Red Baron - Gianluca Nanni

Commenti

Transcript

Red Baron - Gianluca Nanni
Nome:
MUSIC TRAIN QUINTET
Musicisti:
Danilo Rossi viola
Stefano Nanni pianoforte
Luciano Zadro chitarra
Massimo Moriconi basso e c.basso
Gianluca Nanni batteria e percussioni
h»130
Drum
Style: Jazz Samba
÷ c œœ
œ
>
>
>
>
ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ
Õ̇ Õ̇
¿
œ
Ã̇ .
œ
œ
Arr.Stefano Nanni
>
>
Œ
œœœœœœœœ œ
˙
˙
na
1
MANGIAFUOCO
nn
i.it
TRATTO DA:
Titolo CD:
DID YOU HAVE TO TRAVEL AT NIGHT?
.
N.Stefano
Ã̇
(jazz samba)
Ã
Fill
j
>
j
œ Œ
Play 7 Bar ’ ’ ’œ ’
~~~ > Œ Õ̇
c’ ’ ’ ’
œ
Ó
an
l
Ã
20
Fill
Ó
’
’
œ
Œ
Play 3 Bar ’ ’ ’œ ’
j >
fi
à Œ
œ œ œ œ œ. œ Œ Ã
Play 3 Bar ’ ’ ’œ ’ Play 4 Bar ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Play 4 Bar
Ó
32ı
.gi
32
j
Ó ‰ œ œ œ œ. œ Œ œ ‰ œ. œ. œ Œ ˙.
˙
2
c ’ ’ ~~~~~~
’ ’ ’’’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 4’
14
26
(melody)
uc
a
j
j
%
œ. œ Œ œ ‰ œ. œ. œ Œ ˙.
˙
2
Play 4 Bar Play 8 Bar ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 4 ’
8
Õ.
œœ œ
œ. J
16ı
15ı
Ó
Play Drum (Afro samba)>>>>>>>>>>>>>> (jazz Samba)
Play 4 Bar
(coda)
(Piano Solo)
98
104
(bass solo)
j
‰ œ. œ. œ Œ ˙.
ww
w
j
œ. œ Œ œ
TACET 32 BAR
2˙
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 4’
j
j
œ. œ Œ œ ‰ œ. œ. œ Œ ˙.
˙
2
’’ ’ ’ ’ ’’’ ’ ’’’ 4 ’
dal% al fi œ Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û ¿
œ
e segue> > > > œ
œ
>
>
>
>
Õ̇
’
Õ̇
trascrizione
(Nanni G.Luca)
j
Ó ‰œœœ
c ’ ’ ~~~~~~
’ ’ ’’’ ’
’
Fill
à Fill
c ’ ’ ’ ~’ ~ Œ
œ
œ
œ
’’’ ’
(Special)
(Guitar solo)
Ã
j
‰œœœ
Ã̇ .
.
Õ̇
Play 4 Bar
>
> > Œ ‰ j Œ
œœœœœœœœ
œœ
˙
˙
œœ

Documenti analoghi