Rumantsch surmiran Puncts total: 100

Commenti

Transcript

Rumantsch surmiran Puncts total: 100
Examen d’admissiun unitar 2015
Rom: Rumantsch surmiran
Sottascripziun candidata / candidat:
Li / data:
_________________________________
____________________________
Rumantsch surmiran
Puncts total: 100
A. Tgapientscha digl text:
25
B. Producziun da text:
25
C. Vocabulari:
25
D. Grammatica:
25
Dirada: 90 minutas
Vegn emplenì dals magisters che curregian
Correctura
data:
visum:
puncts:
A. Chapientscha dal text
B. Producziun da text
C. Vocabulari
D. Grammatica
puncts cuntanschids total ►
Controlla
A. Chapientscha dal text
data:
visum:
puncts:
B. Producziun da text
C. Vocabulari
D. Grammatica
puncts cuntanschids total ►
Controlla posteriura
A. Chapientscha dal text
data:
visum:
puncts:
B. Producziun da text
C. Vocabulari
D. Grammatica
puncts cuntanschids total ►
pagina 1 da 13
puncts per pagina
(puncts cuntanschids)
Examen d’admissiun unitar 2015
Rom: Rumantsch surmiran
1. Tgapientscha digl text
1.1. Dumondas pertutgont igl text
Rasponda schi exact scu pussebel allas suandontas dumondas tgi stattan an
connex cun igl text tgi te ast ligia.
Per mintga punct stost te cattar e nudar en argumaint!
Adatg! Las raspostas ston neir formuladas cun construcziuns antieras!
1.
Tge lavour principala fò la persunga tgi rachinta (igl protagonist) alla tschinta
da transport?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1p
2.
Pertge stò igl protagonist adegna puspe midar la calour?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1p
3.
La donna tgi introdutgescha igl protagonist ainten la lavour fò tot "scu an sien"
(varda lengia 9). Explitgescha tge tgi chegl vot deir.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1p
pagina 2 da 13
puncts per pagina
(puncts cuntanschids)
Examen d’admissiun unitar 2015
Rom: Rumantsch surmiran
4.
Pertge na vot la donna, tgi introdutgescha igl protagonist, betg far la nova
lavour?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2p
5.
Pertge na vot igl schef betg antupar la donna siva tg’ella ò stuia midar lavour?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1p
6.
Tge stò neir fatg, schi ensatgi stò eir sen tualetta e cun tge cumpareglia igl
protagonist la consequenza tgi sa resulta?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2p
7.
Tge fò exactamaintg igl survigilader?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1p
8.
Pertge s’antopan dus ni ples luvrants aint en auto?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1p
pagina 3 da 13
puncts per pagina
(puncts cuntanschids)
Examen d’admissiun unitar 2015
Rom: Rumantsch surmiran
9.
Tge “mazza” (varda lengia 58) igl protagonist ve dalla sia lavour alla tschinta?
Nomna aglmanc treis aspects.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3p
10.
Tge dei igl protagonist davart igl temperamaint digls luvrants tagliangs?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1p
11.
Quantas ouras lavoura en luvrant exactamaintg, cura tg’el lavoura durant la
squadra dalla dumang?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1p
12.
“La tschinta da transport maglia gliout e speida or autos.” (lingia 2) Tge vot
chegl deir?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1p
pagina 4 da 13
puncts per pagina
(puncts cuntanschids)
Examen d’admissiun unitar 2015
Rom: Rumantsch surmiran
13.
Constatan las suandantas preteisas tenor igl text tgi te ast ligia? Inditgescha
schi las singulas preteisas giusot èn gistas, falladas, u sch’ins na catta nigna
rasposta aint il text (betg cler). Te dastgas far mintgamai angal ena crousch
per lengia.
gist
betg cler
q
q
q
q
q
q
c)
La donna tgi introdutgescha igl protagonist ainten la
lavour ò ena fatscha cun tratgs masculins.
La donna, tgi introdutgescha igl protagonist, recloma
tar en om da confidanza.
La tschinta n’è anc mai stada salda.
q
q
q
d)
Mintgign stò luvrar otg ouras per de.
q
q
q
e)
Igl protagonist canoscha fitg bagn igls collegas tgi
lavouran alla tschinta.
La fabrica transportescha igls luvrants cugl bus.
q
q
q
q
q
q
q
q
q
h)
Igl protagonist stò star mintga de an peis aint igl
bus.
Igl protagonist lavoura gio blers meis alla tschinta.
q
q
q
i)
Igl protagonist dorma normalmaintg circa otg ouras.
q
q
q
a)
b)
f)
g)
9p
Tgapientscha digl text: 25 p
pagina 5 da 13
puncts per pagina
(puncts cuntanschids)
fallo
Examen d’admissiun unitar 2015
Rom: Rumantsch surmiran
2. Producziun da text
TEMA: Ia teir la tgapela
Descreiva ena persunga tgi te admeiras. Forsa è chegl ena persunga dalla
tia vischinanza, p. ex. la mamma, en frar, en(a) conscolar(a), forsa è chegl
er ensatgi tgi te na canoschas betg persunalmaintg, p. ex. ena persunga da
la veta publica. Descreiva chesta persunga uscheia tgi la tia admiraziun per
ella sa mossa aint igl text.
•
•
•
Screiva en text cun aglmanc 200 pleds an construcziuns antieras e bagn
formuladas!
Varda da duvrar en scazi da pleds vario e da betg repeter trasora igls
madems pleds!
Metta en agen tetel tgi vo bagn cun igl text! ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
pagina 6 da 13
puncts per pagina
(puncts cuntanschids)
Examen d’admissiun unitar 2015
Rom: Rumantsch surmiran
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Quants pleds ast duvro?
Inditgescha cò igl domber.
_____ pleds
cuntegn (max. 10 p)
stil (max. 5 p)
grammatica (max. 5 p)
ortografia (max. 5 p)
TOTAL: 25 p
! Producziun da text 25 p
pagina 7 da 13
puncts per pagina
(puncts cuntanschids)
Examen d’admissiun unitar 2015
Rom: Rumantsch surmiran
3. Vocabulari
I suondan varsaquantas dumondas da vocabulari.
3.1. Sinonims
Inditgescha mintgamai en sinonim (angal en pled!) per igls suandonts pleds or digl
text, uscheia tg’igl text resta correct! (exaimpel: isch = porta, maier = stigl) 1.
(lengia 5)
angascher
________________________________
2.
(lengia 6)
aparti
________________________________
3.
(lengia 15)
examinar
________________________________
4.
(lengia 25)
schef
________________________________
5.
(lengia 36)
mantgantar
________________________________
6.
(lengia 48)
varsaquants
________________________________
7.
(lengia 60)
succeder
________________________________
7p
3.2. Antonims
Nomna mintgamai en antonim (angal en pled!) per igls pleds inditgias (exaimpel:
grond ≠ pitschen, martgea ≠ vischnanca; betg lubia: grond ≠ betg grond).
1.
(lengia 7)
antschatta
________________________________
2.
(lengia 11)
darveir
________________________________
3.
(lengia 46)
sang
________________________________
4.
(lengia 50)
migler
________________________________
5.
(lengia 56)
mintgign
________________________________
6.
(lengia 58)
monoton
________________________________
7.
(lengia 58)
sa farmar
________________________________
8.
(lengia 80)
mantigneir
________________________________
8p
pagina 8 da 13
puncts per pagina
(puncts cuntanschids)
Examen d’admissiun unitar 2015
Rom: Rumantsch surmiran
3.3. Explicaziun da pleds
Explitgescha cun construcziuns antieras e correctas las suandontas expressiuns tgi
cumparan aint igl text. Per l’explicaziun na dastgas te betg duvrar igl pled sez. 1.
(lengia 1)
tschinta (da
_____________________________________
transport)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
2.
(lengia 4)
experimentar
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
3.
(lengia 39)
automat
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
4.
(lengia 53)
sectour
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
5.
(lengia 69)
temperamaint
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
10 p
! Vocabulari 25 p
pagina 9 da 13
puncts per pagina
(puncts cuntanschids)
Examen d’admissiun unitar 2015
Rom: Rumantsch surmiran
4. Grammatica
I suondan varsaquants pensums da grammatica.
4.1. Transfurmaziun da pleds
Inditgescha la furma giavischeida digls pleds inditgias.
Per igls adjectivs scu furma giavischeida vala: Te na dastgas betg inditgier la
furma digl particip (cumond: cumando, cumandont). pled
furma
giavischeida
1. spulvrar
substantiv
2. negligiaint
verb
3. curriger
adjectiv
4. mantigneir
substantiv
5. la successiun
adjectiv
6. disponer
substantiv
7. igl idiot
adjectiv
8. la destrucziun
adjectiv
9. la disdetga
verb
10. supplamentar
substantiv
10 p
pagina 10 da 13
puncts per pagina
(puncts cuntanschids)
Examen d’admissiun unitar 2015
Rom: Rumantsch surmiran
4.2. Furma digl verb
Transpona igls verbs ainten la furma correcta (preschaint, imperfect, perfect,
conjunctiv, cundiziunal) scu aint igl exaimpel dall’amprema construcziun!
Cura tgi (aveir, ia) ia veva seis onns,
(vaseir, ia) 1 ........................ en’eda en
grondious dessegn aint en codesch sur
dalla
giungla.
Igl
codesch
(aveir)
2
........................ nom: „Istorgias viveidas“
ed igl dessegn (mussar) 3 ........................
ena boa tgi (stranglar) 4 ...........................
en animal selvadi. Cò soura (vaseir, vous) 5 ........................ ena cupeia digl dessegn.
Aint igl codesch tg’ia veva ligia (star) 6 ........................ scretg: „Las boas maglian lour
preda antiera ed antratga, sainza rusagler. Siva n’èn ellas betg ple bungas da sa
mover e dorman seis meis per tuager.“
Alloura (stibgier, ia) 7 ........................ lung e lartg sur dallas aventuras dalla giungla
ed alla fegn finala (esser, ia) 8 ........................ bung da far cun ena calour igl mies
amprem dessegn. Igl mies dessegn numer 1. Chel (esser) 9 ........................ uscheia:
En bel de (mussar, ia) 10 ........................ la mia ovra d’art agls carschias e(d)
(dumandar, ia) 11 ........................ sch’igl mies dessegn igls (far) 12 ........................
tema. Els (rasponder) 13 ........................ : «Pertge (aveir) 14 ........................ en tgapi
da far tema?»
Ma igl mies dessegn (betg represchentar) 15 ........................ en tgapi. El (mussar) 16
.......................... ena zerp tgi (tuager) 17 ........................... en elefant. Per tg’igls
carschias (esser) 18 ........................ abel da tgapeir igl mies dessegn (dessignier, ia)
19 ........................ igl intern dalla boa. Er ozande (esser, igl) 20 ........................
oramai uscheia tg’igls carschias (aveir) 21 ........................ adegna basigns tg’ins
pagina 11 da 13
puncts per pagina
(puncts cuntanschids)
Examen d’admissiun unitar 2015
Rom: Rumantsch surmiran
(declerar) 22 ......................... tot.
Igl mies dessegn numer 2 (esser) 23 ........................ uscheia:
Igls carschias ma/m’ (cunsiglier) 24 ........................ da lascher star igls dessegns da
zerps avertas u saradas e da m’interessar pitost per la geografia, l’istorgia, igls chints
e la grammatica. Uscheia, cun seis onns, (calar, ia) 25 ........................ da dessignier
e (mantgentar, ia) 26 ........................ tras chegl ena grondiousa carriera da pictour.
Ia (stueir) 27 ........................ tscherner en oter mastier e(d) (amprender, ia) 28
............................ da pilotar aviuns. Ia (sgular) 29 ........................ per tot igl mond
anturn. E la geografia, chegl stòia lascher valeir, am ò gido propi fitg. Cun l’amprema
igleida (esser, ia) 30 ............................ bung da distinguer tranter la China e l’Arizona.
Durant tot la mia veta vaia gia blers contacts cun ena massa gliout seriousa. Ia va
vivia bler cun igls carschias e va tras chegl igls pudia observar fitg bagn. Ma
l’impressiun tg’ia veva n’è betg neida bler miglra.
10 p
pagina 12 da 13
puncts per pagina
(puncts cuntanschids)
Examen d’admissiun unitar 2015
Rom: Rumantsch surmiran
4.3. Ortografia
Sotvart cattas te ena glista cun expressiuns. Varsaquantas da chellas expressiuns èn
scretgas andretg, otras èn scretgas fallo.
Fò ena crousch (x), schi l’expressiun è scretga andretg. Schi l’expressiun è scretga
fallo, stost te la screiver andretg da vart dretga.
Correct?
1.
El po.
☐
2.
migler
☐
3.
la lètg
☐
4.
igl daletg
☐
5.
slengia
☐
6.
uffeci
☐
7.
tgintg
☐
8.
staziun
☐
9.
Nous ischan ia.
☐
10.
las personalias
☐
Currigia cò las expressiuns tgi èn
scretgas fallo!
10p : 2 = 5p
! Grammatica 25 p
pagina 13 da 13
puncts per pagina
(puncts cuntanschids)