
settimana e molto importante;
non importa l'etá. Gli esercizii
che gli anziani dovrebbero fare
includono, camminare, nuotare,
tai chi, golf.
°˘ÌÓ¿˙ÂÛÙ ٷÎÙÈο (ÂÚ¿ÙËÌ·,
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ·ÂÚÔ‚ÈΤ˜
·Û΋ÛÂȘ ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ù·È-ÙÛÈ, ÁÈfiÁη ÎÏ);
∏ Ù·ÎÙÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ (3-4 ÊÔÚ¤˜
ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·) Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ·
fiÏÔ˘˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙËÓ ËÏÈΛ·.
ªÂÚÈΤ˜ ·' ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ô˘
Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÓÙ·È Û ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ·
›ӷÈ: ÂÚ¿ÙËÌ·, ÎÔχÌÈ,
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÂÏ·ÊÚ¤˜
·Û΋ÛÂȘ, ·ÂÚÔ‚ÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÛÙÔ
ÓÂÚfi, Ù·È-ÙÛÈ, ÁÈfiÁη Î·È ÁÎÔÏÊ.
Czy regularnie uprawiasz çwiczenia
fizyczne (spacer, p∏ywanie, gimnastyka
grupowa, aerobik wodny, tai-czi, joga, itp.)?
Regularny ruch fizyczny
(uprawiany trzy do czterech razy
tygodniowo) jest wa˝ny dla
ka˝dego, niezale˝nie od wieku.
Dla osób starszych zaleca si´
nast´pujàce rodzaje ruchu
fizycznego: spacer, p∏ywanie,
niezbyt intensywne çwiczenia
fizyczne w grupach, aerobik
wodny, tai-czi, joga i gra w golfa.
Quyù vò coù thöôøng xuyeân taäp theå duïc
hay khoâng? (ñi boä, bôi loäi, taäp theå duïc
döôùi nöôùc, tai chi, döôõng sinh v.v.)?
Thöôøng xuyeân taäp theå duïc (3-4
laàn moät tuaàn) laø ñieàu quan troïng
cho moïi ngöôøi thuoäc moïi löùa tuoåi.
Cao nieân neân taäp theå duïc: ñi boä,
bôi loäi, lôùp theå duïc nheï, theå duïc
döôùi nöôùc, tai chi, döôõng sinh vaø
chôi goân.
If you have ticked any items in the checklist consult the suggestion panel for solutions.
For further information see the contact list on back cover.
MEDICATIONS
Personal Safety Checklist
Have you discussed all the medications you are
taking (prescribed and over the counter) with your
doctor in the last 12 months)?
Are you aware of the side-effects of your
medication and any necessary precautions?
Are you confident taking medication as prescribed?
Have all outdated medications been discarded?
Suggestions
Discuss side-effects, precautions and
options with your doctor or pharmacist
and have your medications reviewed
every 12 months.
If print is too small use magnifying glass.
Check use by date of all medications.
Negli ultimi dieci mesi avete parlato con il vostro
dottore in riguardo alle medicine che prendete
(sia prescritte o comprate da voi stessi)?
Siete al corrente dell'effetto negativo delle
vostre medicine e le precauzioni che dovete
prendere, se occore?
Vi sentite ad agio, nel prendere le medicine
che vi sono state prescritte?
Tenete tutte le vostre medicine negli astucci
originali segnati chiaramente?
Avete buttato via le medicine di data scaduta?
Ogni dodici mesi dovreste consultare con
il vostro dottore in riguardo alle medicine
che prendete.
Parlate con il vostro dottore o farmacista in
riguardo agli effetti negativi delle prescrizioni
e le precauzioni da prendere.
Discutete con il vostro dottore o farmacista se
potete usare altre alternative.
Non scambiate mai medicine da un
astuccio all'altro.
Œ¯ÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ·›ÚÓÂÙÂ
(Ê¿Ú̷η ÌÂ Û˘ÓÙ·Á‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÙ·Á‹) Ì ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi
Û·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 12 Ì‹Ó˜;
°ÓˆÚ›˙ÂÙ ÁÈ· ÙȘ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ
Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û·˜ Î·È ÙȘ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ;
Œ¯ÂÙ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Ó· ·›ÚÓÂÈ Ù·
Ê¿Ú̷η Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÓÙ·Á‹;
∂›Ó·È Ì·ÚηÚÈṲ̂ӷ fiÏ· Ù· Ê¿Ú̷η Î·È Ù· Ê˘Ï¿Ù ÛÙ·
·Ú¯Èο ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÙÈ¿;
Œ¯ÂÙ ÂÙ¿ÍÂÈ fiÏ· Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ;
™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙȘ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ηÈ
ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ‹ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi Û·˜ Î·È Ó·
Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÙ ٷ Ê¿Ú̷ο Û·˜ οı 12 Ì‹Ó˜.
¡· ÌËÓ ‚Á¿˙ÂÙ ÔÙ¤ ¯¿È· ‹ Ê¿Ú̷η ·fi ¤Ó·
ÎÔ˘Ù› Î·È Ó· Ù· ‚¿˙ÂÙ Û ¿ÏÏÔ.
∞Ó Ù· Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¿
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi Ê·Îfi.
¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ οıÂ
Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘.
Czy w ciàgu ostatnich dwunastu miesi´cy
rozmawia∏eÊ ze swoim lekarzem na temat wszystkich
za˝ywanych przez siebie leków (zarówno tych
dost´pnych na recept´, jak i bez recepty)?
Czy zdajesz sobie dobrze spraw´ z dzia∏ania
ubocznego za˝ywanych przez siebie leków i czy wiesz,
jakie Êrodki ostro˝noÊci powinieneÊ w zwiàzku z tym
podejmowaç?
Czy jesteÊ przekonany, ˝e zalecenia twojego lekarza
w sprawie stosowania leków sà odpowiednie?
Czy wszystkie leki sà odpowiednio oznaczone i czy
przechowujesz je w oryginalnych opakowaniach?
Czy wyrzuci∏eÊ wszystkie przeterminowane lekarstwa?
Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutà
o dzia∏aniu ubocznym lekarstw, Êrodkach
ostro˝noÊci i sposobach za˝ywania leków.
Co dwanaÊcie miesi´cy konsultuj swoje
leczenie farmakologiczne z lekarzem.
Nigdy nie przek∏adaj tabletek i preparatów
z jednego opakowania do drugiego.
JeÊli druk na opakowaniu jest za ma∏y,
czytaj go przez szk∏o powi´kszajàce.
Sprawdê dat´ wa˝noÊci ka˝dego z lekarstw.
Quyù vò coù thaûo luaän vôùi baùc só veà taát caû caùc loaïi
thuoác maø quyù vò ñang duøng (duø mua coù toa hay
khoâng toa baùc só) trong voøng 12 thaùng qua hay
khoâng?
Quyù vò coù bieát veà nhöõng phaûn öùng phuï vaø bieát phaûi
ñeà phoøng nhöõng gì ñoái vôùi caùc loaïi thuoác men cuûa
quyù vò hay khoâng?
Quyù vò coù töï tin duøng thuoác men theo toa baùc só hay
khoâng?
Quyù vò coù laøm daáu vaø caát giöõ thuoác men trong
hoäp/chai cuûa chuùng hay khoâng?
Quyù vò ñaõ vaát boû heát taát caû caùc loaïi thuoác quaù haïn
roài phaûi khoâng?
Thaûo luaän vôùi baùc só hoaëc döôïc só veà phaûn
öùng phuï, nhöõng ñieàu phaûi ñeà phoøng vaø caùc
löaï choïn cuõng nhö duyeät laïi thuoác men cuûa
quyù vò moãi 12 thaùng.
Ñöøng bao giôø boû thuoác vieân hoaëc thuoác
men töø chai/hoäp naøy vaøo chai/hoäp khaùc.
Neáu chöõ in quaù nhoû thì duøng kieáng luùp.
Kieåm haïn söû duïng cuûa taát caû caùc loaïi thuoác
men.
EYESIGHT
Personal Safety Checklist
Do you take glasses off when you don't
actually need them?
Do you store glasses in an accessible place?
Do you have good vision (with glasses on, if
you wear them)?
Have you had eyes tested in the last/12 mths?
Do you regularly clean your glasses?
Suggestions
Eyes can become lazy if glasses are
worn when not actually needed.
Store glasses on chain around neck, in
shirt pocket or keep close by.
A lot of physical changes take place in
eyes as we age. Have your eyes tested
annually.
Usate i vostri occhiali quando non ne
avete proprio bisogno?
Tenete i vostri occhiali a portata di mano?
Avete una buona capacitá visiva
(con gliocchiali, se li usate)?
Negli ultimi dodici mesi, avete avuto la
vostra vista esaminata?
Tenete i vostri occhiali sempre puliti?
Gli occhi possono diventare ‘pigri’ se
si fa uso di occhiali da vista quando
non ce n’é veramente bisogno.
Tenete gli occhiali attaccati ad una
catenella portata attorno al collo,
nella tasca della camicia o teneteli
a portata di mano.
Man mano che passano gli anni gli
occhi sono soggetti a molti
mutamenti fisiologici. Fatevi
esaminare la vista ogni dodici mesi.
µÁ¿˙ÂÙ ٷ Á˘·ÏÈ¿ Û·˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Ù·
¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ;
µ¿˙ÂÙ ٷ Á˘·ÏÈ¿ Û·˜ Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Ù·
‚Ú›ÛÎÂÙ ‡ÎÔÏ·;
∂›Ó·È ηϋ Ë fiÚ·Û‹ Û·˜ (Ì Á˘·ÏÈ¿ ·Ó
ÊÔÚ¿ÙÂ);
∂ÍÂÙ¿Û·Ù ٷ Ì¿ÙÈ· Û·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜
‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜;
∫·ı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο Ù· Á˘·ÏÈ¿ Û·˜;
∆· Ì¿ÙÈ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÓˆıÚ¿ ·Ó
ÊÔÚ¿Ù ٷ Á˘·ÏÈ¿ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Ù·
¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ.
¡· ÎÚÂÌ¿Ù ٷ Á˘·ÏÈ¿ Û·˜ Á‡Úˆ ·' ÙÔ
Ï·ÈÌfi, ÛÙÔ ÙÛÂ¿ÎÈ ÙÔ˘ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ˘ ‹
‚¿ÏÙ ٷ οÔ˘ ÎÔÓÙ¿ Û·˜.
¶ÔÏϤ˜ ۈ̷ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó
ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì ÙËÓ ËÏÈΛ·. ¡· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ ٷ
Ì¿ÙÈ· Û·˜ οı ¯ÚfiÓÔ.
Czy zdejmujesz okulary za ka˝dym razem,
gdy nie sà ci potrzebne?
Czy przechowujesz okulary w ∏atwo
dost´pnym miejscu?
Czy dobrze widzisz (w okularach,
jeÊli takowe nosisz)?
Czy w ciàgu ostatnich dwunastu miesi´cy
mia∏eÊ badany wzrok?
Czy regularnie czyÊcisz swoje okulary?
JeÊli zak∏adasz okulary nawet wtedy,
gdy ich nie potrzebujesz, twój wzrok
mo˝e si´ do nich za bardzo
przyzwyczaiç.
NoÊ okulary na ∏aƒcuszku
zawieszonym na szyi albo wk∏adaj je
do kieszonki bluzki / koszuli lub
k∏adê w zasi´gu r´ki.
W miar´ starzenia si´ zachodzi
w oczach wiele zmian fizycznych.
Z tego powodu nale˝y co roku
udawaç si´ na badanie okulistyczne.
Quyù vò coù boû kieáng ra khi khoâng caàn duøng
nöõa hay khoâng?
Quyù vò coù caát kieáng cuûa mình vaøo choã deã
laáy ra hay khoâng?
Quyù vò coù theå nhìn roõ (coù mang kieáng, neáu
quyù vò coù mang kieáng) hay khoâng?
Quyù vò coù ñi thöû maét trong 12 thaùng qua
hay khoâng?
Quyù vò coù thöôøng xuyeân lau chuøi kieáng cho
saïch hay khoâng?
Maét coù theå trôû neân chaäm neáu mang
kieáng khi khoâng thöïc söï caàn thieát.
Giöõ kieáng baèng sôïi daây quaøng quay
coå, boû vaøo tuùi aùo sô-mi hoaëc ñeå beân
caïnh quyù vò.
Khi tuoåi ñôøi choàng chaát, maét seõ coù
nhieàu thay ñoåi.
Haõy ñi thöû maét haøng naêm.
OSTEOPOROSIS AND NUTRITION
Personal Safety Checklist
Suggestions
It is recommended that you do weight
bearing exercise 3-4 times a week.
It is recommended that you eat 3-4
servings of high calcium foods a day.
See dietitian or doctor for further advice.
Do you drink 6-8 glasses of fluid every
day (preferably water).
Take up a new physical activity.
Introduce calcium based
foods/drinks into your diet.
Keep a large container of water in
the fridge to drink each day.
Consider a glass of water after
every cup of tea/coffee.
Fate degli esercizii di carico del peso
corporeo 3-4 volte alla settimana
(camminare, ballare)?
Mangiate cibi ricchi in calcio, ogni giorno
es. Latte, formaggio, salmone, sardine.
Bevete 6-8 bicchieri di liquido al
giorno? (Preferibilmente acqua).
E importante che partecipate ad
esercizii che sostengono il vostro
peso 3-4 volte alla settimana.
Dovreste mangiare 3 volte al
giorno cibi pieni di calcio.
Consigliatevi con il dottore o
dietologo.
Dovreste bere 6-8 bicchieri di
acqua al giorno.
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· οÓÂÙ ·Û΋ÛÂȘ Ì ‚¿ÚË 34 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·.
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ÙÚÒÙ 3-4 ÌÂÚ›‰Â˜ ÙÚÔʛ̈Ó
Ì Ôχ ·Û‚¤ÛÙÈÔ Î¿ı ̤ڷ. °È·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÌÈÏ‹ÛÙ Ì ¤Ó·Ó
‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ ‹ ÁÈ·ÙÚfi.
¶›ÓÂÙ 6-8 ÔÙ‹ÚÈ· ˘ÁÚÔ‡ οı ̤ڷ
(ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÓÂÚfi);
•ÂÎÈÓ‹ÛÙ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ۈ̷ÙÈ΋
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.
∞Ú¯›ÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ÛÙË
‰È·ÙÚÔÊ‹ Û·˜ ÙÚfiÊÈÌ·/ ˘ÁÚ¿ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ·Û‚¤ÛÙÈÔ.
¡· ‰È·ÙËÚ›Ù ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰Ô¯Â›Ô ÌÂ
ÓÂÚfi ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÙÔ ›ÓÂÙÂ
οı ̤ڷ.
™ÎÂÊÙ›Ù ӷ ›ÓÂÙ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi
ÌÂÙ¿ ·fi οı ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤ ‹ ÙÛ¿È.
Zaleca si´, aby trzy lub cztery razy w
tygodniu wykonywaç çwiczenia si∏owe
(podnoszenie ci´˝arów, wyciskanie).
Zaleca si´ spo˝ywanie dziennie trzech
do czterech porcji produktów bogatych
w wapƒ. Po szczegó∏owe zalecenia udaj
si´ do dietetyka lub lekarza.
Czy wypijasz codziennie szeÊç do
oÊmiu szklanek p∏ynów (najlepiej
wody)?
Zacznij uprawiaç nowà form´
ruchu fizycznego.
Wzbogaç swój jad∏ospis o
potrawy i napoje bogate w wapƒ.
Przechowuj w lodówce du˝e
naczynie z wodà do codziennego
popijania.
Postaraj si´ wypijaç szklank´
wody po ka˝dorazowym wypiciu
fili˝anki kawy lub herbaty.
Quyù vò neân taäp theå duïc vaän söùc 3-4 laàn
moät tuaàn.
Quyù vò neân aên 3-4 suaát thöùc aên nhieàu
can-xi moãi ngaøy. Muoán bieát theâm lôøi
khuyeân, xin tieáp xuùc chuyeân vieân cheá
ñoä aên uoáng hoaëc baùc só.
Quyù vò coù uoáng töø 6-8 ly chaát loûng moãi
ngaøy hay khoâng (toát nhaát laø nöôùc)?
Baét ñaàu taäp theå duïc vaän söùc.
Baét ñaàu tieâu thuï thöùc aên/thöùc uoáng
coù nhieàu can-xi.
Ñeå moät chai nöôùc lôùn vaøo tuû laïnh
vaø uoáng daàn moãi ngaøy.
Moãi khi uoáng xong moät ly traø/caø pheâ
thì neân uoáng moät ly nöôùc.
OTHER
Personal Safety Checklist
Suggestions
Do not climb/reach up if you feel unsteady.
Do not use a chair or another piece of furniture.
Use a broad based, sturdy ladder with handrails
and have someone with you.
Try to keep pets out from under your feet.
Replace/repair walking aids at point of sale/hire.
Always consider asking someone else to
do high jobs for you.
Purchase a sturdy ladder with handrails.
Keep pets outside when possible.
Maintain walking aids on a regular basis.
Chiedete aiuto se avete lavori da fare che sono
troppo alti?
Usate scale stabili se dovete fare lavori un
po alti?
Quando vi muovete nella vostra casa, sapete
dove sono i vostri animali (cane, gatti, ecc.)
Se usate attrezzi per camminare, sono in
buona condizione?
Sapete dove dovete andare se volete riparare
gli attrezzi che usate per camminare?
Tante cadute accadono quando si
fanno dei lavori troppo alti e difficile
da raggiungere. Se non avete un buon
equilibrio, chiedete a qualcun altro di
fare il lavoro.
Se dovete fare certi lavori ad una certa
altezza, non usate sedie o mobili.
Usate una scala in buona condizione e
avete qualcuno con voi.
Fatevi sicuri dove si trovano i vostri
animali domestici, cosicché non si
trovano tra le vostre gambe.
ªËÓ ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÙ ‹ ¿Ù ӷ È¿ÛÂÙ οÙÈ ·Ó
·ÈÛı¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ¯¿ÓÂÙ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈ· ηڤÎÏ· ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÈÏÔ.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈ· ÁÂÚ‹ ÛοϷ Ì Ï·ÙÈ¿
‚¿ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÙ οÔÈÔÓ
Ì·˙› Û·˜.
¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÂډ‡ÔÓÙ·È ÛÙ· fi‰È·
Û·˜ Ù· ηÙÔÈΛ‰È· ˙Ò·.
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ /ÂÈÛ΢¿ÛÙ ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ
ÂÚ¿ÙËÌ· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ Ù· ·ÁÔÚ¿Û·Ù ‹
ÓÔÈÎÈ¿Û·ÙÂ.
§¿‚ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ Ó· ˙Ëٿ٠¿ÓÙÔÙ ·fi
οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ Ó· οÓÂÈ ÙȘ „ËϤ˜
‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· ÂÛ¿˜.
¡· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ÌÈ· ÁÂÚ‹ ÛοϷ ÌÂ
¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜.
ŸÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Îڷٿ٠ٷ
ηÙÔÈΛ‰È· ˙Ò· Û·˜ ¤Íˆ ·’ ÙÔ Û›ÙÈ.
¡· Û˘ÓÙËÚ›Ù Û ٷÎÙÈ΋ ‚¿ÛË fiÏ· Ù·
‚ÔËı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ·.
Staraj si´ nie wspinaç i nie si´gaç wysoko, jeÊli
powoduje to u ciebie zachwianie równowagi.
Nie u˝ywaj do tego celu krzese∏ lub innych mebli.
Zamiast tego u˝ywaj mocnej drabiny o szerokiej
podstawie i zaopatrzonej w por´cze. Wspinaj si´
na nià tylko w obecnoÊci innej osoby.
Staraj si´, aby zwierz´ta domowe nie wchodzi∏y
ci pod nogi.
JeÊli do chodzenia u˝ywasz sprz´tu
pomocniczego dla niepe∏nosprawnych,
powinieneÊ go oddawaç do wymiany lub
naprawy w punkcie zakupu / wypo˝yczalni.
Zawsze staraj si´, aby w wykonywaniu
prac na wysokoÊci pomaga∏a ci inna
osoba.
Kup sobie mocnà drabin´ z por´czami.
Zwierz´ta domowe trzymaj na dworze,
gdy jest to tylko mo˝liwe.
Sprz´t pomocniczy do chodzenia
oddawaj regularnie do serwisu.
Ñöøng treøo/vôùi cao neáu coù theå bò maát thaêng baèng.
Ñöøng duøng gheá hoaëc ñoà ñaïc khaùc. Duøng thang
chaéc chaén coù chaân choaõi roäng vaø tay vòn cuõng nhö
coù ngöôøi khaùc beân caïnh.
Traùnh ñeå cho choù meøo v.v. quanh quaån döôùi chaân.
Thay môùi/söûa trôï cuï ñi laïi ôû cöûa haøng/tieäm cho
thueâ.
Luoân luoân nhôø ngöôøi khaùc giuùp laøm
nhöõng vieäc treân cao.
Mua loaïi thang chaéc chaén, coù chaân
choaõi roäng vaø coù tay vòn.
Nuoâi choù meøo v.v. ôû ngoaøi nhaø neáu
ñöôïc.
Thöôøng xuyeân chaêm soùc taác caû trôï cuï
ñi laïi.
People and Services Who Can Help
Maribyrnong City Council Home and Community Services
- Home Maintenance
9688 0103
Royal District Nursing Service (RDNS) Sunshine
Royal District Nursing Service (RDNS) Altona
8345 1257
9399 2444
Western Health Network (Sunshine Hospital)
- Falls and Mobility Clinic
- Aged Care Assessment Service
(occupational therapist available)
8345 6666
8345 1486
8345 1246
Western Region Health Service Braybrook
(occupational therapist available)
9364 9622
Western Region Health Service Footscray
8398 4100
Additional translations
- go to www.maribyrnong.vic.gov.au
- click on ‘Older People’ (under Council Services)
- go to ‘Falls Prevention Website’
Maribyrnong City Council acknowledges
the contribution of the ‘Stepping Out
Project’ auspiced by the Blue Nursing
Service in the development of the
information in this booklet.
ink creative 0407 549 707

Documenti analoghi