Ġemellaġġ - Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba

Transcript

Ġemellaġġ - Soċjetà Santa Marija u Banda Re Ġorġ V, Mqabba
EANM RE QORQ V- HQArEA - HALTA.
WERREJ - INDICE:
Air.
Programm • Ġita Kulturali
Merħba mill-Kumitat Eżekuttiv
fl Benvenuto del Comitato Esecutivo
Messaġġ mill-Ministru tal-Ġustizzja u Kultura
Messaggio del Ministro del/a Giustizia e Cultura
Messaġġ mis-Sindku ta' l-Imqabba
Un Messaggio dal Sindaco d'lmqabba
Messaġġ mill-President
Un Messaggio dal Presidente
Il-Kelma tas-segretarju
li Messaggio del Segretario
Messaġġ mill-Kaxxier
La Parola a/ Tesoriere
Messaġġ mis-surmast Direttur
li Commento del Maestro Direttore
Corpo Bandistico - Santa Vittoria in Matenano
Corpo Bandistico - Santa Vittoria in Matenano
L-Imqabba
Imqabba
Mill-Istorja tas-Soċjeta' Santa Marija
La Storia del/a Societa' Santa Maria
Profil ta' Mro. Anthony Camilleri
Nota Biografica - Mro. Anthony Camilleri
Programm Strumentali
Programma Strumentale
18 . 19
3
5
7
9
11
13
15
17
20 - 22
25. 33
34 - 35
36
Pubbllkazzjonl oħra tas-
Soċjeta' Santa Marija u Banda Re Ġorġ V,
"Palazz Santa Marija", 41 Pjazza tal-Parroċċa, Mqabba • Malta.
Tel: (00356) 883020
Typesettlng:
Traduzzjoni għat· Taljan:
Stampat:
Ħajr Speċjali:
lng. Anthony Camilleri B.Mech .Eng.(Hons.)
Ms. Georgette Portelli B.Ed. (Hons.)
Bonniċi's Press, 36 St. Paul Street Valletta,
Malta - (00356) 224607
Lid-Ditti kollha li għoġobhom jirreklamaw fdin
il-pubblikazzjoni storika.
Ritratt Fattata:L-lstatwa ta' Santa Marija taħt il-Kuruna. Fl-isfond tidher is-sede tas-Soċjeta' .
ln Copertlna: La Statua di Santa Maria; suf/o sfondo, la sede della Societa'.
Ritratt Wara:
Una panoramica del villaggio di Mqabba.
Dehra panoramika tar-Raħal ta' l-Imqabba.
11FKtRA TAL-HAWRA F' S. VITTORtA - rrAtJA - 12-1~ llllJlJ '~~.
l
co~o EANDtsrtco ~ a10~10v-11QAKEA
- 11Al1A.
ELBROS
Member of the
CONSTRUCTION LTD.
EBCON
l
Group of Companles
Building and Clvil Engineering Contractors
Kirkop, Malta.
Te.I: (00356) 249999 (6 lines) Fax: (00356) 685075
AWGURI!!
Id-Diretturi talElbros Construction Ltd.,
jawguraw l-isbaħ xewqat fis-Surmast u lBandisti fl-okkażjoni taż-żjara li lBanda Re Ġorġ V ser tagħmel f
Santa Vittoria in Matenano Provinċja t'
Ascoli Piceno ġewwa l-Italja,
u jifirħu lill-President u l-Kumitat tasSoċjeta' Santa Marija
fl-okkażjoni tal-ftuħ taċ-ċelebrazzjonijiet
tal-Ġublew tad-Deheb talBanda Re Ġorġ V.
l direttori dell' Elbros Costruzioni
Ltd.,
•
porgono i mig/ior auguri a/ Maestro e a/
Corpo Bandistico in occasione della visita
che la Banda Re Giorgio V fara' a Santa
Vittoria in Matenano Provincia di Ascoli
Piceno - Italia. Si congratulano
u/terionnente con il Presidente e il Comitato
Esecutivo della Societa' Santa Maria in
occasione dell' inizio de/le celehrazioni del
Giubileo (Cinquanter1ario) della
Banda Re Giorgio V.
0 l
Rf<!OR1)0 OE1LA \llSfTA A s. VITTORIA - rrAltA - 12-1~ llialtO ,~~.
Fuq wara mlx-xellug - ln piedi da sln/stra:
Francis Vella (Pub/ic Relations Officer- Ufficia/e per Relazioni Pubb/ic1), Benny
Camilleri (Membru - Membro), Anthony Farruġia (Assistent Segretarju -Assistenta
Segretario), Paul Gauċi, Andrew Zammit (Membri - Membn),
Alex Ghigo (Assistent Kaxxier - Assistente Tesoriare);
Fuq quddiem mlx-xellug • Seduti da slnlstra:
Josepħ ·Sciberras (Viċi
President - Vice Presidente), Patri - Frate J.M. Ghigo (Direttur
Spiritwali - Direttore Spiritua/e), Carmel Zahra (President - Presidente), Carmel Ellul
(Segretarju - Segretario), Carmel Briffa (Kaxxier - Tesoriare) ,
Joseph Ghigo (Membru - Membro) .
,
. ~:E- ~:E- ~:E- ~:E- ~:E- ~E- ~E- ~E- ~E- ~E-
* ~E- ~E- ~E- ~E- ~E- !:
Il-Kumitat Eżekuttiv jieħu din l-opportunita' biex filwaqt li jawgura laqwa suċċessi lis-surmast u lill-Bandisti tal-Banda Re Ġorġ V waqt
din iż-żjara kulturali f Santa Vittoria in Matenano, jittama li l-ħidma
sfieqja li wettaqna tul dawn l-aħħar xhur tħalli l-frott mixtieq biex
b'hekk kulħadd jieħu pjaċir u jkollu s-sodisfazzjon li jkun
akkumpanjana.
l
TffKfeA TAl-MAWeA F' s. vmo~tA - fTAtJA - 12-1~ lUtJU ,~~.
l
'.-(!"" '
>·,.; '
.'
Tent J
Lm'4&7a~
Lm'4saa·,
'\\\
L.$ 4 door
The .;.uc<:ċ"'" of thl' l--tyunll:1l •\ect:nt j, 1w coint·idcnt:c. Bet"t'ln1in!t (>nc l•f ,\'lulla':. lcading \.'J.r:-. in j u.;;t ll\er :t year. 1he
f-lyundai Acccn1 ha'
:_l •._10<1r,
n1;111:1g1..--d li>
t·<,n1hinc ttttalily ;.1nd St)'IC \\•ith .;.t
highl~, <·01~lpc:1i1iv~
thc :i.J..:ck 4·dOtlr or thc !-ll:tcu>u~ 5·th1t•r. :J l Hyu n d~1 i Acccn11,:a r~
~1 :- hi~hly
~1rc
priec. \Vhcthcr \)11 1ln: Sj'.k>rt)·
111,vay.; ~c1 11.:: rou~Jy U\'i.."CS:i.tlr1 ~J 11.:. \\'Cli
cc.·on<imicJI, Thc Ac(•cnt 1nodcl' \':U) frC11l1 the h;1:\il" J.J litre l..S
t~•
1hc rop
,,r 1he lu1e 1.5 litrc (il.S.
<:Bi> !:!!~.!1,!:.!,~,!.
~ H;Rll)IA~ 1 ;N'N~RPR l~ f~'\
('<>. l.'rD.. l 'Cl~1 {'0~ l~tdt='·· 1l'K:,r::i Ru:1,1. lfK :ir.1. ,\l:1lla
..
Tt·I: .a<>~.2<11 l·a:\; ~l<..1t<S-l
(fr-i(.~ ....uh)CC1 tu (' \;,>b;111i;.: r:ll(' ftu('IU!IUIW't•
RfC!OROO DEUA VtSrrA A s.VrrTO~A - rrAltA - 12-1~ ll/QlfO
·~~.
l
EANM RE ĠOli!Ġ V- HQA"4 - HAlTA.
l
Messaġġ
millMessagio del
Ministru tal ..Ġustizzja u Kultura
Ministro della Giustizia e Cultura
o~.
1.4. ,.,,.
L-identita' ta' nazzjon tixhed b'mod qawwi kemm hu
għani l-wirt artistiku tiegħu . L-arti tal-mużika għandha
tabilħaqq post 'l quddiem nett fdan il-patrimonju. Ilmużika minn dejjem swiet biex turi s-sura u l-bixra tannazzjon, id-drawwiet, il-ferħ u d-dwejjaq tal-poplu tiegħu.
Il-mużika taqdi tajjeb il-missjoni tagħha, dik li twassal
messaġġ lil kulħadd u kullimkien b'mezz u universalita' li
jifhimhom kulħadd.
Artna, Malta, għalkemm żgħira, għandha wkoll ittradizzjoni mużikali tagħha.
Tradizzjoni li tatna
kompożituri kbar, bħal Nani, Diacono u oħrajn; mużika
tagħna iżda b'ilwien u influwenzi ta' kompożituri ewropej
l-aktar mis-sekli tmintax u dsatax 'l hawn.
L-għaqdiet r:nużikali Maltin minn defiem għamlu ħidma
sfieqja biex ikabbru l-għarfien u l-apprezzament mużikali
fostna. Uħud minnhom, iffurmati aktar minn mitt sena
ilu, kienu l-qofol tas-soċjeta' Maltija kif ukoll in-nieqa tal.mużika fost il-Maltin. Biex dan l -għan jintlaħaq kienu
bosta li daħlu għal din il-ħi dma, ta' sikwit saħansitra
b'sagrifiċċju personali.
Minn dejjem fuq quddiem il-ħidma !iċċentra fuq iċ­
ċelebrazzjoni tal-festa tat-titulari tar-raħal.
Il-banda
kienet, u għadha, toħroġ fit-toroq tagħna, tferraħ lil
kulħadd. Imbagħad ilkoll ninġabru fil-pjazza tal-belt jew
ir-raħal fejn nisimgħu il-banda tagħna iddoqq mhux aktar
marċi ferrieħa, iżda tiftħilna tieqa fuq il-mużika kbira ta'
kompożituri Maltin u barranin.
U ġensna jkompli
jitgħal lem u jsir iħobb dawn il-kompożituri ġganti. Iva,
għeżież ħbieb tiegħi, il-Banda Maltija hi tassew marbuta
ma qalbna.
nixtieq inwassal l-awgurju tiegħi lisSoċjeta' Filarmonika Santa Marija tal-lmqabba, waħda
mill-għaqdiet ewlenin ta' gżiritna .
Żgur li bit-talent
tagħkom tkunu rappreżentanti xierqa tal-kultura mużikali
ta' Màlta u l-Maltin fMatenano, provinċja ta' Ascoli
Piceno.
U b'dan
il-ħsieb
l
•
L'identita' di una nazione si riconosca fortemente nella
sua eredita' artistica. ln questo patrimonio, l'arte del/a
musica occupa effettivamente un posto molto
importante. La musica e' rivelatrice.di abitudini, dei
momenti fellel e tristi di un popolo. La muslca
adempisce il compito di portare a tuttf e ovvunque un
messaggio universale e faci/e da capire.
li nostro paese, Malta benche' piccolo ha le sue
tradizioni musicali e dei grandi compositori, Nani,
Diacono e altri. Abbiamo una musica nostra che ha
subito influssi da compositori europei, in particolare
quelli del diciottesimo e diciannovesimo secolo.
Le societa' musica/i maltesi sono state sempre
propense a una moggior divulgazione e a un maggior
apprezzamento della musica. Alcune di queste
societa', risalenti a piu' di un secolo fa, sono state
decisive per la vita sociale dei maltesi in quanto sono
state la cul/a della cultura musica!e. Tutto questo e'
stato possibile grazie all'impegno e ai sacrifici di molti.
Da sempre tra i compiti principall del/a socleta'
musicali, c'e' /'organizzazione del/a festa titolare del
loca/e. La banda eseguiva ed esegue tutt'ora nelle
strada del villaggio per rallegrare tutti. La Banda,
tuttavia, non si /imita al/e marce allegre. Di fati la gente
si raduna nella piazza del locale per ascoltre dei brani
musicafi di compositori maltesi e stranieri eseguiti
dal/a banda, di modo che il popolo maltese venga a
conoscere e ad apprezzare questi compositori. Eh si',
amici miei, la Banda maltese occupa davvero un posto
speciale nel cuore di tutti nol.
Con questa riflessione vorrei porgere i miei auguri alla
Societa' Filarmonica Santa Maria di Mqabba, una delle
piu' importanti dell'isola. Sono sicuro che con il vostro
talento rappresentate degnamente a Matenano,
provincia di Ascoli Piceno, la cultura musicale di nol
maltesi.
TfFKfM TAL-HAWM F' S. VITTOli!fA - ITALJA - 12-11 llJlJlJ '16.
l
l
(!0~0
rANl>.ISff(!O ~ ato~ato V - MQAggA - MAlTA.
KUNSILL LOKALI - MQABBA.
17, Triq il-Parroċċa, Mqabba, ŻRQ 08.
·Tel: (00356) 680622, Fax: (00356) 680606.
ls-Sindku flimkien mal-Kunsillieri kollha tal-Kunsill ta' l·
Imqabba jawguraw suċċessi u l-isbaħ xewqat lill-President u
lill-Kumitat tas-Soċjeta' Santa Marija u Banda Re Ġorġ V għall·
okkażjoni speċjali f Santa Vittoria in Matenaho, Provinċja t'
Ascoli Piceno ġewwa l-Italja.
li Sindaco e gli Assessori del Comune di Mqabba porgono gli
auguri e auspicano un soggiorno gradevole al Presidente e al
Comltato della Societa' Santa Maria e alla
Banda Re Giorgio V di Mqabba.
Bl-att tat-Parlament Malti XV ta' 1-1993, Il-Gvern Ċentrali għadda poteri
amministrattivi 1111-Kunsllll Lokall biex jiġu eletti ċittadini mlii-Istess
lokalltajlet ħalll jmexxu l-Ibliet u l-Irħula tagħhom.
'
Con l'Atto XV del Parlamento Maltese del 1993, li govemo centrale
attribuisce dei poteri amministrat/vi ai rappresentanti eletti dagli
· abitanti della stessa localita'.
Struttura tal-Kunsill - Struttura del Comune
Buttlġleġ (Sindku - Sindaco)
Responsabbli għall-finanzi, anzjani, proġetti u informazzjoni
Responsabile del/e finanze, dei progetti, dell'informazione e la cura deg/i anziani
Emanuel
Reuben Abdilla (Kunsillier - Assessore)
Responsabbli mill-edukazzjoni, kultura u wirt storiku
Funzionario responsabile dell'istruzione, della cuftura, e del patrimonio artistico
George Farruġ la (Kunsillier - Assessore)
Responsabbli mill-manutenzjoni ta' toroq u bankini
Funzionario responsabi/e dells msnutenzione de/le strade
Teddy Farruġla (Kunsillier -Assessore)
Responsabbli mill-indafa pubblika
Funzionario incsricsto del/s nettezzs urbana
Victor Micallef (Kunsillier - Assessore)
Responsabbli mill-infrastruttura
Funzionario incsricato de//'i;1frastruttura
EJ l
Rf<!OROO OfllA \/tSrrA A S.\/nTORfA - rrAlfA - 12-1~ llJGlfO '~~.
l
EANM J$ ĠO~Ġ V- HQAUA - HAlTA.
l
l
Messaġġ
mis-Sindku ta' l-Imqabba
Un Messaggio dal Sindaco d' Imqabba
,
ls-Soċjeta'
Santa Marija ta' l-Imqabba u l-Banda Re
Ġorġ V, ġiet mistiedna mil-Comune di Santa Vittoria in
Matenano, Provinċja t' Ascoli Piceno ġewwa l-Italja biex
tesegwixxi diversi programmi Mużikali u anke marċi f
diversi lokalitajiet tal-Provinċja bejn it-12 u d-19 ta' Lulju
1996. Din l-okkażjoni żgur issaħħaħ li}ħaqda bejn iż­
La Societa' Santa Maria di Mqabba e la Banda Re
Giorgio V sono stati invitati dal Comune di Santa
Vittoria in Matenano, Provincia di Ascoli Piceno, Italia
per eseguire dei programmi musicali in diverse
localita' del/a Provincia tre il 12 e il 19 Lug/io 1996.
Ta/e occasione favorira' di sicuro le relazioni tra i due
żewġ paliiżi .
paesi.
Hija okkażjoni sabiħa u ta' prestiġju li l-Banda Re Ġorġ
V se tesegwixxi programmi mużikali barra minn paiiiżna
għall-ewwel darba. Dan żgur li huwa· ta' unur kbir għall­
Banda u anke għall-poplu ta' l-Imqabba. ls-Soċjeta' u
l-Banda tagħha qegħdin iħejju ruħhom sew għal din lokkażjoni b' impenn u sodisfazzjon kbir u qed jagħtuha
l-importanza li verament tistħoqqilha ġraiia bħal din.
L'invito da parte del comune di Santa Vittoria in
Matenano e' senza dubbio un avvenimento importante
per la Societa' Santa Maria. Per la prima volta, la
Banda Re Giorgio V andra' a eseguire programmi
musicali al/'estero. Tale occasione e' un onore non
solo per la Societa' ma per tutto il popolo di Mqabba.
La Societa' e la Banda si stanno preparando con
impegno dando a//'occasione /'importanza che merita.
Il-membri tas-Soċjeta', il-partitarji u anke l-ammiraturi talBanda huma kburin b' din l-okkażjoni u ċerti li ser
jaqtgħu verament figura tajba li żgur tkun milqugħha minnies ta' Santa Vittoria.
Jien ċert mlii-esperjenza
personali tiegħi li l-programmi mużikali hekk kif esegwiti
jkunu eċċellenti u li jagħtu pjaċir lil kulħadd.
Il-Banda Re Ġorġ V tar-raħal tagħna se ·tkun taħt iddirezzjoni għaqlija taż-żagħżugħ surmast lmqabbi Mro.
Anthony Camilleri L.Mus.V.C.M. (Hons.), A. Mus. L.S.M.
Din iż-żjara kulturali ser tkun mhux biss manifestazzjoni
tal-kapaċita' tal-Banda tagħna imma wkoll vakanza
sabiħa fir-raħal pittoresk ta' Santa Vittoria in Matenano u
l-postijiet tal-madwar fil-Provinċja t' Ascoli Piceno.
Jien, bħala s-Sindku ta' l-Imqabba għandi l-pjaċir u lunur li nakkompanja l-Banda Re Ġorġ V f dan lavveniment storiku tagħha. Jien nixtieq ħafna suċċessi
kbar u li jkun ta' sodisfazzjon kbir mhux biss għalina iżda
wkoll għal Comune di Santa Vittoria li stedinna. Jien
ċert li kulħadd se jagħti sehmu biex din iż-żjara tkun
pjaċevoli u nerġa' ngħid ta' sodisfazzjon għal kulħadd.
l
l membri de//a Societa' i sostenitori e gli ammiratori
della Banda sono orgogliosf di questa opportun/ta' e
sono certi di suscitare un'impressione favorevole negli
abitanti di Santa Vittoria. Personalmente sono certo
che i programmi musicali saranno eccel/enti e graditi
da tutti.
La Banda Re Giorgio V sara' diretta egreggiamente dal
giovane Maestro Anthony Camilleri L. Mus. V.C.M.
(Hons.), A. Mus. L.S.M., di Mqabba. Questa visita
culturale, oltre ad offrire la possibilita' alla Banda Re
Giorgio V di esebirsi al/'estero, servira' anche come
una bel/a vacanza nel paese pittoresco di Santa
Vittoria in Matenano e nel/a Provincia di Ascoli Piceno.
lo, come Sindaco di Mqabba, ho il piacere e l'onore di
accompagnare la Banda Re Giorgio V in questa
occasione storica. Auguro che questa visita avra'
successo non solo al gruppo maltese ma anche al
Comue di Santa Vittoria che ci ospitera'. Sono certo
che le due parti faranno del loro meglio per rendere
gradevole il nostro soggiomo.
TfFKfRA TAL-HAWRA F' s. vmo~tA - "Al.JA - 12-11 llJl.JlJ '1~.
l
l
l
COR/>0 &4N1)f~fQO RE GfORGfO V- HQAECA - HAlTA.
FARELL
BATHROOM CENTRE
ELECTICAL AND PLUMBING
Blue Grotto Avenue,
Żurrieq.
Tel: (00356) 642396
AWGURlll
Id-Direttur ta' Farell Bathroom Centre
jawgura l-akbar suċċess
lis-surmast u l-Bandisti fl-okkażjoni
taż-żjara li l-Banda Re Ġorġ V ser tagħmel
f Santa Vittoria in Matenano
Provinċja t' Ascoli Piceno ġewwa l-Italja,
u j ifraħ lill-President u l-Kumitat tas-Soċjeta '
Santa Marija fl-okkażjoni tal-ftuħ taċċelebrazzjonijiet tal-Ġublew tad-Deheb mittwaqqif ta l-Banda Re Ġorġ V.
. =.·
'"'' .
·=·
. ;;
. ~,.
-===·
,.
;;·
,;,.·
·-~"·
:·;.
li Direttore Esecutivo del
Farell Bathroom Centre augura un
soggiomo gradevole al Maestro e al Corpo
Bandistico in occasione della visita della
Banda Re Giorgio V a Santa Vittoria in
Matenano, Provincia di Ascoli Piceno Italia. Si felicita ulteriormente con il
Presidente e il Comitato della Societa'
Santa Maria in occasione de/l'inizio delle
celebrazioni del Giubileo (Cinquantenario)
della Banda Re Giorgio V.
RfCORllO lltllA \lfSITA A S. \IITTORfA - ITAlfA - 12-1~ llJGlfO '~~.
.·::;.·
·
·.«··
··'''
.;,,
...,,.
·.=:=:·
··
.;;
..~,
_,, , .
Messaġġ
mill-President
Un Messaggio dal Presidente
•
•
Meta jiġ i f idejkom dan is-souvenlr programme li sSoejeta' iagħna ħadet ħsieb li tippubblika, nixtieqkom
tifhmu u tapprezzaw liema ġrajja storika nkunu qegħdin
niktbu lkoll flimkien meta ser inkunu ambaxxaturi ta' l-arti
mużikali Maltija ġo l-Italja - il-benniena ta' kull xorta ta'
arti mondjali. Mhux biss iżda wara li s-sena l-oħra
fakkarna l-ġrajja storika ġo raħalna ta' meta fl-1945
twaqqfet verament l-ewwel formazzjoni mużikali ta' lImqabba ta' dan is-seklu, b' din il-publikazzjoni jfisser
ukoll li nkunu ser ngħatu bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet taċ­
ċinkwantenarju mit-trasformazzjoni ta' l-Orkestra Santa
Marija għall-Banda Re Ġorġ V. Aħna rajna li jkun xieraq
u f waqtu li dawn iċ-ċelebrazzjonijiet speċjali niftħuhom
b' ġita kulturali. Bit-tħabrik tal-President tas-Sezzjoni
Zagħżagħ fi ħdan is-Soejeta' s-sur Alfred Galea, li minn
hawnhekk nixtieq nerġa' pubblikament inroddlu ħajr,
saru kuntatti mas-Sindku u s-surmast tal-Corpo
Bandistico di Santa Vittoria in Matenano u huma wkoll
wrew ix-xewqa li jsir ġemellaġġ bejn iż-żewġ baned.
Għaldaqstant, b' wiċċna minn quddiem ngħidu li aħna
l-Ewwel Soejeta' Mużikali Mqabbija li ser noħorġu barra
minn xtutna fuq stedina uffiċċjali ta' għaqda mużikali
oħra u aħna ser inkunu l-ewwel Soċjeta' Mużikali
Mqabbija li ser ikollna Banda barranija waqt festa ġo
raħalna, propju dik, jekk Alla jrid, ta' Santa Marija 1997.
Nagħlaq
dawn il-kelmtejn billi nrodd ħajr lil Mro.Anthony
Camilleri L.Mus.V.C.M. (Hons.) A.Mus.L.S.M. u lbandisti kollha għas-sagrifiċċji kbar li wettqu matul dawn
l-aħħar xhur biex jista' jittella' programm denju ta' banda
ambaxxatriċċi għal Malta - m' aħniex sejrin vakanza biss
għax hemm erba' programmi mużikali kbar jistennewna!
Nirringrazzja wkoll lill-Ministeru taf-Ġustizzja u Kultura,
fis-Sindku ta' l-Imqabba u l-kull min għoġbu jagħżel li
jakkumpanjana, lilt-isponsors kollha, lil sħabi kollha talKumitat tal-koperazzjoni u l-ftehim li kien hemm
bejnietna u fl-aħħar, iżda żgur mhux l-anqas, lis-sindku
u l-poplu kollu ta' Santa Vittoria in Matenano li naf b'liema
ħerqa qed jistennew u jippreparaw għal din iż-żjara
storika tagħna.
l
Con questo depliant-ricordo che la nostra Societs' ha
pubb/icato, e' il nostro desiderio faNi capim e
apprezzare /'importanza storica di questo evento quando saremo ambasciatori della musica maltese ln
Italia, la culla dell'srte universale. L'anno scorso
abbiamo commemorato il cinquantesimo anniversario
della fondazione della prima formazione muslcafe dl
Mqabba. Adesso con questa pubblicazione vogliamo
dare inizio al/e ce/ebrszioni del cinquantesimo
anniversario del/a nascita del/a Banda Re Giorgio V.
Consideriamo opporluno iniziare queste celebrazioni
con una gita culturale. Questo gemellaggio con il
Corpo Bandistico di Santa Vittoria in Matenano e'.stato
possibile grazie all'iniziativa del Presidente della
Sezione Giovane della nostra Societs', il Signor Alfred
Galea. Per tanto vorrei pubblicamente ringrazlarlo.
Siamo orgog/iosi di poter dire di essere la prima
Societa' Musica/e di Mqabba ad esibirsi all'estero su
invita ufficiale di un'altra Societa' musicale. ln oltre,
saremo la.prima Societs' musica/e di Mqabba ad avere
un corpo bandlstico straniero durante la festa del
villaggio nef 1997 - la festa di Santa Maria.
Concludo il mio discorso ringraziando il Mro. Anthony
Camille ri L. Mus. V.C.M. (Hons.), A. Mus. L.S.M., e gli
altri bandisti per l'impegno con cui hanno preparata un
programma musica/e degno dl un corpo bandistlco
ambasciatore di Malta. La vislfa in Italia non sara' so/o
una vacanza.
La Banda Re Giorgio V eseguira'
quattro grandi programmi musicali. Ritengo doveroso
ringraziare il Ministero per la Giustizia e Cultura, il
Sindaco di Mqabba, gli sponsor e tutti co/oro che ci
accompagneranno e gli altri membri dell Comitato per
la loro cooperazione. Un altro ringraziamento va al
Sindaco e agli abitanti di Santa Vittoria in Matenano
che stanno favorando con impegno per la nostra visita.
TfFKfM 1Al-kAWM F' S.VITTORIA - rrAtJA
-12-1~
llJlJlJ
'~6.
l
l
CORPO EANDISTICO ~GIORGIO l/ - HQARA - HAlTA.
l
PEUGEOT 106
lt seemed impossible ot first, but Peugeot hove
octuolly monoged to improve the superb 106
model. New sleek curves, ocoustic flooring ond
a coded engine immobilizer all form port of the
new 106 - with on exciting ronge of modern
colours to choose from. The new Peugeot your ideal portner!
Avoiloble in 3 ond 5 door, petrol ond diesel versions .
•
PEUGEOT
CONCESSIONAIRES
MICHAEL ATTARD Ltd.
National Road, Blata l-Bajda. Tel: 238854, 221951
Psaila Street, St. Venera. Tel: 449312
0 46 4 6 46 4 6 46 46 46 4 6 4 6 46 4 6 46 4 6 46 4 6 4 6 4 6 46 4 6 46 46 4 6 4 6Q
~
R.IC!OR.00 'DEUA VIStrA A S. VITTOR.IA - trAllA - 12-11 llJGlfO '1~.
l
l
l
r.
Il-Kelma tas-segretarju
li Messaggio del Segretario
•
Din is-sena u speċjalment is-sena d-dieħla huma sentejn li
jixirqilhom trattament straordinarju minħabba li matulhom irridu
nfakkru l-Ġublew tad-Deheb minn meta, b' għaqal kbir, lgħeżież missirijietna bidlu l-Orkesta Santa Marija għall-Banda
Re Ġorġ V. Bla dubju ta' xejn, ma stajniex niftħu dawn iċ­
ċelebrazzjonijiet b' aktar qa-a milli ser nagħmlu permezz taż­
żjara kulurali f Santa Vittoria in Matenano, provinċja t' Ascoli
Piceno ġe-a l-Italja f Lulju li ġej; ta' dan jien nixtieq nesprimi
l-ferħ u s-sodisfazzjon kbir tiegħi u ta' sħabil Forsi aktar minn
ħadd ieħor, nista' ngħid kif verament bdiet u żvolġiet din linizjattiva għaliex kont involut mill-bidu nett. Grazzi għat-tħabrik
tal-President tas-s ezzjoni Żgħażagħ tas-Soċjeta' kif ukoll
bandist solista mal-Banda tagħna s-sur Alfred Galea, wara li
kien ilu f kuntatti diretti ma diversi istituzzjonijiet mużikali
Taljani, kmieni s-sena l-oħra avviċinani u t kellimna fuq ilpossibika' li l-Banda tagħna tagħmel programmi mużikali flitalja. Wara li għarraft b' dan lill-uffiċjali tal-kumitat, ġiet imsejjħà
laqgħa apposta fejn kulħadd qabel ma din il-proposta u minn
hemm il-quddiem bdejna l-kuntatti b' mod uffiċjali mas-sindku u
s-surmast tal-banda ta' Santa Vittoria in Matenano. Kmieni din
is-sena, fuq stedina tas-sindku, delegazzjoni mill-kumitat
magħmula mill-President is·-sur Carmel Żahra, mill-Assistent
Kaxxier is-sur Alex Ghigo u mis-sur Alfred Galea nnifsu telgħu
l-Italja biex jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa. Waqt din iż-żjara,
huma ġew milqugħa qishom l a' ġewwa u s -sindku ħa ħsieb
iàa-arhom mall-lokal u jurihom il-lukandi fejn ser noqgħodu.
Minbarra l-laqgħa ferm kordjali tan-nies ta' Santa Vittoria, dawn
il-membri ġew jirrakuntawlna xi sbuħija ta' pajsaġġi hemm, biex
ma nsemmux l-istorja u l-arkitettura li hi mogħnija bih din ilProvinċja.
M'għandniex
xi ngħidu, jekk il-Kumitat Eżekuttiv ħa ħsieb lorganiżżazzjoni kollha ta' din iż-żjara, is-Surmast ħabrieki
tagħna Mro. Anthony Camilleri L.Mus.V.C.M.(Hons.), A.
Mus.L.S.M., ħa ħsieb li jipprepara kif jixraq lill-bandisti tagħna li
minn naħa l-oħra ħaqqhom kull tifħir talli ġibdu ħabel wieħed
mad-direttur. Il-programm mużikali li ġie mfassal kien immirat
biex l-e-el iservi ta' promozzjoni kulturali Maltija u fl-istess ħin
jolqot kemm jista' jkun il-gosti ta' kulħadd. Waqt li ninsab akru
minn ċerti illi sew l-ammiraturi tal-banda li ser jitilgħu magħna
kif ukoll dawk il-barranin, speċjalment il-Taljani ta' Santa Vittoria
in Malenano u l-madwar, ser jieħdu pjaċir bil-mużika ppreparata
għalikom, qed nistennew bil-ħerqa iż-żjara reċiproka tal-Coipo
Bandlstico ta' dan il-lokal għall-festa ta' Santa Marija 1997 ġo
l-Imqabba ħalli l-ħbiberija li nibtet b' tant għożża u rispett
bejnietna tkompli tikber u tissaħħaħ aktar fil-ġejjieni.
l
li conente anno e quel/o prossimo, in particolare, saranno di
notevo/e rilievo per noi poiche' vena' commemorato il
Giubileo (Cinquantenario) della nascla della Benda Re
Giorgio V. Certamente, la nostra visita' culturale a Santa
Vittoria in Matenano, provincia di Ascoli Piceno, Italia e ' il
Di
miglior modo per avviare queste celebrazioni.
consequenza, a nome di tutti i miei compagni, vonai
esprimere la nostra gratludine al Comune di Santa Vittoria in
Matenano.
ln veste di segretario de//a Societa', ho segulo da vicino /o
svolgimento delle varie tappe ne/f organizzare questo
gemellaggio. Su iniziativa del Signor Alfred Galea, Presidente
de//a Sezione Giovane della Societs', (che e' anche un
bllndists solista) si sono avviati i primi contstti con diversi
corpi bandistici ialiani. Alf inizio delf snno scorso, il Signor
Galea mi hs comunicsto la possibilta' per la nostra Banda di
eseguire dei programmi musicali a/f estero. ln segulo, si e'
tenuta una riunione straordinaria durante la quafe si e'
discusso di tale possibilla'. Ls proposta e ' stata accolta con
entusiasmo e da quel momento si e' avviata una
corrispondenza ufflciale con il Sindaco e Direttore della
Banda di Santa Vittoria in Matenano. Nei primi mesi di guest'
anno una delegazione. composta de/ Signor Carmel Zahra,
del Signor Alex Ghigo e del Signor Alfred Galea,
rispettivament&, Presidente della Societa', Assistente
Tesoriere a Presidente de//a Sezione Giovane, su invlo del
Sindaco di Santa Vittoria si e' recata in Italia per fare i
preparativi necessari. La de/egazione hs avuto una buona
accoq,lienza ed il ~indaco hf! colo foccasione. per ~strare
/oro 11 paese e gl1 afberght dove sara' allog1ato il gruppo
malese. Olre alf ospla/la', la delegazione e' rimasta colpia
dal/a bellezza dei paesaggi nonche' dal/s storis e de/f
archlettura dl cui vanta la provincia di Ascoli Piceno.
Mentre il Comiato Esecutivo ha avuto rincarico di
organizzare questa visla, il nostro Direttore Mro. Anthony
Camilleri L.Mus. V.C.M. (Hons.), A.Mus.L.S.M., ha evuto il
difficile complo di preparare i bandisti, che a /oro volta, hanno
li programma musicale intende
collaborato con /ui.
promuovere fa cultura ma/tese e anche appagare le
preferenza musicali di ognuno.
Sono sicuro che il programma musicale che abbismo
preparata piacera' s1a agli ammiratori del/a Banda che
verranno con noi, sia agli abitanti di Santa Vittoria in
Matenano e Provincia.
Vorrei aggiungere che stiamo
aspettando con fervore la reciproca visita che il Corpo
Bandistico del Comune di Santa Vittoria fara' a MCfabba per la
festa di Santa Maria 1997. Tale visla rafforzera le relazioni
bilaterali basate sul rispetto reciproco.
1fFKfRA 1Al-HAWRA F' S. \/fITORfA - ITAlJA - 12-11 lUlJU '1~.
l
l!OJ!l>O rANOISTfl!O f!E QIOl!QIO V- HQAEgA - HALTA.
IMPORT
& EXPORT LTD
79, St. John Street, Valletta - MALTA.
Tel: (00356) 236755, (00356) 243490
Telex: 1.281 T.M.VALL, Fax: (00356) 243206
[g
l . Rll!O~ DEUA VISITA A S.VITTORIA - rrALfA -12-1~ llJQLIO ·~~. l
l
l
Messaġġ
mill-Kaxxier
La Parola al Tesoriere
•
ls-Soċjeta' Santa Marija u Banda Re Ġorġ V li twaqqfet
fl-1910 u, għaldaqstant, hija s-Soċjeta' Mużikali ewlenija
fir-raħal ta' l-Imqabba, tieħu ħsieb torganiżża l-Festa ta'
Santa Marija li tiġi ċċelebrata bħal fid-dinja kollha nhar
il-15 !'Awissu, kif ukoll, għax hija għaqda mużikali, tieħu
ħsieb it-tagħlim tal-mużika. Matul dawn is-86 sena li ilha
mwaqqfa, is-Soċjeta' tagħna li hija totalment ibbażata
fuq il-volontarjat, qatt ma ħarset lura anzi baqgħet tikber
u tissaħħaħ matul iż-żmien biex illum ninsabu hekk kif
qegħdin. Biżżejjed wieħed isemmi s-sede tagħha li
għandha waħda mill-isbaħ faċċati ta' K8.żin li hawn filgżejjer Maltin.
Ta' dan u ta' dak kollu li l-għeżież missirijietna u lantenati tagħna ħallewlna aħna kburin. Id-donazzjonijiet
kif ukoll ix-xogħol volontarju u mill-qalb qatt ma naqsuna
u dan jixhduh l-opri sbieħ li s-Soċjeta' llum tipposjedi.
Hawn ta' min isemmi l-istatwa ta' Santa Marija li
tiddomina l-faċċata tal-Każin, l-armi tal-ġnub fuq l-istess
faċċata, l-induratura u l-abbelliment tas-Sala prinċipali
tal-K~in u fl-aħħar iżda żgur mhux l-anqas, il-pittura
kolossali tal-Konvoj ta' Santa Marija li fiha nfisha hi
meqjusa bħala waħda mill-isbaħ opri ta' l-arti
kontemporanja Maltija.
Hija t-tama u x-xewqa tiegħi u ta' sħabi li dan ilġemellaġġ bejn is-Soċjeta' tagħna u l-Corpo Bandistico
ta' Santa Vittoria in Matenano jservi ta' ħolqa oħra filkullana ta' suċċessi tas-Soċjeta' tagħna u ta' l-Imqabba
b' mod ġenerali. Aħna ninsabu nippreparaw bi ħġarna
sabiex din iż-żjara ġewwa Santa Vittoria u l-ibliet l-oħra
tal-Provinċja t' Asco/i Piceno ġewwa l-Italja tkun
suċċess. Barra milli ser tkun l-ewwel darba li Soċjeta'
Mużikali Mqabbija ser tkun il-mistiedna uffiċjali ta' Korp
Mużikali ieħor barrani, ser tkun l-ewwel opportunita' ta'
ħafna mill-mużiċisti żagħżagħ tagħna li juru u jaqsmu labbilta' mużikali tagħhom ma dak barrani. Jien persważ
li dan ser ikun il-bidu idejali għaċ-ċelebrazzjonijiet li sSoċjeta' fi ħsiebha torganiżża f għeluq il-ħamsin sena
mit-twaqqif tal-Banda Re Ġorġ V.
l
1fFKf~ 1Al-HAW~
La Societa' Santa Maria e la Banda Re Giorgio V risale
al 1910 ed e' di conseguenza la prima Societa'
musica/e del villaggio di Mqabba. Tra i compiti del/a
Societa' c'e' quel/o di insegnare musica e di
organizzare ognl anno, il 15 agosto, la Festa di Santa
Maria.
Durante qwsti 86 anni, la Societa', (basata sul
volontariato), ha fatto grandi progressi che le hanno
permesso di diventare qwlla di oggi. Come esempio
basta citare il fatto che la facciata del/'edificio del
nostro circo/o e' una del/e piu' belle in tutta /'isola di
Malta.
Nol siamo mofto orgog/iosi di tutto cio' che hanno fatto
l nostri padri. Le donazioni e il . volantariato, non
mancono mai, come testimoniano le bel/e opere che la
Societa' possiede oggi - la Statue di Santa Maria che
domina la facciata, /'indoratura e /'abbellimento del/a
Sala principale della Sede e il dipinto co/ossa/e del
Convog/io di Santa Maria, considerato come una del/e
opere piu' bel/e del/'arte contemporanea maftese.
E' il desiderio di tutto il Comitato che questo
gemel/aggio tra la nostra Societa' e il Corpo Bandistico
di Santa Vittoria in Matenano sia un aftro successo per
la nostra Societa' e in particolare per tutto il paese di
Mqabba. Nol stiamo preparandoci bene per rendere
qwsta visista in Italia un successo. E' la prima societa'
musica/e del paese di Mqabba ad essere invitata
ufficialmente da un corpo musicate estero e cio' dara'
una opportunita' a mofti giovani musicisti di suonare
al/'estero. Nessuna altra attivita' avrebbe potuto
avviare meglio le celebrazioni che la Societa' intende
organizzare per il Cinquantesimo anniversario della
fondazione del/a Banda Re Giorgio V.
F' s. vmo~rA - rrAtJA - 12-11 llllJll '1~.
l
"°
~
~
•
~
;;,,,J
~
f/ie
Situated in Bugibba, Malta's most popular tourist resort,
The TOPAZ Hotel offers comfort in a familiar
atmosphere, less than 8 minutes walk from the seafront
promenade. Ali accommodation is fully airconditioned
w ith all the necessary ammenities including:-
l
~
~
RESTAURANTS & BARS:
l
.:>
~
THE EMERALD ROOM
Table d'Hote Restaurant
LA PERLA
Pizzeria
THE ROYAL OAK
Typical !English Bar
THE PEACOCK LOUNGE Piano Cocktail Bar
Poo/side Bar (in Season)
THEBERYL
~
2
(,,;$'
CONFERENCE FACILITIES:
THE FORUM SUITE
~
SPORTS & LEISURE:
a wide range of facilities which incude:• 2 outdoor swimming pools wilh paddling areas
• Gymnasium: weights room, sauna, jacuzzi and
fitness class (in season)
• GamesRoom
• Tennis Court
• Private Beach Club witħ a wide range of watersports.
c~
a--
~
~l
c
~
c~
up to 280 persons
...,........ ·.·.·.
......,..·.•.
.,_.;.;.~
~
:::~::::::::·
l~
'
ENTERTAINMENT:
·'
Entertainment on mosl days at the Peacock LOunge all
year round and (in season) at The Beiyt Pool Bar.
BUGIBBA- MALTA. Tel: 572416/7/8/9 TLX: 1832 MW Fax: 571123
~
~
N
~
l
s:
~
~
l
g:
OL
~
.:>
v\
q:
~
~
.:>
~
LI1
EANOA RE ĠD~Ġ V- MQA"'4 - MALTA.
l
Messaġġ
mis-surmast Direttur
Il Commento del Maestro Direttore
Mro. Anthony Camilleri, L.Mus.V.C.M. (Hons.), A. Mus. L.S.M.
kliem biex infisser is-sodisfazzjon tiegħi
bħala surmast direttur tal-Banda Re Ġorġ V meta ġejna
mistiedna uffiċjalment nesegwixxu erba' kunċerti
strumentali fl-Italja, bħala l-mistiedna speċjali tal-villaġġ
pittoresk u storiku ta' Santa Vittoria in Matenano; minn
hawn nixtieq mill-ewwel nirringrazzja s-Sindku Mro.
Francesco Mancini u d-diriġenti l-oħra kollha ta' din listedina ferm prestiġjuża. Madankollu, ikolli nistqarr illi
r-responsabbilta' li ġejt mitlub nerfa' biex nipprepara lmużiċisti tagħna għall-avveniment hekk storiku fil-ħajja
tal-Banda tagħna kienet bl-istess mod kbira daqs issodisfazzjon ta' l-istedina; iżda meta rajt l-għajnuna, ilparteċipazzjoni u l-impenn mill-iżgħar bandist sa l-aktar
wieħed anzjan, dħalt għal din l-isfida b' ruħi u b' ġismi.
lbbażajna l-formazzjoni tal-banda totalment fuq ilbandisti tal-post li minn hawnhekk nixtieq inrodd ħajr tassagrifiċċji li għamlu miegħi biex attendew kemm setgħu
għall-kunċerti kollha. Bl-istess mod nirringrazzja lil ftit
mużiċisti barranin li għoġobhom jilqgħu l-istedina tagħna
biex idoqqu magħna barra l-Gżira tagħna għaliex huma
wkoll ħadmu flimkien mal-maġġoranza l-kbira talbandisti tal-post u· huma wkoll raw l-importanza li
jattendu kemm jistgħu għall-kunċerti li għamilna ġimgħa
wara l-oħra. Programm hekk twil w' impenjattiv ma kienx
ikun possibli li jiġi ppreparat sew fqasir żmien li kieku
matul is-snin, il-banda tagħna ma kelliex repertorju varjat
w' ippreparat kif jixraq.
M'
għandix
Inkun qed nonqos jekk ma nroddx ħajr lill-Kumitat
Eżekuttiv tas-Soċjeta' Santa Marija li afda fiha b'
għajnejh
magħluqa
dan
l-impenn
storiku.
Nirringrazjahom ukoll, b' mod speċjali, talli deliem
ikkonsultaw miegħi f kull deċiżjoni tagħhom f dan irrigward u talli flimkien dejjem għarafna x' inhuma lprijoritajiet u l-bżonnijiet tal-banda bħat-tagħlim b' xejn
fil-każin, xiri ta' strumenti, mużika, uniformi ġdida w' elf
ħaġa oħra.
Nagħlaq
dawn il-kelmtejn billi nawgura lill-bandisti li
magħna kull sodisfazzjon waqt l-esekuzzjoni tax-
telgħin
xogħolijiet ħalli, speċjalment iż-żagħżagħ tagħna
jkomplu jagħmlu kuraġġ u jieħdu l-mużika b' aktar
serjeta' w' imħabba. Nawgura wkoll lill-ammiraturi talbanda li għoġobhom jakkumpanjawna kull sodisfazzjon.
Dment li nibqgtu.i· għaddejin b' dan ir-ritmu impenjattiv
mill-banda iżda fl-istess ħin apprezzat mill-partitarji tasSoċjeta', il-Ħamsin sena li waslu biex jgħaddu minn fuq
il-banda tagħna ma jkunu xejn ħlief il-pedament sod għal
ferm aktar sfidi kbar w' impenjattivi li fi ħsiebna nwettqu
fil-futur qarib!
Non ho parole · per esprimere la mia grande
soddlsfazione come Msestro Direttore def/a Banda Re
Giorgio V per /'invita ufficiale da parte del Comune di
Santa Vittoria in Matenano e def/o storico e pittoresco
psese, a esegulre quattro concerti strumentali. Vorrei
ringrazlare il Sindaco Mro. Francesco Mancini e gli
Assessori di questo invito. L 'impegno con cui ho
dovuta preparare i nostri musicisti per questo
avvenimento era afquanto grande. l bandisti, la
maggior psrle gente del locale, hanno dato il loro
contributo, non senza qualche sacrificio, alla riuscita
dell' impresa. Un ulteriore ringraziamento va ai
musicisti proven/entl da altri vlllaggi, che hanno
accettato di suonare con nol all' estero, e che consci
dell' importanza di psrtecipsre alfe prove settimanali,
non vi sono mai mancati.
Questo programma
musicale cosi' lungo e lmpegnativo non sarebbe stato
possibile senza una buona preparazione nel corso
degfi anni.
Sento doveroso ringraziare il Comitato EsecutNo defla
Societa' Santa Maria per la fiducia che hanno riposto
in me, in psrticolare per avermi consultato prima di
ognl decisione riguardo le priorita' e le necessita' della
Banda, quali fezioni di musica gratis, l'acquisto deg/i
strumenti musica/i e delfe divise nuove.
Prima di conc/udere il mio discorso vorrei augurare ai
bandisti di provara tanta soddisfazioe durante
l'esecuzione dei concerti.
Questo sara' di
incoraggiamento ai giovani afflnche' imparino con plu'
ze/o la musica. Auguro un soggiorno gradevole al
Se la Banda
contlnua di questo pssso, lmpegnandosl al massima e
godendo la stima dei sostenltori della Socleta: i
cinquant anni costituiscono nient' altro che la solida
base per le sfide del futuro.
sostenitori che ci accompagneranno.
TfFKfJ?A TAL-kAWJ?A F' s. vmo~A - rrAtJA - 12-1~ llllJlJ ·~~.
l
QO~O &4N1)f)TfQO ~E GfO~GfO
V-.f1QA"4 - f1Al1A.
RfCOR1)0 1)EllA VtSrrA A S. VITTORfA - rTAlfA - 12-11 llJGlfO '1(;.
•
l
l
CORPO BANDISTICO SANTA VITTORIA IN MATENANO
lt-Tradlzzjonl Muilkall ta' Santa Vlttorta ln Matenano
Tradizioni Musicali a Santa Vittoria in Matenano
Santa Vittoria in Matenano huwa wieħed miċ-ċentri filProvinċja ta' Ascoli Piceno li fih insibu tradizzjoni
mużikali antika ħafna, għanja u ta' livell għoli. Din limħabba lejn il-mużika tidher fir-rabta li hemm bejn ilBanda, l-istorja ta' familji mużiċisti u t-tagħlim ta' solisti
famużi u mfittxija.
Il-ġenerazzjoni
baqgħet ħajja
tal-lum għadha tgħix din it-tradizzjoni li
matul is-snin, grazzi għall-ħidma talfamilja Mancini li tagħha huwa membru s-surmast
Francesco Mancini.
Din it-tradizzjoni mużikali nbdiet fis-seklu dsatax meta
f Santa Vittoria kien hemm żewġ baned għas-servizz ta'
l-aktar żewġ familji importanti ta' dak iz-żmien, il-familja
Monti u l-familja Lamponi.
Mill-1906 sa 1-1908 insibu s-surmast Luigi Cirinei li aktar
tard sar id-Direttur tal-Banda tal-Carabinleri fRuma.
Meta mill-1909 sa 1-1911 is-Surmast Saraceni ħa post
Luigi Cirenei, sab banda fornuta u matura. L-attivita' talBanda waqfet għal disa' snin u kien fl-1920 li s-Surmast
Raffaele Passamonti ħa fidejh il-Banda sal-1925.
Warajh kien hemm is-Surmast Facco u s-Surmast
Francesco Mancini li komplew il-ħidma mużikali talBanda bl-għajnuna tas-surmast Bevilacqua sa 1-1935,
meta d-direzzjoni tal-Banda ħadha fidejh is-Surmast
Frizzi:
Wara l-Tieni Gwerra Dinjija•. it-tradizzjoni mużikali
f Santa Vittoria għaddiet minn ħafna ġraliiet li baqgħu
mnaqqxa fl-istorja tagħha. Fl-1947 insibu s-Surmast
Luca Mancini, u warajh reġa' kien hemm missieru, isSurmast Francesco Mancini, li dam sa 1-1960. F'din issena l-Banda kellha twaqqaf l-attivita' tagħha minħabba
li bosta elementi telqu minn Santa Vittoria biex isibu
xogħol. B'danakollu diversi bandisti, taħt it-tmexxija tasSurmast Mancini, komplew idoqqu ma' baned oħra,
mhux biss dawk tal-Provinċja tagħhom imma wkoll ma'
dawk tal-Provinċja ta' Macerata. Hawnhekk ta' min
isemmi l-Banda S.Angelo in Pontano mmexxija misSurmast Luca Mancini stess.
Niġu
b'hekk għas-snin tmenin meta s-Surmast
Francesco Mancini< (in-neputi tas-surmast Mancini li
semmajna aktar 'il fug). flimkien mas-surmast Mario
Cerquozzi rnexxielu jiff.orma Banda b'madwar 60
element kollha tal-post: · ·li bħall-baned ta' qabilha
għandha repertorju _vast li jinkludi opri liriċi, sinfoniċi u
mużika jazz.
Fl-1983 fP.S.Giorgio, il-Banda rebħet premju waqt · Concorso Provinciale li sar mill-Amministrazione
Provinciale ta' Ascoli Piceno. Il-Banda kisbet suċċess
kbir kemm mal-pubbliku kif ukoll mal-kritiċi.
l
S . Vittoria in Matenano e' uno dei centri della Provincia
di Ascoli Piceno che registra le radici piu' profonde di
una ricca e qualificata t!ildizione musicale. Da sempre
essa si e' concretizzata in un fe/ice connubio dl
passione per la Banda, storia di famiglie di musicisti e
vivaio inesauribile di insigni e contesi solisti.
La generazione attuale vive ancora questa tradizione
sopravvissuta negll anni grazle soprattutto all' opera
della famiglia Mancini, di cui attuale rappresentante e'
il Maestro Francesco Manclni. Le origini di detta
tradizione risalgono alla flne dell' Ottocento quando a
S. Vittoria esistevano ben due Bande musicafi a/ so/do
del/e due piu' importanti Casate dell' epoca, l Monti e i
Lamponi.
A partire dal 1906 fino al 1908 troviamo 1'11/ustre
Maestro Luigi Cirinei, successivamente Direttore a
Roma della Banda dei Carabinieri. Dal 1909 a/ 1911
invece il Maestro Saraceni sostitui' il Cirenei
eredltando dallo stesso un completo e ben avviato
Complesso. Vi furono poi 9 anni di inattiv/ta' e nel
1920 il Maestro Raffaele Passamonti riorganizzo ' la
Banda fino a/ 1925 dopo di che' il Maestro Facco,
prima ed il Maestro Francesco Mancini poi,
contlnuarono costantemente grazie al/'apporto del
Maestro Bevilacqua flno al 1935 quando la Direzione
fu presa a/ Maestro Frizzi.
Dal secondo dopoguerra in poi vicende afteme hanno
segnato la tradiz/One mus1ca/e Santavittoriese, nel
1947 troviamo il Maestro Luca Mancini e
successivamente ancora il padre, Francesco Manclni
fino a/ 1960 quando /'attiv/ta' della Banda a S. Vittoria
cesso' definlttivamente a causa del massiccio esodo
dovuto sopratutto a mottivi di lavoro di molti validi
elementi.. Nonostante cio' diversi musicanti, formatisi
sotto la guida del Maestro Mancini, continuarono in
seguito a prestare i propri seNizi presso aftre Bande,
non so/o de/ comprensorio ma anche della llmltrofa
Provlncia di Macerata (si ricorda il connubio con la
Banda di S.Angelo in Pontano diretta dal/o stesso
Maestro Luca Mancini).
Arriviamo cosi' al. primi. anni '80 quando il M8f!stro
Francesco Manc1n1 (n1pote dell'illustre onon1mo},
coadiuvato dal Maestro Mario Cerquozzi ha ricostituifo
un nutrito Corpo Bandistico che, rinato senza grandi
pretese ha riassaporato gfi al/ori di un fempo
raggiungendo un organico di circa 60 elementi, tutti del
/uogo, 1n gi:ado d1 es.e guire un vasto ed assortito
repertorio di opere liriche, sinfoniche e brani Jazz.
A ricon0scimento del suo va/ore il Complesso
Bandistico net 1983 a P.S.Giorgio e' stato premiato al
Concorso
Provincia/e
per
Bande
indetto
dall'Amministrazione Provincia/e di Asco/i Piceno,
riscuoterido plausi e notevo/e successo di critlca e di
pubblico.
TtFKteA TAL-kAWeA F' s. vmo~A - rrAlJÀ - 12-1~ LlllJll '~~.
•
l
•
l
CORl>O EANDl$rf(!O f$ QIOS!QIO Y- "1QAggA - "1ALTA.
PROGI
ĠITA KULJ'Uft
•••
organ1zz
•
SOCJETA' SANTA MARIJ
MQA
•
12 ta' Lulju 1996 ·
11.<ilmgħa 12ta' Lulju 1996
Tluq bil-privates minn ħdejn il-Każin tas-Soċjeta' Santa Marija u Banda Re Ġorġ V fit-3.15 a.m.
għall-ajruport Internazzjonali ta' Malta. Min jiġi l-AjruP<>rt għal rasu, għandu jkun hemm sat-3.30
a.m. Tluq minn Malta fuq titjira Charlw.d KM 2630 ma' l-AirMalta, diretta għal Ancona fil-5.20
a.m. Waqt it-titjira niġu servuti b'Hot Brealdsst. Naslu Ancona fis-7.10 a.m. L-ajruport ikun
hemm Pulmans jistennewna sabiex iwassluna fSanta Vittoria. Wara, sistemazzjoni fil-kmamar
tal-lukandi - f Santa Yrttoria f Hote/ Farfense u Pensionato San Benedetto għall-bandisti u
l-Kumitat Eżekutt.iv waqt li ghas-supporlers fHotel San Marco f Servigliano u Hotel 'Ds 2.ulss'
ta' Montefalcone Appennino. Wara l-ikla ta' nofsinhar, il-bqija tal-ħin ikun liberu. Wieħed jista'
juża dan il-ħin sabiex igawdi ftit il-panorama ferm sabieħa tar-raħal fejn aħna mistednin. Wara
l-ikla ta' filgħaxija, il-Banda hi mistiedna tagħti kunċert fir-raħal ta' COMUNANZA.
1..Slbt 13ta' Lulju 1996
Wara l-Breakfast inżuru r-raħal ta' MONTEFORTINO fejn it-banda hi mistiedna ddoqq marċi
tradizzjonali Maltin. Wara nagħmlu żjara madwar ir-raħal fejn fost l-oħrajn inżuru s-Santwarju
ddedikat lill-Madonna dell'Ambro u jkollna ċans niltaqgħu man-nies tar-raħal. Wara ser
immorru nżuru r-raħal ta' MONTEMONACO fejn il-banda tarġa' tagħmel intervent mużikali
qasir u wara nduru r-raħal. Wara nofsinhar nirtitornaw fil- lukanda għall-ikel. Il-bqija tal-ħin ta'
wara nofsinhar ikun liberu sabiex min ikun irid jista' jistrieħ ftit . Min jippreferi jista' jagħmel mixja
fil-kampanja ferm sabiħa tal-madwar. Wara l-ikla ta' filgħaxija, il-Banda hi mistiedna !esegwixxi
Programm Strumentali fir-raħal ta' AMANDOLA.
Il-Hadd 14ta' Lulju 1996
Wara l-Brea/<fast, ikollna l-ħin ta' filgħodu liberu sabiex ikollna ċans inżuru l-monti li jarma
madwar it-triq ewlenija tar-raħal. Fil-11.00 a.m. ikollna quddiesa għall-kontinġent kollu ġewwa
l-knisja Parrokkjali tar-raħal ta' SANTA VITTORIA bil-parteċipazzjoni tal-popolazzjoni tar-raħal.
''< ~ Wara l-quddiesa, il-Banda Re Ġorġ V iddoqq Programm qasir ta' marċi fil-pjazza ewlenija tarraħal. Wara l-ikla ta' nofsinhar, il-bqija tal-ġurnata inqattgħuha fir-raħal fejn ikollna ċans inżuru
diversi postijiet interessanti u niltaqgħu mal-Bandisti taf-Banda ta' Santa Vittoria u man-nies
ferm dħulin tar-raħal. Fl-4.00 p.m., il-Band<}. Re Ġorġ V u l-CotpO Bandistico di Santa Vittoria
in Matenano jingħaqdu f'Massed Bandu jag~i'nlu marċ madwar it-toroq tar-raħal. Wara ser issir
laqgħa uffiċjali bis-sehem ta' l-awtoritajiet a~iStrattivi ta' l-Imqabba u ta' Santa Yrttoria in
Matenano, fejn issir iċ-ċeremonja uffiċjali tal-ġemellaġġ bejn iż-żewġ baned. Isiru diskorsi ta'
, t-okkażjoni u wara jkun hemm riċeviment ġewwa s-sala ewlenija tat-Muniċipju ta' Santa Vittoria
,,,.,.. in Matenano. Filgħaxija, il-Banda tagħti Kunċert ġewwa r-raħal fejn aħna mistiedna jiġifieri
!>.!
SANTA VITTORIA IN MATENANO.
tt-Tnejn 15ta' Lulju 1996
lnqumu filgħodu kmieni sabiex wara l-breakfast, fis-6.00 a.m.. nitilqu għall- Excursion. Filgħodu
....· , ser inżuru ir-Repubblika ta' SAN MARINO. Hemmhekk inżuru diversi postijiet ta' nteress
·· ·. storiku fdin ir-Repubblika, fosthom ir-Rocco-Museo del/e Armi. Ikollna wkoll ħin liberu għal min
RfCOROO OEllA \/tSrrA As. \/ITTORtA - rrALfA - 12-1~ LlJQLfO '~~.
•
l
l
~MM
.l FL-ITALJA
ta mis-
~ u BANDA RE ĠORĠ V
,SA
9 ta' Lulju 1996
jixtieq jagħmel xi ftit shopping (nissuġerixxu li tieħdu opportunita' u tixtru minn din ir-Repubblika
għaliex ir-rati tat-taxxi/dazzji huma baxxi. Wara nofsinhar inżuru l-belt turistika ta' RIMINI. Malwasla tagħna għall-ħabta tas-1.00 p.m., ikollna ħin għall-ikel u wara ser inżuru l-post ferm
interessanti, !ta/la in Mlnlatura, fejn hemm esebiti il-mudelli ta' diversi bini storiku u monumenti · .·•·:'.
li jeżistu ġewwa l-Italja. Fis-6.00 p.m., nerġgħu naqbdu t-triq lura lejn il-lukanda. Naslu għall­
ħabta tad-9.30 p.m. fejn niġu servuti l-ikla ta' filg~axija. Il-kumplament tal-jum ikun liberu .
.
It-Tlieta 16 ta' Lulju 1996
Bmskfsst filgħodu kmieni u dritt għal ġol-Pullmsn sabiex immorru għat-tieni Excursion tagħna.
Filg:iodu nżuru l-belt ta' ASSISI, fejn għex San Franġisk. lnżuru fost l-oħrajn il-Bażilika ta' San
Franġisk fejn ser ikun hemm il-qrar u quddiesa għal min jixtieq. lnżuru postijiet oħra ta' nteress
.
reliġjuż. F'nofsinhar ikollna ħin liberu għall-ikel. Wara nofsinhar inżuru l-belt ta' CASCIA fejn · · ••
kienet tgħix Santa Rita. Ta' nteress ukoll wieħed jista' jżur il-Kunvent tas-Sorijiet fejn matul , .
il-ġurnata jsiru żjajjar li juru l-aspetti ta' kif u .fejn kienet tgħix Santa Rita ta' Cascia. Filgħaxija ···
nirritomaw lejn ~-llkanda, fejn naslu għall-ħabta ta' 1-10.00 p.m. u nsibu tistenniena l-ikla ta' ::
,
;.: -.•.<::
filgħaxija.
···
·'
L-Erbgħa
17ta' Lulju 1996
Wara l-Breakfast, fl-10.00 a.m. nagħmlu żjara fir-raħal ta' FORCE fejn wara li l-banda tagħmel
marċ qasir, ikollna l-bqija tan-nofsinhar ta' filgħodu allokat sabiex induru dan ir-raħal pittoresk
tal-Provin6ja. Wara nofsinhar, nirritornaw għall-ikel fil-lukanda, bil-bqija tal-ħin ikun liberu.
Wara l-ikla ta' fil-għaxija, il-Banda tas-Soċjeta' Santa Marija ser tagħmel l-aħħar Kunċert
Strumentali ġo l-Italja, propju fi SMERILLO.
Il-Ħamis
18 ta' Lulju 1996
Wara l-Bmakfast, għall-ħabta tas-7 .30 a.m., nitilqu għat-tielet u l-aħħar Excursion tagħna. Finnofs ta' nhar t&' filgħodu ser inżuru l-belt ta' ASCOLI PIC ENO. Din hi l-belt kapitali tal-Provinċja
li fiha l-Banda ser tkun mistiedna. Il-belt fiha ħafna postijiet ta' nteress xi nżuru fosthom Plazza
del Popolo, Palazzo dei Capitani, Piazza Aningo, li Duomo di San Francesco, La Loggia dei
Mercanti u La Pinacoteca Comunale. Wara nofsinhar ser inżuru l-post ta' Co//e San Marco fejn .
ikollna ħin għall-ikel u wara ser ikollna passiġġata madwar il-Boschi del Col/e. Għall-ħabta ta'
1-4.00 p.m., nitilqu biex inżuru l-belt ta' SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Din hi belt mal- .
baħar u waqt l-Excursion ikollna ċans nagħmlu xi passiġġata madwar iċ-Centro Lungomam u
l-Port pittoresk li jsebbaħ din il-belt. Ser ikollna wkoll ħin liberu għal min ikun fadallu jagħmel
l-aħħar shopping tiegħu. Fil-għaxija nirritomaw lura lejn il-lukanda fejn wara l-ikel, ikolll)a l-ħin
liberu li nissuġerixxu sabiex kulħadd jutiliżżah billi nlestu l-luggage tagħna.
Il-Ġimgħa 19ta' Lulju 1996
lnqumu fil-għodu kmieni. Fis-5.45 a.m. nitilqu bil-Pullman għall-Ajruport ta' Ancona fejn fit-7.55
a.m. nitilqu bl-ajruplan fuq titjira Chartered KM 2631 ma' l-AirMalta li twassalna lura Malta
għall-ħabta tal-9.40 a.m. Waqt il-Titjira niġu servuti b' Hot Bmakfast.
l
TfFKfe.A TAl-MAWRA F' 5. vmo~fA - ITAlJA - 12-1~ llll.Jll '~~-
CORPO EANOfSTf<!O RE aroe.aro v - f.1QA"'4 - f.1ALTA.
I..-I
L-Imqabba hu raħal tipiku Malti lejn in-Nofsinhar ta' Malta
u jinsab imdawwar minn diversi rħula oħra bħall-Qrendi,
iż-lurrieq, Ħal-Kirkop, il-Gudja, Ħal-Luqa u s-Siġġiewi.
F' din il-parti ta' Malta tinsab kampanja sabiħa ferm bi
pjanura li)()(a u b'ħamrija ta' lewn kannella li hi pjuttost
fertili u tintuża għall-agrikoltura.
Minħabba
li l-Imqabba hu 11.25 kilometri bogħod millbelt kapitali ta' Malta, Valletta, il-popolazzjoni tiegħu
mhix kbira u nistgħu ngħidu li hi waħda miż-żgħar. Fillista tal-Milizja tal-1419, l-Imqabba jissemma bħala
Micabiba. Fl-1573 kien hemm fih madwar tletin dar.
Sbatax-il sena wara n-numru kien kiber għal 54 dar. Fissena 1646 kien fih 98 dar u madwar 350 persuna. Issena ta' wara, sena li fiha l-Isqof Luca Buenos żar lil dan
ir-raħal, il-popolazzjoni kienet kibret b'madwar mitt ruħ.
Id-djar ma kienux imferxin iżda kienu kollha miġburin
flimkien madwar ic-ċentru tar-raħal. Skond l-aħħar
statistika, fl-Imqabba llum il-ġurnata joqogħdu kważi
elfejn u ħames mitt ruħ . Matul dan is-seklu, fil-fatt ilpopolazzjoni rduppjat għax fl-1901 , din kienet ta'
madwar 1,200 persuna.
Xi romantici jgħidu li l-isem "Imqabba" ġej mill-kelma
"Imħabba". Interpretazzjoni oħra hi dik tal-Konti Ċiantar
li jaqbel magħha l-Professur Aquilina li jgħid li l-Imqabba
tfisser bini forma ta' koppla. Skond l-argument tagħhom
dan l-isem ġej mill-kelma Għarbija "Qubba" li tfisser bini
tond u aktarx li fil-bidu dan ir-raħal ħa ismu minn xi bini
ta' din l-għamla. Fl-Imqabba nsibu wieħed mill-ħames
torrijiet tondi ta' Żmien il-Bronż imsejjaħ it-Torri tal-Wilġa,
illum nofsu mwaqqa', torri li seta' kellu s-saqaf fforma ta'
koppla. Seta' kien hemm xi djar li kellhom dik l-għamla.
Dawk forsi aktar prattici jsostnu li l-isem ġej mill-kelma
"Qabb" li tfisser "laqta"' il-ġebel jew min-nom "Mqabba"
li tfisser "barriera". Din il-kelma tiddeskrivi ferm sewwa
lil dan ir-raħal billi hu mdawwar kompletament minn
barrieri tal-ġebel. Il-franka, jew kif inhi magħrufa !"Ġebla Maltija", tinsab fil-wicc fl-Imqabba u din tinqata'
biex isir ħafna mill-bini fMalta. Din il-ġebla tal-franka hi
fost l-aħjar ġebla u dan ix-xogħol ta' tqattigħ ilu jsir sa
minn żminijiet bikrija. Xi kittieba jsemmu l-barriera
magħrufa tad-"Dawl" fl-Imqabba bħala waħda millewlenin ta' Malta. Kienu dawn il-barrieri li tawna lidentita' tagħna iżda fl-istess ħin illimitaw l-iżvilupp tarraħal ukoll.
Il-Knisja Parrokkjali tal-lmqabba hija ddedikata lillAssunzjoni ta' Marija Verġni, popolarment imsejħa
"Santa Marija".
Din il-knisja għandha arkitettura
sempliċi iżda sabiħa. Għandha kor, żewġ kappelluni,
Mqabba, nel Sud de/l'lsola di Malta, e' un vi/lagglo
tipicamente ma/tese. E' circondato da diversi altri
vi/laggi come Qrendi, turrieq, Kirkop, Gudja, Luqa e
Siġġiewi. ln questa parte dell' isola c~ la campagna, e
una ferlllf! planura, buona per la agricoltura.
Questo villagglo, di origlne assai antiche, sta a 11,25
chi/ometri dalla citta' capita/e di Malta - Valletta. La
popolazione di Mqabba e ' abbastanza piccola.
Nell'elenco de/la Milizia del 1419, Mqabba e' citato
come Micabiba. Nel 1573 c'erano circa trenta case,
aumentate a 54 dicisssette anni dopo. Nel 1646 il
numero de/le case sa/i' a 98; con uns popolszlone di
350 persone. L 'snno seguente, anno in cui il Vescovo
Luca Buenos si reco' in vlsfta a Mqabba, si registro' un
lncremento di 100 persone. Le case erano tutte
concentrate intomo al centro del paese. Secondo una
recente statistlca, l'odiema popolazione di Mqabba e'
di 2,500 persone, il doppio di quel/a di un secolo fa. Di
fatti ne/ 1901, gli abftanti dl Mqabba erano 1,200.
'
.
Secondo alcuni storici il nome "Mqabba" ha origine
nella parola "Imħabba" (Amore). Un' altra tasi, quel/a
del Conte Ċiantar, e condivisa dal Professor Aquilina,
sostiene che Mqabba vuol dire un edific/o a forma di
cupolo, e che quindi, secondo questi due studiosi, il
nome di Mqabba deriva dalla parola arsba "Qubba"
ovvaro "edlficio rotondo". Probabilmente questo
villaggio abbia preso il nome da un edificio a piants
circolare. A Mqabba si trovano ancors i resti del/a
'7orre del Wilġa", una del/e cinque torri a pianta
circolare, risalenti all' Eta del Bronzo. Oggigiomo,
meta' del/a Torre e' in rovina ma si pensa che
probabilmente o il tetto di questo torre fosse a forma di
cupola o che essistessero altri edifici a piants
ciroolare.
Studiosi piu' pratici sostengono che il nome Mqabba
deriva dal varbo arabo "Qabb" che vuol dire "taqta' ilĠebel" (tag/iare la piatra) o dal sostantiva arabo
"Mqabba" ovvero "barriera" (cava). Quests ultima
definizione e piu' accettata dato che il villaggio e'
completamente circondato da_ cave dalle qua/i si
estrarre la pietra calcare. La "Gebla Maltija" (la pietra
tna/tese) si trova nel/o strato superiore di Mqabba e fin
dai tempi remoti, viene tsgliata e utilizzata per la
costruzione di case ed edifici a Malta. Alcuni scrittori
considerano la famosa cava '7ad-Dawl" (del/a Luce) a
Mqabba come una del/e principali cave a Malta.
Queste cave ci hanno dato la nostra identita' ma a/lo
stesso tempo hanno limitata il nostro sviluppo.
La Chlesa Parrocchiale di Maqabba e' dedicata al/
Assunzione di Maria Vergine, meglio conosciuta come
"Santa Maria". E' di uno stile architettonico semplice
ma bel/o. Consta di un coro, due cappelle laterali, una
navata centrale, due sacrestie, dieci altar/, e un so/o
l e.rcoe.oo 'OEUA VfSrrA As.VITTORIA - rrALfA - 12-11 LllàltO '1~.
l
EANDA RE ĠO~Ġ V- HQAUA - HAlTA.
l
L-lnkwadru Titulari ddedikat lil Assunta, xogħol il-Professur Ruman Filippo Venuti.
li titolare dedicato all' Assunta, opera del Professore Romano Filippo Venuti.
1896 - 1996.
..__r_
rFK_rM_TA_l-H_~_WM_F_'s_.vm_o_~_rA_-_rrA_lJA_-_1_2-1_1_llJ_lJ_lJ_'1~_._
__JI
E!1
l
QORPO gAN7)f~fQO Rt QfORQfO V- HQArEA - HAlTA.
kursija, żewġ sagristiji, għaxar artali u kampnar wieħed
biss ti'seba' qniepen ġe-a fih. Fir-raħal insibu wkoll
diversi kappelli żgħar iżda sbieħ. Fost dawn ta' min
isemmi dik iddedikata lil San Bażilju aktarx mibnija lejn
l-aħħar tas-seklu ħmistax, dik ta' San Mikiel, ta' Santa
Katarina u dik iddedikata lil Marija Addolorata. Dan kollu
juri li l-influwenza reliġjuża fir-raħal kienet minn dejjem
qa-ija ħafna.
Matul il-gwerra li għaddiet ir-raħal ta' l-Imqabba ġarrab
ħsarat kbar minħabba li kien jinsab biswit il-mitjar ta' Ħal­
Luqa. Ħafna mid-djar kienu ġġarrfu u dsatax-il persuna
Mqabbija tilfu ħajjithom. Il-Knisja Parrokkjali mibnija fl1689 ukoll ġarrbet ħsarat kbar meta fid-9 ta' April 1942
fis-1.00 p.m. splodiet bomba fuq wieħed mill~pilastri
maġġuri u ġġarrfet il-kopla flimkien mal-kappellun talKunċizzjoni, il-kor u s-sagristija. F' dan l-attakk kienu
ntilfu ħafna affarijiet prezzjużi fosthom l-Altar Maġġur
magħmul minn irħamijiet prezzjużi. Intilfet ukoll il-pittura
tal-koppla li kienet turi xeni mill-lnkoronazzjoni talMadonna fis-Sema mit-Tliet Persuni Divini u l-pittura talEvanġelisti fil-lunetti, pittura li kienet saret mill-Professur
Ruman Filippo Venuti għall-aħħar tas-seklu dsatax. Filtiġrif tal-knisja, nqabdu Dun Ġeraldu Manġion, Dun
Euġenio Mallia, is-sagristan Toni Mallia u Karmnu
Magro, iżda b' xorti tajba ħadd minnhom ma weġġa'. Xi
Mqabbin oħrajn ma kienux daqstant iffortunati għaliex
bomba oħra li ġiet fil-pjazza qatlet lil Giovanna mart
Ġużeppi Busuttil u lil uliedha Maria u Salvina. Dan kien
jum wieħed biss minn fost il-ħafna jiem u ljieli ta' qtiegħ
il-qalb.
Fi TriqiZ:Żurrieq, l-Imqabba nsibu tliet Katakombi żgħar
li oriġinarjament kienu ndipendenti minn xulxin iżda wara
ġew imniffda. D.H. Trump fil-ktieb tiegħu "Malta: An
Archeological Guide" ifaħħar ix-xogħol fin fl-arkitettura
ta' dan il-post. F' dan il-katakombi nsibu "agape table"
preservata tajjeb term u strixxa ta' toqob fil-ħajt bl-iskop
li żżomm l-imsiebaħ taż-żejt li hi karatteristika ferm
interessanti. lt-Torri Vincenti huwa torri għoli se-a u
miegħu hemm palazz mibni fl-1726 mill-Prijur Orfeo de
Vincenzio, skond ma jidher mill-kitba minquxa fil..gebel
taħt l-arma tal-fundatur u mqiegħda f bosta nħawi talistess torri.
Fl-Imqabba nsibu li l-parti l-antika tinsab madwar ilKnisja Parrokkjali. It-toroq huma dojoq u fi Triq San
Bażilju nsibu ħafna djar antiki b' karatteristiċi rustiċi.
Ħafna mill-ħajja reliġjuża, soċjali, ekonomika u
edukattiva tiżvolġi fil-pjazza tal-knisja. lż-żewġ każini
tal-festa, id-dar tal-kappillan, diversi ħwienet, l-iskola
primarja, l-għassa tal-pulizija u l-bini Muniċipali talKunsill Lokali insibuhom qrib din il-parti. Fil-parti l-ġdida,
id-djar huma ġodda u moderni u t-toroq huma wisgħin u
sbieħ.
L-istemma hi tarka fuq sfond aħmar b'faxx
djagonali lewn il-fidda waqt li l-motto tar-raħal igħid "Non
Nosi Per Ardua" li tfissrer "Mhux Biss bil-Ħila".
l
csmpani/e con setta csmpane. Nel vi/laggio si trovano
snche diversa cappelle piccole ma caratteristiche, tra
cul quella dedicsts s San Bssilio, costn.Jlta verso la
fine del quindicesimo seco/o, quella dl San Michele,
quella dl Santa Caterina e quel/a dedicsts a Maris
Addolorata. La presenza di tante cappelle e' uns
testimonianza che la re/igione era da sempre molto
sentita.
Durante la Seconda Guerro Mondiale, Mqabba,
essendo vicino all'aeroporlo di Luqa, subi' grandi
danni. Molte case rimasero danneggiate e 19 abitanti
di Mqabba persero la vita. La Chiesa parrocchisle,
costn.Jita nel 1689, subi' gravi danni quando, il 9 Aprile
1942 verso le tredici, esplose una bomba e colpi' uno
dei pilastri piu' grandi. La bomba danneggio' la cupola
e la cappel/a laterale dedicata all'lmmaculata, il coro e
la sacrestia. Durante questo attacco aereo la chiesa
subi' la perdita dell' altare Maggiore, costruito con
marmo pregisto, il dipinto della cupola che raffigursva
scene dell'lncoronazione del/a Madonna nel cielo dal/e
Tre Persone della Trinita', e i qusttro Evsngelisti nei
/u.netti, dipinti da/ Professore romsno Filippo Venuti
verso la fine del dicisnnovesimo sacolo.
A quell'ora, c'erano in chiesa Dun Gersldo Msnġion,
Dun Eugenio Mallia, il sacrestano Toni Mallia e
Karmnu Magro, ma forlunatamente nessuna rimase
ferito. Durante l'sttacco aereo di quel giomo un'altrs
bomba cadde in piazza e uccise Giovanna, moglie di
Ġużeppi Busuttil e le due figlie Maria e Salvina.
~
ln Via turrieq, si trovano tre catacombi piccoli che
originariamente ersno separati ma piu' tardi furono
co/legati tra di loro. D.H. Trump nel suo libro 11 Malta :
An Archeologicsl Gulde" elogia /o stile architettonico di
questi catacombi. Qui trovismo un "agape table"
(tavola agape) motto ben preservato e tuttors, esistono
dei buchi nel muro che servivono per le bugie di olio.
La Torre Vincenti e ' una torre molto alta, accanto all
quale, c'e' un palazzo costruito net 1726 dal Priore
Orfeo de Vincenzio, come viene indicato dalla scritta
che si trova in diversa parti della stessa torre.
La parte' piu antics del villaggio e' quella che circonda
la Chiesa Parrocchiale. Le strada sono stretta e in Via
San Basilio sf trovano molte case antiche con
csratteristiche rustfche. La vfta religiosa, socfale,
economica ed educativa di Mqabba, si svolge nel/a
piazza del/a Chiesa. Le due Sedi delle Societa' che
organizzano le festa del villaggio, la residenza del
parroco, diversi negozi, la scuola elementare, la
stazione di polizia e la Sede del Consiglio Locsle sono
situati tutti fn questa parte del villaggio. La parte nuova
di Mqabba e' diversa, carstterizzata da case moderna
e strada larghe e belle. Lo stemma de/ villaggio
raffigura una tarca di sfondo rossa con un fascio
diagonale color argento. li motto d'lmqabba dice "Non
nfsf per ardua" - so/o /'abilta'.
l RtQOROO 'DEUA VtSffA AS.VrrTORIA - ffAlfA -12-1~'lUQlfO·'%.
l
TIFKIRA TAl-kAWRA .f ' ~i\IITTORIA - rrALJA -12-1~ lUlJU ·~~.
l
C!_ORP_o_EA_NTJ_tsr_tC!_O_RE_a_ro_Ra_to_V_-_~_QA_~_-_kA_lTJ_~.____I
_l _ _
MALTA'S LEADING CAREER EMPLOYER IN SOPHISTICATED
Hl-TECH INDUSTRY COMBINING SKILL, EXPERTISE,
KNOWLEDGE AND TRAINING WITH A FIRM COMMITMENT TO
ENVIRONMENT AWARENESS.
THE COUNTRY'S LEADING EXPORTER IN COMPETITIVE
INTERNATIONAL BUSINESS.
INDUSTRY RQAD,
KIRKOP ZRQ 10
TEL: 822214
FAX : 689978
lill l
QllAl.ITY
1 '1'1. ll l' l 'I
R.fC!OROO llEL1A VtSrrA A s. VITTORIA - rrAlfA - 12-1~ lUGlfO '~~.
l
l
Mill-Istorja tasLa Storia della
Soċjeta'
Santa Marija
Banda Re Ġorġ V
Mqabba
Est.1 910
MQABBA
esT. i9\o
Kien għall-ħabta ta' 1-1887 meta Mikiel Żammit, li t-tifel
tiegħu Emanuel aktar tard għamel żmien twil fil-Kumitat
tal-Każin Re Ġorġ V, kien responsabbli mit-Torri
Vinċenti ta' l-Imqabba. Dan Mikiel Żammit, li kien
jitgħallem il-mużika (u l-klarinet) għand is-surmast
Taljan Eduardo Farina - li kien joqgħod il-Ħamrun fi Triq
Irjali qrib Santunnozzu u kien imexxi l-banda San
Gejtanu - wara xi żmien' għaqqad grupp ta' nies li kienu
jitgħallmu l-mużika fit-Torri. Taħt dan is-surmast Taljan,
·kienu jieħdu ħsieb idoqqu fil-festi tar-raħal. Iżda ġara li
wara xi ħdax-il sena, kontra qalb Mikiel Żammit li għamel
ħiltu kollha biex il-banda ma tisfrattax, din mietet
ħesrem.
Fl-1905 twaqqaf l-ewwel każin soċjali taħt l-isem ta'
Santa Marija, bi President is-sur Paolo Caruana. Biex
jibqa' mfakkar l-avveniment storiku 'ta' l-lnkurunazzjoni
tar-Re Ġorġ V, fl-1910, f Malta kienu saru festi kbar u
waqt dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, fil-Każin saret laqgħa
ġenerali fejn ġie deċiż li l-isem jinbidel minn Każ in
Socjali Santa Marija għal dak ta' Re Ġorġ V, bl-ewwel
President ikun is-sur Feliċ Żammit. L-iskopijiet ewlenin
li għalihom ġie mwaqqaf dan l-ewwel każin soċjali flImqabba kienu:
1.
Biex is-Soċji jkollhom fejn jiltaqgħu u jqattgħu ilħin liberu tagħhom;
2.
Biex jieħdu ħsieb u l-ħtieġa tal-festi esterni ta'
Santa Marija, Titular tal-Parroċċa.
F' dawk
iż-żminijiet
bikrin, partikolarment fis-snin
għoxrin, ingħata spinta kbira l-armar tal-festa, fuq disinn
tal-kbir artist Borml iż Abram Gatt, fosthom it-12 -il
Appostlu, Sant' Anna, San Ġwakkin u fl-aħħar u żgur
mhux l-anqas, il-Kapolavur artistiku u magħruf ma Malta
kollha bħala l-lnkoronazzjoni. L-istatwi nafu li kienu saru
l
Verso il 1887 Mikiel Żammit, padre di Emanuel, colui
che negli anni seguentl fu per molto tempo membro del
Comftato del Circo/o Re Giorgio V, era li coordinatore
della Tof18 Vincenti dl Mqabba. Mikiel Żammit studiava
musica e clarinetto presso il Maestro ltafiano Eduardo
Farina; . questi abitava a Hamrun, in Vla /rjal/ vicino a
Santunnozzu e 'dirigeva la Banda San Gaetano. Jn ·
seguito, Mikiel tammlt raduno' ne/la Tof18 un gruppo di
persone che studiavano musica. Questi musicisti
suonavano nelle feste del villsggio sotto la direzione
del gia' citato Maestro ltafiano. Dopo undicl annl, la
Banda si sciolse nonostante gli sforzi da parte dl Mikiel
Żammit per mantenerla viva.
Nel 1905 fu costltulto li primo circolo soclale Santa
Maria, avente come Presidente il Signor Paolo
Caruana. Nel 1910, a Malta ci furono grandi feste e
celebrazioni per commemorare la Coronazione del Re
Giorgio V. Fu proprio durante tali ce/ebrazioni che si
tenne una riunione generale col proposlto di cambiare
il nome del Circo/o. li nome Circolo Sociale Santa
Maria venne sostit'uito con Re Gioirgio V. fl signor
Felice tammit fu nominata Presidente del Circolo Re
Giorgio V. Gfl oblettivi principafi del Primo Circo/o
sociale di Mqabba furono i seguentl:
1.
Provvedere ai soci un locale ln cui possono
lncontrarsi e passare il loro tempo libero;
2.
Organizzare le feste esteme della festa di
Santa Maria, la Titolare defla Parrocchia.
ln quei primi anni, in partie-0/are negli anni venti, sl
concentro' sopratutto nell' acqulstc dl paviglioni,
bandlere e a/tre decorazionl per Ja festa su disegno del
noto artista Abram Gatt di &rmla. Tra queste opere
cltiamo i dodici Apostoli, Sant'Anna, San Gioacchino e
non di meno il Capolavoro artistie-0 conosciuto in tutta
i'isola come l'lncoronazione. fl disegno di Karlu
Darmanin, anch'egfi molto celebre, contribui' alla
lavorazione dl queste statue. Molti soci e sostenitori
aiutarono a questo riguardo ma in partlcolare il tantc
complanto ex Presidente defla Societa' il Signor
Giovanni Ghigo. Lo dobbiamo a lui se continuiamo
tutt'oggi a godere queste opere durante la Festa
Titolare di Santa Maria. li 23 gennaio 1934, grazie
all'impegno del Slgnor Ġuże' Bugeja, fu acquistata
1fFflfRA 1Al-kAWRA F' S. VITTORIA - "AlJA - 12-1~ llJlJU '~~.
l
LOMBARD FIXED TERM DEPOSIT ACCOUNTS
These are deposits lodged with the Bank for a fixed term at a fixed interest rate. The
interest rates on new fixed deposits are:
Lm9,999
Lml0,000 to
Lm49,999
Lm50,000
and over
3.250
4.000
4.500
5.500
5.500
5.750
6.125
6.375
6.6:25
5.300
3.375
4.125
4.625
5.625
5.625
5.875
6.250
6.500
6.750
5.425
3.500
4.250
4.750
5.750
5.750
6.000
6.375
6.625
6.875
5.550
Up to
1 month
monthly
3months
3monthly
6 months
6 monthly
l year
monthly
yearly
l year
yearly
2 years
yearly
3 years
yearly
4 years
yearly
5 years
Instant Income
yearly
On maturity of your fixed deposit, you will have up to one week to submit your
disposal instructions. Otherwise, the deposit will be renewed automatically on similar
"terms at the prevailing rates.
In terest will be paid ou t in accordance with your instructions. lt may be:
• credited to a different account
• capitalised (added to your fixed deposit)
• mailed directly to you in cheque form.
You may choose to have your interest paid without tax deduction.
Branches at:Valletta Tel: 248411/ 8,Sliema Tel: 319877/ 80,
Qormi Tel:484602/ 5, St. Julians Tel:375591/ 5, Balzan Tel:448980/ 5
l
EANDA RE QOR.Ġ \/ - HQAKEA - HAlTA.
fuq disinn ta' artist daqstant ieħor famuż jiġifieri Karlu
Darmanin. Kienu ħafna s-soċji u l-partitarji li taw
sehemhom f dan ir-rigward iżda żgur, b' ċertezza
assoluta ngħidu, li ħadd daqs il-mibki iżda qatt minsi exPresident tas-Soċjeta' tagħna s-Sur Giovanni Ghigo ma
ħadem biex sal-lum għadna ngawdu dawn l-opri artistiċi
matul il-Festa Titulari ta' Santa Marija. Fit-23 ta' Jannar,
1934 bit-tħabrik tal-President is-Sur Ġuże' Buġeja,
inxtara l-każin preżenti u b' hekk żgurat ruħha l-ħajja tasSoċjeta'. Ta' min wieħed jgħid li qabel din id-dar li tinsab
f 41, Pjazza tal-Parroċċa, is-Soċjeta' tagħna kellha ssede tagħha fi tlett postijiet oħra, jiġifieri:
(i)
l-ewwel każin kien f numru 2, Triq il-Karmnu,
(ii)
it-tieni kien f numru 30, Pjazza tal-Parroċċa u
(iii)
it-tielet kien f numru 38, Pjazza tal-Parroċċa.
Fis-1 6 ta' Ottubru, 1936 saret żjara uffiċjali milGvernatur ta' dak iż-żmien Sir Charles Bonham Carter
fejn ġie milqugħ b' entużjażmu.
Bejn 1-1939 u 1-1945, matul it-tieni gwerra dinjija, il-bini
tal-każin serva bħala Ufiċċini tal-Gvern, hekk kif servew
diversi każini oħra f Malta u baqa' hekk sakemm għadda
t-tiġrib. Mhux biss iżda bejn 1-1939 u 1-1942, waqfet ilFesta wkoll.
Għall-ħabta ta' 1-1939, Ġużeppi Galea li kien mużiċist
tajjeb beda jgħallem il-mużika fil-każin bl-iskop li jwaqqaf
orkestra, iżda ġara li faq(jgħet il-gwerra u t-tagħlim kellu
jieqaf. Fis-sena 1943, reġgħet bdiet issir il-Festa u fl1944, meta l-qilla tat-tiġrib tal-gwerra kienet naqset missnin ta' qabel, l-istess Gużeppi Galea reġa' ntefa' b' ruħu
u ġismu għat-tagħlim tal-mużika fil-każin tagħna biex
flimkien mas-surmastrijiet Charles Schembri, Antonio
Mamo, Espedito Deguara, il-Professur Pawlu Carabott
u Francesco Azzopardi waqqaf l-orkestra 'Santa Marija'.
L-ewwel programm immexxi minn Mro.Deguara sar ġor­
raħal fit-12 ta' Awissu, 1945.
Fl-20 ta' Ottubru, 1946, waqt seduta ġenerali, l-orkestra
inbidlet f banda, bl-ewwel surmast ikun Mro.J.M.
Barbara. L-ewwel programm mużikali twettaq nhar
Ħadd il-Palm ta' sena wara, jiġifieri fid-29 ta' Marzu,
1947, b' għadd ġmielu ta' bandisti tal-post li fi tlett xhur
bidlu l-istrumenti minn dawk tal-orkestra għal dawk ta'
banda kif nafuha llum. Din hija prova oħra ta' kemm kien
sod it-tagħlim mużikali li ħadu dawn l-ewlenin mużiċisti
lmqabbin.
Dan !wassalna ble.x ngħidu li ċ­
Ċlnkwantenarju mit-twaqqif tal-Banda qed jl(ll
ttelebrat fuq medda ta' sentejn; Jl(llflerl 1-1996 biex
Jl(ll mfakkar 11-50 sena mit-twaqqif mlll-(ldld talBanda u fl-1997 biex jl(ll mfakkar 11-50 sena minn
meta l-banda hekk kif re(lgħet (llet kostitwita flsSoċjeta' tagħna għamlet l-ewwel dehra tagħha.
Wara Mro. Barbara, fl-1951 il-Banda għaddiet taħt iltmexxija ta' Mro. Leonard Spiteri, iben il-Banda. Flistess żmien, is-Sur John Camilleri wieħed mlii-ewlenin
l
l
l'attuale sede, un fattore che avrebbe garantita un
futura stabile alla Societa'. Anteriore a taffi data, tre
altri /oca/i avevano servito da sede per la Societa':
(i)
li primo in Via il-Karmnu 2,
(ii)
li secondo in Piazza taf-Parroċċa 30,
(iiQ
li terzo in Piazza taf-Parroċċa 38.
L'attuale sede sitrava in Piazza taf-Parroċċa 41.
li 16 ottobre 1936, il Governatore dell'epoca, Sir
Charles Bonham Carter, si reco' in visita' ufficiale e la
Societa' Re Giorgio V /o acco/se con entusiasmo.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il 1939 e il
1945, l'edificio del Circolo servi~ praprio come tanti altri
circoli a Malta, da ufficio govemativo.
Di
conseguenza, tra il 1939 e il 1942, la festa titolare non
si celebra'.
Verso il 1939 Ġużeppi Galea, un bravo musicista,
comincio' ad impartire lezioni di musica nel circo/o, co/
proposito di formare un'orchestra. Tuttavia questo
obiettivo non giunse in porto per via de/la Guerra. Si
riprese a organizzare la festa nel 1943. Nel 1944,
quando si attenuarano i bombardamentl, /o stesso
Ġużeppi Galea si impegno' con entusiasmo
all'insegnamento del/a musica ne/ circolo. La tenacia
di Ġużeppi Galea e def Maestri Charles Schembri,
Antonio Mamo, Espedito Deguara, Francesco
Azzopardi e del Prafessore Pawlu Carabott contribui'
alla fondazione dell'Orchestra 'Santa Maria'. li primo
pragramma, diretta dal Maestra Deguara, fu eseguito
net villaggio 1112 agosto 1945.
Durante la seduta generale del 20 ottobre 1946, si
decise di formare una Banda con gli stessi musicisti
dell'orchestra. Fu nominata come .primo Direttore il
Maestra J.M.Barbara. li primo programma musicale
venne eseguito la Domenica del/e Palme dell'anno
successivo - il 29 marzo 1947 - con la partecipazione
di un gran numera di bandisti del locale. Ne/ gira di tre
mesi si erano riusciti a sostituire gli strumenti
de/l'orchestra con quelli della Banda odiema. Cio' sta
a indicare /o ze/o con cui si insegnava musica ai primi
musicisti del paese. Tutto questo cl porta a dlre che
il Clnquantenarlo de//a Fondazlone de/la banda
ve"a' celebrato in due annl; net 1996 per
commemorare li clnquanteslmo annlversarlo dalla
rlfondazlone de/la Banda e ne/ 1997 per
commemorare li clnquanteslmo anniversarlo del
suo esordlo ln pubbllco. Nel 1951, li Maestra
Leonard Spiteri, uno degli allievi del Maestra Barbara,
venne nominata direttore del/a Banda. Nello stesso
periodo il signor John Camilleri, "uno dei nostri primi
al/ievi, riusci' ad ottenere un diploma in musica. Tale
fatto dimostra /'entusiasmo e la determinazione con cui
la Banda prasegui' il suo cammino. Nel 1956 Maestro
Spiteri emigra' in lnghilterra e fu sostituito dal Maestra
George Martin, il quale per tanti anni fu direttore della
Banda, e che rimarra' ricordato per la composizione
dell'/nno "UI Marija Mte/lgħa s-Sema" (versi del
TfFKfR.A TAL-HAWR.A F' S. \/ITTOR.fA - rrAt.JA - 12-1~ lllt.JU '~~.
l
l ~1
71:1
rS
~
~
,..( . .._,,,.....
·!.,...
..
..-. .........
.:,...:('.-~
•
Iff'
<:'
yl\
~
:i:...
"'
<:'
~
•
~
l
~
f'l
t:->
~
a
~
6
~
°"
•
•
- Travel Agents - Tour Organisers - Operators - Insurance -
For·o// your Trovel Rettuiremenfs
:t>
....._.
i
·.-.:
14, Marina Court, Abate Rigord Street,
Ta' Xbiex MSD 12, Malta.
Tel: 356 .. 340731, 311696, 312549, 310839, 314045
Telex: 1982 PALMTS MW Fax: 356 - 338464
~
6
~
t5
~
.C')
6
~
<:'
l
§
~
l
s
f'";i
'.l>
•
l
l
bandisti tagħna wkoll kien ġab id-diploma mużikali. Dan
ikompli juri b' liema ħeġġa u determinazzjoni l-banda
kienet miexja 'l quddiem. Fl-1956, Mro. Spiteri emigra
l-Ingilterra u għalhekk il-banda għaddiet taħt it-tmexxija
ta' Mro. George Martin, li kellu ħajja twila mall-Banda u
żgur jibqa' mfakkar għall-Innu kapolavur 'Lil Marija
Mtellgħa s-Sema'. fuq versi tad- Direttur Spiritwali
attwali tas-Soċjeta' il-W.R. Patri J.M. Ghigo. Wara lmewt ħesrem ta' Mro. Martin, fi Frar tal-1991 il-Banda
għaddiet taħt it-tmexxija ta' iben ieħor is-Soċjeta', jiġifieri
Mro. Anthony Camilleri. Dan ma kienx ikun possibli li
kieku mhux għat-tħabrik tal-mibki ex-President Onorarju
tas-Soċjeta' u wieħed mill-ewlenin bandisti tal-banda
tagħna is-sur Leonard Farruġia, li partikolarment f dawn
l-aħħar 20 sena ħadem bis-sħiħ biex jgħallem il-mużika
fil-każin tagħna.
!nkomplu nsemmu xi żjara oħra uffiċjali, propju dik li
seħħet fis-6 ta' Gunju, 1948, mil-Isqof ta' dak iż-żmien
l-Eċċellenza Reverendissima Monsinjur Mikiel Gonżi, li
saritlu laqgħa kbira denja lir-rgħaj Spiritwali tal-Gżejjer
Maltin. Lejliet Santa Marija ta' l-istess sena, ġew
imbieri<:a u rnżanżna tlett standardi, dak Ingliż (mgħoti
mis-sur Rokku Camilleri), tal-Papa (irregalat mis-sur
Spiru Schembri) u dak Malti (miġbur mill-partitarji nisa).
Fl-14 ta' Novembru, 1948, waqt seduta ġenerali oħra ġie
deċiż li l-każin jitkabbar skond il-pjanta ta' Ġuże'
D'Amato ta' Raħal Ġdid. lx-xogħol inbeda fit-12 ta' April
1949 u b-sagrifiċċji li llum ma jitwemmnux, intemm
b'suċċess fit-13 ta' Meiiu. 1951.
Fis-sena 1950, kienet is-sena Mqaddsa bid-Domma tatTlugħ fis-Sema tal-Madonna bir-ruħ u l-ġisem. Għal din
l-okkażjoni, bit-tħabrik tal-kumitat ta' dak iż-żmjen, nhar
id-19 ta' Awissu ġew iżuru l-każin tagħna Mons. Isqof
Gonż i, il-Prim Ministru Dr. George Borġ Olivier, ilMinistru tal-Ġustizzja Dr. Joseph Cassar, u l-Ministru
tal-Kummerċ Dr. Carmelo Caruana. Min jiftakar dik issena jaf x' festi kbar kienu saru .ġewwa l-Imqabba. Ta'
min wieħed ifakkar li l-istendard il-prim tal-banda (xogħol
fir-rakmu bid-deheb u mħallas mis-sur John Camilleri u
l-emigranti partitarji tagħna) ġie mżanżan ukoll f din issena storika.
Fit-23 ta' Novembru, 1951, il-Gvernatur ta' dak iż-żmien
Sir Gerald Creasy għamel żjara uffiċjali l-każin. F' Ġunju
tal-1952, benefattur kbir tas-Soċjeta' tagħna is-Sur
Lorenzo Ellul irregala statwa ta' daqs naturali, maħduma
fil-ġebla Maltija mill-iskultur famuż Marco Montebello u li
tpoġġiet fuq il-bini tal-każin propju fuq il-faċċata fejn
tiddomina mill-għoli.
L-ewwel 50 sena ta' l-eżistenza ta' l-ewwel Soċjeta'
Mużikali Mqabbija ġew iċċelebrati bil-kbir fl-1960, u biex
jibqa' mfakkar dan l-avveniment, twahlet Lapida
Kommemorattiva fl-intrata tal-Każin.
Reverendissimo Frate J.M.Ghigo, tuttora Direttore
Spiritusfe dells SocietsJ. ln seguito, slls scompsrss
improvviss di Msestro Martin nel febbraio de/ 1991, la
Bsnds pssso' sotto ls direzione di un sltro allievo della ·
Societa' - Maestro Anthony Camilleri. Questo e' stato
possibile grazie al /svoro de/ compianto ex P!9sidente
Onorario della. Societa' il Signor Leonard Fsrruġis, uno
dei primi bandisti, il qus/e hs insegnsto musics con
impegno net nostro circolo neg/i ultimi venti anni.
Tra le visite ufficisli alla nostra Societs: e' doveroso
citsre quells del 6 guigno 1948 qusndo il Vescovo di
allora l'Eccellenza Reverendissima Mons. Mikiel Gonzi
ebbe una grande sccoglienza, degna del Pastof9
Spiritusfe delfe iso/e msltesi. Ls vigilis del/s Festa di
Santa Maris de/lo stessa snno, furono insugursti tre
stendardi, Jo stendardo ing/ese e que//o del Papa,
donsti rispettivsmente dsl Signor Rokku Camilleri e dsl
Signor Spiru Schembri; lo stendsrdo msltese
finanziato dal/e sostenitrici della festa.
li 14 novembf9 1948, durante la seduta genera/e, la
Societa' decise di ingrandire la sede secondo Ja pianta
di Ġuze' D'Amsto di Raħal Ġdid. l /avori iniziati il 12
spri/e 1949, furono terminati con successo, ma non
senzs grandi ssgrifici, il 13 msggio 1951.
li 1950 fu l'Anno Santo in cui si proclamo' ls Dogma
dells Assunzione Di Maris Vergine al Cielo. Per tsle
occasione il comitato di al/ora si impegno' mo/to e nel
19 sgosto si recarono in visits a/ circo/o il Vescovo
Mons. Gonzi, il Primo Ministro Dr. George Borġ Olivier,
il Ministro di Giustizia Dr. Joseph Cassar e il Ministro
del Commercio Dr. Carmelo Caruana. Quel/o snno va
ricordato per le grandi feste che si tennero in Mqabba.
Lo stendardo principale della Banda (ricamato in oro e
finanziato dal Signor John Camilleri e dagl/ emigranti
sostenitori della Societa? fu inaugurato in quell' anno
storico.
li 23 novembre dell'anno 1951 il Govematore di al/ora
Sir Gerald Creasy si reco' a/ Circolo ln vis/ta ufficiale.
Nel giugno del 1952 un grande benefattore della nostra
Societa', il Signor Lorenzo Ellul, regalo' una statua
lavorata in pietra maltese, opera del noto scultore
Marco Montebello. La statua fu co//ocata in alto, sul/s
facciata del/'edificio della Sede, da dove domina tutta
ls piszzs. li cinqusntesimo snniverssrio della nasc/ta
della Societa' fu celebrato nel 1960, e sll'ingresso del
Circolo fu posta una lapida per commemorare questo
grande evento.
Dal giomo dell'acquisto e dell'ingrandimento in seguito
della attuale Sede, molti lavori sono stati eseguiti; ad
esempio, l'abbellimento della Sala principsle net 1964
e /a restaurazione di quest'ultima nel 1981. Ne/lo
stesso anno la sala e' stata omata con tre candelabre.
Nel 1989 e' stata inaugurata un'altra sala da uti/izzare
per i concerti della Banda. Va ricordato anche che
a/cuni anni prima, precisamente il 30 aprife 1963,
TtFKIRA TAl-f1AWRA f '·..S.·\IITTDRIA - rrAlJA - 12-11 llllJlJ '1~.
l
QOfia>O &4N1)t~tQO RE QtORQtO V- f1QAggA - f1AlTA.
l
Four good friends, many ambitions, one bank.
f.fx mora tMU}.'$. ""8 ()-' /1rthls couport t.odq to:
The Marl<ettng Manaoer. Mld-Med Bank ltd., 233, Republlc SVeet,
Valletta VlT 05. Telephone: (356) 245281 Fax: (356) 248239
~~~:, or NSTS Student and Youth Travel, 220. St. Paul Streei
.......,_...._ Valletta. VLT 07. Telephone: (356) 244983 Fax: (356) 23033-0
<'
't.,,,.
~
?
Name
°'9dress
_ _ _,_
__,P,,,,q~IJ:.9de.
.
.
Tel._,,
N"'"
o. - - - "'
.. - .....
M :i'.d-Med
B A N K
Your Friend for Life
l
RfQOR1)0 OEUA lltSrrA A S. l!ITTORfA - rrAlfA - 12-1~ lUQlfO
'~~.
EANOA RE ĠORQ V- HQAggA - MALTA.
Sa minn meta nxtara u tkabbar il-każin, sar ħafna xogħol
ieħor bħal l-abbelliment tas-Sala prinċipali fl-1 964, u fl1981 ġiet irrestawrata u mżejna bi tlett linef mill-isbaħ.
Fl-1989 infetħet uffiċjalment sala oħra maħsuba biex fiha
jsiru l-kunċerti tal-Banda. Barra dan, nhar it-30 ta' April,
1963 ġiet inawgurata kamra tan-nar ġdida fil-waqt li fil-25
ta' Ġunju 1984, ġiet irregalata biċċa art oħra mill-aħwa
Ghigo, li flimkien ma dik li nxtrat sena wara kienu
strumentali biex is-Soċjeta' jkollha żewġ imħażen kbar
għall-bżonijiet tagħha u, jekk Alla jrid, Sala oħra kbira li
qed tinbena fuqhom. Nhar 1-10 ta' Awissu 1981 , fgħeluq
il-25 sena tas-surmast il-Kavallier Mro. G00fge Martin,
bħala Direttur tal-Banda, saru festi speċjali ad unur
. tiegħu.
11-75 sena mit-twaqqif tas-Socjeta' ġie mfakkar bil-kbir
fl-1985. Taħt id-direzzjoni ta' Mro.G.Martin, kien sar
programm strumentali ta' tifkira nhar it-Tlieta, 30 ta' Lulju.
Wara; il-President ta' Malta ta' dak iż-żmien is-Sinjorina
Agatha Barbara kixfet Lapida Kommemorattiva.
Fl-1986 kien imiss anniversarju ieħor ferm importanti
għas-Soċjeta' tagħna, jiġifieri 1-150 sena mill-miġja ta' lIstatwa artistika u devota ta' Santa Marija fostna llmqabbin. Kienu reġgħu saru festi kbar, iżżanżnet
induratura fuq ix-xbieha devota ta' l-Assunta, xogħol limgħallem Horace Farruġia ta' l-Imdina, 4 nkixfet lapida
kommemorattiva oħra mill-Eċċellenza tagħha President
ta' Malta.
Matul Ottubru ta' 1-1990, saru diversi seduti ġenerali biex
jiġi approvat ir-reviżjoni ġenerali ta' l-Istatut. Kien f dan
iż-żmien li ġie deċiz li l-isem tal-Każin ikun jiġbor fih listorja kollha ta' din l-ewwel Socjeta' Mużikali Mqabbija,
sa mit-twaqqif tagħha, jiġifieri 'Soċjeta' Santa Marija u
Banda Re Ġorġ V'.
Fl-1991 , bħal dejjem bl-għajnuna tal-benefatturi tasSoċjeta'. saru l-armi tal-ġnub fuq il-faċċata ta l-Każin u li
nkixfu uffiċjalment nhar is-Sibt, 10 ta' Awissu. Dawn lopri kienu mħallsa mill-aħwa Ellull, li komplew fuq ilpassi ta' missierhom. Nhar it-13 ta' Awissu ta' l-istess
sena, ġie imżanżan pedestall (maħdum mill-membru
tagħna s-sur Pawlu Mifsud) għal taħt l-istatwa tal-Papa
Piju Xli (xogħol l-artist is-sur Renzo Gauċi). L-ispejjeż
tal-pedestall għamel tajjeb għalihom il-President
Onorarju tas-Soċjeta' is-Sur Joseph Farruġia.
L-1992 kienet waħda storika għas-Soċjeta' tagħna meta
tfakkar bil-kbir il-Ġublew tad-Deheb tal-Konvoj ta' Santa
Marija. Taħt id-direzzjoni tas-Surrnast/Direttur preżenti
u iben is-Socjeta' tagħna Mro.Anthony Camilleri sar
programm strumentali nhar il-Ħamis, 30 ta' Lulju, taħt ilPatroċinju ta' l-Eċċellenza Tiegħu Dr.Ċensu Tabone,
President ta' Malta. Wara, sar il-kxif tal-Pedestall ta' taħt
Santa Marija ta' fuq il-faċċata tal-Każin (imħallas millaħwa Ellul), tal-lapida kommemorattiva u tal-pittura tal-
l
l
venne inaugurata una sede nuova per la fabbricazione
dei fuochi d'artificio. li 25 di giugno dell'anno 1984, i
fratelli Ghigo donarono un pezzo di terrena che
insieme a quell'altro acquistato /'anno seguente, sono
stati decisivi perche' la Societa' possedesse due
grandi magazzini.
Attualmente e' in corso la
costruzione di una sala a/ primo piano di ta/e edificio.
li 10 agosto 1981 si celebrarono grandi feste per
commemorare il venticinqMesimo anniversario da
quando il Cavalier Maestro Geàrge Martin, fu nominata
direttore della Banda.
Nel
1985 s1
commemoro' in
grande
il
settantacinquesimo anniversario dalla fondazione
della Societa'. Per /'occasione la Banda, sotto la
direzione del Mro. George Martin, esegui ' un
programma musicale, martedi' 30 lug/io. La Sua
Eccellenza la Signorina Agatha Barbara, Presidente di
Malta di a//ora, scopri' una /apide commemorativa.
Nel 1986 si commemoro' un altro anniversario molto
per la
nostra
Societa'
il
importante
centocinquantesimo anniversario dell' inaugurazione
della statua artistica e devota di Santa Maria. Durante
tali festivita' si inauguro' anche la indoratura della
statua di Santa Maria eseguita da Horace Farruġia di
Mdina. /n questa occasione, la Sua Eccellenza
Presidente di Malta, scopri' un'altra lapida
commemorativa.
Nel mese di ottobre del 1990, si tennero diversa
seduta genera/i per approvare una rivisione dello
Statuto della Societa'. Fu in questo periodo che si
decise di incorporare nel nome de/ Circo/o tutta la
storia di questa prima Societa' musicale di Mqabba Societa' Santa Maria e Banda Re Giorgio V.
Nel 1991, su iniziativa dei benefattori della Societa',
sono stati eseguiti gli stemmi sui due /ati della facciata
dello edificio del Circolo, inaugurati sabsto 10 agosto.
l fratelli Ellul hanno finanziato queste due opere, sulle
orme del padre. li 13 agosto dello stesso anno, e'
. stato inaugurato un piedestal/o(opera del Signor Pawlu
Mifsud, un membro delfa societa~ per la statua del
Papa Pio Xli (un'opera artistica del signor Renzo
Gauċi).
lf Signor Joseph Farroġia, Presidente
Onorario della Societa', ha finanziato il piedestallo.
111992 e' stato un altro anno memorabile per la nostra
Societa', l'anno in cui si e' commemorato il Giubileo del
Cinquantenario dell'Arrlvo della Nave Convoglio
(conosciuta in tutta l'isofa come il Convoglio di Santa
Maria) ne/ porto Maltese il 15 agosto 1942. La banda
guidata dal/'attuale direttore della Banda, il Maestro
Anthony Camilleri, ha eseguito un programma
musicsle giovedi' 30 luglio sotto il Patrocinio della Sua
Eccellenza il Dott. ċensu Tabone, allora Presidente
della Repubblica dl Malta. Alla fine def concerto, sono
stati inaugurati il piedestalo per la statua di Santa
Maria che si trova su/la facciata della sede,(finanziato
dai fratelli Ellul), la lapide commemorativa e il quadro
TffllfM TAl-HAWM f' S. VITTORfA - "AlJA - 12-1~ llllJll '~().
l
.
l•
L-Istatwa Artistika u Devota ta' Santa Marija
1836 - 1996
La Statua Artlstlca e Devota dl Santa Maria
l
RfCOROO lltllA VtSrrA A s.VITTORtA - rrAltA - 12-11 lllGlfO
•
'1~.
l
l
Konvoj (imħallsa mill-aħwa Ghigo). Fl-1992 seħħew
żewġ avvenimenti oħra ferm importanti:
1.
F'Meliu. delegazzjoni mill-Kumitat iltaqgħet ma'
l-Altezzi Rjali waqt iż-żjara tagħhom fMalta;
2.
Nhar it-12 ta' Awissu, il-Piloti ferm magħrufa tarRed Arrows kienu l-mistiedna tas-Socjeta'
tagħna.
Nhar id-9 ta' Awissu 1994, kellna żjara oħra minn piloti u
crew, din id-darba tal-bastiment navali l-Ark Royal, li
għaddew serata memorabbli flimkien magħna.
Nhar 1-10 t'Awissu 1995, ġiet organiżżata serata
memorabli biex tfakkar għeluq il-50 sena mit-twaqqif ta'
l-Orkestra Santa Marija fil-każin tagħna.
Taħt ilPatroċinju ta' l-E.T. Dr. Ugo Mifsud Bonniċi, President ta'
Malta, saret Akkademja Mużiko Letterarja li laħqet ilqofol tagħha bi Programm Vokali u Strumentali taħt iddirezzjoni ta' Mro. Anthony Camilleri u bis-sehem sħiħ
tal-Banda Re Ġorġ V, tas-solisti Marie Therese Vassallo
(Soprano), Francis Manġion (Tenur) u Alfred Camilleri
(Baritonu) u tal-Kor Marija Bambina ta' l-Isla. Wara
diversi interventi fosthom mis-Sindku ta' l-Imqabba s-sur
Emanuel Buttiġieġ, mill-ex-President tas-Soċjeta' s-Sur
Ġużeppi Farruġia, mill-President tas-Soċjeta' s-sur
Carmel Zahra, u minn iben il-fundatur ta' l-Orkestra
Santa Marija jiġifieri l-Onor. Dr. Louis Galea B.A. LL.D.,
M.P., kien imiss kelmtejn mill-E.T. President ta' Malta.
Din l-ewwel serata tax-xorta tagħha ġo l-Imqabba
tkompliet b' diversi għotjiet ta' rigali u souveniers ta• lokkażjoni segwit mill-Kxif ta' Lapidi tat-Presidenti tasSoċjeta' u tal-fundaturi ta• l-Orkestra. Riċeviment kbir
fis-swali tal-Każin ġab fit-tmiem din il-ġurnata storika
għas-Soċjeta' tagħna.
Matul dawn l-aħħar 86 sena, is-Soċjeta' qatt m'għalqet
il-bibien tagħha u dejjem rat li l-idejali li għalihom
twaqqfet jibqgħu bla mittiefsa. Illum ninsabu fi żmien
meta l-Banda hi mmexxija minn iben is-Soċjeta' u
tikkonsisti fil-fuq minn tletin element u qed nippreparaw
kif jixraq għall-ġublew tad-Deheb tal-Banda, jiġifieri fl1996197 fejn, jekk Alla jrid, ser isiru festi speċjali biex tiġi
mfakkra t-trasformazzjoni ta' l-Ewwel formazzjoni
Mużikali ġo raħalna minn Orkestra għall-Banda kif
nafuha llum. Il-bidu ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ser ikun
propju din iż-żjara kulturali taħt forma ta' ġemellaġġ li ser
nagħmlu f Lulju li ġej f Santa Vittoria in Mstenano
ġewwa l-Italja. B' hekk inkunu l-ewwel Soċjeta' Mużikali
lmqabbija li ser tkun il-mistiedna uffiċjali ta' Banda
barranija u huma jkunu magħna jekk Alla jrid f Awissu
1997, biex flimkien nissiġillaw din il-ħbiberija li nibtet
matul dàwn l-aħħar xl'lur b' festa li żgur l-Imqabba qatt
qabel ma rat.
Il-Kumitat Etekuttlv,
Mejju 1996.
l
che raffigurs ls Nsve Convoglio (s spese dei fratelli
Ghigo). Nello stesso snno due avvenimenti di
importanza ri/evante per la nostra Socista' sono ststi·i
seguenti:
1.
ln maggio una delegazione del Comitato e'
stata presentata alla Sue Altezza Rea/e
Elisabetta Regina d'lnghilterra e il Suo
consorte Filippo Duca di Edinburgo, durante
una loro visits a Malta;
2.
li 12 agosto, i piloti della pattug/ia acrobatica
dell'Aeronautica Militsre Britannica - i Red
Arrows - sono stati ospiti della nostra Socista'.
li 9 agosto 1994 la Socista' ha invitato i piloti e
f'equipaggio de/ bastimento navale ''Ark Royal" a
passsre una serata memorabile presso il Circolo.
li 10 agosto 1995, per commemorare il cinquantesimo
anniversario del/a fondazione dell'Orchestra 'Santa
Maria', s/ e' tenuta una Accademia Musico-Letteraria
sotto il Patrocinio della Sua Eccel/enza Dott. Ugo
Mifsud Bonniċl Presidente di Malta. Tale trattenimento
musica/e includeva un programma voca/e e
strumenta/e diretto dal Mro. Anthony Camilleri, con la
partecipazione della Banda Re Giorgio V, dai solisti
Marie Therese Vassallo (Soprano), Francis Manġion
(Tenore) e Alfred Camilleri (Baritono) e il Coro Maria
Bambina dl Isla. Durante /'Accademia sono intervenuti
il Signor Emanuel Buttiġieġ Sindaco di Mqabba, il
Signor Ġiużeppi Farruġia ex Presidente del/a Societa',
il Signor Carmel tahra l'attuale Presidente della
Societa' e l'Onorevole Dr. Louis Galea B.A. LL.D.,
M.P., figlio del fondatore della Orchestra.
L'Accademia si e' conclusa con il discorso della Sua
Ecoellenza Dott. Ugo Mifsud Bonniċi Presidente di
Malta. Dato che in precedenza non si era mai tenuta
un'Accademia Musico-Lettersria in Mqabba, la serata
e' stata commemorata con scambi di regali e ricordi,
con l'inaugurazione di Lapidl che commemorano i
Presidenti della Socista' e i fondatori dell'Orchestra.
Qussto giorno memorabile si e' concluso con un
grande ricevimento.
Negli ultimi 86 anni Ja Societa' si e' sempre posta come
obiettivo principale Ja tutela dei principi e dsg/i ideali
per cui e' stata fondata. Oggi la Banda e' diretta da un
al/ievo della Societs' e conts piu' di trenta elementi.
Attualmente sono in corso i preparstivi per la
ce/ebrazions del Giubi/eo (Cinquantenario) della
Banda 1996197, ovvero la commemorszione di quando
la prima Orchestra Musicale cesso' di attuare come
ta/e, per cedere il posto alla banda odiema. La nostra
visita cultura/e, sotto forma di gemellaggio che si terra'
li prossimo luglio (a Santa Vittoria in Matenano, Italia)
dara' proprio /'avvio a queste ce/ebrazioni. Noi saremo
la prima societa' musica/e di Mqabba ad essere
ospitata ufficialmente da una Banda strsniera. Questa
ospitalita' verra' ricambiata a Malta nell'agosto
dell'anno 1997 per celebrare insieme la nostra festa.
li Comltato Esecutlvo,
Msgglo 1996.
TIFKIRA 1At...f.1AWRA F' S. VITTORIA- rrAtJA - 12-1~ LlllJlJ '~~.
l
l
QOta><J &4N7)f~fQO RE QfORQfO V- f1QARA- f1AlTA.
l
PROFIL
NOTA BIOGRAFICA
Mro. Anthony Camilleri,
L.Mus.V.C.M. (Hons.), A.Mus.L.S.M.
Scritta da
Kitba ta'
CARMEL BRIFFA
Mro. Anthony Camilleri, iben Nikol mis-Siġġiewi u
Goachina nee' Żammit mill-Imqabba, twieled l-Imqabba
fit-8 ta' Frar 1965. Huwa rċieva l-edukazzjoni ġenerali
tiegħu fl-iskola Primarja ta' l-Imqabba u fil-Kulleġġ talKarmnu ta' Santa Venera. Wara sentejn fil-Liceo l-Ġdid
ta' l-Imsida, huwa daħal l-Universita' ta' Malta minn fejn,
wara kors ta' ħames snin, kiseb bl-unuri l-Baċellerat flInġinerija Mekkanika (B.Mech.Eng. (Hons.)). Wara li
ngħata l-warrant biex jeżerċita' din il-professjoni tiegħu,
fil-preżent jinsab jokkupa l-kariga ta' Inġinier filLaboratorju ta' l-Istandards tad-Dipartiment ta' lIndustrija. Huwa miżżewweġ lil Louise nee' Camilleri
miż-Żurrieq, għandu żewġt itfal Elaine u Rene', u
joqgħod l-Imqabba.
Mal-Banda tas-Soċjeta' tagħna, huwa għadda millistadji kollha għaliex beda bħala alljiev, sar bandist
regolari tal-post (ħareġ idoqq is-Saxafun Tenur f Santa
~
Mro. Anthony Camilleri, figlio di Nicola di Siġġiewi e
Gioacchina Zammit di Mqabba, e' nato a Mqabba l' 8
febbraio 1965. Ha frequentato la scuola elementare di
Mqabba e if..Kulleġġ tal-Karmnu (Co/legio del Carmine)
a Santa Venera. Terminati i due anni dl studi p19sso il
Liċeo /..Ġdid a Msida, si e' matricolato alla facolta' di
Jngegnerla presso /'Universita' dl Malta. Dopo cinque
anni si e' /aureato fn ingegneria meccanica
(B.Mech.Eng.(Hons.)). Attualmente occupa la carica
di ingegnere net laboratorlo di standardizzazione del
E' sposato con Louise
diparlimento d'industria.
Camilleri di turrieq ed e' padre di due figli Elaine e
Rene'. Viva a Mqabba.
Ha cominciato a studlare muslca .presso la nostra
Societa' come allievo per poi diventare uno dei nostrl
bandisti, (ha suonato il sassofono tenore. durante la
festa di Santa Maria del 1981). E' stato anche per un
RfQOROO 1)EUA ·VtSrrA A S.VrrTORfA - rrAllA -12-1~ lUQlfO
,~~.
l
l
Marija ta' 1-1981 ), kien għal żmien twil delegat tal-Banda •
(kariga li baqa' jżomm sa qabel ħa t-tmexxija f idejh talBanda), u għal 'l fuq minn sitt snin sħaħ. akkupa l-kariga
ta' Assistent Surmast/Direttur u għalliem ta' l-alljievi.
Bejnu u bejn il-mibki iżda qatt minsi ex-President
Onorarju tas-Soċjeta' Santa Marija s-sur Leonard
F arruġia, li b' dispjaċir kbir ħalliena aktar kmieni din issena, tista' tgħid li waqqfu l-Banda Re Ġorġ V kif nafuha
llum, permezz tat-tagħlim b' xejn li dejjem offrew lillmembri u l-uliedna. Biex seta' jwettaq il-ħidma ta'
Direttur u Għalliem kif jixraq, b' sagrifiċċju personali kbir
għaliex kien għadu kif beda l-kors Universitarju, f
Ottubru ta' 1-1983 beda jattendi għall-lezzjonijiet għand
Mro. Dr. Charies Żammit, Ph.D.. D .Mus.. G.L.S.M ..
F.L.C.M.. F.V.C.M .. F.C.S.M.. C ert.F.B.C. M .•
Hon. F.N.S.C.M., F.W.T.C., li kienu jinkludu tejorija talmużika, armonija, storja tal-mużika, arranġament u
orkestrazzjoni, fuga u kontrapont. fost l-Oħrajn. Kmieni
fl-1991, wara li għadda mill-gradi preliminari kollha,
huwa kiseb l-ewwel diploma mużikali professjonali
tiegħu minn Lancashire fl- Ingilterra jiġifieri l-A.Mus.
L.S.M.. biex wara biss sentejn, akkwista wkoll bl-unuri
l-Liċenzjat minn Kulleġġ Ingliż ukoll, din id-darba ta'
Victoria jiġifieri L.M1a.V.C.M.(Hom.).
Mill-pinna mużikali tiegħu, doqna xejn anqas minn 25
kompożizzjoni, fosthom l-Innu Marċ Popolari Ġawhra
Mqabblja (1986), l-Innu taJ.Banda (1 991) kif ukoll ilmarċ ferm briiiuż Sezzjoni Żaghtagh Santa Marija
(1994). L-abbilta' fil-kompożizzjoni tiegħu, apparti filmarċi tradizzjonali Maltin, dehret bl-aktar mod
·impressjonanti fl-Overture Rellgloso Fundatlo (1995),
li hu kkompona b' dedika lill- fundaturi ta' l-Orkestra
Santa Marija, u allura tal-Banda Re Ġorġ V. Ukoll, hawn
deher biċ-ċar, għall-ewwel darl>a f kompożizzjonijiet ta'
din ix-xorta, l-użu tabtĦatematika fit-trasformazzjoni f
mużika, liema studju naf li għadu għaddej bih dan issunnast żagħżugħ lmqabbi pennez.z tal-kuntatti barra
minn Malta u bl-appikazzj:>ni ta' l-informatika u lkompjuter fl-arti mużikali. Meta għażinieh biex jieħu lbanda f idejh, mill-ewwel uriena li kellu direzzjoni ċara u
espressiva meta mexxa b'abilta' kbira l-Programm
Strumentali tal-Ġublew tad-Deheb tal-ġrajja storika talKonvoj ta' Santa Marija (1 992) , quddiem udjenza
distinta, fosthom l-E.T. Dr.ċensu Tabone, P resident ta'
Malta. Dan kompla jikkonferah fi-programmi strumentali
kollha li l-banda wettqet sew fl-Imqabba kif ukoll barra
mir-raħal, bl-aqwa Programm żgu- i taqblu miegħi kien
dak tas-sena li għaddiet, meta organiżżajna lAkkademja Mużiko Letterarja. taħti-patroċinju ta' l-E.T.
Dr.Ugo Mifsud Bonniċi, ti fi.preżeri jokkupa l-kariga ta'
President ta' Malta.
Nieħu
din l-opportunita' biex f ismi, f isem il-Kumitat
Eżekuttiv kif ukoll fisem i-bandisti, soċ; w ammiraturi
tal-Banda, nirringrazzjah ta' dak kolu i bis-saħħa tiegħu
sar fir-rigward tal-Banda wisq għażiia għalih daqskemm
għalil)a, u nawguralu aktar suċċessi B-kaniera tiegħu.
/f.
•
'
lungo periodo delegata della Banda (una carfca che ha
occupatu fino a quando ha iniziato a dirigef8 la Banda).
Per piu' di sei anni, oltre ad insegnaf8 musica agli
allievi, ha ricoparlo la carfca di Assistenta Msestro
Dif8ttof8. Se oggi la Banda Re Giorgio V puo' vantaf8
di successo dovuto ad una buona organizzazione, e'
grazie al/' impegno incessante da part.e del Maestro
Anthony Camilleri e del defunto Pf8sidente Onorario
delfa Societa' Santa Maria, il Signor Leonard Farruġia,
(scomparso quesrnno), che si sono dedicati all'
insegnamento di musica gratis ai soci e ai figli di
questi. Faf8 il Direttof8 e il professof8 di musica
rfchiedeva grandi sagrifici dal giovane Msestro anche
perche' all' epoca aveva cominciato a ff8quentaf8
l'Universita'. ln oltre, in ottobre del 1983 ha iniziato a
prendef8 lezioni di musica presso il Msestro Dr.
Charles żammit, Ph.D., D.Mus., G.L.S.M., F.L.C.M.,
F. V.C.M., F.C.S.M., Cerl.F.B.C.M., Hon.F.N.S.C.M.,
F. W T. C. _ li piano di studi compf8ndeva teoria,
armonia, storia del/a musica, arrangiamento e
orchestrazione, fuga e contrappunto. Nel 1991, dopo
aver superato tutti i gradi preliminari, e ' riuscito ad
ottenere il suo primo diploma professionale di muslca
(A.M1a.L.S.M.) dal Collegio inglese di Lancashlre e
due anni dopo ha ottenuto l'L.Mus.V.C.M.(Hom.) con
/ode dal Collegio inglese di Victoria.
Tra le sue venticinque composizioni cltiamo l'lnno
Marcia Popolaf8 Ġawhra Mqabblja (1986), l'lnnu tal·
Banda (1991) e la marcia molto allegra Sezzjoni
żagħżagħ Santa Marija (1994). La sua capacita'
come compositore rfsalta nell'Overture Re/lgloso
Fundatlo (1995), dadicata ai fondatori dell'Orchestra
Santa Marija e di conseguenza del/a Banda Re Giorgio
V. ln questa composizione si hota chiaramente
l'aplicazione della matematica alla muslca. ln oltre sta
studiando l'uso dell'informatica nella musica. Questi
studi avvengono tramite contatti con a/tri musicisti
all'estero. Quando e' stato nominato direttof8 della
Banda Ja sua abi/ta• espressiva si e' fatta notare
immediatamente. Conferma di questo e' stata la sua
ecce/lente difflzione durante il concerto per celebraffl
il Giubileo (Cinquantenario) della Nave Convog/io
Santa Marija e a cui hanno assistita Ja Sua Ecce/lenza
Dr.Censu Tabone, Pfflsidente di Malta e altre
persona/ita' distinta.
Un ulterioffl conferma e'
/'Accademia Musico-Letteraria tenutasi l'anno scorso
sotto il Patrocinio del/a Sua Eccellenza Dr.Ugo Mifsud
Bonniċl, l'attuale Presidente di Malta.
A nome del Comitato Esecutivo e a nome dei bandisti,
soci e sostenitori della banda vorrei ringraziarlo
dell'impegno con cui si e' semp19 dadicato alla nostra
Banda, che gli sta tanto a cuore quanto a noi. Colgo
l'occasione per augurarg/i sucoesso per Ja sua caniera
dl musicista.
_rrA_lJi_~_-1_2-_1~_llJ_tJ_lJ_'~_~._· _____.-
1
......_1_rFta_RA_TA_W1A_WrA_F_'5_.
v_rrro_R_rA_-
CORl>O rANDtSTICO ~ ato~ato l/ - kQARA - #1Al1A.
l
PROGRAMM STRUMENTALI ESEGWIT
MILL-BANDA RE ĠORĠ V
IMQABBA • MALTA
PROGRAMMA STRUMENTALE ESEGUITO
DALLA BANDA RE GIORGIO V
MQABBA · MALTA
Nhar il-Ġimgħa, 12 ta' Lulju - Venerdi' 12 /ug/io - COMUNANZA
Nhar is-Sibt, 13 ta' Lulju - Sabato 13 luglio-AMANDOLA
Nhar il-Ħadd, 14 ta' Lulju - Domenica 14 /uglio- SANTA VITTORIA IN MATENANO
Nhar l-Erbgħa , 17 ta' Lulju - Mercoledi' 17 luglio - SMERILLO
Overture Religioso
Traditional
Selection
Adagio
Selection
Fundatio
Greensleeves
Aida
Spartacus
The Sound of Music
A. Camilleri
Arr. A. Reed
G.Verdi
Khachaturian
R.Rodgers
Intervall • lntervallo
Overture
Traditional
Selection
Suite
March
Poet and Peasant
The Best o't Maltese Folklore
Jesus Christ Superstar
lmpressions of Seville
Radetzky
F.Von Suppe'
Arr. A. Chircop
A.Lloyd Webber
H.Simeone
J.Strauss
Innu
Innu
Innu
Banda Re Ġorġ V
Malti
Taljan
A.Camilleri
R.Samut
Mamelli
Mro. Anthony Camlllert L.Mus.V.C.M.(Hons.), A.Mus.L.S.M.
Sunnast Direttur.
Il-Banda ser tkun mistiedna tesegwlxxl marċi lradlzzjonall Maltin f' dawn l-Irħula:
La Banda sara' lnvitata ad eseguire de//e marce tradiz~onali maltesi in diversi paesi:
Nhar is-Sibt, 13 ta' Lulju - Sabato 13 /ug/io- MONTEFORTINO u MONTEMONACO
Nhar il-Ħadd, 14 ta' Lulju - Domenica 14 /ug/io- SANTA VITTORIA IN MATENANO
Nhar l-Erbgħa, 17 ta' Lulju - Merco/edi' 17 /ug/io - FORCE
RICORT)O 'OEl1A IJtSrrA A S. IJITTORIA - rrALIA - 12-1~ lUGltO '~~.