DONBOSCO

Commenti

Transcript

DONBOSCO
D
on Bosco
vieä t nam
NOÄI SAN
.
THAÙNG 06 & 07 . 2011 soá 12
GIA ÑÌNH SA-LEÂ - DIEÂ N G DON BOSCO
GIAÙO DUÏC
VÖÔØN HOA TAÂM
SÖÏ PHUÏC VUÏ CAO CAÛ
BAÏN TREÛ
BAØI HOÏC KHIEÂM TOÁN
CUOÄC ÑÔØI KYÙ SINH...?
PHOÙNG SÖÏ
SOKNA & GIAÁC MÔ LÔÙN
NUÙI OÂ-LIU
ÔN GOÏI THAÙNH HIEÁN
PHUÏC VUÏ TRONG KHIEÂM TOÁN
Don Bosco
NOÄI SAN
GIA ÑÌNH SA-LEÂ - DIEÂ N G DON BOSCO
thaù n g 06&07.2011 soá 12-
Taïi Tröôøng Daïy ngheà TAÂN TIEÁN - Taân Haø - Baûo Loäc
TRONG SOÁ NAØY:
3
LÔØI NGOÛ
22
TRANG GIAÙO DUÏC
4
GIAÙO HOÄI
ÑEÅ THIEÂN CHUÙA HAÙT
ÑÔØI TU - TAËNG PHAÅM CUÛA THEÂN CHUÙA
6
TU HOÄI
MARIA TRONCATTI - CUOÄC ÑÔØI DAÂNG HIEÁN
8
TÆNH DOØNG
ÑAM MEÂ THIEÂN CHUÙA & THA NHAÂN
10
TRANG BAÏN TREÛ
CON ÑÖÔØNG PHUÏC VUÏ
ÔN GOÏI THAÙNH HIEÁN
&
PHUÏC VUÏ TRONG
KHIEÂM TOÁN
11 TOÂI ÑI... TU
12 NHÔÙ VEÀ MEÏ
13 KHOAÛNG LAËNG ÑÔØI TU
14 CUOÄC ÑÔØI KYÙ SINH HAY...
16 TAIZEÙ: NÔI GAËP GÔÕ THIEÂN CHUÙA
18 NGÖÔÏC ÑÔØI MOÄT KIEÁP TU?
35 NGÖÔØI CUÛA CAÀU NGUYEÄN
20
THÔ
LÔØI HEÏN ÖÔÙC
PHUÙT PHAÂN TRAÀN
21 ÑAÙP TIEÁNG GOÏI MÔØI - HAÏT LUÙA MÌ
30
GÖÔNG SOÁNG CHO BAÏN TREÛ
SOKNA & GIAÁC MOÄNG LÔÙN
LAÙI XE
VÖÔØN HOA TAÂM 24
CAÙI TRAÙP BAÛO VAÄT 26
SÖÏ CAO CAÛ CUÛA PHUÏC VUÏ 28
32
NHÒP SOÁNG SA-LEÂ-DIEÂNG
AMAZON CUÛA VENEZUELA
34
GIAÙO LYÙ CHO BAÏN TREÛ
HIEÀN LAØNH & KHIEÂM NHÖÔØNG
CON CHIEÂN LAÏC 36
TÌNH BAÏN 38
40
KINH THAÙNH CHO BAÏN TREÛ
SOÁNG KHIEÂM TOÁN
BIEÅN CHEÁT 41
ÑÒA ÑIEÅM THAÙNH TREÂN NUÙI OÂ-LIU 42
44
BAÏN TREÛ TRAO ÑOÅI
CAÅN TROÏNG VÔÙI TÌNH YEÂU ÑAÀU ÑÔØI
CHOÏN LÖÏA CHO TÖÔNG LAI
46
CAÙC ÔN CHUYEÅN CAÀU
CHAÂN PHÖÔÙC LAURA VICUNA
ÑAMINH SAVIOÂ
L
D
on Bosco
vieä t nam
NOÄI SAN
.
THAÙNG 06 & 07 . 2011 soá 12
GIA ÑÌNH SA-LEÂ - DIEÂ N G DON BOSCO
ôøi Ngoû
AÛnh bìa: Ngoïc Yeán FMA
Û
Ñoäc giaû thaân meán,
V
ôùi soá 12 naøy, Noäi San ñaõ ñöôïc troøn hai tuoåi. Noäi San daâng
lôøi taï ôn Chuùa vaø caùm ôn caùc baïn höõu xa gaàn, nhöõng aân
nhaân vaø ñoäc giaû thaân thöông luoân uûng hoä Noäi San ñeå laéng
nghe ñöôïc tieáng goïi cuûa cha Thaùnh Gioan Bosco vaø daán thaân laøm
vieäc cho Nöôùc Chuùa hieån trò.
Noäi San laàn naøy baøn ñeán baäc soáng thaùnh hieán vì Nöôùc Trôøi, moät
baäc soáng döôøng nhö xa laï vôùi moïi ngöôøi vì tyû leä ít oûi cuûa nhöõng
ngöôøi daán thaân löïa choïn baäc soáng naøy. Caûm töôûng aáy thaät khuûng
khieáp nhö theå ñoù laø moät baäc soáng ñoùng kín, ví töïa nhö nhöõng
hoøn ñaûo coâ laäp treân Thaùi Bình döông. Theá nhöng ñöøng töôûng laàm
nhö theá, baïn aï! Chuùng ta chæ thuoäc veà moät gia ñình. Trong gia
ñình khoâng phaûi moïi ngöôøi ñeàu laøm moät vieäc, nhöng taát caû ñeàu
lieân ñôùi neân moät tuy vôùi nhieàu coâng vieäc khaùc nhau. Khi ñöôïc
nhìn caùch ñuùng ñaén, ôn goïi tu só linh muïc laø neùt son toâ ñieåm cho
chính ñôøi soáng Kitoâ höõu. Trong vöôøn hoa muoân maàu, moãi caùnh
hoa khoâng chæ ñeïp cho rieâng mình, maø coøn cuøng vôùi nhöõng hoa
khaùc, laøm cho khu vöôøn theâm ñeïp ñeõ, haáp daãn.
Noäi San xin giôùi thieäu vôùi baïn taàm nhìn muïc vuï veà ôn goïi cuûa
Ñöùc Gioan Phaoloâ II khi trình baøy ba böôùc ñöôïc ñuùc keát trong:
caàu nguyeän, tieáng goïi vaø ñaùp traû. Ôn goïi tu só linh muïc buoäc phaûi
ôû trong quó ñaïo cuûa ñöùc tin.
Ñoäc giaû seõ boû giôø ra ñeå tìm bieát nhöõng tu só daán mình cho nhöõng
ngöôøi xa laï chöù? Neáu theá, Noäi San ñaûm baûo raèng taâm hoàn cuûa
ñoäc giaû seõ rung leân nhöõng giai ñieäu “khoâng theå queân” vì nhöõng
göông toát laønh veà Tình yeâu vaø söï Phuïc vuï vaãn ñang dieãn ra trong
theá giôùi naøy ngang qua nhöõng con ngöôøi thaùnh hieán vì Nöôùc Trôøi.
Ôn goïi aáy noåi baät leân nhö chöùng taù veà söùc maïnh tình yeâu giöõa
bieån theá gian cuûa haän thuø. Ñoâi khi côn baõo haän thuø laøm taêm toái
ñaïi döông, nhöng roát cuïc söï bình laëng cuûa coõi voâ bieân seõ chieán
thaéng baõo toá. Coäng ñoaøn tu só luoân mang ñaäm neùt veà chöùng taù
vaø nieàm hy voïng, maø neáu bieán maát, theá giôùi seõ trôû neân laïnh luøng.
Ñôøi tu khoâng ñöôïc nhìn tieân quyeát nhö moät giaûi ñaùp cho nhu caàu
con ngöôøi, nhöng nhö moät tình keo sôn cuûa Thieân Chuùa ban cho
nhaân loaïi. Ñôøi tu khoâng xa laï vôùi xaõ hoäi nhaân sinh. Traùi laïi, ôn
goïi aáy laøm cho ta ôû ngay giöõa loøng nhaân loaïi vôùi nhöõng vui buoàn
söôùng khoå, aâu lo vaø hy voïng muoân maët cuûa kieáp ngöôøi.
Noäi San môøi goïi moãi ngöôøi chung tay caàu nguyeän vaø khích leä ôn
goïi nôi caùc baïn treû. Noäi San ñang chôø moãi ñoäc giaû tieáp tay ñeå noùi
leân tieáng goïi cuûa Chuùa cho ngöôøi treû. Thieân Chuùa thöôøng muoán
duøng chuùng ta nhö nhöõng trung gian ñeå chuyeån ñaït tieáng goïi cuûa
Ngaøi cho caùc con caùi beù nhoû cuûa mình. Vôùi Noäi San laàn naøy, ñoäc
giaû seõ ñi töø chöùng taù naøy ñeán chöùng taù khaùc trong cuøng moät giai
ñieäu tình yeâu duy nhaát.
Vaäy chuùng ta cuøng leân ñöôøng nheù. Chaân trôøi ñang tröôùc maët
chuùng ta. Baïn vaø toâi. Ta cuøng tieán böôùc.
BAN BIEÂN TAÄP
ÔN GOÏI THAÙNH HIEÁN
PHUÏC VUÏ TRONG KHIEÂM TOÁN
D
on Bosco
vieät nam
NOÄI SAN
.
GIA ÑÌNH SA-LEÂ-DIEÂNG DON BOSCO
BAN TRUYEÀN THOÂNG SA-LEÂ-DIEÂNG
SOÁ 12
06 & 07.2011
BAN BIEÂN TAÄP
Tröôûng Ban Bieân Taäp
Traàn Vaên Hieån SDB
Bieân Taäp Vieân
Nguyeãn Vaên Am SDB
Phaïm Vaên Chính SDB
Hoaøng Ngoïc Yeán FMA
Coäng Taùc Vieân
Ngoïc Taâm FMA
Quyønh Anh FMA
Kim Uyeân FMA
Thò Quyeân FMA
Lm. Nhö Loan
Haûi Ñaêng SDB
An Phong SDB
Ngoïc Vinh SDB
Huyeàn Traâm
Trung Nghò
Trí Hieáu
Tieåu Nhaät
Kim Uyeân FMA
Lm. Nhö Bình
Nguyeân Phuùc
Ñình Phöôùc, SDB
Trình Baøy
Vaên Chính SDB
Hình AÛnh
Ngoïc Yeán FMA
Lieân Laïc
Thö töø vaø Baøi vôø xin gôûi veà
ñòa chæ email:
[email protected]
hay [email protected]
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
3
ÑÔØI TU
TAËNG PHAÅM CUÛA
THIEÂN CHUÙA CHO ÑÔØI
ÔN GOÏI CUÛA ÑÖÙC THAÙNH CHA GIO-AN
PHAO-LOÂ II XOAY QUANH TRUÏC NAØY: ÑÖÙC
GIEÂ-SU KI-TOÂ CHÒU ÑOÙNG ÑINH VAØ SÖÏ
HIEÄN DIEÄN CUÛA ÑÖÙC MARIA BEÂN CAÏNH.
ÑIEÀU NAØY ÑÖÔÏC GHI TREÂN CHÍNH HUY
HIEÄU CUÛA NGAØI: MOÄT THAÙNH GIAÙ VAØNG
VÔÙI CHÖÕ “M” ÔÛ PHÍA DÖÔÙI VAØ BEÂN PHAÛI
G
iaùo hoäi vaø theá giôùi vui möøng khi Ñöùc
Gio-an Phao-loâ II ñöôïc tuyeân phong
chaân phöôùc trong moät tieán trình
phong thaùnh kyû luïc! Ngaøi xöùng
ñöôïc goïi laø Gio-an Phao-loâ “Caû” bôûi vì söï vó
ñaïi cuûa tình yeâu: ngaøi heát loøng yeâu meán Chuùa
Ki-toâ, yeâu Giaùo hoäi, yeâu moïi ngöôøi, nhaát laø giôùi
treû vaø nhöõng keû bò boû rôi, vaø yeâu ngay caû trong
nhöõng khoå ñau. Khi xoâ nhaøo böùc töôøng cuûa
nhöõng yù thöùc heä chæ muoán xaây döïng theá giôùi
döïa treân söï tieán boä, Ñöùc Gio-an Phao-loâ daãn
Giaùo hoäi ñi vaøo Thieân Nieân kyû thöù ba vôùi nieàm
hy voïng ñaët neàn treân Thieân Chuùa.
Söï vó ñaïi cuûa taâm hoàn muïc töû naøy khoâng ñeán
trong moät khoaûnh khaéc. Noù ñaõ ñöôïc boài ñaép
tieäm tieán nhöng vöõng chaéc khi Ñöùc Gio-an
Phao-loâ II ñaõ ngaøy moät nghieäm ra hôn raèng
ñôøi soáng thaùnh hieán laø taëng phaåm cao quí maø
Thieân Chuùa ban cho Giaùo hoäi, vaø qua ñoù cho
toaøn theå nhaân loaïi. Chính kinh nghieäm naøy ñaõ
soi chieáu chöông trình soáng vaø muïc vuï cuûa
ngaøi vôùi ba böôùc cô baûn ñöôïc ngaøi ñeà ra trong
ngaøy theá giôùi caàu nguyeän cho ôn goïi laàn XVI
naêm 1979, naêm thöù nhaát trieàu Giaùo hoaøng cuûa
ngaøi.
Töôïng Chaân phöôùc Gio-an Phao-loâ II ôû beân ngoaøi Nhaø thôø Chính
Toøa ñöôïc daâng hieán cho Ñöùc Maria Phuø Hoä caùc Giaùo höõu ôû
Sydney - UÙc chaâu
Tröôùc heát laø “caàu nguyeän”, vì chính Ñöùc
Kitoâ ñaõ ra leänh chuùng ta phaûi laøm nhö theá:
“Vaäy anh em haõy xin chuû muøa gaët sai thôï ra
gaët luùa veà.” (Mt 9,38). Töø moïi nôi treân theá
giôùi, anh chò em haõy ñeå cho lôøi nguyeän xin naøy
keâu leân tôùi trôøi vaø caàu xin Chuùa Cha ñieàu maø
Ñöùc Ki-toâ muoán chuùng ta caàu xin.” (ngaøy theá
giôùi caàu nguyeän cho ôn goïi laàn thöù XVI, naêm
1979). Khoâng coù con maét ñöùc tin, con maét
caàu nguyeän, thì khoâng theå hieåu ñöôïc ôn goïi
thaùnh hieán. Khoâng theå tieán böôùc trong ôn goïi
ñoù maø khoâng taäp chuù vaøo ñöùc tin. Moïi tính
toaùn khaùc roát cuïc seõ bò Chuùa phôi traàn ra. Theá
GIAÙO HOÄI
yeâu naøy, nhö moät taëng phaåm ñöôïc theâm vaøo
cho taëng phaåm ôn goïi vaø laøm cho caùc con coù
theå ñaùp traû. Haõy tin vaøo Ñaáng coù quyeàn naêng
ñang hoaït ñoäng nôi ta gaáp ngaøn laàn ñieàu ta daùm
nghó tôùi. (Eph 3,20). Caùc con haõy hieán daâng ñôøi
soáng vôùi nieàm vui vaø khoâng sôï haõi, cho Ñaáng ñaõ
yeâu caùc con tröôùc.” (Ngaøy theá giôùi caàu nguyeän
cho ôn goïi laàn XVI, 1979)
nhöng vaãn coøn phaûi hôn theá nöõa. “Öôùc chi
chuùng ta tuï hoïp vôùi nhau, nhö theå trong Nhaø
Tieäc Ly roäng khaép theá giôùi, lieân lyû caàu nguyeän
vôùi Ñöùc Maria, Meï Chuùa Gieâsu, chôø ñôïi taëng
phaåm Thaùnh Thaàn. Chuùng ta haõy daâng lôøi caàu
nguyeän quanh baøn thôø Hy teá ThaùnhTheå. Cuøng
moät Ñöùc Kitoâ caàu nguyeän vôùi chuùng ta, cho
chuùng ta vaø ñaûm baûo cho chuùng ta seõ ñöôïc
ñieàu chuùng ta caàu xin.” (x. Mt 18,19).
Sau cuøng, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ keát luaän vôùi lôøi môøi
goïi chuùng ta daâng lôøi caàu nguyeän: “Laïy Chuùa
Gieâsu laø Ñaáng keâu goïi nhöõng ai Ngaøi muoán, xin
haõy môøi goïi nhieàu ngöôøi chuùng con laøm vieäc
cho Ngaøi, laøm vieäc vôùi Ngaøi. Ngaøi laø Ñaáng soi
saùng nhöõng keû ngaøi goïi baèng lôøi cuûa Ngaøi, xin
soi saùng ñeå chuùng con bieát tin vaøo Ngaøi. Ngaøi laø
Ñaáng naâng ñôõ nhöõng keû Ngaøi goïi trong nhöõng
khoù khaên, xin giuùp chuùng con chieán thaéng
nhöõng khoù khaên maø nhöõng ngöôøi treû chuùng con
ngaøy nay ñang gaëp phaûi. Neáu nhö Ngaøi goïi moät
ai trong chuùng con ñeå ñöôïc thaùnh hieán hoaøn
toaøn daønh cho Ngaøi, thì öôùc chi tình yeâu Ngaøi
ban söùc noàng aám cho ôn goïi naøy ngay töø ñaàu,
laøm cho noù taêng tröôûng vaø kieân trì ñeán cuøng.
Amen.” (Ngaøy theá giôùi caàu nguyeän cho ôn goïi
laàn XVI, 1979).
Thöù ñeán, “keâu goïi”. Ñöùc Gieâsu keâu goïi
nhöõng ngöôøi thôï laøm vieäc cho Ngaøi. Kho taøng
Tin möøng vaãn coøn ñoù lôøi Ngaøi keâu goïi: “Haõy
theo Ta, Ta seõ laøm cho anh em thaønh nhöõng
keû löôùi ngöôøi nhö löôùi caù.” Nhöõng lôøi ñoù ñaõ
ñöôïc kyù thaùc cho taùc vuï cuûa giaùm muïc, linh
muïc vaø toaøn Giaùo hoäi. Chính Ñöùc Kitoâ muoán
chuùng ta laøm cho moïi ngöôøi nghe ñöôïc nhöõng
lôøi cuûa Ngaøi. Daân Chuùa coù quyeàn ñöôïc nghe
nhöõng lôøi ñoù töø chuùng ta. Nhöõng chöông trình
muïc vuï cuûa Giaùo hoäi... môû roäng con ñöôøng vaø
chuaån bò thöûa ñaát toát töôi cho ôn Chuùa. Thieân
Chuùa luoân töï do ñeå keâu goïi ai vaø vaøo luùc naøo
Ngaøi muoán. Nhöng Ngaøi cuõng thöôøng keâu
goïi vaø nhôø ñeán söï coäng taùc cuûa chuùng ta. Vì
vaäy, ñöøng sôï ñeå keâu goïi. Haõy ñi vaøo giöõa giôùi
treû. Haõy ñi vaø gaëp chuùng caù nhaân vaø keâu goïi
chuùng. Nhieàu ngöôøi trong chuùng saün saøng laéng
nghe, vaø roài Ñöùc Kitoâ seõ laøm cho chuùng hoøa
hôïp vôùi tieáng goïi cuûa Ngaøi. Chuùng ta phaûi keâu
goïi, vaø Chuùa seõ laøm phaàn coøn laïi.
Thöù ba, “ñaùp traû”. Ñöùc Thaùnh Cha muoán
ngoû vôùi töøng baïn treû: “Caùc con raát thaân thieát
vôùi cha, cha tin töôûng caùc con, cha töøng goïi
caùc con laø hy voïng cuûa Giaùo hoäi vaø cuûa cha...
Kho taøng Tin möøng coøn löu giöõ nhöõng lôøi ñaùp
traû tuyeät vôøi khi Chuùa leân tieáng. “Laäp töùc hoï
boû chaøi löôùi maø ñi theo Ngaøi.” (Mt 4,20). Leâvi
“boû taát caû, ñöùng daäy ñi theo Ngaøi” (Lc 5,28).
Caùc toâng ñoà thöa: “Thöa Thaày, boû Thaày thì
chuùng con bieát ñeán vôùi ai? Thaày môùi coù nhöõng
lôøi ñem laïi söï soáng ñôøi ñôøi”. Töø ñoù trôû ñi, lôùp
lôùp nhöõng ngöôøi nam nöõ ñaùp laïi tieáng goïi cuûa
Ñöùc Kitoâ nhö leõ soáng vaø lyù töôûng soáng cuûa
mình... Hoï ñaõ phuïc vuï Daân Chuùa vaø nhaân loaïi
vôùi ñöùc tin, khoái oùc, vôùi loøng can ñaûm vaø tình
yeâu. Nay laø thôøi cuûa caùc con, noù tuøy vaøo caùc
con. Caùc con coù sôï haõi khoâng?
Chuùa Kitoâ goïi nhieàu ngöôøi trong caùc con tôùi
cuoäc maïo hieåm laï thöôøng naøy. Caùc con haõy
suy nghó kyõ nheù, vì Ñöùc Kitoâ goïi caùc con cho
nhöõng chuyeän vó ñaïi. Ngöôøi caàn vaø caàn chính
con ngöôøi caùc con, khoái oùc, nghò löïc, ñöùc tin,
tình meán, söï thaùnh thieän cuûa caùc con. Caùc
con seõ gaëp khoù khaên. Caùc con nghó raèng cha
khoâng bieát ñeán nhöõng khoù khaên ñoù? Cha noùi
vôùi caùc con raèng tình yeâu vöôït thaéng taát caû
khoù khaên. Caâu ñaùp traû chaân thaät cho moïi ôn
goïi laø coâng vieäc cuûa tình yeâu. Caâu ñaùp traû cho
ôn goïi linh muïc, tu só vaø truyeàn giaùo chæ coù theå
naûy sinh töø moät tình yeâu saâu xa vôùi Ñöùc Kitoâ.
Chính Ngaøi ban cho caùc con söùc maïnh tình
Muoán hieåu theá
naøo laø Tình Yeâu
vaø Haïnh Phuùc,
phaûi bieát soáng
cho keû khaùc,
nghóa laø phaûi bieát
yeâu.
Godwin
Baøi vieát:
VAÊN AM SDB
Theo toâi, lôøi nguyeän naøy ñaõ ñuùc keát taát caû kinh
nghieäm ñôøi soáng ôn goïi cuûa ngaøi. Ñôøi ôn goïi cuûa
ngaøi laø ñôøi caàu nguyeän nhö Ñöùc Beâ-neâ-ñíc-toâ XVI
caûm nhaän khi soáng vaø laøm vieäc vôùi Ñöùc Gioan
Phaoloâ II: “Ngaøi mieät maøi keát hieäp saâu xa vôùi
Thieân Chuùa ngay caû giöõa nhieàu ñoøi hoûi cuûa taùc
vuï. Roài coù caû chöùng töø cuûa ngaøi veà ñau khoå:
Chuùa daàn daàn töôùc loät moïi söï nôi ngaøi, nhöng
ngaøi vaãn maõi maõi laø moät ‘taûng ñaù’ nhö Ñöùc Kitoâ
muoán. Söï khieâm nhöôøng saâu xa ñöôïc ñaët neàn
treân söï keát hieäp maät thieát vôùi Ñöùc Kitoâ, ñaõ laøm
cho ngaøi coù theå tieáp tuïc daãn daét Giaùo hoäi, ñoàng
thôøi laøm cho söù ñieäp cuûa ngaøi ñoái vôùi theá giôùi laïi
caøng trôû neân huøng hoàn hôn cho daãu söùc khoûe
theå lyù cuûa ngaøi ñang ngaøy caøng suy taøn daàn.
Baèng caùch naøy ngaøi soáng caùch laï thöôøng ôn goïi
cuûa moïi linh muïc vaø giaùm muïc cuûa mình laø neân
moät hoaøn toaøn vôùi Ñöùc Gieâsu, Ñaáng maø ngaøi
haèng ngaøy nhaän laõnh vaø hieán daâng trong Giaùo
hoäi.” (Beâ-neâ-ñíc-toâ XVI, baøi giaûng leã phong chaân
phöôùc, ngaøy 1.5.2011)
Toùm laïi, ñôøi soáng ôn goïi naøy xoay quanh truïc
coát yeáu naøy: moät taàm nhìn ñöôïc dieãn ñaït trong
hình aûnh Ñöùc Kitoâ chòu ñoùng ñinh vôùi söï hieän
dieän cuûa Ñöùc Maria beân caïnh. Hình aûnh naøy ñeán
töø tin möøng Gioan 19,25-27 ñöôïc gaén treân aùo
khoaùc Giaùo hoaøng cuûa Ñöùc Karol Wojtyla: moät
thaùnh giaù vaøng vôùi chöõ “M” ôû phía döôùi vaø beân
phaûi, cuøng vôùi chaâm ngoân “totus tuus”:
“Con hoaøn toaøn thuoäc veà Meï vaø moïi söï con coù
laø cuûa Meï. Con choïn Meï laø taát caû cuûa con. Laïy
Meï Maria, xin ban cho con traùi tim cuûa Meï.”
(Beâ-neâ-ñíc-toâ XVI, Baøi giaûng ngaøy phong chaân
phöôùc ngaøy 1.5.2011)
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
5
Tin möøng cho ngöôøi treû
Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng thuoäc boä toäc SHUAR ôû mieàn röøng xích ñaïo cuûa Ecuador
maria
troncatti
cuoäc ñôøi daønh cho boä toäc SHUAR
Sô Troncatti vaø caùc treû cuûa boä toäc SHUAR
V
aøo ngaøy 25.08.1969 taïi Sucua thuoäc
ñaát nöôùc Ecuador, chieác maùy bay nhoû
chôû sô Maria Troncatti (1883-1969) ñeán
thaønh phoá ñaõ ñaâm xuoáng bìa röøng ngay
sau khi caát caùnh. Chuyeän ñaõ xaûy ra caùch ñaây gaàn
nöûa theá kyû taïi moät nôi maø sô coi nhö laø “queâ höông
yeâu daáu” cuûa mình, moät nôi maø sô ñaõ daønh troïn
cuoäc ñôøi mình ñeå soáng giöõa nhöõng ngöôøi thuoäc boä
toäc “Shuar”.
Baøi vieát:
PASCUAL CHAVEZ
Chuyeån ngöõ:
VAÊN CHÍNH SDB
6
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
Sô Maria ñaõ caát caùnh laàn sau cuøng trong ñôøi ñeå
bay thaúng veà thieân ñaøng ôû tuoåi 86, keát thuùc moät
cuoäc ñôøi daønh troïn cho tình yeâu. Sô ñaõ vieát: “Moãi
ngaøy, toâi caøng caûm thaáy vui hôn trong ôn goïi
truyeàn giaùo cuûa mình!”.
Maria sinh ngaøy 16.02.1883 taïi Corteno Golgi
(Brescia-YÙ) trong moät gia ñình ñoâng con. Lôùn leân
trong baàu khí vui töôi ñaàm aám cuûa gia ñình vaø
daàu luoân baän roän vôùi nhöõng coâng vieäc ñoàng aùng,
Maria vaãn giuùp ba meï chaêm soùc caùc em. Qua vieäc
chuyeân caàn hoïc hoûi giaùo lyù trong giaùo xöù vaø sieâng
TU HOÄI
naêng laõnh nhaän caùc bí tích, coâ thieáu nöõ Maria
ñaõ daàn kieän cöôøng vaø ñaøo saâu ñôøi soáng taâm
linh ki-toâ giaùo, ñoàng thôøi môû roäng taâm hoàn
tröôùc ôn goïi soáng ñôøi tu trì. Tuy nhieân trong söï
vaâng phuïc cha xöù vaø ba mình, Maria ñaõ chôø
ñôïi tôùi luùc ñöôïc nhaän vaøo doøng Con Ñöùc Meï
Phuø Hoä. Maria ñaõ tuyeân khaán laàn ñaàu vaøo naêm
1908 taïi Nizza Monferrato. Töø ñaây, Maria ñaõ
khôûi söï soáng moät keá hoaïch ñôøi soáng laø “luoân
soáng baùc aùi, vaø nhö sô thöôøng noùi, tôùi möùc ñoä
saün saøng bò nghieàn naùt ra töøng maûnh”.
Trong thôøi Theá Chieán thöù I (1915-1918), sô
Maria ñaõ theo hoïc moät khoùa y taù taïi Varazze,
roài trôû thaønh y taù cuûa hoäi Hoàng Thaäp Töï taïi moät
beänh vieän quaân ñoäi. Chính kinh nghieäm naøy ñaõ
thöïc söï höõu duïng trong suoát cuoäc ñôøi truyeàn
giaùo cuûa sô nôi nhöõng khu röøng giaø Amazon
taïi ñaát nöôùc Ecuador. Thöïc theá, sô ñaõ ñeán ñaát
nöôùc Ecuador cuøng vôùi hai sô khaùc ñeå khôûi söï
coâng vieäc giaùo duïc vaø truyeàn giaûng Tin Möøng
ñaày khoù khaên vaø hieåm nguy veà moïi maët, ñaáy
laø chöa keå ñeán nhöõng moái nguy hieåm do thuù
röøng hay do nhöõng doøng soâng chaûy xieát phaûi
loäi qua, hay ñi treân nhöõng “chieác caàu” mong
manh keát baèng nhöõng daây leo röøng, hoaëc ngoài
treân vai cuûa nhöõng ngöôøi thoå daân.
Trong nhöõng khu röøng raäm vuøng xích ñaïo naøy,
sô ñaõ rao giaûng vaø laøm chöùng cho ngöôøi thoå
daân veà tình yeâu cuûa Thieân Chuùa Cha. Vôùi vai
troø moät “ngöôøi meï nhoû beù”, sô luoân saün saøng
ñeán thaêm nhöõng beänh nhaân hoaëc nhöõng ngöôøi
ngheøo caàn söï giuùp ñôõ vaø an uûi. Macas, Sevilla
Don Bosco, Sucua laø nhöõng nôi ñaõ töøng coù
nhöõng aán daáu “pheùp laï” cuûa baøn tay sô Maria
Troncatti: töø vai troø y taù, phaãu thuaät vieân, nha
só, ñeán chuyeân vieân gaây meâ, chuyeân vieân chænh
hình... Nhöng hôn heát vaãn laø vai troø giaùo lyù vieân
vaø ngöôøi rao giaûng Tin möøng, moät con ngöôøi raát
phong phuù veà nieàm tin, loøng kieân nhaãn vaø tình
huynh ñeä... Coâng vieäc thaêng tieán nhöõng phuï nöõ
boä toäc Shuar ñaõ daãn ñeán thaønh quaû laø laøm gia
taêng haèng traêm gia ñình ki-toâ höõu môùi, vaø veà phía
caùc ñoâi baïn treû, thì laàn ñaàu tieân coù vieäc caù nhaân
ñöôïc quyeàn töï do choïn löïa trong hoân nhaân.
Tình baïn chæ coù
nghóa khi noù coù
theå chöùng toû
baèng söï hy sinh
Rene Francois
Armand
“Vieäc ngöôùc nhìn leân Thaäp giaù ñaõ giuùp toâi luoân
nhieät tình vaø can ñaûm ñeå daán thaân laøm vieäc”. Lôøi
noùi naøy cho thaáy coù moät nieàm tin vöõng chaéc luoân
naâng ñôõ cuoäc soáng vaø söù meänh cuûa sô Maria.
Trong moïi hoaït ñoäng, moïi hy sinh lao nhoïc ñeán
ñoä nguy hieåm, sô vaãn caûm nhaän ñöôïc söï naâng
ñôõ töø maãu cuûa Ñöùc Maria Phuø Hoä caùc Giaùo Höõu.
Moät trong nhöõng nhaø truyeàn giaùo thôøi ñoù laø cha
Gio-an Vigna ñaõ ñeå laïi cho chuùng ta moät chöùng
töø veà sô Maria Troncatti: “Sô laø chính hieän thaân
cuûa söï ñôn sô vaø khoân ngoan maø Tin möøng noùi
ñeán. Vôùi nhöõng thaùi cöû tinh teá cuûa ngöôøi meï, sô
ñaõ chinh phuïc ñöôïc caùc taâm hoàn! Vôùi töøng vaán
ñeà caàn giaûi quyeát, sô luoân coá tìm ra giaûi phaùp
döïa treân kinh nghieäm vaø thöôøng laø nhöõng giaûi
phaùp toái öu. Sô chaúng bao giôø queân raèng mình
ñang ñoái dieän vôùi nhöõng con ngöôøi yeáu ñuoái vaø
loãi laàm. Toâi ñaõ töøng nhìn thaáy sô öùng xöû ñaày tình
ngöôøi vôùi nhieàu loaïi ngöôøi khaùc nhau, keå caû ñoái
vôùi nhöõng con ngöôøi ñaùng thöông nhaát. Sô ñaõ
laøm theá vôùi söï tinh teá vaø loøng nhaân töø ñöôïc boäc
phaùt caùch töï nhieân töø nôi con ngöôøi cuûa sô. Ñieàu
khieán toâi ngaïc nhieân laø trong moïi söï, sô vaãn toû ra
laø moät ngöôøi nöõ thaät haáp daãn. Toâi muoán noùi raèng
moät ngöôøi nöõ caøng soáng trong saùng thì caøng trôû
neân moät ngöôøi meï hôn.”
Nhöõng ngöôøi thuoäc boä toäc SHUAR ôû mieàn röøng xích ñaïo cuûa Ecuador
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
7
Gioàng nhö ngöôøi phuï
nöõ Sa-ma-ri, ngöôøi tu só
cuõng ñöôïc môøi goïi gaëp
gôõ Chuùa Gieâ-su, nguoàn
maïch nöôùc haèng soáng,
ñeå khaùm phaù ra yù nghóa
cuoäc soáng, tìm kieám
haïnh phuùc trong cuoäc
soáng vaø söï phuïc vuï, trôû
thaønh ngöôøi ñaùng tin caäy
vaø ngöôøi loan baùo Nöôùc
Thieân Chuùa
raèng ñôøi tu ngaøy nay caàn thieát phaûi
cuøng ñoàng haønh vôùi Chuùa Gieâ-su ñeå
kinh nghieäm veà Thieân Chuùa vaø tìm
kieám caùi ñeïp. Ngöôøi tu só traûi qua
kinh nghieäm cuûa ngoân söù Gieâ-reâ-mi-a:
“Laïy Chuùa, Ngaøi ñaõ quyeán ruõ con, vaø
con ñeå cho Ngaøi quyeán ruõ” (Gr 20, 7).
Soáng
THAÙNH HIEÁN
ÑAM MEÂ THIEÂN CHUÙA & PHUÏC VUÏ THA NHAÂN
K
Thaøy Gia-coâ-beâ Nguyeãn Haûi Ly trong ngaøy thaùnh hieán troïn ñôøi taïi Hungary
Baøi vieát:
ÑÌNH PHÖÔÙC
SDB
inh nghieäm veà Thieân Chuùa vaø vieäc
phuïc vuï tha nhaân laø nhöõng neùt ñeïp
vaø cô baûn cuûa ñôøi thaùnh hieán. Neáu
ôn goïi thaùnh hieán ñöôïc hieåu nhö vieäc
theo saùt Ñöùc Ki-toâ hôn, thì vieäc hoïa laïi hình
aûnh Ñöùc Ki-toâ giöõa loøng nhaân loaïi cuõng ñoøi hoûi
nhöõng ngöôøi soáng ôn goïi thaùnh hieán phaûi noã löïc
laøm noåi baät hai khía caïnh naøy.
Ngöôøi tu só: tìm kieám veû ñeïp vaø chaân lyù
8
Toâng Huaán Vita Consecrata choïn ñoaïn Tin
Möøng Chuùa Hieån Dung (x. Mt 17,1-9) laøm bieåu
töôïng cho ñôøi soáng thaùnh hieán vaø neâu baät leân
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
Ngöôøi tu só ñöôïc thu huùt bôûi veû ñeïp
cuûa Chuùa, say meâ chieâm ngöôõng
Chuùa, ôû keà beân Chuùa, ñaøm ñaïo vôùi
Ngaøi, ñeå roài phaûn chieáu dung nhan
raïng ngôøi cuûa Ngaøi (x. VC 27). Vôùi veû
ñeïp trong khung caûnh bieán hình treân
nuùi vaø vôùi vieäc chieâm ngaém dung maïo
Chuùa Ki-toâ bieán hình, ngöôøi tu só trôû
neân ñoàng hình ñoàng daïng vôùi Ngaøi,
tìm caùch dieãn laïi nôi chính mình,
“neáp soáng Con Thieân Chuùa ñaõ choïn
khi Ngaøi xuoáng theá”, ñeå moïi ngöôøi coù
theå nhaän thaáy Chuùa Kitoâ nôi khuoân
maët, nôi cuoäc soáng vaø söï phuïc vuï cuûa
hoï.
Bieåu töôïng “ngöôøi Sa-ma-ri”
Hoäi nghò quoác teá veà Ñôøi Soáng Thaùnh
Hieán naêm 2004 thoåi moät luoàng khí
môùi vaøo ñôøi soáng thaùnh hieán vaø theâm
vaøo hai bieåu töôïng: ngöôøi phuï nöõ
Sa-ma-ri (x. Ga 4) vaø ngöôøi Sa-ma-ri
nhaân haäu (x. Lc 10) ñeå dieãn taû nieàm
ñam meâ (côn khaùt) veà Thieân Chuùa vaø
söï phuïc vuï tha nhaân cuûa ngöôøi tu só.
Thoâng ñieäp ôû ñaây mang chieàu kích
yeâu thöông cuï theå: nhìn thaáy Thieân
Chuùa trong tha nhaân, loan baùo Thieân
Chuùa vaø höôùng ñeán ngöôøi anh em
ñang ñau khoå, beänh taät, hay bò boû rôi.
Vôùi haønh trình thieâng lieâng cuûa ngöôøi
phuï nöõ Sa-ma-ri vaø ngöôøi Sa-ma-ri
nhaân haäu, chuùng ta haõy cuøng nhau
ñöa caùc bieåu töôïng naøy vaøo ñôøi soáng
cuï theå trong moãi traïng huoáng cuûa ñôøi
soáng tu só thaùnh hieán.
Taïi Do Thaùi thôøi Chuùa Gieâ-su, ngöôøi Sa-ma-ri ñöôïc xem
laø ngöôøi ngoaïi, khoâng coù quyeàn lôïi ñaëc bieät trong ñôøi
soáng xaõ hoäi vaø toân giaùo. Ñieàu naøy ñeàu ñöôïc nhaéc ñeán
trong hai ñoaïn tin möøng veà ngöôøi phuï nöõ Sa-ma-ri (x.
Ga 4) vaø ngöôøi Sa-ma-ri nhaân haäu (x. Lc 10). Ngöôøi phuï
nöõ ngaïc nhieân vì Chuùa Gieâ-su khôûi ñaàu caâu chuyeän beân
gieáng nöôùc vaø caùc moân ñeä khoâng haøi loøng veà vieäc laøm
cuûa Chuùa Gieâ-su. Cuõng vaäy, thaùi ñoä cuûa ngöôøi Sa-ma-ri
nhaân haäu saên soùc ngöôøi anh em bò haïi laø moät ‘scandal’
cho nhaø thoâng luaät vaø vò tö teá.
Trôû thaønh ngöôøi Sa-ma-ri, theo hai dung maïo naøy,
nghóa laø chaáp nhaän söï töø boû, chaáp nhaän söï ruoàng boû
cuûa theá giôùi vaø cuûa xaõ hoäi. Thaùnh Phao-loâ dieãn taû ñieàu
naøy trong cuoái laù thö vieát gôûi tín höõu Ga-laùt: “Toâi chòu
ñoùng ñinh vì theá giôùi” (Gl 6,14). Thaùnh Gio-an cuõng
neâu leân raèng: “theá gian seõ gheùt boû anh em” (Ga 15,
18). Ñieàu ñoù cuõng coù nghóa laø chuùng ta töø boû nhöõng
thuù vui vaø nhöõng nieàm thuï höôûng trong theá giôùi naøy,
nghóa laø chuùng ta soáng caùch ngheøo khoù (veà kinh teá vaø
veà quyeàn löïc), soáng khieâm toán vaø coù theå laø ñoái töôïng
cuûa nhöõng thaønh kieán.
Caàn thieát trôû laïi nguoàn goác vaø neàn taûng cuûa ñôøi soáng
thaùnh hieán laø Chuùa Gieâ-su, ñeå khoâng ngöøng böôùc theo
Ngaøi, baét chöôùc vaø soáng nhö Ngaøi ñaõ soáng vaø ñaõ hieán
troïn tình yeâu cho Thieân Chuùa vaø cho tha nhaân.
“Côn khaùt” Thieân Chuùa (Ga 4,1-42)
Töôøng thuaät cuûa thaùnh Gio-an keå raèng Chuùa Gieâ-su ñi
ñöôøng meät vaø khaùt nöôùc. Ngaøi ñeán beân gieáng nöôùc
Gia-coùp, gaàn nuùi Ga-ri-zim vaø laøng Si-car. Taïi ñoù, coù
ngöôøi phuï nöõ Sa-ma-ri ñeán gaùnh nöôùc vaø Ngaøi xin chò
nöôùc uoáng. Chuùa Gieâ-su khôûi ñaàu caâu chuyeän vaø Ngaøi
tieáp tuïc cuoäc ñoái thoaïi (x. Ga 4, 10). Ngaøi toû mình laø
“aân suûng cuûa Thieân Chuùa” vaø laø “nguoàn nöôùc tröôøng
sinh”.
Ngöôøi phuï nöõ khoâng hieåu yù nghóa nhöõng gì Chuùa Gieâsu ñang noùi, bôûi vì nhieäm vuï cuûa chò chæ laø muùc nöôùc ra
khoûi gieáng vaø ñem veà nhaø. Nhöng Chuùa Gieâ-su noùi vôùi
chò raèng ai uoáng nöôùc naøy, seõ laïi khaùt. “Coøn ai uoáng
nöôùc toâi cho, seõ khoâng bao giôø khaùt nöõa. Vaø nöôùc toâi
cho seõ trôû thaønh nôi ngöôøi aáy moät maïch nöôùc voït leân,
ñem laïi söï soáng ñôøi ñôøi” (Ga 4, 13-14).
Chuùa Gieâ-su laø moùn quaø ñôøi soáng vónh cöûu cho nhöõng
ai tin vaøo Ngaøi. Töø ñaây naûy sinh söï quan taâm veà söï
thieän haûo vaø veà nhöõng nhu caàu saâu xa cuûa ngöôøi phuï
nöõ Sa-ma-ri: côn khaùt veà yù nghóa cuoäc soáng, veà haïnh
phuùc vaø veà söï cöùu ñoä. Caùch tieäm tieán, Chuùa Gieâ-su ñaõ
khôi leân nôi ngöôøi phuï nöõ Sa-ma-ri “öôùc muoán” soáng
haïnh phuùc vaø tìm thaáy chính Ngaøi laø ñaáng Phu Quaân
vónh cöûu.
Gioáng nhö ngöôøi phuï nöõ Sa-ma-ri, ngöôøi tu só cuõng ñöôïc
môøi goïi gaëp gôõ Chuùa Gieâ-su, nguoàn maïch nöôùc haèng
soáng, ñeå khaùm phaù yù nghóa cuoäc soáng, tìm kieám haïnh
phuùc trong cuoäc soáng vaø söï phuïc vuï, trôû thaønh ngöôøi
ñaùng tin caäy vaø ngöôøi loan baùo Tin Möøng caùch nhieät
thaønh. Theá giôùi naøy caàn nhöõng chöùng nhaân (Phao-loâ VI)
laø nhöõng ngöôøi khoâng chæ noùi veà Thieân Chuùa, maø coøn
laø nhöõng ngöôøi kinh nghieäm veà Thieân Chuùa, ñaõ gaëp gôõ
Ngaøi vaø vì theá khao khaùt loan baùo Ngaøi cho theá giôùi.
Nhö ngöôøi phuï nöõ Sa-ma-ri, ñôøi soáng thaùnh hieán nhieàu
khi bò rôi vaøo söï troáng roãng, rôi vaøo “ñeâm toái” cuûa ñôøi
TÆNH DOØNG
soáng thieâng lieâng vaø khoâng haøi loøng vôùi chính ñôøi tu. Nhö
ngöôøi phuï nöõ Sa-ma-ri, vieäc gaëp gôõ Chuùa Gieâ-su ñem laïi
cho ñôøi soáng thaùnh hieán nieàm vui, nhieät taâm vaø ñam meâ
trong vieäc tìm kieám Thieân Chuùa vaø phuïc vuï tha nhaân. Cuoäc
gaëp gôõ beân gieáng nöôùc Gia-coùp ñaõ laøm bieán ñoåi ngöôøi phuï
nöõ Sa-ma-ri, khieán chò ta traøn ñaày ôn suûng Thaùnh Thaàn,
khai loøng môû trí, haâm noùng taâm hoàn vaø khieán chò trôû thaønh
moân ñeä loan baùo Nöôùc Chuùa. Ñoù cuõng laø ñieàu caàn thieát
cho ñôøi soáng thaùnh hieán! Chæ Chuùa Gieâsu laø neàn taûng, chæ
coù Chuùa Gieâ-su xöùng ñaùng vôùi tình yeâu, vaø chæ coù Ngaøi laø lyù
do cho söï hieän höõu vaø hoaït ñoäng cuûa ngöôøi tu só.
Phuïc vuï tha nhaân (Lc 10, 25-37)
Thaùnh Lu-ca töôøng thuaät dung maïo ngöôøi Sa-ma-ri nhaân
haäu trong khung caûnh cuûa moät duï ngoân khi Ngaøi traû lôøi
caâu hoûi cuûa vò thoâng luaät veà ñieàu raên cao troïng nhaát. Chuùa
Gieâsu, nhaø sö phaïm vó ñaïi, lyù giaûi vaán naïn nhaø thoâng luaät
neâu ra, ñoàng thôøi höôùng oâng ta ñeán ñôøi soáng vónh cöûu
baèng tình yeâu, chöù khoâng phaûi döïa treân nhöõng hoaït ñoäng
cuûa lyù trí. Quaû vaäy, Chuùa Gieâsu noùi vôùi oâng raèng: “haõy ñi
vaø laøm nhö vaäy”.
Cuõng coù theå xaûy ra nhö vaäy trong ñôøi soáng thaùnh hieán,
nghóa laø nhöõng tu só coù moät tri thöùc nhaát ñònh veà Thieân
Chuùa, bieát Chuùa Gieâ-su, vaø hoï nghó raèng nhö vaäy laø ñuû ñeå
ñaït ñöôïc ôn cöùu ñoä. Caàn thieát phaûi xaùc ñònh raèng ôn cöùu
ñoä laø moät aân ban cuûa Thieân Chuùa, vaø ñöôïc thöïc hieän trong
tình yeâu: tình yeâu hieán teá cuûa Chuùa Gieâ-su treân thaùnh giaù.
Trong duï ngoân naøy, “tha nhaân”, “ngöôøi thaân caän” laø muïc
ñích chính. Quaû vaäy, ngöôøi Sa-ma-ri nhaân haäu nhìn thaáy
ngöôøi bò naïn vaø chaïnh loøng thöông. Anh ta laïi gaàn, laáy daàu
laáy röôïu ñoå leân veát thöông cho ngöôøi aáy vaø baêng boù laïi, roài
ñaët ngöôøi aáy treân löng löøa cuûa mình, ñöa veà quaùn troï maø
saên soùc. Anh laáy tieàn ra, trao cho chuû quaùn vaø nhôø saên soùc
cho chu ñaùo, neáu coù toán keùm theâm bao nhieâu thì anh seõ
trang traûi heát. Anh trôû thaønh ngöôøi thaân caän vaø thöïc haønh
ñieàu Thieân Chuùa daïy: “Yeâu meán Ñöùc Chuùa, Thieân Chuùa
cuûa ngöôi, heát loøng, heát linh hoàn, heát söùc löïc, vaø heát trí
khoân ngöôi, vaø yeâu meán ngöôøi thaân caän nhö chính mình”
(Mt 22,37-39; Lc 10,27).
Ngöôøi tu só ñöôïc keâu môøi trôû thaønh “ngöôøi thaân caän” cuûa
baát cöù ai caàn ñöôïc giuùp ñôõ vaø nhöõng ai daán thaân trong laõnh
vöïc baùc aùi.
Tinh thaàn phuïc vuï laø moät trong nhöõng moùn quaø ñeïp nhaát
maø caùc tu só göûi taëng theá giôùi vaø gôûi taëng con ngöôøi. Söï
phuïc vuï theå hieän tình yeâu vò tha cuûa hoï, noi göông Chuùa
Kitoâ, ñeán ñeå phuïc vuï, chöù khoâng phaûi ñeå ñöôïc phuïc vuï. Ñoù
cuõng laø caùch theå hieän moät tình yeâu “khoâng tìm lôïi ích cho
rieâng mình nhöng tìm lôïi ích cho ngöôøi khaùc” (Pl 2, 4) cho
ñi maø khoâng ñôïi ñöôïc ñaùp laïi.
Ñoái vôùi tu só Sa-leâ-dieâng, nieàm ñam meâ “Da mihi animas”
(Xin cho toâi caùc linh hoàn) cuûa Don Bosco chính laø nieàm
ñam meâ veà Chuùa Gieâ-su vaø nieàm ñam meâ veà söï phuïc
vuï giôùi treû. Nhö vaäy, hoï trôû thaønh moät “daáu chæ vaø ngöôøi
mang tình yeâu” cuûa Thieân Chuùa cho thanh thieáu nieân,
caùch ñaëc bieät nhöõng em ngheøo khoå: moät tình yeâu nhaäp
theá, tình yeâu daønh cho con ngöôøi: “yeâu meán ñeán cuøng”
(Ga 13,1).
“Cha nguyeän höùa vôùi Chuùa raèng cho ñeán hôi thôû cuoái
cuøng cuûa cuoäc ñôøi, cha seõ daønh cho thanh thieáu nieân
cuûa Cha” (Don Bosco)
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
9
Con ñöôøng
PHUÏC VUÏ
Con ñöôøng phuïc vuï khoâng coù choã cho nhöõng
con ngöôøi kieâu ngaïo, töï maõn, bôûi leõ noù boùp
cheát loøng nhieät thaønh ñeán vôùi tha nhaân baèng
caû coõi loøng
T
haät söï toâi phaûi suy nghó nhieàu laém môùi daùm
chia seû ñieàu naøy ra cuøng caùc baïn, bôûi leõ khoâng
ai laïi muoán cho ngöôøi khaùc thaáy caùi xaáu cuûa
mình caû. Nhöng toâi thieát nghó raèng, coù leõ baøi
hoïc cuûa toâi seõ giuùp ích ñöôïc cho caùc baïn, ñaëc bieät laø
caùc baïn ñaõ, ñang coù suy nghó gioáng toâi tröôùc kia.
Caùc baïn coù coâng nhaän moät ñieàu laø mình thích nghe
nhöõng lôøi khen, lôøi ca tuïng hôn lôøi goùp yù? Ñoù cuõng laø leõ
töï nhieân cuûa con ngöôøi. Ngay töø nhoû, toâi ñaõ ñöôïc nuoâi
döôõng, uû aáp trong moät moâi tröôøng giaùo duïc voâ cuøng toát
laønh. Toâi ñöôïc giaùo duïc raèng nhöõng khaû naêng maø mình
coù laø do Thieân Chuùa ban caùch rieâng, chöù khoâng phaûi
do töï thaân mình coù. Vaâng, toâi vaãn luoân taâm nieäm theá.
Nhöng khi moïi söï dieãn ra quaù toát ñeïp, moïi söï ñeàu
thaønh coâng, khoâng coù baát kì thaát baïi naøo, toâi laïi ñaâm ra
yû laïi vaø queân maát ñieàu maø mình ñaõ ñöôïc daïy.
Luoân ñöôïc xeáp vaøo danh saùch hoïc sinh öu tuù cuûa lôùp,
toâi nhaän ñöôïc raát nhieàu lôøi khen töø thaày coâ cuõng nhö
baïn beø. Roài nhöõng khaû naêng veà ngheä thuaät nhö ñaøn,
haùt, khaû naêng huøng bieän vaø dieãn thuyeát tröôùc ñaùm ñoâng
khieán toâi luoân ñöôïc ñeà cöû tham gia caùc hoäi thi. Taát caû
ñeàu laø söï thaønh coâng. Toâi ñöôïc baïn beø quí troïng, thaày
coâ tin töôûng, cuõng nhö caùc yù kieán cuûa toâi luoân ñöôïc coi
troïng vaø ñaùnh giaù cao. Tuy raèng ñaâu ñoù trong toâi vaãn
vang voïng lôøi nhaéc nhôû raèng taát caû laø do ôn Chuùa ban,
nhöng ñoâi khi toâi laïi töï thoûa maõn vôùi nhöõng lôøi ca ngôïi
ñoù. Coù leõ vì theá maø nhöõng lôøi toâi noùi ra ít nhieàu mang
daáu kieâu ngaïo.
Chính baûn thaân toâi cuõng khoâng nhaän ra ñieàu ñoù, cho
ñeán moät ngaøy khi ñöôïc noùi chuyeän vôùi sô höôùng daãn.
Taát caû moïi söï nhö phôi baøy ra tröôùc maét toâi, vaø toâi
khoâng ngôø mình ñaõ trôû neân kieâu ngaïo töø luùc naøo. Cuoäc
noùi chuyeän ñaõ nhö “cuù ngaõ ngöïa” ñaàu tieân trong ñôøi
toâi. Toâi tieáp nhaän taát caû nhöõng gì sô höôùng daãn ñaõ chæ
ra cho toâi. Toâi nhìn laïi mình vaø thaáy mình ñaõ ñi xa daàn
con ñöôøng phuïc vuï.
Söù maïng phuïc vuï khoâng bao giôø coù choã cho nhöõng
con ngöôøi kieâu ngaïo, töï maõn, bôûi leõ noù seõ boùp cheát
loøng nhieät thaønh ñeán vôùi anh chò em baèng caû traùi tim,
caû coõi loøng. Toâi nghieäm ra moät ñieàu, duø coù thaønh coâng
tôùi ñaâu ñi chaêng nöõa, duø coù hoaøn haûo nhö theá naøo ñi
chaêng nöõa thì mình vaãn chæ laø moät haït caùt beù nhoû giöõa
loøng ñaïi döông maø thoâi. Toâi hieän ñang ñöùng ñaàu ôû lôùp
naøy, nhöng khoâng haún coù theå vöôït troäi ôû lôùp khaùc. Coù
theå toâi haùt hay hôn moät soá ngöôøi, nhöng chöa chaéc haùt
hay hôn taát caû.
Ngaøy hoâm ñoù, baøi hoïc quyù giaù toâi hoïc ñöôïc chính laø
söï khieâm toán, bieát taï ôn vì nhöõng khaû naêng maø Thieân
Chuùa ban cho mình. Ngaøi ban cho toâi khaû naêng laø ñeå
toâi phuïc vuï anh chò em mình. Ngaøi ban cho toâi ñeå toâi
coù theå ñem khaû naêng ñoù ra giuùp ñôõ tha nhaân chöù khoâng
phaûi ñeå kieâu ngaïo, ñeå töï haøi loøng.
Baøi vieát: HUYEÀN TRAÂM
10
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
Toâi phaûi caûm ôn sô höôùng daãn cuûa toâi raát nhieàu vì buoåi
noùi chuyeän ngaøy hoâm ñoù. Tuy laø moät cuù ngaõ raát ñau,
nhöng noù ñaùng ñeå toâi nhaän ra chính mình. Bôûi leõ, con
ñöôøng toâi choïn theo khoâng cho pheùp söï kieâu ngaïo toàn
taïi nôi toâi. Con ñöôøng ñoù chính laø con ñöôøng cuûa söï
taän hieán.
TRANG BAÏN TREÛ
NGAY CAÛ LUÙC NAØY, DUØ CON VAÃN COØN NGAÏI
NGUØNG ÑEÅ NOÙI LEÂN LÔØI CAÙM ÔN TRÖÏC
TIEÁP VÔÙI BA MEÏ, NHÖNG... CON YEÂU BA
MEÏ VOÂ CUØNG
T
oâi ñaõ qua tuoåi 22, vaø ñaõ choïn cho mình moät con
ñöôøng.
Con ñöôøng toâi ñi khoâng gioáng nhö caùc baïn ñoàng
trang löùa thöôøng choïn vì...“Toâi ñi tu”. Phaûi, toâi
ñang treân haønh trình tìm kieám vaø öôùc muoán ñaùp traû lôøi
môøi goïi theo Chuùa. Ngoaûnh nhìn chaëng ñöôøng mình ñaõ
qua, toâi thaáy beân caïnh böôùc chaân theo Chuùa cuûa toâi, coù
daáu chaân cuûa ba meï cuøng song haønh.
Trong haønh trang cuûa toâi, coù nhöõng lôøi meï daën thaät ñôn
sô: “Ñi tu ñi con, laáy vôï maø laøm gì, khoå laém!” Toâi ñaõ
khoâng nghó meï coù kinh nghieäm xaáu veà ñôøi soáng gia ñình,
nhöng toâi ñoïc trong lôøi daën aáy moái chaân tình cuûa ngöôøi
kitoâ höõu: chaúng gì ñeïp baèng daâng hieán cuoäc ñôøi cho
Chuùa; vaø trong lôøi aáy cuõng goùi goïn taâm loøng cuûa ngöôøi
meï: muoán cho con haïnh phuùc vôùi moät lyù töôûng soáng cao
thöôïng, khoâng vöôùng baän nhöõng ña ñoan, bon chen cuûa
cuoäc soáng.
Nhìn thaáy tình thöông cuûa ba meï, toâi an taâm ra ñi, ñaùp laïi
lôøi môøi goïi cuûa Thieân Chuùa.
Bieát con ñöôøng mình ñi khoâng thieáu khoù khaên do nhöõng
töø boû caàn phaûi thöïc hieän, nhöõng coá gaéng haøng ngaøy ñeå
vöôn leân vôùi lyù töôûng soáng cao maø Chuùa Kitoâ ñaõ ñeà nghò
cho caùc moân ñeä, nhöng toâi khoâng bao giôø chuøn böôùc vì ba
meï luoân coù lôøi khích leä, uûng hoä toâi.
Ba meï chaúng heà keå leå nhöõng hy sinh, nhöõng lao nhoïc
ñaõ phaûi chòu ñeå toâi khoûi lo laéng. Caùc ngaøi cuõng khoâng keå
nhöõng giôø caàu nguyeän thaàm thó ñeå ñoàng haønh vôùi toâi trong
nhöõng choïn löïa, nhöng toâi ñoïc ñöôïc taát caû nhöõng naâng
ñôõ aáy trong chính haønh trình ôn goïi cuûa mình: toâi caûm
nhaän mình ñöôïc naâng boång treân ñoâi caùnh tình thöông.
toâi ñi...TU
Baøi vieát: GIOAKIM
Ñaõ coù luùc toâi nghó: sôû dó Thieân Chuùa ñaõ khoâng taïo döïng
nhöõng ngöôøi lôùn, maø chæ döïng neân nhöõng treû sô sinh, ñoù
laø bôûi vì treû con thì deã “naën” ra vaø nhaát laø Chuùa khoâng
phaûi maát thôøi gian ñeå daïy boïn treû böôùc ñi, daïy chuùng noùi.
Buø laïi, Thieân Chuùa ñaõ döïng neân ba meï, ñeå hoï thay Chuùa
laøm nhöõng coâng vieäc naøy. Giôø ñaây, toâi khoâng coøn quaù thô
ngaây ñeå khaúng ñònh nhö theá, nhöng toâi nhaän thaáy ba meï
ñuùng laø nhöõng coäng taùc vieân tích cöïc cuûa Thieân Chuùa.
Caùc ngaøi ñaõ thay Thieân Chuùa ñeå chaêm soùc toâi vaø giuùp toâi
thöïc hieän giaác mô cuûa Thieân Chuùa treân cuoäc ñôøi mình.
Caûm ôn ba meï thaät nhieàu. Ngay caû luùc naøy, duø con vaãn
coøn ngaïi nguøng ñeå noùi lôøi caûm ôn tröïc tieáp vôùi ba meï, xin
ba meï hieåu raèng, con yeâu ba meï voâ cuøng.
Vaø con cuõng caûm ôn Thieân Chuùa boäi phaàn, vì Ngaøi ñaõ cho
Ñöùc Gieâ-su, Con Moät cuûa Ngaøi ñeán ñeå laéng nghe nhöõng
lôøi nguyeän caàu cuûa con. Con bieát haønh trình con ñi coøn
daøi, vaø thaùch ñoá luoân tröôùc maët, nhöng con seõ cöù thaúng
tieán vì xaùc tín raèng, roài seõ coù luùc ba meï con noùi: “ba meï
khoâng theå, xin loãi con” thì luùc aáy, Gieâ-su seõ noùi vôùi con:
“Vôùi Thieân Chuùa chaúng coù gì laø khoâng theå!”
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
11
NEÁU AI ÑOÙ HOÛI TOÂI RAÈNG THEÁ NAØO
LAØ PHUÏC VUÏ KHIEÂM TOÁN, TOÂI SEÕ
TRAÛ LÔØI: HAÕY NGHÓ VEÀ NGÖÔØI MEÏ
CUÛA BAÏN!
T
öø ngaøy ôû nôi xöù ngöôøi, phaûi moät mình lo cho
baûn thaân, con môùi thaám thía theá naøo laø söï hy
sinh cuûa meï.
Quaàn aùo maëc xong con cöù theá chaát ñoáng
chaúng buoàn ñem ñi giaët, ñeán noãi chaúng coøn caùi naøo
ñeå maëc. Nhôù khi xöa moãi saùng, meï giaët caû thau ñoà cao
ngaát baèng tay. Ñoà khoâ meï laïi uûi saün treo trong tuû ñeå khi
con caàn thì coù ngay maø maëc.
Ngaøy ngaøy con phaûi töï ñi chôï naáu aên. Laém laàn veà treã
meät moûi con cuõng chaúng buoàn vaøo beáp. Nhôù hoài ñoù ñi
hoïc veà côm meï ñaõ chôø saün, bieát con thích aên gì meï
ñeàu mua cho.
Nhieàu khi con phaûi hì huïc queùt doïn caên phoøng ngoån
ngang maø caû thaùng trôøi con ñaõ baøy böøa baõi. Nhôù ngaøy
naøo nhaø mình cuõng töôm taát, ñeàu moät tay meï doïn deïp,
saép xeáp. Ñaët löng xuoáng neàn nhaø laø con coù theå thoaûi
maùi nguû thaät ngon.
Ñoâi luùc con bò beänh, naèm moät “ñoáng” chaúng ai lo. Phaûi
töï mình leát ra hieäu thuoác mua vaøi lieàu veà uoáng. Nhôù
nhöõng khi con chæ caàn caát tieáng “Meï ôi, con bò oám”,
laø meï ñaõ laäp töùc chaïy ra hieäu thuoác gaàn nhaø vaø moät toâ
chaùo noùng hoåi daønh cho con tröôùc khi uoáng thuoác.
Trôøi chuyeån muøa, mình maûy ñau nhöùc, traèn troïc con
khoâng sao nguû ñöôïc. Nhôù nhöõng ñeâm heø noùng böùc,
chieác quaït nan treân tay meï cöù ñöa ñeàu vaø coøn xoa nheï
löng con. Con lòm nguû luùc naøo khoâng bieát.
Nhöõng laàn ñi veà treã, xe buyùt ñaõ heát chuyeán, con phaûi
thaát theåu ñi boä veà nhaø moät mình trong ñeâm. Laïi nhôù
ngaøy xöa con ñi ñaâu hay laøm gì, meï ñeàu canh caùnh
trong loøng. Phaûi ñôïi ñeán khi con veà nhaø roài, meï môùi thôû
phaøo nheï nhoõm.
Noel tuyeát rôi traéng xoùa, con chæ bieát naèm co ro moät
mình trong phoøng. Laïi nhôù veà Giaùng sinh naêm naøo ôû
queâ nhaø, caû gia ñình quaây quaàn beân nhau chung böõa
aên ngon meï naáu. Thaät ñaàm aám laøm sao.
Luùc nieàm vui daâng traøn hay khi loøng naëng tróu suy tö,
con chaúng bieát chia seû cuøng ai. Nhôù laïi ngaøy aáy, khi
coù bieán coá gì xaûy ra, con ñeàu keå cho meï nghe vaø haïnh
phuùc khi ñöôïc meï chæ daïy.
Meï ôi, con ñang böôùc treân chính ñoâi chaân cuûa mình.
Duø noù khoâng eâm aû nhö khi coù meï ôû beân. Nhöng con
tin raèng, moãi böôùc con ñi ñeàu coù meï doõi theo. Duø trôøi
naéng hay möa, duø ñôøi coù vui hay buoàn, boùng meï vaãn
ngaû che treân ñôøi con. Neáu coù ai hoûi con theá naøo laø phuïc
vuï khieâm toán, con seõ traû lôøi: haõy nghó veà meï cuûa baïn!
Rieâng con, con ñaõ coù caâu traû lôøi cho chính mình.
12
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
NHÔÙ VEÀ
MEÏ
Baøi vieát: TRÍ HIEÁU
TRANG BAÏN TREÛ
Caàu Nguyeän: Khoaûng laëng caàn thieát
T
ÑÔØI TU
NHÖÕNG KHOAÛNG LAËNG CAÀN THIEÁT
HAY NHÖÕNG KHOAÛNG LAËNG CAÀN
VÖÔÏT QUA...VAÃN LAØ DÒP GIUÙP
NGÖÔØI THAÙNH HIEÁN ÑI SAÂU VAØO
MOÁI TÖÔNG GIAO VÔÙI CHUÙA
Baøi vieát: VAÊN HIEÅN SDB
Toâi ñaõ traû lôøi cho em raèng chaúng gì hôn caû ngoaøi
vieäc chuù taâm hôn vaøo söï caàu nguyeän: Tu só laø ngöôøi
luoân keát hieäp maät thieát vôùi Thieân Chuùa ñang khi hoï
daán mình vaøo trong hoaït ñoäng traàn theá. Caâu traû lôøi
laø theáá, nhöng caâu hoûi cuûa em vaãn coøn ñeo ñaúng toâi,
vì ñôøi tu ñaâu luoân laø moät baûn tình ca luoân eâm dòu,
möôït maø. Trong baûn nhaïc aáy cuõng luoân coù nhöõng
khoaûng laëng. Coù nhöõng “khoaûng laëng caàn thieát” vaø
“khoaûng laëng caàn phaûi vöôït qua”.
“Vaéng Chuùa”: Khoaûng laëng caàn vöôït qua
Coù moät ngöôøi ñi daïo trong röøng. Maûi meâ raûo böôùc
bôûi söï huyeàn hoaëc cuûa khu röøng, oâng laïc luùc naøo
khoâng bieát. Coá tìm con ñöôøng ñeå trôû laïi laøng nhöng
voâ ích. Baát ngôø, gaëp moät ngöôøi ñi trong röøng, oâng
keâu leân: “Caùm ôn Chuùa ñaõ gôûi oâng baïn ñeán. OÂng
baïn coù theå chæ toâi con ñöôøng naøo ñi veà laøng khoâng?”
Ngöôøi kia ñaùp: “Thaät khoâng may, caû toâi cuõng bò
laïc. Nhöng coù moät caùch ta coù theå giuùp nhau, ñoù
laø anh vaø toâi cuøng chæ cho nhau nhöõng con ñöôøng
naøo mình ñaõ thöû vaø loaïi tröø noù ra. Ñieàu naøy seõ giuùp
chuùng ta tìm ra con ñöôøng veà laøng nhanh choùng
nhaát”.
Toâi nhaän thaáy coù nhöõng tu só haêng say laøm vieäc
toâng ñoà, nhöng khoâng tìm thaáy nieàm an bình trong
taâm hoàn. Nguyeân nhaân chính laø söï “vaéng Chuùa”
khieán ngöôøi tu só chæ quay quaét vôùi chính mình vaø
thu toùm moïi söï vaøo söï an toaøn baûn thaân. Luùc naøy,
vai troø cuûa nhöõng ngöôøi baïn tu hay nhöõng ngöôøi
linh höôùng thaät caàn thieát. Chính nhôø söï ñoàng haønh
cuûa hoï maø ngöôøi tu só coù theå vöôït qua “khoaûng
laëng” ñeå tieáp tuïc haùt baûn tình ca daâng hieán.
KHOAÛNG LAËNG
rong moät laàn gaëp gôõ, moät em sinh vieân
hoûi toâi raèng giöõa moät ngöôøi tu vaø ngöôøi
khoâng tu, em coù theå tìm thaáy caùi gì hôn
nôi ngöôøi ñi theo con ñöôøng tu trì?
Moät tu só treû nhieät tình. Ngaøy soáng cuûa anh daày ñaëc
caùc hoaït ñoäng toâng ñoà baùc aùi. Trong gaëp gôõ vôùi vò
linh höôùng cuûa nhaø doøng, anh ñem trình thôøi khoaù
bieåu ñaày kín ñeán noãi khoâng coøn khoaûng thôû. Vò linh
höôùng noùi: “Anh vaãn coøn thieáu soùt moät vieäc”. Tu
só treû ngaïc nhieân: “Coøn vieäc gì, thöa thaøy?”. “Anh
coøn thieáu moät giôø caàu nguyeän, haõy theâm noù vaøo
thôøi khoaù bieåu vaø ñöøng bao giôø boû qua giôø naøy!”
Nhu caàu caàn ñöôïc ñoàng haønh cuûa ngöôøi treû ngaøy
caøng roäng vaø caáp thieát, khieán thôøi bieåu hoaït ñoäng
cuûa ngöôøi tu só luùc naøo cuõng ñaày kín. Toâi nhaän thöùc
caùm doã maïnh meõ cuûa “laøm vieäc, hoaït ñoäng”, bôûi noù
deã laøm ngöôøi ta bò thuyeát phuïc bôûi lyù leõ: nhöõng giôø
caàu nguyeän laø “xa xæ”, laø khoâng hieäu naêng. Nhöng
chính caàu nguyeän, tónh taâm laïi laø nhöõng khoaûng
laëng caàn thieát ñeå ngöôøi tu só ñöôïc kieän cöôøng.
Ñeâm toái Ñöùc tin: Khoaûng laëng caàn thieát vaø
caàn vöôït qua
Trong haønh trình daâng hieán, coù luùc ngöôøi tu só caûm
nhaän coù luùc Thieân Chuùa “ñoät ngoät boû ñi” caùch laï
luøng, khoù hieåu. Giôø caàu nguyeän trôû neân khoâ khan
ñeán ñaùng sôï. Caûm giaùc “ñaùnh maát” Thieân Chuùa coù
khi keùo daøi khieán ngöôøi tu só huït haãng, hoaûng sôï,
baát an. Roài caû nhöõng bieán coá, söï thaát baïi, va vaáp...
ñeàu laø nhöõng khoaûng laëng trong ñôøi tu. Nhöõng
khoaûng laëng naøy laø caàn thieát, ñeå ngöôøi tu só chöùng
toû nieàm tin cuûa mình. Cho duø khoâng caûm, khoâng
thaáy, nhöng ngöôøi theo Chuùa tin raèng “Ngaøi coù
ñoù”, ñeå tin töôûng vöõng böôùc trong kieân nhaãn ñôïi
chôø.
Ngöôøi ca só seõ laøm gì khi gaëp daáu laëng treân moät
nhaïc phaåm? Chaéc chaén hoï seõ taän duïng nhöõng phuùt
giaây tuy ngaén nguûi nhöng quyù baùu aáy ñeå laáy hôi.
Daáu laëng caøng daøi, luoàng hôi caøng troøn ñaày. Nhöõng
lôøi haùt sau seõ khoeû hôn, vuùt cao hôn. Ngöôøi tu só
cuõng neân bieát taän duïng nhöõng khoaûng laëng trong
ñôøi tu ñeå “laáy hôi”. Chaéc chaén nhöõng hoaøn caûnh aáy
seõ laøm cho ngöôøi theo Chuùa ñöôïc lôùn leân, tröôûng
thaønh hôn trong tình yeâu daâng hieán.
Duø laø khoaûng laëng caàn thieát hay khoaûng laëng caàn
vöôït qua, taát caû ñeàu thaät caàn thieát trong ñôøi tu,
vì chính trong khoaûng laëng naøy, moái thaâm giao
vôùi Thieân Chuùa caøng ñöôïc khaúng ñònh vaø gaén keát,
ñeå ngöôøi tu só thöïc söï trôû thaønh “ngöôøi cuûa Thieân
Chuùa”.
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
13
Baøi vieát:
VAÊN AM SDB
Cuoäc ñôøi
kyù sinh hay...
ÑÔØI TU CHAÚNG THEÅ LAØ MOÄT ÑÔØI
KYÙ SINH. NOÙ LAØ MOÄT ÑÔØI TÖÏ
NGUYEÄN ÑEÅ PHUÏC VUÏ NHÖ ÑÖÙC
KI-TOÂ
T
uoåi treû vaãn luoân mô öôùc vaø oâm aáp nhöõng hoaøi
baõo töông lai, theá nhöng vaãn khoâng traùnh khoûi
nhöõng baên khoaên lo laéng trong hieän taïi. Chôït
thaáy mình lôùn, chaúng ai laïi khoâng moät laàn thao
thöùc mình seõ laøm gì mai sau, seõ soáng theá naøo hay seõ
thaønh gì. Töø ñoù töông lai nhö veùn leân vôùi bieát bao ngôõ
ngaøng: thaønh caàu thuû nhaø ngheà, moät ca só chuyeân nghieäp, moät baùc só hay nha só, moät vaên só, v.v. Theá nhöng,
neáu suy nghó cho kyõ, chôït ta ngoä ra raèng ñieàu quan
troïng laïi khoâng naèm ôû ñaáy, song heä taïi ôû caùi lyù leõ ta
choïn. Khoâng thieáu ngöôøi nhaän ra raèng ñaèng sau caùi nghieäp vuï hoï choïn soáng, laïi phaûn aùnh caû moät söï thaät ñau
buoàn: “Cuoäc ñôøi chaúng coù yù nghóa gì heát, tröø veû phöùc
taïp cuûa noù”, nhö Somerset Maugham mieâu taû trong taùc
phaåm “Thaân phaän laøm ngöôøi”.
Coù nhöõng choïn löïa nhö theå do töø ngaãu nhieân, nhö theå
“hoøn ñaù rôùt xuoáng caønh mai, ruïng caùnh hoa mai gaày.”
14
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
Tuy nhieân, giöõa nhöõng choïn löïa cuûa con ngöôøi, ít nhaát
coù moät choïn löïa maø khoâng theå ñeán töø söï “dun ruûi”,
töø “maëc chaêng hay chôù.” Choïn ñeå laø moät tu só hay
linh muïc haún khoâng theå do may maén, bôûi leõ tính chaát
raát ‘khaùc thöôøng’ cuûa noù. Quaû theá, so vôùi daân soá theá
giôùi, maáy ai laø linh muïc tu só ñaâu. Giöõa caùc tín höõu, linh
muïc tu só chaúng ñöôïc ñeán moät nöûa. Choïn moät loái soáng
khoâng phaûi cuûa ña soá haún nhieân khoâng theå khoâng suy
nghó. Chaúng laï gì Don Bosco ñaõ phaûi ruøng mình khi
nghó ñeán mình seõ phaûi gaén boù suoát ñôøi vôùi baäc soáng
ñoù. Don Rua, ñaáng keá vò ñaàu tieân cuûa Don Bosco, cuõng
khoâng phaûi laø luaät tröø. Ngaøi ñaõ phaûi thöùc caû ñeâm caàu
nguyeän tröôùc khi böôùc vaøo ñôøi soáng linh muïc.
AÁy theá maø tröôùc maët nhieàu ngöôøi, ñôøi soáng aáy döôøng
nhö chaúng giuùp ích cho xaõ hoäi: aên xong roài laïi ñoùng
mình trong boán böùc töôøng, chaúng laøm gì cho nhöõng
ngöôøi chung quanh. Khoâng thieáu keû nghó ñôøi soáng aáy
daønh cho nhöõng keû öôn löôøi, khoâng daùm phaán ñaáu
trong xaõ hoäi. Hoï nghó tu só linh muïc khoâng hôn moät
keû aên baùm, moät thöù kyù sinh truøng cuûa nhaân loaïi. Nghó
suy ñoù ñuùng hay khoâng, toâi khoâng muoán maát giôø tranh
luaän. Toâi chæ minh hoïa caâu giaûi ñaùp baèng moät giai thoaïi
nhoû sau.
Moät ngaøy kia, moät ngöôøi giaàu keách xuø nhìn thaáy Meï
Teâreâsa Calcutta saên soùc moät beänh nhaân, lieàn hoûi xem
ngöôøi ta traû cho baø bao nhieâu. Baø oân toàn traû lôøi: “Cho
TRANG BAÏN TREÛ
duø coù ai traû cho toâi ñeán moät trieäu ñoâ-la, toâi cuõng chaúng
laøm”. Phaûi chaêng ñoù laø khuoân maãu soáng nhö kyù sinh
truøng cuûa nhaân loaïi? Hay chính ngöôøi thích thuû lôïi treân
nhöõng ñau khoå, vaø ngheøo tuùng cuûa ngöôøi khaùc môùi
ñuùng laø kyù sinh truøng?
Vaäy lyù leõ gì aån saâu döôùi beà maët cuûa moät cuoäc soáng
‘khoâng gioáng ai’? Toâi muoán tìm caâu traû lôøi qua moät giai
thoaïi khaùc cuõng cuûa Meï Teâ-reâ-xa thaønh Calcutta.
“ÔÛ UÙc, coù moät ngöôøi thuoäc thoå daân Aborigines töøng
soáng trong hoaøn caûnh thaät ñaùng thöông. OÂng laø ñaáng
baäc cao nieân, nhöng vaãn soáng trong tuùp leàu xieâu veïo.
Toâi ñeán thaêm oâng vaø baét chuyeän:
-- Haõy ñeå toâi doïn deïp ñoà ñaïc vaø queùt doïn cho saïch
caên nhaø naøy giuøm oâng.
OÂng traû lôøi caùch höõng hôø:
-- Toâi quen soáng vaäy roài, khoâng caàn theá ñaâu.
-- Nhöng toâi nghó, oâng seõ caûm thaáy deã chòu hôn neáu
nhaø mình saïch seõ, ngaên naép hôn chöù?
Sau cuøng, oâng baèng loøng ñeå toâi doïn deïp laïi cho oâng.
Khi queùt doïn, toâi phaùt hieän ra caây ñeøn cuõ, tuy raát ñeïp
nhöng phuû ñaày buïi baëm boà hoùng. Toâi môùi hoûi:
-- Coù khi naøo oâng thaép caây ñeøn naøy leân khoâng?
OÂng traû lôøi veû baát caàn ñôøi:
-- Thaép ñeøn ñeå laøm gì! Coù ai theøm böôùc vaøo tuùp leàu
naøy bao giôø ñaâu maø thaép noù. Ñaõ laâu, toâi vaãn quen
soáng nhö theá roài.
Toâi hoûi tieáp:
-- Neáu nöõ tu cuûa toâi thöôøng xuyeân ñeán thaêm oâng,
oâng coù vui loøng ñeå hoï thaép ñeøn khoâng?
-- Dó nhieân roài. Ai maø chaû thích nhö theá.
Töø ngaøy ñoù, caùc nöõ tu quyeát ñònh moãi chieàu seõ gheù
thaêm nhaø oâng. Vaø cuõng töø ñoù, oâng baét ñaàu thaép ñeøn leân
vaø doïn deïp nhaø cöûa troâng saïch seõ hôn. OÂng coøn soáng
theâm hai naêm nöõa môùi qua ñôøi. Tröôùc khi cheát, oâng coù
nhôø caùc nöõ tu veà nhaén vôùi toâi raèng: “Xin nhaén vôùi Meï
Teâ-reâ-xa, ngöôøi baïn yeâu quyù cuûa toâi raèng: ngoïn ñeøn maø
Baø thaép leân trong ñôøi toâi vaãn coøn chieáu saùng ñaáy. Duø
chæ laø moät vieäc nhoû, nhöng trong boùng ñeâm coâ ñôn cuûa
ñôøi toâi ñaõ böøng leân moät tia saùng hy voïng vaøo giôø cuoái.
Vaø noù seõ coøn tieáp tuïc chieáu saùng maõi.”
Ñôøi tu chaúng theå laø moät ñôøi kyù sinh. Noù laø moät ñôøi töï
nguyeän ñeå phuïc vuï, baát chaáp nhöõng khöôùc töø ban ñaàu.
Ñoù laø moät loái soáng mang ñeán nhöõng hieäu quaû khoâng
ngôø, vöôït qua moïi thöù kieåm chöùng cuûa khoa hoïc. Noù
vöôït xa vuøng phuû soùng cuûa kyõ thuaät “hi-tech”. Ñoù laø
thöù hieäu quaû cuûa thöù “tình yeâu lôùn nhaát”. Neáu coù cuoäc
ñôøi khôûi söï töø lôïi nhuaän, thì cuõng coù cuoäc ñôøi khôûi söï
töø tình baïn, töø moät tình yeâu raát môùi. Maø lôïi nhuaän thì
seõ bieán tan y nhö tieàn baïc vaø danh voïng ñöôïc sang tay
cho keû khaùc. Nhöng tình yeâu seõ coøn maõi, khoâng heà mai
moät, song taêng tröôûng lieân tuïc. Vaø ñôøi tu laø tình yeâu nhö
vaäy ñoù. Noù laø cuoäc ñôøi khôûi töø tình baïn maät thieát vôùi
Ñöùc Gieâ-su haèng soáng. Noù laø moät cuoäc ñôøi ñöôïc höùng
khôûi töø tình yeâu ñoái vôùi nhöõng con ngöôøi voán laø baïn thaân
thieát cuûa Ñöùc Gieâ-su. Maø toâi tin chaéc ñoù quaû cuoäc ñôøi
ñaùng choïn, ñaùng soáng.
KEÁ HOAÏCH NHOÛ
M
oät vò truyeàn giaùo ñöôïc sai ñeán soáng giöõa
nhöõng ngöôøi thoå daân ngheøo khoù. Ngay hoâm
ñaàu hieän dieän, vò truyeàn giaùo ñaõ caûm thöông
ngöôøi daân ngheøo ôû ñaây voâ cuøng. Ngaøi tìm caùch giuùp
ñôõ hoï trong coâng vieäc, tìm nhöõng nguoàn trôï giuùp ñeå
ngöôøi daân ñöôïc no ñuû.
Töø khi coù vò truyeàn giaùo, ngoâi laøng trôû neân bôùt hiu
quaïnh, daân chuùng vui töôi hôn, haïnh phuùc hôn. Nhìn
thaáy nhöõng thaønh quaû gaët haùi ñöôïc, vò truyeàn giaùo
mæm cöôøi vui söôùng. Ngoài trong tuùp leàu baèng laù ñôn
sô, trong ñaàu cuûa ngaøi löôùt qua bao keá hoaïch naâng
cao ñôøi soáng ngöôøi daân... Boãng döng, coù tieáng soät
soaït cuûa böôùc chaân ai ñoù.
Khuoân maët saïm naéng, nhaên nheo cuûa moät ngöôøi thoå
daân laáp loù tröôùc cöûa, oâng noùi: Ngaøy mai, toâi seõ taëng
cha moät moùn quaø, nhôù nheù!
Vò truyeàn giaùo mæm cöôøi, töôûng töôïng ñeán luõ chuoät
ñoàng ngaøy mai seõ ñöôïc nhaän nhö quaø taëng!
Trôøi coøn raát sôùm, aùnh bình minh môùi le loùi cuoái chaân
trôøi. Vò truyeàn giaùo im laëng suy chieâm veà Thieân Chuùa.
“Soaït” tieáng ñoäng laøm vò truyeàn giaùo giaät mình thaûng
thoát. Treân vaùch laù, moät loã troáng môùi bò tay ai ñoù xeù
toaïc. Chôït tieáng ngöôøi thoå daân ríu rít goïi: Cha laïi ñaây
xem naøy!
Vò truyeàn giaùo ñeán gaàn loã hoång, gheù maét nhìn qua
Ngaøi thaáy moät maët trôøi raïng rôõ aùnh saùng.
“Taëng cha ñoù!” Ngöôøi thoå daân noùi vaø bieán maát,
nhanh nhö khi oâng vöøa xuaát hieän.
Vò truyeàn giaùo laëng ngöôøi ñöùng chieâm ngaém maët trôøi
röïc hoàng ñang veõ leân baàu trôøi nhöõng chuyeån ñoäng
ñaàu tieân raát linh thieâng, raát tinh khoâi, vaø kyø dieäu.
Gaàn 70 naêm cuoäc ñôøi, chöùng kieán khoaûng 25.000 laàn
bình minh leân, nhöng ñaây laø laàn ñaàu tieân vò truyeàn
giaùo bieát ngaây ngaát tröôùc quaø taëng quaù ñoãi tuyeät vôøi
cuûa Thieân Chuùa. Hoaù ra nhöõng ngöôøi thoå daân haïnh
phuùc hôn oâng raát nhieàu, vì hoï “thöôûng thöùc” ñöôïc
bieát bao quaø taëng quyù giaù maø Taïo Hoaù ban taëng haøng
ngaøy.
Vò truyeàn giaùo trôû neân traàm ngaâm hôn, nuï cöôøi saâu
laéng hôn. Vò truyeàn giaùo nhaän ra, nhöõng gì oâng trao
ban thöïc quaù nhoû beù. Töø ñaáy, caùc döï aùn oâng leân ñöôïc
mang teân: “Keá hoaïch nhoû”.
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
15
TRANG BAÏN TREÛ
Baøi vieát:
SPERANZA
TAIZEÙ :
NÔI GAËP GÔÕ
THIEÂN CHUÙA
Tieáng chuoâng rung nheï. Caùc baøi
Thaùnh vònh ñöôïc haùt noái tieáp nhau,
khoâng mang tính trình dieãn, nhöng
giuùp ngöôøi tham döï ñi vaøo söï keát
hieäp maät thieát vôùi Thieân Chuùa
T
hænh thoaûng chuùng ta nghe caùc baïn treû
khaùo nhau ñi caàu nguyeän ôû choã naøy, choã noï
theo kieåu Taizeù. Döôøng nhö caùc ngöôøi treû
raát bò cuoán huùt bôûi loái caàu nguyeän naøy. Baûn
thaân toâi cuõng chaúng laï laãm gì veà chuyeän naøy vì ñaõ
töøng ñöôïc chöùng kieán caûnh töôïng nhö theá taïi chính
coäng ñoaøn Taizeù, nôi toâi ñaõ ñeán vaø caàu nguyeän.
Haønh höông ñeán Taizeù
Vaøo cuoái thaùng 3 naêm 2005, toâi cuøng moät nhoùm
baïn ñeán vuøng Savoi, gaàn bieân giôùi YÙ-Phaùp-Thuî Syõ
ñeå hoïc veà linh ñaïo thaùnh Phan-xi-coâ Sa-leâ. Nhaân dòp
naøy, chuùng toâi gheù qua coäng ñoaøn Taizeù ñeå coù ñöôïc
kinh nghieäm caàu nguyeän cuøng caùc baïn treû taïi ñoù.
Coäng ñoaøn Taizeù naèm taïi vuøng bieân giôùi nöôùc Phaùp.
Con ñöôøng ñeán Borgogna raát xa, ñoàng coû noái tieáp
ñoàng coû, taïo neân moät söï tónh laëng khaùc thöôøng. Trôøi
möa laát phaát caøng laøm taêng theâm phaàn coâ tòch cuûa
caûnh saéc thieân nhieân. Chaúng ai noùi vôùi ai, taát caû ñeàu
ngoài im treân xe, theo ñuoåi yù nghó cuûa mình. Quaõng
ñöôøng daøi vôùi tieáng chim ríu rít, hoa daïi moïc hoàn
nhieân hai beân ñöôøng vaø ñoàng coû daøi baát taän ñaõ nhö
söï chuaån bò kín ñaùo ñeå moãi taâm hoàn vaát laïi ñaèng sau
nhöõng laéng lo, caêng thaúng ñeå ñöôïc thanh thaûn hôn.
Chuùng toâi ñeán coäng ñoaøn Taizeù khaù sôùm, nhöng
tröôùc chuùng toâi ñaõ coù haøng ngaøn baïn treû. Hoï taäp
trung taïi nhöõng khu leàu lôùn. Nhöõng ngöôøi treû naøy
thuoäc nhieàu maøu da khaùc nhau, trang phuïc ñuû kieåu:
ñôn sô coù, lòch söï coù, vaø nhieàu baïn troâng raát ngaàu,
raát aán töôïng vôùi kieåu toùc bôøm ngöïa nhieàu maàu,
khoen tai, khoen muõi... Tuy theá, hoï coù moät ñieåm
16
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
chung laø söï töï nhieân, thaân thieän, vui töôi vaø gaàn guõi, khaùc
haún vôùi neùt “ngoå ngaùo” beân ngoaøi. Caùc baïn treû ñoùn tieáp
chuùng toâi vaø sau khi chæ daãn veà caùc khu sinh hoaït caàn thieát,
hoï ñöa chuùng toâi vaøo caên leàu lôùn maøu traéng ôû trung taâm.
Ñaây laø ñòa ñieåm ñeå caàu nguyeän. Taïi cöûa leàu, moïi ngöôøi ñöôïc
nhaéc nhôû taét ñieän thoaïi di ñoäng vaø khoâng chuïp hình.
Moät giôø caàu nguyeän vôùi coäng ñoaøn Taizeù
Môû cöûa leàu, beân trong chan hoaø boùng toái, chæ tröø gian cung
thaùnh röïc leân bôûi nhöõng ngoïn neán lung linh. Nhöõng böùc icon
(thaùnh töôïng) ñöôïc tröng baøy raát ñeïp, ngheä thuaät, xen laãn
vôùi haøng neán. Trong leàu, moät vaøi baïn treû höôùng daãn ngöôøi
môùi ñeán ngoài xuoáng thaûm. Taát caû ñöôïc phuû bôûi maøu ñoû
“booïc-ñoâ” huyeàn hoaëc. Coù ñeán vaøi ngaøn ngöôøi hieän dieän
trong caên leàu lôùn, nhöng khoâng heà coù tieáng noùi naøo ngoaøi
tieáng nhaïc raát nheï. Moät söï thinh laëng haàu nhö tuyeät ñoái bao
truøm caû caên leàu. AÙnh neán kheõ lay ñoäng haét vaøo nhöõng böùc
icon ñöôïc xeáp daøi phía treân khieán cho nhöõng nhaân vaät trong
icon trôû neân sinh ñoäng laï thöôøng. Moïi ngöôøi nhö bò huùt vaøo
moät theá giôùi thaät linh thieâng.
Tieáng chuoâng nheï rung. Moät ngöôøi caát leân tieáng haùt traàm
nheï, caû coäng ñoaøn hoaø theo. Hình nhö ñaây laø baøi haùt raát
quen thuoäc ñoái vôùi hoï. Sau moät luùc laéng nghe, chuùng toâi ñaõ
coù theå cuøng hoaø nhòp vôùi moïi ngöôøi vì ñoù chæ laø moät caâu haùt
ngaén, ñöôïc laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn vaø lieân tuïc. Trong luùc coäng
ñoaøn haùt, ñoaøn phuïng vuï goàm thaøy Roger vaø khoaûng maáy
chuïc thaøy ñi röôùc vaøo trong leàu, hoï ngoài vaøo khoaûng chính
dieän. Sau khi taát caû yeân vò, moïi ngöôøi thinh laëng hoài laâu. Roài
coäng ñoaøn laïi tieáp tuïc vang leân nhöõng caâu haùt neàn, ngaén
nhöng traàm laéng. Baát chôït ñoaøn phuïng vuï ca leân nhöõng lôøi
thaùnh vònh cao vuùt, gioáng nhö laøn gioù chaïy treân nhöõng caùnh
ñoàng. Hai gioïng ca traàm - boång cuoán laáy nhau, taïo neân moät
thanh aâm thanh thoaùt vaø linh thaùnh. Moãi ngöôøi nhö queân
ñi chính mình, chæ coøn laïi Thieân Chuùa, lôøi tuïng ca vaø söï an
bình.
Caùc baøi thaùnh vònh ñöôïc haùt noái tieáp nhau. Gioïng haùt cuûa
caùc thaøy khoâng mang tính trình dieãn, nhöng laø gioïng haùt
cuûa ngöôøi caàu nguyeän: moät chaát gioïng trong saùng, thanh
thaûn vaø nheï nhaøng. Trong cung gioïng aáy, ngöôøi ta khoâng
thaáy chöùa chaát theùp cuûa giaän döõ, haän thuø; khoâng chöùa söï
ñuïc môø cuûa doái traù loïc löøa; khoâng chöùa neùt khaøn cuûa saân si,
tham voïng. Toâi laéng nghe vaø thaû hoàn theo nhöõng lôøi thaùnh
vònh. Chôït hieän leân trong taâm trí toâi hình aûnh caùc thaøy, goàm
caû Tin Laønh laãn Coâng giaùo cuøng laëng leõ laéng nghe Lôøi Chuùa,
cuøng chia seû caûm nghieäm cuûa mình tröôùc taùc ñoäng cuûa
Thaùnh Thaàn, cuøng ñöùng leân caàm tay nhau haùt kinh Laïy Cha
vôùi khuoân maët raïng ngôøi.
Taâm trí toâi tieáp tuïc doõi theo hoaït ñoäng thöôøng ngaøy cuûa
caùc thaøy: treân ñoàng coû giöõa ñoaøn gia suùc hay trong khu nhaø
cheá bieán söõa vaø pho maùt, hoaëc tæ maån trong nhöõng vieäc
thuû coâng... Thöïc ra nhöõng hình aûnh naøy khoâng phaûi laø saûn
phaåm do trí töôûng töôïng cuûa baûn thaân, nhöng do nhoùm cuûa
toâi ñaõ ñöôïc hoïc hoûi veà coäng ñoaøn Taizeù qua phim aûnh vaø taøi
lieäu tröôùc khi ñeán haønh höông. Giôø ñaây, khi tham döï giôø caàu
nguyeän, toâi caûm nhaän ñöôïc caùch soáng ñoäng ñôøi caàu nguyeän
cuûa coäng ñoaøn Taizeù. Ñoái vôùi hoï, döôøng nhö moïi hoaït ñoäng
thöôøng ngaøy, moïi khoaûnh khaéc caàu nguyeän ñeàu laø nhöõng
vieäc “cöû haønh”, ñeàu laø phöông tieän ñeå gaëp gôõ Thieân Chuùa.
Sau thaùnh vònh laø baøi ñoïc Kinh Thaùnh, baøi tuïng ca suy nieäm,
kinh Laïy Cha vaø lôøi nguyeän. Nghi thöùc phuïng vuï khoâng röôøm
raø, nhöng linh thieâng coù khaû naêng naâng hoàn ngöôøi ta leân
Khung caûnh beân ngoaøi cuûa Taizeù - Phaùp
Khu vöïc beân ngoaøi vaø nôi caàu nguyeän beân trong cuûa Taizeù
baèng nhöõng lôøi haùt, nhöõng khoaûng thinh laëng ñan xen.
Phuïng vuï ñaõ keát thuùc, caùc thaønh vieân coäng ñoaøn Taizeù
trong ñoaøn ñi röôùc ra khoûi leàu, theá nhöng ñaùm ñoâng vaãn
nhö baát ñoäng, hoï tieáp tuïc caàu nguyeän trong thinh laëng.
Böôùc ra ngoaøi caên leàu, chuùng toâi ñöôïc caùc baïn treû thieän
nguyeän höôùng daãn ñeán ñòa ñieåm duøng côm tröa hay
tham quan khu di tích thaùnh.
Coäng ñoaøn Taizeù vaø baïn treû
Quan saùt haøng ngaøn baïn treû ñeán caàu nguyeän taïi ñaây, toâi
chôït hieåu ra raèng beân döôùi nhöõng noâng noåi, nhöõng khích
ñoäng beân ngoaøi maø ngöôøi treû thöôøng soáng, laø taâm traïng
khaùt khao ñi tìm caùi Tuyeät Ñoái, ñi tìm yù nghóa cuûa cuoäc
soáng, vaø nhaát laø tìm gaëp Thieân Chuùa.
Töø haøng chuïc naêm nay, Taizeù ñaõ laø moät trong nhöõng
trung taâm canh taân tinh thaàn cho haøng ngaøn caùc baïn treû
ñeán töø moïi phöông trôøi cuûa theá giôùi.
Taizeù khoâng phaûi laø moät phong traøo, nhöng laø moät ñòa
ñieåm ñeå caàu nguyeän. Moãi ngaøy 3 laàn, tieáng chuoâng reùo
goïi caùc baïn treû caàu nguyeän ôû baát cöù nôi naøo hoï ñang
hieän dieän. Taïi coäng ñoaøn Taizeù, caùc baïn treû yeâu thích
vieäc laëng chìm trong thinh laëng. Hoï soáng an bình tröôùc
söï hieän dieän cuûa Thieân Chuùa. Coù nhöõng ngöôøi treû ñaõ
ôû laïi nhaø nguyeän suoát ñeâm. Hoï ôû laïi ñeå haùt hoaëc thinh
laëng.
Trong giôø caàu nguyeän, beân caïnh nhöõng baøi haùt cuûa
Taizeù, nhöõng khoaûng thinh laëng daøi giöõ vai troø troïng
taâm trong moãi giôø caàu nguyeän. Taát caû baàu khí cuûa nhaø
nguyeän Taizeù ñeàu giuùp cho vieäc caàu nguyeän ñöôïc deã
daøng. Nhöõng thaùnh töôïng, nhöõng ngoïn neán, aùnh saùng
nheï, aâm nhaïc vaø thinh laëng, baøi ñoïc Kinh Thaùnh vaø
nhöõng lôøi caàu nguyeän... taát caû ñeàu laø nhöõng gì maø coäng
ñoaøn Taizeù ñaõ laøm ñeå ñöa ngöôøi treû ñeán gaëp gôõ vaø
thöôûng neám Thieân Chuùa, ñeå sau ñoù khi trôû veà vôùi cuoäc
soáng thöôøng ngaøy, hoï seõ daán thaân trong moâi tröôøng
soáng nhö nhöõng nhaân toá cuûa hoaø bình.
Coäng ñoaøn Taizeù laø coäng ñoaøn cuûa caùc ñan só, nhöõng
ngöôøi muoán laøm coâng vieäc thoâng truyeàn toát nhaát vaø
höõu hieäu ñeå loâi cuoán ngöôøi treû ñi vaøo cuoäc gaëp gôõ vôùi
Thieân Chuùa qua söï caàu nguyeän thöôøng ngaøy.
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
17
T
oâi khoâng nhôù laø ñaõ nghe bao nhieâu laàn caâu naøy:
“tu laø coõi phuùc, tình laø daây oan”. Coù keû “giuõ buïi
traàn ñeå nöông nhôø cöûa Phaät”. Coù keû chaùn ñôøi vaø
muoán laøm “keû daïi ñeå tìm nôi vaéng veû”. Laïi coù lôøi
ñaøm tieáu vì “coù ai ñoù bò thaát tình maø ñi tu”. Thoâi thì ñôøi
muoân veû, coõi ngöôøi ta laém ma nhieàu quyû! Bao nhieâu kieáp
ngöôøi troâi qua, chaéc laø chaúng thieáu chuyeän xa chuyeän
gaàn! “Traêm naêm trong coõi ngöôøi ta”... Xin cuï Nguyeãn
Du ñöøng buoàn loøng vì caâu thô cuûa Cuï ñöôïc duøng ñeå môû
ñaàu cho nhöõng ñieàu goùp nhaët doâng daøi cuûa chuùng ta. AÂu
cuõng taïi caùi duyeân nôï cuûa chöõ taøi vaø chöõ phaän, chöõ hoïa
vaø chöõ phuùc cuûa löïa choïn laøm ngöôøi maø chuùng ta saép
chia seû vôùi nhau: ôn goïi soáng ñôøi thaùnh hieán.
Nhö moät ngöôøi Ki-toâ höõu, moät “ngöôøi trong cuoäc”, hay
noùi cho ñuùng hôn laø “moät ngöôøi ñi tu”, toâi ñaõ phaûi nghe
nhieàu laàn caâu “duï doã” cuûa baäc cha meï “Ñi tu ñi con,
tu laø coõi phuùc ñaáy...”, nhöõng cuõng ñaõ töøng chöùng kieán
caûnh “xoùt xa” cuûa ñaùm baïn beø trong lôøi treâu ñuøa quaùi aùc:
“Theá laø heát, töø nay heát ‘chuyeän tình heùo haét cho nhau’”;
“ñeïp trai, xinh gaùi theá sao laïi boû moïi söï uoång phí”; “hay
laø bò...”; aùc yù hôn nöõa laø lôøi chæ trích:“Caùi ngöõ aáy ñi tu thì
chæ coù... phí côm Chuùa”. Keå ra cuõng chaïnh loøng laém chöù.
Löïa choïn naøo cuõng coù giaù phaûi traû caû. Maø laøm sao ñeå giaûi
thích cho moïi ngöôøi hieåu ñöôïc choïn löïa cuûa mình? Nhaân
vì söï aáy, coù nhöõng ñieàu “goùp nhaët ñoâng taây” sau ñaây
thay cho lôøi taâm söï.
TÖØ MOÄT CAÂU CHUYEÄN...
Caàu nguyeän beân cöûa soå Valponasca - Mornese
NGÖÔÏC ÑÔØI
MOÄT KIEÁP TU ?
TU ÑÔN THUAÀN ÑAÂU PHAÛI LAØ LÖÏA CHOÏN
MOÄT KIEÅU SOÁNG NAØO ÑOÙ MAØ MÌNH
THÍCH, NHÖNG LAØ LÖÏA CHOÏN VÌ MUÏC
TIEÂU PHUÏC VUÏ NÖÔÙC TRÔØI THEO CAÙCH
THÖÙC MÌNH KHAÙM PHAÙ ÑÖÔÏC TRONG
KEÁ HOAÏCH CUÛA THIEÂN CHUÙA
Baøi vieát:
AN PHONG SDB
18
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
“Naêm nay toâi böôùc vaøo tuoåi 19. Toâi vöøa toát nghieäp Trung
hoïc vaø ñang ñi nghæ heø maáy tuaàn leã vôùi gia ñình. Vôùi toâi,
ñaây laø dòp ñeå nghæ ngôi sau kì thi toát nghieäp vaø ñeå saép
xeáp laïi trong ñaàu mình keá hoaïch cho töông lai. Vôùi toâi, laàn
nghæ heø naøy cuõng laø dòp ñeå noùi chuyeän vôùi ba meï mình
caùch bình tónh vaø côûi môû hôn ñeå traùnh gaây soác cho hoï veà
löïa choïn ôn goïi cuûa toâi: Toâi muoán laøm linh muïc...
“Toâi choïn con ñöôøng naøy khoâng phaûi ñeå muoán coù cô
hoäi hieän thöïc hoaù cuoäc ñôøi mình theo caùch “laï” hôn so
vôùi nhöõng ngöôøi khaùc, cuõng chaúng phaûi laø ñeå caét ñöùt hay
phaù boû moät ñieàu gì khoù khaên veà hoïc haønh hoaëc nhöõng
chuyeän linh tinh khaùc vì sôï traùch nhieäm. Toâi chæ muoán
coáng hieán cho bao nhieâu ngöôøi khaùc cô hoäi vaø nhöõng
may maén maø toâi coù ñöôïc. Toâi muoán giôùi thieäu cho ngöôøi
khaùc hoàng phuùc ñöôïc gaëp Thieân Chuùa, ñöôïc tin ôû Ngaøi,
ñöôïc nhìn thaáy theá giôùi vaø cuoäc soáng xaõ hoäi baèng moät
khoeù nhìn khaùc vôùi nhöõng gì ngöôøi ta ñöôïc bieát. Toâi
muoán laøm linh muïc vì toâi nghieäm ra raèng khoâng coù gì
cao caû vaø chaân thaät hôn Thieân Chuùa maø toâi nhaän bieát,
moät Tình yeâu ñuùng nghóa cho toâi cuõng nhö ñeå toâi soáng
vôùi ngöôøi khaùc.
Toâi choïn con ñöôøng laøm linh muïc khoâng phaûi vì muoán
“laøm anh huøng” laáy gian khoå ñeå “chöùng toû mình”, maø
ñôn giaûn vì toâi muoán chia seû vôùi ngöôøi khaùc vaø muoán
soáng vôùi moïi ngöôøi, muoán thaáy cuoäc ñôøi luoân töôi môùi
nhö Chuùa Phuïc sinh vaäy. Cuõng chính vì leõ ñoù maø toâi caûm
nghieäm raèng mình tìm ra haïnh phuùc vaø bình an, daãu bieát
laø mình seõ phaûi gaëp khoù khaên, ñôøi mình seõ coù luùc thaêng
traàm, coù luùc trôû neân traùi ngöôïc vaø hôi coù veû giaû doái trong
maét moïi ngöôøi, coù luùc caûm thaáy thaát baïi vì nhöõng giôùi
haïn cuûa chính mình vaø vì cuoäc soáng khoâng bao giôø toaøn
laø ñieàu chaéc chaén nhö “naèm trong loøng baøn tay”. Duø sao
cuõng caàn moät söï choïn löïa vaø toâi phaûi ñaûm ñöông cuoäc
ñôøi mình vôùi taát caû traùch nhieäm”.
Treân ñaây laø taâm söï moät anh chaøng thanh nieân teân laø
Giorgio (trích töø cuoán saùch Keá hoaïch ñôøi soáng - Haønh
trình ñi tìm caên tính cuûa G. Sovernigo, NXB Elledici,
Torino 1986). Choïn löïa ôn goïi cuûa anh baïn treû naøy tuy
raát rieâng tö, trong boái caûnh cuûa moät xaõ hoäi höôûng thuï
vaø trong hoaøn caûnh maø chính ngöôøi thaân trong gia ñình
cuõng xem chuyeän ñi tu laø raát “baát bình thöôøng”, nhöng
ta coù theå tìm thaáy ôû ñaây ñieåm chung nhö choïn löïa cuûa
bao nhieâu ngöôøi khaùc: muoán theo chaân Chuùa Kitoâ, soáng
nhö laø ngöôøi baïn ñoàng haønh vaø chia seû vôùi anh em ñoàng
loaïi cuûa mình nieàm tin vaø hoàng aân ñaõ nhaän ñöôïc töø Thieân
Chuùa.
...ÑEÁN NHÖÕNG CON SOÁ
Töø thoáng keâ sau ñaây cuûa Cha R. Mion - Giaùo sö Xaõ hoäi
hoïc, Ñaïi Hoïc Sa-leâ-dieâng UPS- Roma naêm 2008, chuùng
ta tieáp tuïc caâu chuyeän vì sao ngöôøi ta ñi tu vaø vì sao
ngöôøi ta laïi boû tu duø bieát ñoù laø “coõi phuùc”. Trong soá nhieàu
ngöôøi (linh muïc, tu só nam-nöõ) ñöôïc choïn ñeå laøm thoáng
keâ, 60,3% (töø 18-35 tuoåi) vaø 52,8% (töø 36-55 tuoåi) traû lôøi:
hoï“ñi tu”laø vì nghó ñeán nhöõng ngöôøi keùm may maén hôn
mình (vì baùc aùi); 38% choïn ñôøi tu vì nhìn göông soáng cuûa
caùc tu só (vì chöùng taù ñöùc tin), 18,1% ñi tu vì thích soáng
ñôøi soáng coäng ñoaøn. Con soá boû ôn goïi ra ñi: 18,3% vì tình
caûm, 55,1 % vì lô laø ñôøi soáng thieâng lieâng vaø maát ñieåm
töïa ñöùc tin.
Thoáng keâ cuûa Ñaïi Hoïc Urbaniana naêm 2010 (Primo
censimento delle nuove comunitaø, Urbaniana University
Press, Roma 2010) cho thaáy coù raát nhieàu daïng ñôøi soáng
coäng ñoaøn môùi khai sinh, moät daïng “ñôøi tu loaïi môùi”, moät
coäng ñoaøn bao goàm nhieàu thaønh phaàn (linh muïc, tu só
nam nöõ, giaùo daân) nhöng cuøng chung lyù töôûng Tin möøng:
theo Chuùa Kitoâ vaø phuïc vuï anh chò em tuyø vaøo khaû naêng
hay ôn rieâng Chuùa ban. Trong khi nhöõng doøng tu truyeàn
thoáng gaëp khoù khaên veà ôn goïi vaø nhaân söï, thì caùc kieåu tu
môùi naøy laïi môû roäng hôn, daønh cho nhieàu thaønh phaàn, ít
raøng buoäc veà lôøi khaán hay goø boù trong khuoân khoå moät tu
vieän, söï löïa choïn vaø ñaøo luyeän cuõng töông ñoái “thoaùng
hôn”. Vaán ñeà ñang gaây tranh caõi laø nhö vaäy ñôøi tu “chính
hieäu” neân hieåu ra sao vaø tieâu chuaån naøo ñeå xaùc nhaän hay
pheâ duyeät kyû luaät ñôøi tu. Coù ñieàu ta deã thaáy laø ngöôøi ta
baét ñaàu chuyeån höôùng: khoâng phaûi tu ñôn thuaàn laø choïn
moät kieåu soáng naøo ñoù maø mình thích, nhöng laø moät löïa
choïn vì muïc tieâu phuïc vuï Nöôùc Trôøi theo caùch thöùc mình
khaùm phaù ñöôïc trong keá hoaïch cuûa Thieân Chuùa daønh
mình. (Ñeán ñaây coù theå seõ coù baïn treû thaéc maéc: Laøm sao
ñeå khaùm phaù ñieàu Chuùa muoán nôi mình, hay keá hoaïch
cuûa Thieân Chuùa daønh cho mình? Haõy laéng nghe tieáng
Chuùa môøi goïi trong cuoäc soáng, nhöng cuõng xin ñöøng
queân nhìn nhöõng ngöôøi ñaõ ñi treân “con ñöôøng heïp” aáy
tröôùc chuùng ta, nhöõng vò thaùnh, nhöõng Ñaáng Saùng laäp,
nhöõng nhaø ñaøo luyeän kinh nghieäm vaø linh höôùng coù taâm
huyeát. Haõy coù nhöõng traûi nghieäm veà hieäp thoâng vaø chia
seû trong khi soáng vôùi ngöôøi khaùc qua vieäc tham gia moät
soá sinh hoaït coäng ñoàng,...)
Thoáng keâ haèng naêm cuûa Toaø Thaùnh veà ñôøi soáng thaùnh
TRANG BAÏN TREÛ
hieán vaø hieäp hoäi toâng ñoà cho thaáy söï thay ñoåi khaùc: Ôn
goïi giaûm ñi nôi caùc nöôùc phaùt trieån Chaâu AÂu, nhöng laïi
gia taêng nôi caùc quoác gia ñang phaùt trieån ôû Chaâu Phi,
Chaâu AÙ, Nam Myõ. Caùc coâng cuoäc truyeàn giaùo vaø taùi
truyeàn giaùo, vieäc baùc aùi vaø thaêng tieán con ngöôøi cuûa
Giaùo Hoäi hoaøn vuõ nhôø vaäy vaãn ñöôïc tieáp tuïc duy trì.
VAØ TAÂM TÖ COØN LAÏI...
Beân caïnh tin vui cuõng khoâng thieáu tin buoàn. Giôùi truyeàn
thoâng ñöa tin nhieàu veà caùc vuï beâ boái vaø quaáy roái tình
duïc cuûa linh muïc, tu só, cuøng nhöõng “nhaân vaät quan
troïng” ñöôïc ñieåm danh ñeå quy traùch nhieäm vaø nhieàu
soá lieäu “ba chìm baûy noåi saùu leânh ñeânh” ñöôïc phoùng
ñaïi leân ñeå kieám tieàn. Trong söï kieän naøy, coù moät phaàn söï
thaät khoâng theå xoùa nhoøa hay laáp lieám. Söï thaät luoân laøm
ñau loøng, nhöng ñaây cuõng chính laø thuoác chöõa moïi ñieàu
tuïc luî vaø laø lôøi keâu goïi hoaùn caûi trong ñôøi tu vaø trong
Giaùo Hoäi.
Nhöõng con soá hay moät vaøi thoâng tin nho nhoû treân ñaây
cho chuùng ta khoùe nhìn sô löôïc veà ôn goïi hieän nay, Tuy
vaäy, chuùng khoâng theå noùi leân heát söï thaät veà böùc tranh
soáng ñoäng cuûa ñôøi soáng thaùnh hieán trong Giaùo Hoäi nôi
traàn theá naøy: Moät vöôøn hoa traêm saéc ngaøn höông, nôi
maø moät boâng cuùc nhoû cuõng coù theå goùp phaàn töôi ñeïp
cuûa mình cuøng vôùi ñoùa höôùng döông röïc rôõ. Nôi ñoù,
ngöôøi ta coù theå tìm thaáy ñuû caùc maøu aùo vaø caùc kieåu
tu phuïc; coù theå tìm thaáy nhöõng con ngöôøi ñuû moïi saéc
daân vaø xem ra hôi khaùc bieät veà kieåu soáng giöõa theá giôùi,
nhöng hoï coù ñieåm chung laø choïn cuoäc soáng vì “say meâ
Thieân Chuùa vaø say meâ con ngöôøi”. Neáu thieáu hoï, theá
gian naøy coù theå seõ maát ñi veû ñeïp toaøn veïn trong toång
theå cuûa chính mình.
Nhieàu caâu chuyeän veà caùc em beù moà coâi töø nôi xa xoâi
trôû veà tìm laïi nôi mình ñöôïc cöu mang trong voøng tay
caùc “dì phöôùc”, hay chuyeän veà nhieàu maïng ngöôøi ñaõ
ñöôïc cöùu soáng vaø ñöôïc chaêm soùc nhôø nhöõng “tu só maëc
aùo choaøng ñen ngöïc mang Thaùnh giaù” trao cho hoï baùt
côm hay vieân thuoác trong côn ñoùi khaùt, beänh taät... ñöôïc
ngöôøi ta keå laïi thaät caûm ñoäng nhö nhöõng kyû nieäm khoù
queân. Ñoù khoâng phaûi laø chuyeän phim hay tieåu thuyeát
maø laø chuyeän ñôøi thöôøng, raát thaät, vaãn tieáp tuïc xaûy ra
treân nhieâu ngoõ ngaùch phoá xaù hay trong caùc baûn laøng nôi
röøng saâu. Hoï, nhöõng “baø dì phöôùc”, nhöõng “oâng cha
ñaïo”, nhöõng “oâng thaày doøng” vaãn tieáp tuïc soáng... caùi
duyeân nôï cuûa chöõ taøi vaø chöõ phaän, chöõ hoaï vaø chöõ phuùc
cuûa löïa choïn laøm ngöôøi... Hy voïng vaãn coøn “nhöõng keû
theo Thaày boû cuoäc chôi”, vaãn coøn “nhöõng keû coù löïa
choïn khaùc ngöôøi”böôùc treân con ñöôøng cuûa Tình yeâu vaø
“hy sinh tính maïng vì ngöôøi mình yeâu” nhö Thaày Gieâ-su
cuûa hoï ñaõ laøm.
Ngöôøi ta chöù phaûi goã ñaù ñaâu maø khoâng bieát xoùt xa hay
haïnh phuùc, bò nghi ngôø hoaëc bò “cöa ñoå”vì nhöõng gì
“ngoït ngaøo”. Löïa choïn naøo cuøng coù giaù phaûi traû caû! Lôøi
taâm söï ñôn sô naøy vaãn coøn vang voïng nôi nhöõng ngöôøi
soáng ñôøi thaùnh hieán. Khoâng bieát ngoaøi Chuùa ra, nhöõng
ai coù taám loøng coøn muoán chia seû vaø tieáp tuïc ñoàng haønh
vôùi hoï khoâng nhæ? Hoï caàn theâm moät lôøi caàu nguyeän hôn
laø söï ngôø vöïc ñeå coù theâm söùc maïnh maø soáng caùc Moái
phuùc cuûa Thieân Chuùa cuøng “daây oan” cuûa tình ngöôøi
vôùi söï löïa choïn maø ngaøy caøng coù veû ngöôïc ñôøi vaø khoù
khaên hôn.
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
19
thô
LÔØI HEÏN ÖÔÙC
Hôõi ngöôøi yeâu daáu, con ñöøng sôï,
Vì tình thöông Ta luoân ôû vôùi con,
Töø ngaøn ñôøi moät taám loøng son,
Ta vaãn daønh cho ngöôøi Ta thöông meán.
PHUÙT PHAÂN TRAÀN
Muoán theo Ta, con ñöøng tính ñeám,
Vì söùc maïnh Ta luoân ñuû cho con,
Neáu con quyeát giöõ moät loøng son,
Ta seõ boàng con treân chaëng ñöôøng gian khoù.
Giöõa muoân nghi nan, con choïn Chuùa laø gia nghieäp,
Vôùi öôùc mô ñöôïc tieáp böôùc cuûa Ngaøi,
Nhöng bieån khôi quaù roäng quaù daøi,
Maø phaän con thì ngheøo heøn beù nhoû.
Ta yeâu meán nhöõng taâm hoàn beù nhoû,
Ta choïn hoï laø ngoân söù cuûa Ta,
Ñeå qua hoï Ta haùt khuùc khaûi hoaøn ca,
Vaø trong hoï tình yeâu Ta toûa saùng.
Ñeå theo Ngaøi, Chuùa muoán con töø boû,
Daâng hieán Ngaøi mong öôùc tuoåi thanh xuaân,
Choïn löïa Ngaøi laø Ñaáng tình quaân,
Keát thieân duyeân nhö tình trôøi vôùi ñaát.
THÒ QUYEÂN, FMA
Ta ôû vôùi hoï suoát naêm suoát thaùng,
Ta nuoâi döôõng hoï baèng thòt maùu cuûa Ta,
Ta sai hoï ñeán vaïn neûo ñöôøng xa,
Vaø nhaân danh Ta, hoï rao truyeàn chaân lyù.
Con run sôï tröôùc tình yeâu cao ngaát,
Vì con chæ laø gioït nöôùc nhoû ñôn coâi,
Maø tình Ngaøi roäng lôùn töïa bieån khôi,
Quaù cao vôøi con laøm sao saùnh ví.
Con phoù daâng trong tay Thaàn khí,
Ñeå quaûng ñaïi thöa tieáng xin vaâng,
Con seõ ñi ñeán vôùi muoân daân,
Nhaân danh Ngaøi, con rao truyeàn chaân lyù.
20
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
ÑAÙP TIEÁNG GOÏI MÔØI
HAÏT LUÙA MÌ
Ngöôùc nhìn trôøi
trieäu trieäu vì sao
haèng haø voâ soá
Ñeám noåi sao?!
Coù moät haït luùa mì,
aån mình trong bao taûi ñöïng luùa.
Noù khoâng muoán bò gieo xuoáng.
Noù chaúng muoán cheát ñi.
Noù chaúng muoán laø leã teá.
Böôùc ra bieån
baõi daøi tít taép
Tính ñöôïc khoâng
caùt döôùi chaân mình?!
Noù chæ muoán
giöõ maïng soáng cho chính mình.
Vôùi noù,
trôû thaønh baùnh laø ñieàu khoâng quan troïng.
Cuõng chaúng yù nghóa gì
khi ñöôïc ñaët treân baøn aên.
Caøng khoâng ñaùng keå
vieäc ñöôïc chuùc tuïng vaø beû ra cho con ngöôøi.
Lôøi höùa naøo Ap-ram laõnh nhaän
Boû queâ nhaø, gia saûn,… tha höông!
Ap-ram ñi, ñôøi nhöõng gioù söông
Tin moät ngaøy Lôøi kia thaønh söï!
***
Goïi môøi naøo hoâm nay böôùc tôùi
Giöõa thò thaønh haøo nhoaùng vinh quang?
Boû laïi sau baûo ñaûm traàn gian
Tìm Ñaát Höùa giöõa loøng cuoäc soáng.
Moät ngaøy kia,
ngöôøi noâng daân ñeán,
OÂng giuõ chieác bao taûi,
vaø giuõ ñi caû haït luùa mì.
QUYØNH ANH, FMA
Choàn caùo coù hang
Chim trôøi coù toå
Keû theo Thaày
xuoâi ngöôïc nhaân gian.
Ai töø boû
seõ ñöôïc gaáp traêm
ñôøi naøy, ñôøi sau
chung phaàn phöôùc haïnh…
***
Ngaém ngaøn sao
laáp laùnh treân cao
Tin Lôøi Thaày
maõi luoân öùng nghieäm.
Nhìn ñaïi döông
meânh moâng, saâu thaúm
Hieåu ñôøi mình
tan giöõa Yeâu Thöông
Noù chaúng bao giôø trao ban söï soáng.
Noù cuõng chaúng bao giôø trao ban nieàm vui.
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
21
Töôïng Naøng tieân caù baèng ñoàng treân vuøng bieån cuûa Ñan maïch
ñeå
Thieân Chuùa
haùt
“SÖ PHAÏM CUÛA MIEÁNG BOÏT BIEÅN”
K
Baøi vieát: SA MAÏC XANH
ho taøng chuyeän daân gian Trung Hoa
coøn löu giöõ huyeàn thoaïi veà caùc Myõ
Nhaân Ngö.
“SÖ PHAÏM
CUÛA MIEÁNG
BOÏT BIEÅN” LAØ
MOÄT TRONG
NHÖÕNG HÌNH
AÛNH DIEÃN TAÛ
PHÖÔNG PHAÙP
GIAÙO DUÏC DÖÏ
PHOØNG CUÛA
DON BOSCO,
QUA ÑOÙ COÁNG
HIEÁN CHO
CAÙC NGÖÔØI
TREÛ MOÄT
MOÂI TRÖÔØNG
GIAÙO DUÏC AN
TOAØN, GIAÀU
NHÖÕNG GIAÙ TRÒ
NHAÂN BAÛN VAØ
THIEÂNG LIEÂNG
Chuyeän keå raèng, nhöõng thöông gia
ñöôøng bieån raát lo sôï moãi khi ñi qua hoøn ñaûo
nhoû treân vuøng Thaùi Bình Döông. Hoøn ñaûo naèm
treân con ñöôøng ñoäc ñaïo naøy thöôøng laø moà choân
cuûa raát nhieàu thuûy thuû, bôûi vì treân ñaûo xuaát hieän
nhöõng myõ nhaân ngö coù gioïng haùt raát quyeán ruõ,
khieán cho caùc thuyû thuû thöôøng bò loâi cuoán ñeán
gaàn hoøn ñaûo naøy vaø sau ñoù bieán maát trong doøng
nöôùc xoaùy ma quaùi.
Maëc duø sôï haõi, ngöôøi ta vaãn phaûi ñi qua, vì
thöông vuï hoaëc vì nhieàu lyù do khaùc nöõa. Trong soá
nhöõng thuyeàn nhaân, coù caùc chaøng trai raát thoâng
minh, hoï ñaõ tìm caùch ñi qua hoøn ñaûo maø khoâng
bò quyeán ruõ. Vaø moät soá trong hoï ñaõ thaønh coâng.
Chaøng trai thöù nhaát ñaõ coät tay, chaân mình vaø caùc
tay cheøo vaøo daøn maùi cheøo, ñoàng thôøi khoå luyeän
ñeå taát caû chæ coøn bieát ñeán ñoäng taùc duy nhaát laø
cheøo theo hieäu leänh ñaõ ñöôïc ghi aâm saün. Chaøng
thöù hai thì duøng daây vaûi bòt maét, bòt mieäng, vaø
nheùt boâng kín loã tai cuûa caùc tay cheøo, thuyû thuû ñeå
chaúng ai nghe ñeå roài bò quyeán ruõ nöõa. Caùch thöùc
cuûa chaøng thöù ba thì khaùc, anh ta luyeän vaø taäp
haùt cho caùc thuyû thuû ñeå hoï coù tieáng haùt hay vaø
quyeán ruõ hôn caû myõ nhaân ngö. Khi thuyeàn chaøng
qua ñaûo, caùc myõ nhaân ngö ñaõ im baët maø laéng
nghe tieáng haùt cuûa ñaùm thuyeàn nhaân.
Caâu chuyeän ñôn sô nhöng chöùa ñöïng trieát lyù
22
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
thaâm saâu veà nhöõng thaùi ñoä vaø loái haønh xöû cuûa nhieàu haïng
ngöôøi. Trong laõnh vöïc giaùo duïc, ngaøy hoâm nay ngöôøi ta
vaãn baét gaëp nhieàu loái giaùo duïc khaùc nhau. Coù ngöôøi choïn
loái “khoå cheá” nghóa laø giaùo duïc theo caùch thöùc cöôõng böùc
vaø nghieâm khaéc, hoï giaùo duïc baèng kyû luaät vaø yù chí ñeå giuùp
ngöôøi ñöôïc giaùo duïc vöôït thaéng baûn thaân. Coù ngöôøi choïn
hình thöùc giaùo duïc böng bít, voâ tri veà moïi söï ñeå ngöôøi
ñöôïc giaùo duïc lôùn leân trong söï ngaây thô, khoâng coù nhöõng
kinh nghieäm veà caùm doã hay caïm baãy, moïi söï ñeàu ñöôïc
nhaø giaùo duïc laøm thay. Vaø loái haønh xöû thöù ba laø cuûa caùc
nhaø giaùo duïc maø hoï ñaõ khoâng duøng kyû luaät khoå cheá, cuõng
khoâng che chaén, traùnh neù nhöõng thöïc teá ñen toái, nhöng
treân heát, hoï cung caáp cho caùc ñoái töôïng giaùo duïc nhöõng
giaù trò toát ñeïp, cho ngöôøi ñöôïc giaùo duïc traûi nghieäm nhöõng
giaù trò ñoù baèng göông saùng, ñöôïc hít thôû giaù trò ñeïp ñoù qua
moâi tröôøng ñaày tình thaân aùi vaø nhaát laø ñoái töôïng giaùo duïc
ñöôïc chinh phuïc bôûi nhöõng giaù trò toát ñeïp, ñeå roài, chính noù
trôû thaønh chuaån maãu cho cuoäc soáng cuûa hoï.
Trong kinh nghieäm giaùo duïc ñoái vôùi ngöôøi treû, Don Bosco
duøng caùch höôùng daãn ñöôïc goïi laø “Sö phaïm cuûa mieáng
boït bieån”. Hình töôïng naøy xuaát phaùt töø hình aûnh sinh
ñoäng cuûa mieáng boït bieån. Mang theå xoáp, noù huùt nöôùc raát
nhanh, vaø khi ñaõ huùt ñaày nöôùc, noù seõ khoâng huùt baát cöù
caùi gì khaùc. Cuõng theá, trong Heä thoáng Giaùo duïc Döï phoøng
cuûa Don Bosco, ngaøi ñaùnh giaù hai giaù trò noåi baät ñoù laø neàn
sö phaïm cuûa moâi tröôøng vaø söï ñoàng haønh cuûa giaùo duïc.
Trong thöïc teá, Don Bosco ñaõ coáng hieán cho giôùi treû moät
moâi tröôøng an toaøn, giaàu giaù trò nhaân baûn vaø thieâng lieâng.
Trong moâi tröôøng aáy, vôùi göông saùng vaø söï ñoàng haønh,
nhaø giaùo duïc ñeà ra cho ngöôøi treû nhöõng ñieàu toát ñeïp, khôi
daäy töø beân chuùng öôùc muoán söï thieän, giuùp chuùng chaân
nhaän nhöõng giaù trò ñích thöïc vaø loâi cuoán ngöôøi treû vaøo vieäc
soáng caùc giaù trò caùch xaùc tín, ñoàng thôøi vui thích thöïc hieän
ñieàu thieän.
Taâm hoàn ngöôøi treû moät khi ñaõ haáp thuï vaø thöôûng thöùc
nhöõng giaù trò cao thöôïng, seõ taïo neân moät baûn laõnh trong
thaùi ñoä soáng, hay noùi ñuùng hôn, moät söùc ñeà khaùng toát
tröôùc nhöõng söï xaáu, ñeå thöïc söï ngöôøi treû coù theå hieän thöïc
caùch vöõng vaøng nhaân caùch kitoâ höõu trong xaõ hoäi: trôû thaønh
men, muoái vaø aùnh saùng nôi moâi tröôøng hoï hieän dieän.
Noi göông Don Bosco, nhöõng ngöôøi sa-leâ-dieâng tieáp tuïc
trung thaønh thaønh vôùi Heä thoáng Giaùo duïc naøy, haøng ngaøy
hoï vaãn kieân trì “luyeän gioïng” vaø taäp luyeän cho caùc ngöôøi
treû ñeå hoï coù theå taáu leân nhöõng cung gioïng ñaày quyeán ruõ
cuûa loøng yeâu söï soáng, vöôït treân nhöõng gioïng ca cuûa caùc
“Myõ nhaân ngö” cuûa caùm doã vaø caïm baãy trong xaõ hoäi.
Tuy phöông phaùp naøy ñoøi hoûi nhieàu coâng söùc, tình thöông
meán vaø nhaát laø söï kieân nhaãn, nhöng nhöõng ai ñaõ thaáu hieåu
Heä thoáng Giaùo duïc Döï phoøng ñeàu nhaän thaáy ñaây laø con
ñöôøng giaùo duïc hieäu quaû nhaát coù khaû naêng chaïm ñeán taâm
hoàn ngöôøi treû.
Trong khi giaùo duïc, ngöôøi sa-leâ-dieâng ñaõ khoâng chæ töï haøo
veà “gioïng haùt” cuûa mình, cuõng nhö nhöõng taäp luyeän maø
hoï ngaøy ñeâm lao nhoïc giaùo duïc ngöôøi treû, nhöng hôn ai
heát, nhaø giaùo duïc sa-leâ-dieâng yù thöùc hoï chæ laø nhöõng trung
gian ñeå daãn ngöôøi treû ñeán vôùi Thieân Chuùa. Xaùc tín raèng,
chæ Thieân Chuùa môùi laø chuû nhaân, chính Ngaøi môùi coù theå
laøm thay ñoåi taâm hoàn ngöôøi treû, ngöôøi sa-leâ-dieâng bieát ñeå
Thieân Chuùa haùt leân trong taâm hoàn ngöôøi treû. Ñaây chính laø
bí quyeát thaønh coâng cuûa Don Bosco vaø con caùi cuûa ngaøi
trong söï nghieäp giaùo duïc.
TRANG GIAÙO DUÏC
Laùi xe
T
Baøi vieát: NGOÏC TAÂM FMA
aïi Vieät Nam, nhaát laø nôi ñoâ thò, xe coä ngaøy
caøng nhieàu, ñuû caùc loaïi xe, nhöng tæ leä tai
naïn giao thoâng raát cao. Vaán ñeà khoâng chæ
laø laùi xe sao cho an toaøn, nhöng coøn laùi xe
theá naøo ñeå theå hieän moät ñaát nöôùc vaên minh, lòch
söï. Xin chia seû cuøng baïn moät vaøi ñieàu lòch söï veà
vieäc laùi xe.
Duø cuøng chieàu hay ngöôc chieàu, ngöôøi laùi xe lòch
söï seõ nhöôøng nhòn, khoâng laùch, khoâng laán löôùt,
khoâng ñi leo treân leà hoaëc vöôït quaù laèn möùc qui
ñònh. Khi döøng xe, caàn nhìn tröôùc, nhìn sau vaø caû
hai beân ñeå khoâng chaén loái ngöôøi khaùc vaø ñeå traùnh
gaây va queät vaøo xe.
Khi gaëp trôøi möa, ñöôøng baån, coù vuõng nöôùc, ñöøng
chaïy nhanh keûo seõ baén baån leân minh vaø ngöôøi
gaàn mình. Neáu chaïy xe ban toái, duøng ñeøn pha
ñuùng möùc ñeå khoûi laøm choùi maét ngöôøi ñi ngöôïc
chieàu.
Baám coøi khi caàn thieát ñeå khoûi laøm phieàn ngöôøi ñi
ñöôøng, hoaëc gaây oàn aøo cho nhöõng khu daân cö,
tröôøng hoïc, beänh vieän gaàn beân ñöôøng.
Tính caùch cuûa moãi ngöôøi boäc loä khaù roõ khi laùi xe.
Neáu ai ñoù maëc trang phuïc thaät ñeïp, ñi xe loaïi ñôøi
môùi, kieåu daùng hieän ñaïi maø laùi xe thieáu vaên minh,
lòch söï thì thaät tieác!
Coù dòp sang Laøo, raát hieám khi baïn nghe thaáy
ngöôøi Laøo boùp coøi inh oûi treân ñöôøng. Coù dòp sang
Myõ vaø Singapore, baïn khoâng chæ thaáy söï hieän
ñaïi, tieän ích veà heä thoáng phöông tieän giao thoâng,
baïn coøn thaáy nhöõng ngöôøi laùi xe lòch söï vaø chaáp
haønh luaät leä giao thoâng raát cao.
Ngöôøi laùi xe lòch söï seõ bieát nhöôøng nhòn, khoan
dung vôùi ngöôøi khaùc vaø toân troïng luaät giao thoâng.
Traùnh nhöõng haønh vi tuy khoâng phaïm luaät nhöng
phaïm ñeán ñaïo lyù con ngöôøi.
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
23
Baøi vieát:
NGOÏC TAÂM
FMA
BAÁT CÖÙ ÔÛ ÑAÂU VAØ KHI NAØO, BAÁT CÖÙ
ÔÛ ÑOÄ TUOÅI NAØO VAØ LAØM NGHEÀ GÌ,
KHI CON NGÖÔØI LAØM ÑIEÀU TOÁT, YEÂU
THÖÔNG, PHUÏC VUÏ VÌ LÔÏI ÍCH CUÛA
CON NGÖÔØI... TAÁT CAÛ ÑEÀU GOÙP PHAÀN
TAÏO NEÂN MOÄT VÖÔØN HOA TAÂM MUOÂN
MAÀU MUOÂN SAÉC
M
oãi loaøi hoa ñeàu coù moät teân goïi
tuøy theo maàu saéc, daùng veû vaø yù
nghóa cuûa noù. Tuy ít ngöôøi bieát
ñeán hoa taâm, nhöng noù laø moät
loaøi hoa quyù vaø yù nghóa.
HOA TAÂM
Phoebe Russell, coâ beù 5 tuoåi “nuoâi” haøng
vaïn ngöôøi lôùn. Töø ngaøy 18 thaùng 3 naêm 2010,
tin naøy nhanh choùng loan ñi töø thaønh phoá
San Francisco- Myõ vaø ñeán raát nhieàu nôi khaùc.
Coâ beù Russell ñaùng yeâu baét ñaàu ñöôïc nhieàu
ngöôøi bieát ñeán vaø caûm phuïc vì taám loøng thieát
tha yeâu ngöôøi ngheøo cuûa coâ.
Caâu chuyeän khôûi ñi töø moät laàn ñi ngang qua
moät ngöôøi ngheøo phaûi caàm taám bieån xin aên,
coâ beù Russell thaéc maéc: “Taïi sao ngöôøi ñaøn
oâng ñoù troâng buoàn theá? Taïi sao oâng laïi phaûi
caàm moät taám bieån vaø ñöùng döôùi ñöôøng?”.
Russell hoûi coâ giaùo Kathleen Albert, tröôøng
maãu giaùo With Care veà nhöõng thaéc maéc ñoù.
Coâ giaùo giaûi thích raèng hoï laø nhöõng ngöôøi
khoâng may laâm vaøo tình traïng khoù khaên. Hoï
khoâng ñuû tieàn ñeå mua thöùc aên vaø quaàn aùo
aám.
Russell noùi vôùi coâ giaùo: “Con muoán goùp tieàn
ñeå giuùp nhöõng ngöôøi ñoùi”.
Tröôùc taám loøng thöông ngöôøi ngheøo vaø söï
khaúng khaùi cuûa Russell, coâ giaùo Albert ñaõ
giuùp em vieát thö göûi tôùi 150 gia ñình baïn beø,
tröôøng hoïc vaø haøng xoùm vôùi nhöõng lôøi chaân
thaønh: “Caùc gia ñình vaø caùc baïn thaân meán...
Döï aùn cuûa toâi laø nhaèm quyeân thaät nhieàu tieàn
cho Ngaân haøng thöïc phaåm San Francisco.
Hoï caàn tieàn. Toâi giuùp hoï baèng caùch gom voû
lon soda. Xin caùc baïn giuùp ñeå daønh nhöõng
voû lon ñoù vaø mang tôùi tröôøng maãu giaùo With
Care”.
Trong voøng 2 thaùng, toång soá tieàn Russell
löôïm ve chai vaø quyeân goùp laø 3.736,30 USD,
ñuû ñeå lo böõa tröa cho 17.800 ngöôøi ngheøo ôû
thaønh phoá San Francisco.
24
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
Vöôøn
hoa taâm
Vui ñuøa beân con caùi
Nhaø nguyeän cuûa coäng ñoaøn Taizeù - Phaùp
Coøn beù theá maø ñaõ bieát nghó ñeán ngöôøi khaùc vaø laøm ñöôïc chuyeän
lôùn, chaéc haún coâ beù ñaõ haáp thuï ñöôïc moät neàn giaùo duïc raát toát töø
cha meï, thaày coâ vaø nhieàu ngöôøi khaùc.
Hoa taâm, hoa nhaân aùi cuûa coâ beù 5 tuoåi “nuoâi” haøng vaïn ngöôøi
lôùn ñaõ, ñang vaø seõ thöùc tænh bieát bao ngöôøi chæ bieát nghó, bieát lo
cho baûn thaân.
MOÄT LOAØI HOA TAÂM
Soáng trong xaõ hoäi thöïc teá vaø thöïc duïng hoâm nay, coù taám loøng
chung, bieát nghó ñeán vieäc chung, bieát soáng cho ngöôøi khaùc,
chaúng deã chuùt naøo.
Coù nhöõng con ngöôøi xem ra ñi ngöôïc doøng vôùi thôøi ñaïi, hoï soáng
moät loái soáng khaùc loái soáng vaø vaên hoùa theá gian. Hoï theo Chuùa
Gieâsu caùch trieät ñeå, töï nguyeän soáng ñoäc thaân vì Nöôùc Trôøi,
khoâng maøng tôùi tieàn taøi, ñòa vò, danh voïng, chöùc quyeàn. Hoï daønh
caû cuoäc ñôøi ñeå soáng cho ngöôøi khaùc, ñaëc bieät cho treû em, cho
ngöôøi ngheøo, ngöôøi beänh taät, ngöôøi laïc höôùng, vaát vöôûng, khoâng
choã töïa nöông.
Ñoù laø nhöõng ngöôøi thaùnh hieán, tu só chieâm nieäm, hoaït ñoäng
TRANG GIAÙO DUÏC
toâng ñoà, caùc hoäi vieân tu hoäi ñôøi, hieäp hoäi toâng ñoà...Hoï
soáng thaät bình dò, khieâm toán, daán thaân phuïc vuï taïi tröôøng
hoïc, beänh vieän, traïi cuøi, vieän moà coâi, nhaø döôõng laõo, maùi
aám tình thöông... Coù nhöõng vò rôøi boû queâ höông, ra ñi
truyeàn giaùo treân caùc tuyeán ñaàu taïi vuøng saâu, vuøng xa ñeå
ñem chaân lyù, tình thöông cho moïi ngöôøi. Coù nhöõng ñan
só chuyeân chaêm caàu nguyeän, ñoùng goùp thuaàn tuùy thieâng
lieâng ñeå ñem phuùc laønh cuûa Thieân Chuùa cho toaøn theá giôùi.
Thaùng 9 naêm 2000, nhoùm Phoùng vieân treû cuûa tuaàn baùo
“Coâng giaùo & Daân toäc” ñaõ laøm moät cuoäc thaêm doø dö luaän
cuûa giôùi treû Coâng giaùo, töø 18 ñeán 30 tuoåi veà ñôøi soáng tu
trì, goàm 350 phieáu vôùi 19 caâu hoûi. Keát quaû laø söï ñaùnh giaù
raát cao. Moät vaøi ñaùnh giaù tieâu bieåu nhö sau:
-- 77,8% cho raèng ñôøi soáng tu trì laø moät aân hueä Chuùa
ban ñeå phuïc vuï tha nhaân.
-- 62,6% thaáy nôi ñôøi soáng tu trì moät cuoäc soáng khieâm
toán, giaûn dò.
-- 66,9% thaáy ñöôïc nôi caùc tu só taám göông daán thaân
phuïc vuï queân mình.
Baäc soáng ñôøi thaùnh hieán laø moät loaøi hoa taâm cao ñeïp.
Theá giôùi hoâm nay caàn bieát bao nhöõng con ngöôøi phuïc vuï
voâ vò lôïi naøy.
Ôn goïi thaùnh hieán, tu trì laø moät phuùc laønh cuûa Chuùa ban
cho caù nhaân, cho gia ñình, cho giaùo hoäi vaø xaõ hoäi. Trong
gia ñình coâng giaùo, cha meï haõy giuùp con caùi hieåu bieát,
kinh troïng, caàu nguyeän, khuyeán khích ôn goïi tu trì. Neáu
gia ñình coù nhöõng ngöôøi con toû daáu coù ôn keâu goïi soáng
baäc thaùnh hieán, cha meï haõy vun troàng, taïo ñieàu kieän cho
con bieát quaûng ñaïi ñaùp laïi ôn goïi ñaëc bieät vaø cao ñeïp naøy.
VÖÔØN HOA TAÂM
Khoâng chæ coù coâ beù Phoebe Russell, coâ beù 5 tuoåi “nuoâi”
haøng vaïn ngöôøi lôùn. Khoâng chæ nhöõng ai soáng ñôøi thaùnh
hieán môùi coù hoa taâm. Trong moãi chuùng ta, ai cuõng coù
nhöõng haït gioáng toát cuûa loaøi hoa taâm.
Coù theå vì cuoäc soáng taát baät, vì lo côm, aùo, gaïo, tieàn, maø
maûnh ñaát taâm hoàn ta ra hoang taøn, khoâ cöùng. Teû nhaït
bieát maáy neáu ngöôøi ta soáng caïnh nhau, beân nhau, maø
khoâng soáng vì nhau, cho nhau. Coù taám loøng phuïc vuï vaø
yeâu thöông seõ xoa dòu noãi ñau vaø gaén keát moïi ngöôøi ñeán
gaàn nhau hôn.
Cha meï caû ñôøi hy sinh cho con caùi. Con caùi hieáu thaûo,
vaâng lôøi, sôùm hoâm phuïng döôõng cha meï.
Thaày coâ giaùo mieät maøi treân giaûng ñöôøng vì nhöõng maùi
ñaàu xanh.
Anh chieán só chieán ñaáu vì loøng yeâu toå quoác.
Nguyeân thuû quoác gia, laõnh ñaïo caùc caáp, taát caû nhaèm ích
cho toå quoác, cho ñoàng baøo.
Caùc nhaø baùc hoïc mieät maøi, haêng say laøm vieäc ñeå coáng
hieán nhöõng nghieân cöùu cho khoa hoïc nöôùc nhaø, cho neàn
vaên minh nhaân loaïi.
Caùc baùc só, y taù khoâng ngôi nghæ vì noãi ñau cuûa beänh
nhaân.
Ngöôøi lao coâng queùt ñöôøng töø saùng sôùm.
Coâng nhaân caùc ngaønh ngheà chaêm chæ laøm vieäc ñeå phuïc
vuï, ñaùp öùng nhu caàu ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân.
... Baát cöù ñoä tuoåi naøo, baát kyø ôû ñaâu, laøm ngheà gì, khi con
ngöôøi laøm ñieàu toát, yeâu thöông, phuïc vuï vì lôïi ích cuûa
con ngöôøi... taát caû seõ goùp phaàn taïo neân moät vöôøn hoa
taâm muoân maàu, muoân saéc.
Trung thaønh
Phuïc vuï
M
oät vò hoaøng ñeá huøng maïnh vöôït qua
sa maïc meânh moâng vôùi ñoaøn tuyø
tuøng. Hoï chaäm raõi daét theo nhöõng
con laïc ñaø chaát ñaày ngoïc ngaø chaâu
baùu treân löng.
Giöõa cuoäc haønh trình, moät con laïc ñaø trong ñoaøn
ñaõ guïc ngaõ döôùi caùi noùng cheát ngöôøi cuûa vuøng sa
maïc. Con vaät khoán khoå aáy ñaõ khoâng theå göôïng
daäy noåi ñöôïc nöõa. Chieác tuùi da ñöïng vaøng ngoïc
laên loâng loác vaø raùch toaïc khi chaïm vaøo moät ñuïn
caùt lôùn. Taát caû vaøng baïc, ngoïc ngaø chaâu baùu
vaêng ra tung toeù treân maët bieån caùt roäng.
Vò hoaøng ñeá khoâng muoán cuoäc haønh trình mình
bò chaäm laïi, hôn nöõa oâng chaúng coøn chieác tuùi naøo
khaùc, vaø caùc con laïc ñaø laïi chaúng theå chaát theâm
baát cöù thöù gì treân löng bôûi chuùng ñaõ taûi quaù söùc
roài. Vò hoaøng ñeá khoaùt tay veû haøo phoùng, cho
pheùp nhöõng caän thaàn vaø nhöõng ngöôøi phuïc vuï
trong ñoaøn tuyø söùc nhaët laáy nhöõng vieân ngoïc,
vaøng baïc vaø caát giöõ cho rieâng mình.
Leänh vöøa ban haønh, caùc chaøng trai trong ñoaøn
laên xaû treân ñoáng cuûa caûi quyù giaù, suïc saïo caùch
noùng naûy trong loøng bieån caùt nhöõng haït ngoïc,
nhöõng thoûi vaøng, vaø caû nhöõng haït kim cöông nhoû
beù. Trong khi ñoù, vò hoaøng ñeá vaãn laàm luõi böôùc ñi
trong sa maïc.
Tuy nhieân, Hoaøng ñeá cuõng nhaän ra döôøng nhö
coù ai ñoù ñang böôùc phía sau mình. Quay laïi, vò
hoaøng ñeá nhaän ra ñoù laø moät trong soá nhöõng caän
thaàn treû cuûa oâng. Anh ñang saûi böôùc hoái haû phía
sau vôùi moà hoâi nheã nhaïi. Hoaøng ñeá hoûi: “Ngöôi
khoâng döøng laïi ñeå thu nhaët chuùt vaøng baïc naøo
sao?”
Chaøng trai ñaõ traû lôøi caùch töï haøo vaø ñaày xaùc tín:
“Taâu beä haï, thaàn ñi theo vua cuûa haï thaàn”.
Söù ñieäp cho baïn
Phuïc vuï cho Thieân Chuùa thì quyù giaù hôn moïi giaù
trò khaùc cuûa traàn gian
Baùc noâng daân chaân laám, tay buøn, ñoå moà hoâi treân caùnh
ñoàng ñeå cung caáp löông thöïc cho ngöôøi ngöôøi.
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
25
FERRERO BRUNO
Chuyeån ngöõ:
NGOÏC YEÁN FMA
NGÖÔØI GIAØU COÙ KHOÂNG PHAÛI LAØ KEÛ COÙ
NHIEÀU CUÛA CAÛI TAØI SAÛN, NHÖNG LAØ
NGUÔØI ÑAÕ CHO ÑI NHIEÀU HÔN. AI COÙ
KHAÛ NAÊNG CHO ÑI CHÍNH MÌNH, ÑOÙ
MÔÙI LAØ NGÖÔØI THÖÏC SÖÏ GIAØU COÙ
CAÙI TRAÙP
BAÛO VAÄT
M
oät ngöôøi noâng daân trong khi ñang ñaøo
gieáng treân caùnh ñoàng cuûa mình. Sau
nhieàu giôø ñaøo bôùi, oâng ta vôù ñöôïc moät
baûo traùp choân giaáu döôùi loøng ñaát saâu. Môû
naép traùp, oâng ngôõ ngaøng nhìn thaáy ñieàu caû ñôøi oâng
chöa heà daùm nghó ñeán. Trong traùp, khoâng bieát bao
nhieâu chaâu baùu ñang toaû saùng röïc rôõ. Nhöõng haït kim
cöông, nhöõng ñoàng tieàn vaøng, nhöõng ñoà nöõ trang ñeïp
saéc saûo, nhöõng voøng caåm thaïch, ngoïc trai, baûo thaïch
chen chuùc nhau nhö muoán nhaûy ra khoûi caùi traùp ñang
chöùa ñöïng chuùng.
Sau nhöõng giaây phuùt ngôõ ngaøng ñaàu tieân, ngöôøi noâng
daân ngoài yeân laëng chieâm ngaém chieác baûo traùp. Trong
khi ngaém nhìn taát caû söï giaàu coù chöùa ñöïng trong ñoù,
oâng thaàm nghó ñaây ñuùng laø moät moùn quaø cuûa Thieân
Chuùa. Nhöng nhaát ñònh baûo traùp naøy khoâng daønh rieâng
cho oâng vì noù quaù nhieàu ñoái vôùi thaân phaän cuûa moät
noâng daân ñôn sô chaát phaùc nhö oâng. Thöïc söï oâng ñaõ
caûm thaáy raát haïnh phuùc ñeå laøm luïng treân maûnh ñaát
cuûa toå tieân vaø laø cuûa chính oâng. Coøn nhöõng thöù naøy
quaû thaät ñaõ vöôït quaù taàm suy töôûng cuûa oâng.
Khoâng caàn suy nghó laâu, ngöôøi noâng daân cho baûo traùp
leân chieác xe boø nhoû tieán nôi Thieân Chuùa truù nguï ñeå traû
laïi noù cho Ngaøi. Treân ñöôøng ñi, oâng ta gaëp moät phuï nöõ
ñang ngoài khoùc beân veä ñöôøng. Nhöõng ñöùa con cuûa baø
ñang ñoùi laû, vaø caû nhaø baø saép laâm vaøo tình traïng maøn
trôøi chieáu ñaát vì khoâng coù tieàn traû nhaø troï. Ngöôøi noâng
TRANG GIAÙO DUÏC
daân caùm caûnh tröôùc noãi khoå ñau cuûa ngöôøi phuï
nöõ, oâng nghó Thieân Chuùa chaéc cuõng chaúng keo
kieät tröôùc tình traïng cuûa baø. Theá roài, oâng boác moät
naém nhöõng ñoàng tieàn vaøng vaø kim cöông trao cho
ngöôøi phuï nöõ ñeå baø giaûi quyeát vaán ñeà.
Ñi xa theâm moät chuùt, ngöôøi noâng daân laïi gaëp moät
moät chieác xe ngöïa döøng treân ñöôøng. Con ngöïa ñaõ
cheát guïc do giaø nua vaø kieät söùc, coøn ngöôøi ñaùnh
xe thì ngoài döïa vaøo thuøng xe, daùng veû thieåu naõo,
thaát voïng. OÂng ta ñaõ kieám soáng chæ baèng vieäc chôû
thueâ haøng cho ngöôøi daân trong laøng, nhöng giôø
ñaây, chaúng coøn ngöïa ñeå keùo, maø oâng laïi chaúng coù
tieàn ñeå mua moät con ngöïa khaùc. Ngöôøi noâng daân
ñaõ töøng traûi qua nhöõng phuùt khoù khaên thieáu thoán
nhö theá, neân oâng thaáu hieåu taâm traïng cuûa ngöôøi
ñaùnh xe. Khoâng maát giôø suy nghó laâu la, oâng trao
moät naém tieàn ñuû ñeå mua moät con ngöïa môùi cho
ngöôøi ñaùnh xe.
Khoaûng nöûa ñeâm, ngöôøi noâng daân ñeán moät ngoâi
laøng kia. Toäi nghieäp daân laøng vì töø maáy böõa tröôùc,
moät ngoïn löûa buøng chaùy do söï baát caån cuûa ai ñoù
ñaõ thieâu ruïi haàu nhö hoaøn toaøn ngoâi laøng. Khoâng
coøn nhaø ñeå ôû, taát caû moïi ngöôøi giaø, treû, lôùn, beù
phaûi nguû ngoaøi ñöôøng. Ngöôøi noâng daân qua ñeâm
vôùi hoï, vaø saùng hoâm sau, tröôùc khi leân ñöôøng oâng
ñaõ ñeå laïi soá vaøng ngoïc taïm ñuû ñeå ngöôøi daân coù
theå taùi thieát laïi ngoâi laøng.
Roài ngöôøi noâng daân laïi tieáp tuïc cuoäc haønh trình
cuûa mình, vaø baát cöù nôi naøo oâng ñeán ñeàu coù nhöõng
söï coá khieán oâng phaûi ra tay can thieäp. Khi gaàn ñeán
nhaø cuûa Chuùa thì haàu nhö cuûa caûi trong chieác traùp
chaúng coøn gì ngoaøi moät vieân kim cöông duy nhaát.
Nhöng noù cuõng khoâng toàn taïi laâu vì chính luùc aáy
ngöôøi noâng daân ngaõ beänh. OÂng ñöôïc gia ñình kia
ñoùn nhaän vaø chaêm soùc. Ñeå caùm ôn hoï, oâng ñaõ
trao taëng hoï vieân kim cöông cuoái cuøng ñeå ñeàn ôn,
ñaùp nghóa.
Luùc naøy, böôùc chaân vaøo nhaø Thieân Chuùa oâng chôït
boái roái vì chieác baûo traùp hoaøn toaøn troáng roãng. Vöøa Tình baïn chaân
thaáy Ngaøi böôùc ra, ngöôøi noâng daân laép baép ñònh thaät laø moät kho
taøng quyù giaù
phaân traàn veà nhöõng gì ñaõ xaûy ra, nhöng Thieân
maø ta khoâng
Chuùa noùi vôùi oâng: “Toát quaù, anh ñaõ ñeán ñaây roài,
theå naøo ngaãu
anh baïn! Ta ñaõ ñeán nhaø anh ñeå noùi vôùi anh moät nhieân tìm thaáy
ñieàu quan troïng nhöng khoâng gaëp. Xem naøy,
doïc ñöôøng
trong caùnh ñoàng nhaø anh coù choân moät kho taøng.
Haõy tìm kieám noù xem, vaø neáu tìm thaáy, anh haõy
Voâ danh
chia seû kho taøng naøy cho nhöõng ai caàn ñeán noù.”
NHÖÕNG CHÆ DAÃN SÖ PHAÏM
Kinh nghieäm aån giaáu trong caâu chuyeän
Ngöôøi noâng daân tìm ñöôïc kho baùu, noù laø cuûa anh
vaø anh coù quyeàn caát giöõ ñeå söû duïng cho caù nhaân
vaø gia ñình mình. Nhöng khoâng, ngöôøi noâng daân
haøi loøng veà cuoäc soáng hieän taïi vaø khoâng thaáy caàn
phaûi coù theâm cuûa caûi. Chính vì theá, anh ñaõ khoâng
nhaän cuûa “nhöng khoâng” ñoù laø cuûa mình, vaø cuõng
roäng tay ban phaùt cho nhöõng ngöôøi ñang caàn noù.
Anh thöïc söï laø ngöôøi giaàu coù.
“Ngöôøi giaàu khoâng phaûi laø keû coù nhieàu cuûa caûi,
nhöng laø ngöôøi ñaõ cho ñi nhieàu hôn. Ai coù khaû
naêng cho ñi chính mình seõ laø ngöôøi thöïc söï giaàu
coù”.
Thieân Chuùa ñaõ ban cho con ngöôøi nhöõng kho baùu
vaät chaát vaø tinh thaàn. Nhöõng “cuûa caûi” naøy ñöôïc
söû duïng nhaèm möu ích chung cho nhaân loaïi. Tuy
nhieân khoâng ít ngöôøi ñaõ “chieám duïng” nhö cuûa
rieâng mình.
Gôïi yù ñoái thoaïi
1. Taïi sao ngöôøi noâng daân laïi quyeát ñònh trao laïi
cho Thieân Chuùa kho baùu maø oâng ñaõ tìm thaáy
trong thöûa ruoäng, thay vì giöõ laïi cho chính
mình?
2. Ngöôøi noâng daân ñaõ gaëp ai treân ñöôøng ñi. OÂng
ñaõ laøm gì vôùi hoï? Taïi sao?
3. OÂng ñaõ laøm gì vôùi vieân kim cöông duy nhaát
coøn laïi?
4. Ñieàu gì ñaõ xaûy ra khi ngöôøi noâng daân ñeán nhaø
Thieân Chuùa? Taïi sao Thieân Chuùa laïi trao cho
oâng kho baùu naøy?
5. Bao nhieâu ngöôøi ñaõ thoaùt caûnh khoù khaên vôùi
söï giuùp ñôõ cuûa ngöôøi noâng daân? Tröôøng hôïp
neáu oâng ta khoâng phaân phaùt cuûa caûi ñoù cho ai
khaùc, ñieàu gì seõ xaûy ra?
6. Thieân Chuùa ñaõ trao ban cho ngöôøi noâng daân
kho baùu ñeå oâng coù theå giuùp ñôõ ngöôøi khaùc.
Ñaâu laø kho baùu maø Ngaøi uyû thaùc cho baïn ñeå
baïn coù theå giuùp ñôõ ñoàng loaïi?
Hoaït ñoäng
1. Lieät keâ moät loaït nhöõng vaán ñeà maø con ngöôøi
treân theá giôùi ñang ñoái dieän vaø nhöõng caùch giaûi
quyeát cuï theå caùc vaán ñeà. Choïn ra moät giaûi
phaùp khaû thi cho moãi tình huoáng noåi leân. Moãi
giaûi phaùp naøy ñöôïc ghi treân giaáy vaø cho vaøo
moät caùi hoäp, töôïng tröng cho caùi traùp chaâu
baùu. Chieác hoâïp naøy ñaët giöõa nhoùm, moãi hoïc
sinh leân ruùt moät tôø giaáy trong hoäp, ñoïc leân cho
moïi ngöôøi nghe thaáy, nhö theå Thieân Chuùa ban
cho mình khaû naêng giaûi quyeát vaán ñeà cuï theå
naøy. Sau ñoù, moãi em seõ vieát moät caâu chuyeän
nhoû veà vaán ñeà mình ñöôïc trao, trong ñoù baûn
thaân caùc em laø nhaân vaät chính.
2. Caùc hoïc sinh ghi treân giaáy nhöõng khaû naêng toát
ñeïp maø caùc em ñaéc thuû. Sau ñoù, giaùo lyù vieân
cho caùc baïn khaùc noùi veà khaû naêng vaø nhöõng
ñieàu toát ñeïp maø caùc baïn nhìn thaáy nôi em. Söï
höôùng daãn cuûa giaùo lyù vieân seõ giuùp caùc em
nhaän bieát laãn nhau toát hôn.
Kinh Thaùnh keå laïi
Ñoïc ñoaïn Kinh thaùnh veà chaøng thanh nieân giaàu coù.
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
27
TRANG GIAÙO DUÏC
Baøi vieát:
HAÛI ÑAÊNG SDB
SÖÏ CAO CAÛ CUÛA
PHUÏC VUÏ
“NGUYEÂN LYÙ PHUÏC VUÏ LAØ NEÀN TAÛNG TRONG GIAÙO
HUAÁN LUAÂN LYÙ CUÛA CHUÙA GIEÂ-SU, MOÄT NGUYEÂN LYÙ
PHOÅ QUAÙT, ÑÖÔÏC AÙP DUÏNG TRONG MOÏI LAÕNH VÖÏC
ÑÔØI SOÁNG... NGUYEÂN LYÙ NAØY ÑAËC BIEÄT AÙP DUÏNG
CHO NHÖÕNG AI ÑANG PHUÏC VUÏ HOÄI THAÙNH”
(Raniero Cantalamessa)
Neân nhö Thaøy Gieâ-su trong söï phuïc vuï khieâm toán
N
aêm naêm tröôùc ñaây, khi sinh
soáng vaø laøm vieäc taïi Taân Haø
- Baûo Loäc, toâi coù moät kinh
nghieäm quyù cho söù maïng phuïc
vuï cuûa mình.
Vaøo moät ngaøy ñeïp trôøi, toâi ñöôïc tieáp sô Beà
treân Giaùm tænh cuûa moät hoäi doøng ñeán thaêm.
Ñi beân sô, toâi coù dòp giôùi thieäu vaø chia seû
nhöõng coâng vieäc maø coäng ñoaøn chuùng toâi
ñang thöïc hieän. Khi nhìn nhöõng baïn treû
daân toäc thieåu soá ñang ngoài hoïc may, ñan
len, cuõng nhö söûa xe, goø haøn, sô noùi moät
caâu maø ñeán luùc naøy toâi coøn nhôù roõ: “Khoâng
hieåu taïi sao mình laïi phaûi vaát vaû, khoå sôû ñoái
vôùi nhöõng em naøy nhæ? Sao mình cöù phaûi
maát thôøi gian, maát tieàn baïc ñeå chieâu moä,
keâu môøi chuùng hoïc vaø laøm vieäc?” Caû hai
chuùng toâi nhìn nhau cöôøi nhö ngôõ ngaøng,
ngaïc nhieân, nhöng cuõng chôït nhaän ra giaù
trò cao caû cuûa nhöõng vieäc mình ñang laøm
cho caùc baïn treû ñoù.
Baïn thaân meán,
Theo Saint Exupery: “Con ngöôøi chæ trôû
neân cao caû khi hoï xaû thaân cho moät caùi gì
lôùn hôn laø baûn thaân”. Nhöng nhö theá naøo laø
cao caû? Thoâng thöôøng, ngöôøi ta ñònh nghóa
söï cao caû baèng nhöõng khaùi nieäm cuûa tieàn
baïc, quyeàn löïc, theá giaù vaø ñòa vò. Neáu baïn
coù theå ñoøi buoäc ngöôøi khaùc cung phuïng
mình, baïn ñaõ thaønh ñaït, cao caû. Trong khi
ñoù, Ñöùc Gieâ-su laïi löôïng ñònh söï cao caû qua
ngoân ngöõ cuûa phuïc vuï chöù khoâng phaûi ñòa
vò. Ngaøi xaùc ñònh söï cao caû cuûa baïn baèng
soá ngöôøi ñöôïc baïn phuïc vuï, chöù khoâng
phaûi bao nhieâu ngöôøi ñaõ phuïc vuï baïn. “Ai
muoán laøm lôùn giöõa anh em thì phaûi laøm
ngöôøi phuïc vuï anh em.” (Mc 10,43b).
Coù raát nhieàu cuoán saùch vieát veà thuaät laõnh
ñaïo, nhöng khoâng maáy cuoán vieát veà thuaät
phuïc vuï. Ai cuõng thích laõnh ñaïo, khoâng ai
thích laøm toâi tôù. Chuùng ta muoán laøm töôùng
hôn laøm lính. Theá maø Ñöùc Gieâ-su laïi muoán
trôû neân moät toâi tôù. Ñoù laø danh xöng Ngaøi töï
goïi mình. Hình aûnh cuùi xuoáng röûa chaân cho
nhöõng hoïc troø trong böõa Tieäc Ly (Ga 13,1215) laø baèng chöùng soáng ñoäng vaø roõ neùt
nhaát cho nhöõng giaùo huaán, tö töôûng cuûa
Ngaøi veà ñieàu naøy... Maët khaùc, Ngaøi khoâng
chæ röûa chaân cho Gioan, caäu hoïc troø yeâu,
maø Ngaøi coøn röûa caû hai ñoâi chaân haùm danh,
vuï lôïi cuûa anh em Gia-coâ-beâ, ñoâi chaân heøn
nhaùt cuûa Pheâ-roâ vaø nhaát laø ñoâi chaân phaûn
boäi cuûa Giu-ña.
28
Maãu göông phuïc vuï cuûa Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ
ñaõ ñöôïc Don Bosco, moät trong raát nhieàu
caùc moân ñeä cuûa Ngaøi baét chöôùc:
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
“Hoài ñoù, ôû Ancoâna, bao nhieâu ngöôøi cheát vì dòch taû,
nhieàu treû em maát caû cha laãn meï. Ñaàu thaùng 8 naêm
1866, saùu em buïi ñôøi ñöôïc ñöa tôùi Nguyeän xaù Toârinoâ.
Nhöng Don Bosco ñi vaéng hoâm sau môùi veà. Khi Don
Bosco veà, chuùng nhìn thaáy ngaøi, nhöng khoâng boû muõ
chaøo ngaøi. Vôùi nuï cöôøi trìu meán, thaùnh nhaân ñaët tay treân
ñaàu chuùng vaø hoûi:
-- Caùc con coù khoûe khoâng?
------
Khoâng!
UÛa, taïi sao theá, caùc con?
Vì bò ñaøn aùp. Chuùng con muoán veà nhaø!
Bò ñaøn aùp!? Nhöng nhö theá naøo?
ÔÛ ñaây khoâng coù gì aên heát. Caùi ngöôøi ta cho aên thaät
laø toài...
-- Nhöng chaùo caùc con aên, caùc hoïc sinh khaùc cuõng
aên, caùc beà treân cuõng duøng vaø chính cha cuõng
duøng...
-- Cha thích moùn chaùo aáy thì tuøy cha, coøn chuùng con
thì...
Khoù chòu tröôùc nhöõng caâu traû lôøi thoâ loã aáy, nhöng neùt
maët Don Bosco khoâng toû ra maát bình tónh. Ngaøi bình
thaûn quay sang caùc treû khaùc ñang vaây quanh ngaøi raát
ñoâng. Coøn saùu em kia, sau khi truùt ñöôïc noãi uaát öùc, ñaõ
nhuùn vai boû ñi vaø ruùt vaøo moät goùc saân.”
Sau ñoù ngaøi gaëp rieâng töøng em. Vôùi lôøi leõ dòu daøng ngaøi
ñaõ chinh phuïc ñöôïc taâm hoàn chuùng vaø laøm cho chuùng
caûm thaáy chuùng ñöôïc yeâu meán. Roài ngaøi dòu daøng daãn
chuùng tôùi nhaø thôø, giaûi toäi cho chuùng. Nhöõng em aáy
ñaõ ñöôïc hoaùn caûi.” (Giaùo duïc theo göông Don Bosco,
Chuùng ta coù thöïc söï yeâu thöông treû em khoâng?)
Noùi ñeán ñaây, coù leõ baïn seõ noùi vôùi toâi raèng, Don Bosco
laø ngöôøi ñöôïc Thieân Chuùa phuù ban cho ñöùc tính hieàn
laønh, dòu daøng baåm sinh neân ngaøi môùi deã daøng laøm nhö
theá. Chaéc chaén khoâng phaûi nhö vaäy baïn aï! Nhö ta bieát,
Don Bosco laø ngöôøi deã noùng giaän vaø nhieät tình, höôùng
chieàu veà tính töï laäp, coù khuynh höôùng töï cao maõnh lieät,
coá chaáp theo nhöõng xaùc tín rieâng... Don Bosco ñaõ phaán
ñaáu raát nhieàu ñeå coù theå nhaãn nhòn, khieâm haï trong vieäc
giaùo duïc, höôùng daãn caùc treû em buïi ñôøi cuûa ngaøi. Giaû
nhö ngaøi haønh ñoäng theo baûn naêng cuûa con ngöôøi thì
coù leõ luùc aáy ngaøi ñaõ ñuoåi coå saùu thieáu nieân voâ ôn hoãn
xöôïc kia ra khoûi nguyeän xaù vì ôû xung quanh ngaøi coøn
raát nhieàu treû em ngoan cuõng ñoùi raùch lang thang caàn
ñöôïc ngaøi chaêm soùc. Theá nhöng Don Bosco ñaõ khoâng
laøm theá.
“Tinh thaàn phuïc vuï laø moùn quaø ñeïp nhaát Kitoâ giaùo göûi
taëng theá giôùi”. Ñoù laø noäi dung chính cuûa moät baøi giaûng
Muøa Chay maø cha Raniero Cantalamessa, tu só Phan
Sinh, ñaõ chia seû cho Giaùo trieàu Roâma. Ngaøi nhaán maïnh:
“Nguyeân lyù Phuïc vuï laø neàn taûng trong giaùo huaán cuûa
Chuùa Gieâsu. Vì theá Chuùa ñaõ noùi vôùi caùc moân ñeä: “Con
Ngöôøi ñeán ñeå phuïc vuï, chöù khoâng phaûi ñeå ñöôïc phuïc
vuï”. Phuïc vuï trôû thaønh nguyeân lyù phoå quaùt, ñöôïc aùp
duïng trong moïi laõnh vöïc ñôøi soáng: Nhaø nöôùc phaûi phuïc
vuï moïi coâng daân, coâng chöùc phuïc vuï Nhaø nöôùc, thaày
thuoác phuïc vuï beänh nhaân, thaày giaùo phuïc vuï hoïc troø...
Nguyeân lyù naøy ñaëc bieät ñöôïc aùp duïng cho nhöõng ai
ñang phuïc vuï Hoäi Thaùnh”. (Theo Zenit, 15-04-2001).
Thaät deã daøng khi yeâu thöông moät ngöôøi luoân yeâu thöông
vaø toû ra deã meán vôùi ta; cuõng vaäy, thaät deã cho ta bieát
chöøng naøo khi ta trao ban, phuïc vuï cho moät ngöôøi bieát
ñoùn nhaän trong söï ghi ôn, caûm meán. Nhöng ngöôïc laïi,
thaät khoù khaên bieát bao khi phaûi yeâu thöông keû luoân luoân
tìm caùch khích baùc, thuø gheùt ta; cuõng vaäy, laøm sao ta coù
theå trao ban, phuïc vuï cho ñöôïc moät keû maø ta bieát chaéc
chaén seõ chöûi ruûa, keùo ngaõ ta khi ta cuùi xuoáng an uûi, ñôõ
naâng haén. Theá nhöng Chuùa Gieâsu vaø Don Bosco ñaõ laøm
nhö theá vaø daïy ta raèng: khoâng coøn giaù trò gì khi ta chæ yeâu
thöông keû yeâu thöông mình; khoâng coù coâng ích chi khi ta
phuïc vuï keû saün saøng ghi ôn, phuïc vuï laïi ta.
Baïn thaân meán! Vieäc phuïc vuï trong Ki-toâ giaùo khoâng chæ
laø chuyeän daønh rieâng cho nhöõng linh muïc, tu só; caøng
khoâng phaûi laø coâng vieäc cuûa nhöõng ngöôøi thaáp keùm laøm
cho ngöôøi cao troïng hôn, nhöng laø coâng vieäc cuûa moïi
ngöôøi. Phuïc vuï trong Kitoâ giaùo laø phuïc vuï trong yeâu
thöông vaø khieâm haï. Caøng laøm lôùn caøng phaûi phuïc vuï
nhieàu. Caøng yeâu thöông, phuïc vuï nhieàu baïn seõ caøng trôû
Daáu
chaân
trong sa maïc
R
aát nhieàu caùc aån só soáng xung quanh moät doøng
suoái trong sa maïc. Moãi vò döïng leân cho mình
moät caên leàu. Hoï soáng taïi ñoù trong söï thinh
laëng thaúm saâu, trong chieâm nieäm vaø caàu nguyeän.
Moãi ngöôøi chu chaém tìm gaëp Thieân Chuùa nôi chính
mình.
Thieân Chuùa muoán ñeán gaëp hoï nhöng khoâng theå tìm
ra con ñöôøng. Taát caû nhöõng gì Ngaøi nhìn thaáy töø trôøi
cao laø nhöõng chaám nhoû caùch xa nhau trong sa maïc
meânh moâng.
Moät ngaøy kia, coù moät aån só do nhu caàu caàn thieát cuûa
mình ñaõ ñeán gaëp vò aån só khaùc. Treân neàn caùt cuûa sa
maïc löu laïi nhöõng daáu chaân môø nhaït. Vò aån só noï laøm
moät cuoäc vieáng thaêm ñeå ñaùp laïi cuoäc vieáng thaêm
cuûa vò aån só baïn, vaø nhöõng daáu chaân ñöôïc ghi ñaäm
hôn treân neàn caùt. Töø ñoù, caû caùc aån só coøn laïi cuõng
baét chöôùc vaø baét ñaàu ñeán thaêm vieáng nhau thöôøng
xuyeân hôn.
Roài moät hoâm töø trôøi cao, Thieân Chuùa ñöa maét nhìn
xuoáng sa maïc roäng meânh moâng. Ngaøi chôït nhìn
thaáy nhöõng daáu noái ñan quyeän töø caên leàu naøy ñeán
caên leàu khaùc cuûa caùc vò aån só nhö nhöõng chieác maïng
nheän. Vôùi taát caû nieàm haïnh phuùc Ngaøi noùi: “Baây giôø
ta ñaõ tìm ñöôïc con ñöôøng ñeå ñeán gaëp caùc aån só cuûa
ta!”
Söù ñieäp cho baïn
Trong khi baïn gaëp gôõ ñoàng loaïi, baïn gaëp ñöôïc Thieân
Chuùa.
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
29
+
“CON ÑÖÔØNG DAÂNG HIEÁN CUÛA
TOÂI DÖÔØNG NHÖ BÒ KHEÙP LAÏI
TRONG THÖÏC TEÁ, NHÖNG TOÂI
ÑAÕ CAÀU NGUYEÄN THAÄT NHIEÀU,
ÑAÕ PHAÁN ÑAÁU VAØ TIN VAØO KEÁ
HOAÏCH CUÛA THIEÂN CHUÙA TREÂN
CUOÄC ÑÔØI TOÂI”
Sokna
&
giaác moäng lôùn
T
oâi ngoài ñoái dieän vôùi chaøng trai 31 tuoåi, teân Sokna. Moät thanh
nieân cao lôùn, öa nhìn. Veû chaân thaønh hieän treân töøng neùt cöôøi,
neùt chuyeän troø cuûa anh. Toâi ñang baøn luaän vôùi anh veà lyù töôûng
maø anh ñang theo ñuoåi: trôû thaønh linh muïc.
Coù leõ vieäc daâng mình cho Chuùa ñaõ chaúng coù gì laï ñoái vôùi nhieàu ngöôøi.
Nhöng vôùi Sokna, ñoù laø moät söï phaán ñaáu khoâng ngöøng, moät hoàng aân
tieáp tuïc ñöôïc xaùc ñònh töøng ngaøy, hôn nöõa, noù gioáng nhö moät “pheùp laï”.
Rieâng ñoái vôùi toâi, ñaây chính laø baûn tình ca maø moät ngöôøi treû ñaõ hoaø ñieäu
traû lôøi, vöøa khi chaøng nghe tieáng hoûi thaàm thì cuûa Thieân Chuùa.
Noùi chuyeän vôùi toâi, maét Sokna ñaõ long lanh öôùt khi keå laïi töøng bieán coá
trong haønh trình ôn goïi, vaø khi ñöôïc hoûi: “Ñaâu laø ñieàu ñaàu tieân maø Sokna
seõ laøm khi trôû thaønh linh muïc”, anh traû lôøi caùch nhanh nheïn, nhö theå ñaây
laø ñieàu ñaõ ñöôïc suy nghó töø laâu: “Trong Thaùnh leã ñaàu tieân toâi seõ noùi vôùi
ngöôøi daân Campuchia: Haõy cho toâi ñöôïc yeâu ñaát nöôùc naøy, yeâu daân toäc
naøy, vì toâi cuõng laø moät ngöôøi trong caùc baïn”.
Ñeå hieåu ñöôïc taâm traïng vaø thao thöùc naøy, môøi caùc baïn ñoïc nhöõng doøng
töï thuaät veà ôn goïi cuûa Sokna.
“Toâi sinh ngaøy 25 thaùng 12 naêm 1979, trong moät gia ñình Coâng giaùo. Ba
maù toâi ñeàu laø ngöôøi Vieät, nhöng toâi laïi sinh ra vaø lôùn leân treân Vöông quoác
Campuchia. Toâi laø con trai uùt duy nhaát trong gia ñình vôùi boán chò gaùi, coù leõ
vì theá maø toâi nhaän ñöôïc tình yeâu thöông raát ñaëc bieät töø ba maù vaø gia ñình.
Töø nhoû, toâi ñaõ hoïc ñöôïc caàu nguyeän töø gia ñình, nhaát laø maù toâi. Moãi buoåi
toái chuùng toâi caàu nguyeän chung vôùi nhau trong caên nhaø nhoû
heïp cuûa laøng Svay Pa. Chính ba maù laø göông cho toâi, töø
hai ñaáng sinh thaønh, toâi hoïc hieåu veà nieàm tin veà tình
thöông, veà söï chaêm soùc gia ñình, ngöôøi khaùc. Toâi raát
hieåu gia caûnh mình. Nhaø toâi ngheøo, ñieàu naøy aûnh
höôûng voâ cuøng lôùn treân töông lai cuûa toâi. Luùc 10
tuoåi toâi môùi xin vaøo tröôøng hoïc lôùp 1, nhöng con
ñöôøng hoïc vaán cuûa toâi ñeán lôùp 3 bò döøng laïi do tình
hình xung ñoät giöõa ngöôøi Vieät vaø ngöôøi baûn xöù treân
ñaát Campuchia. Khi toâi leân 14 tuoåi, hoaøn caûnh gia
ñình cuûa toâi caøng khoù khaên ñeán noãi toâi phaûi baét
ñaàu böôn chaûi ñeå phuï giuùp gia ñình vaø nuoâi chính
baûn thaân. Toâi ñaõ laøm nhieàu ngheà, töø baùn baép luoäc,
chuoái luoäc ñeán baùn baùnh. Moãi ngaøy toâi ñi baùn
rong khaép xoùm Svay Pa, ngoâi laøng cuûa
toâi. Naêm toâi 15 tuoåi, meï noùi toâi ñi hoïc
may thì coù leõ seõ oån ñònh vaø toát hôn
cho toâi. Vaø toâi ñaõ ñi hoïc may. Saùu
naêm trong ngheà may ñaõ giuùp cuoäc
soáng toâi khaù hôn vaø toâi öôùc muoán
Sokna trong moät laàn ñeán thaêm Vieät
Nam trong dòp ñaàu heø 2011
Baøi vieát:
NGOÏC YEÁN FMA
30
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
GÖÔNG SOÁNG CHO BAÏN TREÛ
laøm vieäc thaät nhieàu ñeå giuùp ba maù bao nhieâu coù theå.
Tuy nhieân coù moät ñieàu naèm ngoaøi döï kieán töông lai cuûa
toâi, ñoù laø toâi raát thích ñi leã, thích caàu nguyeän. Maëc duø con
ñöôøng töø nhaø toâi ñeán nhaø thôø daøi 11 km, nhöng Chuùa
Nhaät naøo toâi cuõng ñeàu ñi döï leã baèng phöông tieän romook.
Naêm 1998, chính phuû xaây moät lôùp hoïc nhoû taïi xoùm laøng
Svay Pa cuûa toâi, moät laøng ñöôïc xem nhö ñieåm noùng cuûa
khaùch laøng chôi. Nhöõng ngöôøi Coâng giaùo Vieät Nam töø töø
hoïp nhau taïi lôùp hoïc naøy ñeå caàu nguyeän, vaø chaúng bao
laâu, lôùp hoïc trôû thaønh “nhaø nguyeän” cuûa xoùm. Cuõng töø
ñoù, cöù khoaûng 3 ñeán 4 tuaàn laïi coù moät linh muïc ñeán daâng
thaùnh leã cho daân laøng. Ôn goïi toâi nhen nhuùm töø ñaây.
Vieäc coù “nhaø nguyeän” cuûa xoùm laøm toâi vui laém vì coù
theå deã daøng ñeán ñeå caàu nguyeän moãi ngaøy. Taïi ñaây, toâi
tham döï phuïng vuï moãi Chuùa Nhaät duø linh muïc coù ñeán
hay khoâng, toâi cuõng tham gia nhoùm ca ñoaøn, thaêm vieáng
nhöõng ngöôøi beänh trong xoùm, chuùng toâi ruû nhau queùt doïn
nhaø nguyeän, sinh hoaït nhoùm.
Toâi caûm nhaän Thieân Chuùa vaø Giaùo Hoäi hieän dieän caùch höõu
hình trong xoùm toâi cho duø xoùm aáy chöa laø moät giaùo xöù. Töø
nieàm vui ñôn sô cuûa baûn thaân vôùi nhöõng hoaït ñoäng ñaïo
giaùo, vaø nieàm mô öôùc coù moät linh muïc cuûa xoùm, ñaõ khieán
toâi suy nghó veà ôn goïi. Tuy nhieân, hôn ai heát, toâi hieåu raèng
ñoù chæ laø mô öôùc raát khoù thöïc hieän vì nhieàu lyù do:
-- Toâi ñaõ coù ngöôøi yeâu vaø toâi cuõng coù nhieàu baïn beø.
-- Gia ñình toâi ngheøo laém, toâi coù traùch nhieäm giuùp ñôõ
ba maù vaø gia ñình.
-- Toâi khoâng coù söùc khoeû toát.
-- Cuoái cuøng, toâi cho lyù do saép keâ ra ñaây laø nghieâm
troïng nhaát: toâi ñaõ 22 tuoåi vaø môùi chæ hoïc lôùp 3 thoâi.
Con ñöôøng daâng hieán cuûa toâi môû ra trong taâm töôûng vaø
döôøng nhö bò kheùp chaët tröôùc thöïc teá. Nhöng töø ñaùy loøng
toâi, khaùt voïng hieán daâng khoâng nguû yeân, vaø toâi chæ bieát
caàu nguyeän, caàu nguyeän thaät nhieàu tröôùc thaäp giaù Chuùa
Gieâsu trong nhaø nguyeän cuûa xoùm toâi.
Toâi noùi vôùi Chuùa Gieâ-su treân thaäp giaù khoâng bieát bao laàn
raèng: “Neáu Chuùa yeâu con, choïn con thì xin Chuùa haõy laøm
cho con moät ñieàu gì ñi”. Toâi ñaõ daønh raát nhieàu giôø ñeå caàu
nguyeän, suoát moät naêm trôøi. Cho duø döôøng nhö caùnh cöûa
töông lai khoâng maáy lung lay, nhöng coõi loøng toâi bình an
trôû laïi vaø toâi ñaõ quyeát ñònh ñi theo lyù töôûng maø Chuùa môøi
goïi daãu con ñöôøng ñi nhieàu thöû thaùch. Toâi tin Chuùa Gieâ-su
Thaäp Giaù cho toâi söùc maïnh ñeå tieán böôùc.
Tröôùc tieân, toâi taâm söï vôùi ngöôøi yeâu veà öôùc mô cuûa mình
vaø chuùng toâi ñaõ nheï nhaøng chia tay. Toâi bieát mình ñaõ phaûi
coá gaéng theá naøo ñeå ñi ñeán söï döùt khoaùt naøy. Tieáp theo,
toâi quyeát ñònh nghæ vieäc taïi haõng may vaø noùi vôùi ba maù veà
öôùc voïng cuûa mình. Thaät laï luøng, vöøa khi toâi xin pheùp thì
ngay laäp töùc, maù toâi oaø khoùc vaø khoùc thaät nhieàu. Trong
nöôùc maét, maù toâi noùi ñaõ caàu nguyeän cho toâi coù ôn goïi töø
laâu roài, vaø maù ñaõ khoâng naûn chí trong öôùc nguyeän ñoù. Chæ
tieác moät ñieàu laø toâi ñaõ khoâng hieåu heát taám loøng cuûa maù.
“toâi thaéng cuoäc”: OÂng ñaõ chaáp nhaän cho toâi vaøo hoïc
cuøng ñaùm treû lôùp 6. So vôùi hoïc sinh trong lôùp, toâi thaät to
lôùn khieán nhieàu ngöôøi cöù ngôõ toâi laø thaøy giaùo cuûa lôùp. Vaø
toâi ñaõ coá gaéng bieát bao ñeå coù theå theo kòp caùc em nhoû.
Ngaøy 3 thaùng 9 naêm 2001 laø ngaøy yù nghóa vaø ñaùng nhôù
trong lòch söû ñôøi toâi: toâi ñöôïc nhaän vaøo “Chuûng vieän”. Coù
bao giôø moät chaøng trai 22 tuoåi, hoïc lôùp 6 ñöôïc trôû thaønh
“Chuûng sinh”?!!!
Trong loøng toâi, nieàm vui hoaø chung vôùi noãi sôï haõi vì ngôõ
ngaøng tröôùc keá hoaïch kyø dieäu cuûa Chuùa, vì nhöõng khoù
khaên lôùn lao maø toâi ñang ñoái dieän. Ñeâm tröôùc khi leân
ñöôøng toâi khoâng sao chôïp maét vì coøn bò “choaùng” tröôùc
nhöõng aân hueä lôùn lao mình laõnh nhaän nhöng khoâng.
Toâi tin vaøo keá hoaïch cuûa Thieân Chuùa treân cuoäc ñôøi toâi.
Maëc daàu coù nhieàu khoù khaên trong hoïc taäp nhöng toâi vaãn
thích ñi hoïc. Toâi cöù theá nhaém thaúng tôùi ñích maø tieán tôùi.
Toâi töø boû caû troø chôi ru-bíc öa thích ñeå coù nhieàu thôøi gian
boài döôõng kieán thöùc vaø ñeå coù theå hoïc toát hôn.
Naêm 2007, khi ñöôïc 28 tuoåi, toâi hoïc xong lôùp 12, vaø toâi
ñaõ heùt leân vì vui söôùng trong ngaøy aáy. Toâi gaëp cha linh
höôùng vaø ngaøi khuyeân toâi neân tieáp tuïc hoïc Ñaïi hoïc Trieát.
Ngaøy 15 thaùng 6 naêm 2011 tôùi ñaây toâi seõ hoaøn thaønh 4
naêm trieát hoïc.
Toâi vaãn thöôøng noùi: Cuoäc soáng ñaõ luoân mæm cöôøi vôùi toâi.
Toâi bieát tröôùc maét toâi haønh trình vaãn coøn daøi, phaûi ñi tieáp,
vaø toâi xaùc tín mình ñaõ khoâng ñi moät mình, beân caïnh toâi
coù Chuùa Gieâsu, coù Giaùo Hoäi, coù nhöõng anh chò em cuøng
chung soáng treân ñaát nöôùc Campuchia.
Nhìn laïi, toâi thaáy mình ñaõ vöôït qua moät soá khoù khaên. Toâi
cuõng khaùm phaù ra ñoäng löïc giuùp toâi vöôït khoù chính laø vì
toâi muoán yeâu meán Chuùa thaät nhieàu, toâi muoán Chuùa laø
ñieåm töïa cuoäc ñôøi toâi, vì toâi yeâu ngaøy Chuùa Nhaät, ngaøy
maø nhaø nguyeän trong xoùm toâi coù thaùnh leã, vaø vì toâi quaù
yeâu cuoäc soáng naøy.
Toâi tieáp tuïc hoïc: hoïc “caàu nguyeän” ñeå gaàn Chuùa hôn,
hoïc “yeâu” ñeå bieát phuïc vuï, hoïc “hieåu” ñeå bieát chia seû vôùi
ngöôøi khaùc vaø hoïc “cho” ñeå bieát ñoàng yù cho Thieân Chuùa
söû duïng cuoäc ñôøi mình nhö Ñöùc Maria: “Naøy toâi laø toâi tôù
Chuùa. Xin haõy laøm nôi toâi ñieàu Chuùa muoán”.
Toâi bieát giöõa hai daân toäc Vieät Nam vaø Campuchia vaãn
coøn ñoù nhöõng chia reõ, baát ñoàng, theá nhöng toâi vaãn muoán
“TIN”, tin vaøo söï taát thaéng cuûa tình yeâu nhö Chuùa Kitoâ
vaø Giaùo Hoäi, ñeå cho duø nhieàu caûn trôû, toâi vaãn tieáp tuïc yeâu
maûnh ñaát naøy, nhöõng con ngöôøi soáng treân maûnh ñaát naøy.
Vì toâi ñaõ ñöôïc maûnh ñaát Campuchia naøy cöu mang, ñoùn
nhaän.”
Sokna meán, chuùc baïn kieân vöõng trong öôùc mô cao, ñeïp
cuûa baïn. Toâi cuõng caàu chuùc ñeå baïn trôû thaønh chieác caàu
noái deã thöông giöõa hai daân toäc, chuùc baïn ñaït ñöôïc öôùc
nguyeän trôû thaønh muïc töû - moät muïc töû toát laønh.
Toâi xin vaøo nhoùm tìm hieåu ôn goïi Emmanuel vaø xin moät
linh muïc giuùp toâi tieáp tuïc hoïc lôùp 6. Vieäc xin vaøo tröôøng
hoïc cuûa toâi thaät nhieâu kheâ, vì luùc aáy toâi ñaõ 22 tuoåi. Ngay
töø laàn gaëp ñaàu tieân, oâng hieäu tröôûng döùt khoaùt khoâng
nhaän hoïc sinh lôùn nhö toâi vaøo hoïc chung vôùi caùc treû 12
tuoåi. Toâi chaúng bieát laøm gì ngoaøi vieäc naøi næ, vaø cuoái cuøng
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
31
NHÒP SOÁNG SA-LEÂ-DIEÂNG
ÑAÕ 80 NAÊM TROÂI
QUA KEÅ TÖØ KHI ANH
EM SA-LEÂ-DIEÂNG
ÑAËT CHAÂN ÑEÁN
ÑAÂY, NHÖNG MIEÀN
ÑAÁT NAØY VAÃN ÑANG
CAÀN THEÂM NHÖÕNG
ÑOÂI TAY MAÏNH MEÕ,
NHÖÕNG ÑOÂI CHAÂN
NHANH NHEÏN, VAØ
NHÖÕNG TAÁM LOØNG
QUAÛNG ÑAÏI ÑEÅ LOAN
BAÙO VEÀ MOÄT THIEÂN
CHUÙA LAØ CHA CHUNG
CUÛA MOÏI NGÖÔØI
V
Amazon cuûa VENEZUELA
enezuela laø moät quoác gia thuoäc khu
vöc Nam Myõ vôùi daân soá khoaûng 28
trieäu ngöôøi, traûi daøi treân dieän tích
khoaûng 916.445 caây soá vuoâng. Tieáng
Taây Ban Nha ñöôïc söû duïng nhö laø ngoân ngöõ
chính töø ngaøy thöïc daân Taây Ban Nha ñoâ hoä cho
ñeán ngaøy nay. Kitoâ giaùo chieám hôn 80% daân
soá, nhöng vieäc soáng ñaïo khoâng tæ leä thuaän vôùi
soá daân Coâng giaùo. Ñaëc bieät gaàn moät phaàn ba
dieän tích quoác gia laïi laø röøng Amazon, nôi taäp
trung nhieàu boä toäc thieåu soá caàn ñöôïc söï quan
taâm nhieàu hôn, bôûi leõ hoï raát giôùi haïn veà söï hieåu
bieát theá giôùi beân ngoaøi cuõng nhö trình ñoä vaên
minh raát keùm.
Vuøng ñaát Amazon cuûa caùc boä toäc
Vuøng Amazon ngaøy nay khoâng chæ thuaàn nhöõng
saéc toäc baûn ñòa sinh soáng, nhöng coøn coù caû
nhöõng ngöôøi goác Venezuela, ngöôøi Colombia vaø
cuõng khoâng thieáu daáu chaân cuûa nhöõng ngöôøi
Trung Quoác ñeán laäp nghieäp. Nhöõng thaønh phaàn
naøy naém giöõ haàu heát caùc laõnh vöïc kinh teá, chính
trò vaø hoï ñònh cö taïi nhöõng khu trung taâm vaø
troïng yeáu. Khi ñeán sinh soáng taïi ñaây, hoï khoâng
chæ mang tôùi vuøng ñaát naøy söï toát ñeïp cuûa neàn
vaên minh nhaân loaïi , maø keå caû nhöõng teä naïn xaáu
xa nöõa.
Söï du nhaäp caùc neàn vaên hoaù vaø vaên minh töø theá
giôùi beân ngoaøi, cuõng nhö söï ñan xen caùc neàn vaên
32
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
Ñeå bieát nieàm vui,
phaûi bieát chia seû.
Haïnh phuùc ñeán töø
hai thöù ñoù
Geroge Gordon
Byron
Baøi vieát:
MINH THAÊNG
SDB
hoaù cuûa caùc boä toäc treân taïi ñaây ñaõ laøm cho khoâng
ít ngöôøi baûn ñòa maëc caûm vaø choái boû ngay chính
neàn vaên hoaù cuûa mình, ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng
ngöôøi soáng taän trong röøng saâu, caùch xa vaø taùch
bieät ñoái vôùi theá giôùi beân ngoaøi. Söï xaáu hoå vaø choái
boû, ñöïôc theå hieän caùch roõ neùt nôi nhöõng ngöôøi
treû, nhöõng hoïc sinh, khi chuùng rôøi buoân laøng ñeå
ñònh cö vaø hoïc haønh nôi khu vöïc trung taâm, nôi
giao thoa nhöõng neàn vaên hoaù khaùc nhau. Taïi ñaây,
ngöôøi treû khoâng muoán ñeà caäp ñeán baát cöù ñieàu
gì lieân quan ñeán goác gaùc vaø vaên hoaù cuûa mình.
Taát nhieân caùc em cuõng chaúng muoán nhôù veà toå
tieân, cha oâng mình laø nhöõng ngöôøi ñaõ soáng vaø
laøm vieäc nhö theá naøo, nhöng luoân muoán mình
laø nhöõng criollos, nghóa laø ngöôøi Venezuela baûn
xöù. Theo xu höôùng ñoù, caùc em thay teân ñoåi hoï
sao cho gioáng ngöôøi ta ñeå khoâng ai nhaän ra goác
gaùc cuûa mình. Tieáp ñeán, nhöõng maùi toùc cuûa caùc
em ñöôïc trang söùc töïa nhö bôøm ngöïa vaø nhieàu
chieác quaàn maëc khoâng ñuû ñeå che hai bôø moâng.
Hôn theá nöõa, töûu löôïng coøn ñöôïc choïn laøm thöôùc
ño möùc ñoä cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng chaân chính:
“nam voâ töûu nhö kyø voâ phong” - ñaøn oâng khoâng
röôïu khoâng phaûi laø ñaøn oâng ñuùng nghóa...
Neáu coù dòp ñi thaêm caùc buoân laøng, ngöôøi ta nhaän
ra caên nhaø cuûa hoï duy chæ goàm hai maùi laù vôùi
boán chieác coät cheânh veânh, maëc cho möa gioù
muoán thoåi ñaâu thì thoåi. Trong nhaø, duy nhaát chæ
coù moät caùi voõng, thay cho taát caû baøn, gheá, tuû,
giöôøng vaø nhieàu vaät duïng khaùc. Cuõng theá, noài
Hình traùi:
Moät thaùnh leã cho nhöõng ngöôøi
daân toäc vuøng röøng xích ñaïo
Amazon
Hình phaûi:
Thaøy Gia-coâ-beâ Ñaëng Ñình
Minh Thaêng vaø caùc em daân
toäc (hinh treân)
Thaøy Giuse Ñoã Vaên Duõng
ñang chaêm soùc cho caùc em
daân toäc (hình döôùi)
nieâu xoong chaûo, cheùn, dóa, muoãng, thìa, laø nhöõng
khaùi nieäm heát söùc laï laãm, vì thöïc teá hoï chæ coù moät
caùi xoâ baèng kim loaïi, vôùi ñöôøng kính khoâng quaù hai
möôi centimeùt, chöùa ñaày naøo laø chuoái, khoai, saén mì
cho moät gia ñình khoâng döôùi naêm ngöôøi. Ñaøn oâng
maëc chæ moät chieác quaàn loùt vaø caùc phuï nöõ cuõng chæ
coù moät taám vaûi quaán phía döôùi laøm vaùy, coøn phaàn
treân khoâng coù gì che chaén, ngoaïi tröø nhöõng chaám ñoû
li ti do muoãi ñoát, töôûng chöøng nhö moät taám vaûi hoa
maø hoï baát ñaéc dó phaûi khoaùc vaøo cô theå.
Taïi vuøng ñaát naøy, daân chuùng ñaët nieàm tin vaøo caùc
phaùp sö hôn laø vaøo caùc baùc só vaø thuoác men. ÔÛ ñaây
ngöôøi ta khoâng theå tìm ñaâu ra moät naám moà, bôûi
leõ taát caû moïi ngöôøi cheát ñeàu ñöôïc thieâu ñoát vaø boä
xöông coøn laïi ñöôïc maøi thaønh boät vaø trao cho nhieàu
ngöôøi cuøng uoáng, ñeå dieãn taû söï baát töû cuûa linh hoàn.
Ngoaøi ra, ôû ñaây chæ coù moät luaät leä duy nhaát: ñoù laø luaät
röøng, luaät cuûa baïo löïc, cuûa “maïnh ñöôïc yeáu thua”
vaø ñöông nhieân chaân lyù naèm trong tay keû maïnh.
Söï hieän dieän cuûa caùc tu só truyeàn giaùo Saleâ-dieâng
Caùc tu só Sa-leâ-dieâng ñeán vuøng ñaát Amazon mang
theo tinh thaàn cuûa ñaáng saùng laäp, ñoù laø yeâu thöông,
phuïc vuï vaø giaùo duïc caùc ngöôøi treû. Tröôøng hoïc vaø
nhaø thôø laø nhöõng khu vöïc dieãn taû phöông phaùp giaùo
duïc naøy. Caùc tröôøng hoïc Sa-leâ-dieâng haàu nhö ñöôïc
xaây döïng khaép nôi treân daûi ñaát naøy. Noùi khaùc ñi, nôi
naøo coù coäng ñoàng ngöôøi daân toäc sinh soáng, nôi ñoù
coù tröôøng cuûa Don Bosco.
Ñeán vôùi tröôøng hoïc, caùc hoïc sinh nhaän ñöïôc söï
giaùo duïc, ñöôïc cung caáp côm aên, aùo maëc vaø moïi vaät
duïng caàn thieát cho cuoäc soáng, khaùc haún vôùi cuoäc
soáng nôi caùc buoân laøng cuûa hoï.
Ñaõ hôn taùm möôi naêm troâi qua keå töø ngaøy nhöõng Saleâ-dieâng ñaàu tieân ñaët chaân leân vuøng ñaát Venezuela
naøy, moät khoaûng thôøi gian daøi baèng moät ñôøi ngöôøi,
nhöng lieäu nhö theá ñaõ ñuû thôøi gian cho Tin Möøng
thaám nhuaàn vaøo maûnh ñaát maø ñaâu ñaâu ngöôøi ta
cuõng baét gaëp thaàn linh vaø quûy döõ, töø nhöõng caønh
caây ngoïn coû cho ñeán caùc muoâng thuù döôùi söï chæ
daãn cuûa caùc phaùp sö vaø phuø thuyû khoâng? Chính vì
theá, hôn bao giôø heát, vuøng ñaát naøy ñang caàn theâm
nhöõng ñoâi tay maïnh meõ, nhöõng ñoâi chaân nhanh
nheïn vaø nhöõng coõi loøng quaûng ñaïi khoâng sôï moûi
meät ñeå loan baùo veà söï hieän höõu cuûa moät Thieân Chuùa
Tình Yeâu, moät Thieân Chuùa ñích thöïc laø ngöôøi cha
nhaân haäu ñang yeâu thöông vaø quan taâm ñeán con
ngöôøi, chöù khoâng phaûi moät thöù Thieân Chuùa nhö caùi
phao cöùu ñoùi hay laù buøa hoä meänh khi con ngöôøi gaëp
gian nan nguy khoán, ñeå roài sau ñoù, hoï chaúng coøn
nhôù ñeán, cuõng khoâng bieát ñeán Ngaøi laø ai.
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
33
Baøi vieát:
DIEÃM HÖÔNG FMA
“Anh em haõy mang laáy aùch cuûa toâi, vaø haõy hoïc vôùi
toâi, vì toâi coù loøng hieàn haäu vaø khieâm nhöôøng.”
(Mt 11,29)
Cöû haønh phuïng vuï thaùng saùu môøi goïi chuùng ta dìm
mình vaøo bieån loøng thöông xoùt cuûa Chuùa Gieâsu, döøng
laïi ñeå chieâm ngaém Thaùnh Taâm Ngaøi, moät traùi tim baèng
thòt bieát rung ñoäng, nhaïy caûm tröôùc moïi caûnh huoáng
cuûa con ngöôøi. Haõy hoïc nôi Chuùa Gieâsu phong caùch
soáng vaø cung caùch cö xöû, moät ñaéc nhaân taâm tuyeät vôøi
nhaát.
Hoïa laïi nôi baûn thaân söï Hieàn laønh vaø Khieâm
nhöôøng cuûa Chuùa Gieâsu
ÔÛ ñôøi, soáng hieàn laønh vaø khieâm nhöôøng thöôøng ñi ñoâi
vôùi söï thua thieät. Bò taùt maù phaûi, roài coøn coù theå ñöa maù
traùi ra nöõa... quûa laø moät ñoøi hoûi phaûi loäi ngöôïc doøng. Theá
nhöng, ngöôøi Ki-toâ höõu vaãn ñöôïc môøi goïi soáng hieàn laønh
vaø khieâm nhöôøng trong loøng, vì ñoù laø daáu ñeå moïi ngöôøi
nhaän bieát hoï laø moân ñeä cuûa Chuùa Gieâ-su Ki-toâ.
Soáng hieàn laønh vaø khieâm nhöôøng môøi goïi moãi ngöôøi
chuùng ta haõy ñi vaøo moät thao tröôøng ñeå taäp luyeän moãi
ngaøy qua “Phuùt Hoài Taâm”. Baïn coù theå döøng laïi moãi
ngaøy ñeå laøm baøi taäp naøy nheù!
Moãi toái sau heát moïi sinh hoaït cuûa ngaøy soáng, hoaëc
tröôùc khi ñi nguû baïn haõy döøng laïi ñoâi chuùt trong thinh
laëng:
Böôùc moät: Ñaët mình tröôùc söï hieän dieän cuûa Chuùa
HIEÀN LAØNH
& KHIEÂM NHÖÔØNG
Toâi yù thöùc mình ñöôïc Thieân Chuùa yeâu thöông vaø
döïng neân.
Böôùc hai: Duyeät laïi ngaøy soáng vôùi taâm tình bieát ôn
Toâi döøng laïi treân nhöõng lôøi noùi hay, cöû chæ ñeïp maø
mình ñaõ laõnh nhaän hay ñaõ trao ban cho tha nhaân
trong ngaøy soáng. Nhôù laïi ñeå nhaän ra hoàng aân cuûa
Thieân Chuùa: moät ngaøy dieãn ra moïi söï toát ñeïp, toâi
taï ôn Chuùa, neáu coøn thieáu soùt, noù seõ trôû thaønh kinh
nghieäm cho toâi vaø hy voïng ngaøy mai seõ toát hôn.
Böôùc ba: Caàu khaån Chuùa Thaùnh Thaàn
T
“SAO CAÙC BAØ LAÏI TÌM NGÖÔØI SOÁNG ÔÛ
GIÖÕA KEÛ CHEÁT ? NGÖÔØI KHOÂNG COØN
ÑAÂY NÖÕA, NHÖNG TROÃI DAÄY ROÀI.”
(Lc 24, 5-6)
rong phuïng vuï Kitoâ giaùo, keå töø ngaøy 30 thaùng
4 naêm 2000, Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Gioan Phaolo
II ñaõ thieát laäp leã kính Loøng Thöông Xoùt Chuùa
vaøo Chuùa Nhaät II Phuïc Sinh. Giaùo hoäi coøn daønh
rieâng thaùng saùu ñeå kính nhôù Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu
vaø cöû haønh troïng theå maàu nhieäm cuûa tình yeâu vaø loøng
thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa. Tình yeâu vaø loøng thöông
xoùt cuûa Thieân Chuùa ñöôïc theå hieän trong maàu nhieäm
Cöùu Ñoä khi Chuùa Cha ban chính Con Moät yeâu daáu cuûa
Ngaøi cho nhaân loaïi. Troïn cuoäc soáng traàn theá cuûa Chuùa
Gieâsu Ngaøi ñaõ bieåu toû tình yeâu tuyeät haûo cuûa Thieân
Chuùa Cha cho nhaân loaïi.
34
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
Xin Chuùa ban Thaùnh Thaàn cho toâi, giuùp toâi trung
thöïc kieân nhaãn nhìn vaøo nhöõng haønh ñoäng toâi ñaõ
laøm, xeùt xem ñoäng löïc naøo thuùc ñaåy toâi laøm?
Böôùc tö: nhìn laïi vaø töï chaát vaán xem toâi ñaõ soáng
theá naøo trong ngaøy hoâm nay?
Döøng laïi trong töøng bieán coá cuûa ngaøy soáng, xem toâi
ñaõ coù theå tìm thaáy Chuùa trong moïi söï ? Khaûo saùt boái
caûnh cuûa nhöõng hoaït ñoäng trong töøng khoaûnh khaéc
cuûa ngaøy soáng.
Böôùc naêm: nhìn veà töông lai ñaày hy voïng
Döøng laïi treân chính mình ñeå nhaän ra tieáng Chuùa vaø
nhaän ra chính mình. Ñieàu quan troïng laø nhaän ra tình
thöông yeâu cuûa Chuùa vôùi nieàm xaùc tín raèng duø thaønh
coâng hay thaát baïi ñeàu laøm cho toâi lôùn leân.
Baïn thaân meán! Chuùc baïn thöïc haønh Phuùt Hoài Taâm
caùch trung thaønh, ñeå baïn coù theå chaïm vaøo tình yeâu vaø
loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa, bieát soáng hieàn laønh vaø
khieâm nhu nhö Ngaøi.
Ngöôøi cuûa
CAÀU NGUYEÄN
GIAÙO LYÙ CHO BAÏN TREÛ
F
reøre Roger Shutz,
Ñaáng saùng laäp vaø laø
tröôûng laõo cuûa coäng
ñoaøn ñaïi keát quoác
teá
Taizeù
(Saoâne-et-Loire,
Borgogna, Phaùp). Vaøo buoåi
chieàu ngaøy 16 thaùng 8 naêm
2005, khi ñang nguyeän kinh
chieàu taïi nhaø thôø Hoøa Giaûi,
Freøre Roger Shutz ñaõ bò ngöôøi
phuï nöõ ngöôøi Romania teân laø
Lumina Solcan 36 tuoåi ñaâm
nhieàu nhaùt dao vaøo ngöôøi
tröôùc söï hieän dieän cuûa khoaûng
2.500 ngöôøi. Freøre Roger
Shutz qua ñôøi vaøo luùc 21 giôø
cuøng ngaøy, höôûng thoï 90 tuoåi.
Baøi vieát:
SPERANZA
döôøng vaø quaø taëng naøo, ngay
caû cuûa hoài moân cuûa anh em.
Hoï kieám soáng baèng duy coâng
söùc lao ñoäng cuûa baûn thaân vaø
chia seû cho nhau moïi söï. Töø
nhöõng naêm 50, khi coäng ñoaøn
coù khoaûng 12 anh em, moät vaøi
ngöôøi trong hoï ñaõ ñeán soáng
taïi moät soá vuøng nhaïy caûm
cuûa theá giôùi ñeå laøm chöùng veà
hoaø bình, qua ñoù ôû gaàn nhöõng
ai ñau khoå haàu laéng nghe vaø
giuùp hoï tìm nhöõng giaûi phaùp
cho cuoäc soáng.
Naêm 1969, moät vaøi anh em
coâng giaùo ñaõ gia nhaäp vaøo
coäng ñoaøn Taizeù. ÔÛ Taizeù, caùc anh em coâng giaùo vaø
tin laønh cuøng maëc aùo doøng traéng, soáng loái soáng chung
nhö nhau. Coäng ñoaøn Taizeù ngaøy hoâm nay coù khoaûng
moät traêm thaønh vieân, phaùt xuaát töø 30 quoác gia. Nhöõng
anh em thaønh vieân naøy noã löïc vun troàng ñôøi soáng cuûa
hoï qua söï chia seû chung cuûa caûi vaät chaát vaø tinh thaàn,
soángï ñoäc thaân vaø trong söï ñôn sô cuûa cuoäc soáng. Hoï
caàu nguyeän chung moãi ngaøy ba laàn. Ñoù laø trung taâm
ñôøi soáng thöôøng nhaät ôû Taizeù.
Freøre Roger Shutz - Ñaáng Saùng Laäp Taizeù
Coäng ñoaøn Taizeù, söï thaønh laäp vaø toân chæ
Roger Shutz sinh ngaøy 12 thaùng 5 naèm 1915 taïi
Provence, moät laøng cuûa bang Vaud (Keystone, Thuïy
Syõ). Freøre Roger laø muïc sö Tin Laønh. Naêm 1940,
Roger ñaõ ñeán mieàn Nam Borgogna nöôùc Phaùp ñeå tìm
mua moät ngoâi nhaø. Taïi ñaây, Roger khaùm phaù ra caên
nhaø boû hoang nhieàu naêm ñang rao baùn vaø Roger ñaõ
keå veà keá hoïach cuûa mình cho moät baø giaø trong laøng,
baø noùi: “Haõy ôû laïi ñaây, chuùng ta soáng trong coâ tòch”.
Ñoái vôùi Roger ñaây laø tieáng cuûa Thieân Chuùa ñöôïc noùi
qua mieäng cuûa ngöøôi phuï nöõ ngheøo naøn. Roger ñaõ
mua laïi maûnh ñaát naøy ñeå laøm choã truù aån cho nhöõng
ngöôøi bò baùch haïi, ngöôøi ngheøo vaø nhöõng ngöôøi bò aùp
böùc töø taâm traïng giaän döõ cuûa cuoäc chieán tranh Chaâu
AÂu noùng boûng.
Freøre Roger ñaõ ñeà nghò coâ em Genevieve giuùp thu
nhaän nhöõng ngöôøi tò naïn thôøi ñoù, ñaëc bieät laø ngöôøi
Do thaùi. Naêm 1942 Roger bò maät thaùm Gestapo baét
vaø sau ñoù troán thoaùt. Roger trôû veà Taizeù naêm 1944.
Cuøng veà vôùi Roger coù ba ngöôøi anh em Tin laønh vöøa
quen bieát. Cuoái cuøng, Chaâu AÂu cuõng ñöôïc hoaø bình.
Roger thaønh laäp moät coäng ñoaøn ñan só goàm nhieàu
ngöôøi treû Tin Laønh taïi Taizeù. Phuïc sinh naêm 1949, baûy
ngöôøi trong nhoùm ñaõ khaán troïn, trong ñoù Freøre Roger
laõnh nhaän chöùc vuï tröôûng laõo. Coäng ñoaøn Taizeù laø daáu
chæ cho söï hoaø giaûi giöõa nhöõng kitoâ höõu ly khai, giöõa
nhöõng daân toäc chia reõ vaø xaây döïng moät söï hieäp nhaát
maø Freøre Roger goïi laø “duï ngoân cuûa söï hieäp nhaát”.
Söï hieäp nhaát kitoâ höõu laø trung taâm cuûa ôn goïi Taizeù.
Coäng ñoaøn khoâng nhaän cho mình baát cöù cuûa cuùng
Naêm 1962 Freøre Roger tham döï Coâng ñoàng Vaticano
II trong tö caùch quan saùt vieân, vaø ñaõ coù dòp quen bieát
vò Giaùm Muïc Karol Wojtila luùc aáy ñang laø Toång Giaùm
Muïc Cracovia. Giöõa Freøre Roger vaø Ñöùc Thaùnh Cha
Gioan Phaolo II coù moät moái thaâm giao vaø hai ngöôøi ñaõ
gaëp gôõ nhau nhieàu laàn. Naêm 1988, Freøre Roger nhaän
giaûi thöôûng cuûa UNESCO veà giaùo duïc hoaø bình, ñoàng
thôøi cuõng laø taùc giaû cuûa nhieàu nhöõng taùc phaåm veà caàu
nguyeän, suy nieäm, qua ñoù thaøy môøi goïi ngöôøi treû soáng
söï tin töôûng vaø daán thaân hoaït ñoäng xaõ hoäi. Maëc duø laø
moät ngöôøi tin laønh truyeàn thoáng, nhöng Freøre Roger
luoân coå voõ cho söï hoaø giaûi giöõa caùc Giaùo hoäi.
Trong nhöõng naêm cuoái ñôøi, Freøre Roger nhöôøng vai
tröôûng laõo cho Freøre Aloi, moät thaøy Coâng giaùo ngöôøi
Ñöùc, 51 tuoåi. Caùi cheát cuûa Freøre Roger laø noãi ñau lôùn
cho caùc ngöôøi treû. Thaøy ñaõ laø moät trong nhöõng nhaân
vaät chính cuûa vieäc hoài sinh toân giaùo nôi caùc baïn treûû.
Nhìn veà ñôøi soáng thaùnh thieän cuûa Frereø Roger, Ñöùc
Thaùnh Cha Beâ-neâ-ñíc-toâ XVI ñaõ phaùt bieåu: “Freøre
Roger Shutz ñaõ daïy vaø khích leä chuùng ta trôû neân
ngöôøi laøm vöôøn nho trung thaønh cuûa Thieân Chuùa,
ngay caû trong tình huoáng buoàn thaûm, vì chaéc chaén
raèng Thieân Chuùa luoân ñoàng haønh vôùi chuùng ta vaø ban
cho chuùng ta nieàm vui cuûa ngaøi”
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
35
Caùc em thieáu nhi thaân meán,
Trong haønh trình rao giaûng Tin möøng, tôùi nôi ñaâu Chuùa Gieâ-su
cuõng gaëp gôõ vaø giaûng daïy cho ñaùm ñoâng daân chuùng. Khi nhìn
thaáy nhöõng gì Chuùa Gieâ-su laøm hay nghe nhöõng gì Ngaøi giaûng
daïy, hoï ñeàu khaâm phuïc Ngaøi. Tuy nhieân trong soá hoï, cuõng coù
caû nhöõng ngöôøi khoâng toát. Moät soá ngöôøi laåm baåm vôùi nhau:
-- “Gieâ-su laø baïn cuûa quaân toäi loãi, aên uoáng tieäc tuøng vôùi
hoï. Theá thì ñaâu coù ñöôïc!”
Nghe theá, Chuùa Gieâ-su ñaõ keå cho hoï duï ngoân naøy...
Duï ngoân
CON CHIEÂN LAÏC
Ngaøy xöûa ngaøy xöa, moät ngöôøi chaên chieân kia coù
moät ñaøn chieân goàm 100 con.
-- “moät, hai, ba... 20, 30, 40...97, 98, 99... ñaâu
maát moät con roài nhæ?”
Theáø roài anh ta boû 99 con chieân trong chuoàng, vaø
voäi vaõ ñi tìm con chieân bò laïc.
Sau moät thôøi gian vaát vaû tìm kieám, cuoái cuøng anh
ta ñaõ tìm thaáy noù.
!
a
a
a
B
Baaa!
36
SOÁ 12 NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
Leon Baxter
lôøi Vieät: VAÊN CHÍNH
Laàn theo tieáng keâu, anh thaáy noù bò maéc keït trong
buïi raäm. Anh möøng rôõ reo leân:
-- “A, a... maøy ñaây roài!”
Sau khi gôõ noù ra khoûi buïi raäm, anh vui möøng vaùc
noù leân vai trôû veà chuoàng chieân.
Veà nhaø, anh chaïy ñeán goõ cöûa nhaø haøng xoùm vaø
khoe vôùi moïi ngöôøi raèng:
-- “Toâi ñaõ tìm thaáy con chieân bò laïc. Noù chaúng
bò sao caû! Haõy chung vui vôùi toâi.”
GIAÙO LYÙ CHO BAÏN TREÛ
Nghe Chuùa Gieâ-su keå, moïi ngöôøi ñeàu mæm cöôøi vui
veû.
Caâu chuyeän keát thuùc taïi ñaây, vaø Chuùa Gieâ-su ñaõ
quay sang nhöõng keû ñaõ laåm baåm veà Ngaøi:
-- “Neáu caùc oâng maát moät con chieân, chaúng leõ
caùc oâng khoâng ñi tìm noù sao? Khi moät ngöôøi
toäi loãi aên naên trôû veà vôùi Thieân Chuùa, thì
Ngöôøi raát vui söôùng ñaáy. Thieân Chuùa khoâng
muoán ai bò hö maát ñaâu!”
Chuùa Gieâ-su coøn noùi theâm veà vai troø ngöôøi chaên
chieân toát laønh nhö sau”
-- “Ngöôøi chaên chieân toát laønh bieát töøng con
chieân cuûa mình. Chieân cuûa anh ta nghe vaø
nhaän bieát tieáng cuûa anh ta. Chieân seõ nghe vaø
ñi theo anh ta, chöù khoâng phaûi ngöôøi laï”
-- “Ta laø ngöôøi chaên chieân toát laønh. Ta bieát caùc
con chieân cuûa Ta, vaø chieân cuûa Ta nghe theo
tieáng cuûa Ta”
Chuùa Gieâ-su noùi:
-- “Neáu thuù döõ tôùi ñeå caén xeù ñaøn chieân, thì
ngöôøi chaên chieân toát laønh seõ chieán ñaáu, chöù
khoâng heà chaïy troán.”
-- Ta laø ngöôøi chaên chieân toát laønh. Ta hy sinh
maïng soáng ta ñeå baûo veä cho ñaøn chieân ñöôïc
an toaøn.”
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
37
TÌNH BAÏN
Lôøi ngoû
Laàn ñaàu tieân Hoàng Y Carlo Maria
Martini höôùng ñeán caùc treû nhoû,
ngaøi daïy cho treû nhöõng caâu chuyeän
voán laø chaát lieäu quan troïng trong
ñôøi soáng ngaøi. Nhöõng ñoaïn Kinh
Thaùnh ñöôïc neâu ra cho ñoäc giaû nhoû
laø nhöõng ñoaïn mang nhöõng giaù trò
cô baûn cuûa ñôøi ngöôøi nhö Tha thöù,
Tình baïn, Töï do, Can ñaûm, Vui töôi,
Caàu nguyeän, Kieân nhaãn
(Vieát trong taäp saùch nhoû mang teân
“Una parola per te”– Moät lôøi cho
baïn)
Baøi vieát:
HY Carlo Maria Martini
(Gioan 11, 1-7; 30-37)
Thieân AÂn thaân meán,
“LA-DA-ROÂ, BAÏN CUÛA CHUÙNG TA,
ÑANG YEÂN GIAÁC; TUY VAÄY, THAÀY ÑI
ÑAÙNH THÖÙC ANH AÁY ÑAÂY”
(Ga, 11,11)
38
SOÁ 12 NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
Neáu con cho pheùp, cha öôùc muoán goïi con laø ngöôøi baïn thaân
meán cuûa cha. Söï thöïc thì caùc baïn cuûa con hoï chæ lôùn hoaëc
nhoû hôn con vaøi tuoåi thoâi, vaø nhö theá, coù leõ con thích nghó
ñeán cha nhö nghó veà moät ngöôøi oâng khoân ngoan hôn, coù
phaûi khoâng?
Tuy nhieân hoâm nay, cuøng vôùi con, cha thöû noùi vaøi ñieàu treân
töø “tình baïn”, moät töø deã bò laøm duïng vaø cuõng voâ cuøng kyø
dieäu. Thaät khoâng may, nhöõng ngöôøi lôùn ñaõ laøm cho töø naøy
trôû thaønh phöùc taïp: hoï cöù loøng voøng, laät qua laät laïi lôøi naøy
maø chaúng bieát phaûi khôûi ñi töø ñaâu. Raát nhieàu laàn con thaáy
nhöõng ngöôøi lôùn hoï baét tay con vaø noùi thaät haân haïnh! Roài hoï
chaøo nhau vaø sau ñoù con laïi nghe thaáy hoï quôû traùch nhau
GIAÙO LYÙ CHO BAÏN TREÛ
vôùi nhöõng lôøi leõ raát kyø laï. Thaùi ñoä naøy döôøng nhö khoâng
theå hieåu noåi ñoái vôùi con, nhöng ôû tuoåi taùm möôi nhö
cha baây giôø, vaø nhaát laø khi cha ñaõ traûi qua moät thôøi gian
daøi trong theá giôùi cuûa ngöôøi lôùn, thì cha laïi öôùc muoán
ñöôïc trôû laïi tuoåi thô nhö con, ñeå cha vaãn coøn giöõ ñöôïc
nôi mình moät aùnh nhìn ñôn sô vaø tin töôûng cuûa tuoåi thô.
Khi cha ôû tuoåi cuûa con, nöôùc YÙ ñang traûi qua thôøi kyø
chieán tranh. Nhöõng traùi bom ñöôïc thaû xuoáng vôùi söùc
phaù hoaïi kinh hoaøng, nhöng cha vaø caùc baïn cuûa cha
khoâng nghó ñeán nhöõng huûy hoïai maø chuùng gaây ra hay
nhöõng caùi cheát thöông taâm cuûa bao con ngöôøi. Chuùng
ta ñaõ thích thuù leo leân nhöõng ngoïn ñoài ñeå ngaém nhìn
bom noå töø xa. Vôùi ngöôøi lôùn ñoù laø chieán tranh, nhöng
vôùi tuoåi thô cuûa boïn cha thì noù gioáng nhö moät troø chôi
giaûi trí. Treû thô coù aùnh nhìn phong phuù vaø soáng ñoäng veà
nhieàu ñieàu trong cuoäc soáng, do ñoù, treû em hieåu tình baïn
laø gì maø khoâng heà caàn giaûi thích.
Gioáng nhö söï tha thöù cha ñaõ noùi ôû thö tröôùc, tình baïn
laø moät trong bieát bao caùch thöùc dieãn taû cuûa tình meán.
Ngay caû ba meï con tröôùc khi laø vôï choàng, hoï cuõng ñaõ
khôûi ñi töø tình baïn giöõa nhau. Cha seõ noùi roõ hôn nöõa,
tình baïn laø nhieàu hình thöùc cuûa tình yeâu ñöôïc ñaët chung
vôùi nhau!
Cha seõ ñöôïc goïi laø baïn cuûa con khi maø cha cho con
möôïn moät mieáng trong boä gheùp hình Gormiti, vaø caû khi
cha noùi vôùi con raèng: laøm ôn traû cho cha mieáng hình ñoù
vì cha phaûi trôû veà nhaø, raèng cha meï ñang ñôïi cha ôû nhaø.
Cha seõ laø baïn cuûa con khi con ñeán lôùp vôùi chieác caëp
môùi vaø cha khen: chieác caëp cuûa baïn ñeïp quaù!, maø ngay
caû khi chieác caëp cuûa con ñaõ cuõ vaø hö hoûng vaø cha im
laëng teá nhò khoâng noùi vôùi con lôøi naøo veà noù, vì bieát raèng
cha meï con khoâng coù ñuû tieàn ñeå mua noù cho con trong
naêm nay.
Noùi chung, coù raát nhieàu caùch khaùc nhau ñeå yeâu meán
ngöôøi baïn cuûa mình.
Chuùa Gieâ-su cuõng coù nhieàu baïn beø, vaø cuõng nhö con,
trong soá baïn beø cuûa ngaøi coù vaøi ngöôøi toát, moät soá khaùc
thì ít toát hôn, nhöng ngaøi ñaõ yeâu thöông töøng ngöôøi tuyø
theo möùc ñoä hoï caàn ñeå coù theå lôùn leân vaø ñöôïc haïnh
phuùc.
Cuõng nhö caâu chuyeän veà chaøng trai La-da-roâ maø cha
ñaõ keå cho con, moät trong nhöõng ngöôøi baïn toát vaø chaân
thaønh cuûa Chuùa Gieâ-su, Chuùa Gieâsu vaãn thöôøng ñeán
nhaø chaøng chôi, ñoâi khi coøn löu laïi maáy ngaøy. Laàn naøy
chaúng may La-da-roâ bò beänh naëng, tuy nhieân khi hay
bieát chaøng ñang bò nguy kòch ñeán tính maïng, Chuùa Gieâsu ñaõ khoâng noân noùng ñeán ñeå chöõa trò nhö Ngaøi vaãn
thöôøng laøm vôùi nhieàu ngöôøi. Traùi laïi Ngaøi toû ra thaät bình
thaûn. Caùch ñoái xöû cuûa Chuùa Gieâ-su trong tröôøng hôïp naøy
thaät laï luøng! Con bieát ñoù, sau cuøng thì La-da-roâ ñaõ cheát,
vaø Chuùa Gieâ-su ñaõ ñau khoå khoùc nöùc nôû tröôùc moä cuûa
chaøng. Nhieàu ngöôøi ôû ñoù ñaõ noùi xaáu veà Ngaøi, leân aùn Ngaøi
ñaõ khoâng quan taâm ñeán ngöôøi baïn ñang bò beänh hieåm
ngheøo. Hoï khoâng bieát raèng chæ ít phuùt sau, chính Chuùa
Gieâ-su ñaõ laøm cho La-da-roâ soáng laïi töø coõi cheát! Tình
baïn laøm neân nhöõng ñieàu kyø dieäu khoâng theå tin ñöôïc,
nhieàu khi noù khoâng theå chaêm soùc ngöôøi khaùc, nhöng
luoân luoân coù khaû naêng laøm cho ngöôøi hoï thöông meán
ñöôïc vöôn leân, ñöôïc vöôït qua, soáng laïi!
Trong moät ñoaïn phuùc aâm khaùc maø cha choïn löïa cho
con, Chuùa Gieâsu ôû vôùi nhöõng ngöôøi baïn caän thaân nhaát
cuûa ngaøi, ñoù laø 12 moân ñeä. Trong soá hoï coù caû Giuña,
moät moân ñeä khoâng luoân toû ra ñaùng tin caäy. Tuy nhieân
Chuùa Gieâsu ñaët loøng tin nôi Giu-ña, vaø cha noùi vôùi con
ñaây chính laø tình baïn.
Trong böõa tieäc ly, Chuùa Gieâ-su bieát raèng ñaây laø böõa tieäc
cuoái cuøng Ngaøi döï cuøng caùc moân ñeä, Ngaøi ñaõ noùi cho hoï
ñieàu voâ cuøng quan troïng ñoái vôùi Ngaøi. Ngaøi noùi baèng cöû
chæ khi cuùi xuoáng röûa chaân cho taát caû moân ñeä, cho Giuña laãn Pheâ-roâ. Yeâu meán thì bieát chaêm soùc cho ñeán taän
cuøng, con coù theå töôûng töôïng ra ñieàu naøy gioáng nhö khi
meï con ñaõ giaët ñoâi giaày theå thao hoâi haùm hôn chaân cuûa
Shrek cuûa con! Sau cöû chæ naøy, Chuùa Gieâ-su ñaõ khuyeân
daïy moân ñeä nhieàu ñieàu vaø Ngaøi noùi: “Ta ñaõ goïi caùc con
laø baïn höõu, bôûi vì taát caû nhöõng gì nghe bieát nôi Cha, Ta
ñeàu cho caùc con bieát”. Thaät vaäy, tình baïn bieát tìm caùch
ñeå noùi ra nhöõng ñieàu quan troïng vaø khoâng che giaáu ñieàu
gì.
Nhöng coù leõ con chöa bao giôø nghó ñeán raèng “laø baïn cuûa
nhau” nghóa laø caûm thaáy moät söï gaàn guõi ngay caû khi hoï
ôû caùch xa nhau; laø thöïc söï caûm thaáy haøi loøng, haïnh phuùc
bôûi vì baïn cuûa toâi thì gioûi giang hôn toâi; laø trôû neân nhanh
nheïn hôn ñaïi baøng, maïnh hôn sö töû khi cuøng nhau hôïp
löïc. Con bieát khoâng, ôû tuoåi cuûa cha, neáu moät mình thì
cha chaäm chaïp, yeáu ñuoái vaø cha caàn ñeán chieác gaäy ñeå
choáng ñôõ. Nhöng vôùi nhieàu baïn beø ôû caïnh beân thì cha
vaãn coøn khaù nhanh nheïn vaø maïnh meõ!
Cha oâm hoân con, vaø vôùi con, cha oâm hoân taát caû baïn beø
cuûa con!
Carlo Maria Martini
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
39
Soáng
KHIEÂM
Baøi vieát: Lm. NHÖ BÌNH
TOÁN
“Vì ai toân mình leân seõ bò haï xuoáng, ai haï mình
xuoáng seõ ñöôïc toân leân”(Lc 14,11)
Khieâm nhöôïng laø toân troïng ngöôøi khaùc, phuïc vuï Chuùa
vaø anh chò em khoâng vuï lôïi.
Baïn,
Caùc thaùnh laø nhöõng ngöôøi coù moät cuoäc soáng göông
maãu. Caùc ngaøi cuõng laø göông maãu khieâm nhöôïng cho
chuùng ta. Chuùng ta nhaän laõnh taát caû töø Chuùa.
Chuùa ñöôïc môøi ñi döï tieäc vaø quan saùt thaáy ai cuõng muoán
ñöôïc toân vinh, ñoøi ngoài choã cao troïng. Nhaân dòp naøy Chuùa
daïy nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm trong daân Do Thaùi moät baøi
hoïc:
“Vì ai toân mình leân seõ bò haï xuoáng, ai haï mình
xuoáng seõ ñöôïc toân leân”(Lc 14,11)
Khi ñöôïc hoûi ai laø ngöôøi lôùn nhaát trong Nöôùc Trôøi, Chuùa Gieâsu ñaõ ñöa ra moät em beù vaø noùi:”Vaäy ai töï haï, coi mình nhö
em nhoû naøy, ngöôøi aáy seõ laø ngöôøi lôùn nhaát Nöôùc Trôøi” (Mt
18,4)
Chuùa cuõng ñaõ thaúng thaén daïy: haõy hoïc cuøng Chuùa vì Ngaøi
coù loøng hieàn hieàn haäu vaø khieâm nhöôïng! (x. Mt 11,25-30)
Thaùnh Gioan ñaõ theo con ñöôøng ñoù, ngaøi laø moät taám göông
ñaùng phuïc. Khi daân chuùng ñöôïc chöùng kieán vieäc ngaøi laøm vaø
nghe lôøi ngaøi giaûng daïy, hoï laàm töôûng ngaøi laø Ñaáng Cöùu Theá,
hoï ñaõ hoûi ngaøi laø ai, ngaøi ñaõ thaúng thaén traû lôøi “Toâi khoâng
ñaùng cuùi xuoáng côûi quai deùp cho Ngöôøi” (Mc 1,7).
Baïn,
Chuùa daïy ta khieâm nhöôïng, nhöng coøn trong xaõ hoäi thì sao?
Chuùng ta ai cuõng thaáy nhöõng ngöôøi töï cao töï ñaïi, ñöa mình
leân vaø khinh cheâ ngöôøi khaùc. Nhöõng ngöôøi kieâu ngaïo, chuùng
ta thaáy hoï khaép nôi: Hoï khoe khoang tieàn cuûa, nhaø cao cöûa
roäng, xe hôi ñaét tieàn. Ngöôøi ñôøi cuõng kieâu ngaïo khi ham
quyeàn cao chöùc troïng. Hoï tìm moïi caùch ñeå coù chöùc quyeàn.
Ngöôøi ta coøn thi nhau mua quan baùn chöùc vaø baèng caáp cao.
Neáu chuùng ta coù quyeàn hay chöùc töôùc, Chuùa cuõng khuyeân
ta: “Ai muoán laøm ñaàu anh em thì phaûi laøm ñaày tôù anh em”
(Mt 20,27). Ñaây laø bí quyeát ñeå deïp tan caùc roái loaïn chính trò
treân theá giôùi. Ngöôøi coù quyeàn chöùc phaûi haï mình phuïc vuï,
nhöng raát tieác söï thöïc laø ngöôøi ta laïi aên treân ngoài choác, laïm
duïng quyeàn haønh vaø muoán ñöôïc phuïc vuï.
“Vì ai toân mình leân seõ bò haï xuoáng, ai haï mình
xuoáng seõ ñöôïc toân leân”(Lc 14,11)
Baïn,
Chuùa nhaéc nhôû chuùng ta soáng khieâm nhöôïng. Chuùa cuõng
choáng laïi nhöng ai kieâu ngaïo khinh cheâ ngöôøi khaùc.
Khieâm nhöôïng laø bieát ñuùng giaù trò vaø choã ñöùng cuûa mình
tröôùc maët Chuùa vaø trong xaõ hoäi.
40
SOÁ 12 NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
Taøi naêng cuûa chuùng ta. Chuùa ban.
Trí khoân cuûa chuùng ta. Chuùa ban.
Taøi saûn, tieàn cuûa cuûa chuùng ta.Chuùa ban.
Cuoäc soáng, thôøi giôø vaø söùc khoûe cuûa chuùng ta.
Chuùa ban.
Vaäy chuùng ta phaûi laøm gì?
Taát caû nhöõng gì ta coù ñöôïc laø Chuùa ban. Nhö theá thì
laøm sao chuùng ta coù theå keå coâng vaø kieâu ngaïo khoe
khoang?
“Vì ai toân mình leân seõ bò haï xuoáng, ai haï
mình xuoáng seõ ñöôïc toân leân”(Lc 14,11)
Baïn,
Coù ngöôøi khieâm nhöôïng laø heøn nhaùt. Khoâng daùm
ñöông ñaàu vôùi ngöôøi maïnh hôn, quyeàn theá hôn.
Ñuùng, neáu chuùng ta im laëng chòu ñöïng vì sôï haõi. Nhöng
neáu chuùng ta haï mình chaáp nhaän im laëng vì Chuùa, vì
tha nhaân, vì tình yeâu hay vì moät giaù trò cao hôn thi sao?
Ñaây laø söùc maïnh cuûa caùc vó nhaân, cuûa caùc thaùnh.
Trong Giaùo hoäi, Ñöùc Thaùnh Cha laø ñaïi dieän cho Chuùa
vaø ngaøi laø laõnh ñaïo cuûa hôn moät tyû ngöôøi Coâng giaùo. Ai
quyeàn haønh hôn ngaøi? Ai vó ñaïi hôn ngaøi? Ngaøi chæ laø
moät ngöôøi ñöôïc choïn ñeå phuïc vuï vaø nhìn nhaän mình
chæ laø “ñaày tôù cuûa caùc ñaày tôù”
Meï Maria khi ñöôïc loan baùo laø seõ Meï Ñaáng Cöùu theá thì
ñaõ thoát leân: “Vaâng, toâi ñaây laø nöõ tyø cuûa Chuùa” Lc 1,38).
Moät taâm hoàn khieâm nhu, vaâng phuïc vaø phoù thaùc.
Baïn,
Coù nhöõng chuù eách muoán to baèng con boø neân ñaõ cheát
maát maïng.
Con ñöôøng Chuùa daïy ta ñi qua laø “cöûa heïp”.
Baïn coù saün saøng theo Chuùa treân con ñöôøng naøy hay
khoâng? Ñaây laø con ñöôøng cuûa Chuùa vaø caùc thaùnh. Ñaây
cuõng laø con ñöôøng cuûa chuùng ta, cuûa nhöõng ai muoán
theo Chuùa vaø phuïc vuï Ngöôøi.
“Vì ai toân mình leân seõ bò haï xuoáng, ai haï
mình xuoáng seõ ñöôïc toân leân”(Lc 14,11)
KINH THAÙNH CUÛA BAÏN TREÛ
1
Baøi vieát: Lm. NHÖ LOAN
BIEÅN CHEÁT
Bieån Cheát hay Bieån Muoái naèm giöõa hai nöôùc Gio-ñan vaø Ítra-en. Bieån naøy thaáp hôn maët nöôùc bieån 422 meùt. Ñieåm thaáp
saâu nhaát treân maët ñaát. Bieån daøi 67 caây soá töø Baéc xuoáng Nam.
Chieàu ngang roäng nhaát laø 18 caây soá. Beà maët bieån 810 caây soá
vuoâng. Ñoä saâu trung bình laø 120 meùt vaø choã saâu nhaát laø 330
meùt. Bôø bieån chaïy daøi 135 caây soá. Nöôùc taïi ñaây maën nhaát theá
giôùi: 33,7% löôïng muoái trong nöôùc, maën hôn nöôùc bieån ñeán
8,6 laàn. Vì maën neân sinh vaät khoù soáng taïi nôi ñaây, neân ngöôøi
ta goïi laø Bieån Cheát. Bieàn naèm trong thung luõng Gio-ñan vaø
ñöôïc nöôùc soâng naøy chaûy thaúng vaøo ñaây.
Thaønh phoá coå nhaát theá giôùi Gieâ-ri-coâ ôû phía baéc cuûa Bieån
Cheát. Phía Ñoâng Nam laø nôi coù hai thaønh Soâ-ñoâ-ma vaø Goâmo-ra (Khôûi Nguyeân 18). Vua Ñavid khi chaïy troán vua Saoleâ ñaõ aån naùu taïi En Geâ-ñi, moät thung luõng saùt Bieån Cheát.
Phaùi EÙt-se-neâ ñaõ cö truù beân caïnh Bieån Cheát vaø ñaõ tan haøng
khi quaân Roma chieám thaùnh ñòa. Hoï ñaõ giaáu moät kho taøng
saùch Thaùnh treân söôøn nuùi Qumran. Khí haäu khoâ raùo cuûa Bieån
Cheát ñaõ baûo quaûn caùc cuoán Thaùnh kinh naøy cho ñeán khi ñöôïc
tìm thaáy vaøo naêm 1947. Machaerus laø cung ñieän toïa laïc ôû
phía ñoâng Bieån Cheát, naèm trong nöôùc Gio-ñan. Ñaây coù theå
laø nôi thaùnh Gio-an Bao-ti-xi-ta ñaõ bò toáng giam vaø bò gieát bôûi
yeâu caàu cuûa coâ Heâ-roâ-ñi-a. Bieån Cheát cuõng ñaõ saûn xuaát nhöïa
ñöôøng maø ngöôøi Ai Caäp ñaõ duøng ñeå öôùp xaùc. Hieän nay ngöôøi
ta coøn giöõ nhieàu xaùc öôùp naøy trong caùc vieän baûo taøng. Moãi
naêm, haøng trieäu khaùch haønh höông ñaõ thaêm Bieån Cheát khi
vieáng ñaát thaùnh. Trong naêm 2009 phía Do thaùi coù 1.2 trieäu
ngöôøi ñaõ tôùi ñaây, chöa keå du khaùch ñeán töø nöôùc Gio-ñan.
1. Caùc caây coï troàng beân Bieån Cheát nhìn töø phía En Geâ-ñi
2. Bieån Cheát nhìn töø phía En Geâ-ñi
3. Caùc caây coï gaàn Bieån Cheát
2
3
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
41
Baøi vieát:
NGOÏC VINH SDB
ÑÒA ÑIEÅM
THAÙNH THIEÂNG TAÏI NUÙI OÂ-LIU
ÑEÀN THÔØ CHUÙA VEÀ TRÔØI
Ñeå nghieân cöùu nhöõng ñòa ñieåm quan troïng taïi nuùi OÂliu
coù lieân quan ñeán caùc bieán coá trong Tin Möøng, chuùng toâi
cuøng vôùi giaùo sö höôùng daãn ñi boä doïc theo beân ngoaøi
töôøng thaønh Gieâ-ru-sa-lem, ngang qua coång thaønh Nuova
vaø Damasco, roài ñoùn xe buyùt gaàn coång thaønh Damasco
ñeå ñi sang nuùi OÂliu caùch ñoù khoaûng hai caây soá.
Xe buyùt thaû chuùng toâi xuoáng gaàn khu ñeàn thôø “Chuùa veà
trôøi“, nôi töôûng nhôù bieán coá Chuùa Gieâsu giaõ töø caùc toâng
ñoà, giô tay chuùc laønh cho hoï vaø Ngaøi ñöôïc caát nhaéc veà
trôøi. Ñeàn thôø nhoû hieän nay do ngöôøi hoài giaùo sôû höõu. Noù laø
phaàn coøn laïi cuûa nhaø thôø baùt giaùc do caùc Ñaïo Binh Thaùnh
Giaù xaây döïng. Ngoâi ñeàn thôø ñaàu tieân ñöôïc xaây döïng vaøo
naêm 376 sau coâng nguyeân do coâng cuûa Pomenia, moät
phuï nöõ ñaïo ñöùc La Maõ. Vaøo naêm 614, ñeàn thôø bò ngöôøi
Ba Tö taøn phaù. Döôùi thôøi cai trò cuûa caùc Ñaïo Binh Thaùnh
Giaù, moät ngoâi nhaø thôø baùt giaùc raát lôùn ñöôïc xaây döïng
maø ngaøy nay caùc khaùch haønh höông vaãn thaáy ñöôïc neàn
moùng coøn soùt laïi.
Ñeàn thôø nhoû hieän nay laø phaàn trung taâm cuûa ngoâi ñeàn
thôø baùt giaùc ñoù, beân trong khoâng coù gì ñaëc bieät ngoaøi hai
daáu chaân treân moät taûng ñaù maø theo truyeàn thuyeát keå laïi,
thì ñoù laø hai daáu chaân cuûa Chuùa Gieâsu. Ngöôøi hoài giaùo keå
42
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
Hình traùi: Nhaø Nguyeän Chuùa Than Khoùc
Hình phaûi: Ñeàn Thôø Chuùa Veà Trôøi
laïi raèng Chuùa Gieâsu ñöùng treân taûng ñaù naøy, maët höôùng
veà Mecca (thaùnh ñòa cuûa ngöôøi hoài giaùo), Ngaøi giaõ töø caùc
toâng ñoà vaø bay veà trôøi. Ngoâi ñeàn thôø hieän nay ñöôïc xöû
duïng nhö moät ñeàn thôø hoài giaùo ñeå toân kính Chuùa Gieâsu.
Ngöôøi hoài giaùo toân kính Chuùa Gieâsu nhö laø moät tieân tri.
Khu vöïc ñænh nuùi OÂ-liu naøy nhaéc chuùng ta nhôù laïi bieán
coá veà trôøi cuûa Chuùa Gieâsu do Tin Möøng theo thaùnh Luca
keå laïi: “Sau ñoù Ngaøi daãn caùc oâng tôùi gaàn Beâ-ra-ni-a, roài
giô tay chuùc laønh cho caùc oâng. Vaø ñang khi chuùc laønh,
thì Ngöôøi rôøi khoûi caùc oâng vaø ñöôïc ñem leân trôøi” (Lc 24,
50-51). Coøn saùch Coâng vuï Toâng ñoà cuõng keå laïi raèng khi
caùc toâng ñoà chöùng kieán vieäc Chuùa Gieâsu leân trôøi, “baáy
giôø hoï trôû veà Gieâ-ru-sa-lem töø nuùi OÂliu vaø nuùi aáy caùch
Gieâ-ru-sa-lem moät quaõng ñöôøng cuûa ngaøy Sa-baùt“ (Cv
1,4-13) . Ngöôøi Do thaùi giöõ luaät ngaøy Sa-baùt raát nghieâm
khaéc vaø traùnh baát cöù coâng vieäc naøo, ngay caû vieäc ñi laïi.
“Moät quaõng ñöôøng cuûa ngaøy Sa-baùt“ maø saùch Coâng vuï
Toâng ñoà vöøa nhaéc ñeán, ñöôïc caùc thaày Rabbi qui ñònh
laø 1890 meùt. Vì theá trong ngaøy Sa-baùt, ngöôøi Do thaùi
khoâng ñöôïc ñi quaù 1.890 meùt. Khoaûng caùch töø Gieâ-rusa-lem cho ñeán ñænh nuùi OÂliu chính xaùc vôùi “moät quaõng
ñöôøng cuûa ngaøy Sabaùt“. Coäng ñoaøn Kitoâ höõu tieân khôûi
ñaõ soáng xung quanh ñòa ñieåm naøy bôûi vì bieán coá veà trôøi
cuûa Chuùa Gieâsu coù taàm möùc quan troïng ñoái vôùi hoï.
Ñænh nuùi OÂ-liu vaø khu vöïc xung quanh naøy ñöôïc nhaø khaûo
coå Virgilio Corbo, moät tu só doøng Phan-xi-coââ, nghieân cöùu
vaø khai quaät töø naêm 1959-1960. Theo nhaø khaûo coå naøy,
thì khoâng coù daáu tích xaây döïng naøo vaøo thôøi Chuùa Gieâsu
taïi khu vöïc nuùi OÂ-liu. Sau bieán coá Chuùa Gieâ-su veà trôøi,
caùc Kitoâ höõu daàn daàn ñeán soáng ôû ñaây ñeå töôûng nhôù.
Ngoaøi neàn moùng cuûa ngoâi ñeàn thôø Bizantine vaø ñeàn thôø
baùt giaùc thôøi Thaäp töï chinh, cuoäc khai quaät coøn tìm ra
ñöôïc neàn moùng coøn laïi cuûa moät tu vieän taïi ñaây.
Taïi khu vöïc nuùi OÂ-liu hieän nay, ngöôøi hoài giaùo ñaõ xaây caát
nhaø cöûa vaø soáng chung quanh ñeán ñoä ngöôøi ta khoâng
coøn thaáy daáu tích cuûa nuùi OÂliu. Ña soá ngöôøi hoài giaùo
soáng taïi khu vöïc naøy, neân thænh thoaûng toâi môùi thaáy moät
ngoâi nhaø coù caém quoác kyø Israel (Ngoâi sao saùu caïnh naèm
giöõa hai soïc maøu xanh döông), vaø tröôùc ngoâi nhaø ñoù
thöôøng coù moät soá lính Israel canh giöõ. Vò giaùo sö höôùng
daãn cho toâi bieát laø ngoâi nhaø ñoù ñöôïc moät ngöôøi Do thaùi
mua laïi töø ngöôøi Hoài giaùo, vaø hoï thueâ nhöõng ngöôøi lính
canh giöõ an ninh cho gia ñình cuûa hoï. Cuõng theo vò giaùo
sö naøy, ngöôøi Do thaùi saün saøng mua laïi nhaø cöûa taïi khu
vöïc thaønh Gieâ-ru-sa-lem vôùi baát cöù giaù naøo bôûi vì Gieâ-rusa-lem coù moät vò trí raát quan troïng ñoái vôùi hoï.
Töø ñeàn thôø “Chuùa veà trôøi“, khaùch haønh höông coù theå
chieâm ngaém toaøn thaønh phoá Gieâ-ru-sa-lem ôû beân döôùi.
Ñeán thaêm khu vöïc nuùi OÂliu vaø ñoïc laïi bieán coá veà trôøi qua
Tin Möøng Luca vaø saùch Coâng vuï Toâng ñoà, toâi chôït suy
nghó: Chuùa Gieâsu xuaát phaùt töø Thieân Chuùa Cha vaø laïi trôû
veà vôùi Cha, bôûi vì Thieân Chuùa vaø Ngaøi luoân hieäp nhaát
neân moät; Ngaøi ñi ñeå doïn choã cho chuùng ta; chuùng ta
cuõng xuaát phaùt töø Thieân Chuùa vaø roài seõ ñeán ngaøy laïi trôû
veà vôùi Ngaøi, vì theá cuoäc soáng taïi theá laø “moät cuoäc vöôït
qua“, “moät cuoäc löõ haønh“ veà “coäi nguoàn ñích thöïc“.
Laø thaân phaän thuï taïo chuùng ta khoâng theå döøng laïi maõi
ôû cuoäc soáng taïi theá. Cuoäc soáng taïi theá coù giaù trò cuûa noù,
nhöng cuõng ñöøng ñeå mình bò quay cuoàng vôùi caùc giaù trò
vaät chaát döôùi theá. Haõy ñeå “thöïc taïi beân treân“ höôùng daãn
“thöïc taïi döôùi theá“. Haõy ñeå aùnh saùng cuûa Chuùa Gieâsu
höôùng daãn cuoäc soáng löõ haønh cuûa moãi ngöôøi chuùng ta.
Chuùa Gieâsu ñaõ khaúng ñònh: “Ta laø aùnh saùng theá gian. Ai
theo Ta seõ khoâng phaûi ñi trong boùng toái, nhöng seõ nhaän
ñöôïc aùnh saùng ñem laïi söï soáng“ (Ga 8,12).
NHAØ NGUYEÄN CHUÙA THAN KHOÙC
Töø ñeàn thôø “Chuùa veà trôøi“ coù moät ñöôøng moøn nhoû
ñi xuoáng vöôøn Gheát-seâ-ma-ni. Ñi khoaûng nöûa chaëng
ñöôøng, chuùng ta baét gaëp nhaø thôø nhoû “Dominus Flevit”
beân phía tay phaûi. Teân goïi cuûa nhaø thôø naøy nhaéc ñeán
bieán coá Chuùa Gieâsu than khoùc veà keát cuïc bi thöông cuûa
thaønh thaùnh trong töông lai.
Tin Möøng Luca ghi laïi: “Khi ñeán gaàn Gieâ-ru-sa-lem vaø
troâng thaáy thaønh, Ñöùc Gieâsu khoùc thöông maø noùi: Phaûi
chi ngaøy hoâm nay ngöôi cuõng nhaän ra nhöõng gì ñem
laïi bình an cho ngöôi! Nhöng hieän giôø ñieàu aáy coøn bò
che khuaát, maét ngöôi khoâng thaáy ñöôïc. Thaät vaäy, seõ tôùi
nhöõng ngaøy quaân thuø ñaép luõy chung quanh, bao vaây vaø
coâng haõm ngöôi töù beà. Chuùng seõ ñeø beïp ngöôi vaø con
caùi ñang ôû giöõa ngöôi, vaø seõ khoâng ñeå hoøn ñaù naøo treân
hoøn ñaù naøo, vì ngöôi ñaõ khoâng nhaän bieát thôøi giôø ngöôi
ñöôïc Thieân Chuùa vieáng thaêm“ (Lc 19,41-44).
Thaùnh Luca ghi laïi bieán coá Chuùa Gieâsu than khoùc thaønh
thaùnh Gieâ-ru-sa-lem. Khoaûng 40 naêm sau ñoù, töùc vaøo
naêm 70, töôùng Ti-toâ vaø ñaïo binh cuûa oâng ñaõ taøn phaù
thaønh Gieâ-ru-sa-lem. Hoï ñaõ thu nhieàu chieán lôïi phaåm
quí giaù cuûa Thaønh thaùnh vaø nhaát laø cuûa Ñeàn thôø Gieâru-sa-lem. Theo truyeàn thoáng söû kyù keå laïi, thì vôùi soá
chieán lôïi phaåm thu ñöôïc töø Gieâ-ru-sa-lem, ngöôøi La Maõ
KINH THAÙNH CUÛA BAÏN TREÛ
ñaõ duøng vaøo vieäc xaây caát hí tröôøng Colosseo ôû Roma.
Ngaøy nay, neáu chuùng ta ñeán thaêm hí tröôøng Colosseo
ôû Roma,(gaàn hí tröôøng naøy coù moät coång thaønh daãn vaøo
trung taâm coå cuûa thaønh Roma, ñöôïc xaây baèng ñaù raát coå
kính vaø lôùn), ngöôøi ta coù theå thaáy phía treân coång thaønh
naøy coù khaéc bieán coá chieán thaéng cuûa töôùng Ti-toâ ôû Gieâru-sa-lem vôùi hình aûnh quaân lính vaùc caây ñeøn baûy ngoïn
laø bieåu töôïng toân giaùo cuûa ngöôøi Do thaùi vaø ñang keùo
quaân trôû veà Roma.
Vaøo theá kyû VII, ngöôøi Bizantine ñaõ xaây döïng moät ngoâi
nhaø thôø ôû ñaây, nhöng ngaøy nay chæ coøn laïi caùi neàn cuûa
ngoâi nhaø thôø. Neàn nhaø thôø ñöôïc trang trí baèng moät böùc
tranh gheùp ñaù maøu moâ taû bieán coá than khoùc thaønh
thaùnh. Nhaø nguyeän hieän nay ñöôïc xaây vaøo naêm 1955
do kieán truùc sö Antonio Barluzzi. Nhaø nguyeän coù hình
daùng gioït nöôùc maét. Phía sau baøn thôø laø khung cöûa soå
kính, vaø töø baøn thôø, khaùch haønh höông coù theå chieâm
ngaém veû ñeïp loäng laãy cuûa thaønh thaùnh hieän nay. Khu
vöïc nhaø nguyeän laø vò trí toát nhaát ôû Gieâ-ru-sa-lem ñeå du
khaùch coù theå chieâm ngaém thaønh thaùnh.
Nhaø nguyeän Dominus Flevit vaø khu vöïc xung quanh laø
sôû höõu cuûa caùc tu só doøng Phan-xi-coââ. Töø naêm 1953 ñeán
naêm 1955, caùc cuoäc khai quaät khaûo coå do Bellarmino
Bagatti höôùng daãn ñaõ tìm thaáy nhieàu chöùng tích ôû ñaây:
phaàn soùt laïi cuûa moät tu vieän Bizantine coå naèm giöõa
moät nghóa trang raát lôùn cuûa Gieâ-ru-sa-lem vaø moät nghóa
trang cuûa ngöôøi Bizantine-La Maõ ôû ñaây.
Nhaø khaûo coå Bagatti ñaõ tìm thaáy ôû ñaây 120 quan taøi
nhoû, ñöôïc laøm baèng ñaát seùt nung, trong ñoù coù chöùa
xöông cuûa nhöõng ngöôøi cheát. Beân ngoaøi caùc quan taøi
nhoû naøy coù khaéc chöõ “T“ (chöõ “tau“ maãu töï Hi Laïp) laø
bieåu töôïng caây thaùnh giaù cuûa caùc tín höõu Kitoâ goác Do
thaùi. Ngoaøi ra, cuoäc khai quaät coøn tìm thaáy ñöôïc 16 tieàn
ñoàng raát quí hieám vaø giaù trò ñeå xaùc ñònh nieân ñaïi cuûa
nôi naøy. Hoï tìm thaáy caùc tieàn ñoàng sheqel, 1 tieàn ñoàng
sheqel cuûa Ti-toâ vaø moät tieàn ñoàng cuûa Nerone ñöôïc ñuùc
ôû Antiochia. Caùc tieàn ñoàng naøy ñaõ giuùp xaùc ñònh thôøi
gian cuûa khu vöïc nhaø nguyeän. Caùc tieàn ñoàng naøy ñöôïc
caùc ngöôøi Do thaùi Gieâ-ru-sa-lem duøng trong thôøi gian
cuûa cuoäc noåi daäy ñaàu tieân choáng laïi La Maõ (66-70 sau
coâng nguyeân).
Naêm 1953, cha Lamaire tìm thaáy moät ngoâi moä coå gaàn
khu nghóa trang. Ngoâi moä naøy ñöôïc trang trí vôùi nhöõng
hình veõ treân saønh söù töø naêm 1400 tröôùc coâng nguyeân.
Taát caû caùc di vaät khai quaät naøy ñöôïc tröng baøy taïi vieän
baûo taøng naèm trong hoïc vieän Kinh Thaùnh khaûo coå cuûa
caùc cha doøng Phan-xi-coââ. Vieän baûo taøng ôû ñaây löu tröõ raát
nhieàu coå vaät quí giaù giuùp cho ngaønh nghieân cöùu khaûo coå
hoïc veà lòch söû Israel vaø Thaùnh Kinh.
Trong thôøi gian löu laïi taïi Gieâ-ru-sa-lem, thænh thoaûng
toâi coá gaéng daäy thaät sôùm tröôùc khi maët trôøi moïc vaø ñi
baùch boä ngang qua thaønh phoá Gieâ-ru-sa-lem ñang coøn
chìm ñaém trong giaác nguû, ñeå ñeán nhaø nguyeän Dominus
Flevit. Taïi ñaây, toâi daønh thôøi gian caàu nguyeän vaø chôø ñôïi
bình minh ñeå taän höôûng veû ñeïp cuûa Thaønh thaùnh khi
ñöôïc aùnh vöøng ñoâng chieáu saùng. Thaät tuyeät ñeïp vaø bình
yeân trong nhöõng giaây phuùt naøy. Thuù thaät, toâi khoâng theå
naøo queân ñöôïc caûm giaùc naøy.
Chaøo taïm bieät caùc baïn. Heïn gaëp laïi taïi Gieâ-ru-sa-lem.
Shaloâm!!!
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
43
Voâ ñòch BAÏN TREÛ TRAO ÑOÅI
M
oät baäc thaøy noåi tieáng veà baén cung ñaõ toå chöùc cuoäc
thi taøi giöõa caùc moân sinh, ñeå ñaùnh giaù khaû naêng cuûa
hoï. Vaøo ngaøy ñaõ aán ñònh, moät bia baèng goã vôùi taâm
laø voøng troøn ñoû ñöôïc gaén vaøo moät caây ôû voâ cuøng xa trong khu
röøng thöa. Phía cöïc ñoái dieän, vò Sö phuï cho veõ moät ñöôøng keû
daøi treân maët ñaát, vaø phía sau möùc veõ aáy, taát caû thí sinh taäp
trung theo haøng loái.
Moät chaøng trai treû vöôït leân khoûi haøng nguõ, haùo höùc phoâ dieãn
taøi naêng cuûa mình. Anh giöông cung leân cao, tay kia keùo caêng
sôïi daây vôùi chieác muõi teân. Nheï nhaøng choïn choã ñöùng ñeå baén
teân, anh quay qua sö phuï hoûi pheùp: “Thöa thaøy, con coù theå
baén ñöôïc chöa aï?”.
Vò sö phuï ñang doõi theo anh vôùi söï chaêm chuù, caát tieáng: “Con
coù thaáy nhöõng caây to bao quanh chuùng ta khoâng?”
Anh ñaùp: “Thöa thaøy coù, con nhìn thaáy roõ taát caû”
Sö phuï traû lôøi: “Toát, haõy veà choã vôùi caùc anh em khaùc vì con
chöa saün saøng”. Chaøng trai ngaïc nhieân, ruùt laïi daây cung vaø
vaâng lôøi veà choã. Thí sinh thöù hai böôùc leân, caàm cung vaø keùo
giaõn daây vôùi söï chaêm chuù. Vò sö phuï tieán ñeán beân caïnh anh,
oâng hoûi: “Con coù thaáy ta khoâng?”
Chaøng trai ñaùp: “Coù, thöa thaøy. Thaøy ôû ngay beân caïnh con
ñaây”.
“Haõy veà choã cuøng vôùi chuùng baïn. Con seõ chaúng bao giôø baén
truùng ñích”. Vò sö phuï noùi.
Taát caû thí sinh döï thi laàn löôït böôùc ñeán vaïch, giöông cung, keùo
noû, nhöng moãi laàn vò sö phuï ñaët caâu hoûi cho hoï, laéng nghe caâu
traû lôøi, oâng laïi cho hoï veà choã. Ñaùm ñoâng thí sinh ngaïc nhieân vaø
giöõa hoï baét ñaàu roän leân nhöõng tieáng xì xaøo baøn taùn.
Luùc baáy giôø, moät thí sinh treû nhaát böôùc leân. Chaøng im laëng tieán
leân, caàm laáy cung, keùo giaõn daây roài ñöùng yeân baát ñoäng, aùnh
maét höôùng thaúng veà phía tröôùc. Vò sö phuï hoûi: “Con coù thaáy
nhöõng con chim ñang chao lieäng trong röøng khoâng?”. Chaøng
ñaùp: “Thöa thaøy khoâng”
“Con coù thaáy caùi caây treân ñoù gaén chieác bia goã khoâng?”
“Khoâng, thöa thaøy, con khoâng nhìn thaáy”
“Nhöng ít nhaát con phaûi thaáy chieác bia baén chöù?”
“Khoâng, thöa thaøy con khoâng thaáy”
Töø phía ñaùm thí sinh ñang muïc kích caâu chuyeän noåi leân tieáng
cheá gieãu: Laøm sao chaøng trai kia coù theå baén truùng ñích neáu
anh ta khoâng ít nhaát phaân bieät ñöôïc caùi bia vôùi nhöõng thöù khaùc
trong khu röøng?
Vò sö phuï laëng ngöôøi trong giaây laùt, roài oâng hoûi: “Haõy noùi cho
ta bieát, con thaáy gì?”
Chaøng trai traû lôøi: “Con thaáy moät voøng troøn maøu ñoû”
Vò sö phuï khen: “Ñöôïc, baây giôø con coù theå baén cung”
Chieác daây cung ñöôïc keùo giaõn, vaø sau moät ñoäng taùc buoâng
daây nheï nhaøng, chieác muõi teân bay vuùt ñi, caém phaäp vaøo chính
giöõa taâm cuûa caùi bia goã.
Söù ñieäp cho baïn
Sôû dó baïn khoâng bao giôø ñaït ñeán ñích laø do baïn quaù xoân xao
veà nhöõng thöù phuï thuoäc, maø queân maát ñieàu chính yeáu.
44
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
CAÅN TROÏNG VÔÙI TÌNH YEÂU ÑAÀU ÑÔØI
Thöa cha quyù meán ,
Naêm nay con môùi 18 tuoåi, ñaõ toát nghieäp Trung Hoïc
Phoå Thoâng vaø ñeán ñaàu nieân khoaù naøy laø con seõ vaøo
Ñaïi Hoïc. Trong thôøi gian qua, con ñaõ quen moät
ngöôøi, luùc ñaàu con chæ xem anh aáy nhö anh trai cuûa
mình, maõi cho tôùi khi con gaàn giaõ töø Gia Kieäm ñeå
leân Saøi Goøn ñi hoïc, thì con laïi nhaän ñöôïc lôøi toû tình
töø anh aáy. Con ñaõ chaáp nhaän, töø ñoù con ñaõ lieân laïc
thöôøng xuyeân vôùi anh aáy. Roài nhöõng thaùng luyeän thi
ñaõ troâi qua, con ñaäu Ñaïi Hoïc .
Theá nhöng thöa cha, ñaàu thaùng 5 vöøa qua con nhaän
ñöôïc thö cuûa anh aáy khuyeân con neân yeâu moät ngöôøi
khaùc vaø ñöøng neân ñaët hy voïng vaøo anh aáy ! Con caûm
thaáy mình bò xuùc phaïm, con ñaõ hoài aâm vaø traùch anh
aáy raát nhieàu. Khoâng leõ naøo tình caûm môùi vöøa vun ñaép
maø sao giôø laïi suïp ñoå . Con phaûi laøm theá naøo ñeå baûo
veä tình caûm cuûa chuùng con? Khoâng leõ anh aáy ñaõ voäi
queân nhöõng lôøi heïn öôùc nhanh choùng nhö vaäy sao
cha? Xin cha cho con moät lôøi khuyeân.
( Bình Nguyeân – Gia Kieäm )
Bình Nguyeân thaân meán !
Tröôùc heát cha caùm ôn con veà nhöõng lôøi traàn tình maø
con ñaõ boäc baïch vôùi cha. Thöù ñeán cha vaãn öôùc mong
vaø caàu nguyeän cho con vöôït qua nhöõng buoàn phieàn
ñeå con tieáp tuïc böôùc vaøo naêm hoïc môùi vôùi nhieàu nghò
löïc vaø thaønh coâng cuûa coâ sinh vieân Ñaïi Hoïc naêm thöù
nhaát.
Chæ qua vaøi thaùng tìm hieåu roài ñi ñeán yeâu thöông,
ñoù laø moät quaõng thôøi gian quaù ngaén nguûi, bieát ñaâu
ñoù cuõng chæ laø giai ñoaïn rung ñoäng ñaàu ñôøi cuûa tuoåi
maø con vöøa môùi lôùn. Theo thieån yù cuûa cha, con phaûi
tìm gaëp trao ñoåi tröïc tieáp vôùi ngöôøi con yeâu ñeå tìm ra
nguyeân nhaân, vì trong thö töø khoâng theå dieãn taû heát
nhöõng ñieàu mình muoán noùi. Con haõy thaän troïng hôn
veà moïi moái cö xöû khi gaëp anh aáy. Neáu keát quaû khoâng
khaû quan hôn, cha mong con bình tónh ñoùn nhaän vaø
haõy xem ñoù laø söï va vaáp laàn ñaàu, khieán con seõ caån
thaän hôn khi ñoùn nhaän moät tình caûm khaùc.
Ñieàu quan troïng laø con haõy nhaän ra mình phaûi laøm gì
cho hieän taïi vaø töông lai. Ñöøng queân con ñöôøng ñaïi
hoïc ñang môû ra tröôùc maét. Nghò löïc ñang thaùch thöùc
ngay trong baûn thaân con. Cha caàu chuùc con luoân bình
an vaø hoïc thaät gioûi, vaø roài con seõ tìm thaáy cho mình
moät tình yeâu ñích thöïc.
Meán chuùc !
TRAO ÑOÅI BAÏN TREÛ
CHOÏN LÖÏA CHO TÖÔNG LAI
Thöa cha! Ba maù con mong muoán con böôùc vaøo
cuoäc soáng thaùnh hieán. Nhöng phaàn con, con laïi thaáy
mình thieáu töï tin, xin cha giuùp con hieåu ñoâi chuùt veà
ñôøi thaùnh hieán. Ñoái vôùi con, ñôøi thaùnh hieán vaãn coøn
laø moät aån soá, vì theá maø con chöa bieát ñònh höôùng
cho mình. Con chöa bieát löïa choïn höôùng naøo ñeå ñi
khi con ñang ñöùng tröôùc ngaõ ba ñöôøng. Xin cha cho
con moät lôøi khuyeân. Con cuûa cha !
( Nguyeãn Tuù – Ñaklak )
Tuù raát thaân meán !
Choïn löïa bao giôø cuõng laø ñieàu laøm cho chuùng ta phaân
vaân vaø ñau ñôùn, vì phaûi boû ñieàu naøy ñeå choïn löïa ñieàu
kia. Trong khi chuùng ta laïi muoán taát caû !
Ñoái vôùi nhieàu ngöôøi, ngöôøi thaùnh hieán cuõng chæ laø moät
nhaân vieân daán thaân trong moïi coâng taùc xaõ hoäi nhö
giaùo duïc, y teá, thaêng tieán coäng ñoàng, nhaân baûn, di
daân... Thöïc ra, neùt ñaàu tieân vaø cô baûn cuûa ñôøi thaùnh
hieán chính laø nhöõng kinh nghieäm veà Thieân Chuùa.
Ñieàu maø ngöôøi thaùnh hieán coù theå noùi cho theá giôùi laø
söï hieän dieän cuûa Thieân Chuùa qua hoï vaø nôi moïi ngöôøi.
Bôûi theá ngöôøi thaùnh hieán phaûi laø ngöôøi say meâ, yeâu
meán vaø luoân ôû vôùi Chuùa.
Caùnh cöûa
KHOÂNG TAY NAÉM
C
où moät böùc tranh noåi tieáng trong ñoù veõ hình Chuùa Gieâsu trong khu vöôøn toái. Tay traùi Ngaøi giô cao chieác ñeøn
chieáu saùng khung caûnh chung quanh, trong khi tay
phaûi cuûa Ngaøi ñang goõ vaøo caùnh cöûa naëng neà vaø kieân coá.
Khi böùc tranh ñöôïc giôùi thieäu trong moät cuoäc trieån laõm. Moät
khaùch xem tranh ñaõ chæ cho ngöôøi hoaï só veà ñieåm loãi maø
oâng phaùt hieän trong böùc tranh. OÂng noùi:
-- Toâi xin löu yù vôùi oâng moät loãi nhoû nhöng heát söùc quan
troïng trong böùc tranh maø oâng ñaõ veõ, ñoù laø caùnh cöûa bò
thieáu caùi tay caàm!
Nhaø hoaï só töôi cöôøi ñaùp:
-- Ñoù khoâng laø loãi queân soùt ñaâu. Caùnh cöûa naøy laø taâm hoàn
cuûa con ngöôøi, ngöôøi ta chæ coù theå môû töø beân trong.
Neùt thöù hai cuûa ngöôøi thaùnh hieán laø vieäc chia seû cuoäc
soáng vui, buoàn, söôùng, khoå cuûa con ngöôøi vaø trôû neân
daáu chæ cuûa tình yeâu Thieân Chuùa cho nhöõng ngöôøi
anh chò em mình.
Neùt thöù ba cuûa ñôøi thaùnh hieán: phaàn ña caùc doøng tu
soáng ñôøi soáng chung-. Ñôøi soáng coäng ñoaøn laø keát quaû
ñaàu tieân veà Thieân Chuùa vaø laø moät trong nhöõng trôï löïc
cho söï trung thaønh cuûa ngöôøi thaùnh hieán.
Moät cuoäc soáng khoâng hieán daâng, taát seõ cheát ñi.
Ngöôøi thaùnh hieán caàn bieát soáng ñôøi daâng hieán. Bieát
chaáp nhaän trao ban, thì söï soáng môùi khôûi söï vaø haïnh
phuùc môùi heù nuï. Ngöôøi thaùnh hieán seõ neân giaøu coù vaø
trieån nôû veà moïi maët khi bieát quaûng ñaïi ra khoûi voû vò
kyû cuûa mình, nhöõng baän taâm, tính toaùn, xaây ñaép cho
mình... ñeå trôû thaønh ngöôøi cuûa Thieân Chuùa vaø cuûa
tha nhaân.
Vaøi doøng chia seû ñôn giaûn vôùi con nhö theá ñeå giuùp
con hieåu hôn vaø ñi tôùi söï löïa choïn loái soáng cho töông
lai cuûa con. Caàu chuùc cho con luoân saùng suoát, vaø hy
voïng vôùi ôn Chuùa, con seõ choïn löïa cho mình moät con
ñöôøng töôi saùng trong töông lai. Meán chuùc !
Linh muïc chuû bieân
TIN CHUÙA
M
oät oâng laõo voâ thaàn noï ñeán nhaø moät linh muïc noåi
tieáng vôùi hy voïng raèng vò linh muïc naøy coù theå giuùp
oâng giaûi quyeát vaán ñeà ñöùc tin. OÂng ta khoâng theå
tin ñöôïc Ñöùc Kitoâ thaønh Nazareth ñaõ soáng laïi töø coõi cheát.
OÂng ñaõ töøng tìm kieám nhöõng daáu chæ cuûa söï soáng laïi naøy.
Khi vaøo nhaø xöù, ñaõ coù moät vaøi ngöôøi ñang gaëp gôõ vò linh
muïc. Vò linh muïc thoaùng thaáy oâng cuï ñöùng ngoaøi haønh lang,
ngay laäp töùc ngaøi ñöùng leân, laáy chieác gheá vaø töôi cöôøi môøi
cuï ngoài.
Sau khi caùc khaùch ra veà, vò linh muïc môøi cuï giaø vaøo noùi
chuyeän. Khi hieåu roõ vaán ñeà cuûa oâng, vò linh muïc giaûng giaûi
laâu giôø vôùi nhieàu lyù thuyeát, minh chöùng ñeå thuyeát phuïc cuï.
Sau moät thôøi gian, cuï giaø xin gia nhaäp ñaïo.
Vò linh muïc raát haøi loøng pha laãn ñoâi chuùt ngaïc nhieân. Ngaøi
hoûi oâng cuï: “Cuï haõy noùi cho toâi bieát trong nhöõng cuoäc ñaøm
thoaïi, ñaâu laø ñeà taøi ñaõ thuyeát phuïc cuï tin raèng Ñöùc Kitoâ ñaõ
soáng laïi vaø roài cuï theo ñaïo?”
Cuï giaø ñaùp: “Ñoù laø haønh ñoäng ngaøi laáy gheá môøi toâi ngoài”.
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
45
Caùc Thaùnh & Ôn Chuyeån caàu
Chaân Phöôùc LAURA VICUNA
Laura Vicuna sinh taïi Santiago (Chileâ)
vaøo ngaøy 05.04.1891, gia ñình Laura
ñaõ bò ñaøy aûi vì cuoäc caùch maïng. Sau
khi ngöôøi cha cheát,
ngöôøi meï phaûi ñöa
hai chò em Laura
ñeán truù nguï taïi AÉchen-ti-na. Vì ñeå möu
sinh, meï cuûa Laura
laøm vieäc trong trang
traïi cuûa oâng Manuel
Mora vaø chaáp nhaän
soáng chung vôùi oâng
khoâng coù pheùp hoân phoái.
Naêm 1900, Laura ñeán hoïc taïi ngoâi
tröôøng nhoû maø caùc sô Con Ñöùc
Meï Phuø Hoä môùi môû ñöôïc ít laâu, taïi
Junín de los Andes, AÉc-hen-ti-na.
Naêm sau, Laura Röôùc leã laàn ñaàu
luùc 10 tuoåi, töø ñaây, coâ khôûi ñaàu moät
haønh trình môû ra cho aân suûng vôùi
moät coõi loøng nhieät thaønh vaø ñaõ coù
nhöõng quyeát ñònh anh huøng trong
vieäc soáng nieàm tin kitoâ giaùo. Naêm
12 tuoåi, vôùi söï ñoàng yù cuûa cha giaûi
toäi, Laura ñaõ daâng hieán cuoäc ñôøi cho
Thieân Chuùa ñeå caàu cho ngöôøi meï trôû
laïi vôùi ôn suûng. Vaø cuûa leã cuûa Laura
ñaõ ñeïp loøng Thieân Chuùa, ngaøy 22
.01. 1904 coâ qua ñôøi. Chính ngaøy an
taùng Laura, meï cuûa coâ ñaõ hoaùn caûi
vaø laõnh nhaän Bí Tích Thaùnh Theå.
Ngaøy 03.09.1988, giöõa söï hieän dieän
cuûa haøng ngaøn baïn treû, Ñöùc Thaùnh
Cha Gioan Phaoloâ II ñaõ toân phong
Laura Vicuna leân baäc AÙ thaùnh. Ngaøi
ñeà xuaát cho caùc baïn treû moät maãu
göông veà moät loái soáng theo Tin
möøng ñeán möùc trao ban söï soáng vì
söù meänh cöùu roãi.
ÑAÁNG BAÛO TRÔÏ & ÑOÀNG HAØNH
Toâi ñaõ nhaän ñöôïc kyû vaät thaùnh cuûa
AÙ Thaùnh Laura Vicuna caùch ñaây 18
naêm, ñoù laø moät chuùt vaûi aùo cuûa ngaøi
gaén vôùi taám hình vaø coù lôøi kinh ñeå caàu
nguyeän vôùi Laura. Luùc aáy, toâi ñang laø
thöøa taùc vieân Thaùnh Theå ngoaïi thöôøng
neân toâi hay ñeán thaêm vieáng nhöõng
beänh nhaân cuûa Giaùo Xöù. Taùc vuï naøy
46
SOÁ 12 - NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM
ñaõ cho toâi cô hoäi trao kyû vaät thaùnh
naøy cho nhieàu ngöôøi khaùc nhau. Toâi
cuõng laø Hieäu tröôûng cuûa tröôøng phoå
thoâng Trung Hoïc trong thaønh phoá
Benito thuoäc Ac-hen-ti-na. Naêm
2008, toâi ñaõ trao kyû vaät thaùnh naøy
cho caäu hoïc troø Bruno.
Bruno laø hoïc sinh cuoái caáp cuûa nhaø
tröôøng. Caäu môùi ñöôïc baùc só chuaån
ñoaùn laø bò ung thö naõo. Ñaây laø moät
thaûm hoaï vaø laø thöû thaùch môùi ñoái
vôùi gia ñình vì tröôùc ñoù, ba caäu ñaõ bò
ung thö vaø meï cuûa caäu ñaõ ñang phaûi
cuøng chieán ñaáu vôùi caên beänh hieåm
ngheøo naøy.
Theá nhöng Bruno ñaõ ñoùn nhaän hung
tin caùch can ñaûm vaø thanh thaûn traûi
qua töøng böôùc chöõa trò. Coù luùc caäu
ñaõ caûm thaáy khaù hôn, vaø ñaõ tieáp tuïc
hoïc taäp ñeå laáy vaên baèng toát nghieäp.
Tuy nhieân vaøo ñaàu naêm 2009, caên
beänh laïi taùi phaùt vaø di caên caùch traàm
troïng. Toâi thöôøng xuyeân thaêm vieáng
caäu vaø mang Mình Thaùnh ñeán cho
caäu nhö “cuûa aên ñaøng”. Bruno raát
yeâu meán vaø coù loøng suøng kính ñoái
vôùi Thaùnh Theå, caäu ñaõ laëp ñi laëp laïi
lôøi khaån caàu: “Gieâsu ôû trong con vaø
con ôû trong Gieâsu”. Meï cuûa caäu ñaõ
caàu nguyeän tha thieát vôùi Chaân Phöôùc
Laura Vicuna cho söùc khoeû cuûa con
trai mình. Caû caùc nöõ tu Con Ñöùc Meï
Phuø Hoä ôû Bahia Blanca cuõng cuøng
hôïp lôøi caàu nguyeän. Hoï ñaõ gaén teân
cuûa Bruno beân caïnh choã ñeå haøi coát
vaø nhöõng di tích thaùnh cuûa AÙ Thaùnh
Laura.
Trong thôøi gian Bruno vaøo hoaù chaát
ñeå ñieàu trò, baø meï ñaõ duøng hình aûnh
kyû vaät thaùnh cuûa Laura xoa treân
ngöôøi caäu. Baø caàu nguyeän vôùi loøng
tin töôûng vaøo söï chuyeån caàu cuûa
Meï Maria vaø cuûa AÙ Thaùnh Laura, ñeå
neáu ñeïp yù Chuùa, xin Chuùa thöông
ban pheùp laï cho Bruno ñöôïc thuyeân
giaûm. Ngaøy noï, khi toâi mang Thaùnh
Theå ñeán cho Bruno, caäu khoâng coøn
theå röôùc laáy cuûa aên ñaøng nöõa. Baáy
giôø, nhöõng ngöôøi hieän dieän ôû ñoù
cuøng ôû laïi vôùi toâi vaø cuøng caàu nguyeän
beân caïnh Bruno. Chuùng toâi ñaõ caàu
nguyeän soát saéng vaø haùt thaùnh vònh.
Kim Uyeân FMA phoûng dòch
Bruno ñaõ lìa traàn gian vaøo thöù baûy
ngaøy 22, ngaøy leã Kính Meï Maria
Trinh Nöõ Vöông. Caäu ñaõ ñi ñeán moät
nôi “toát ñeïp hôn”. Pheùp laï ñoái vôùi
toâi chính ôû vieäc phuø trôï cuûa Laura
treân Bruno vaø ngöôøi meï, ñeå Bruno
coù theå chaáp nhaän “caùi cheát saép
ñeán” trong söï vui töôi vaø saün saøng,
vaø ñeå baø meï ñoùn nhaän yù Thieân Chuùa
vôùi söï can ñaûm anh huøng cuûa ngöôøi
kitoâ höõu.
Baø ñaõ xin ñeå ñöôïc giöõ laïi beân mình
di tích thaùnh Laura. Hoâm nay, chuùng
ta tin chaéc raèng Laura ñaõ ñoàng haønh
vôùi Bruno trong nhöõng luùc ñau ñôùn.
Vaø Meï Maria raát thaùnh ñaõ cuøng vôùi
caäu ñeán trình dieän Cha treân trôøi,
giôø ñaây toâi tin caäu ñang soáng trong
nieàm haïnh phuùc cuûa Thieân Chuùa.
Luis Maria Acosta
Cerrito entre Rios
(Argentina) 01.09.2010
Thaùnh ÑA-MINH SAVIOÂ
Ña Minh Savio sinh ngaøy 02. 04.
1842 taïi San Giovanni di Riva, vuøng
Chieri, thuoäc tænh Torino, mieàn
Baéc nöôùc YÙ. Laø moät thieáu nieân deã
thöông vaø noåi baät veà loøng ñaïo. Gaëp
Don Bosco, caäu bò chinh phuïc bôûi söï
thaùnh thieän cuûa ngaøi. Caäu ñaët khaùt
voïng neân thaùnh cuûa mình trong söï
höôùng daãn cuûa Don Bosco, nhö taám
vaûi toát trong tay ngöôøi thôï may, ñeå
cuoäc ñôøi caäu trôû
neân chieác aùo ñeïp
cho Thieân Chuùa.
Ña Minh Savio qua
ñôøi taïi Mondonio
ngaøy 09 thaùng
ba naêm 1857, luùc
15 tuoåi. Leã möøng
thaùnh Ña Minh
Savio cöû haønh vaøo
ngaøy 06 thaùng 05.
TIN TÖÔÛNG PHOÙ THAÙC
Vaøo luùc Nicola khoaûng 3 tuoåi, ba meï
beù khaùm phaù beù bò ñau ôû coå. Beù ñöôïc giaûi phaãu taïi beänh
vieän Udine vaø ñaët döôùi söï theo doõi cuûa caùc baùc só. Keát
quaû chuaån ñoaùn laø beù coù theå bò moät cuïc böôùu hoaëc moät
loaïi beänh traàm troïng naøo ñoù. Caäu beù ñaõ ñöôïc gôûi ñeán
Bologna ñeå laøm nhöõng xeùt nghieäm cuoái cuøng. Taát caû caùc
thaân nhaân ñeàu ñaõ ñöôïc thoâng baùo veà tình traïng teá nhò
naøy, trong ñoù coù dì laø sô Gisella De Boni. Sô ñaõ môøi goïi
taát caû ñeán vôùi kinh nguyeän, khaån xin söï can thieäp cuûa
thaùnh treû Ñaminh Savio. Vaøo cuoái tuaàn chín ngaøy caàu
nguyeän, beänh caäu beù thuyeân giaûm. Baây giôø, Nicola ñaõ
ñöôïc 5 tuoåi vaø lôùn leân khoûe maïnh, vui töôi ñaày söùc soáng.
Sô De Boni Gisella, Padova
doøng soâng thaàn kyø
C
on ngöïa nhoû chôû maáy bao muoái chaïy nhanh treân
ñöôøng, chaïy vaø chaïy. Noù chaïy töø saùng ñeán tröa ñöôïc
maáy tieáng ñoàng hoà, meät bôû hôi tai, moà hoâi nheã nhaïi,
maáy bao muoái treân löng thaät laø quaù naëng. Ngöïa nhoû nhìn
nhìn maët trôøi noùng nöïc, lieám lieám caùi moâi khoâ nöùt, chôït nghó
trong loøng: giaù nhö coù ñöôïc nguïm nöôùc uoáng thì toát quaù.
Ñuùng luùc aáy, moät con soâng nhoû xuaát hieän tröôùc maët chuù
ngöïa. Noù ñi ñeán beân bôø soâng chuaån bò uoáng nöôùc ñeå giaûi
khaùt. Nhöng khi vöøa môùi böôùc tôùi moät böôùc thì ñoät nhieân
tröôït teù, taát caû ñeàu rôi vaøo con soâng nhoû. May laø nöôùc soâng
khoâng saâu, ngöïa con voäi vaøng boø leân bôø.
Tình baïn
K
chaân thaät
hæ vaø soùc cuøng soáng trong moät khu röøng. Soùc thì raát
nhieät taâm neân saün saøng laøm nhöõng gì ñöôïc nhôø vaû,
cho duø coù khoù khaên ñi nöõa. Theá nhöng khæ thì ngöôïc
laïi, neân chuùng thöôøng tranh caõi nhau veà chuyeän neân hay
khoâng neân giuùp ñôõ nhöõng con vaät khaùc.
Moät toái noï, chuùng noù ngoài beân ñoáng löûa taùn doùc. Ñoät nhieân
ngoïn löûa baén toùe leân, ñoát chaùy phaàn loâng ñít cuûa con khæ.
Soùc nhìn thaáy thì hoûi khæ: “Coù chuyeän lieân quan ñeán baïn
ñaáy, coù neân giuùp ñôõ baïn khoâng?”
Noù chuaån bò saép laïi maáy bao muoái treân löng laïi cho goïn ñeå
qua soâng, nhöng ñoät nhieân laïi phaùt giaùc nhöõng bao muoái
treân löng sao maø quaù nheï. Chaúng coøn phaûi nhoïc meät nhö
luùc tröôùc nöõa. Ngöïa nhoû buoàn vui laãn loän vaø nghó raèng:
“Nöôùc ôû con soâng naøy coù ma löïc, mình teù ngay xuoáng soâng,
muoái treân löng töï nhieân nheï raát nhieàu, mình nhaát ñònh ghi
nhôù kyø tích naøy.”
Khoâng laâu sau, chuù ngöïa baét ñaàu ñoåi qua vaän chuyeån haøng
hoùa khaùc. Laàn naøy noù chôû boâng vaûi. Caùc bao boâng vaûi chôït
nhìn thì thaáy gheâ gôùm, nhöng thöïc ra laïi khoâng naëng. Con
ngöïa chôû maáy bao boâng vaûi lôùn chaïy nhö bay. Theá roài noù laïi
ñi qua con ñöôøng cuõ tröôùc ñaây vaø ñeán beân doøng soâng nhoû.
Khoâng nhòn ñöôïc, noù saûi chaân böôùc nhanh vaø trong loøng
höng phaán vì nghó ñeán caâu chuyeän thaàn kyø laàn tröôùc. Tuy
treân löng laø nhöõng bao boâng vaûi nheï, nhöng neáu gaëp ñöôïc
nöôùc soâng naøy, haún seõ khoâng nheï hôn bieát bao hay sao.
Nghó ñeán ñoù, noù coá yù tröôït chaân xuoáng doøng soâng. UØm moät
tieáng, noù rôi xuoáng doøng soâng. Nuoát vaøi nguïm nöôùc, noù töøø
töø ñöùng daäy.
Con soùc khoâng noùi nöõa, nhöng con maét nhìn thaáy löûa saép
buøng chaùy lôùn, thì noùi vôùi khæ: “Maëc duø chuyeän khoâng can
gì ñeán tôù, nhöng tôù nhìn thaáy thì vaãn cöù muoán laøm.”
“UÙi chaøo”. Noù thoát leân, “sao nhöõng bao boâng vaûi treân löng
sao laïi naëng nhö theá naøy?”. Thaät kinh khuûng. Chuù ngöïa
phaùt hieän maáy bao boâng vaûi naøy coøn naëng gaáp möôøi laàn caùc
bao muoái tröôùc ñaây. Thaät khoù nhoïc laém noù môùi boø leân ñöôïc
bôø soâng. “Sao laï theá nhæ”, noù chôït nghó. Ñuùng laø vaãn con
ñöôøng naøy, doøng soâng naøy. Noù suy ñi nghó laïi maõi maø cuõng
nghó khoâng sao lyù giaûi ñöôïc.
Khæ lôùn tieáng noùi: “Khoâng caàn, khoâng caàn”. Vöøa döùt lôøi, noù
caûm thaáy sau ñít noùng leân vaø quay ñaàu laïi nhìn thì...“uùi da”.
Thaáy löûa ñoát chaùy ñít, noù voäi la lôùn: “Mau giuùp tôù daäp taét löûa
sau ñít. Mau leân, mau leân !!!”
Cuoái cuøng, ngöïa nhoû ñaønh laåm baåm moät mình: “Ñuùng roài,
con soâng naøy coù ma löïc, noù coù theå laøm cho ñoà vaät naëng
bieán thaønh nheï, vaø cuõng coù theå laøm cho ñoà vaät nheï bieán
thaønh naëng.”
Con soùc voäi vaøng nhaûy qua giuùp noù daäp taét löûa. Nhöng töø ñoù
veà sau, ñít cuûa con khæ trôû thaønh maøu ñoû.
Söù ñieäp cho baïn:
Con khæ traû lôøi: “Ñöông nhieân laø tôù chaúng caàn ñaâu.”
Söù ñieäp cho baïn :
Tình baïn chaân thaät luoân quan taâm tôùi lôïi ích cuûa tha nhaân.
“Taáp teånh ngöôøi ñi, tôù cuõng ñi.” Ñoù chaúng phaûi laø thaùi ñoä
soáng nieàm tin Ki-toâ giaùo. Tin laø gaëp gôõ, nhaän bieát, yeâu meán
vaø daán thaân.
NOÄI SAN DON BOSCO VIEÄT NAM - SOÁ 12
47
THAÙNG THAÙNH TAÂM CHUÙA
“Khoâng coù tình yeâu naøo cao caû hôn...”
Ga 15,13
Tình yeâu
CHUÙA GIEÂSU
Cha nguyeän höùa vôùi Chuùa laø cho ñeán hôi thôû
cuoái cuøng, cha vaãn soáng cho caùc treû ngheøo
khoå cuûa cha.”
Don Bosco - Hoài Kyù cuoán XVIII, 258
NOÄI SAN DON BOSCO CUÛA GIA ÑÌNH SA-LEÂ-DIEÂNG VIEÄT NAM
Naêm thöù II - Thaùng 06 & 07.2011 - Soá 12

Documenti analoghi

Nhac doan Leb

Nhac doan Leb ñöøng ñeå con thaát

Dettagli

Encore: D:\CHEP NHAC\TANTUM ERGO.enc

Encore: D:\CHEP NHAC\TANTUM ERGO.enc ˆ« l j 1.tum Noù - vo ceù - dat rí - tu 2.que Sit et be - ne - díc - ti -

Dettagli