Jan - St. Nicholas Greek Orthodox Church

Commenti

Transcript

Jan - St. Nicholas Greek Orthodox Church
KOINONIA
JANUARY/
π∞¡OÀ∞ƒπO™ 2016
Message from Fr. Michael L. Pastrikos, Protopresbyter
While making resolutions for the New Year, you can
pause to consider your spiritual life and future.
NEW YEAR’S MESSAGE
have never said that people shouldn’t enjoy themAs we enter 2016, we will greet each other with selves. On the contrary, I love to have fun too.
the greeting “Happy New Year”. And indeed it is During the Holidays it’s great to have your children, your grandchildren, your relatives and
our hope that this will be a Happy one.
friends over house for the holidays.
But what does this really mean? What Let me ask a
It’s great to share gifts with each
really makes us happy? If we look back
serious
question?
other.
It’s great to break bread and
in time on what happened to us last year
or years before, did anything change! What percentage enjoy the spirit of Christmas and
New Years with the family. During
I’m sure there are positive as well as of your life
both celebrations the Church also
negative reactions on what we all have is producing
provides for the spiritual welfare for
experienced throughout the years.
something of
everyone in the community to come
Sometimes it is very difficult to
value
to
God?
together, pray, glorify God, and rethink back and to realize how many
ceive Him in the sacrament of Holy
changes have taken place in our lives.
The reality of all this, that while we may hope for Communion.
If we just take a moment and look at this picthe worldly happiness, it is important that we remember to give thanks to God for all the good ture, we attend church with families, we pray tothings both during joyful times, and also for the gether, we worship God together, we break bread,
difficulties we face. Just a week ago we celebrated and have fellowship together. We give our
one of the most important events in our Church Thanksgiving to our Lord Jesus Christ and then
history, “The Incarnation (Birthday) of our Lord we go home and enjoy the rest of the day together
and Savior Jesus Christ. What brings me to this with our family and friends. That is a true recipe
point is we need to put a clear perspective in our of a Christian family living a Christian life always
lives. When we have a birthday for our parents, putting Christ in the center of our lives.
This is the example of true Christianity exour children, our relatives and friends we always
find the time to be there and celebrate the day with pressed in our daily lives. This month, as we begin
2016, we have an excellent opportunity before us.
the birthday person.
On Christmas day we have this tradition to While you are making resolutions for the New
open up our gifts, with family members around Year perhaps you can pause for a moment to conthe Christmas tree, and fill our bellies with good sider your spiritual life and future. I love this pasfood. But we forget one important thing. We for- sage in the Bible (John 3:16) where it says; “For
get that Jesus Christ was celebrating His birthday God so loved the world that He gave His only
on December 25th. Did we go to see Him, did we begotten Son, that whoever believes in Him
bring Him a gift for His birthday. Did we honor should not perish but have everlasting life”.
During this month we will also be celebrating
Him by attending Church on that day and giving
the
Feast of Epiphany (The Baptism of our Lord
Him thanks for all the good things that he has proJesus
Christ). The Lord gives us another opportuvided for us throughout our lives?
nity
to
reflect again on our relationship with
We always enjoy and look forward to all the
Christ.
Thanking
our Lord for the blessings we
festivities that Christmas and New Year’s brings
every year. We love to go parties and have a good have received. We know that through Baptism,
time. We spend money sometimes that we don’t we are cleansed, justified, and sanctified. But it
have so we justify that by saying Oh, well! It is doesn’t end there, without repentance and faith,
Christmas or New Year’s its okay to splurge. I
CONTINUED ON PAGE 4
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA METROPOLIS OF NEW JERSEY
K O I N ø N I ∞
2
JANUARY 2016
MESSAGE FROM THE
PARISH PRESIDENT
MHNYMA TOY ¶ƒO∂¢ƒOÀ
Δ∏™ ∫Oπ¡OΔ∏Δ∞™
Dear Parishioners,
New Year’s is one of the most celebrated festivals in the world. 1 million people are expected to jam into
Times Square to watch the ball drop on
December 31st at exactly 11:59 p.m.
eastern standard time. Fireworks will
be set off as we hold parties with family and friends to celebrate the beginning of the new year day, January 1st.
Why is this celebration so important?
Because, it rushes in a new sense of
hope and give us an opportunity to
forget the past year’s difficulties. It
also allows us to embrace the New
Year with not just a new look, but also
with a new and positive approach to simplify our life. My personal New
Year’s resolution is to declutter my mind, body, and soul. How? First,
give your problems to God. Second, breathe to calm and relax yourself
so that you may focus on what is truly important. Third, slow down and
finish what you may have started.
This past year in the church, we
have started several projects that now require our full attention to complete them down to the smallest detail. I am giving myself and the Parish Council Board the permission to slow down and finish those projects
100 percent before taking on any new projects.Fourth and lastly, I am
going to declutter my soul by filling it up with the Divine Liturgy. Too
often, my Sundays are spent completing my duties as Parish Council
President; but going forward I will be dedicating a majority of my Sundays to mediation and experiencing the Divine Liturgy and devoting
another day to my responsibilities as Parish Council President. Please
join me this new year in renewing your mind, body and soul with God’s
helping hand.
In Christ,
∞Á·ËÙÔ› ∂ÓÔÚ›Ù˜,
∏ ∂ÔÚÙ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜
ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ
¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Times Square ÁÈ· Ó·
·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ¤ÊÙÂÈ ÛÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ
23:59 ·ÎÚÈ‚Ò˜, Eastern Standard Time. ¶˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ı· ·Ó¿„Ô˘Ó,
¿ÚÙ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ
¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.
°È·Ù› Â›Ó·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ·˘Ù‹ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋; ¢ÈfiÙÈ, ÍÂÎÈÓ¿ Ì Ӥ·
·›ÛıËÛË ÂÏ›‰·˜ Î·È Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ
‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ Ì·˜ Ô‰ËÁ› Ó·
·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÓÔÂÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÌÈ· Ó¤· ηÈ
ıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ı· ·ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜.
∏ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛˆ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘, ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙËÓ „˘¯‹. ¶ˆ˜; ¶ÚÒÙÔÓ,
Ó· ·Ê‹Ûˆ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ £Âfi. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ó· ¿Úˆ ÌÈ·
·Ó¿Û·, Ó· ËÚÂÌ‹Ûˆ Î·È Ó· ¯·Ï·ÚÒÛˆ , ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤Ûˆ Ó·
ÂÈÎÂÓÙÚˆıÒ Û οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ΔÚ›ÙÔÓ, Ó·
ÂÈ‚Ú·‰‡Óˆ Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛˆ fi, ÙÈ ¤¯ˆ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ.
ΔË ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, Ù·
ÔÔ›· ÙÒÚ· ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹
ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ¢›Óˆ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ηÈ
ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ
Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ 100 ÙÔȘ ÂηÙfi, ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÔÔȈӉ‹ÔÙ ӤˆÓ
¤ÚÁˆÓ.
Δ¤Ù·ÚÙÔÓ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ··ÏϿ͈ ÙËÓ „˘¯‹ ÌÔ˘ ·fi
ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Î·È Ó· ÙË ÁÂ̛ۈ Ì ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿, ÔÈ
∫˘ÚȷΤ˜ ÌÔ˘ ÂÚÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘ ˆ˜
¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÊÈÂÚÒÛˆ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÌÔ˘ Ì ÙË
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ó· ·ÊÈÂÚÒÛˆ ÌÈ· ¿ÏÏË Ë̤ڷ
ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤۈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÌÔ˘ ˆ˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.
∂Ï¿ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ì·˙› ÌÔ˘ ÙÔ‡ÙË ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÙÂ
ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜, ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙËÓ „˘¯‹, ¿ÓÙ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡.
∂Ó ÃÚÈÛÙÒ,
¢‹ÌÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ – ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
Demos Anastasiades, Parish Council President
PROTOPRESBYTER FR. MICHAEL PASTRIKOS, PASTOR
CHURCH OFFICE TELEPHONE: 410-633-5020 – CHURCH FAX: 410-633-4352 – CELL: 443-742-8314
CHURCH SECRETARY
www.stnicholasmd.org
SEXTON
MARIA SALPEAS
STANLEY CAVOURAS
PARISH COUNCIL
DIAMONDS
DEMOS ANASTASIADES, PRESIDENT
GUS KARAGIANOPOULOS, VICE PRESIDENT
POPI PARAGIOS, TREASURER
MARY SERAFIS, ASSIST. TREASURER
ELENI STAKIAS KOSTAKIS, CORRESP. SECRETARY
VASILIS ARGIROPOULOS, RECORDING SECRETARY
BOARD MEMBERS:
SPIRO ALAFASSOS, GEORGE DIACOLOUKAS,
VASILI FAKAS, SAM GLAVA, STAMATIA
IEROMONAHOS, SOULLA KAPETANAKOS,
JOHN KOROLOGOS
ROSE TSAKALOS, PRESIDENT
ROSE CORNIAS, VICE PRESIDENT
ANASTASIA HATZIEFTHIMIOU, SECRETARY
MARY SERAFIS, TREASURER
BOARD MEMBERS:
SOULA GIANNAKOULIAS, SOULA KAPETANAKOS,
EVE LALLAS, KELLY PAPADOPOULOS
PHILOPTOCHOS
NORA KEFALAS, PRESIDENT
EVAGELIA SALIARIS, VICE PRESIDENT
IRENE VASILIOS, 2ND VICE PRESIDENT
PATTY KAFALLAS, TREASURER
CHRISTINE ZERVOS, ASST. TREASURER
TINA HARRIS, RECORDING SECRETARY
RENEE THEMELIS, CORRESP. SECRETARY
BOARD MEMBERS: MARIA GEORGAKI, STELLA
KOUKIDES, MARIA KOUTSOURI, EVA NYCHIS,
ZOE PERDIKAKIS, TSAMBIKA TRIANTAFILOS.
G.O.Y.A.
SIA BARNES, PRESIDENT
NICK ARGETAKIS, VICE-PRESIDENT
ANTONI PALAS, TREASURER
FOULA PARAGIOS, CORRESP. SECRETARY
PENELOPE TOPUZOGLOU, RECORDING SECRETARY
KRISTINA ANASTASIADES, HISTORIAN
CHRISTINA PAPASTEFANOU, HISTORIAN
MIKE ARGETAKIS, SERGEANT AT ARMS
KELLY ARGETAKIS, DIRECTOR
ADVISORS: KELLY ARGETAKIS, KATINA PALAS,
ANTONIA STAVRAKIS, RENA KOUTSANTOUIS,
BECKY ROSSIS-BARNES
J.O.Y.
VACANT
MARIA FILLIPOU, PROGRAM COORDINATOR
YOUTH VOLUNTEER COORDINATORS:
FOULA PARAGIOS, KRISTINA ANASTASIADES,
KATERINA IEROMONAHOS
ORGANIST
FINANCIAL SECRETARY
PROTOPSALTI/CHOIR DIRECTOR
PETE BISBIKIS
AMALIA SYROPOULOS-KOSTRIVAS
SUNDAY SCHOOL
KYRA KONDUDIS, NURSERY & PRE-K
LIA KARAGIANOPOULOS, NURSERY & PRE-K
YANA KARABELAS & NIKI CANNING, KINDERGARTEN
PENNY GERAPETRITIS, FIRST GRADE
ANTONIA SFIRIOU, SECOND GRADE
PHAEDRA AVGERINOS, THIRD GRADE & CO-DIRECTOR
GEORGE KARAGIANOPOULOS, FOURTH GRADE
CHRISTINA ARAVIAKIS, FOURTH GRADE
VOULA G. SAKELAKIS, FIFTH GRADE
CHRISSY COSSIS, SIXTH GRADE
VASILI FILIPPOU, SEVENTH GRADE
EFFIE CANNING, EIGHTH GRADE
ELIAS COSSIS & ADAM AGAPIOS, NINTH GRADE
EMILY COSSIS, TENTH GRADE & CO-DIRECTOR
SOFIA GERAPETRITIS, CO-DIRECTOR
AFTERNOON GREEK SCHOOL
CHAIRMAN OF THE GREEK SCHOOL COMMITTEE &
DIRECTOR OF THE GREEK SCHOOL: STAMATIA IEROMONAHOS
EDUCATIONAL PERSONNEL: DESPINA LARENTZOUHATZAKOU, CHARA-RONTOULI-BAHER, GEORGE
PAPACHARALAMBOUS, MARIA GOURGOULIATOU,
EVANGELIA MAVROGIORGOU, VASILIKI LAPPA,
ASIMINA BLETSA-FILIPPAKI
SUBSTITUTES: IRENE ANASTASIOU,
JOANNE ATHANASIOU, SEVASTI FROUMIS
DANCE TEACHER: ZENOVIA (JENNA) D. STAKIAS
GREEK SCHOOL P.T.A.
VASSILIKI KOUMOUDIS, PTA PRESIDENT
ASMINA BITSANIS-PERIVOLA, VICE-PRESIDENT
VASSIIKI KARANIKOLAS, SECRETARY
PANAYIOTA ALAFASSOS, TREASURER
DEMITRA STEFANONI, ASSISTANT TREASURER
π∞¡OÀ∞ƒπO™ 2016
K O I N ø N I ∞
3
LITURGICAL CALENDAR FOR JANUARY
Happy New Year to Everyone. May it be blessed with
abundant health and prosperity.
Friday, January 1: New Years Day. The Circumcision of
our Lord and Saviour Jesus Christ. Orthros: 8:45 am. Divine
Liturgy 10:00 am. Feast Day of St Basil the Great.
Sunday, January 3: Sunday before Epiphany. Orthros:
8:45 am. Divine Liturgy 10:00 am.
Tuesday, January 5: Eve of Epiphany: Orthros: 8:45 am.
D. Lit. 9:30 (Strict Fast) Blessing of the Waters.
Wednesday, January 6: Holy Epiphany Day: Orthros: 8:45
am. Divine Liturgy 9:30 am. Blessing of the Great Waters.
We celebrate the Holy Baptism of our Lord. This is a Major
Feast Day of the Church. We must make an effort to come
to church on this day to worship and glorify our Lord.
Blessing of the Great Waters will take place near the end of
the Divine Liturgy.
Thursday, January 7: Synaxis of St. John the Baptist:
Orthros 8:45 am. Divine Liturgy 9:30 am.
Sunday, January 10: Sunday after Epiphany:Orthros 8:45
am. Divine Liturgy. 10:00 am.
Tuesday, January 12: Philoptochos Family Night at Costa’s
Inn at 6 p.m. Adults $35 and children 12 and under $15
Sunday, January 17: 12th Sunday of St. Luke, and St.
Anthony: Orthros 8:45 am Divine Liturgy 10:00 am
Sunday, January 24: 14th Sunday of St. Luke: Orthros
8:45 am. Divine Liturgy 10:00 am.
Saturday, January 30: The Three Hierarchs: Orthros 8:45
am. Divine Liturgy 9:30 am.
Sunday, January 31:15th Sunday of St. Luke: Orthros 8:45
am. Divine Liturgy 10:00 am.
CALENDAR OF EVENTS
Saturday, January 2: The Ladies Panchian Society meeting and cutting of the Vasilopita at 1 p.m.
Sunday, January 3: The Blessing and the cutting of the
Vasilopita immediately after the conclusion of the Divine Liturgy. A representative from each ministry and parish organization should be present for the Blessing. The Vasilopita
cutting is sponsored by the Ladies of Philoptochos along
with the coffee hour. - - Monday, January 4: Greek School Resumes from Christmas Break at 4:30 p.m. and 5:30 p.m.
Monday, January 4: The Ladies Philoptochos monthly
meeting starting at 7 p.m.
Monday, January 4: GOYA monthly meeting in the GYM
starting at 7 p.m.
Tuesday, January 5: Parish Council monthly meeting starting at 7 p.m.
Saturday, January 9: The Hierarchal Divine Liturgy for the
Epiphany Service in Ocean City, Md. will be celebrated at
St. George Greek Orthodox Church at 10 a.m. Please contact the Church Office at 410-633-5020 if you are interested
in attending.
Sunday, January 10: Sunday School Resumes at 10 a.m.
Monday, January 11: Greek School PTA meeting starting
at 5:30 p.m.
Tuesday, January 12: The Family Night Sponsored by the
Ladies Philoptochos Society at 7 p.m.
Wednesday, January 13: Bible Study Class with Father
Michael from 6:00 p.m. to 7:30 p.m.
Friday, January 15: Greek School Field Trip to the Science
Center IMAX Theater Presentation of Greece: Secrets of
the Past. Tickets available for $10.00 a person. Please see
a member of the Greek School PTA for tickets.
Saturday, January 16: The Diamonds Christmas and New
Year’s Luncheon at the Greektown Square and Event Center starting at 1 p.m. Please contact Mrs. Rose Tsakalos at
410-284-2940.
Saturday, January 16: Sunday, January 17: Hellenic
Golden Coins to participate in the 2016 Greek Folk Dance
Festival held in Annapolis, Md. Come out and support our
dance team.
Monday, January 18: Greek School Closed for National
Martin Luther King Holiday.
Monday, January 18: GOYA Winter Fellowship Activity.
Saturday, January 23: The Ladies Panchian Society Luncheon at Hazelwood Inn at 1 p.m.
Sunday, January 24: GOYA Service Activity of visiting a
local nursery home.
Wednesday, January 27: Bible Study Class with Father
Michael from 6:00 p.m. to 7:30 p.m.
Sunday, January 31: The Greek School Three Hierarchs
Celebration in the church immediately after the conclusion
of the Divine Liturgy.
UPCOMING EVENTS
Monday, February 1: Philoptochos General Meeting at 7
p.m.
Saturday, February 6: Nikos Kourkoulis in Concert at the
Greektown Square and Event Center.
Tuesday, February 9: The Diamonds monthly meeting at 1
p.m.
Tuesday, February 9: The Ladies Philoptochos Ronald
McDonald visitation at 6 p.m.
Wednesday, February 10: Bible Study Class with Father
Michael from 6:00 p.m. to 7:30 p.m.
Saturday, February 13-14: GOYA Away Basketball Tournament
Monday, February 15: Greek School Closed for Federal
Holiday.
Friday, February 19: GOYA Bingo Night- Tentative.
Saturday, February 20: The Ladies Panchian Society will
be sponsoring a day trip to Avalanche Xpress from 9 a.m.
to 5 p.m. for snow tubing, ice skating or a spa day.
4
K O I N ø N I ∞
JANUARY 2016
Message from Fr. Michael L. Pastrikos, Protopresbyter
While making resolutions for the New Year, you can pause
to consider your spiritual life and future.
CONTINUED FROM PAGE 1
just by saying that we are baptized without works and faith
there would be of no effect. We must continue our spiritual
journey, and to challenge ourselves to be better Christians and
to live our Christian life to the end.
Let me ask a serious question? What percentage of your
life is producing something of value to God?
There is always room for evaluation and reassessment. We
need to ask ourselves? How did last year go? What do I want
to do differently this year? Look back at last year and see
where you failed and where you succeeded. These are very
serious questions, and they deserve an honest answer. We all
need to find a way to connect Christ and the Church to every
aspect of our lives. Don’t just say you have faith; you need to
live your faith in Christ. Words are good to know but we need
to put those words into practice.
If you’re reading this article, thank God that you are alive
to see the beginning of this New Year 2016. In thanksgiving
let’s make a positive resolution to pursue our lives in accordance with the Will of God, and put our spiritual household in
order, not only on certain events of the year but for the remainder of our lives.
Presvytera and I would like to wish everyone in the Community a Happy and Blessed New Year and pray through our
Incarnate Lord. May He bless and keep you healthy and wise
and let’s make this New Year “ The Year of Christ”.
M‹Ó˘Ì· ·Ô ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú· ªÈ¯·‹Ï §. ¶·ÛÙÚÈÎfi, ¶ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ
K¿ÓÔÓÙ·˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¡¤Ô ŒÙÔ˜, ı¿Ù·Ó ηÏfi ÁÈ· ÌÈ·
ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜.
¶ƒøΔ√Ã√¡π∞Δπ∫√ ª∏¡Àª∞
ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ 2016, ı· ϤÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ
«∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ¡¤Ô ŒÙÔ˜». ∫·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ÂÏ›‰· Ì·˜
Â›Ó·È Ó· Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ. ŸÌˆ˜ ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο
·˘Ùfi; ∞˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì·˜ οÓÂÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜; ∞Ó
ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ›Ûˆ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ·ÓÙÈÏËÊıÔ˘ÌÂ, ÙÈ Ì·˜
Û˘Ó¤‚Ë ¤Ú˘ÛÈ ‹ ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ·, ¿ÏÏ·Í ٛÔÙ·; ∂›Ì·È
Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ıÂÙÈΤ˜ fiÛÔ Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜
·fi„ÂȘ Û fi, ÙÈ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ‚ÈÒÛÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·.
ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Í·Ó·ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ
Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù¿
ηÈÚÔ‡˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›ӷÈ, fiÙÈ, ÂÓÒ
ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÏ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎfiÛÌÈ· Â˘Ù˘¯›·,
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ӷ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙȘ
¢¯·ÚÈÛٛ˜ Ì·˜ ÛÙÔ £Âfi ÁÈ· fiÏ· Ù· ηϿ, ·Á·ı¿ Ô˘ Ì·˜
¯¿ÚÈÛÂ, ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ fiÌÔÚÊˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ, ·ÏÏ¿
Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·ÌÂ.
ªfiÏȘ ÚÈÓ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÔÚÙ¿Û·Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ
ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜, “ÙËÓ
ÂÓÛ¿ÚΈÛË (Ù· °ÂÓÓ¤ıÏÈ·) ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ËÌÒÓ
πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡.»
ŸÙ·Ó ÂÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ٷ ÁÂÓÓ¤ıÏÈ· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ì·˜, ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Ì·˜ ‹ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ì·˜,
‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¿ÓÙ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ›̷ÛÙ ÂΛ Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘ÌÂ
ÙË Ë̤ڷ Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ
ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ¤¯Ô˘Ì ¤ıÈÌÔ Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ٷ ‰ÒÚ· Ì·˜,
Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ
‰¤ÓÙÚÔ, Î·È Ó· ÁÂÌ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ì·˜ Ì ηÏfi Ê·ÁËÙfi.
∞ÏÏ¿ ͯӿÌ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜.
•Â¯Ó¿Ì fiÙÈ Ô πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· ÁÂÓÓ¤ıÏÈ¿
ÙÔ˘ ÛÙȘ 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔÓ ÂÈÛÎÂÊı›ηÌÂ; ÙÔ˘ ʤڷÌÂ
‰ÒÚÔ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ΔÔ˘; ª‹ˆ˜ ÙÔÓ ÙÈÌ‹Û·Ì Ì ÙËÓ
·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÈ· Ó· ΔÔÓ
¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· fiÏ· Ù· ηϿ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú›ÛÂÈ ÛÙË
˙ˆ‹ Ì·˜; ¶¿ÓÙ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ
·Ó˘fiÌÔÓ· fiϘ ÙȘ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó
Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Ë ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, οı ¯ÚfiÓÔ. ª·˜
·Ú¤ÛÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì Û ¿ÚÙ˘ Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘ÌÂ.
•Ô‰Â‡Ô˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ,
Ì ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, ø, ηϿ! ∂›Ó·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ‹
¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ Ó· ÙÔ Ú›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ï›ÁÔ ¤Íˆ.
¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ· fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ó·
‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó. ∂›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ó· ¤¯Ô˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜, Ù·
ÂÁÁfiÓÈ· Ì·˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ∂ÔÚÙÒÓ.
∂›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÔ˘Ì ‰ÒÚ· Ô ¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ
¿ÏÏÔÓ. ∂›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ó· ÙÚÒÌ ̷˙› Î·È Ó·
·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘
¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÔÚÙÒÓ, Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÚԂϤÂÈ Î·È ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋
¢Ë̤ÚÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÔÚÈÙÒÓ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ó·
ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È fiÏÔÈ Ì·˙›, Ó· ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰ÔÍ¿˙Ô˘Ó
ÙÔÓ £Âfi Î·È Ó· ΔÔÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ £Â›· ∫ÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ
Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £Â›·˜ ∂˘¯·ÚÈÛÙ›·˜.
∞˜ ÔÚ·Ì·ÙËÛÙԇ̠ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÙÔ˘ Ó·
ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Ó·
ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙ ̷˙›, Ó· ‰ÔÍÔÏÔÁԇ̠ÙÔÓ £Âfi Ì·˙›, Î·È Ó·
ÎÔÈÓˆÓԇ̷̠˙›. ¡· ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ ∫‡ÚÈfi Ì·˜ πËÛÔ‡
ÃÚÈÛÙfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó·
·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋
Û˘ÓÙ·Á‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ô˘ ˙ÂÈ
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘
˙ˆ‹˜ Ù˘.
∂›Ó·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ·ÏËıÈÓ‹˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘ Ô˘
ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó·, ηıÒ˜
·Ú¯›˙Ô˘Ì ÙÔ 2016, ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·
ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ∂ÓÒ Î¿ÓÔ˘Ì ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜,
™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏¡ ™∂§π¢∞ 5
π∞¡OÀ∞ƒπO™ 2016
K O I N ø N I ∞
5
COMMUNITY NEWS ✧ ∫Oπ¡OΔπ∫∞ ¡∂A
PARISH COUNCIL ELECTIONS RESULTS
Parish Council Elections were held in the Philoptochos Room
of our Church on Sunday, December 13, 2015 to fill the five (5)
positions which are being vacated. A total number of 60 qualified stewards voted.
The results of the Elections are as follows: NANCY
ANASTASIADES-44 votes, KALLIOPE ANGELOS-49 votes,
SAM GLAVA-44 votes, STAMATIA IEROMONAHOS-56
votes, and GEORGE A. STAKIAS-55 votes. Each of the five (5)
candidates will serve a 3-year term from 2016 to 2018. We congratulate the newly elected members of the Parish
Council and wish to thank Vasilios Fakas, Frank Mitsos and Popi
Paragios for their years of service as parish council
members. We also wish to thank the ladies of our Philoptochos
Society for graciously allowing us to utilize their board room.
Elections Committee – Efthimia Atsidis, Tina Harris,
Eva Lallas, Zoe Perdikakis, Lemonia Stakias
∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∂∫§√°ø¡
∫√π¡√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À
√È ∂ÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ¤ÓÙ ÌÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ‰ÈÂÍ‹¯ıËÎ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 2015,
ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ºÈÏÔÙÒ¯Ô˘.æ‹ÊÈÛ·Ó ÂÓ
Û˘Ófiψ 60 ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓ Ù¿ÍÂÈ Ì¤ÏË ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·.
Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜ ηÙã·ÏÊ·‚ÈÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ :
∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë ¡¿ÓÛ˘ ¤Ï·‚ 44 „‹ÊÔ˘˜, ∞ÁÁÂÏ‹ ¶fiË ¤Ï·‚ 49
„‹ÊÔ˘˜, °ÎÏ¿‚· ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¤Ï·‚ 44 „‹ÊÔ˘˜, πÂÚÔÌÔÓ¿¯Ô˘
™Ù·Ì·Ù›· ¤Ï‚ 56 „‹ÊÔ˘˜, Î·È °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ù·ÎÈ¿˜ ¤Ï·‚ 55
„‹ÊÔ˘˜. ∏ ıËÙ›· οı ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ı· ›ӷÈ
3ÂÙ‹˜, ‹ÙÔÈ 2016 ψ˜ Î·È ÙÔ 2018.
£¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Á¯·Úԇ̠ٷ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ̤ÏË ÙÔ˘
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Â›Û˘ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ
̤ÏË Ô˘ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó, ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ,
›ӷÈ: μ·Û›Ï˘ º¿Î·˜, ºÒÙ˘ ªËÙÛfi˜ Î·È ¶fiË ¶·Ú·ÁÈÔ‡.
£¤ÏÔ˘Ì ·ÎfiÌË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Î˘Ú›Â˜ Ù˘
ºÈÏÔÙÒ¯Ô˘ Ô˘ ·Ú¯ÒÚËÛ·Ó ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÒÓ
ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜
∏ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: ∂˘ı˘Ì›· ∞ÙÛ›‰Ë, Δ›Ó· ÷گ·Ú›‰Ë,
∂˘·ÁÁÂÏ›· §·Ï¿, ∑ˆ‹ ¶ÂÚ‰ÈοÎË Î·È §ÂÌÔÓÈ¿ ™Ù·ÎÈ¿
THE KOUTSONOURIS MEMORIAL
SCHOLARSHIP PROGRAM
Applications will be available on February 1, 2016 for the
Koutsonouris Memorial Scholarship Program at the church office. The Saint Nicholas Greek Orthodox Church will award one
(1) $1,000.00 scholarship from the Koutsounouris Memorial
Scholarship Program to a high school senior who is continuing
his/her education at a four year college or a two college student,
whose family is a member in good standing in the Saint Nicholas
Greek Orthodox Church, 520 South Ponca Street, Baltimore,
Md., who meets the qualifying criteria.
The deadline for submitting the application is Sunday, April
17, 2017. The completed application may be returned to the
church office or directly to Parish Council Board Member, Mary
Serafis.
The recipient of the Koutsounouris Memorial Scholarship
Program will be announced at church on Sunday, May 22, 2016.
Thank you, Mary Serafis, Scholarship Chairperson
¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ À¶√Δƒ√ºπø¡ ∂π™
ª¡∏ª∏ Δ∏™ √π∫√°∂¡∂π∞™
∫√ÀΔ™√¡√Àƒ∏
√È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ÂȘ ªÓ‹ÌË Ù˘
CONTINUED ON PAGE 6
M‹Ó˘Ì· ·Ô ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú· ªÈ¯·‹Ï §. ¶·ÛÙÚÈÎfi, ¶ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ
∞¶O Δ∏¡ ™∂§π¢∞ 4
›Ûˆ˜ ı¿Ù·Ó ηÏfi Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó·
ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜. §·ÙÚ‡ˆ
·˘Ùfi ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ (πˆ¿ÓÓ˘ 3:16) fiÔ˘
ϤÂÈ:” √ £Âfi˜ ·Á·Ô‡Û ÙfiÛÔ Ôχ ÙÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔÓ
ÌÔÓÔÁÂÓ‹ ΔÔ˘ ÀÈfi, ÒÛÙ fiÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ Û’∞˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ı· ¯·ı›
·ÏÏ¿ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ˙ˆ‹”.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ÂÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì Â›Û˘
ÙË ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ (ÙÔ ‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ì·˜ πËÛÔ‡
ÃÚÈÛÙÔ‡). √ ∫‡ÚÈÔ˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó·
Í·Ó·ÛÎÂÊÙԇ̠ÙËÓ Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙÔ ÃÚÈÛÙfi. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜
ÙÔÓ ∫‡ÚÈfi Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ.
°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰È· ÙÔ˘ μ·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ Â¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ı·ÚÛË,
Î·È ÂÍ·ÁÓËÛÌfi˜. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÂΛ, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· ηÈ
›ÛÙË, ϤÁÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔÓ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ‚·ÙÈṲ̂ÓÔÈ, ¯ˆÚ›˜
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È ›ÛÙË ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó·
Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Ì·˜ Ù·Í›‰È, Î·È Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂ
ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, Ó· ÁÈÓfiÌÛÙ ηχÙÂÚÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È Ó·
˙ԇ̠ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜.
∂ÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ Ó· ı¤Ûˆ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ·: ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ
ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·Í›·
ÁÈ· ÙÔÓ £Âfi;
À¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È
Â·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∞˜ ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡ÌÂ: ¶Ò˜ ‹ÁÂ Ë ÂÚ·Ṳ̂ÓË
¯ÚÔÓÈ¿; ΔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ı¤Ïˆ Ó· οӈ ÂʤÙÔ˜; ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ›Ûˆ,
ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜ Î·È ‰Â›Ù Ô˘ ·¤Ù˘¯Â Î·È Ô˘ ¤Ù˘¯Â.
∂›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Î·È ·Í›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹
·¿ÓÙËÛË. £· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ‚Úԇ̠¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó·
Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi Î·È ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ΔÔ˘ Û οı Ù˘¯‹
Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ªËÓ Ï¤Ù ÌfiÓÔ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ›ÛÙË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˙›ÙÂ
Ì ›ÛÙË ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi. Δ· ÏfiÁÈ· Â›Ó·È Î·Ï¿, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·
οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË.
∞Ó ‰È·‚¿˙ÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ, ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ £Âfi Ô˘ ˙›ÙÂ
ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ 2016. ™Â ¤Ó‰ÂÈÍË
¢ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ·˜ ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ıÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ı¤ÏËÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Î·È Ó·
‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Ì·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ٿÍË, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÂ
ÔÚÈṲ̂ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘
˙ˆ‹˜ Ì·˜.
∏ ¶ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú· Î·È ÂÁÒ, ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ÂÓÛ·ÚΈı¤ÓÙ·
∫‡ÚÈfi Ì·˜ ÁÈ· Û·˜, Î·È ı· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯Ëıԇ̠۠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÂÓÔÚ›Ù˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ì·˜ ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ, ÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ Î·È
∂˘ÏÔÁË̤ÓÔ ÙÔ ¡¤Ô ŒÙÔ˜. ™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ Û·˜ ¢ÏÔÁ›, ηÈ
Ó· Û·˜ ¯·Ú›˙ÂÈ ˘Á›· Î·È Â˘‰·ÈÌÔÓ›·.
∞˜ οÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ «Ãƒ√¡π∞ Δ√À
Ãπ™Δ√À».
K O I N ø N I ∞
6
JANUARY 2016
COMMUNITY NEWS ✧ ∫Oπ¡OΔπ∫∞ ¡∂A
CONTINUED FROM PAGE 5
√ÈÎÔÁÂÓ›·˜ ∫Ô˘ÙÛÔÓÔ‡ÚË, ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÙËÓ 1Ë
ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2016, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ∏
∂ÏÏËÓÈ΋ √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ı·
·ÔÓ›ÌÂÈ Ì›· (1) ˘ÔÙÚÔÊ›· $1000.00 ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ÂȘ ÌÓ‹ÌË Ù˘ √ÈÎÔÁÂÓ›·˜ ∫Ô˘ÙÛÔÓÔ‡ÚË, Û ¤Ó·
Ì·ıËÙ‹ Ï˘Î›Ԣ Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ / Ù˘ ÛÂ
ÎÔÏϤÁÈÔ ÊÔ›ÙËÛ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ‹ ¤Ó·Ó ÊÔÈÙËÙ‹ ÎÔÏÏÂÁ›Ô˘
‰ÈÂÙÔ‡˜ ÊÔ›ÙËÛ˘, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜
ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓ Ù¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›·
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 520 South Ponca Street, μ·ÏÙÈÌfiÚË, MD.,
Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ÏËÚ› Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ
˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Â›Ó·È Ë ∫˘Úȷ΋, 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2017.
∏ Û˘ÌÏËڈ̤ÓË ·›ÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ·Ê› ÛÙÔ °Ú·Ê›Ô
Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ‹ ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ À‡ı˘ÓË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜
ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, η.
ª·Ú›· ™ÂÚ·Ê‹.
ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·Ú·Ï‹ÙË Ù˘ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ ÂȘ ÌÓ‹ÌË Ù˘
ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ∫Ô˘ÙÛÔÓÔ‡ÚË ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙËÓ
∫˘Úȷ΋, 22 ª·˝Ô˘, 2016.
™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ, Ë À‡ı˘ÓË ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ ª·Ú›· ™ÂÚ·Ê‹
¡∂∞ Δ∏™ ºπ§√¶ΔøÃ√À
™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙÂ Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· Û·˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ˘Á›·, Â˘Ù˘¯›·
Î·È Â˘ËÌÂÚ›·.
√ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ôχ ÔÏ˘¿Û¯ÔÏÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÁÈ· ÙË
ºÈÏoÙˆ¯fi Ì·˜. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ÙË ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ‰ÂÍ›ˆÛ˘ ÙÔ˘
∂ÛÂÚÈÓÔ‡ Î·È ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ηʤ, Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘
¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙË ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ
ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ΔËÓ
Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô Ô˘ ÌÔÈÚ¿Û·Ì ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ ÁÈ· ÙȘ
ÂÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ª·˙¤„·Ì Á¿ÓÙÈ·, η¤Ï· ηÈ
ÊÔ˘Ï¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿Û·Ì ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô Á‡̷
ÁÈ· ÙÔ Daily Bread, ∂›¯·Ì ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ΔÛ¿È Ì·˜ Ô˘
fiÏÔÈ Ì·˜ ·ÔÏ·‡Û·ÌÂ.
∫·È Ê˘ÛÈο ηٿ ÁÂÓÈ΋ ˙‹ÙËÛË ÙË Á¢ÛÈÁÓˆÛ›· ÎÚ·ÛÈÔ‡. £·
‹ıÂÏ· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ
fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÚÔ˜ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‹ ÁÈ·
fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜!
ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ¤ÎÙ·ÎÙÔ ‰›ÛÎÔ ÁÈ·
ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Î·È Â›Û˘ ı· Îfi„Ô˘Ì ÙË
μ·ÛÈÏfiÈÙ· Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ Î ¢¤ÛÔÈÓ·
∫ˆÛÙ¿Ï· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘˜. ∂˘¯fiÌ·ÛÙÂ
Ô £Âfi˜ Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ú›˙ÂÈ ¤ÙË ÔÏÏ¿ Ì ˘Á›· Î·È Â˘Ù˘¯›·.
∏ ÂÔ̤ÓË Ì·˜ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Â›Ó·È ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, 4
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2016, 7:00 Ì.Ì.
∫Ú·Ù›ÛÙ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·: ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ °Ï¤ÓÙÈ Ù˘
ºÈÏÔÙÒ¯Ô˘, 12 ª¿ÚÙ›Ô˘, 2016. ªÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋
√Ú¯‹ÛÙÚ· ∞¶√§§ø¡π∞.
PHILOPTOCHOS
May the New Year fill your homes with blessings of health,
Happiness and prosperity.
December was a very busy month for our Philoptochos. Starting
with the hosting of the reception for vespers and coffee hour. Buying
and delivering the Christmas Food Baskets for those less fortunate.
The visit to the Nursing Home which we distributed blankets for the
Christmas Holiday. Collection of gloves, hats and scarfs for the homeless. Preparing the monthly meals for Our Daily Bread. Our Christmas Tea which was enjoyed by all. And of course back by popular
demand the wine / tasting. We would like to take this opportunity to
thank everyone who attended and or contributed towards any or
all of these events.
Thank you for your continued support! Sunday, January 3rd
Special tray collection to benefit Saint Basils Academy along with
our Annual Vasilopita cutting. Thank you to Mrs Despina
Kostalas and her family for their donation. May God grant them
many years of health and happiness.
Next a General meeting Jan. 4, 2016. Save the date:
Apokreatiko Glendi March 12 music by Apollonian Orchestra.
™¶πΔπ Δ∏™ «ºπ§√•∂¡π∞™»
∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜! ΔÔ Û›ÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÂΛӷ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ·
ÓÔÛËÏ›· ÛÙÔ Joihns Hopkins ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ
Bayvew, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Kennedy Kreiger. √
ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÙ›, ·ÁÔÚ¿Û·ÌÂ
ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¤ÈÏ·, ·ÓÙÈηٷÛÙ‹Û·Ì ٷ ·Ï·È¿, ¤¯Ô˘ÌÂ
οÓÂÈ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÈÛ΢¤˜, ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ
‰È·ı¤ÛÈÌÔ.
∂Ï¿Ù ̷˙› Ì·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›·
Greektown ∂vent Center ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ‚Ú·‰˘¿ ÌÂÁ¿Ï˘
‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ì ÙÔ «¡›ÎÔ ∫Ô˘ÚÎÔ‡ÏË». ŸÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ÚÔ˜
fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ™ÈÙÈÔ‡ Ù˘ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜. °È· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·
·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ DCGreeks.com / Tony
ÛÙÔ 443-794-9195 ‹ /410-627-0202 ÃÚÈÛÙ›Ó·.
PHILOXENIA HOUSE NEWS
Happy New Year! The home continues to operate and serve
those from Hopkins downtown and Bay-view as well as the
Kennedy Kreiger Institute. The first floor has been painted,
furniture has been replaced and needed repairs have been completed and is once again available.
Join us on Saturday, February 6th at the Greektown Square
for another evening of Great entertainment “Nikos
Kourkoulis”. All proceeds to benefit Philoxenia House.
For tickets please contact DCGreeks.com / Tony at 443794-9195 / Christine 410-627-0202.
IMPORTANT NOTICE:
ALL KOINONIA ARTICLES ARE DUE NO LATER
THAN THE 18TH OF EACH MONTH. ARTICLES
RECEIVED AFTER THE DEADLINE WILL BE PUBLISHED ON THE FOLLOWING MONTH’S ISSUE.
(PLEASE DO NOT EMAIL DUPLICATE PHOTOGRAPHS.
ALL ARTICLES MUST BE PROOREAD & CORRECTED.)
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION.
KOINONIA DEADLINE
Please submit your article(s) to the Koinonia staff by
the deadline stated below.
ISSUE MONTH: FEBRUARY 2016
DEADLINE: JANUARY 20th
You may drop your article off at the church office or e-mail it to:
[email protected]
[email protected]
π∞¡OÀ∞ƒπO™ 2016
K O I N ø N I ∞
7
COMMUNITY NEWS ✧ ∫Oπ¡OΔπ∫∞ ¡∂A
“¢π∞ª∞¡Δπ∞”
∞°πOÀ ¡π∫√§∞√À
NOW HIRING
CERTIFIED PRE-SCHOOL TEACHERS
90 HOUR CERTIFICATE REQUIRED
CERTIFIED INFANT TEACHERS
DIRECTOR OF PROGRAMS FOR THE
YOUTH AND YOUNG ADUL MINISTRIES
BOOKKEEPER AND CHURCH
FACILITIES COORDINATOR
PLATEIA COORDINATOR
DIRECTOR OF THE ST. NICHOLAS
BILINGUAL EARLY EDUCATION CENTER
CERTIFIED PRE-SCHOOL TEACHERS
90 HOUR CERTIFICATE REQUIRED
CERTIFIED INFANT TEACHERS
WITH 90 HOUR/45 HOUR INFANT
CERTIFICATE REQUIRED
SEND RESUME TO:
[email protected]
Δ√ ∂Δ∏™π√ ∂√ƒΔ∞™Δπ∫√
Ãπ™Δ√À°∂¡¡π∞Δπ∫√ ∫∞π
¶ƒøΔ√Ã√¡π∞Δπ∫√ °∂Àª∞
Δ√À √ƒ°∞¡π™ª√À ª∞™
£∞ ∂π¡∞π ™Δπ™
16 π∞¡√À∞ƒπ√À, 2016,
1:00 Ì.Ì. ™Δ∏N ¶§∞Δ∂π∞.
£∞ ¶∞ƒ√À™π∞™√Àª∂
∂¡∞ ™À¡Δ√ª√
¢π∞™∫∂¢∞™Δπ∫√
¶ƒ√°ƒ∞ªª∞.
¢øƒ∂∞ ∫∞Δ’ ∞Δ√ª√: $40.00
¶§∏ƒø¡∂Δ∂ Δ√ ¶√Δ√ ™∞™.
°π∞ ¡∞ ∫§∂π™∂Δ∂ £∂™∂π™
∂¶π∫√π¡ø¡∂π™Δ∂ ª∂
Δ∏¡ ¶ƒ√∂¢ƒ√,
η. ƒ√∑∞ Δ™∞∫∞§√À
410-282-2940
SAINT NICHOLAS
«DIAMONDS»
COME AND JOIN US
FOR OUR ANNUAL
CHRISTMAS &
NEW YEAR’S LUNCHEON
AT THE
SAINT NICHOLAS PLATEIA
ON
SATURDAÀ, JANUARY 16, 2016
AT 1:00 P.M.
INCLUDES ENTERΔAINMENT
DONATION: $40.00 PER PERSON
CASH BAR
FOR RESERVATIONS CALL
THE PRESIDENT,
MRS. ROSE TSAKALOS
410-2828-2940
8
K O I N ø N I ∞
JANUARY 2016
COMMUNITY NEWS ✧ ∫Oπ¡OΔπ∫∞ ¡∂A
ANNOUNCEMENT
We want to inform the members of St. Nicholas that we decided to revive the Dance
Group of Pan HELLENIC. In this Group, which was founded by our unforgettable and dear
friend, Lela Angelou. To this end, Ms. Efi Karabelas along with myself, Anastasia -Stasa
Hatziefthimiou, urge both, the founding and subsequent members of the Group to honor us
with their presence and their registration, too. We intend to meet every Thursday at 7:00 pm
here in the Community Hall of Saint Nicholas. For more information you can call 443-8458903.
∞¡∞∫√π¡ø™∏
£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ fiÙÈ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ
·Ó·‚ÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ã√ÌÈÏÔ Pan HELLENIC. ΔÔÓ ŸÌÈÏÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ›¯Â ȉڇÛÂÈ
Ë ·Í¤¯·ÛÙË Î·È ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Ê›ÏË, §¤Ï· ∞ÁÁ¤ÏÔ˘, ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ë Î. ŒÊË
∫·Ú¿ÌÂÏ· Î·È ÂÁÒ Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· -™Ù¿Û· ÷Ù˙Ë¢ı˘Ì›Ô˘, ηÏԇ̠ÙfiÛÔ Ù· È‰Ú˘ÙÈο fiÛÔ
Î·È Ù· ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ó· Ì·˜ ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹
ÙÔ˘˜. ™ÎÔ‡ԢÌ ӷ Û˘Ó·ÓÙÈÒÌ·ÛÙ οı ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 7:00 Ì.Ì. ‰Ò, ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋
·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙÂ
ÛÙÔ 443-845-8903.
∞Ó·ÛÙ·Û›· - ™Ù¿Û· ÷Ù˙Ë¢ı˘Ì›Ô˘
COME JOIN THE
Rhodian Society of Maryland
AT OUR ANNUAL FUNDRAISER
BULL, SHRIMP & OYSTER FEAST
Friday, February 12, 2016
from 7:00 p.m. to 11:00 p.m.
UAW Hall Local 239, 1010 S. Oldham Street
Celebrate Valentines Day!!
Come join us for a good time, plenty of food, good friends, games and music!
Menu: All you can eat Steamed Shrimp, Raw Oysters, Pit Beef, Pit Ham, Greek Salad, Corn
Pudding, Shrimp soup, Beer, soft drinks & much more included!! (menu subject to change)
Adults: $45.00/pp & kids 12 & under $30.00 Interested in
tickets or a table please contact: Maria Angelou @ 443-865-0851
or see Mr. John Fotiou or visit us on Facebook
π∞¡OÀ∞ƒπO™ 2016
K O I N ø N I ∞
DONATIONS IN MEMORIAM
The following donations have been received. Our prayers are with the families of those who have gone before us.
May their memory be eternal.
In memory of George Rossis
Stergos & Katholiki Trintis
In memory of Konstant (Gus) Fotis
Ms. Georgia Struzinski
Helen & James Sarantis
Ms. Maria Salpeas
Yianni & Efthimia Atsidis
Anastasios & Angela Stamidis
Mr. & Mrs. George Kornias
Calliopi & Nick Cornias
Mrs. Kalliopi T. Cornias
George & Nicoletta Roros
Lorraine & Daniel Narago
Ms. Judith Trefill
Mrs. Clara Cornias
Steve & Dina Tsakalos
William C. Spencer.
George & Roza Cornias
Ms. Rebecca Small
Mrs. Helen Pikounis
Ms. Catherine Nichols
Christos & Ivy Anastasiadis
Larry & Cindy Cornias
In memory of
Dr. Nicolas Papadimitriou
Mrs. Erma Papadimitriou
Dr. George Papadimitriou
Mr. & Mrs. Emmanuel Papadimitriou
In memory of Filippos Filippou Family
Mr. Nicholas Filippou
In memory of Alexandros Kalambihis
Stelios & Maria Koutsouris
In memory of Nichola Tagliamburis
Mrs. Fotini Halkias
Kathrine Tagliamburis
In memory of Nicholas Tsakalos
Mrs. Helen Pikounis
Mrs. Angeline Sfakianoudis
∫·. ¶·Ú·Û΢‹ ¶ÈÎÔ‡ÓË
Mr. & Mrs. John Sfakianoudis
In memory of Emmanuel Pikounis
Mrs. Helen Pikounis
9
10
K O I N ø N I ∞
JANUARY 2016
PLEDGES FOR 2015 ✧ ∂£∂§O¡Δπ∫∏ ¶ƒO™ºOƒ∞ 2015
MR/MRS AGAPIOS NICHOLAS
MR/MRS ALAFASSOS SPYROS
MR/MRS ALEXANDROU JOHN
MR/MRS AMARANTIDIS HARRY
MRS ANASTASIS FOTINI
MR ANGELOPOULOS CHRIS
MR ANGELOU EVANGELOS E.
MR/MRS ARAVIDES NICHOLAS
MR ARGETAKIS NICHOLAS
MRS ARGYRAKIS DESPINA
MR/MRS ATSALIS GUS
MR/MRS AVGERINOS GEORGE
MR/MRS BALOMAS HRISOSTOMOS
MR/MRS BILIS AMALIA
MR/MRS BISIOTIS DIMITRIOS
MR/MRS BOULOUBASSIS NICHOLAS
FR/MRS BURDUSI MANUEL
MR/MRS CAUSEY WILLIAM
MS CHAGETAS ANGELA
MRS CHRISSOMALLIS SOPHIE
MRS CHRIST STASA
MR CHRISTOFORAKI KONSTANTINO
MR/MRS CORNIAS MICHAEL C.
MR CORNIAS NICHOLAS
MR/MRS CORNIAS GEORGE A.
MR DAKOS PETE
MR/MRS DEMETRIOS LOUIZOS
MR/MRS DIAKOKOMNINOS KOSMAS
MR/MRS DINIOTIS ANASTASIA
MR/MRS EFTHIMIOU SPIROS
MR/MRS FAKAS JAMES
MR/MRS FILIPIDIS NICHOLAS
MRS FILIPPOU CARMEN
MR/MRS FORAKIS NICHOLAS
MR/MRS FOTIOU JOHN
MR/MRS FRANGOS CONSTANTINE
MR/MRS GAVRILIS JOHN
MR/MRS GEMIDOPOULOS NIKOLAOS
MR/MRS GEORGALAS EMMANUEL
MR GEORGE ANTHONY M.
MS GERAPETRITES PANAGIOTA
MS GIAKOUMAKIS STELLA
MRS GIANNAKOULIAS DIONISIA
MR/MRS GIORGAKIS NICK
MS GLUSZCZ CHRISTINE
MR/MRS GRABAU KEVIN
MR HANDAKAS PAUL
MRS HARRIS ELPIDA
MR/MRS HATZIDAKIS ANGELIKI
MRS HAZARIDES MELLI
MR/MRS HOFFERBERT JOHN
MR/MRS HUEBSCHMAN CHARLES
MR/MRS JONES KENNY
MRS KAITIS DESPINA
MR/MRS KALAMARAS EFSTATHIOS
MR/MRS KALOGRANI VASILIKI
MR/MRS KANELLOPOULOS FOT, RITS
MR/MRS KAPUTSOS MARSHALL
MR/MRS KARAGIANNIS PAVLOS & JO
MR/MRS KARAGIANNIS SEVASTI
MR/MRS KARAMANLIDES KYRIAKOS
MR/MRS KARAMPAS IOANNIS
MR/MRS KARIOFILLI PAGONA
MR/MRS KAROUTSOS GEORGE
MR/MRS KATSOULIS ATHANASIOS
MR/MRS KELLEY-CHRIST SHAWN
MR/MRS KILLIAS SAVAS
MR/MRS KLOSTERIDIS SPIRO
MR KOLIVAS MICAHEL
MR/MRS KONTOKOSTAS STEFANOS
MR/MRS KORNIAS CHRISTOS
MR/MRS KOSMAS SAM
MR KOSTOS JOHN
MR/MRS KOUKIDES KONSTANTINO
MR/MRS KOULOUMBRIS JOANNIS
MR KOUROUPIS STEVE
MR KOUTSANTONIS THEODORE
MS KOUTSOURIS ANASTASIA
MS LALLAS EVA
DR LEDAKIS PANAGIOTIS
MR/MRS LEWIS HOWARD E.
MR/MRS LOUMIOTIS DIMITRIOS
MR/MRS MALTAS JOHN & ZOE
MRS AGELOPAS SOPHIE
MS ALAFASSOS GINA
MR/MRS ALMASON STEPHEN
MRS ANAN ELIZABETH
MR ANDERSON EMANUEL P. JR.
MR/MRS ANGELOS JOHN & IRENE
MR/MRS ANTONAS NICK
MRS ARAVIDES ANNA
MR&MRS ARGIRAKIS NICHOLAS
MRS ASHBY ATHELENE
MR/MRS ATSIDIS IOANNIS
MISS BACALOCONSTA IRENE
MR/MRS BARKAS HARALAMBOS
MR/MRS BIRCH PETER
MR/MRS BITSANIS DIMITRIOS
MRS BOURNIAS LAMBRINI
MR BURDUSI NICHOLAS
MS CAVEY KRISTEN
MR/MRS CHALKIAS IOANNIS
MRS CHRISSOMALLIS METAXIA
MRS CHRIST ARGIE
MS CHUVALAS DIMITRA
MR/MRS CORNIAS LARRY
MR/MRS CORNIAS GEORGE C.
MR/MRS CORNIAS GEORGE M.
MR DAMALAS PANTELIS
MRS DENDRINOS EVANGELIA
MR/MRS DIMAS KONSTANTINO
MR/MRS DOUKELIS GEORGE
MR/MRS ELEFTHERIOU JOHN
MRS FAKAS ZENOVIA
MR/MRS FILIPIDIS JAMES & EFFIE
MR/MRS FORAKIS STAMATI
MR FOTIADIS NICHOLAS
MR/MRS FOTIS KONSTANT
MR/MRS FRANGOS JOHN
MRS GA VRILIS ARTEMIOS
MRS GEORGALAS GRAMMATIKI
MS GEORGAS ANTHIE
MS GEORGELIS JOANNE
MS GERAPETRITES SOFIA
MRS GIALAMAS JOANNA
MR/MRS GIANNAKOULIAS GEORGE
MR/MRS GIORGAKIS JOHN & MARIA
MR GLYKIADIS KONSTANTINO
GREEKTOWN C.D.C.
MISS HAPSIS FOULA
MR/MRS HARRIS SPYROS
MS HATZIEFTHIMIO ANASTASIA
MS HAZIMIHALIS MARIA
MR HONDROULIS EMMANUEL D.
MR/MRS IEROMONAHOS PANTELIS
MS KAFALLAS PANAGIOTA
MS KAITIS ANGELA MARY
MR/MRS KALAMBIHIS ALEXANDROS
MR/MRS KAMBANOPOULO
STELIOSMRS KAPETANAKOS SOULLA
MS KAPUTSOS SYLVIA
MR/MRS KARAGIANNIS DEMETRIOS
MR KARAGIANNOPOU GEORGE
MS KARAMBOULIS FOTINI
MR/MRS KARANIKOLIS NIKOS
MRS KARIZOS FILLIA
MR/MRS KASTELLORIZIOS KONSTAN
MR/MRS KAZAMIAS GUS
MRS KEPREOS GEORGIA
MR/MRS KIMOS JAMES
MR/MRS KOLIADIS EMMANUEL
MRS KOLOTOS DORA
MR/MRS KONTOUDIS KONSTANTINO
MR/MRS KOROLOGOS JOHN
MR KOSMOS GEORGE
DR/MRS KOTZIAS CHRIS
MR/MRS KOUKIDES JOHN
MR/MRS KOUMOUDIS SOTIRIS
MR/MRS KOUROUPIS JOHN
MR/MRS KOUTSANTONIS GEORGE
MR/MRS KOVIOS PETE
MS LAMBROW STEPHANIE
MR/MRS LENTIS MINAS, ELENI
MR/MRS LIKAKIS PERICLES
MRS LYGOUMENOS ALEXANDRA
MRS MANOLITSIS ISMINI
AHEPA LORD BALTIMORE
MR/MRS ALEFRANKIS ANGELIKI
MR/MRS AMANN MARY & FRANZ
MR/MRS ANASTASIADES DEMOS
MR/MRS ANDRACCHIO BRUNO
MR/MRS ANGELOS MARK
MRS APESOS ANTIGONE
MR/MRS ARAVIDES ANTONIOS
MR/MRS ARGIRAKIS PANTELIS
MS ATHANASIOU IOANNA
MR/MRS AVGERINOS VASILIOS
MS BALOMAS PATRICIA
MR BATES SAM
MR BISBIKIS PETE
MR BLACK MARK
MR/MRS BOUYOUKAS JOHN & FOTINI
MRS CARDIGES ANN
MR CAVOURAS STANLEY
MR/MRS CHARALAMBOPO CHARALA
MR/MRS CHRISSOMALLIS JHN&TERI
MS CHRISTAKOU STAVROULA
MR CONSTANTINIDES NICK
MRS CORNIAS DESPINA
MRS CORNIAS KALLIOPI T.
MR CURTIS JOHN
MRS DARDAMANIS EVA
MR/MRS DIACOLOUKAS GEORGE
DR/MRS DIMITRI GEORGE N.
MR/MRS DOUSKAS VASILIKI
MRS ELIOPOULOS ANNA
MR/MRS FAKAS VASILIOS
MR/MRS FILIPPOU NICHOLAS
MR/MRS FORAKIS MICHAEL
MR/MRS FOTINOS GERASIMOS
MR/MRS FRANGAKIS SOFOULA
MS FRANGOS ANGELIKI
MR/MRS GAZONAS-ZIKOU GEORGE
MR/MRS GEORGALAS MICHAEL
MR/MRS GEORGAS GEORGE
MR/MRS GEORGIOU JOHN
MRS GERAPETRITES FOTINI
MR/MRS GIALAMAS MARINOS
MR/MRS GIANNAS STYLIANOS
MRS GLAVA KIKI
MRS GLYKIADIS DESPINA
HALKIAN “SAINT NICHOLAS”
MR/MRS HARLESS STEVEN
MR/MRS HARTOFILIS NICK & SYLVIA
MR HATZIGEORGALI ANTONIOS
MR/MRS HINELINE BRUCEMR
HONDROULIS ANDREANOS
MR/MRS JANKOWIAK DAVID & MARY
MR/MRS KAIKIS CLEMIS
MR/MRS KAKAROLIS NIKOLAOS
MRS KALIAKOUDAS SOFIA
MRS KAMINARIS BARBARA
MR KAPETANAKOS FANOURIOS
MR/MRS KARABELAS PANAGIOTIS
MS KARAGIANNIS SHOSHANA
MR/MRS KARAGIANNOPOU GUS& SUE
MR KARAMIHALIS GEORGE
MS KARAS EVELYN
MR/MRS KARLOS PETER
MR/MRS KATSAROS MICHAEL
MR/MRS KEF ALAS MIKE & NORA
MR/MRS KEVAS JOHN & MARIA
MR/MRS KLOSTERIDES MICHAEL
MR/MRS KOLIOFOTIS EVANGELOS
MRS KONDYLAS DESPINA
MRS KORNIAS MARIA
MR/MRS KOROLOGOS IOANNIS
MR/MRS KOSTAKIS GEORGE
MR/MRS KOUGIANOS DIONISIOS
MR/MRS KOUKOULAS EMMANUEL
MRS KOUMOUDIS SOFIA
MR/MRS KOURTESIS MICHAEL
MR KOUTSANTONIS JOHN
MR KOVIOS STEVE
MR/MRS LARENTZOS JAMES
MS LERICOS IRENE
MR/MRS LOIZOU CHRIS
MR MAKE DIMITRIUS
MR/MRS MARKETIS CONSTANTINO
MR/MRS AHLADIOTIS JOHN & EFFIE
MR/MRS ALEVROGIANNIS GEORGE
MRS AMARANTIDIS PARTHENA
MR/MRS ANASTASIOU EIRINI
MRS ANDREWS MARIA
MR/MRS ANGELOU JOHN
MR/MRS ARAVIAKIS EKATERINI
MR/MRS ARCHER ANDREW
MR/MRS ARGIROPOULOS
WILLIAMMS ATHOS JANET
MR/MRS AVGERINOS DEMETRIOS
MR/MRS BALOMAS BILL & KARI
MR/MRS BERTONI DAVID
MRS BISBIKIS HELEN
MRS BOUDOURIS ASIMINA
MR/MRS BOUYOUKAS EFSTRATIOS
MR/MRS CARDIGES NICHOLAS M.
MR/MRS CEJPEK PETER
MR/MRS CHRISOVERGIS NICHOLAS
MR/MRS CHRIST PHILIP
MRS CHRISTESSON STAVROULA
MRS CONWAY ROSE
MRS CORNIAS CALLIOPI
MRS CORNIAS CLARA
MRS DAKOS KYRIAKI
MR/MRS DARGAKIS MINAS
MR/MRS DIACOLOUKAS NICHOLAS
DR/MRS DIMITRIADES NIKOLAOS
MR/MRS DOUSKAS NIKOLAS
MR/MRS ELIOU ERNEST
MRS FANTIS PENELOPE
MS FILIPPOU IRENE
MR FORAKIS GEORGE
MR/MRS FOTINOS JAMES
MS FRANGAKIS IRENE
MR/MRS GALIATSATOS GERASIMOS
MR GEDEON EMANOUEL
MR/MRS GEORGALAS NICHOLAS
MR/MRS GEORGAS HARRIET
MRS GEORGIOU ARCHODOULA
MR/MRS GIAKOUMAKIS NICK
MR/MRS GIALOURIS ANDREAS
MR/MRS GIANNAS APOSTOLOS
MR GLAVAS SOCRATES
MRS GOVASTES CLEOPATRA
MR/MRS HALKIAS FOTINI
MS HARRIS ATHENA
MR HATZIDAKIS KONSTANTINO
MRS HATZIKOSMAS AMALIA
MR/MRS HIOTIS MICHAEL
MR/MRS HOUVARDAS MINAS
MRS JOHNS ASPASIA
MR KAIKIS ANDREW
MR/MRS KAKAROLIS DINO
MS KALIS EUGENIA
MR/MRS KAMOS EMMANUEL
MR/MRS KAPETANAKOS ELIAS
MR/MRS KARABELAS IOANNA
MS KARAGIANNIS MARIA
MR/MRS KARAMANLIDES ANTONIOS
MRS KARAMIHALIS ELEFTHERIA
MRS KARDIASMENOS METAXIA
MR/MRS KAROUTSOS NIKITAS
MR/MRS KATSAS STAVROS
MRS KELIS TSAMBIKA
MR/MRS KEVAS GEORGE
MRS KLOSTERIDES VASILIKI
MR KOLIOFOTIS DEMETRIOS
MR KONSTANTINOU JOHN
MR/MRS KORNIAS GEORGE
MR/MRS KOSMAS DEMETRIOS
MR/MRS KOSTALAS PANTELIS
MR/MRS KOUKIDES HARRY
MRS KOULATSOS ANASTASIA
MR/MRS KOUROUBLAKIS VASILIS
MR/MRS KOURTESIS CONSTANTINE
MR/MRS KOUTSOURIS STYLIANOS
MR LALLAS JOHN
MR/MRS LAZAROU TED & MARY
MR/MRS LESSIS IOANNIS
MR/MRS LOUKAS DIMITRI
MS MAKRIS MARIKA
MR/MRS MARVELIS VASILIOS
π∞¡OÀ∞ƒπO™ 2016
K O I N ø N I ∞
11
PLEDGES FOR 2015 ✧ ∂£∂§O¡Δπ∫∏ ¶ƒO™ºOƒ∞ 2015
MR/MRS MASTROMANOLI MANUEL
MRS MATTHEWS ANN
MRS MELISSARATOS ARIS
MRS MILLER MARY
MRS MIMAROS PARASKEVI
MR/MRS MITSOS FRANK
MISS MONIODIS CYNTHIA
MR/MRS MONIODIS MICHAEL
MRS NEOFITOU ATHINA
MR/MRS NISTAZOS GEORGE
MR/MRS NYCHIS VASILIOS
MRS ORFANOS MARIA
MR/MRS PALAS JOHN
MR/MRS PANTELIS GABRIEL
MR PAPADOPOULOS ASIMAKIS
MR/MRS PAPATHAKIS MATTHEW
MR/MRS PARAGIOS IOANNISFRI
MRS PASTRIKOS MICHAEL
MR/MRS PATRAS LEONARD N.
MRS PELTSEMES IRENE
MR/MRS PIKOUNIS JAMES
MR POLITAKIS NICHOLAS
MR/MRS POULIMENAKOS ELENI
MR/MRS PROTOPAPAS GEORGE
MRS REDMILES SOPHIA
MR/MRS ROBERTS BRIAN
MR ROROS PETE JOHN
MR/MRS ROROS DIMITRIOS
MR/MRS ROXANIS DEAN & SOULA
MR/MRS SAKELLIS MICHAEL
MR/MRS SALIARIS PANAGIOTIS
MRS SARIGIANIS CHRISTINE
MS SARIOGLOU KERASSA
MRS SERAFIS MARY
MR SFIKAS PARASKEVAS
MR/MRS SIGAMBRIS JOHN
MR/MRS SKORDALOS VASILIOS
MR/MRS SOULIKAS GEORGE
MR/MRS SOURANIS MICHAEL
MR/MRS STAKIAS JOHN
MR/MRS STAMATIADIS NIKITAS
MR/MRS STAMIDIS ANASTASIOS
MR/MRS STAVLAS JERRY
MR/MRS STEWART JOHN
MR/MRS STROUMBIS NICHOLAS
MRS SYROPOULOS AMALIA
MR/MRS TAKOS STEVE
MR/MRS TAYLOR KEVIN & ELENI
MISS THEMELIS STELLA
MR/MRS TRIANTAFILOS COSTAS
MISS TRIKOULIS JOANNE
MR/MRS TROYER NICHOLAS
MS TSAKALOS JEANETTE
MRS TSAMBIKOS IRENE
MR/MRS TSERKIS GEORGE
MRS VASILAKOPOULO ANASTASIA
MR/MRS VASILIADES GEORGE
MR/MRS VAVAKAS KIRIAKI
MR VERGOS JOHN
MR/MRS VOXAKIS JOHN & IRENE
MR/MRS YENIAS DENO
MR ZISOPOULOS KOSTAS
MR/MRS MASTROVASILIS IOANIS
MR/MRS MAVROMOUSTAKOS GEORG
MR MERITIS ALEXANDROS
MR/MRS MILLETT & ALEX EARL
MR/MRS MIMAROS STAVROS
MISS MITSOS DIMITRA
MISS MONIODIS PANAGIOTA
MS MOREKAS NITSA
MR/MRS NICOLAIDIS VASILIOS
MR/MRS NISTAZOS EFSTRATIOS
MR/MRS O’DRUDY LEO K. III
MR/MRS ORFANOS ANTONIOS
LADIES PANCHIAN CHIOS
MR/MRS PANTOULIS NICK
MR/MRS PAPADOPOULOS ANASTASIO
MR/MRS PAPAVASILIOU THARRENOS
MR/MRS PARALIS KONSTANTINO
MR/MRS PASTRIKOS/HALK NOM/JHN
MR/MRS PATRAS PETE
MR/MRS PERDIKAKIS GEORGE
MRS PIKOUNIS ELENI
MRS POLITES DESPINA
MR/MRS PRASSINAS JAMES
MR/MRS PROTOPAPAS NICHOLAS
MR/MRS REPPAS SOTERIOS
MR RODITIS THEODOROS
MR/MRS ROROS GEORGE I.
MR/MRS ROSSIS GEORGE
MR/MRS SAKELAKIS JOHN
MR/MRS SAKPAZIS IOANNIS
MRS SALIARIS MARIA
MR/MRS SARIGIANIS THOMAS
MR SAZAKLIS ANTONIOS
MS SEVDALIS KONSTANTIA
MR/MRS SFIRIOU ANTONIOS
MR/MRS SISAMIS IOANNIS
MR SOLLON JAMES
MR/MRS SOULIKAS JAMES & JOAN
MR/MRS SOURANIS ANNETE
MR/MRS STAKIAS DIMITRIOS
MR STAMATOPOULO JOHN
MR/MRS STAMOULIS GEORGE
MR/MRS STAVRAKIS DEMETRIOS
MRS STRAKES KATHERINE
MS STROUMBIS ANGELIKI
MR/MRS SZULIMOWSKI HENRY
MR TARATSIDES GEORGE
MR/MRS TETTERIS STEVE
MR/MRS THEOHARIS EMMANUEL
MR/MRS TRIANTAFILOS PETE
MR/MRS TRINTIS NICOLAOS
MR TSAKALAS ANDREW
MRS TSAKALOS ROSE
MR TSAMPICOS GEORGE
MR/MRS TSERKIS PANTELIS
MS VASILAKOPOULO IRENE
MR/MRS VASILIOS FRANK
MR/MRS VENETIS APOSTOLOS
MR/MRS VIZANIARIS ALEXANDROS
MS VOXAKIS SAMANTHA
MR/MRS YIANAKIS STEVE
MR/MRS ZISSIMOS GUS PETE
TOTALS PLEDGED: $211,227.26
MR/MRS MATHIOUDAKIS NESTORAS
MR MAVRONIS NICHOLAS
MS MICKLOS KATHLEEN
MR/MRS MILLON EDWARD
MRS MINAS ROSE
MR/MRS MOELLER PATRICIA ZOE
MR/MRS MONIODIS MICHAEL
MRS MOSKONAS VASILIKI
MR NICOLARAKIS MICHAEL
MR/MRS NOMIKOS FANNY
MR/MRS ONASIS THEODORE
MR/MRS ORFANOS EMMANUEL
MR/MRS PANDELIDIS DEMETRIOS &
MR/MRS PAPADIMITRIOU EMMANL &
MR/MRS PAPAMINAS ANDREW
MS PAPPAS MARIA
MRS PAROS MARY
MR PAYIAVLAS JOHN
MR PETROHEILOS GEORGE
MR/MRS PIKOUNIS GEORGE E.
MR/MRS POLYCHRONIS ARISTIDES
MRS PROAKIS KOULA
MR/MRS PROTOPAPAS EMMANUEL
MR/MRS REPPAS IRODOTOS
MR ROLOGAS STAVROS
MR/MRS ROROS STAVROS
MR/MRS ROUFAS VASILIS
MR SAKELLIS GEORGE
MR/MRS SALARIS STEPHEN
MS SALPEAS MARIA
MR/MRS SARIOGLOU NIKOLAOS
MRS SAZAKLIS EFTIHIA
MR/MRS SFAKIANOUDIS VASILIS
MR/MRS SFIRIOU ANTONIA
MR/MRS SISKOS STEFANOS
MR/MRS SOLLON NICK
MR/MRS SOU RANIS NICHOLAS
MR/MRS SPENCER ERIC AND
MR/MRS STAKIAS MICHAEL
MR STAMATOPOULO NICK
MR/MRS STAMOULIS KYRIAKOS
MRS STAVRAKIS MARIA
MR/MRS STRATAKOS CHRISTOS
MR/MRS STRUBLE CHARLES
MRS TAGLIAMBURIS KATHERINE
MRS TARATSIDES ATHENA
MR/MRS THEMELIS JOHN & RENEE
MR/MRS THEOHARIS GEORGE
MR/MRS TRIANTAFILOS NICHOLAS
MR/MRS TRINTIS BASILIOS
MR/MRS TSAKALAS STEVEN
MR TSAKALOS CHRISTOPHER
MR/MRS TSAMPOS GEORGE
MR/MRS TZIMOS PETE
MR VASILAKOPOULO THEOFILOS
MS VATAKIS TESSIE
MR/MRS VERENAKIS MICHAEL
MR VOULGARAKIS HARRY
MR/MRS VOXAKIS GEORGE
MR/MRS ZDZIERA STEVE
MR/MRS ZOULIS JOHN
PAYMENTS: $205,183.76
MRS MATSANGOS ARGYRO
MR/MRS MEHANI BLEDAR IRINA
MR/MRS MIHAIL NIKOLAOS
MR/MRS MILONAS KIMON
MR/MRS MINUTELLA MASSIMO
MISS MONIODIS DESPINA
MR MONIODIS KONSTANTINO
MR/MRS MULLINS TROY
MR/MRS NISTAZOS NICKOLAS Z.
MR/MRS NYCHIS GEORGE
MR ORFANOS MICHAEL
MR/MRS PADOUSIS JOHN E.
MRS PANTAZONIS MARY
MRS PAPADIMITRIOU ERMA
MRS PAPASTEFANOU
EMMANUELMRS PAPPAS IRENE
MR/MRS PASSAS CHRISAVGI
MR/MRS PATINIOTIS PANAGIOTIS
MR/MRS PEARCE ANTHONY
MR/MRS PHILIPPOU POPI
MR/MRS PIKOUNIS JOHN & DEBBIE
MRS POULIANAS DESPINA
MR/MRS PROTOPAPAS GEORGE
MR/MRS PSICHIS DIMITRIOS
MR/MRS RICHARDSON JAMES
MR/MRS ROLOGAS ANASTASIOS
MR/MRS ROROS GEORGE W.
MR/MRS ROUSSOS ANTHONY
MR/MRS SAKELLIS IRENE
MR/MRS SALARIS DEAN
MR/MRS SALPEAS EMMANUEL D.
MRS SARIOGLOU ANASTASIA
DR/MRS SEAL CHARLES
MR/MRS SFAKIANOUDIS JOHN
MR/MRS SHIFFLETT MICHAEL
MR SKANDALIS GEORGE
MRS SOPHOCLEOUS HELEN
MRS SOURANIS PARASKEVI
MR/MRS STAKIAS PETE
MR/MRS STAKIAS GEORGE
MRS STAMIDES GEFSI
MR/MRS STAVLAS NIKOLAOS
MR/MRS STEFANONI/STAK MICHAEL
MR/MRS STROUMBIS ARISTOTELLIS
MR/MRS SYROPOULOS NICHOLAS
MR/MRS TAHINOS STEPHANIE
MR/MRS TASKER-GIOKA DAMIANOS
MR THEMELIS JOHN
MR/MRS TOPOUZOGLOU ANASTASIOS
MR/MRS TRIKOULIS DEMETRIOS
MRS TRIPOLITIS EKATERINI
MRS TSAKALAS JULIE
MRS TSAKIRIS ANASTASIA
MR/MRS TSAMPOS MICHAEL
MR/MRS VANTELAS STELIOS
MRS VASILAKOPOULO PARASKEVI
MR/MRS VATAKIS ARGYRO
MR/MRS VERGOS GEORGE
MRS VOURVOULAS SOPHIA
MR/MRS YEAKIM DENNIS
MR ZISOPOULOS PETER
BALANCE: $6,043.50
∂ÀΔÀÃ∂™ ΔO
¡∂O¡ ∂ΔO™ 2016
HAPPY NEW YEAR 2016
K O I N ø N I ∞
12
JANUARY 2016
PLEDGES FOR 2016 ✧ ∂£∂§O¡Δπ∫∏ ¶ƒO™ºOƒ∞ 2016
MR AGAPIOS DIAMANTIS
MR/MRS ALMASON TEPHEN
MR/MRS ANASTASIADES DEMOS
MR/MRS ATSALIS GUS
MR/MRS CHRISOVERGIS NICHOLAS
MS CHRISTESSON STAVROULA
MRS CORNIAS CLARA
MRS FANTIS PENELOPE
MR/MRS GAZONAS-ZIKOU GEORGE
MS GERAPETRITES SOFIA
MR/MRS GIANNAKOULIAS GEORGE
MR GLYKIADIS KONSTANTINO
MRS HATZIDAKIS ANGELIKI
MR/MRS HINELINE BRUCE
MR/MRS JANKOWIAK DAVID &
MARYDR KAITIS ANGELA MARY
MRS KAPETANAKOS SOULLA
MR/MRS KATSAS STAVROS
MR/MRS KONTOUDIS KONSTANTINO
MR KOSTOS JOHN
MR/MRS KOUKIDES HARRY
MR/MRS LARENTZOS JAMES
MRS LYGOUMENOS ALEXANDRA
MRS MILLETT & ALEX EARL
MR/MRS PADOUSIS JOHN E.
MR/MRS PARAGIOS IOANNIS
MR/MRS PATINIOTIS PANAGIOTIS
MRS POLITES DESPINA
MR/MRS SAKELAKIS JOHN
MR/MRS SARIGIANIS THOMAS
MR/MRS SFAKIANOUDIS VASILIS
MR/MRS STAKIAS PETE
MR/MRS STAVRAKIS DEMETRIOS
MRS TARATSIDES ATHINA
MS THEMELIS STELLA
MR/MRS TRIANTAFILOS COSTAS
MR/MRS TSAMPICOS GEORGE
MS VASILAKOPOULO IRENE
MR/MRS VERGOS GEORGE
MR/MRS YIANAKIS STEVE &
MR/MRS AHLADIOTIS JOHN & EFFIE
MRS AMARANTIDIS PARTHENA
MR/MRS ANGELOS JOHN & IRENE
MR/MRS ATSIDIS IOANNIS
MRS CHRISSOMALLIS SOPHIE
MS CHUVALAS DIMITRA
MR/MRS DIAKOKOMNINOS KOSMAS
MR/MRS FILIPIDIS NICHOLAS
MR GEORGALAS NICHOLAS
MRS GERAPETRITES FOTINI
MR/MRS GIANNAS STYLIANO
SHALKIAN “SAINT NICHOLAS”
MR HATZIDAKIS KONSTANTINO
MR/MRS HONDROULIS EMMANUEL D.
MS JOHNS HELEN
MR/MRS KAKAROLIS DINO
MR KAPETANAKOS FANOURIOS
MR/MRS KEVAS GEORGE
MISS KONTOUDIS KYRA
MR/MRS KOTZIAS GEORGE A.
MRS KOULATSOS ANASTASIA
MRS LERICOS IRENE
MR/MRS MARIANOS ANTONIOS
MR/MRS MILONAS KIMON
MR/MRS PAPADOPOULOS
ASIMAKISMRS PAROS MARY
MRS PELTSEMES IRENE
MR/MRS QUINTERO DENNIS & RITA
MISS SAKELLIS MARIAM
MR SARIOGLOU NIKOLAOS
MRS SOPHOCLEOUS HELEN
MR/MRS STAKIAS STELIOS
MR/MRS STEWART JOHN
MR TARATSIDES GEORGE
MR THEMELIS JOHN
MR/MRS TRINTIS NICOLAOS
MR/MRS TSAMPOS GEORGE
MRS VASILAKOPOULO ANASTASIA
MR/MRS VIZANIARIS ALEXANDROS
MR/MRS ZOULIS JOHN
MR/MRS ALAFASSOS SPYROS
MR/MRS AMARANTIDIS HARRY
MRS ARGYRAKIS DESPINA
MR BATES SAM
MRS CHRIST STASA
MR/MRS CORNIAS MICHAEL C.
MRS ELIOPOULOS ANNA
MR/MRS FORAKIS MICHAEL
MS GEORGAS ANTHIE
MR/MRS GIAKOUMAKIS NICK
MS GLUSZCZ CHRISTINE
MS HARRIS ATHENA
MS HATZIEFTHIMIO ANASTASIA
MR/MRS HUEBSCHMAN CHARLES
MRS JOHNS ASPASIA
MRS KALAMBIHIS MARIA
MR/MRS KAPUTSOS MARSHALL
MR/MRS KIMOS JAMES
MRS KORNIAS MARIA
MR/MRS KOTZIAS CHRIS
MR/MRS KOURTESIS MICHAEL
MR/MRS LIOREISIS JOHN
MR/MRS MASTROMANOLIS MANUEL
MR/MRS MINUTELLA MASSIMO
MRS PAPAVASILIOU THARRENOS
FR/MRS PASTRIKOS MICHAEL
MRS PIKOUNIS ELENI
MS REDMILES SOPHIA
MR/MRS SALARIS STEPHEN
MRS SARIOGLOU ANASTASIA
DR/MRS SOPHOCLEUS GREGORY
J.MR/MRS STAKIAS JOHN
MRS STRAKES KATHERINE
MR/MRS TETTERIS STEVE
MR THEOHARIS GEORGE
MRS TRIPOLITIS EKATERINI
MR/MRS TZIMOS PETEMR
VASILARAKIS EMMANUEL
MR/MRS VIZANIARIS ALEXANDROS
MR/MRS ALEVROGIANNIS GEORGE
MRS ANAN ELEZABETH A.
MRS ASHBY ATHELENE
MR BISBIKIS PETE
MS CHRISTAKOU STAVROULA
MRS CORNIAS KALLIOPI T.
MR/MRS FAKAS JAMES
MR/MRS FOTIOU JOHN
MS GERAPETRITES PANAGIOTA
MRS GIANNAKOULIAS DIONISIA
MRS GLYKIADIS DESPINA
MR/MRS HARRIS SPYROS
MS HAZIMIHALIS MARIA
MR/MRS IEROMONAHOS DIMITRIOS
MR/MRS KAIKIS CLEMIS
MR/MRS KAMBANOPOULO STELIOS
MR/MRS KAPUTSOS SYLVIA
MR/MRS KOLOVOURIS KON/NOS &
MR KOSMOS GEORGE
MR/MRS KOUGIANOS DIONISIOS
MR/MRS KOUTSANTONIS DEMETRIOS
MR/MRS LOUMIOTIS DIMITRIOS
MRS MATTHEWS ANN
MR/MRS MOELLER PATRICIA ZOE
MRS PAPPAS IRENE
MR/MRS PATERAKIS CHARLES
MR/MRS PIKOUNIS JOHN &
DEBBIEMR/MRS ROROS JOHN P.
MS SALPEAS MARIA
MRS SERAFIS MARY
MR/MRS SOULIKAS GEORGE
MR/MRS STAMATOPOULOS JOHN
MR TAKOS STEVE
MR/MRS THEMELIS JOHN & RENEE
MR/MRS THEOHARIS EMMANUEL
MS TSAKALOS JEANETTE
MR/MRS VANTELAS STELIOS
MR/MRS VERENAKIS MICHAEL
MR XIPOLITIDIS JOHN
TOTALS: PLEDGED: $68,256.20 — PAYMENTS: $30,106.20 — BALANCE: $38,150.00
CLIP IT, AND SUBMIT IT TO CHURCH
Blessing Your Home
Dear Parishioners:
In the month of January, we celebrate a Great Feast within the Orthodox Church. Epiphany, the baptism
of our Lord Jesus Christ, on January 6th. It is the holiday season of the blessing of the Holy Waters, when
also the parish priest through his very rich custom brings the Blessed Holy Water to the faithful in their
homes and business establishments. This enables everyone to receive the Great Blessing of our Lord for
the New Year of 2016. I feel that this is a beautiful custom, that as your priest, bringing the Blessed Holy
Water of Epiphany to you, my parishioners, allows me to remain close to you and your family. We request
that you fill out the form below or call the church secretary to set up a convenient time.
PLEASE NOTE: Only those homes that submit this form or call will be visited. I hope that each family
will take advantage of this traditional and important blessing for the New Year of 2016. With Paternal
Blessing and Best Wishes for this Holiday Season!
With Love in Christ Jesus, Father Michael
BLESSING OF HOME/BUSINESS
NAME: ........................................................................................PHONE: ......................................................
ADDRESS:........................................................................................................................................................
Preferred time of visit: Morning .......... Afternoon ...................... Evening ...........................................
(Please check one)
Please complete this form and return to the church office or call 443-742-8314.
π∞¡OÀ∞ƒπO™ 2016
K O I N ø N I ∞
703 QUAIL STREET, BALTIMORE, MD 21224
13
14
K O I N ø N I ∞
JANUARY 2016
The Sunday School Staff and Students Spread Cheer!
The Sunday School Staff and
Students Sang Christmas
Carols to the
Entire Congregation.
π∞¡OÀ∞ƒπO™ 2016
K O I N ø N I ∞
The Saint Nicholas GOYA Members Caroling!
GOYA
Members
Singing Ta
Kalanta to
Grateful
Parishioners.
15
16
K O I N ø N I ∞
JANUARY 2016
Annual Christmas Tea
The Ladies Philoptochos
Annual Christmas Tea
was held on
December 12, 2015
and was enjoyed by all. π∞¡OÀ∞ƒπO™ 2016
K O I N ø N I ∞
Vespers at Saint Nicholas Church
The Ladies Philoptochos
Society and Members of the
Community hosted the Reception following the Vesper
Service in honor of Saint
Nicholas on December 5, 2015.
17
18
K O I N ø N I ∞
JANUARY 2016
Philoptochos Wine Tasting Event
1.
Ladies Philoptochos Society
held its second
Wine Tasting on
December 17, 2015,
at the
Greektown Square
to support the
mission of the
Philoxenia House.
1.

Documenti analoghi

Where is your faith? - St. Nicholas Greek Orthodox Church

Where is your faith? - St. Nicholas Greek Orthodox Church of opportunities for which to volunteer. You need only to let us know when and how you can assist your church. The help of young and old, able-bodied and shut-ins is needed in preparing for, settin...

Dettagli

Father Michael`s New Year`s Message

Father Michael`s New Year`s Message ∫ÔÈÙ¿ÍÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ªÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÕÓ‰Ú˜ Î·È °˘Ó·›Î˜ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ Î·È ÙËÓ ∫·ÈÓ‹˜ ¢È·ı‹Î˘. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÔÙ˘¯›Â˜, ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Â›...

Dettagli

Mar - St. Nicholas Greek Orthodox Church

Mar - St. Nicholas Greek Orthodox Church ΔÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹˜, ·˜ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ó· ÛÎÂÊıԇ̠ÙȘ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜. ∏ „˘¯‹ ÂÈÓ¿ÂÈ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ £Âfi, Î·È ÙÔ “§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·” ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿Ó...

Dettagli

Apr - St. Nicholas Greek Orthodox Church

Apr - St. Nicholas Greek Orthodox Church KOSTAS ORFANOS, SARGEANT AT ARMS KELLY ARGETAKIS, DIRECTOR ADVISORS: MARIA GIORGAKIS, EFTHIMIA ATSIDIS, VIRGINIA POLYCHRONIS, KATINA PALAS, BECKY ROSSIS-BARNES AND PATRICIA TOPOUZOGLOU.

Dettagli