albania kosovo - Expo Sud Italia

Commenti

Transcript

albania kosovo - Expo Sud Italia
ALBA NI A
KO S OVO
Katalogu i shoqërive italiane | Catalogo aziende italiane
3
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
Të nderuar sipërmarrës, vizitorë, miq,
për të dytin vit me radhë kompani të ndryshme italiane nga rajonet e Jugut të Italisë,
falë Planit të Eksportit për Jugun (Piano Export Sud), do të prezantojnë produktet e
tyre pranë qendrave të mëdha tregtare në Shqipëri.
Risia për këtë vit ka të bëjë me pjesëmarrjen e Kosovës në këtë ngjarje dhe për herë të parë Italia promovon
në rrjetet e ndryshme tregtare kosovare produktet Made in Italy.
Nisma në mbështetje të Rajoneve të Konvergjencës (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) synon jo vetëm
të favorizojë ndërkombëtarizimin e NVM dhe promovimin e imazhit të produktit italian në botë, por edhe
të krijojë e të forcojë raportet e reja tregtare ndërmjet dy vendeve. Kompanitë pjesëmarrëse në Shqipëri
(nga 4 deri më 18 shkurt) dhe në Kosovë (nga 6 deri më 14 shkurt) do të kenë mundësinë t’i paraqesin
operatorëve dhe publikut shqiptar, si edhe atij kosovar, produktet e tyre në sektorët veshje, bizhuteri, orë,
artikuj për shtëpi, horeca, objekte të ndryshme, mobileri dhe ndriçim.
ICE Agjencia në Shqipëri ka organizuar nismat promovuese nëpërmjet përfshirjes së strukturave të mëdha
tregtare në Tiranë dhe në dy qytetet e tjera të cilat ndodhen në kilometrat e para të Rrugës së lashtë
Egnatia, pra në Durrës dhe Elbasan. Qëllimi është shtrirja e këtij aktiviteti në qytete të tjera, si edhe t’i
ofrojë një mbështetje ideale vëmendjes së Qeverisë shqiptare për të përfshirë arterien e rëndësishme
të periudhës romake në pikat turistike prioritare dhe ta rigjallërojë me projekte të bashkërenduara nga
Agjencia Kombëtare e Bregdetit. Ndryshe situata për Kosovën ku promovimi është zhvilluar në qendrat
tregtare të Prishtinës dhe Gjakovës.
Duke kaluar tek numrat, Italia ka një rol mbizotërues në realitetin ekonomik shqiptar. Në Shqipëri jemi
partneri i parë tregtar me një kuotë prej 37% dhe një vlerë prej më shumë se 2 miliardë euro.
Jemi gjithashtu investuesit e parë të huaj për nga numri i ndërmarrjeve italiane ose italo-shqiptare aktive
në vend.
Në Kosovë tregtia e jashtme me Italianë në vitet e fundit ka qenë në rritje të vazhdueshme, me një vlerë
mbi 300 milione euro dhe një peshe prej rreth 11%. Investimet italiane në Kosovë janë në rritje veçanërisht
në industrinë prodhuese, ndërtim dhe tregti. Vijojnë edhe sektori bankar e financiar, transporti, aktivitetet e
hotelerise dhe restoranteve, mjekësia dhe telekomunikacionet.
Uroj që nëpërmjet “Expo Sud Italia” ndërmarrjet italiane pjesëmarrëse të gjejnë ose të përforcojnë rrugë
interesante bashkëpunimi në tregun shqiptar dhe kosovar përmes një pranie të qëndrueshme në pikat e
shitjes në vend, por edhe të jenë një shtysë për kompani të tjera të Italisë së Jugut për konsolidimin dhe
përforcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tona ekonomike-tregtare.
Gabriella Lombardi Drejtor
ICE Tiranë dhe ICE Prishtinë
Cari imprenditori, visitatori, amici,
per il secondo anno consecutivo grazie al Piano Export Sud diverse aziende italiane provenienti dalle
regioni del Sud Italia presentano i loro prodotti alla grande distribuzione albanese.
La novità di quest’anno è che anche il Kosovo partecipa all’iniziativa e per la prima volta in assoluto l’Italia
promuove nelle diverse catene commerciali kosovare i prodotti Made in Italy.
L’iniziativa a sostegno delle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), oltre a favorire
l’internazionalizzazione delle PMI e la promozione dell’immagine del prodotto italiano nel mondo, punta a
instaurare e a consolidare nuovi rapporti commerciali con i due Paesi. Le aziende partecipanti in Albania
(dal 4 al 18 febbraio) e in Kosovo (dal 6 al 14 febbraio) avranno modo di presentare ai buyers e al pubblico
albanese e kosovaro i propri prodotti dei settori abbigliamento, bigiotteria, orologi, articoli per la casa,
horeca, oggettistica, arredamento e illuminazione.
L’ICE Agenzia in Albania ha organizzato le azioni di promozione coinvolgendo le grandi strutture
commerciali attive nel territorio oltre che a Tirana in altre due città che si trovano nei primi chilometri
del percorso dell’antica Via Egnatia ovvero Durazzo e Elbasan. L’obiettivo di tale azione punta oltre ad
estendere l’iniziativa ad altre città anche ad offrire anche un sostegno ideale all’intenzione del Governo
albanese di includere l’importante arteria di epoca romana tra le mete turistiche prioritarie e di rivitalizzarla
per mezzo di progetti coordinati dall’Agenzia Nazionale della Costa. Diverso discorso per il Kosovo dove la
promozione è stata organizzata presso i centri commerciali della capitale Pristina e nella città di Gjakova.
Passando ai numeri, l’Italia riveste un ruolo preponderante nella realtà economica albanese. In Albania
siamo infatti il primo partner commerciale con una quota del 37% e con un valore di oltre 2 miliardi di euro.
Siamo inoltre il primo investitore straniero in termini di numero di aziende italiane o italo-albanesi attive sul
territorio.
In Kosovo l’interscambio commerciale con l’Italia negli ultimi anni è stato in continua crescita, superando i
300 milioni di euro e con una incidenza dell’11%. Gli investimenti italiani nel Paese sono in crescita soprattutto
nei settori manifatturiero, edilizia e commercio. Seguono anche i settori bancario e finanziario, i trasporti,
le attività alberghiere e di ristorazione, il settore medico e le telecomunicazioni.
Mi auguro che attraverso “Expo Sud Italia” le aziende italiane partecipanti possano trovare e/o rafforzare
interessanti strade da percorrere nel mercato albanese e kosovaro attraverso un inserimento stabile nei
punti vendita in loco oltre che fare da volano per altre aziende del Sud Italia così da consolidare e rafforzare
i nostri legami economico-commerciali.
Gabriella Lombardi
Direttore ICE Tirana e ICE Pristina
Expo Sud Italia promovon këtë vit në Shqipëri produktet italiane, përveçse në Tiranë, në dy qytete të tjera
që gjenden në kilometrat e para të Via Egnatia, pikërisht në Durrës dhe Elbasan.
Në këtë mënyrë synohet jo vetëm të zgjerohet iniciativa Expo Sud Italia por dhe të ofrohet një mbështetje
ideale për qëllimin e Qeverisë Shqiptare për të inseruar arterien e rëndësishme të epokës romake ndër
destinacionet turistike parësore dhe për ta ringjallur atë përmes projekteve të koordinuara nga Agjencia
Kombëtare e Bregdetit.
Via Egnatia, vazhdim i natyrshëm i Via Appia, lidhte Romën me Bizantin duke u nisur nga Durrësi dhe duke
përshkuar Shqipërinë, Maqedoninë, Greqinë dhe Turqinë. Mjet i rëndësishëm për të mirat materiale dhe
idetë, ashtu si në gjithë itineraret historike ka pasur ndër shekuj një rol sigurisht vendimtar në zhvillimin e
qytetërimit evropian.
Expo Sud Italia promuove quest’anno in Albania i prodotti italiani, oltre che a Tirana, in altre due città che si
trovano nei primi chilometri del percorso dell’antica Via Egnatia, Durazzo e Elbasan.
In tal modo si intende non solo estendere l’iniziativa Expo Sud Italia ma offrire anche un sostegno ideale
all’intenzione del Governo Albanese di includere l’importante arteria di epoca romana tra le mete turistiche
prioritarie e di rivitalizzarla per mezzo di progetti coordinati dall’Agenzia Nazionale della Costa.
La Via Egnatia naturale prosecuzione della Via Appia, collegava Roma a Bisanzio partendo da Durazzo e
attraversando le attuali Albania, Macedonia, Grecia e Turchia. Veicolo di beni e di idee, come tutti gli altri
itinerari storici ha avuto nei secoli un ruolo certamente determinante per lo sviluppo della civiltà europea.
PIANO
EXPORT
SUD
Plani i eksportit për Rajonet e Konvergjencës (Campania,Calabria, Puglia e Sicilia), i quajtur edhe
Piano Export Sud ka lindur me qëllim mbështetjen e promovimit të produkteve dhe shërbimeve të
realiteteve prodhuese në tregjet ndërkombëtare.
Është një program veprimtarish që ka si objektiv nxitjen e ndërkombëtarizimit të Ndërmarrjeve të Vogla
e të Mesme, promovimin e imazhit të produktit italian nëpër botë.
Në kuadër të planifikimit të ri të Programit Operativ Kombëtar Kërkim dhe Konkurrueshmëri (PON R&C)
2007-2013 – Mbështetje për Inovacionin – parashikohet realizimi i një veprimi të integruar për ndërkombëtarizimin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme të Rajoneve të Konvergjencës (Campania,Calabria,
Puglia e Sicilia).
Objektivi parësor është promovimi i sektorëve të specializimit dhe të ekselencës të pranishëm që karakterizojnë rajonet e Jugut të Italisë.
Il Piano export per le Regioni della Convergenza (Campania,Calabria, Puglia e Sicilia), detto anche Piano Export Sud​nato allo scopo di sostenere la promozione di prodotti e servizi di realtà produttive
sui mercati internazionali.
​ ’ un programma di attività che punta a favorire l’internazionalizzazione delle PMI, la promozione dell’imE
magine del prodotto italiano nel mondo.
​ ell’ambito del​la nuova pianificazione del Programma Operativo Nazionale ​Ricerca e Competitività
N
​(PON R&C) 2
​ 007-2013​,​​- Sostegno all’Innovazione - è prevista la realizzazione di un’azione integrata per
l’internazionalizzazione delle PMI delle Regioni Convergenza (Campania,Calabria, Puglia e Sicilia)​.
L’obiettivo prioritario è quello di promuovere i settori di specializzazione e di eccellenza presenti caratterizzanti le regioni del Sud Italia.
9
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
LI STA
E SH O QËRI V E
PJ E S Ë MA R RËSE
ALETEX S.r.l.
BBC INTERNATIONAL COMPANY S.r.l.
CERAMICHE ARTISTICHE BESNIK HARIZAJ
CIAMPI S.r.l.
CIANCIULLO MARMI S.r.l.
COCOBI S.r.l.
EMPIRE WATCHES COMPANY S.r.l.
E L E NCO
A Z I E NDE
PA RT ECI PA NTI
GIPA ITALIA S.r.l.
VINCENZO DRAGONETTI
KALEIDOSCOPIO DI AMELLA ANGELA
LEONARDO S.r.l.
LEVA S.r.l.
LIMM DI LIPPOLIS DI ROCCO GIUSEPPE
MAGLIFICIO VELA BLU DI COLUMELLA FILOMENA
LI STA
E SH O QËRI V E
PJ E S Ë MA R RËSE
MARZOARREDA
MARIA CONCETTA MALORZO “VETRI D’ARTE”
NICE UNDERWEAR SNC
PIMAR S.r.l.
SOFFIGEN S.r.l.
SOFIA LA MAIOLICA CALATINA DI GIUSEPPE
E NICOLA INTONATO SNC.
TARRICONE PREFABBRICATI DI TARRICONE FRANCESCO
E L E NCO
A Z I E NDE
PA RT ECI PA NTI
TO BE HAPPY S.r.l.
TO BE SKINS DI ZARRA VINCENZA
VELAB S.r.l.
ZERO & COMPANY S.r.l.
ALETEX S.r.l
Zona Industriale Lotto, 20, 84021 Buccino (SA)
0039 0828 958007 | 0039 328 957340 | 0039 335 7813600
0039 0828 957340
[email protected] | [email protected] | [email protected]
www.wowbikini.it | www.whykini.it
Referente / Person kontakti: Znj. Valentina Iuliano/Asistente | Sig.ra Valentina Iuliano/Brand assistant
Aletex srl me seli në zonën industriale të Buccino-s (SA) në Campania, prodhon dhe është
distributor i pëlhurave për veshje. Në 5 vitet e fundit kompania i ka dedikuar një repart të
posaçëm sektorit të kostumeve të banjës. Me një eksperiencë të konsiderueshme dhe duke
i kushtuar vëmendje të veçantë detajeve dhe tendencave të fundit, kompania ka realizuar
produkte të një cilësie të lartë dhe tërësisht të prodhuara në Itali. Nga viti 2013 me tre markat
e saj (All Poff, Whykini, Wow Bikini) kompania merr pjesë në panairet më të rëndësishme të
sektorit në Itali dhe jashtë saj dhe bashkëpunon me revista të specializuara të një niveli të
lartë.
Aletex srl con sede nella zona industriale di Buccino (SA) in Campania, produce e distribuisce
tessuti per l’abbigliamento e negli ultimi cinque anni ha dedicato un reparto dell’Azienda al
settore dell’abbigliamento beachwear. Grande esperienza e attenzione ai dettagli e alle
ultime tendenze hanno portato alla realizzazione di prodotti di alta qualità completamente
Made in Italy. Dal 2013 Aletex con i suoi tre marchi (All Off, Whykini, Wow Bikini) partecipa
alle principali Fiere del settore in Italia e all’estero e comunica sulle riviste specializzate più
qualificate e su testate moda per il consumer finale.
14
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
BBC INTERNATIONAL COMPANY S.r.l.
Viale Tica n. 46/A 96100 Siracusa (SR)
0039 095948633 | 0039 392423 3905
Mob. Shqipëri / Mob. Albania: 0035 569257 2137
0039 0952937251
[email protected]
www.bbcintercomp.com
Referente / Person Kontakti: Giovanni Brullo: Addetto vendite | Shitës
BBC International Company srl ofron shërbimin e tregtisë me shumicë në fushën e importexport-it, tashmë prej disa vitesh, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Kompania ofron
eksperiencën dhe profesionalitetin në sektorin e ushqimit duke ofruar pajisje për Ho.Re.Ca,
mobilim dhe dizajn për shtëpi, falë njohjes perfekte të problematikave dhe të kërkesave të
klientëve.
Një realitet gjithmonë në kërkim të produkteve të reja dhe të tendencave për t’ia plotësuar
kërkesat nga më specifiket për cdo klient.
La BBC International Company srl offre un servizio di commercio all’ ingrosso nell’ ambito dell’
import - export già da diversi anni, con localizzazione in campo nazionale ed internazionale.
L’azienda offre la propria esperienza e professionalità nel settore food, attrezzature Ho.Re.
Ca, arredamento e design per la casa grazie alla perfetta conoscenza delle problematiche
e delle esigenze dei clienti.
Una realtà sempre alla ricerca di nuovi prodotti e di nuove tendenze da offrire anche ai
clienti più esigenti.
15
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
CERAMICHE ARTISTICHE BESNIK HARIZAJ
Via Gueli Nr. 1, 95041 Caltagirone (CT)
0039 093324999
[email protected]
www.besnik-harizi.it
Referente / Person Kontakti: Besnik Harizaj
Kompania e Besnik Harizaj fillon aktivitetin e saj në muajin Shkurt të vitit 1997. Titullari i saj,
ka lindur në Shqipëri. Në vitin 1992 me ndryshimet radikale të sistemit në Shqipëri, u detyrua
të trasferohet në Greqi ku kultivoi pasionin për majolikën.
Në fund të vitit 1993 ai u trasferua në Caltagirone, ku punoi në disa punishte artizanale dhe
në vitin 1997 hapi një punishte për prodhimin e qeramikës elitare, ku mbizotërojnë koka
Saracen, mbajtëse e ujit të bekuar, abazhurë, vazo, statuja, pjata dhe objekte të ndryshme,
të realizuara me teknika tradicionale që dallojnë falë elementit artistik dhe origjinal.
La ditta di Besnik Harizaj inizia l’attività’ nel febbraio del 1997. Il fondatore e’ nato in Albania.
Nel 1992 con i cambiamenti radicali del sistema in Albania, fu costretto a trasferirsi in Grecia
dove ha coltivato la passione per la maiolica.
Alla fine del 1993 si è trasferito a Caltagirone, lavorando in varie botteghe artigianali e
nel 1997 ha aperto la bottega per la produzione di ceramica d’èlite, in cui spiccano teste
saracene, acquasantiere, lumiere, vasi, statue, piatti e oggettistica varia, realizzati con
tecniche tradizionali che si distinguono per il tocco artistico e originale.
16
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
CIAMPI S.r.l.
Via Baione Z.I, 70043 Monopoli (BA)
0039 0806901774
0039 0806901768
[email protected]
www.ciampispa.it
Referente / Person Kontakti: Roberto Bortolotti: Responsabile Commerciale / Përgjegjës Tregtar
Kompania CIAMPI SRL është krijuar në Monopoli (BA) në rajonin e Puglia-s rreth vitit 1918, si
prodhuese e profileve plastike, të cilat më pas duke i montuar krijoi një produkt përfundimtar
të njohura me emrin Tende da Uscio (perde plastike). Futja e produkteve të reja si tubat në
PVC për kopshte dhe spango për bujqësinë, solli në mes të viteve tetëdhjetë zgjerimin e
kompanisë duke realizuar transferimin në një stabiliment të posaçëm dhe më funksional për
kërkesat e klientëve gjithmonë në rritje.
Produktet e realizuara janë tashmë të njohura dhe të vlerësuara në të gjithë Europën falë
punës së kryer nga një grup personash që përbëjnë rrjetin tregtar, si dhe pjesëmarrjes në
manifestime e panaire ndërkombëtare në sektorët e veglave të punës, artikujve shtëpiakë
dhe bujqësorë.
L’azienda CIAMPI SRL nasce a Monopoli (BA) in Puglia intorno al 1918, come produttrice
di profilati in plastica, che poi assembla creando il prodotto finito conosciuto come Tenda
da Uscio. L’introduzione di nuove produzioni quali tubi in PVC da giardinaggio e legacci
per agricoltura, ha comportato per l’azienda, nella metà degli anni ottanta, l’ampliamento
dell’investimento principale realizzato con il trasferimento in uno stabilimento più congruo e
più funzionale alle esigenze di volumi crescenti.
Le produzioni realizzate sono oggi conosciute e apprezzate in tutta Europa grazie al
lavoro svolto da un nutrito gruppo di persone che compongono la rete commerciale e alla
partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali nei settori ferramenta, casalinghi e
agricoli.
17
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
CIANCIULLO MARMI S.r.l.
Via Wenner 45, 84131 Salerno (SA)
0039 089301308
0039 089302104
[email protected] | [email protected]
www.cianciullo.it
Referente / Person Kontakti: Paola Cianciullo
Cianciullo Marmi është një prej shoqërive historike në rajonin e Campania-s me rreth 100
vjet eksperiencë në përpunimin e gurit natyral. Niveli i lartë i detajeve dhe kujdesi i veçantë
që karakterizojnë produktin Cianciullo Marmi, garantojnë cilësi dhe besueshmëri të lartë.
Cianciullo Marmi është në gjendje të ofrojë, nëpërmjet arktitektëve të saj, edhe një shërbim
konsulence të plotë për teknikat kryesore të montimit, mirëmbajtjes, përdorimit dhe trajtimit
të materialeve, si dhe të zhvillimit të fizibilitetit për projekte veçanërisht komplekse, duke
shoqëruar klientin në të gjitha fazat: nga konsulenca mbi materialet deri tek asistenca në
kantier.
Cianciullo Marmi è una delle imprese storiche campane che vantano oltre 100 anni di attività
nella lavorazione della pietra naturale, attraverso un’esperienza tramandata con successo
da tre generazioni. L’alto grado di finitura e l’attenzione ai particolari, che da sempre
caratterizzano la produzione Cianciullo Marmi, garantiscono prestazioni di alta qualità ed
elevata affidabilità, testimoniata dai numerosi grandi progetti realizzati in Italia e all’estero.
Cianciullo Marmi è in grado di offrire, con i propri architetti, anche un servizio di consulenza
completo sulle principali tecniche di montaggio, manutenzione, utilizzo e trattamento
dei materiali, nonché sullo sviluppo di fattibilità per progetti particolarmente complessi,
affiancando il cliente in tutte le fasi: dalla consulenza sui materiali all’assistenza in cantiere.
18
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
COCOBI S.r.l.
Via Luca Giordano, 142 - 80128 - Napoli (NA)
0039 339 7872781
[email protected]
www.papillover.com
Referente / Person Kontakti: Manuela Cocozza: Socio / Ortak
PAPILLOVER është krijuar si shoqëri në vitin 2014 me idenë për të ripropozuar papionin duke
e bërë atë një aksesor unisex dhe të përdorshëm në çdo kontekst. Kompania krijon papjon
vetëm me dorë sepse beson që artizanati është një element i domosdoshëm për realizimin
e një produkti të një cilësie të lartë, duke respektuar traditën e rrobaqepësisë italiane.
COCOBI bashkëpunon me Berto, një industri historike tekstile italiane kjo, e specializuar
në prodhimin e jeans, me të cilën ndan dashurinë për cilësinë e made in Italy, duke krijuar
BERTO4PAPILLOVER.
COCOBI furnizon me papjonët e saj butikë të modës dhe atelier në Itali dhe në botë me
objektivin për të bërë të njohur nën një spektër të ri aksesorin me histori antike. Duke
kombinuar forma, pëlhura dhe fantazi, kompania realizon një produkt gjithmonë të ri dhe të
përshtatshëm për çdo rast, duke i lejuar çdokujt që e përdor, të ndjehet pjesë e kësaj bote,
botës së Papillover.
PAPILLOVER nasce nel 2014 con l’idea di rilanciare il papillon rendendolo un accessorio
unisex ed indossabile in ogni contesto. L’azienda crea papillon rigorosamente a mano,
perché crede che l’artigianalità sia un elemento indispensabile per la realizzazione di un
prodotto di alta qualità, nel rispetto della tradizione della grande sartoria italiana.
COCOBI collabora con Berto, storica industria tessile italiana specializzata nel denim,
con cui condivide l’amore per la qualità e per il made in Italy, che ha visto la nascita di
BERTO4PAPILLOVER. COCOBI affida i papillon a boutique ed atelier di moda più in voga in
Italia e nel mondo, con l’obiettivo di far conoscere sotto una nuova veste questo accessorio
dall’antichissima storia. Mescolare forme, tessuti e fantasie, consente l’azienda di realizzare
un prodotto sempre nuovo e adatto ad ogni occasione, e che permette, a chiunque lo
indossi, di sentirsi parte di questo mondo, il mondo Papillover.
19
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
EMPIRE WATCHES COMPANY S.r.l.
Piazza de Marinis, 80040, Poggiomarino (NA)
0039 0815283937 | 0039 3358481596
[email protected]
www.empire.it
Referente / Person Kontakti: Rosanna Milite: Konsulent Eksporti / Export Consultant
EMPIRE WATCHES COMPANY SRL me eksperiencë disa vjeçare prodhon ora për meshkuj
dhe femra. Kompania propozon një gamë të gjerë modelesh në linjë me modën duke i
prezantuar publikut efikasitet dhe sukses. Ndërmarrja ofron një gamë të gjerë koleksionesh
të studiuara deri në detajet më të hollësishme për t’iu përgjigjur të gjithave kërkesave të
klientit, në cilësi, në dizajn, në lëvizje, në materiale dhe në paketim. Stili EMPIRE është në
ekuilibër perfekt midis inovacionit dhe traditës dhe është afirmuar në gjithë botën, në të gjitha
vendet europiane, në Emiratet e Bashkuara, Japoni, Rusi. Empire propozon tre koleksione
të ndryshme në katalog: “Empire Collection”, “Empire Swiss” dhe “Empire Prontomoda”.
EMPIRE WATCHES COMPANY SRL produce ormai con esperienza decennale orologi sia
per uomini che per donne . La gamma di modelli ampia e sempre alla moda si presenta al
pubblico con efficacia e successo. L’azienda offre un’ampia gamma di collezioni studiate
nei minimi dettagli per dare una risposta puntuale a tutte le esigenze dei clienti, per qualità
nel design, nei movimenti, nei materiali, nell’assemblaggio. Lo stile EMPIRE è in perfetto
equilibrio fra innovazione e tradizione e si è affermato in tutto il mondo: nei principali paesi
europei , negli Emirati Arabi, Giappone, Russia. Empire propone tre diverse collezioni in
catalogo: “Empire Collection”, “Empire Swiss” e “Empire Prontomoda”.
20
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
GIPA ITALIA SRL
Via Cese I , 68 – 82030 Puglianello (BN)
0039 0824 946712 - 3 | 0039 335 1347826
0039 0824946712
[email protected] | [email protected]
www.gipaitalia.it
Referente / Person Kontakti: Antonio Pacelli: Drejtor / Direttore
Gipa Italia është krijuar në vitin 1968: prej më shumë se 20 viteve operon si një prej
kompanive distributore më të rëndësishme në Itali në sektorin e rubinetave, mobiljeve,
aksesorëve për banjo dhe pajisjeve hidraulike, të dizenjuar sipas kërkesave të saj dhe
realizuar nga kompanitë më të rëndësishme në botë. Kompania krijohet fillimisht me qëllimin
për të përfaqësuar dhe shpërndarë në territorin kombëtar produkte të sektorit në të cilën
operon, dhe më pas me gjeneratat e reja fillon të prodhojë produkte specifike me markat
Concept, Acquafondente, Argonauta, Superair dhe Buonarroti e specializuar në mobilim
dhe aksesorë. Sot kompania është e pranishme në rrjetet më të rëndësishme italiane dhe
jashtë saj për mobilim dhe bricolage, duke disponuar një layout të vetin dhe një rrjet shitjeje
gjithmonë disponibël për të gjitha kërkesat e klientëve.
La GipaItalia nasce nel 1968: da oltre 20 anni è una primaria azienda in Italia nella distribuzione
di rubinetteria, mobili, accessori bagno e idraulica, disegnati e prodotti su propria indicazione
in primarie aziende del mondo.L’azienda nasce dapprima con l’intento di rappresentare e
distribuire sul territorio nazionale prodotti del proprio settore, poi con l’avvento delle nuove
generazioni inizia la produzione specifica con i marchi Concept, Acquafondente, Argonauta,
Superair e ultima nata la Buonarroti, specializzata nell’arredamento e complementi.Oggi
l’azienda è presente nelle maggiori catene italiane ed estere di arredamento e bricolage,
disponendo di layout propri e una rete vendita sempre disponibile alle esigenze del cliente.
21
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
VINCENZO DRAGONETTI
Via Almirante 24 – 76125 Trani (BT)
0039 3484102010
0039 0883489771
[email protected] | [email protected]
www.dragonetti.it
Referente / Person Kontakti: Vincenzo Dragonetti: Titullar / Titolare
Grupi Tekstil AD operon në fushën e tekstileve të hotelerisë nga viti 1920 duke i kushtuar
vëmendje parësore mbulesave të tavolinave. Prodhimi kryhet brenda kompanisë e cila është
në gjendje të realizojë dhe personalizojë çdo produkt dhe dizajn për tavolinat. Elementi kyç
është garantimi i cilësisë së produktit duke qenë të përgjegjshëm për të përmbushur çdo
kërkesë të klientëve më të kujdesshëm ndaj evoluimit të tregut, të stilit dhe të dizajnit, duke
ruajtur cilësinë dhe kostot: Grupi Tekstil AD është e vetmja shoqëri që prodhon pëlhura mikse
poliestër me 80 fije për centimetër. Të gjitha mbulesat e tavolinave mund të realizohen në
lartësi të mëdha duke lejuar paketimin e mbulesave të rrumbullakta me diametër deri në 340
cm; pëlhurat mund të realizohen në pambuk, lino dhe kërp. Vëmendje e veçantë i kushtohet
edhe detajeve të produktit si për shembull bordit të kornizës. Kompania realizon mbulesa
me borde nga 8/10 cm, dhe mbulesa me borde nga 3 cm. Shoqëria investon veçanërisht në
kërkimin e produkteve inovatore, dhe së fundmi ka hedhur në treg “SERIE NATURALE”, një
mbulesë të realizuar në pambuk dhe poliestër me efekt tërësisht mat.
Il Gruppo Tessile AD opera nel mondo del tessile alberghiero dal 1920 dedicandosi
principalmente all’arredamento della tavola. La produzione è interna all’azienda che quindi
è in grado di realizzare e personalizzare qualsiasi prodotto e disegno destinato alla tavola.
Il punto di forza è quello di garantire la qualità del prodotto, con la consapevolezza di poter
soddisfare le esigenze dei clienti più attenti alle evoluzioni del mercato, dello stile e del
design, salvaguardando la qualità ed i costi: il Gruppo Tessile AD è l’unica azienda che
continua a produrre tessuti misto poliestere con 80 fili centimetro di ordito. Tutti i tovagliati
possono essere realizzati in grande altezza consentendo di confezionare tovaglie rotonde
fino a 340 cm di diametro; i tessuti possono essere tramati in cotone, lino e canapa. Grande
attenzione è riservata anche alle finiture del prodotto, come ad esempio il bordo cornice,
l’orlo da 8/10 cm, i tovaglioli rifiniti con orlo da 3 cm.
L’azienda investe fortemente nella ricerca di prodotti innovativi, infatti recentemente ha
lanciato sul mercato la “SERIE NATURALE”, un tovagliato realizzato in cotone e poliestere
ma con effetto assolutamente opaco.
22
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
KALEIDOSCOPIO DI AMELLA ANGELA
Via San Francesco 109 – 80034 Marigliano (NA)
0039 0815191067 | 0039 3287643634
[email protected]
www.kaleidoscopio.it
Referente / Person Kontakti: Cristiano Giordano: Përgjegjës Eksporti / Addetto Export
Kaleidoscopio është themeluar në vitin 1987 nga artisti Mario Giordano dhe më pas është
menaxhuar nga bashkëshortja Angela dhe fëmijët Massimiliano dhe Cristiano. Prodhimi
artizanal ku mbizotërojnë elementët artistikë, përbën një kërkim të veçantë në dekorimin e
qelqit, material ky që përfaqëson boshtin e vërtetë të të gjithë prodhimit në vijim. Llampa,
mes tavoline dhe objekte të tjera mobilimi janë realizuar, duke përfishirë piktura me dorë,
qelqe polikromi dhe dru, rezina dhe peçikllas. Në perspektivën e një procesi zhvillimi dhe
kërkimi, Kaleidoscopio ka përfishirë teknika dhe teknologji të reja si për shembull përpunimi
termik. Përdorimi i furrave me dhoma të mbyllura lejon dekorimin e qelqit, formimin e
modeleve të posaçme dhe një makinë të kompjuterizuar që pret çdo lloj materiali, përfshirë
këtu edhe qelqin, duke përdorur teknologjinë Waterjet. Në këtë mënyrë realizohen produkte
të një cilësie të lartë në sektorin e prodhimit të qelqit artistik dhe projektohen produkte në
materiale të tjera të destinuara për “sistemin shtëpi” me një profil të lartë estetik.
Kaleidoscopio nasce nel 1987, fondata dall’artista Mario Giordano e poi gestito dalla moglie
Angela ed i figli Massimiliano e Cristiano La produzione di natura artigianale, ma con forti
connotati artistici, sviluppa una particolare ricerca sulla decorazione del vetro, materiale che
rappresenta il vero fulcro di tutta la produzione successiva. Lampade, centrotavola e altri
oggetti d’arredo sono realizzati, assemblando insieme dipinti a mano vetri policromi e legno,
resine e plexiglas. Nella prospettiva di un processo di sviluppo e di ricerca, Kaleidoscopio
ha introdotto nuove tecniche e tecnologie come la fusione termica.
L’uso di forni a camera chiusa permette di decorare il vetro e formare su appositi stampi e
una macchina computerizzata che taglia qualsiasi tipo di materiale, vetro incluso, utilizzando
la tecnologia a getto d’acqua. Si realizzano cosi prodotti altamente qualificati nel settore
della produzione del vetro artistico, e si progettano prodotti in altri materiali destinati al
“sistema casa” di alto profilo estetico.
23
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
LEONARDO S.r.l.
Via Ambrogio Fogar, Zona Industriale, C.DA - 87036 Lecco Rende (CS)
0039 3356601701
0039 0984465938
[email protected] | [email protected]
www.leonardosrl.org
Referente / Person Kontakti: Roberto Bonofiglio
Leonardo s.r.l. është krijuar në vitin 2009 nga ndërthurja e disa profesioneve të ndryshme
në sektorët referues të kompanisë, duke synuar seriozitet maksimal dhe efiçiencë në
aktivitetin e lidhur me tregtinë dhe distribucionin me shumicë të produkteve të tyre. Në një
treg gjithmonë e më shumë konkurues, kompania operon nëpërmjet një procesi përmirësimi
të vazhdueshëm në zgjedhjen e produkteve të saj.
Leonardo s.r.l. disponon automjete të vetat për të kryer transportin e porosive pranë
klientëve, me të cilët, në bazë të gjëndjes së produktit në magazinë, është në gjendje
të dërgojë produktet brenda 2/3 ditëve pune. Leonardo s.r.l. falë personelit të kualifikuar
dhe specializuar është në gjendje të ofrojë një shërbim efikas që lejon besueshmërinë
e raporteve tregtare me ente publike dhe private, duke garantuar një mbulim të territorit
të menjëhershëm, të përhershëm dhe të vazhdueshëm. Leonardo s.r.l. operon, me njohje
dhe saktësi estreme në sektorin e mobilimit urban për të realizuar më së miri kërkesat
arkitektonike të produktit brenda konteksteve dhe skenarëve të ndryshëm në terma
funksional, dekorativ, të komoditetit, sigurisë dhe jo më pak të qëndrueshmërisë mjedisore.
Leonardo s.r.l. nasce nel 2009, dalla confluenza di diverse professionalità di esperienza nei
settori di riferimento aziendale, puntando alla massima serietà ed efficienza nello svolgere le
attività di connesse al commercio ed alla distribuzione all’ingrosso dei propri prodotti. In un
mercato sempre più competitivo, l’azienda opera attraverso un processo di miglioramento
continuo nella scelta dei propri prodotti.
Leonardo s.r.l. dispone di propri automezzi per le consegne ai clienti con i quali, previa
disponibilità del prodotto in magazzino, è in grado di evadere rapidamente gli ordinativi
entro 2/3 giorni lavorativi.
La Leonardo s.r.l., dotata di personale qualificato e specializzato, è in grado di offrire un
servizio efficace che permette di fidelizzare i rapporti commerciali con enti pubblici e privati,
garantendo una copertura del territorio tempestiva, permanente e continua.
Leonardo s.r.l. opera, con conoscenza e precisione estreme nel settore dell’arredo urbano
per realizzare al meglio le esigenze di inserimento architettonico dei prodotti all’interno di
diversi ccontesti e scenari in termini di funzionalità, di decoro, di comfort, di sicurezza e non
di meno di sostenibilità ambientali.
24
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
LEVA S.r.l.
s.s, 275, km 12,714 - 73030 Surano, (LE)
0039 0836936743 | 3472238630
0039 0836936907
[email protected]
www.levamobilidarte.com
Referente / Person Kontakti: Roberto Leva: Ortak / Socio
Kompania krijohet nga një traditë familjare në fillimet e shekullit të kaluar. Leva s.r.l u themelua
nga Leva Carmine në Ruffano duke transformuar në realitet atë çka kishte ëndërruar që i
vogël, dhe ajo që kish mësuar të bënte në rini duke frekuentuar për 4 vjet shkollën e Artit në
Firenze. Në vitet shtatëdhjetë dhe tetëdhjetë kompania u vlerësua me çmime mirënjohjeje,
të rëndësishme, në nivel kombëtar dhe europian si “Europremio del Mobile” në Londër. Çdo
produkt është fryt i një studimi të kujdesshëm të literaturës së mobiljeve dhe frymëzimi i
marrë nga koleksione antike private dhe publike. Linjat e krijuara frymëzohen nga përdorimi
i materialeve prestigjoze si arra, qershia, pupla dhe lëndë të nxjerra nga rrënjët e drurëve të
veçantë. Çdo gjë e krijuar me materiale të çmuara, me zbukurime dhe prerje të drurëve më
prestigjozë. Falë kërkimit të vazhdueshëm të cilësisë dhe stilit, kompania është e çertifikuar
sipas standartit ISO:9001 nga TUV, duke konfirmuar në këtë mënyrë që mobiljet me markën
Leva janë gjithmonë e më të kërkuara dhe imituara në të gjithë botën.
L’azienda trae le sue origini da una tradizione familiare risalente all’inizio del secolo scorso.
Fu Leva Carmine a fondarla a Ruffano traducendo in realtà quello che aveva sognato da
bambino ed aveva imparato a fare da ragazzo frequentando per 4 anni la scuola d’Arte
a Firenze. Negli anni settanta e ottanta l’azienda ha conseguito importanti riconoscimenti
a livello nazionale ed europeo tra cui ’’l’Europremio del Mobile’’ a Londra. Ogni pezzo e
il frutto di un attento studio della letteratura del mobile e di spunti colti presso antiche
collezioni sia private che pubbliche. Le linee create sono esaltate dall’utilizzo di materiali
preziosi quali il noce il ciliegio , piume e radiche. Il tutto impreziosito con intarsi ed intagli
dei legni più pregiati. E grazie a questa continua ricerca della qualità e dello stile, l’Azienda
e certificata ISO:9001 dal TUV, a conferma che i mobili a marchio Leva sono sempre più
ricercati e imitati in tutto il mondo.
25
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
LIMM DI LIPPOLIS DI ROCCO GIUSEPPE
Via Conversano,58 – 70017 Putignano (BA)
0039 0804058293 | 0039 3348271259
[email protected]
www.othiladesign.com
Referente / Person Kontakti: Francesco Lippolis
Marka Othila Design shpreh Made in Italy në fushën e arkitekturës, dizajnit të brendshëm
dhe atij industrial. Një skuadër profesionistësh që realizon projekte me çelsa në dorë duke u
kujdesur për çdo fazë nga projektimi, realizimi e deri te prodhimi i elementëve të mobilimit.
Realizime të konceptuara me stilin italian, të projektuara dhe prodhuara me materiale dhe
aksesorë të një cilësie të lartë. Arkitektura dhe dizajni janë gjithmonë në një transformim
konstant. Çdo krijim është pikë takimi midis teknologjisë dhe krijimtarisë, e frymëzuar nga
tradita, arti i lirë i të shprehurit dhe kërkimi i zgjidhjeve të pa zbuluara më parë.
Shërbimet e ofruara:
Projektim i brendshëm dhe realizim ndërhyrjesh
Projektim mobilimi dhe elementësh dizajni
Dizajn industrial
Prodhim mobiljesh
Punime me porosi për të tretë në materiale çeliku INOX
Furnizim produktesh të përfunduara çeliku INOX
Projektim dhe realizim objektesh dizajni në material çeliku INOX
Projektim dhe realizim objektesh për qëllime tregtare dhe banesash civile.
Il marchio Othila Design esprime il made in Italy in ambito di architettura, interior design
e industrial design. Un team di professionisti che realizza progetti chiavi in mano curando
ogni fase dalla progettazione alla realizzazione, fino alla produzione di elementi di arredo.
Realizzazioni concepite con lo stile italiano, progettate e prodotte con materiali e finiture
di alta qualità. L’architettura e il design sono in costante trasformazione. Ogni creazione
è il punto d’incontro tra tecnologia e creatività, ed è ispirata alle tradizioni, all’arte libera di
esprimersi ricercando soluzioni inesplorate, nuove possibilità.
I servizi proposti:
Progettazione di interni e realizzazione degli interventi
Progettazione di arredi ed elementi di design
Design industriale
Produzione di arredi
Lavorazione in conto terzi di acciaio INOX
Fornitura di prodotto finito di acciaio INOX
Progettazione e Realizzazione oggetti di design di acciaio INOX
Progettazione e realizzazione di attività commerciali e civili abitazioni
26
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
MAGLIFICIO VELA BLU DI COLUMELLA FILOMENA
Vico Eroi Di Cefalonia 14/N - 70037 Ruvo di Puglia (BA)
0039 0803629976 | 0039 34914765087
[email protected] | [email protected]
www.maglificiovelablu.com
Referente / Person Kontakti: Vincenzo Bucci: Shitës / Addetto Vendita
Maglificio Vela Blu është një kompani lider në prodhimin e Polo-ve dhe bluzave me Filo di
Scozia (lloj pambuku i përpunuar i një cilësie shumë të lartë), e themeluar në vitin 1987 në
qytezën e vogël të Rajonit të Puglia-s, Ruvo. Falë shpirtit të saj sipërmarrës, zonja Filomena
Columella ka filluar aktivitetin e saj në një laborator të vogël me prodhimin e veshjeve të
markave të nivelit të mesëm dhe të lartë në sektorin e trikotazhit: MGboys, Navigare, Mariella
Burani, Fumagalli, Tombolini, Cesare Paciotti, etj. Sot kompania, me 25 vjet eksperiencë,
zotëron një prodhim tërësisht Made in Italy, me 15 punonjës shumë të kualifikuar dhe prodhon
rreth 500 veshje në ditë. Duke filluar nga viti 1990 nën drejtimin e titullarit, konsolidohet ideja
për të synuar prodhimin në zgjedhjen e pëlhurave si me ngjyra unike ashtu dhe me viza me
fije të ndryshme 20/1 – 30/2 – 40/2 – 50/2 – 60/2 – 80/2 – 120/3 – 160/2, dhe veçanërisht
për të studiuar në fazën e kampionimit çdo veshje për ta realizuar në mënyrë unike dhe të
veçantë nga të tjerat. Ndërmarrja propozon koleksionin MESHKUJ në stinët Vjeshtë/Dimër
dhe Pranverë/Verë të linjës “Vela Blu” për meshkuj casual, gjithmonë të kujdesshëm në
veshje dhe detaje. Shitjet janë fokusuar në Italinë qendrore-jugore, me agjentë tregtar për
shitjen me pakicë.
Maglificio Vela Blu è un’azienda leader nella produzione di Polo in Filoscozia e Maglieria, nata
nel 1987 in un piccolo paese chiamato Ruvo di Puglia. Grazie al suo spirito imprenditoriale,
la signora Filomena Columella ha iniziato la sua attività in un piccolo laboratorio con la
produzione di capi di abbigliamento di marchi di medio-alto nel settore della maglieria:
MGboys, Navigare, Mariella Burani, Fumagalli, Tombolini, Cesare Paciotti ect. Oggi, l’azienda
nei suoi 25 anni di storia ha una produzione tutta MADE IN ITALY, impiega 15 persone
altamente qualificate, produce circa 500 capi giornalieri. A partire dal 1990 sotto la guida
della titolare, si consolida l’idea di puntare la produzione sulla scelta accurata dei tessuti
sia uniti che rigati nei diversi filati 20/1 – 30/2 – 40/2 – 50/2 – 60/2 – 80/2 – 120/3 – 160/2,
ed in particolare sullo studio da effettuare in fase di campionatura su ogni singolo capo
per renderlo unico e diverso dall’altro. L’azienda propone collezioni UOMO nelle stagioni
A/I e P/E della linea “Vela Blu” per l’uomo casual, sempre attento nel vestirsi con i dettagli.
Le vendite si concentrano nel centro-sud Italia, con agenti di commercio per la vendita al
dettaglio.
27
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
MARZOARREDA
Zona Artigianale, 73051 Novoli (LE)
0039 39579992
[email protected]
www.marzoarreda.it
Referente / Person Kontakti: Salvatore Marzo: Titullar / Titolare
Krijuar nga Salvatore Marzo, MARZOARREDA u krijua në 1982 në Novoli, komunë e vogël afër
Lecce-s në Salento (Puglia), si punishte artizanale për përpunimin e drurit. MARZOARREDA
prodhon elementë dizajni dhe mobilimi me porosi, të realizuar ekskluzivisht me materiale
dhe aksesorë të një cilësie shumë të lartë me një teknologji prodhimi të qëndrueshme. Nga
një laborator i vogël familjar, kompania hyri brenda një kohe të shkurtër në aktivitete të një
interesi kombëtar dhe ndërkombëtar.
Produktet që ofron:
OPTIC COLLECTION: Me dru Iroko dhe bliri. Copëzat e drurit të vogla dhe të mëdha
vendosen me dorë në mënyrë të kujdesshme për të krijuar një efekt viziv të këndshëm. Mbi
1600 copë për një tavolinë me dimensione 45cm me 45 cm, mbi 2000 copë për tavolinën
270cm me 90cm, të dyja të mbajtura nga një strukturë në formë kutie prej çeliku inox, të
disponueshme edhe me efekt cort-en (lloj celiku).
CONSOLLE TOTEM: 17 drurë të ndryshëm, të ardhur nga e gjithë bota: nga tulipier te pitchpine, nga pisha amerikane te arra, duke kaluar te gështenja, lisi, durmast, padouk dhe te
sofra. Të prodhuara tërësisht me dorë, Consolle Totem realizohet edhe me përmasa dhe
esenca të ndryshme nga ato të propozuara.
Fondata da Salvatore Marzo, MARZOARREDA nasce nel 1982 a Novoli, piccola comunità
nelle vicinanze di Lecce, nel Salento (Puglia), come bottega artigiana per la lavorazione
del legno. MARZOARREDA è oggi attiva nella produzione di elementi di design ed arredo
su misura, realizzati solo con materiali ed accessori di altissima qualità e tecnologie di
produzione sostenibili. Da piccolo laboratorio a conduzione familiare l’azienda e’ approdata
in pochi anni a manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale.
Prodotti Proposti:
OPTIC COLLECTION Iroko e tiglio. Sempre più piccoli e poi sempre più grandi, i pezzi
di legno vengono sapientemente accostati a mano, per creare un meraviglioso effetto
ottico. Più di 1600 pezzi per un tavolino di dimensioni 45cm per 45 cm, più di 20000 pezzi
per il tavolo 270cm per 90cm, entrambi retti da una struttura in scatolare d’acciaio inox,
disponibile anche con effetto corten.
CONSOLLE TOTEM 17 legni diversi, provenienti da tutto il mondo: dal tulipier al pitch-pine,
dal pino americano al noce, passando per il castagno, la quercia, il rovere, il padouk e il
mogano. Prodotta interamente a mano, Consolle Totem viene realizzata anche con misure
ed essenze diverse da quelle proposte.
28
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
MARIA CONCETTA MALORZO “VETRI D’ARTE”
Largo San Paolo nr. 3 – 72100 Brindisi (BR)
0039 0831523097 | 3355865021
[email protected] | [email protected]
www.artistadelvetro.com
Referente / Person Kontakti: Maria Malorzo: Titullare / Titolare
Kompania Maria Concetta Malorzo “Vetri d’Arte” operon në fushën e qelqit artistik.
Prodhimi i kësaj kompanie është fukusuar kryesisht në realizimin e vetratave artistike për
privatë dhe vendet kultit, aksesorë mobilimi, ndriçimi, mode për një klientelë të shtresës së
mesme dhe të lartë, meqenëse disa prej artikujve janë unikë me detaje prestigjoze floriri
dhe gurë të çmuar. Të gjitha produktet realizohen ekskluzivisht me dorë në proceset e para
të prodhimit dhe më pas në makineri për detajet prestigjoze. Vëmendje të veçantë më pas i
kushtohet riciklimit të qelqit me prodhimin e një sërë komponentësh mobilimi dhe objektesh
për tavolina duke interpretuar një ide të re luksi bashkëkohor dhe të qëndrueshëm.
L’azienda Maria Concetta Malorzo “Vetri d’Arte” opera nell’ambito del vetro artistico. Le
principali focalizzazioni della produzione sono la realizzazione di vetrate artistiche per privati
e luoghi di culto, complementi d’arredo, illuminazione, accessori moda e si collocano in una
fascia di clientela medio alta, poiché alcuni articoli sono pezzi unici con finiture pregiate in
oro e pietre preziose. Tutti i prodotti sono realizzati esclusivamente a mano nei processi di
prima produzione e successivamente a macchina per le rifiniture di pregio. Segue un percorso
relativo al riciclo del vetro con la produzione di una serie di complementi d’arredo e oggettistica
per la tavola, interpretando una nuova idea di lusso contemporaneo e sostenibile.
29
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
NICE UNDERWEAR SNC
SP 231 per Altamura, Km 16.8 – 70033 Corato (BA)
0039 0808723723
[email protected]
www.snelly-intimo.it
Referente / Person Kontakti: Lorenzo Di Toma: Departamenti i Eksportit / Export Department
Marka Snelly u krijua në vitin 1996 nga intuita e Nice Underwear, një kompani me eksperiencë
të konsiderueshme në këtë sektor e drejtuar nga persona të rinj dhe profesionistë. Snelly
trasformohet në një kohë të shkurtër në shprehinë e një mënyre të re të veshjeve intime
për gra, burra dhe fëmijë, duke vlerësuar trupin me veshjen e produkteve cilësore, me
linja natyrale dhe koleksione të karakterizuara nga stili italian. Kujdesi i Snelly për klientët
trasformohet në artikuj për të gjithë, falë raportit cilësi-çmim i cili është në gjendje të
përmbush çdo dëshirë. Për t’iu përgjigjur kërkesave të reja të tregut dhe për të optimizuar
proceset e punës, kompania transferohet në vitin 2009 në një strukturë të re organizative:
një stabiliment me mbi 6.000 m2 i cili lejon përmirësimin e shërbimit që i ofrohet klientëve,
duke zgjeruar gamën e produkteve dhe vazhdimësinë e kërkimit. Falë sforcove për rinovim,
Snelly është në gjendje të propozojë, përveç koleksionit të vazhdueshëm intimo burra/gra/
fëmijë, edhe koleksione të reja mode, artikuj loungwear dhe aksesorë. Veshjet e modës
përcjellin elementët dominues të stilit Snelly dhe i japin jetë koleksionit duke evidentuar
bukurinë e personave që i veshin, falë kujdesit të veçantë kushtuar prerjes, ngjyrave dhe
komoditetit.
Il marchio Snelly nasce, nel 1996, dall’intuizione di Nice Underwear, un’azienda con
un’importante esperienza nel settore, guidata da persone giovani e determinate. Snelly
diventa, da subito, espressione di un nuovo modo di vestire l’intimo per la donna, l’uomo e
il bambino, valorizzando il corpo con prodotti di qualità, con linee dalla vestibilità naturale
e con collezioni dallo stile italiano. L’attenzione di Snelly per le persone si traduce in articoli
accessibili a tutti, grazie ad un rapporto qualità-prezzo in grado di soddisfare ogni desiderio.
Per rispondere a nuove esigenze di mercato e ottimizzare i processi di lavoro, l’azienda si
dota, nel 2009, di una nuova struttura organizzativa: uno stabilimento di oltre 6.000 mq
che consente di migliorare il servizio offerto ai clienti, ampliare la gamma dei prodotti e
continuare a fare ricerca. Grazie agli sforzi di rinnovamento, Snelly è in grado, oggi, di
proporre, oltre alla collezione continuativa di intimo uomo/donna/bambini, sempre nuove
collezioni moda, articoli di loungewear e accessori. I capi moda riprendono gli elementi
distintivi dello stile Snelly e danno vita a collezioni che esaltano la bellezza di chi li indossa,
attraverso un’attenzione particolare ai tagli, ai colori e al comfort.
30
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
ITALIAN LIMESTONE
PIMAR S.r.l.
Via Manzoni 36 – 73020 Cursi (LE)
0039 0836426555
0039 0836429926
[email protected] | [email protected] | [email protected]
www.pimarlimestone.com
Referente / Person Kontakti: Giorgina Marrocco: Ortak dhe Administratore e deleguar / Socio e Amm.re Delegato
Pimar është një kompani që operon në fushën e përpunimit të gurit natyral e krijuar nga
familja Marrocco e cila ka trashëguar traditën që nga shekulli i kaluar. Know - how i fituar
tashmë nga kompania është i një niveli të lartë, me një histori dhe eksperiencë rretth 150
vjeçare, e transmetuar nga një gjeneratë te tjetra. Aktiviteti parësor i PIMAR përfaqësohet
nga nxjerrja e gurit natyral nga guroret e tyre dhe transformimi i gurëve të prodhuar për
arkitekturën dhe ndërtimin e objekteve. Kompania zotëron një sipërfaqe mbi 40 hektar
gurore dhe është një pikë referimi në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar me projekte
prestigjoze arkitektonike. Ndërmarrja Pimar është krenare për bashkëpunimin e saj me
arkitektë, dizajner dhe artistë me famë ndërkombëtare si Philippe Starck, Alvaro Siza, Renzo
Piano e Steven Holl.
Pimar è la naturale estensione dell’attività della famiglia Marrocco nel campo di pietra naturale
, e che trova la sua radici nel secolo scorso. Il know- how acquisito è molto elevato , con una
storia di circa 150 anni, trasmesso di generazione in generazione. L’attività principale PIMAR
è rappresentata dalla estrazione di pietra naturale dalle proprie cave e trasformazione degli
stessi prodotti per l’architettura e costruzione oggetti. L’azienda ha una superficie di circa
40 ettari di cave ed è un punto di riferimento sul mercato nazionale ed internazionale con
prestigiosi progetti architettonici. L’azienda Pimar è orgogliosa delle sue collaborazioni con
architetti, designers e artisti di fama internazionale quali Philippe Starck, Alvaro Siza, Renzo
Piano e Steven Holl.
31
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
SOFFIGEN S.r.l.
Strada Provinciale N.60, km 2.2 C.P. 48 – 70019 Triggiano (BA)
0039 0805491631 | 0039 33566802010
0039 0805492877
[email protected]
www.soffigen.it
Referente / Person Kontakti: Giovanni Fiore
Kompania prodhon dhe është distrubutore artikujsh letre me një përdorim, të destinuar
për përdorim shtëpiak dhe industrial. Cilësia e lartë dhe higjena e “produktit” është frut i
përdorimit ekskluziv të lëndëve të para të celulozës së pastër të punuara me linja prodhimi
gjithmonë e më të përditësuara dhe teknologjikisht të avancuara: çdo gjë e garantuar nga
çertifikimi SGS i sipas standartit ISO 9001.
Suksesi i Soffigen s.r.l. lind mbi të gjitha nga një njohje e thellë e tregut kombëtar, dhe në
fakt linja aktuale e produkteve në letër me një përdorim ka origjinën e saj në vitin 1981 pas
një eksperience shumë vjeçare.
Marka “Soffigen” e pranishme në gjithë territorin kombëtar, ka pasur sukses edhe në tregun
europian, falë edhe një rrjeti tregtar të kualifikuar dhe të mirë artikuluar. Një tjetër pikë e
fortë e kompanisë është edhe suksesi i vazhdueshëm në “Shpërndarjen e Organizuar” dhe
në ”Distribucionin e Madh”.
L’azienda è produttrice e distributrice di articoli monouso in carta, destinati alla fruizione
domestica e industriale. L’elevata qualità e igienicità del “prodotto” è frutto dell’esclusivo
utilizzo di materie prime di purissima cellulosa lavorate con linee di produzione sempre più
aggiornate e tecnologicamente avanzate: il tutto garantito dalla certificazione SGS ISO 9001.
Il successo della Soffigen s.r.l. a socio unico nasce soprattutto da una profonda conoscenza
del mercato, infatti l’attuale linea di prodotti monouso in carta ha origine nel 1981 dopo una
pluriennale esperienza nel settore maturata dai fondatori. Il marchio “Soffigen” ben presente
sul mercato nazionale, riscuote continui consensi nel mercato europeo, ciò anche per la sua
qualificata e ben articolata rete commerciale. Altro punto di forza dell’azienda è il continuo
successo che ottiene nella “Distribuzione Organizzata” e nella “Grande Distribuzione”.
32
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
SOFIA LA MAIOLICA CALATINA DI GIUSEPPE E NICOLA INTONATO SNC.
Via Balchino, 16/BIS – 95041, Caltagirone (CT)
0039 093331657 | 0039 3335223806
0039 093331657
[email protected]
www.ceramichesofia.com
Referente / Person Kontakti: Giuseppe Intonato: Titullar / Titolare
“SOFIA la Maiolica Calatina” i vëllezërve Nicola dhe Giuseppe Intonato është një kompani që
prodhon qeramika artistike. Qeramikat e Caltagirone-s janë nga më të njohurat në botë, krijimet
e vëllezërve Intonato rimarrin stilin e kolonizuesve të Sicilisë interpretuar në një këndvështrim
të ri artistik duke krijuar kështu një stil të tyren e tradicional me një dizajn inovativ dhe origjinal.
“Sofia la Maiolica Calatina”, krijon në laboratorët e tyre produkte unike në majolikë, të dekoruar
dhe modeluar me dorë duke ndjekur stilin e ngjyrave klasike të qeramikës së Caltagirone-s
të të gjitha kohërave dhe në dukje antike edhe pse nuk janë të tilla. Maiolica Calatina synon
të jetë pikë takimi i të gjitha këtyre shprehive artistike-kulturore, një vitrinë nëpërmjet së cilës
njeh, vlerëson dhe bën unike këto objekteve prestigjoze dhe me vlerë me qëllim që të jetojnë
në kohë brenda vendeve më të shtrenjta.
“SOFIA la Maiolica Calatina” dei Fratelli Intonato Nicola e Giuseppe è un’azienda di Caltagirone
che produce ceramiche artistiche. Le Ceramiche di Caltagirone sono tra le più celebri al mondo,
le realizzazioni dei Fratelli Intonato riprendono lo stile di tutti i popoli che colonizzarono nel
tempo la Sicilia e ad esse aggiungono la migliore interpretazione artistica, creando così un
nuovo stile che fonde le migliori tradizioni ad un originale ed innovativo design. “Sofia la
Maiolica Calatina” realizza pezzi unici in maiolica, decorati e modellati a mano seguendo lo
stile dei colori classici della ceramica di Caltagirone di tutte le epoche ed antichizzati nei propri
laboratori. La Maiolica Calatina, vuole essere il punto d’incontro di tutte queste espressioni
artistico-culturali, una vetrina attraverso la quale conoscere, apprezzare ed anche far diventare
unici questi oggetti di pregio e valore per viverli nel tempo all’interno dei propri luoghi piu’ cari.
33
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
scalaelica.it
di Francesco Tarricone
PREFABBRICATI CEMENTIZI ARTISTICI DAL 1958
TARRICONE PREFABBRICATI DI TARRICONE FRANCESCO
Via Castel Del Monte, 145 – 70033, Corato (BA)
0039 0808728029 | 0039 3338058999
0039 0808728029
[email protected]
www.tarriconeprefabbricati.it
Referente / Person Kontakti: Francesco Tarricone: Titullar / Titolare
Tarricone Prefabbricati i Corato-s është krijuar në fillim të viteve ’60 me një qendër të vogël
për prodhimin e të gjithë aksesorëve të kërkuar nga standartet arkitektonikë të periudhës.
Sot kompania, falë kësaj tradite të rëndësishme dhe eksperiencës krijon strategjinë e
saj në konceptin “rrobaqepsisë” së produktit, sinonim i maksimumit të lirisë projektuese
në formë, ngjyrë dhe sipërfaqe, përveç gjurmëve dhe përbërjes së produkteve në beton,
material ky në gjendje të perfeksionohet nga krijimi gjenial i njeriut. Kompania i dedikohet
ekskluzivisht prodhimit të veprave unike, speciale, të personalizuara dhe të realizuara
në pikturë. Kompania ka një organizim në gjendje ti përshtatet nevojave projektuese të
çdo klienti duke punuar në shërbim të projektuesit, duke e këshilluar për produktet më të
përshtatshme për çdo projekt ose duke e ndihmuar të krijojë elementë teknikë të rinj, të
dizenjuar me porosi.
La Tarricone Prefabbricati di Corato nasce all’inizio degli anni ’60 con un piccolo centro
per la produzione di tutti quegli accessori tanto richiesti dai canoni architettonici all’epoca
in voga. Oggi l’azienda, forte di questa grande tradizione ed esperienza fonda la propria
strategia sul concetto di “sartorialità” del manufatto, sinonimo di massima libertà progettuale
nella forma, nel colore e nella superficie, oltre che nelle impronte e nella texture dei
manufatti in conglomerato cementizio, materiale quest’ultimo, in grado di additarsi al genio
creativo dell’uomo. L’azienda si dedica esclusivamente alla produzione di opere uniche,
speciali, personalizzate e realizzate su disegno. Dispone di una organizzazione capace di
adattarsi alle necessità progettuali di ogni committente operando al servizio del progettista,
consigliandolo sui prodotti piu’ appropriati per ciascuna applicazione o aiutandolo a
sviluppare nuovi elementi tecnici, disegnati su misura.
34
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
TO BE HAPPY S.r.l.
Via Perticari, 8 – 70131, (BA)
0039 0805614551
0039 0805614551
[email protected]
Referente / Person Kontakti: Isabella Damiani/Përgjegjëse Eksporti / Responsabile Export
Arti i të qepurit dhe eleganca e këmishës italiane. Kombinim midis artizanatit dhe inovacionit.
To Be Happy, e krijuar nga një ëndërr e madhe e cila u shndërrua në pak kohë në një realitet
në të cilin zhvillimi teknologjik kombinohet akoma sot me eksperiencën disa vjeçare të
rrobaqepsëve profesionistë për të cilat fjala “rregull’ është zbulimi i vlerës së “hand made
italian”. Në To Be Happy asgjë nuk i lihet rastësisë, nga zgjedhja e pëlhurave më të mira të
modelimit, nga kontakti me klientin te kërkimi dhe teknologjia, për të siguruar kënaqësinë
maksimale në çdo porosi dhe për të ndjekur standartet më të larta të artizanatit italian.
Gjithmonë në kërkim të tregjeve të reja me fuqi në rritje, To Be Happy propozon edhe detaje
më të imta për të përmbushur kërkesat e aktivitetit tregtar, si të ndërmarrjeve të mesme dhe
të mëdha por edhe për klientët individë.
L’arte della camicia e l’eleganza della sartorialità italiana: combinazione tra artigianato e
innovazione. To Be Happy, nata da un grande sogno, e’ presto diventata una grande realtà
in cui lo sviluppo tecnologico si combina ancora oggi con l’esperienza di sarte professioniste
la cui parola ‘ordine e’ la riscoperta del valore del hand made italiano. In To Be Happy niente
e’ lasciato al caso dalla scelta dei migliori tessuti alla modellistica, dal contatto con il cliente
alla ricerca e la tecnologia, per assicurare piena soddisfazione ad ogni ordine e inseguire
i più alti standard di artigianalità italiana. Sempre alla ricerca di nuovi mercati con alte
potenzialità di crescita, To Be Happy propone sia ad ogni minimo dettaglio per soddisfare le
esigenze di attività commerciali, di Medie-Grandi Imprese ma anche di singoli clienti.
35
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
TO BE SKINS DI ZARRA VINCENZA
Viale Principe Amedeo 37 – 83029, Solofra (AV)
0039 3471828027
0039 0821918296
[email protected] | [email protected]
www.tobe212.com
Referente / Person Kontakti: Tobia Montefusco: Përgjegjës / Responsabile
Fabrika e lëkurës TO BE SKINS është krijuar në vitin 1972 në qytetin e Solfora-s, provincë e
Avellino-s, si një kompani e vogël familjare. Me kalimin e kohës dhe me rritjen e prodhimit
, shoqëria zgjeron punën e saj duke prodhuar lëkurë të çdo lloji dhe duke realizuar larmi
veshjesh mode të cilësisë së lartë. Në vitin 2001, tashmë me një stabilitet të fortë në tregun
kombëtar, kompania filloi të zgjerohet edhe jashtë territorit italian, duke krijuar markën TO
BE 212, një linjë veshjesh lëkure e karakterizuar nga punime artizanale ekskluzivisht italiane,
që me cilësinë e lartë dhe korrektesën ndaj klientit përbëjnë suksesin e saj në prezantimin
e produkteve “made in Italy” në botë.
La conceria TO BE SKINS nasce nel 1972 nella città di Solofra, in provincia di Avellino, come
piccola azienda a gestione familiare. Col passar del tempo e col crescere della ditta la
produzione si allarga a pellami di ogni tipo e alla realizzazione di qualunque genere di
capo sempre all’avanguardia e di prima qualità. Ma è nel 2001 che, forte della stabilità del
suo mercato a livello nazionale che comincia ad estendersi all’estero, e decide di creare
con il marchio TO BE 212 una vera e propria linea di abbigliamento in pelle, caratterizzata
da lavorazione artigianale esclusivamente italiana, che con la sua qualità e precisione a da
sempre l’essenza del successo del “made in Italy” nel mondo.
36
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
VELAB S.r.l.
Via Boccaccio N.7 - 74122 Talsano (TA)
0039 0997310357 | 0030 335494279
0039 0932 927969
[email protected]; [email protected]
www.velab.it
Referente / Pjesëmarrës: Domenico Palantone: Administrator i vetëm / Amministratore Unico
Velab është një ndërmarrje në Taranto e krijuar nga Domenico Palantone që falë eksperiencës
familjare, ka ripropozuar dhe krijuar prej njëzet vjetësh artin e punimit të qelqit me fryrje
në fushën e ndriçimit të brendshëm. Transparenca, kombinimi i dritave, alternohen për t’i
dhënë jetë krijimeve të një cilësie të lartë të realizuara ekskluzivisht me dorë nga mjeshtrat e
fryrjes së qelqit. Velab njeh më së miri artin e qelqit falë edhe eksperiencës së mjeshtrave të
Murano-s, nga të cilët porosit elementët për të kompletuar dhe pasuruar artikujt prestigjozë.
Kompania bashkëpunon prej disa vitesh nga dizajner me famë për t’i dhënë realitetit të vet
një frymë të re. Linjat Classic, Design dhe Luxury janë krijuar për të përmbushur shije të
ndryshme. Puna me dorë dhe artizanati i japin çdo krijimi një aspekt unik dhe ekskluziv. Linja
Luxury përfshin chandeliers prestigjozë të dimensioneve të mëdha, si nga këndvështrimi
klasik edhe i dizajnit, krijime tërheqëse dhe prestigjoze në kufijtë e të pa imagjinueshmes.
Velab è una consolidata azienda di Taranto, creata da Domenico Palantone che, avvalendosi
dell’esperienza familiare, rinnova e reinventa da vent’anni l’arte del vetro soffiato nel campo
dell’interior lighting. Trasparenze, giochi di luce, si alternano per dar vita a creazioni di
altissima qualità realizzate esclusivamente a mano da maestri soffiatori. Velab conosce
bene l’arte del vetro e si avvale dell’esperienza di maestri soffiatori di Murano, ai quali
commissiona gli elementi per completare ed arricchire i già preziosi manufatti. L’azienda e’
affiancata da qualche anno da designers di fama, per dare alla propria realtà un ampio e
diverso respiro. Le linee Classic, Design e Luxury sono state create per soddisfare i gusti più
esigenti. La manualità e l’artigianalità rendono ogni singola creazione unica ed esclusiva. La
linea Luxury comprende preziosi chandeliers di grandi dimensioni, sia classici che di design,
creazioni affascinanti e di pregio spinte al limite dell’irrealizzabile.
37
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
ZERO & COMPANY S.r.l.
Strada Provinciale Mariotto Contrada Pozzo Del Russo, S.N.C. - 70038 - Terlizzi (BA)
0039 080 3517474 - 208
0039 080 3512679
[email protected] | [email protected]
www.zeroecompany.com
Referente / Pjesëmarrës: Simona De Benedittis: Sales manager
Zero & Company S.r.l. prodhon dhe është distributor tashmë prej më shumë se tridhjetë
vjetësh në territorin kombëtar dhe jashtë, veshje për fëmijë nga 0 deri në 16 vjeç: ideon, krijon,
tregton, koleksione gjithmonë në modë duke garantuar cilësi maksimale. Të ndërgjegjshëm
që “të rritesh” do të thotë “të zgjedhësh” dhe që për të veshur fëmijët dhe adoleshentë
duhet të njohësh realitetin intensiv të së përditshmes së tyre. Dizenjuesit e specializuar
punojnë për koleksionet e reja duke arritur të përmbushin kërkesat e çdo fëmije: nga foshnjet
deri tek adoleshentët. Studimi i kujdesshëm i stilit dhe modelimit, zgjedhja e kujdesshme
e pëlhurave, kujdesi për detajet dhe imtësitë, gjithçka është e studiuar për të garantuar
një nivel të lartë cilësor dhe qëndrueshmëri në modë. Profesionaliteti i operatorëve dhe
bashkëpunuesve ka lejuar pozicionimin e kompanisë në plan të parë midis prodhuesve
dhe distributorëve më të mëdhenj të veshjeve për fëmijë. Kompania tregton mbi 2.000.000
veshje në vit, në stabilimentin e saj me një sipërfaqe rreth 10.000 m2.
Zero & Company S.r.l. produce e distribuisce ormai da piu’ di trent’anni, sul territorio
nazionale ed estero, abbigliamento per bambini da 0 a 16 anni: ideare, creare, distribuire
collezioni sempre alla moda, e garantire la massima qualità. Consapevoli che “crescere”
vuol dire “scegliere”, e che per vestire bambini e teenagers bisogna conoscere l’intensa
realtà delle loro giornate. I disegnatori specializzati lavorano alle nuove collezioni riuscendo
a soddisfare le esigenze di ogni bambino: dal neonato al teenager. L’attento studio stilistico
e modellistico, la scelta accurata dei tessuti, l’attenzione per i dettagli e le rifiniture, tutto
è studiato per garantire un ottimo livello qualitativo e un elevato contenuto moda. La
professionalità degli operatori e dei collaboratori, ha permesso di acquisire una posizione
di primo piano fra i maggiori produttori e distributori di abbigliamento per bambini. Più di
2.000.000 di capi venduti all’anno, gestiti su una superficie aziendale di circa 10.000 mq.
38
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
COIN
Rruga Papa Gjon Pali II, ABA Business Center - Tirana, Albania
00355 (0) 4 450 1734
[email protected]
www.coin.al
COIN është një nga firmat më të rëndësishme në tregtimin e veshjeve për meshkuj, femra, fëmijë, aksesorë,
produkte kozmetike, artikuj për shtëpinë, me një prani të gjerë dyqanesh në territorin italian dhe me projekte
zhvillimi edhe jashtë vendit. Qendra Coin nga muaji mars i 2010 është e pranishme dhe në Shqipëri, në
Tiranë, pranë “ABA Business Center”, një nga qendrat më të rëndësishme dhe bashkëkohore në zemër të
kryeqytetit shqiptar.
COIN è una delle aziende più importanti della commercializzazione dell’abbigliamento uomo, donna,
bambino, accessori, prodotti per la cosmetica, spazio casa, con una capillare presenza di negozi sul
territorio italiano e con progetti di sviluppo anche all’estero. Il centro Coin dal mese di marzo del 2010 è
presente anche in Albania, a Tirana, ospitato presso “ABA Business Center”, uno dei centri più importanti e
contemporanei nel cuore della capitale albanese.
39
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
FLAGSHIP CENTER
Lagja 4, Rruga Egnatia - Durazzo, Albania
00355 (0) 52 38 493
[email protected]
www.flagshipcenter.al
Flagship Center është inauguruar në 2008 në Durrës dhe ka një sipërfaqe prej 15.000 m2. E vendosur në
zemër të qytetit, në brendësi të qendrës mund të gjendet marka të ndryshme ndërkombëtare veshjesh,
artikujsh sportiv, elektronike dhe artikujsh për shtëpinë.
Flagship Center è stato inaugurato nel 2008 a Durazzo e dispone di una superficie di 15.000 m2. Situato
nel cuore della città, all’interno del centro si possono trovare diversi marchi internazionali di abbigliamento,
articoli sportivi, elettronica e articoli per la casa.
40
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
QTO ORTI
Autostrada Elbasan – Metalurgjik, Km 1
00355 (0) 54 24 6933 | 00355 (0) 69 20 42 551
[email protected]
www.qtorti.com
Qendra Tregtare Orti ndodhet në hyrje të qytetit të Elbasanit, në një ndërtesë tre katëshe me një sipërfaqe
totale prej 18.000 m2. ORTI është qendra tregtare kryesore në Elbasan dhe ka një fluks mesatar prej 21.000
klientësh në javë.
Il Centro Commerciale Orti si trova all’ingresso della città di Elbasan, in un edificio di tre piani e che occupa
una superficie totale di 18.000 m2. ORTI è il principale centro commerciale a Elbasan ed ha un’affluenza
media di 21.000 clienti a settimana.
41
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
CIAO BERTO
Km2 Prishtinë - Mitrovicë - 10 000 Prishtinë, Kosovo
00377 (0) 45 196 196 | 00386 (0) 49 999 908
[email protected]
www.ciaoberto.com
Kompania Ciao Berto është themeluar në 1994 si biznes familjar dhe eksperienca e fituar ndër vite ka
mundësuar krijimin e hapësirave funksionale për një prezantim të përshtatshëm të produkteve, duke i
ofruar klientëve komoditetin maksimal në zgjedhjen e mobiljeve.
La compagnia Ciao Berto è stata fondata nel 1994 come impresa a gestione familiare e l’esperienza
accumulata nel tempo ha permesso la creazione di spazi funzionali per una presentazione adeguata dei
prodotti, offrendo ai clienti la massima comodità nella scelta dei mobili.
42
EXPO SUD ITALIA KOSOVO
ALBANIA | KOSOVO
GRAND STORE
Zona e re industriale Veternik - Magjistralja Prishtine – Shkup, Kosovo
00381 (0) 38 602 166
+381 (0) 38 602 166
[email protected]
www.grandstore-ks.net
Grand Store është një qendër tregtare në Kosove me sipërfaqe ndërtimi prej 32.000 m2, e vendosur 3 km nga
qendra e Prishtinës dhe rrethuar nga zona me lagjet më të reja të kryeqytetit, me përmasa si ato të qendrave
evropiane dhe me një arkitekture spektakolare. Me konceptin novator Grand Store do të sjellë një eksperiencë
të re të blerjes në të gjithë vendin. Pikat më të forta të qendrës janë shumëllojshmëria e markave, hapësira e
gjerë për shitje, prezantimi i markave ekskluzive, hapësirat për argëtim, fitness dhe shërbime të tjera.
Grand Store è un centro commerciale in Kosovo con una superfice di 32.000 m2, dislocato a 3 Km dal centro di
Pristina e circondato dai quartieri più nuovi della capitale con dimensioni simili a quelle dei centri europei e con
un architettura spettacolare. Con il suo concetto innovativo Grand Store rappresenta una nuova esperienza
di acquisto in tutto il Paese. I punti di forza del centro sono la varietà dei marchi, l’ampio spazio di vendita, la
presentazione dei marchi esclusivi, gli spazi per il divertimento, il centro fitness ed altri servizi.
43
EXPO SUD ITALIA KOSOVO
ALBANIA | KOSOVO
MINIMAX
Rruga Ferid Curri, Arbëria (Film City) - 10000, Pristina, Kosovo
00381 (0) 38 604 229
[email protected]
www.minimax-ks.com
Minimax është inauguruar në vitin 2005 në Prishtinë dhe ka një sipërfaqe prej 13.000 m2. Sot është një
ndër qendrat më të mëdha dhe më të njohura tregtare të Kosovës, me një zgjedhje të madhe të parfumeve,
të kozmetikës, pajisje elektronike dhe orendi shtëpiake.
Minimax è stato inaugurato nel 2005 a Pristina e dispone di una superficie di 13.000 m2. Oggi è uno dei
più grandi e famosi centri commerciali del Kosovo, con una notevole varietà di scelta di profumi e prodotti
cosmetici, elettronica ed oggetti per la casa.
44
EXPO SUD ITALIA KOSOVO
ALBANIA | KOSOVO
MODA ITALIA
Zona Industriale Fushë Kosovë, - Pristina, Kosovo
00381 (0) 38 77 11 11 | 00386 (0) 49 980 444
[email protected]
www.modaitalia-ks.com
Moda Italia është themeluar në 2011 dhe është fokusuar kryesisht në markat Made in Italy. Me vendodhje në
magjistralen Prishtinë – Fushë Kosovë dhe me një sipërfaqe prej 1.800 m2, qendra ofron një shumëllojshmëri
veshjesh për meshkuj dhe femra si dhe produkte kozmetike.
Moda Italia è stato fondato nel 2011 ed è focalizzato specialmente su marchi Made in Italy. Situato lungo
l’autostrada Pristina – Fushë Kosovë e con una superfice di 1.800 m2, il centro offre un’ampia varietà di capi
di abbigliamento uomo e donna nonché prodotti di cosmetica.
45
EXPO SUD ITALIA KOSOVO
ALBANIA | KOSOVO
NERTILI
Rruga Tirana - 50000 Gjakove, Kosovo
00377 (0) 45 658 666 | 00377 (0) 45 577 763
[email protected]
Qendra tregtare Nertili është themeluar në 1989 dhe disponon një sipërfaqe prej 42.000 m2. Me vendodhje
në Gjakovë, pranë qendrës mund të gjenden marka të ndryshme veshjeje dhe këpucë për meshkuj, femra,
fëmijë dhe artikuj për shtëpinë.
Il centro commerciale Nertili è stato fondato nel 1989 e dispone di una superfice di 42.000 m2. Situato nella
città di Gjakova, nel centro si possono trovare diverse marche di abbigliamento e calzature uomo, donna,
bambini ed articoli per la casa.
46
EXPO SUD ITALIA KOSOVO
ALBANIA | KOSOVO
49
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
50
EXPO SUD ITALIA ALBANIA | KOSOVO
AGENZIA ICE TIRANA
Direttore Gabriella Lombardi
Rruga Ismail Qemali, Pallati Gener 2 (1° piano)
1000 TIRANA - ALBANIA
[email protected]
T. 00355 4 2251051 / 221036
F. 00355 4 2251034
www.ice.gov.it
www.ice.gov.it/paesi/europa/albania/ufficio.htm?sede
www.italtrade.com/countries/europe/albania/index.htm
Punto di corrispondenza ICE PRISTINA
Direttore Gabriella Lombardi
Rruga Rruga Mujo Ulqinaku, nr. 9, Lagja Pejton, 10000 PRISTINA-KOSOVO
[email protected]
T. 0038 138 246027
F. 0038 138 246027
www.ice.gov.it/paesi/europa/kosovo/ufficio.htm
www.italtrade.com

Documenti analoghi

Binjakëzimi midis komunave Casalvecchio di Puglia dhe

Binjakëzimi midis komunave Casalvecchio di Puglia dhe kërkesës së këshillit komunal të Zhurit, deklaroi se ishte i gatshëm dhe që“e pranon më shumë gëzim kërkesën për të filluar një binjakëzim të përzemërt me ju, vëllezër shqiptarë, dhe për të zhvillu...

Dettagli