NiSYROS - Blue Star Ferries

Transcript

NiSYROS - Blue Star Ferries
TRAVEL
NiSYROS
°Ï˘Ùfi ·fi Ï¿‚·
¡ËÛ› ÛÌÈÏÂ̤ÓÔ ·fi Ì·‡ÚË Ï¿‚·, ¿ÛÚË
ÂÏ·ÊÚfiÂÙÚ· Î·È ÎfiÎÎÈÓË ÛÎÔ˘ÚÈ¿.
ÀÏÈο Ì ٷ ÔÔ›· ÎÙ›ÛÙËÎ·Ó Ù· Û›ÙÈ·
Ù˘, Ù· ÈÂÚ¿ Î·È Ù· οÛÙÚ· Ù˘.
Sculpted lava
An island sculpted out of black
lava, white pumice and red rust
– its houses, temples and castles
made of these materials.
BY PARI APOSTOLOU
52 OnBlue
PHOTOS: A. RODOPOULOS, N. IMELLOS, MUNICIPALITY OF NISYROS’ FILE
A¶O THN ¶APH A¶O™TO§OY
OnBlue 53
TRAVEL
™
‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·, Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ °ÈÁ·ÓÙÔÌ·¯›·˜, ΢ӋÁËÛ ÙÔÓ ¶ÔÏ˘‚ÒÙË ˆ˜ ÙË
∫ˆ. ∞fi ÂΛ ÏÔÈfiÓ ¤ÎÔ„Â ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÙÔ
¤Ù·Í ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘‚ÒÙË Î·È ÙÔÓ ¤ı·„ οو
·fi ·˘Ùfi. ∞˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â›Ó·È Ë ¡›Û˘ÚÔ˜.
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘‚ÒÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Î·È ÙÔ
·ÁÎÔÌ·¯ËÙfi ·fi ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ì̤ÓÔ˘
∆ÈÙ¿Ó·, Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÚ‹ÍÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜
‰ÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ Á˘.
∏ ·Ï‹ıÂÈ· ‚¤‚·È· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¡›Û˘ÚÔ˜ ·Ó·‰‡ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ˘Ôı·Ï¿ÛÛȘ ËÊ·ÈÛÙÂȷΤ˜
ÂÎÚ‹ÍÂȘ.
∆Ô Û›ÁÔ˘ÚÔ ÙÂÏÈο ›ӷÈ, fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ Â›ÛÎÂ„Ë ı· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÙ›ÙÂ, fi¯È ÌfiÓÔ
·fi ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ
¯·ÌfiÁÂÏÔ, ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ¡ÈÛ‡ÚÔ˘ Î·È ‚¤‚·È· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ͷӿ Î·È Í·Ó¿..
∞•π∑∂π ¡∞ ¢∂π∆∂
∆√ ª∞¡¢ƒ∞∫π: ∆· οٷÛÚ· ÛÈÙ¿ÎÈ· Ì ٷ
Ôχ¯ÚˆÌ· ÔÚÙÔ·Ú¿ı˘Ú·, Ù· Ï·ÎfiÛÙÚˆÙ·
‰ÚÔÌ¿ÎÈ·, ÔÈ ‚ÔÙ۷ψ٤˜ Ï·Ù›˜, Ë Ï·Ù›·
Ù˘ ∏ÏÈÎȈ̤Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜
Ê›ÎÔ˘˜, ÙÔ ∂ÓÂÙÈÎfi οÛÙÚÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘
54 OnBlue
A
ccording to myth, during the Clash of
the Giants, Poseidon chased Polyvotis
until he reached Kos. There, he cut a
piece of the island, threw it to Polyvotis and
buried him under it. That piece of land is
Nisyros. Where Polyvotis’ mouth used to be,
stands the volcano and the groans from the
chest of the Titan are its eruptions and
occasional earthquakes. The truth is of
course that Nisyros emerged after sub
oceanic volcanic eruptions.
The island will captivate you from your first
visit with its natural beauties and the friendly
and warm hospitality of its simple folk that
will make you return time and again.
ÏfiÊÔ˘ Î·È Ë ¶·Ó·Á›· Ë ™ËÏÈ·Ó‹ Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ
ÔÏfiÏ¢ÎË, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÙÔ›Ô.
∆√À™ ¶A§√À™: ŒÓ· ÁÚ·ÊÈÎfiÙ·ÙÔ „·ÚÔ¯ÒÚÈ,
Â›ÓÂÈÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÂÈÔ‡ Ì ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘
£ÂÚÌÈ·Ó‹˜ ̤۷ ÛÙ· ÂÚ›È· ÙˆÓ ÚˆÌ·ÈÎÒÓ
ÏÔ˘ÙÚÒÓ Î·È Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ È·Ì·ÙÈÎÒÓ ÏÔ˘ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë.
SIGHTSEEING
MANDRAKI: Whitewashed houses with
colorful shutters, cobblestone alleys and
squares, the Plateia tis Ilikiomenis (Square of
the Elderly Lady) with the two oversized ficus
trees, the Venetian castle atop the hill and the
sparkling white church of Panagia Spyliani,
compose an idyllic setting.
PALOI: A quaint fishing village, port of
Emporeio, stands out with its Thermiani
TRAVEL
ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÊÔ‚ÂÚfi ÚˆÈÓfi.
∆∞ §π√∆ƒπ¢π∞ (22420 31237): ™ÙÔ ª·Ó‰Ú¿ÎÈ, ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙÔ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ Ì ·Ú·‰ÔÛȷο
¤ÈÏ· ÛÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·.
WHITE BEACH (22420 31497): ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶¿ÏÔ˘˜, Ì fiÏ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ó· ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô.
HARITOS (22420 31322): In Mandrake, by
the sea.
DINING
BALCONY: In Emporio, for traditional cuisine
and a beautiful view.
ANDRIOTIS: In Nikia, for international
cuisine.
Ã∞ƒπ∆√™ (22420 31322): ™ÙÔ ª·Ó‰Ú¿ÎÈ,
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.
CAPTAIN HOUSE: Excellent fish tavern, in
Paloi, for fresh fish and traditional appetizers
preparedd by Anna.
¶√À £∞ º∞∆∂
ª¶∞§∫O¡π: ™ÙÔÓ ∂ÌÔÚÂÈfi ÁÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋
ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·.
VARDA STENAHORIA: At the Plateia tis
Ilikiomenis, for hors d’ oeuvres and friendly
chats with Andriko, the owner.
∞¡¢ƒπø∆∏™: ™Ù· ¡ÈÎÂÈ¿ ÁÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔ˘˙›Ó·.
NIGHTLIFE
SEA VIEW: In Mandraki, for coffee and drinks
Church set amongst roman bath ruins and
the famous buildings of the Pantelides
healing waters.
EMPOREIO: Beautiful traditional mountain
settlement featuring the ruins of the
Pantonikis Castle and a natural sauna inside
the rock, at the entrance of the village.
TA NIKEIA: Mountain village with unique
architecture and a panoramic view of the
Caldera.
THE CALDERA: A truly fascinating setting. An
outdoors geologic museum with several
craters, including Polyvotis and Stefanos.
WHERE TO STAY
PORFYRIS (22420 31376): In Mandraki,
behind the Plateia tis Ilikiomenis (Square of
the Elderly Lady), it offers excellent service
and great breakfast.
∆√ ∂ª¶√ƒ∂πO: ¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ÔÚÂÈÓfi˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜, Ì ٷ ÂÚ›È· ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘
Ù˘ ¶·ÓÙÔӛ΢ Î·È ÙËÓ Ê˘ÛÈ΋ Û¿Ô˘Ó· ̤۷
ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ¯ˆÚÈfi.
∆∏¡ ∫∞§¢Eƒ∞: ŒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔÓ·‰ÈÎfi
ÙÔ›Ô. ŒÓ· ˘·›ıÚÈÔ ÁˆÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÌÂ
‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÚ·Ù‹Ú˜ fiˆ˜ Ô ¶ÔÏ˘‚ÒÙ˘, Ô
™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Î.Ï..
∆∞ ¡π∫∂πA: √ÚÂÈÓfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ì ȉÈfiÌÔÚÊË
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÚÔ˜ ÙËÓ
∫·Ï‰¤Ú·.
¶√À £∞ ª∂π¡∂∆∂
¶√ƒºÀƒπ™ (22420 31376): ™ÙÔ ª·Ó‰Ú¿ÎÈ,
›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¶Ï·Ù›· Ù˘ ∏ÏÈÎȈ̤Ó˘ ÌÂ
56 OnBlue
TA LIOTRIDIA (22420 31237): In
Mandraki, a stone-walled guesthouse with
traditionally furnished rooms.
CAPTAIN HOUSE: ºÔ‚ÂÚ‹ „·ÚÔÙ·‚¤ÚÓ·
ÛÙÔ˘˜ ¶¿ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÔÏfiÊÚÂÛη „¿ÚÈ· ηÈ
·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ
·fi ÙËÓ ÕÓÓ·.
PROVEZA: In Mandraki, you may enjoy a
relaxing cup of coffee or one of its delicious
chocolates, while surfing the net.
WHITE BEACH (22420 31497): On the way
to Paloi, it features rooms with a view to the
Aegean Sea.
µAƒ¢∞ ™∆∂¡∞Ãøƒπ∞: ™ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∏ÏÈÎȈ̤Ó˘ ÁÈ· ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÚ›ÎÔ, ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË.
TA LIOTRIDA: In Mandraki, at the lobby of
the Guesthouse offer coffee in the morning
and drinks in the evening.
OnBlue 57
ºø∆√: BA°°E§H™ ¢E§E°KO™ / PHOTO: VANGELIS DELEGOS
TRAVEL
¶√À £∞ ¢π∞™∫∂¢∞™∂∆∂
SEA VIEW: ™ÙÔ ª·Ó‰Ú¿ÎÈ ÁÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ ηÈ
ÔÙfi.
¶ƒ√µ∂∑∞
™ÙÔ ª·Ó‰Ú¿ÎÈ, ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙÔÓ
ηʤ Û·˜ ‹ ÌÈ· ·fi ÙȘ Á¢ÛÙÈÎfiٷ٘ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ ÛÂÚÊ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ internet.
∆∞ §π√∆ƒI¢π∞
™ÙÔ ª·Ó‰Ú¿ÎÈ, οو ·fi ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÍÂÓÒÓ· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙÔ Î·Ê¤ Û·˜ ÙÔ
Úˆ› ‹ ÙÔ ÔÙfi Û·˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.
∂¡∞§§∞•
™ÙÔ ª·Ó‰Ú¿ÎÈ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙÂ ÙÔ ÔÙfi Û·˜ ÛÂ
¤Ó· Ôχ ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜
ÌÔ˘ÛÈΤ˜.
ª∏¡ •∂Ã∞™∂∆∂
ñ ¡· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘
∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, ÙËÓ ∆Ú›ÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·
Î·È ·Ó ›ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› ¤Ó·Ó ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Á¿ÌÔ
Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Î·È ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù·
¤ıÈÌ·.
ñ ¡· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ™Ô˘Ì¿‰·, ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi ·fi ÈÎڷ̇Á‰·Ï·, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ Ì¤ÏÈ.
* E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ ¢‹ÌÔ NÈÛ‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔÓ
¢‹Ì·Ú¯Ô Î. K·Ú·ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ NÈÎfiÏ·Ô ÁÈ· ÙȘ
ÔχÙÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
58 OnBlue
¶ø™ £A ¶ATE
∞¶O ¶∂πƒ∞πA:
K¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 15:00 Ì ÙÔ
F/B ¢È·ÁfiÚ·˜.
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ & ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛˆÓ
ÛÙÔÓ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi Û·˜ Ú¿ÎÙÔÚ· ‹
ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Blue Star Ferries:
∞£∏¡∞ / ¶∂πƒ∞π∞™:
ÙËÏ.: 210 8919800,
£∂™™∞§√¡π∫∏: 2310 560800
www.bluestarferries.com.
FROM PIRAEUS:
Every Sunday at 15:00
with F/B Diagoras.
For information & reservations
please contact your travel agent
or Blue Star Ferries:
ATHENS/PIRAEUS:
tel:+30 210 8919800,
THESSALONIKI:
+30 2310 560800
www.bluestarferries.com.
ENALAX: In Mandraki. Savor your drink in a
beautifully set environment with good music.
DON’T FORGET
ñ To visit the Evangelistria festival, Tuesday
after Easter. You may even be fortunate
enough to see a traditional wedding that lasts
three days and is done strictly according to
custom.
ñ Purchase Sumada, the local refreshment
made of bitter almonds, as well as delicious
local honey.
* We extend sincere thanks to the Municipality
of Nisyros and the Mayor for their useful
informations. 

Documenti analoghi