Οι Œλληνες σύντροφοι του Δομήνικου £εοτοκόπουλου στο Τολέδο Iˆ

Transcript

Οι Œλληνες σύντροφοι του Δομήνικου £εοτοκόπουλου στο Τολέδο Iˆ
E°NATIA 13: 63–83, 2009
OÈ ŒÏÏËÓ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘
ÛÙÔ TÔϤ‰Ô
Iˆ¿ÓÓ˘ K. X·ÛÈÒÙ˘
◊‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ (1910, 1927) Ô˘ Ô πÛ·Ófi˜
ÈÛÙÔÚÈÔ‰›Ê˘ Francisco de San Román y Fermández (1887-1942), ·Ó·‰ÈÊÒÓÙ·˜ Ù· Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο Î·È ‰ËÌÔÙÈο ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘, ¤ÊÂÚ ÛÙÔ
ʈ˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘
¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋
fiÏË, ‰È·ı¤Ù·Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÛÎfiÚȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηÈ
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÂΛ Î·È Ô˘,
Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ
˙ˆÁÚ¿ÊÔ. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ›ÎÔÛÈ ÔÓfiÌ·Ù·, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘,
ª·ÓÔ‡ÛÔ˘ (1530;-1604), Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘-ª·ÓÔ˘‹Ï (Jorge Manuel, 1578-1631)1. ªÂ
ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘, ÔÈ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ San Román ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó
ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‹ Î·È ·Ó‡·ÚÎÙÂ˜Ø ÂÈϤÔÓ, Ë ·fi‰ÔÛË
ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ (ÛÙ· ›‰È· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÛÙË
ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜) ‹Ù·Ó Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Û·Ê‹˜ Î·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈο
‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ ÙÚ›·Ù¤ÛÛÂÚ· ÚfiÛˆ·Ø ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌfiÓÔ
ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÂÚ›Ô˘
Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÙ·ÚÈ·ÎÔ› Ê¿ÎÂÏÏÔÈ Ô˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÙËÎÂ. ŸÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù·, Ì ÙË ÏÂÈ„‹ ‹ ÙË
Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘˜ ·fi‰ÔÛË, ¤Ú·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Greco Î·È ÁÂÓÈο Û fiÛÔ˘˜
¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ¿ÓÙÏËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ San Román2.
¶¤Ú·, ˆÛÙfiÛÔ, ·fi ÙËÓ ÔÚı‹ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÂΛÓÔ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È
Ë ÚÔÛˆÔÁÚ¿ÊËÛ‹ ÙÔ˘˜ (ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ), ÒÛÙÂ
Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û·Ê¤ÛÙÂÚ˜ Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi
ÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô. £· ÙÔ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ ‰Ò, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔÓ
·‰ÂÏÊfi Î·È ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ (ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ,
¿ÏψÛÙÂ, Ë ‰Ú¿ÛË Î·Ï‡ÊıËΠ̠ۯÂÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·
·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·)3, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ «Nicolao, griego» Î·È ÙÔÓ «capitán Constantino», ÂÂȉ‹ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ÌÔ˘ Â¤ÙÚ„Â
Ó· ÙÔ˘˜ Ù·˘Ù›Ûˆ Ì ÙÔ˘˜ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘˜ «griegos» Ô˘
Û˘Ó¿ÓÙËÛ· Û ÔÈΛϘ ÈÛ·ÓÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ΔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔ˘ ÙȘ ¿ÓÙÏËÛ· ΢ڛˆ˜ ·fi
ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∞Ú¯Â›Ô Simancas, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÌÂÚÈΤ˜
‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó˜ ËÁ¤˜ (ÙÔ˘ San Román Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘).
1. Fr. de Borja de San Román y Fernández, El Greco en Toledo. Nuevas investigaciones acerca de la vida y obras de Domínico Theotokópuli, ª·‰Ú›ÙË 1910, 15, 26 Î.Â., 76 ÛËÌ. 1, 188, Î·È «De la vida del Greco. Nueva serie de documentos inéditos», Archivo Español
de Arte y Arqueología 3/8-9 (1927 ·Ó¿Ù.) 5-9, 27-33. °È· ÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ San Román, ‚Ï. Cl. Palencia (Flores), «D. Francisco
de Borja San Román. Su labor investigadora», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 59 (194344) 81-93.
2. μÏ. .¯. J. Camón Aznar, Dominico Greco, ÙfiÌ. 1, M·‰Ú›ÙË 1950, 19, Gr. Marañón, El Greco y Toledo, ª·‰Ú›ÙË 1964, 161-165, ηÈ
J. Álvarez Lopera, El Greco. La obra esencial, ª·‰Ú›ÙË 1993, 74-75. ¶Ú‚Ï. ¶. ¶Ú‚ÂÏ¿Î˘, £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜. Δ· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο (∞ı‹Ó·
1942) 134, Î·È A. °. •‡‰Ë˜, «ŒÓ·˜ K‡ÚÈÔ˜ ÛÙÔ TÔϤ‰Ô ÙÔ 1603», K˘Úȷη› ™Ô˘‰·› 33 (1969) 167-170. √ L. Gil Fernández, «Griegos en Toledo en el Siglo de Oro», Erytheia 23 (2002) 187-198, ÚÔÛ¿ıËÛÂ, Ì ‚¿ÛË ÊˆÙÔÙ˘›Â˜ ÙˆÓ ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÁÁڿʈÓ, Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÌÂÚÈÎÒÓ ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ›¯Â ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ô San Román.
3. ∫. ¢. ª¤ÚÙ˙ÈÔ˜, «£ˆÌ¿˜ ºÏ·ÁÁ›Ó˘ Î·È Ô MÈÎÚfi˜ EÏÏËÓÔÌӋ̈ӻ, ¶Ú·ÁÌ. Aη‰ËÌ›·˜ AıËÓÒÓ 9 (1939) 187-202, π. ∫. ÷ÛÈÒÙ˘,
√È ŒÏÏËÓ˜ ÛÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜ Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘, 1568-1571, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1970, 99 ÛËÌ. 1, 203 ÛËÌ. 1, 204, Î·È F. Marías,
El Greco. Biografía de un pintor extraordinario, ª·‰Ú›ÙË 1997, 25-28 (ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ °ÎÚ¤ÎÔ, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÓÔ‡ÛÔ)Ø
Ú‚Ï. Î·È Î›ÌÂÓÔ ‰È¿ÏÂ͢ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Ó·ÁȈٿÎË, «ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ Ô ÂÈÚ·Ù‹˜, 1571-1572», ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘, T·
Ó·ÓÈο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 1999, 181-188. °È· ÙÔÓ Jorge Manuel Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ‚Ï. ÙË ‰›ÁψÛÛË (ÂÏÏËÓÈο/ ÈÛ·ÓÈο) ÌÂϤÙË ÙÔ˘ J. Álvarez Lopera, «Ãfiگ ª·ÓÔ˘¤Ï £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÈ, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ °ÎÚ¤ÎÔ/Jorge Manuel
Theotocópuli, el hijo del Greco», ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ: ¡. ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ (ÂÈÌ.), √ °ÎÚ¤ÎÔ Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘ / El Greco y su taller, ∞ı‹Ó· 2007, 115-149, fiÔ˘ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.
64
Iˆ¿ÓÓ˘ K. X·ÛÈÒÙ˘
∂›Ó·È Èı·ÓfiÓ, fiÙ·Ó Ô £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÊÙ·ÛÂ
ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1577 ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô, Ó· ˙Ô‡Û ·ÎfiÌ· ÂΛ Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ È· ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °·˚Ù¿ÓÔ˜, ¤Ó·˜
¢ÁÂÓ‹˜ ÏfiÁÈÔ˜ (letrado y caballero) ·fi ÙË ƒfi‰Ô,
Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È ˆ˜ οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙ· 15414.
√ °·˚Ù¿ÓÔ˜ ›¯Â ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ ˆ˜ ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ (procurador real y abogado fiscal) ÙfiÛÔ
ÛÙËÓ ∫ÔÚÒÓË —ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ηٿÏ˄˘ Ù˘ fiÏ˘ (1532-1534) ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∫·ÚfiÏÔ˘ ∂′— fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ
πÙ·Ï›· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÂΛӢ5. ΔÔ
‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô Greco ‚ڋΠÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô ¤Ó·Ó
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÂΛ
·fi ¯ÚfiÓÈ· (1567), ÙÔÓ ∫ÚËÙÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi Î·È ÁÓˆÛÙfi
Έ‰ÈÎÔÁÚ¿ÊÔ ∞ÓÙÒÓÈÔ ∫·ÏˆÛ˘Ó¿6, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô
¿ÏψÛÙÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛÙÂÓ‹˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘, fiˆ˜
.¯. Ì ÙÔÓ Pedro García de Loaisa Girón (15341599) ηÈ, ΢ڛˆ˜, Ì ÙÔÓ Âͤ¯ÔÓÙ· Ô˘Ì·ÓÈÛÙ‹ Antonio de Covarrubias y Leiva (1524-1602)7. μÚ¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ Ì·˙› —ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ô Îˆ‰ÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜
Î·È ˆ˜ ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜— Û ÌÈ· ‰›ÎË Ô˘
¤ÁÈÓ ÙÔ 1582 ÛÙËÓ πÂÚ‹ ∂ͤٷÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰˘Ô ¿ÏÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘, ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ºˆÎ¿
Î·È ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘ «Michel Rizo Calcandil». √È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ÂÍÈÛÏ·ÌÈÛÙ› ÛÙ· ·È‰Èο ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ ·È‰ÔÌ¿-
˙ˆÌ·Ø ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ÔÌÔÂıÓ›˜ ÙÔ˘˜,
Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë, ηٿÊÂÚ·Ó, fiÙ·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÂıÓÔÙÈÎÔıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜
ηٷÁˆÁ‹, Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Ó· Â·ÓÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÙÔ‡Ó8. ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ¿Ú¯ÈÛ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÓfi˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘˜, ÔÓfiÌ·ÙÈ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ºˆÎ¿˜
›¯Â ÌÈ· ‚›·ÈË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿
ÛÙÔÓ ∫·ÏˆÛ˘Ó¿), fiÙÈ ‰‹ıÂÓ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÚ˘ÙÔÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ (moriscos). ΔÂÏÈο, ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ·‚¿ÛÈ̘ Î·È ÔÈ
ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ıˆÒıËÎ·Ó ÛÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
15829.
°È· ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ºˆÎ¿ ‰ÂÓ ‚ڋη ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤Ú· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ô Ê¿ÎÂÏÏÔ˜
Ù˘ ‰›Î˘ ÙÔ˘. £· ·Ó‹Î ̿ÏÏÔÓ ÛÙËÓ ›‰È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ºˆÎ¿ (Constantino Foca), οÙÔÈÎÔ (vecino) ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘ Î·È Ì¿ÚÙ˘Ú· ÛÂ
ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ (poder) Ù˘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 1614 ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÚÔ˜
ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ Jorge Manuel10. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô
‰ÂÓ ÙÔÏÌÒ, Ì ÌfiÓÔ ÙÔ ‚·ÊÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘, Ó· ÙÔÓ Ù·˘Ù›Ûˆ Ì ÙÔÓ «Nicolao griego», Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ
ΔÔϤ‰Ô ÙÔ 1585 ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Û ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘
ŒÏÏËÓ· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘11 Î·È ·ÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì ÙÔÓ
ÎÚËÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ «Nicolás Greco», Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÁ‡Úˆ ÛÙ· 1566 ÛÙË ™ÂÁÎfi‚È·, fiÔ˘ Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËΠηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ˆ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ˘ÚÔÙÂ-
4. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÏÔ Ù˘ ‰›Î˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ‚Ï·ÛÊËÌ›· ÛÙËÓ πÂÚ‹ ∂ͤٷÛË ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘: Archivo Histórico Nacional-Inquisición de Toledo [ÛÙÔ ÂÍ‹˜: AHN-Toledo, Ê¿Î. 42, ˘ÔÊ¿Î. 31, ÊÊ. 1r-43v (1541).
5. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ ÛÙÔ Archivo General de Simancas, Sección de Estado [ÛÙÔ ÂÍ‹˜: AGS-E),
Ê¿Î. ∂ 1015, ·ÚÈı. 131v (22 π·Ó. 1533), ∂ 1016, ·ÚÈı. 39v (Lecce, 20 Ian. 1533), E 1024, ·ÚÈı. 13, ÊÊ. 2v, 7v (¡Â¿ÔÏË, 1536)Ø Ú‚Ï.
π. ∫. ÷ÛÈÒÙ˘, «∏ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∫·ÚfiÏÔ˘ ∂′», ¶ÂÏÔÔÓÓËÛȷο 15 (1984) 227.
6. ™ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û˘ÓÔÙÈο Ô μ·Û. §·Ô‡Ú‰·˜, «√ Έ‰ÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∫·ÏÔÛ˘Ó¿˜», ∫ÚËÙÈο ÃÚÔÓÈο 4 (1950) 245-251, Î·È Ô Gr. de Andrés, «Una carta griega del cretense copista griego Antonio Calosinas a Diego de Covarrubias (a. 1567)», Erytheia 8/1 (1987) 63-71.
7. Gr. de Andrés, «Historia de un fondo griego de la Biblioteca Nacional de Madrid: Colecciones cardenal Mendoza y García de Loaisa», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 77 (1974) 5-65, Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘, «El helenismo del canónigo toledano Antonio de Covarrubias. Un capítulo del humanismo en Toledo en el siglo XVI», Hispania Sacra 40 (1988) 237-313. °È· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ô πÛ·ÓÒÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ Ì ÙÔÓ °ÎÚ¤ÎÔ, ‚Ï. Camón Aznar, fi.. (ÛËÌ. 2) 147, Î·È Gr. de Andrés Martínez, «El helenisno en Toledo en tiempo
del Greco», Cuadernos para investigación de la literatura hispánica 11 (1989) 167-176.
8. ¢Â›ÁÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ B. Î·È L. Benassar, Los cristianos de Alá. La fascinante aventura de los renegados, (ÌÂÙ¿ÊÚ. J. L. Gil Aristu), M·‰Ú›ÙË 1989, 216-217, 224-226, 355, 374, 381-384, Î·È π. ∫. ÷ÛÈÒÙ˘ (ÂÈÌ.), ¶ËÁ¤˜ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·fi ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ·Ú¯Â›Ô Simancas: Afi ÙË ÌÈÎÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ¢È·ÛÔÚ¿˜ ηٿ ÙÔÓ I™T′ Î·È IZ′ ·ÈÒÓ·, §Â˘ÎˆÛ›· 2000, 42-44, 53-66, 97-100, 108-109,
118-122, 127-130, 144-148, 179-181Ø Ú‚Ï. Î·È π. ∫. ÷ÛÈÒÙ˘, «Eȉ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¶·ÙÚÈÓÔ‡˜ Ê˘Á¿‰Â˜ ÛÙËÓ K¿Ùˆ IÙ·Ï›· ηٿ ÙÔÓ I™T′
Î·È π∑′ ·ÈÒÓ·», ÛÙÔ: TfiÌÔ˜ ÙÈÌËÙÈÎfi˜ K. N. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÙfiÌ. 1, ¶¿ÙÚ· 1990, 309-310.
9. ∏ ˘fiıÂÛË ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ʷΤÏÏÔ˘ (Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ A∏¡-Toledo, legajo 196, ·ÚÈı. 30) ·fi ÙÔÓ J. Martí y
Monso, «Domínico Theotocópuli, intérprete griego», Bolletin de la Sociedad Castellana de Excursiones 1/11 (1903) 146-149 (·Ó·‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔÓ ÙfiÌÔ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜: ΔÂÎÌ‹ÚÈ·, 138-139). ¶Ú‚Ï. Gil, fi.. (ÛËÌ. 2) 196-198.
10. San Román, fi.. (ÛËÌ. 1) El Greco en Toledo, 188, ·ÚÈı. 49.
11. San Román, fi.., 140-142, ·ÚÈı. 7.
OÈ ŒÏÏËÓ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ TÔϤ‰Ô
¯ÓÔ˘ÚÁfi˜ (pintor y pirotécnico)12. √‡Ù Â›Û˘ Ô
«Michel Rizo Calcandil», Ú¿ÊÙ˘ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·,
·Ó‹Î ÛÙÔÓ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜
Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·ıËÓ·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ Ã·ÏÎÔÎÔÓ‰˘ÏÒÓ (Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÈÔ ÚԂ‚ÏË̤ÓÔ Ì¤ÏÔ˜
‹Ù·Ó Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙˆÓ ˘ÛÙÂÚÔ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ
¯ÚfiÓˆÓ §·fiÓÈÎÔ˜ ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡Ï˘)13. ŒÓ·Ó ªÈ¯·(‹)Ï Ã·ÚηӉ‡Ï(Ë) ‚Ú›ÛΈ Û ¯¿Ú·ÁÌ· ÙÔ˘ 1576
ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÁÁ¤ÏÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, Ë ÔÔ›· ˆ˜ Ù· ̤۷ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·
Ûˆ˙fiÙ·Ó ÛÙË ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜14. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ Ù· Û˘ÁÎÏ›ÓÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ù· ‰˘Ô ÚfiÛˆ· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó, ÂÂȉ‹
ÙÔ «Rizo Carcandil» ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ù˘ πÂÚ‹˜ ∂ͤٷÛ˘ Ì·˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎÏ¿‰Ô —ÙÔÓ Ù·ÂÈÓfiÙÂÚÔ— Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ «ƒÈ˙ÔηÛÙÚÈÒÙ˜» ÷ÏÎÔ(ÎÔÓ)‰‡Ïˉ˜, ·˘ÙÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ ÛÙ· ÚÈ˙¿ ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘
Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘15.
™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1601 ‰˘Ô ¡·˘ÏÈÒÙ˜, Ô ªÈ¯·‹Ï
Δ˙ԇ΢ (Zuqui) Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ Ì ·ÈÎfi ‚Ú¤‚ÈÔ (buleto) Î·È Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi
ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, ¤Êı·Û·Ó
ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ˘ÔÌÓËÌ¿ÙˆÓ Ô˘
˘¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· χÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·
ÙÔ˘˜: √ ªÈ¯·‹Ï, ÂÂȉ‹ ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÙ·Ó ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ Û Ù˙·Ì›, Û˘ÎÔÊ·ÓÙ‹ıËΠˆ˜ ‰‹ıÂÓ ÔÊÂÈϤÙ˘ ÙÔ˘ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˘ (en
los libros camerales del Gran Turco) ·fi ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÊfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ï˘ÎÒÓ (las alcavalas y sali-
65
nas) ÙÔ˘ ¡·˘Ï›Ô˘, ÙȘ Ôԛ˜ fï˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó ‰˘Ô ∂‚Ú·›ÔÈ ÂÎÌÈÛıˆÙ¤˜. YÔ¯ÚÂÒıËÎÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 18.000 ÛÎÔ‡‰ˆÓ. √ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¿ÏÈ, Ô˘ ¤Î·Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ·ÚÈÔ‡ ·fi ÙȘ
ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˜ Û ÊÚ·ÁÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ¤ÂÛ ı‡Ì· ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚˆÓ (turcos
cossarios) Î·È ˘Ô¯ÚÂÒıËΠÎÈ ·˘Ùfi˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ˆ˜
χÙÚ· ¿ÏÏ· 1.000 ¯Ú˘Û¿ ÙÛÂΛÓÈ·. ΔÂÏÈο, Ô ªÈ¯·‹Ï
·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ‰·ÓÂÈÛÙ› Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘Ù¿ ÔÛ¿
·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ fï˜
›Ûˆ ˆ˜ ÂÓ¤¯˘ÚÔ —ηٿ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜—
ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È Ù· ‰˘Ô ·È‰È¿ ÙÔ˘. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
ÔÈ ‰˘Ô ¡·˘ÏÈÒÙ˜ ¤ÂÈÛ·Ó ÙȘ ÈÛ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÂȉ‹ Î·È ÙÔ
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ (Î·È Û‚·ÛÙ¿) ÔÛ¿ ÁÈ· ÙȘ
·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, fiÏ· fï˜ ηٷ‚ÏËÙ¤· Ì ÂÚ›ÏÔΘ
‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË Î·È ÙË ™ÈÎÂÏ›·. ΔÂÏÈο, ÔÈ
·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤ÌÂÓ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙ˜,
΢ڛˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÚÂÏ΢ÛÙÈ΋˜ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. ã∂ÙÛÈ, ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÁÈÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËηÓ
Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ‚·ÛÈÏÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ì ÂÚ¿ÓÔ˘˜ (limosnas) Ù·
¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔχÙÚˆÛË
ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘˜16. ªÂÙ¿, ÏÔÈfiÓ, ·fi ¿ÁÔÓ˜
ۯ‰fiÓ ÂÚÈԉ›˜ ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ∞Ú·ÁfiÓ·, η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÛÙ·
1602-1605. ∫·È ÌfiÏȘ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1608 ‹Ú·Ó ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó¤Ô ¤Ú·ÓÔ, ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÛÙÔ ‚·Û›-
12. √ Gr. de Andrés, «El pintor segoviano Nicolás Greco, hijo del cretense Nicolás de la Torre, copista griego de Felipe II», Archivo
Español de Arte 40/160 (1967) 359, ıˆÚ› ˆ˜ Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ÚˆÙfiÙÔÎÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÚËÙÈÎÔ‡ Έ‰ÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘
ΔÔ˘ÚÚÈ·ÓÔ‡ (de la Torre), Ô ÔÔ›Ô˜, ·˜ ÛËÌÂȈı›, ›¯Â ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙Â Î·È Ô £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜ (.¯. Ì ÙÔÓ Diego de Covarrubias).
13. ¢. °Ú. ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘, √È Ã·ÏÎÔÎÔÓ‰‡Ï·È. ªÔÓÔÁÚ·Ê›·, ∞ı‹Ó· 1926, fiÔ˘ 21 Î.Â. Î·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÂˆÓ‡ÌÔ˘: ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡Ï˘, ÷ÏÎÔÓ‰‡Ï˘, ÷ÏηӉ‹Ï˘, ÷گ·ÓÙ›Ï˘, ·ÏÏ¿ Î·È ∫·ÏÎÔ(ÎÔ)ÓÙ‡Ï˘, ∫·ÏηÓÙ‡Ï˘, ∫·Ú¯·ÓÙ›Ï˘. °È· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘
ÂˆÓ‡ÌÔ˘ ˆ˜ ∫·ÚηӉ‡Ï˘ Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ 8 ∞˘Á. 1702, Ú‚Ï. ª¤ÚÙ˙ÈÔ˜, fi.. (ÛËÌ. 3) 141 (°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÚηӉ‡Ï˘ ÂÍ ∞ıËÓÒÓ).
14. ∫. °. ∑ËÛ›Ô˘, «Ã·Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÈÁÚ·ÊÈο Â› ·Ú¯·›ˆÓ Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Ó·ÒÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÂȘ ÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ· Î·È ÙÔ˘˜
ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜», ¢ÂÏÙ›ÔÓ Ù˘ πÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ıÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 2 (1885) 27-28Ø ‚Ï. 21, 26 (ªË¯·(Ë)Ï Ô Ã·ÚηӉ(˘)Ï(˘) ÂÓ ¤ÙÂÈ ,˙Â′ [7085-5509=1576] ÂÓ ÌÈ(Ó›) ÓÔ¢‚Ú›(ˆ) η′, Î·È ªÈ¯·(Ë)Ï Ã·ÚÎÔ(Ó‰‡Ï˘) ÂÓ ¤ÙÂÈ ˙Â′ ÌÈ(ÓÈ) ‰È΂ڛԢ ÛÙ′.
¶Ú‚Ï. ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘, fi.. (ÛËÌ. 13) 15, 220.
15. ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘, fi.. (ÛËÌ. 13) 222-227.
16. ªÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (1627) ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Δ˙Ô‡ÎË, Ô πˆ¿ÓÓ˘, ı· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ ÙÂÏÈο Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰È¤Ê˘Á ÛÙË ¢‡ÛË,
ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÛÎÔÏÔÈÛÌfi ÂÓfi˜ ı›Ԣ ÙÔ˘ (y no aviéndolos [ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ] havido a las manos, empalaron a
un tio suyo y hizieron otros daños): AGS-E 3706, ·ÚÈı. 37 (ª·‰Ú›ÙË, 7 ¡ÔÂÌ‚Ú. 1628), fiÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ‰Ô‡Î· de Alba (1622-1629) Ù˘ 11˘ ¢ÂÎ. 1627, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, πˆ¿ÓÓË Δ˙Ô‡ÎË (Juan Zuqui), ·Ú¯Èο ˆ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÁÂÚ·ÎÈÒÓ Î·È ·fi ÙÔ 1621 ˆ˜ «aventajado» ÛÙÔ Ó·ÔÏÈÙ·ÓÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi.
66
Iˆ¿ÓÓ˘ K. X·ÛÈÒÙ˘
ÏÂÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, fiÔ˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÚÈÛÙÈο17.
∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‰˘Ô ¡·˘ÏȈÙÒÓ ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô
Î·È ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ˆ˜
Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, Û ÔÈΛϷ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο ¤ÁÁÚ·Ê·
(ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ‰È·ı‹Î˜ ÎÏ.) Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ
ÙÔ˘˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ô £ˆÌ¿˜ ΔÚÔÙÛ¤ÏÏÔ˜
(Trechello) ·fi ÙË §Â˘ÎˆÛ›·. √ ΔÚÔÙÛ¤ÏÏÔ˜ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·ÓÈfiÓÙ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜
¢‡Û˘, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¯Ú‹Ì·Ù·
ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÒˆÓ
Ô˘ ›¯·Ó ·È¯Ì·ÏˆÙÈÛÙ› ηٿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘
·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜ (1570-1571).
ŒÓ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÙÔÓ §Â˘ÎˆÛÈ¿ÙË Â›Û˘
∞ϤͷӉÚÔ ΔÚÔ˘ÙÛ¤ÏÏÔ (Tucelli, Trucello), ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÙÔ 1580 ÛÙË ƒÒÌË Î·È ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·
·ÚÁfiÙÂÚ· (ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1582) ÛÙËÓ Δ˘‚›ÁÁË,
ÛÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ÂÏÏËÓÈÛÙ‹ ª·ÚÙ›ÓÔ ∫ÚÔ‡ÛÈÔ (Martin Kraus, 1526-1607), ı· Ú¤ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ÙÔÓ ıˆڋÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ‹ Ì ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘ ÙÔ‡ ΔÔϤ‰Ô˘. ∫·È ÔÈ ‰˘Ô ÂÚÈfi‰Â˘·Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô: Ô
£ˆÌ¿˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·Ó‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ ÙÔ˘ πÂÚˆÓ‡ÌÔ˘ ηÈ
Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘, Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘ ∂ϤÓ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘18. √ £ˆÌ¿˜
ΔÚÔÙÛ¤ÏÏÔ˜ Û˘Ó‰¤ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙÔÓ ª·ÓÔ‡ÛÔ
£ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ ÂÌÈÛÙ‡ıËÎÂ, Ì ÙË ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘ Ù˘ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1603, Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘ (ÚÔ‡¯·
Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·) Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô. √ ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ ÌÂ
ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ӷ Ù· ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË μÂÓÂÙ›·, ÛÙÔÓ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ °·‚ÚÈ‹Ï ™Â‚‹ÚÔ (1577-1616), Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· Ù· ÚÔˆıÔ‡ÛÂ
ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·, ÛÙÔÓ ÈÂÚÔÌfiÓ·¯Ô ¶·Úı¤ÓÈÔ, ÈÂÚÔ΋ڢη (Èı·Ófiٷٷ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ) Ù˘ ÌÔÓ‹˜ «de Zonati» ¶·Úı¤ÓÈÔ, Ô˘ ›¯Â Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ·ÔχÙÚˆÛ˘ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘19.
¶ÚÈÓ Û˘ÌÏËÚˆı› ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘
ΔÚÔÙÛ¤ÏÏÔ˘, ÛÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1604, ¤ı·Ó ηÈ
Ô 66¯ÚÔÓÔ˜ ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ô‡Ù ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙË ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘ §Â˘ÎˆÛÈ¿ÙË Ô‡ÙÂ Î·È Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘20. §›ÁÔ˘˜
Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Âı·›ÓÂÈ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜
ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÛÙË ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘ ΔÚÔÙÛ¤ÏÏÔ˘, Ô ∏ÂÈÚÒÙ˘ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (Estacio
Iconomo). ∞fi ÙË Ûˆ˙fiÌÂÓË ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘ Ù˘ 7˘
∞ÚÈÏ›Ô˘ 1605, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹ (albacea) fiÚÈÛ ÙÔÓ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙËÓ ÔÔ›·, ÂÍ·È-
17. AGS-Secretarías Provinciales-Nápoles [ÛÙÔ ÂÍ‹˜: S.P.-N.], libro 168, ÊÊ. 284r-285r (ª·‰Ú›ÙË, 5 ºÂ‚Ú. 1608). °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹
ÙÔ˘˜ ÛÒıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· (˘ÔÌÓ‹Ì·Ù·, Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ Î.¿.)
ÛÙÔ AGS-∂ 1696, ¯.¯. (20 ª·ÚÙ. 1605), ∂ 1697, ¯.·. (26 ª·ÚÙ. 1604) ∂ 1697, ¯.·. (12 √ÎÙ. 1601 = ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¤ÁÁÚ. 1), E 1697,
·ÚÈı. 379 (26 ª·ÚÙ. 1602), ∂ 1985, ¯.·. (μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, 21 πÔ˘Ó. 1604). ¶Ú‚Ï. Î·È ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ÛËÌ. 16. ∂›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ì ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï
Δ˙Ô‡ÎË Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ‰˘Ô ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, Ô «Î‡ÚÈÔ˜ ªÈ¯·‹Ï ï Δ˙Ô‡ÎȘ, ï ÙÔÜ \∞Ó‰Ú¤Ô˘, η› ªÈ¯·‹Ï
Δ˙Ô‡ÎȘ, ï ÙÔÜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘», Ù· ÔÔ›· Û˘Ó·ÓÙÒ Û ·¯ÚÔÓÔÏfiÁËÙË (·ÏÏ¿ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚ›Ô˘ ÂÔ¯‹˜ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ ËÁ¤˜) Î·È ·Ó˘fiÁÚ·ÊË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ (Ô˘ ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Èı·Ófiٷٷ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ °·‚ÚÈ‹Ï ™Â‚‹ÚÔ˘) ÚÔ˜ ·ÓÒÓ˘ÌÔ ·Ú·Ï‹ÙË Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È «¶·ÓÈÂÚÒÙ·ÙÔ˜» Î·È «ÔÈÌ‹Ó Î·Ïfi˜ àÚ¯ÈÂÚ¤ˆÓ ôÚÈÛÙÔ˜»Ø Î·È ÔÈ Δ˙Ô‡Îˉ˜ ·˘ÙÔ› ›¯·Ó Â›Û˘ οÔÈ· η΋ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ∂‚Ú·›Ô˘˜ («‰ÈÉÏıÔÓ Ù‹Ó ¬ÛËÓ Î·Ù’ ·éÙáÓ Î·ÙËÁÔÚ›·Ó ‰È‹ÁÂÈÚ ï âÍ \πÔ˘‰·›ˆÓ
·ÌÌ›·ÚÔ˜ âÎÂÖÓÔ˜ ™ÔÏÔÌÒÓ, ‰È’ w˜ ëοÙÂÚÔÈ âÓÔ¯ÏÔÜÓÙ·È ‰È¿ Ùfi Ùɘ ïÌˆÓ˘Ì›·˜ ÛËÌ·ÈÓfiÌÂÓÔÓ»): Io. Lamius, Deliciae eruditorum,
seu veterum ·ÓÂΉfiÙˆÓ opusculorum collectanea, ºÏˆÚÂÓÙ›· 1744, 146-147, fiÔ˘ ·Û¯ÔÏ›·ÛÙË ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜.
18. ¶. °. ZÂÚϤÓÙ˘, ™ËÌÂÈÒÌ·Ù· ÂÚ› EÏÏ‹ÓˆÓ ÂÎ ÙˆÓ M·ÚÙ›ÓÔ˘ KÚÔ˘Û›Ô˘ ™Ô˘ËÎÈÎÒÓ XÚÔÓÈÎÒÓ (Aı‹Ó· 1922) 9 (∞ϤͷӉÚÔ˜ ΔÚÔ‡ÎÂÏÏÔ˜). ¶Ú‚Ï. W. H. Rudt de Collemberg, «Les Litterae Hortatoriae accordées par les Papes en faveur de la rédemption des Chypriotes, captifs des Turcs (1570-1597), d’après les fonds de l’Archivio Segreto Vaticano», ∂ÂÙËÚ›˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ 11 (1981-82) 144-145, ·ÚÈı. 221 (Alexander Tucelli, 1580). √ ∫. ¶. ∫‡ÚÚ˘, «Cypriote Scholars in Venice in the XVI and XVII
Centuries with Some Notes on the Cypriote Community in Venice and other Cypriote Scholars who lived in Rome and the rest of
Italy in the same Period», ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ: J. Irmscher – M. Mineemi (ÂÈÌ.), O EÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÂȘ ÙÔ E͈ÙÂÚÈÎfiÓ / Über Beziehungen des
Griechentums zum Ausland in der neueren Zeit, BÂÚÔÏ›ÓÔ 1968, 258 ÛËÌ. 140, Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ Ì ÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Î˘Úȷ΋
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ΔÚÈΤÏÏË. ¶Ú‚Ï. Î·È ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ «ΔÔÚÙÛ¤ÏÏÔ˜» ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·: É. Legrand, Bibliographie hellénique… XVII siècle, ÙfiÌ. 5, ¶·Ú›ÛÈ 1903, 65 (ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÚËÙÈÎfi ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Ù˘ ¶¿‰Ô‚·˜ ∞Ó‰Ú¤· ΔÔÚÙÛ¤ÏÏÔ).
19. ∂ΉfiıËΠ·fi ÙÔÓ San Román, fi.. (ÛËÌ. 1) «De la vida», 27-28, ·ÚÈı. XII, fiÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ ·Ó‰Ô¯Â›Ô fiÔ˘ ¤ÌÂÓ («Posada
de la Higuera»), Èı·Ófiٷٷ ¯ÒÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘. ΔËÓ «Posada» ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ ›Ûˆ˜ Ó· ÙËÓ Ù·˘Ù›ÛÔ˘Ì Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÈÙÈÒÓ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÙ ÈÔ˘‰·˚΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ Â› ·ÈÒÓ˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó «casa de la Higuera»Ø ‚Ï.
Û¯ÂÙÈο J. Passini, «La sinagoga del Sofer en Toledo/La synagogue du Sofer», Sefarad 64/1 (2004) 141-157. ™ÙÔÓ ΔÚÔÙÛ¤ÏÏÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ San Román, fi.., 29-32, ·ÚÈı. XIV, XV. ∏ ÌÔÓ‹ «de Zonati» ı· ÌÔÚÔ‡Û ›Ûˆ˜ Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙË
ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ «¢ÈÔÛÌ¿ÙË» (‹ ∞ÁÈ·ÛÌ¿ÙË), ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¶Ï·Ù·ÓÈÛÙ¿Û· Ù˘ Â·Ú¯›·˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Î. ¶. ¶··ÔÏ˘‚›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘, Ô˘ ÌÔ˘ ˘¤‰ÂÈÍÂ, Ì ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, ÙÔÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ·˘ÙfiÓ.
20. San Román, fi.., 32, ·ÚÈı. XVI.
OÈ ŒÏÏËÓ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ TÔϤ‰Ô
Ù›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË Ù˘ (por la gravedad de su enfermedad), ˘¤ÁÚ·„Â Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
Δ˙ԇ΢, Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ o √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‹Ù·Ó ·fi
ÙËÓ ÕÚÙ·, fiÙÈ ‹Ù·Ó Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û¿Óı˘ Î·È ·Ù¤Ú·˜ ¤ÍÈ ÁȈÓ: ÙÔ˘ £ÂÔ¯¿ÚË Î·È ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (Ô˘
‹Ù·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô)21, ÙÔ˘ ª·Ùı·›Ô˘ (Ô˘
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó «en Roma en el estudio de San Atanasio»), ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘22.
™ÙȘ 14 πÔ˘Ï›Ô˘ 1604 Ô ÈÛÙfi˜ Ê›ÏÔ˜, Û˘ÁοÙÔÈÎÔ˜ Î·È ÔÌfiÙ¯ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘
Francesco Preboste (1554-1607) ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ «Jorge
Cocunari, gobernador y vecino y natural de la isla
de Spiro»23. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó¿ÚË, Â› ¤ÓÙÂη ¯ÚfiÓÈ· «ÁÎÔ˘‚ÂÚÓ·‰fiÚÔ» Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ù˘
™Î‡ÚÔ˘24. √ ™Î˘ÚÈ·Ófi˜ ÚÔÂÛÙÒ˜ ÂÊÔ‰›·˙ Ì ÛÙ¿ÚÈ ÙȘ Á·Ï¤Ú˜ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È Ù˘ ƒ·ÁÔ‡˙·˜, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜
ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˘˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô. √È
ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘
1599, fiÙ·Ó ÙfiÏÌËÛ ӷ ·ÓÂÊԉȿÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÔÛηÓÈÎfi ÛÙfiÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÛÙ¿ıÌ¢Û Â›
‰˘Ô Ë̤Ú˜ ÛÙË ™Î‡ÚÔ, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
67
ÛÙËÓ ÚfiÛηÈÚË Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘
Ã›Ô˘25. √È Û˘ÓÙÔ›Ù˜ ÙÔ˘, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ÂΛÓË Âȯ›ÚËÛË ÙˆÓ ºÏˆÚÂÓÙÈÓÒÓ, ÙÔÓ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÛÙȘ ÔıˆÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ˘‡ı˘ÓÔ. √ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó¿Ú˘ È¿ÛÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜, ·ÏÏ¿
ηٿÊÂÚ ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ›Ûˆ ÙË
Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜
‚¤‚·È· ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÔÈ √ıˆÌ·ÓÔ›, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ˆ˜ χÙÚ· 2.200 ÙÛÂΛÓÈ·. ∞ÎÚÈ‚Ò˜, ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ
ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÚÈԉ‡ÂÈ ÛÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ¢‡ÛË, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ 1600 ·fi ÙË ƒÒÌË, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ §È‚fiÚÓÔ Î·È ÙË
ºÏˆÚÂÓÙ›· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1602
ÛÙÔ μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÙfiÙ ¤‰Ú· Ù˘ ·˘Ï‹˜
ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ °′ 26.
∞fi Ù· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô ∫Ô˘ÎÔ˘Ó¿Ú˘ (Ô˘ ηٿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ
ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È ÙË ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ÙÔÛηÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ Marcantonio Calafati, ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ «noble»), ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ıËΠηıfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ
·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓØ Ù· ‚·ÛÈÏÈο
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·‚ÔϤ˜ Î·È ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ÌÈÎÚÔÔÛÒÓ, ÙÔÓ ·Ú¤ÂÌ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏ›˜ Ù˘
¡Â¿ÔÏ˘ Î·È Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜27. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘
21. √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (Jorge Yconomo) ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÛÙË ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘ ΔÚÔÙÛ¤ÏÏÔ˘: San Román, fi.., 27-28, ·ÚÈı. XII.
22. San Román, fi.., 32-33, ·ÚÈı. XVII. ™ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÏÏÂÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· Î·Ó¤Ó·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ Ì ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∂›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ª·Ùı·›Ô «Stamati» ·fi ÙËÓ ÕÚÙ·,
Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi˜ ÛÙ· 1600 Û ËÏÈΛ· 11 ÂÙÒÓ (ÁÂÓÓ. 1589) Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰È·ı¤Ùˆ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·Ø ‚Ï. ∑. ¡. ΔÛÈÚ·ÓÏ‹˜,
TÔ EÏÏËÓÈÎfi KÔÏϤÁÈÔ Ù˘ PÒÌ˘ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ (1576-1700), £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1980, 368, ·ÚÈı. 197.
23. San Román, fi.., 7, 28, ·ÚÈı. XIII.
24. °È· ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ «ÁÔ˘‚ÂÚÓ·‰fiÚÔ˘» ÛÙË Ã›Ô Î·È ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ‚Ï. ∞. ∂. μ·Î·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÙfiÌ. 2, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 21976, 343, 345-346. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ·ÔÙÂÏ›, ·fi fiÛÔ Í¤Úˆ, ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ıÂÛÌfi ·˘ÙfiÓ
Î·È ÛÙË ™Î‡ÚÔ (‚Ï. .¯. •. ∞. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ∏ ™Î‡ÚÔ˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·: ∫ÔÈÓˆÓ›·, ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ∞ı‹Ó· 1997, ¯ˆÚ›˜ ÌÓ›·
«ÁÔ˘‚ÂÚÓ·‰fiÚÔ˘»). ™Â ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ º›ÏÈÔ °′ Ô ∫Ô˘ÎÔ˘Ó¿Ú˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, Â·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ˆ˜ «ÁÔ˘‚ÂÚÓ·‰fiÚÔ˘» Û 12 ¯ÚfiÓÈ·, «que después que dicha isla fue tomada por el Turco que a más de ses(en)ta y çinco años [1538], fue conçierto que se havía de governar por naturales della, y assi sus padres y hultimam(en)te él por tiempo de doce años ha tenido el govierno»: AGS-∂ 1694, ¯.¯. (18 ºÂ‚Ú. 1603).
25. ¶ËÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÂΛÓË ÛÙÔ˘ Ph. P. Argenti, The Expedition of the Florentines to Chios, 1599, √ÍÊfiÚ‰Ë 1934, x-xxii.
26. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘: AGS-E 1596, ·ÚÈı. 419 (¯.Ù.¯. [= μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, πÔ‡Ó. 1602Ø ‚Ï. ÛËÌ. 27], ∂ 1597, ·ÚÈı. 252, μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, OÎÙ.
1602: Û¯¤‰ÈÔ Ó¤·˜ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ [= ∂ 1974, ¯.·., 14 √ÎÙ. 1602), ∂ 1599, ·ÚÈı. 11, ¯.Ù.¯. (‚Ï. ÛËÌ. 27), ∂ 1669, ¯.¯.
(1611), E 1694, ¯.·. (18 ºÂ‚Ú. 1603: ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÈÎfi ‚Ú¤‚ÈÔ ÙÔ˘ 1600, ‚‚·›ˆÛË Ù˘
24 ª·˝Ô˘ 1601 ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ÙÔÛηÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ Marcantonio Calafate [=Marc’Antonio Calafati, 1546-1601] Î·È ·¯ÚÔÓÔÏfiÁËÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÓÔ˘ÓÙÛ›Ô˘ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË [= Domenico Ginnasi, ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ·˘Ï‹ ÛÙ· 1600-1604]Ø Ú‚Ï. Krajcar, fi.., 160:
ºÂ‚Ú. 1601), E 1699, ¯.·., ¯.¯. (Û¯¤‰ÈÔ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰Ô‡Î· de Feria [ÙÔÓ Lorenzo Suárez de Figueroa, ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ ÛÙ· 1602-1606]), ∂ 1704, ¯.·. = ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¤ÁÁÚ. 2). ¶Ú‚Ï. AGS-S.P.-¡., libro 181, ÊÊ. 76r-77r (‚Ï. ÛËÌ. 29). √
Ó·ÔÏÈÙ·Ófi˜ ÂÚÈËÁËÙ‹˜ Francesco Piacenza (†1687), ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· fiÌÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, Û‡Á¯ÚÔÓË Ì ÙÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó¿ÚË, ·ÏÏ¿ ÙË
Û˘Ó‰¤ÂÈ, Û˘Á¯¤ÔÓÙ·˜ ÙË ™Î‡ÚÔ Ì ÙË ™‡ÚÔ, Ì ÙÔÓ Î·ıÔÏÈÎfi Â›ÛÎÔÔ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, Benedetto SepsioØ ‚Ï. ÙËÓ
ÂÏÏËÓÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Piacenza ·fi ÙÔÓ •. ∞. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë, ∏ ™Î‡ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈËÁËÙ¤˜ Î·È ÁˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ (1400-1900),
∞ı‹Ó· 1977, 88-89 Î·È ÛËÌ. 26, 125 ÛËÌ. 47.
27. AGS-E 1599, ·ÚÈı. 11 (¯.Ù.¯.: ·Ó·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó¿ÚË ÛÙÔÓ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÛËÁËı›), E 1596, ·ÚÈı. 419 (πÔ‡Ó. 1602: ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘ ‰ÔıÔ‡Ó ÂÊ¿·Í 100 ÛÎÔ‡‰· ÁÈ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘
Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘), E 1597, ·ÚÈı. 252 (OÎÙ. 1602, Ó¤· ÂÈÛ‹ÁËÛË Ó· ÙÔ˘ ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ‰‡Ô ÛÎÔ‡‰· «de ventaja al mes en las galeras de Sicilia»).
68
Iˆ¿ÓÓ˘ K. X·ÛÈÒÙ˘
1603, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÚÓ‹ıËΠ̠˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Ó· ‰Â¯Ù› Ù· ‰˘Ô ÛÎÔ‡‰· ÙÔ
Ì‹Ó· Ô˘ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜,
ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ È· ÌfiÓÔ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘
¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿
ÙÔ˘ Ì «limosnas» ̤ۈ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ù˘ «Cruzada»28. øÛÙfiÛÔ, Ô‡Ù ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚÂ, fiˆ˜
‰Â›¯ÓÂÈ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô ÙÔ 1604, ·ÏÏ¿
΢ڛˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô¯ÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (1617),
ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘
Ó·ÔÏÈÙ·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÛÈÎÂÏÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ˆ˜ «piloto real», ¯ÚˆÛÙÔ‡Û ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔχÙÚˆÛË
Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ 1.500 ÙÛÂΛÓÈ·29.
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘ —·ÏËıÈÓ‹ √‰‡ÛÛÂÈ·— ‹Ù·Ó Î·È Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌ· ŒÏÏËÓ· Ô˘
η٤ÏËÍ ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô, ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ıËÓ·›Ô˘30. √
«Jorge de Atenas, ombre noble» (fiˆ˜ ·˘ÙÔ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ Ù˘ 6
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1604 ÚÔ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜),
ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜
‰ˆÚÔ‰Ô˘ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÙÔ˘˜ ÓÂÔÛÙÚ·ÙÔÏÔÁË̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ
·È‰ÔÌ¿˙ˆÌ· ‰˘Ô ·Ó„ÈÔ‡˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜
Ê˘Á·‰Â‡ÛÂÈ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÓÙ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜31. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Ù·ÎÙÈ΋, ¤ÊÂÚ ÛÙË ƒÒÌË ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ·Ó„ÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÓÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∞ÓÙÈ-
‰ÚÒÓÙ·˜ ÔÈ ÔıˆÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘: ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ (Ô˘ ˙Ô‡Û ˆ˜ ÌÔÓ·¯‹ Û ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ), ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È Ù·
‰˘Ô ÙÔ˘˜ ·È‰È¿, 7 Î·È 9 ÂÙÒÓ, Î·È ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘
Î·È ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù˘. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Î‡ÚÔ˜
Ô˘ ›¯Â Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
fiÙÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∞ıËÓÒÓ (Ô˘ ‹ÁÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË) Î·È Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘32. ∏ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ηÙÔÚıÒıËΠÌÂ
ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ 1.000 ÙÛÂÎÈÓÈÒÓ (·fi Ù· ÔÔ›· Ù· ÌÈÛ¿ ηٷ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi οÔÈÔÓ ¤ÌÔÚÔ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙËØ ·ÏÏ¿ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÎfiÌ· ˘fi ÎÚ¿ÙËÛË Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÊԉȿÛÙËΠ̠·ÈÎfi ‚Ú¤‚ÈÔ
Î·È Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔÏÈÎÔ‡ ÓÔ˘ÓÙÛ›Ô˘ ÛÙËÓ
πÛ·Ó›·33, ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ Î·È ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË
‚·ÛÈÏÈ΋ ¿‰ÂÈ· (real provisión), ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ «limosna» ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘.
ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1604 ˙‹ÙËÛ ÂÈϤÔÓ Î·È Î¿ÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜, ·ÏÏ¿ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋
(ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1605 ÙÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÂÏÈο 200
‰Ô˘Î¿Ù· ÂÊ¿·Í ÁÈ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘)34.
28. «Con las limosnas que per la Cruçada se le libraran espera en Dios pagara los rescates»: AGS-∂ 1694, ¯.¯. (18 ºÂ‚Ú. 1603, ˘fiÌÓËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰Â¯Ù› ÙÔÓ ÌÈÛıfi ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÎÔ‡‰ˆÓ, «por no ser merced conforme a la calidad de su persona»). ∏
«Cruzada» (Santa Cruzada) ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÂȉÈÎfi ÊfiÚÔ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô (Real Hacienda)Ø ‚Ï. Úfi¯ÂÈÚ· J. Rodríguez García – J. Castilla Soto (ÂÈÌ.), Diccionario de términos de historia de España. Edad moderna, μ·ÚÎÂÏÒÓË 1998,
25 («Bula de cruzada»).
29. AGS-S.P.-¡., libro 181, ÊÊ. 76r-77r, ∞Ó¿ÎÙÔÚ· ¶¿Ú‰Ô, 30 π·Ó. 1617: ∂ÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ‰Ô‡Î· de Osuna (ÙÔÓ
Pedro Téllez Girón, ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ N¿ÔÏ˘ ÛÙ· 1616-1620) Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ‰˘Ô ÚfiÛˆ· ηٿÏÏËÏ·, Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ «patrón
Jorge Cucunare, natural de la isla de St. Jorge de Esquiro», ÛÙÔÓ ¤Ú·ÓÔ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ «ostatim por todo el dicho mi
reyno de Nápoles», ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘.
30. √ San Román, fi.., 7, ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ ÙÔÓ «Jorge de Atenas» Ì ÙËÓ ·Ï‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·ÔÏ˘ÙÚÒÛÂÈ «a seis cautivos».
TÔ ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ AGS-∂ 1694, ¯.·. [·ÏÈfi 390]: 6 ¢ÂÎ. 1604 = ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¤ÁÁÚ. 4). ∏ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ‹ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∂ 1977, ¯.·. (μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, 26 ºÂ‚Ú. 1605) ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ (1600-1607) ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˘ Ì ٷ
˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ IÙ·Ï›·˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ Pedro Franqueza y Esteve (1547;-1612;), ÎfiÌË Ù˘ Villalonga.
31. μÏ. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¤ÁÁÚ. 4, fiÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Î·È ÙÚÈÒÓ πÛ·ÓÒÓ «cautivos», ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ ÙÔ˘
«Cigala, general del Gran Turco», ‰ËÏ. ÙÔ˘ Mahmud Cigala, ÙfiÙ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘: V. J. Parry,
“Cighâla-Zâde,” Encyclopaedia of Islam, ÙfiÌ. 2, 1965, 33-34. °È· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ú‚Ï. G. Benzoni, «Cicala, Scipione», Dizionario
biografico degli Italiani, ÙfiÌ. 10, ƒÒÌË 1981, 320-340.
32. ∂›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Â›Û˘ ∞ıËÓ·›Ô ¡ÂfiÊ˘ÙÔ °′, ÚÒÙ· (1597-1602) ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (16021603, 1607-1612) ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÁÓˆÛÙfiÓ Î·È ÁÈ· Ù· ÊÈÏÔ·Èο ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·Ù·. μÏ. ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ π. ∫. ÷ÛÈÒÙ˘,
ª·Î¿ÚÈÔ˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ Î·È ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÔÈ ªÂÏÈÛÛËÓÔ› (ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÔ›), £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1966, 98 Î.Â., Î·È G. Hering, √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô Î·È Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋, 1620-163 (ÌÂÙ¿ÊÚ. ¢. ∫Ô‡ÚÙÔ‚ÈÎ), ∞ı‹Ó· 1992, 46 Î·È ÛËÌ. 9.
33. ΔÔ‡ Domenico Ginnasi (1551-1631)Ø Ú‚Ï. ÈÔ ¿Óˆ, ÛËÌ. 26.
34. AGS-∂ 1977, ¯.·., μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, 26 ºÂ‚Ú, 1605. ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚ÔÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È 200 ‰Ô˘Î¿Ù·
«de ayuda de costa por una vez en cosas extraordinarias en Nápoles y Sicilia»). ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·Ú¯È΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ‹Ù·Ó ÁÈ· 150
‰Ô˘Î¿Ù·, fiˆ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓË «Consulta», ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘: «Consulta. 1605, 150 du(cad)os
un vez. Del Cons(ej)o de ∂stado por Jorge de Atenas. | Dénsele 150 d(ucad)os por una vez en lo que pareçe».
OÈ ŒÏÏËÓ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ TÔϤ‰Ô
∞Ó·ÁοÛÙËÎÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÚÈԉ‡ÂÈ ÛÂ
‰È¿ÊÔÚ˜ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ
Ó· Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ηÎÔÙ˘¯›Â˜
ÙÔ˘ Ì ÂΛӘ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘.
™ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘ Ô
San Román ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¤Ó·Ó «Yanoda Bayboda, príncipe de Moldavia», Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ
ÚÔÛ·ıÔ‡Û ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔχÙÚˆÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ (el rescate
de su mujer e hijos)35. øÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË
‰ÂÓ ˙Ô‡Û ηӤӷ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜/‚Ô‚fi‰·˜ Ù˘ ªÔω·‚›·˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· «°È¿ÓÓÔ˜/πˆ¿ÓÓ˘». 줂·È·, ÙÔ
«πˆ(¿ÓÓ˘)» ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚·ÊÙÈÛÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ· ¤Ì·ÈÓ ˆ˜
ȉÈfiÌÔÚÊÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ
ËÁÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˘Ì·ÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ)36.
¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÂÓÙfiÈÛ· Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ «príncipe de
Moldavia» ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 16Ô˘ ˆ˜
Ù· ̤۷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. ΔÔ ÌfiÓÔ,
ÏÔÈfiÓ, ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›ӷÈ, ÓÔÌ›˙ˆ, ¤Ó·˜ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓ›Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, Ì ÙȘ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËη Û ·ÏÈfiÙÂÚË ÌÂϤÙË ÌÔ˘37. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ
·˘ÙÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ «πˆ¿ÓÓË» °ÂÒÚÁÈÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ (Joan
Jorge Heraclio), Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi «povero cavaglier e
soldato sol’ con la spada e capa», ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, ·fi ÙÔ 1566 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ˆ˜ «ËÁÂÌfiÓ·˜ Ù˘
ªÔω·‚›·˜», Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ŒÏÏËÓ· «‰ÂÛfiÙË» (despot-Voda) Ù˘ ªÔω·‚›·˜ ÛÙ· 15611563 π·ÎÒ‚Ô˘ ∏Ú·ÎÏ›‰Ë μ·ÛÈÏÈÎÔ‡ (1526-1563),
·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¢′ Lăpuşneanu (1552-1561, 1564-1568). ªÂ ÙËÓ ÂÈÙˉÂÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ï·ÛÙ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ˘„ËϤ˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ
∞Á›· Œ‰Ú·, Ì °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ËÁÂÌfiÓ˜ —›Ûˆ˜ Î·È ÌÂ
69
ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ª·ÍÈÌÈÏÈ·Ófi B′ (15641576)— Î·È Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. √ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜, ̤ÏÔ˜
ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰Ô͢ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜
Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, ÂÈÛΤÊıËΠˆ˜ ‰‹ıÂÓ ÂÎıÚÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ Ù˘ ªÔω·‚›·˜ ÙËÓ πÛ·Ó›· ‰˘Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÊÔÚ¤˜: ΔÔ 1573, fiÙ·Ó, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜
„‡ÙÈÎÔ˘˜ ËÁÂÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘˜, ¤Ù˘¯Â Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ º›ÏÈÔ μ′ (1556-1598) ÌËÓÈ·›Ô
ÌÈÛıfi 25 ¯Ú˘ÛÒÓ ÛÎÔ‡‰ˆÓ, Î·È ÛÙ· 1605-1606, fiÙ·Ó
Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË È· ËÏÈΛ· (·˘ÙÔÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜
Î·È ¿ÏÈ ˆ˜ «príncipe deposto del Poloponeso, Macedonia, Albania, Moldavia y Valaquía») ‹Ú ·fi
ÙÔÓ º›ÏÈÔ °′ (1598-1621) ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ¯ÔÚËÁ›·˜ ηٿ ¤ÓÙ ¯Ú˘Û¿ ÛÎÔ‡‰·38.
™Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó
Â›Û˘ ¤Ó·˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÏËÚÈÎÔ› Î·È ‰‡Ô
ÈÂÚÔÌfiÓ·¯ÔÈ. √ ÚÒÙÔ˜ —ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô San Román
η٤ÁÚ·„ ˆ˜ «doctor Diogenis Parramonlio»—
˘¤ÁÚ·„ ÛÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 1614 ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÛÙÔ
ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÈÔ
¿Óˆ, Ô ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·Ó¤ıÂÙ ÛÙÔÓ ÁÈfi ÙÔ˘ Jorge Manuel Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ‰È·ı‹Î˘ ÙÔ˘39. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÁfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ §ÂÔÓÙ¿ÚÈ Ù˘ ∞Ú牛·˜ Î·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÔÁ¤ÓË ¶·Ú·ÌÔÓ¿ÚË. O
¶·Ú·ÌÔÓ¿Ú˘ (ÁÂÓÓ. 1580) ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›Ô ÚfiÛˆÔ. ◊Ù·Ó ·Ó„Èfi˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË, ÂÓfi˜
·fi ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÂÍÂÁ¤ÚÛˆÓ
Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ªÔÓÂÌ‚·Û›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘
ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÔ‡-ªÂÏÈÛÛËÓÔ‡ (†1585) ÚÈÓ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó·˘Ì·¯›· Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ (7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1571)40. √ ¢ÈÔÁ¤Ó˘ ¶·Ú·ÌÔÓ¿Ú˘, ·ÊÔ‡
ÚÒÙ· ÊÔ›ÙËÛ (1596-1610) Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ÂÏÏË-
35. San Román, fi.., 7, fiÔ˘ ÙÔ «Yanoda Bayboda» ı· Ú¤ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ η΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË ‹ Î·È ·Ú·ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ «Yano
despot Voda».
36. ¶Ú‚Ï. G. Nandriş, «L’origine de πˆ dans le titre des souverains bulgares et roumains», Revue des Études Slaves 40 (1964) 159-166.
37. I. Hassiotis, «George Heraclius Basilicos, a Greek Pretender to a Balkan Principality», Balcanica 13-14 (1982-1983) 85-97.
38. Hassiotis, fi.., 93-95.
39. San Román, fi.. (ÛËÌ. 1) El Greco en Toledo, 76 ÛËÌ. 1 («dr. Diogenes de Parramonlio»), 188, ·ÚÈı. 49 («doctor Diogenis Parramonlio»).
40. √È ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË (ÁÂÓÓ. 1543), Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ Î·Ù¤Ê˘Á Ì ÙÔ˘˜ ªÂÏÈÛÛËÓÔ‡˜ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË, ηٷÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Û ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÁÁÚ·Ê·, ·fi Ù· ÔÔ›· ÌÂÚÈο ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÌÔÓ¿ÚËØ ‚Ï. .¯. AGS-E
1665, ¯.·. (= ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¤ÁÁÚ. 6), ∂ 1670, ¯.·. (21 ª·ÚÙ. 1612Ø ÂΉ. ·fi ÙÔÓ J.-ª. Floristán, «Catedráticos de griego en Salamanca
y Alcalá: Diógenes Paramonaris (1617-18) y Constantino Sofía (1629-31). Notas prosopográficas», ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ: A. Bernabé – I. Rodríguez Alfageme (ÂÈÌ.), º›ÏÔ˘ ÛÎÈ¿. Studia philologiae in honorem Rosae Aguilar ab amicis et sodalibus dicata, ª·‰Ú›ÙË 2007,
250-251). °È· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ªÂÏÈÛÛËÓÒÓ ÛÙȘ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÙÔ˘ 1570-1572, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘
70
Iˆ¿ÓÓ˘ K. X·ÛÈÒÙ˘
ÓÈÎfi ÎÔÏϤÁÈÔ Ù˘ ƒÒÌ˘, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ
ÙÔ˘ «dottore» Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ıÂÔÏÔÁ›·˜41, ¤Ú·Û ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›·42. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘
1611 ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ·˘Ï‹ Ó· ˙ËÙ¿ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ (fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜
ÙÔ˘ Ì ·Ó¿ÏÔÁ· ·ÈÙ‹Ì·Ù·) ÙËÓ ·ÚÂÏ΢ÛÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜43. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¿ÏϘ ‰˘Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔÛ¿ıÂȘ, Ô˘ η٤ÏËÍ·Ó ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1613 Û ÌÈ·Ó ÂÊ¿·Í
ÂȯÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‚·ÛÈÏÈο Ù·Ì›· (Cámara)
Ì 100 Ú¿ÏÈ·, ÁÈ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘
(·yuda de costa) ÛÙË ¡Â¿ÔÏË44. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ, ·ÊÔ‡ Ù¤ÛÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜
·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·
ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1617 ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠηıËÁËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ™·Ï·Ì¿Óη˜, fiÔ˘
fï˜ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘
1618, ÔfiÙ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠÛÙË ª·‰Ú›ÙË45. ∂Λ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞Ú·ÁÔÓ¤˙Ô ·È‰·ÁˆÁfi Juan Pablo Bonet (1573;-1633), ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ÓÔËÌ·ÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ΈʿϷÏÔ˘˜, ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘
ÙÂÏÈο ÂΉfiıËΠÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
162046. ΔÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÂΛӢ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi Â›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÌÔÓ¿ÚË, Ô˘
ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Bonet 47.
∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÙÚ›·
·ÎfiÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· ΛÌÂÓ·: ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ· ÈÛ·ÓÈο
ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Francisco López de Zárate (ÂÚ. 15801658), ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ Â›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘
¶·Ú·ÌÔÓ¿ÚË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È Ï·ÙÈÓÈο ÙÔ˘ ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘ ηıËÁËÙ‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ (16291631) ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Alcalá de Henares ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™ÔÊ›·˜, Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙ· ÈÛ·ÓÈο ÙÔ˘
ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ‹‰Ë ˆ˜ ÙÔ˘ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ı·ÙÚÈÎÔ‡
Û˘ÁÁڷʤ· Ù‹˜ πÛ·Ó›·˜ Félix Lope de Vega y Carpio (1562-1535)48.
√È ÚÒÙÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› Ù˘ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜ ÙÔ˘ °ÎÚ¤ÎÔ, Ô˘ η٤ÁÚ·„Â Ô San Román, ‹Ù·Ó Ô «Dionisio
Paleólogo, obispo de Aeto (isla de Ítaca)» Î·È Ô «Angelo Castro, obispo de Lepanto»49. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ· ÁÈ· ‰˘Ô ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó·: ÙÔÓ Â›ÛÎÔÔ ∞ÂÙÔ‡ Î·È ∞ÁÁÂÏÔοÛÙÚÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ. ∏ ÂÈÛÎÔ‹, Â›Û˘, ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË
Ì ÙËÓ πı¿ÎËØ Â›¯Â ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ·Ú¯Èο ÛÙÔÓ ∞ÂÙfi
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ∞ÁÁÂÏfiηÛÙÚÔ (ÛÙÔ •ÂÚfiÌÂÚÔ) Ù˘ ∞ηÚÓ·Ó›·˜ Î·È ˘·ÁfiÙ·Ó ÛÙË ÌËÙÚfiÔÏË
¡·˘·ÎÙ›·˜50. √ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó
¿ÓıÚˆÔ˜ ÏfiÁÈÔ˜, ‰È·ÎÚ›ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘Ú·ÁÌÔ-
πÂÚÔ‡ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Ú›ÁÎÈ· Don Juan de Austria (1547-1578), ‚Ï. ÷ÛÈÒÙ˘, fi.. (ÛËÌ. 32) 27-47Ø Ú‚Ï. ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘, fi.. (ÛËÌ. 3)
103-105, 227, 229.
É. Legrand, Bibliographie hellénique, ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par les Grecs au dix-septieme siècle, ÙfiÌ.
5, ¶·Ú›ÛÈ 1903, 233-234Ø Ú‚Ï. ΔÛÈÚ·ÓÏ‹˜, fi.. (ÛËÌ. 22) 350-351.
º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¶·Ú·ÌÔÓ¿Ú˘ ¤ÊÂÚ ̷˙› ÙÔ˘ ·fi ÙË ƒÒÌË Û˘ÛÙ·ÙÈο ˘„ËÏÒÓ πÛ·ÓÒÓ Î·È ÔÓÙÈÊÈÎÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ, fiˆ˜
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÓÔ› ÛÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ «como los cardenales Zapata y Esforça y el embaxador que reside por Vuestra Magestad en
Roma escriven a algunos de Sus reales ministros» (¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¤ÁÁÚ. 6). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ú‰ÈÓ¿ÏÈÔ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· (1620-1622)
·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ N¿ÔÏ˘ Antonio Zapata y Cisneros (1550-1635), ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÛÙË ƒÒÌË ÛÙ· 1604-1617, ÙÔÓ Î·Ú‰ÈÓ¿ÏÈÔ ·fi
ÙÔ 1584 Francesco Sforza (1562-1624) Î·È ÙÔÓ πÛ·Ófi ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÛÙËÓ ∞Á›· Œ‰Ú· ÛÙ· 1609-1615 Francisco Ruiz de Castro (15791637), ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿, Â›Û˘, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜.
AGS-E 1665, ¯.·. (=¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¤ÁÁÚ. 6), fiÔ˘ Ô ÓÂÔ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Antonio de Aróstegui
(†1623) ÂÈÛËÁÂ›Ù·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÂÊԉȷÛÌfi ÙÔ˘ Ì ‚·ÛÈÏÈ΋ Û˘ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ «en buena forma». ¶Ú‚Ï. AGS-∂ 1670,
¯.·. (21 ª·ÚÙ. 1612), E 1727, ¯.·. (24 ™ÂÙ. 1613), Î·È Floristán, fi.. (ÛËÌ. 40) 242-243.
AGS-E 1634, ¯.·. (∂ÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú. 1613).
E. de Andrés, Helenistas españoles del siglo XVII, M·‰Ú›ÙË 1988, 58-60. ¶Ú‚Ï. Gr. de Andrés, El helenismo en España en el siglo
XVII, M·‰Ú›ÙË 1976, 20-21.
°È· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘ Bonet ‚Ï. M. López Torrijo, La educación de las personas con sordera. La escuela oralista española, μ·Ï¤ÓıÈ·
2005, 37-77.
¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜ ÙÔÜ ¶·Ú·ÌÔÓ¿ÚÔ˘, âÓ ÙFÉ ™·Ï·Ì·ÓÙÈÎFÉ ·Î·‰ËÌ›÷· Ù¿ ëÏÏËÓÈο ‰È‰¿ÛÎÔÓÙÔ˜, Âå˜ Ù‹Ó ¶·‡ÏÔ˘ ÙÔÜ μÔÓ¤ÙÔ˘ ‚›‚ÏÔÓ â›ÁÚ·ÌÌ·: Iuan Pablo Bonet, Reduction de las letras y arte para enseñar a ablar a los mudos, ª·‰Ú›ÙË 1620, ¯.·. (Ê. VIIv), fiÔ˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶·Ú·ÌÔÓ¿ÚË ˆ˜ «Ì‡ÛÙ˘ âÌfi˜ à̇̈Ó, ÄÛÈ ‰È‰·Ûηϛ˘ ‰·ÏfiÓ àÓ·Û¯fiÌÂÓÔ˜».
Bonet, fi.., ÊÊ. VIIv-VIIIv. √ Legrand, fi.. (ÛËÌ. 18) 38-39, ·Ó·‰ËÌÔÛȇÂÈ ÌfiÓÔ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÌÔÓ¿ÚË Î·È
ÙÔ˘ ™ÔÊ›·˜. °È· ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ™ÔÊ›·˜ Î·È ÙȘ ÔÈΛϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚Ï. ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙȘ ËÁ¤˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô
Floristán, fi.. (ÛËÌ. 40) 243-248.
San Román, fi.. (ÛËÌ. 1) De la vida, 7, 8 ÛËÌ. 1.
∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ÂÓÙfiÈÛ· ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ Â›Ó·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û ÛÈÁ›ÏÏÈÔ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë
OÈ ŒÏÏËÓ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ TÔϤ‰Ô
Û‡ÓË ÙÔ˘: ΔÔ 1590, ·Ì¤Ûˆ˜ ۯ‰fiÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÈÛÎÔÈ΋˜ ÙÔ˘ ıËÙ›·˜, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ
ʤÚÂÈ Û Â·Ê‹ ÙÔÓ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÎfiÌË de Miranda51 Ì ÙÔÓ ÎÚ˘ÙÔ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi ∞Ï‚·Ófi
‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ «Peri» (Pı̄rı̄) bey (†1600),
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ¤Ó·Ó ÁÓˆÛÙfi
Ú¿ÎÙÔÚ· ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ, ÙÔÓ ∫ÂÚ΢ڷ›Ô ¶¤ÙÚÔ
§¿ÓÙ˙· (capitán Pietro Lanzi)52. √ ∞Ï‚·Ófi˜ ÙÔ¿Ú¯Ë˜ ‹Ù·Ó Úfiı˘ÌÔ˜, ηٿ ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ¿ÓÙÔÙÂ, Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ Ù˘
§Â˘Î¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÌÈ·Ó ·ÓÙÈÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. §›Á·
¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1602, Ô ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜
ÚÔı˘ÌÔÔÈ‹ıËΠӷ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ·fi
ÂΛ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ÛÎÔfi Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹
Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ÛÂÊ·Ú‰›Ù˜ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘
ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜53. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó
ÛÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ۠ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜
Ù˘ ‚·ÏηÓÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘
13¯ÚÔÓÔ˘ ·˘ÛÙÚÔÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ (1593-1606)
Î·È ÙȘ ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ¿· ∫Ï‹ÌË ∏′ (1592-1605)54. °È’ ·˘Ùfi, ¿ÏψÛÙÂ, Î·È Ô ŒÏ-
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
71
ÏËÓ·˜ ÈÂڿگ˘, fiÙ·Ó ÌÂٷ٤ıËÎÂ Ô ∞Ï‚·Ófi˜ Ì¤Ë˜
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ 1595 Ó·
·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ¤‰Ú· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ
ÛÙË ƒÒÌË, fiÔ˘ fï˜ ¤Ì·ı fiÙÈ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌfi˜ ÙÔ˘,
Ô §¿ÓÙ˙·˜, ‹Ù·Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È Ô ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿˜
Miranda ›¯Â ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›. √ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ ¤ÌÂÈÓ ÛÙË ƒÒÌË ¤ÍÈ ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ· ·fi Ù· Ù·Ì›· Ù˘ ∞Á›·˜ Œ‰Ú·˜
(·ÊÔ‡, ‚¤‚·È·, ¤‰ˆÛ ÚÒÙ· ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË confessio fidei)55. ΔÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1597, ˆÛÙfiÛÔ, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ¿· Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ‹
ÙÔ˘, ÂÂȉ‹ ÛÎfi¢ ӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ù· ÂÈÛÎÔÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ· (che possa essercitare gl’ordini suoi episcopali)56. ÕÏÏ·ÍÂ, fï˜, ÁÓÒÌË Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ
ÙÔ˘ 1601 ‹ÚıÂ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ Â·Ú¯›·
ÁÈ· ‰˘Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÏfiÁÔ˘˜: ÂÂȉ‹ Ë Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ı· ›¯Â ‹‰Ë ÚÔηϤÛÂÈ ÙȘ ˘Ô„›Â˜
ÙˆÓ ÔıˆÌ·ÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÂÂȉ‹ ¤ÚÂ ÚÒÙ·
Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ Ù· ÌÂÁ¿ÏË ¯Ú¤Ë, Ù· ÔÔ›·, ηٿ ÙÔ˘˜
ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘, ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ÚÔοÙÔ¯fi˜
ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÎÔÈ΋ ÙÔ˘ ¤‰Ú·57. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Úfi-
πÂÚÂÌ›· ÙÔ˘ μ′ ÙÔ˘ 1592/93, ÁÈ· ÙË ªÔÓ‹ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÂÈÛÎÔ‹˜ ¢·Ì·ÏÒÓ Î·È ¶Â‰È¿‰Ô˜: ¢ÈÔÓ. ∑·Î˘ıËÓfi˜, «∞ӤΉÔÙ· ·ÙÚÈ·Ú¯Èο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ (1593-1798), ÂΉȉfiÌÂÓ· ÂÎ ·ÚÈÛÈ·ÎÒÓ Îˆ‰›ÎˆÓ», ∂ÏÏËÓÈο 2 (1928) 132.
O Juan de Zúñiga y Avellaneda, ÎfiÌ˘ de Miranda del Castañar, ¯ÚËÌ¿ÙÈÛ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÛÙ· 1586-1595.
AGS-E 1691, ¯.·. (9 ™ÂÙ. 1601: Relazione ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, Û˘ÓÙ·Á̤ÓË Û ηϿ ÈÙ·ÏÈο, ÚÔ˜ ÙÔÓ º›ÏÈÔ °′), Î·È E 1595 (¯.·., ¯.¯.,
ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘), fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô ∞Ï‚·Ófi˜ Ì¤Ë˜ ÂÍÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó
Ì˘ÛÙÈο ·Ú¯Èο ÛÙÔÓ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ ¡·˘·ÎÙ›·˜), Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ 1590, ÛÙÔÓ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ. °È· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ §¿ÓÙ˙· ÛÒıËÎ·Ó Ï‹ıÔ˜ ·Ú¯ÂȷΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ÙfiÛÔ Û ÈÛ·ÓÈο fiÛÔ Î·È Û ‚ÂÓÂÙÈο ·Ú¯Â›·: ª. £. §¿ÛηÚȘ, «¶¤ÙÚÔ˜ §¿ÓÙ˙·˜, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶¿ÚÁ·˜ (1573) Î·È fiÚÁ·ÓÔÓ ÙˆÓ IÛ·ÓÒÓ ÂÓ H›ڈ (1596-1608)», ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ: AÊȤڈ̷ ÂȘ
ÙËÓ ◊ÂÈÚÔÓ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ XÚ. ™Ô‡ÏË, Aı‹Ó· 1956, 103-118, 237-253Ø Ú‚Ï. ¶. ∫. πˆ¿ÓÓÔ˘, «∞fi ÙË °·ÏËÓfiÙ·ÙË ÛÙÔÓ ∫·ıÔÏÈÎfiÙ·ÙÔ: √È ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó˜ ÙÔ˘ ηÂÙ¿Ó ¶¤ÙÚÔ˘ §¿ÓÙ˙·», £ËÛ·˘Ú›ÛÌ·Ù· 30 (2000) 277-299.
AGS-∂ 1596, ·ÚÈı. 16 (¯.Ë., 1602: ™¯¤‰ÈÔ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ºÈÏ›Ô˘ °ã ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Francisco de Castro).
P. Bartl, «Marciare verso Constantinopoli. Zur Türkenpolitik Klemens’ VIII», Saeculum 20 (1969) 44-56Ø Ú‚Ï. ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘, Der Westbalkan zwischen spanischer Monarchie und osmanischem Reich. Zur Türkenkriegs-problematik an der Wende vom. 16. zum 17. Jahrhundert (Wiesbaden 1974) 43 Î.Â., Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·‹¯ËÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙË ¢‡ÛË, G. Poumarède, Pour en finir con la Croisade: Mythes et realités de la lutte contre les Turcs aux XVIe et XVII siècle, ¶·Ú›ÛÈ 2004, 247-253, 280-288.
√È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ º›ÏÈÔ °′: AGS-E 1691, ¯.·. (9 ™ÂÙ. 1601Ø Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋
ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜: E 1595, ¯.·., ¯.¯. [π·Ó. 1601/1602], Û¯¤‰ÈÔ), ·ÏÏ¿ Î·È Û ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ Ô
¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ˘¤‚·Ï ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘: J. Gil, «Griegos en España», Habis 21 (1990) 166167, fiÔ˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ «cabildo» Ù˘ 22˘ NÔÂÌ‚Ú. 1602, ÁÈ· ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ «obispo de Acto [= Aeto] y
Angelo Castro». ¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·fi ÙË £‹‚·, ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ (44 ÂÙÒÓ ÛÙ· 1596) ηÈ,
΢ڛˆ˜, ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÔÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›·Ø ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô J. M. Floristán, «(Arz)obispos griegos en
Roma y España (1596-1602)», Erytheia 26 (2005) 189-194. °È· ÙË Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘ §¿ÓÙ˙·, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1591 Î·È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘
1594 (·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÁfiÙÂÚ·), ‚Ï. πˆ¿ÓÓÔ˘, fi.. (ÛËÌ. 52) 292 ÛËÌ. 87. ΔÔÓ Miranda ‰È·‰¤¯ÙËÎÂ
ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1595 (Î·È ˆ˜ ÙÔ 1599) Ô ˆ˜ ÙfiÙ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ (1592-1595) Enrique de Guzmán, (‰Â‡ÙÂÚÔ˜) ÎfiÌ˘ de
Olivares.
¶Ú‚Ï. J. Krajcar, S. J., Cardinal Giulio Antonio Santoro and the Christian East. Santoro’s Audiences and Consistorial Acts, PÒÌË
1966, 147, fiÔ˘ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ™ÂÙ. 1597 ÁÈ· ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ «Vescovo di Aitò, greco». ∏ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÂÂȉ‹ Ë ∞Á›· Œ‰Ú·
‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ù· ÔÈÌ·ÓÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓfiÚÚ˘ıÌÔ˘˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜Ø Ú‚Ï. Floristán, fi.., 192-194.
AGS-E 1595, ·ÚÈı. 444, ¯.Ë. (1602 = ∂ 1602, ¯.·., ¯.Ù.¯.), Û¯¤‰ÈÔ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Francisco Ruiz de Castro, ÚÔÛˆÚÈÓfi ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙË N¿ÔÏË ÛÙ· 1601-1603.
72
Iˆ¿ÓÓ˘ K. X·ÛÈÒÙ˘
‚·ÏÂ Î·È ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ‹ıÂÏ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ
¯Ú‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ ÂÈÛÎÔÈÎfi Ó·fi ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ (Sant Juan
Bautista)58. √ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ¤Ú·Û ÚÒÙ· ·fi ÙÔ μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı› οÔÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË. ∞Ú¯Èο, ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ
ÙÔ˘ 1601, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ
ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ 400 ‰Ô˘Î¿ÙˆÓ ˆ˜ ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡
ÙÔ˘ (ayuda de costa), ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÂÈÛ¤Ú·ÙÙÂ
Ù· ÌÈÛ¿ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË59. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó¤· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÒÛÔ˘
Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÛÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1602 ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË
ÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ 50 ÛÎÔ‡‰ˆÓ (entretenimiento) ÁÈ·
‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘60. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, Ô ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÈÂڿگ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ
‚·ÛÈÏÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ61, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÚÈԉ‡ÂÈ ÙËÓ πÛ·Ó›·. ŒÙÛÈ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘
›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ› ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Δ˙Ô‡ÎË
Î·È £ˆÌ¿ ΔÚÔÙÛ¤ÏÏÔ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¤Ú·ÓÔ (ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙÔÓ
‰ÈÎfi ÙÔ˘˜)62, Î·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÛÙË ™Â‚›ÏÏË,
fiÔ˘ ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ‰È¤ıÂÛÂ
‰˘Ô ÚfiÛˆ·, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ·ÔÛÙÔÏ‹, ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Ì ÂÚÈԉ›˜ ÛÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›·63. ΔÂÏÈο, Ô ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ‰ÂÓ Â¤ÛÙÚ„ ÔÙ¤
ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÙÔ˘Ø ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô, ˆ˜
ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ (Arzobispo Primado)64. ∞ÏÏ¿ ÂΛ ›¯Â ÙÚ·ÁÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ¯¤ÚÈ: ΔÔ
1605 Ô ·Ó„Èfi˜ Î·È Û˘ÓÔ‰fi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ÂÔÊı·ÏÌÈÒÓÙ·˜ Ù· ÙÈÌ·ÏÊ‹ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· (joyas y dinero) Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ô ı›Ԙ
ÙÔ˘ ηٿ ÙȘ ÂÚÈԉ›˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¢‡ÛË, ÙÔÓ ‰ÔÏÔÊfiÓËÛÂ65.
√È ¿ÏÏÔÈ ‰˘Ô ηٷÁÚ·Ì̤ÓÔÈ (¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ) ·fi ÙÔÓ San Román ŒÏÏËÓ˜ ÈÂڿگ˜ ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘ Â›Ó·È Ô «Jerónimo Cocunari», Â›ÛÎÔÔ˜ ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˘ ÂÈÛÎÔ‹˜ (sin precisar la
diócesis) Î·È Ô «Estéphano Jamarto, clérigo, cura de
la ciudad de Sarnata en la Morea»66. √ ÚÒÙÔ˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔÙ Â›ÛÎÔÔ ∞Ì·ıÔ‡ÓÙÔ˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ °ÂÚÌ·Ófi ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ó¿ÚË. √
∫‡ÚÈÔ˜ ÈÂڿگ˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ¤Ú·Û ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, fiÔ˘ ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1580. ∂Λ Ë
∞Á›· Œ‰Ú· ÙÔ˘ ·Ó¤ıÂÛ ÙË ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÏÏÂÁ›Ô˘ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ Aı·Ó·Û›Ô˘ Ù˘ PÒÌ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ «ÂÏÏËÓfiÚÚ˘ı̈ӻ
ÎÏËÚÈÎÒÓ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ IÙ·Ï›·˜67. ΔÔ 1600 ‹Ù·Ó ‹‰Ë
ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¶·Ï¤ÚÌÔ, ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ¯Ú¤Ë
ÂÊËÌÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂΛ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘
AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ fï˜ ¿ÓÙÔÙ ÙÔÓ
Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ AÌ·ıÔ‡ÓÙÔ˜68. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ
58. Gil, fi.. (ÛËÌ. 55) 167.
59. AGS-E 1595, ¯.·., ¯.¯. (ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ì ‚¿ÛË ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ (∂ 1691, ¯.·., 9 ™ÂÙ. 1601).
60. AGS-∂ 1596, ·ÚÈı. 156/159 (μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, π·Ó. 1602, Û¯¤‰ÈÔ: ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜), ∂ 1602, ¯.·., Û¯¤‰Èo [= E 1595,
·ÚÈı. 444, 445]: μ·ÛÈÏÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ∂ 1596, ·ÚÈı. 156/159.
61. AGS-∂ 1602, ¯.·., ¯.Ù.¯. (M¿ÚÙÈÔ˜ 1602).
62. San Román, fi.., 8, ÛËÌ. 1.
63. ¶Ú‚Ï. Gil, fi.. (ÛËÌ. 2) 194.
64. ΔËÓ ¤‰Ú· ηÙ›¯Â ·fi ÙÔ 1599 Î·È ˆ˜ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Ô don Bernardo de Sandoval y Rojas (1546-1618), ÁÓÒÚÈÌÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔÙÔÎÔÔ‡ÏÔ˘Ø Ú‚Ï. P. Martínez-Burgos Garcia, «ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÎÚ¤ÎÔ Î·È ÙÔ˘ §Ô˘›˜ ΔÚÈÛÙ¿Ó ÛÙÔ ¿‚·ÙÔ ÙˆÓ ÌÔÓÒÓ: ™¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘ / La obra de El Greco y Luis Tristán en clausura: Relaciones con el foco de Toledo», fi.. (ÛËÌ. 3) √ °ÎÚ¤ÎÔ Î·È ÙÔ
ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘, 104, 106, 108.
65. ªÂÚÈΤ˜ ÁÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÛÙË Venta de San Blas, ÙfiÙ ÙÚÂȘ χÁ˜ ·fi ÙÔ ΔÔϤ‰Ô, ÙË Û‡ÏÏË„Ë
ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË Getafe Î·È ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘, ‰›ÓÂÈ Ô Miguel Fernando Gómez Vozmediano, «Mundo urbano y delicuencia
rural. La Corte de Carlos II y la Manca de la Santa Hermandad Viejea», Madrid. Revista de Arte, Geografía e Historia 3 (2000) 174, 197
ÛËÌ. 42. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ‰È·‰¤¯ÙËΠÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ Ô ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· 1587 ˆ˜ ·Ú¯È‰È¿ÎÔÓÔ˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· (1599;) ˆ˜ Â›ÛÎÔÔ˜ ∞ÂÙÔ‡ Î·È ∞ÁÁÂÏÔοÛÙÚÔ˘ πˆ¿Û·Ê: Δ. º. ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, «∞ÂÙÔ‡ ÂÈÛÎÔ‹», ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·ÓÈ΋ Î·È ∂˘Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∂Á΢ÎÏÔ·È‰Â›·, ÙfiÌ. 1, ∞ı‹Ó· 1965, 251. √ «∞ÂÙÔ‡ ª¿ÚÎÔ˜» ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ÂÓı‡ÌËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¡·˘¿ÎÙÔ˘ Î·È ÕÚÙ˘ °·‚ÚÈ‹Ï (1601-1632): ∂. π. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ «∞ÁÁÂÏfiηÛÙÚÔ, ¤‰Ú· ÂÈÛÎÔ‹˜», ·˘Ù., 26.
66. San Román, fi.. (ÛËÌ. 1) 7.
67. V. Peri, «Inizi e finalità ecumeniche del Collegio Greco in Roma», Aevum 44 (1970) 17-18, 57-61. ¶Ú‚Ï. M. Foscolos, «I vescovi
ordinanti per il rito greco a Roma. Nota bibliografica ed archivistica», Il Collegio Greco di Roma. Ricerche sugli alunni, la direzione,
l’attività (ÂÈÌ. Ant. Fyrigos), PÒÌË 1983, 291-292.
68. M. Sciambra, «Clero di rito greco che ha servito la comunità greco-albanese di Palermo», Bolletino della Badia Greca di Grottaferrata 17 (1963) 10, 99, 106-111Ø Ú‚Ï. Peri, fi.., 60-61.
OÈ ŒÏÏËÓ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ TÔϤ‰Ô
Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ 1602 ‹Úı ÛÙËÓ IÛ·Ó›·, Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
ÛÙÔ μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ οÔÈ· ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Â¤Ù˘¯Â: ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁ‹ıËΠӷ ÙÔ˘ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘ 500 ‰Ô˘Î¿Ù·,
Ù· 200 ÂÈÙfiÔ˘ Î·È Ù· 300 ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· (Â¿Ó ı· Û˘Ó·ÈÓÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜)69.
√ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ó¿Ú˘ Â¤ÛÙÚ„ ÙÂÏÈο ÛÙÔ ¶·Ï¤ÚÌÔ,
fiÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ 1604 ÙÔÓ
‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÛΛ Ù· ÔÈÌ·ÓÙÈο ÙÔ˘
ηı‹ÎÔÓÙ· ˆ˜ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÛÙȘ 2 πÔ˘Ï›Ô˘ 161070.
√ ¿ÏÏÔ˜ ÎÏËÚÈÎfi˜, Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÷̿ÚÙÔ˜, ÂÊË̤ÚÈÔ˜ ÛÙËÓ ·ÎÌ¿˙Ô˘Û· ÙfiÙ «¯ÒÚ·» Ù˘ ∑·ÚÓ¿Ù·˜, ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ª¿ÓË, Û˘Ó‰¤ıËΠ̠¤Ó·
‰Ú·Ì·ÙÈÎfi, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÓˆÛÙfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘
ÂÏÔÔÓÓËÛȷ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂΛӢ:
ÙËÓ ÚfiÛηÈÚË Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ·fi ÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎfi ÛÙfiÏÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ ÙËÓ
¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 159571. ø˜ Ô‰ËÁÔ› Î·È ÏÔËÁÔ› ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓØ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰˘Ô ÚˆÙÂÍ¿‰ÂÏÊÔÈ (primos hermanos) ÙÔ˘ ÷̿ÚÙÔ˘, Ô˘
Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ «guías y pilotos» Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ô
‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ «Dom [!] Pedro de
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
73
Toledo» Î·È «Dom Pedro de Leiba»72. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜
·˘Ùfi ÛÙÔ›¯ÈÛ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ê˘Ï¿ÎÈÛË
ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÌÂ
ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ √ıˆÌ·ÓÒÓ ÚÔ˘¯fiÓÙˆÓ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ 1.500 ‰Ô˘Î¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
ÙÒÚ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ·˘Ï‹˜ Î·È Î¿ÔÈ· ¤ÌÌÈÛıË ı¤ÛË
›Ù ÛÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ San Salvatore Ù˘ ªÂÛÛ‹Ó˘
—ÙfiÔ Î·Ù·Ê˘Á‹˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘
16Ô˘ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·73— ›Ù ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ, fiÔ˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÌÂÚÈο ̤ÏË Ù˘
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘74.
™ÙËÓ ›‰È· ÔÌ¿‰· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ‰˘Ô ŒÏÏËÓ˜ ÈÂÚÔÌfiÓ·¯ÔÈ, Ô ™¿‚‚·˜ Ù˘ ÌÔÓ‹˜ π‚‹ÚˆÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘
ŸÚÔ˘˜ (Nuestra Señora de Yberia del Monte Santo), Î·È Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ (procurador)
ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Â›Û˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜
Ù˘ ∂ÏÂÔ‡Û·˜ (Nuestra Señora de la Caridad) Ù˘
‰˘ÙÈ΋˜ ¡·˘·ÎÙ›·˜75. √ ÚÒÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ȉȿ˙Ô˘Û· (·ÏÏ¿ fi¯È ÌÔÓ·‰È΋) ÂÚ›ÙˆÛË ∞ÁÈÔÚ›ÙË ÌÔÓ·¯Ô‡, Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙË ¢‡ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ıÂÔÏÔÁ›·. ΔÂÏÈο,
·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ¤Ú·Û ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÁÈ· Ó· ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ™·Ï·Ì¿Óη˜76. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1603 Ô ™¿‚‚·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô, fi-
∂ΉfiıËΠÛÙȘ ¶ËÁ¤˜ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, 87-89, ·ÚÈı. 16.
Sciambra, fi.. (ÛËÌ. 68) 107, 109.
μÏ. ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó: C. Fernández Duro, Armada española, ÙfiÌ. 3, ª·‰Ú›ÙË 1897, 171-172Ø Ú‚Ï. ÷ÛÈÒÙ˘, fi.. (ÛËÌ. 8) 319, ÛËÌ. 38.
√ Pedro Álvarez de Toledo y Colonna (1548-1627) Î·È Ô Don Pedro de Leiva (†1622) ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜:
Ô ÚÒÙÔ˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘ ‰Ô˘Î¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ (1614-1618) Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú¯ÈÓ·‡·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘
(1621). °È· ¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÂΛÓË, ‚Ï. ÷ÛÈÒÙ˘, fi.. (ÛËÌ. 8) 307-309, 319 ÛËÌ. 38,
41.
¶Ú‚Ï. ÷ÛÈÒÙ˘, fi.. (ÛËÌ. 8), 59-60, 63-64, 84, 124, 139, 140, 146-147, 170-171. °È· Ùo ÊÚÔ‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‚Ï. C. Fulci,
«Impianto urbanistico della città di Messina nel XVI secolo», ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ: Gr. Fallico Î.¿. (ÂÈÌ.), Messina: Il ritorno della memoria,
¶·Ï¤ÚÌÔ 1994, 69-82.
AGS-E 1692, ¯.·., 30 π·Ó. 1604 (= ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¤ÁÁÚ. 3)Ø Ú‚Ï. ÷ÛÈÒÙ˘, fi.. (ÛËÌ. 8) 306-307. ™ÙËÓ ›‰È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·Ó‹Î ̿ÏÏÔÓ Î·È Ô ¢·ÓÈ‹Ï Ã·Ì¿ÚÙÔ˜, ÂÊË̤ÚÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· (π. ∫. Hassiotis,
«Sull’organizzazione, integrazione e ideologia politica dei Greci a Napoli, XV-XIX sec.», EÈÛÙ. EÂÙ. ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂ.
£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 20 [1981] 423 Î·È ÛËÌ. 34, 35), Î·È Ô ¡È¿Ú¯Ô˜ ÷̿ÚÙÔ˜ «ÂÎ ¯ÒÚ·˜ ∑·ÚÓ¿Ù·», Ô˘ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ª·ÓÈ¿Ù˜ ÚÔ‡¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ ª¿Ó˘ ¡ÂÔʇÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ º›ÏÈÔ °′ Ù˘ 2 ™ÂÙ. 1613 (J. M. Floristán Imízcoz,
Fuentes para la política oriental de los Austrias. La documentación griega del Archivo de Simancas, 1571-1621 [‰È‰·ÎÙ. ‰È·ÙÚ., ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ León 1988] 388). ΔÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·Ú¯ÔÓÙÈ΋ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ Ã·Ì¿ÚÂÙˆÓ Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜
ÙÔ˘ 13Ô˘-15Ô˘ ·ÈÒÓ·Ø D. A. Zakythinos, Le despotat grec de Morée, ÙfiÌ. 1, ¶·Ú›ÛÈ 1932, 126, 342, ÙfiÌ. 2, ∞ı‹Ó· 1953, 100 ÛËÌ. 5,
214, 379Ø Ú‚Ï. D. Jacoby, «Les archontes grecs et la féodalité en Morée franque», Travaux et Mémoires 2 (1967) 466-467.
San Román, fi.., 7.
I. K. Hassiotis, «España y los movimientos antiturcos en Macedonia en los siglos XVI y XVII», ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ: R. M. Aguilar Î.¿. (ÂÈÌ.),
X¿ÚȘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. Homenaje a Luis Gil, M·‰Ú›ÙË 1994, 691, fiÔ˘ Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ú¯ÂȷΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ¶Ú‚Ï. Gil, fi.. (ÛËÌ. 2)
193-194. °È· ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ Ì ÙË ¢‡ÛË Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ƒÒÌ˘ Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÛÙË ÌÔÓ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ú¯Èο πËÛÔ˘›Ù˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏÏÂÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Á. ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ‚Ï. G. Hofmann, Rom und
der Athos (ƒÒÌË 1954). √È J. M. Floristán – A. Valladolid, «Mendicantes atonitas en la corte de Felipe III (1602-1620)», Erytheia
27 (2006) 141, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ΔÛÈÚ·ÓÏ‹, fi.. (ÛËÌ. 22) 265-166, Ô˘ ›¯Â Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·fiÊÔÈÙÔ ÙÔ˘ ∫ÔÏÏÂÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Á.
74
Iˆ¿ÓÓ˘ K. X·ÛÈÒÙ˘
Ô˘ Ì ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË —ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó
ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ «sin cautela alguna» Ô ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ÙfiÙ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Jorge
Manuel— ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Δ˙Ô‡ÎË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¤Ú·ÓÔ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·˘Ùfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔχÙÚˆÛË ¤ÍÈ ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÙÔ˘77. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ™¿‚‚·˜ ‹Á ÛÙÔ ∂ÛÎÔÚÈ¿Ï, fiÔ˘ ¤ÌÂÈÓÂ
ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜ ÂÏÏËÓÈο ÛÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Ù˘ ·Ó·ÎÙÔÚÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÌÔÓ‹˜ Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜
·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ —fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘
Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πÂÚˆÓ‡ÌÔ˘— Ì·ı‹Ì·Ù· ıÂÔÏÔÁ›·˜. ΔÂÏÈο, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1607, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ·
ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·
ÂÚ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÌËÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ 15 ÛÎÔ‡‰ˆÓ, η٤ÏËÍ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, Èı·Ófiٷٷ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ
ÂΛ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍÔ ÛÙÔȯ›Ô78.
√È ËÁ¤˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›Û·Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÈÂÚÔÌfiÓ·¯Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó, fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔÓ‹˜
Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ ∂ÏÂÔ‡Û·˜, Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ
ηٿ ÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ηٿÎÙËÛË Ù˘ ¡·˘·ÎÙ›·˜
ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ
·ÚÁfiÙÂÚ· (Î·È ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜) Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ
ÁÓˆÛÙ¿ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜79. ™‡Ìʈӷ Ì ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ (Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ
ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÙÔÓ
∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1605), Ë ÌÔÓ‹ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Í·Ó·¯Ù›˙ÂÙ·È
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· (algunos años ha), ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·ıÔÏÈÎfi Ù˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎfiÌ· ·ÓÂÁÂÚı›. ΔÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë Â·Ó‰Úˆı› Ì 20 ÌÔÓ·¯Ô‡˜, ¯¿ÚË
ÛÙËÓ Î·›ÚÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ (‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú·,
ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙË ¡·˘·ÎÙ›· ÚÔ˜ ÙËÓ
∞ηÚÓ·Ó›·), ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÎÈfiÏ·˜ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË
‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·ÏÏ¿ ηÈ, ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ÙË Ê˘Á¿‰Â˘ÛË ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ Ô˘ ‰Ú·¤Ù¢·Ó ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜ ÙË
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ¢‡ÛË80. ∂ÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·˜ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙȘ
Ôԛ˜ ›¯Â Ê·›ÓÂÙ·È ÈÛ¯˘Ú¿ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·81,
ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.000 ‰Ô˘Î¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘
·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ (ayuda de costa), ·ÏÏ¿ Î·È ‚·ÛÈÏÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Benavente Ó· ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÂÈ ‰˘Ô ηٿÏÏËÏ· ÚfiÛˆ·,
Ô˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Â› ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ú·ÓÔ (limosna ostiatim) Û ÔÏfiÎÏËÚÔ
ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ, ÒÛÙ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ·
ÔÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÙÔ˘82.
™ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó ÌÂ
ÙÔÓ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô Ô San Román ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ Î·È ¤Ó·Ó ∞Ṳ́ÓÈÔ ÈÂÚ¿Ú¯ËØ ÙÔÓ «Martheros,
arzobispo de Santa Cruz de Acta Mar en la Armenia Mayor»83. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ, ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓÈÎÔ‡ ·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ («Î·ıÔÏÈÎÔÛ¿-
∞ı·Ó·Û›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ Δ·Ô‡ÙË ÙÔ˘ ¶·Ú·Û΢¿ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ì οÔÈÔÓ ∫‡ÚÈÔ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ «Giorgio Sabba», Ù›ÓÔ˘Ó
Ó· Ù·˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ™¿‚‚· ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘ Ì ÙÔÓ Δ·Ô‡ÙË.
ªÂÚÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÛÙÔ˘ San Román, fi.. (ÛËÌ. 1), 27, ·ÚÈı. XI. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ú‚Ï. Floristán – Valladolid, fi.. (ÛËÌ. 76) 142-144,
fiÔ˘ Î·È Ë ·ÙÂÎÌËÚ›ˆÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ™¿‚‚· Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ AHN, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ π‚ËÚ›Ù˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ °·Ï·ÎÙ›ˆÓ·, ∫‡ÚÈÏÏÔ, ¢ˆÚfiıÂÔ Î·È °ÂÓÓ¿‰ÈÔ (Galateo, Cirilo, Doroteo, Enodio).
AGS-∂ 1714, ¯.Ù.¯. (15 √ÎÙ. 1607: ‚·ÛÈÏÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ Juan Fernández Pacheco, ‰Ô‡Î· Ù˘ Escalona,
Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ™¿‚‚· ¤Ó· «entretenimiento» 15 ÛÎÔ‡‰ˆÓ ÙÔ Ì‹Ó·) Î·È ∂ 1714 (¶¿Ú‰Ô, 21 ¡ÔÂÌ‚Ú. 1607: ÂÓÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Juan Alonso Pimentel de Herrera, ÎfiÌË ÙÔ˘ Benavente, Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔÓ ™¿‚‚·, Ô˘
‰È·ÎÚ›ıËΠÛÙÔ ∂ÛÎÔÚÈ¿Ï ÁÈ· ÙËÓ «dotrina» ÙÔ˘, ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· «limosna» ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·).
™‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ˘ ∫. ∫ÒÓÛÙ·, «∞Á›· ∂ÏÂÔ‡Û·», ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·ÓÈ΋ Î·È ∂˘Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·, ÙfiÌ. 1, 43-6,
fiÔ˘ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. °È· ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÌÔÓ‹˜, ‚Ï. ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÛËÌÂÒÓÂÈ Ô μ. ∫·ÙÛ·Úfi˜,
«™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÙÔÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ™ÙÂÚ¿ (12Ô˜-13Ô˜ ·È.). ¶ËÁ¤˜ Î·È ‰Â‰Ô̤ӷ», μ˘˙·ÓÙÈÓ¿ 13 (1985) 1509-1513. √ J. M. Floristán, «Basilios ortodoxos y política mediterránea de España», Erytheia 28 (2007) 154, Ô˘
ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ù·˘Ù›˙ÂÈ Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ «Nuestra Señora de la Caridad» Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÌÔÓ‹ Ù˘ μ·ÚÓ¿ÎÔ‚·˜, Ë ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘.
AGS- E 1690, ¯.·. (1 ∞Ú. 1605 = ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¤ÁÁÚ. 5).
√ ŒÏÏËÓ·˜ ÌÔÓ·¯fi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Â›Û˘ fiÙÈ ·Ó Ë ÌÔÓ‹ Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ·ÓÂÁÂÈÚfiÙ·Ó Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘
°′, ÙfiÙÂ Ô πÛ·Ófi˜ ÌÔӿگ˘ ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÂ Ó¤Ô ÎÙ‹ÙÔÚ¿ Ù˘ («nuebo fundador de aquella casa»Ø ‚Ï. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ¤ÁÁÚ. 5).
AGS-E 1607, ¯.·. (= ∂ 1962, ¯.·., μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, 29 ¡ÔÂÌ‚Ú. 1605), S.P.-N., libro 165, ÊÊ. 183v-184v (μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, 9 ºÂ‚Ú. 1606).
San Román, fi.. (ÛËÌ. 1) 7.
OÈ ŒÏÏËÓ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ TÔϤ‰Ô
ÙÔ˘») ÙÔ˘ ∞¯Ù·Ì¿Ú (Aght’amar), ÛÙË ÔÌÒÓ˘ÌË Ï›ÌÓË (ÛËÌ. μ·Ó) Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜84. √ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ª¿ÚÎÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÌÈ·
ÏÂÈ¿‰· ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÎÏËÚÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 16Ô˘ ˆ˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘
ÂÔ̤ÓÔ˘ ·ÈÒÓ· ›¯·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ‰ÈÂÚÌËÓ›˜ ‹ Î·È ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜, ¿ÏÏÔÙ ·fi ÙÔÓ Û¿¯Ë
Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜ ‘Abbās ∞′ (1586-1628) Î·È ¿ÏÏÔÙ ·fi
ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ Î·È ÙËÓ ∞Á›· Œ‰Ú·,
ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô Ï¢ÚÒÓ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ85.
ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1603 ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ ÛÙÔ
μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰ (ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Èı·Ófiٷٷ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘
ÂÚÛÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ô˘ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋
·˘Ï‹ ÚÈÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·)86, Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ÌÔÓ¿Ú¯Ë
ÚÔ˜ ÙÔÓ Û¿¯Ë, «su señor», Ì ٷ ÔÔ›·, fiˆ˜ ÈÛ¯˘-
75
Ú›ÛÙËΠÛÙ· ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ı· ηٿÊÂÚÓ ӷ
ÙÔÓ ÚÔÛËÏ˘Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Î·È Û˘ÓÂÒ˜
Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi
ÛÙÚ·Ùfi‰Ô87. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜
·fi ÙÔÓ ∞Ṳ́ÓÈÔ ÎÏËÚÈÎfi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ˘ËÚÂۛ˜
ÙÔ˘ ÛÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ÔÈ πÛ·ÓÔ› ‹Ù·Ó
Ôχ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘Ø ÙËÓ ›‰È· ¿ÏψÛÙ ÂÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ·˘Ï‹ Î·È ¿ÏÏÔÈ ∞Ṳ́ÓÈÔÈ Ï·˚ÎÔ› Î·È ÈÂڈ̤ÓÔÈ, Ì ÔÈΛϷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ88. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ¿ÛÎÔË ·Ó·ÌÔÓ‹, Ô ª¿ÚÎÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ ¿ÏÏÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘, ·Ú¯Èο ÛÙË
°·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ ∞Á›· Œ‰Ú·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙ· 1605-1607
ÙÔÓ Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔ˘Ì (ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÌÂ Û˘Óԉ›·)
ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, fiÔ˘ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›· (¤Ú· ·fi ο-
84. ΔÔ «Santa Cruz» ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÌÂÓÈÎfi «Surp Khach» (ÕÁÈÔ˜ ™Ù·˘Úfi˜), ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ Aght’amar: S. Der Nersessian, Aght’amar, Church of the Holy Cross, Harvard 1965,
Î·È J. G. Davies, Medieval Armenian Art and Architecture. The Church of the Holy Cross, Aghtamar, §ÔÓ‰›ÓÔ 1991. ªÂÚÈο ·fi Ù·
ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÓˆÛÙfi ·˘Ùfi ·ÚÌÂÓÈÎfi ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÛÙÔ˘ D.
Kouymjian, «Armenia from the Fall of the Cilician Kingdom (1375) to the Forced Emigration under Shah Abbas (1604)», ÛÙÔÓ
ÙfiÌÔ: R. G. Hovannisian (ÂÈÌ.), The Armenian People from Ancient to Modern Times, ÙfiÌ. 2, ¡¤· ÀfiÚÎË 2004, 25-26, 30, 35, 39.
85. °È· ÙËÓ ÈÛ·ÓÔÂÚÛÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË —Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÙËΠ۠Ï‹ıÔ˜ ÂÁÁڿʈÓ, ·ÏÏ¿ Ì ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È Û ¤ÓÙ˘· Ù˘ ÂÔ¯‹˜—
‚Ï. ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ W. Floor – F. Hakimzadeh, The Hispano-portuguese Empire and its Contacts with Safavid Persia…, 1489
to 1720. A Bibliography of Printed Publications, 1508-2007, Peeters 2007. ™ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂΛÓË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô A. Alpoyadjian, «Sbania yev Haiastan» (H IÛ·Ó›· Î·È Ë AÚÌÂÓ›·), Patma Banasirakan Handes 4 (1959) 93-97 (¯ˆÚ›˜ Â·Ú΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË), Î·È Ì ÏËıÔ˜ ËÁÒÓ Ô L. Gil, «Carta del patriarca armenio David IV a Felipe III», Sefarad 46 (1986) 197-205, ηÈ
El imperio luso-español y la Persia safávida, ÙfiÌ. 1 (1582-1605), ª·‰Ú›ÙË 2006, 47-48, 74-75, 119, 125, fiÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ —ÌÂÚÈΤ˜
ÔÓÔÌ·ÛÙÈΤ˜— Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ∞ÚÌÂÓ›Ô˘˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜. ∏ ÈÚ·ÓÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÈÛ·ÓÔÂÚÛÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙÔ
¯ÚÔÓÈÎfi ÙÔ˘ Eskandar Beg Monshi, History of Sah ‘Abbās the Great (ÌÂÙ¿ÊÚ. R. M. Savory), Boulder Colorado 1978, 1074-1076.
ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· ·˘Í‹ıËΠηٷÎfiÚ˘Ê· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË (1580) ÛÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÌÌ· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÙ‹ÛÂÒÓ Ù˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ.
86. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ Î·È ÙˆÓ ¤ÓÙ ‰ÈÂÚÌËÓ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÛÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜, Ô˘ ›¯Â Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1601: R. Menéndez Pidal (ÂÈÌ.), Historia de España, ÙfiÌ. 24, ª·‰Ú›ÙË 1988,
395. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓÔ˜ Don Juan de Persia (Uruj Beg Bayat), ‰ÂÓ
·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÛ›·, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰Ø Ú‚Ï. L. Gil
Fernández, «Tras las huellas de Don Juan de Persia y otros Persas», Silva: Estudios de humanismo y tradición clásica 2 (2003) 111130, Î·È J. Fr. Cutillas Ferrer, «Las Relaciones de Don Juan de Persia: Una imagen exótica de Persia narrada por un musulmán shií,
convertido al cristianismo a principios del s. XVII», Sharq al-Andalus 16-17 (1999-2002) 211-225, fiÔ˘ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.
87. AGS- ∂ 1598, ·ÚÈı. 193 (μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, ∞‡Á. 1603, Û¯¤‰ÈÔ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜). ∏ ¯ÈÌ·ÈÚÈ΋ ȉ¤· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ÛÈ˝ÙË Û¿¯Ë ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ÏÈ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌËØ ‚Ï. A. Knobler, «Pseudo-Conversions and Patchwork Pedigrees: The Christianization of Muslim
Princes and the Diplomacy of Holy War», Journal of World History 7/2 (1996) 191-195. √ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û¿¯Ë ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ ˆ˜ «su Señor» ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙȘ ·ÚÌÂÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜, ÔÏ˘¿ÓıÚˆ˜ Î·È ·ÎÌ·›Â˜
ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÌÂÙÔÈÎÂÛ›· ÙÔ˘ 1604 Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰˘ÛË Ù˘ ¡¤·˜ Δ˙Ô‡ÏÊ·˜ ÛÙÔ πÛ·¯¿ÓØ V. Gregorian, «Minorities of Isfahan: The Armenian Community of Isfahan, 1587-1722», Iranian Studies 7/3-4 (1974) 652-680 (‚Ï. ΢ڛˆ˜ 657 Î.Â.).
88. AGS-∂ 1597, ·ÚÈı. 192 (1602Ø ∂ 1695, ¯.·.: Jacome da Brox, armenio, ·Ó„Èfi˜ ÙÔ˘ «patriarca de Armenia Mayor»), E 1955, ¯.·. (29
∞˘Á. 1603: ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ «de Dersina»), ∂ 1957, ¯.·. (μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, 17 π·Ó. 1606 = E 1605, ¯.·.: ∞˙·Ú›·˜ “Fridonij / Fridon). °È· ÙËÓ
ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÂΛÓË, Ú‚Ï. R. Gulbekian, «L’habit arménien, laissez-passer oriental pour les missionaires, marchands et voyageurs
européeens aux XVIe et XVIIe siècles», Revue des Études Arméniennes 25 (1994-95) 369-388, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· Ù·Í›‰È· ∂˘Úˆ·›ˆÓ (΢ڛˆ˜ ÈÂÚ·ÔÛÙfiψÓ) ÛÙȘ ·ÚÌÂÓÈΤ˜ ·ÚÔÈ˘ Ù˘ ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ Î·È ÂÚÛÈ΋˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜.
76
Iˆ¿ÓÓ˘ K. X·ÛÈÒÙ˘
ÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË)89. ΔÂÏÈο, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË
¯ÒÚ· ˆ˜ ÙÔ 1610 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ90, ˙ÒÓÙ·˜ ÁÈ· ¤Ó·
‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô, fiÔ˘ Î·È Û˘Ó‰¤ıËΠÌÂ
ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ì·˙› Ì ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÌÂ
ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘.
∞fi ÙË Û‡ÓÙÔÌË ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ,
Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈ·˜ ÂÚ›Ô˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ °ÎÚ¤ÎÔ ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌÂÚÈο ÁÂÓÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∫·Ù·Ú¯‹Ó
Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÂΛ, Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ‚¤‚·È· ÙÔ˘
ª·ÓÔ‡ÛÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘, ‰ÂÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó (fiˆ˜
¿ÊËÛ·Ó Ó· ÂÓÓÔËı› ÌÂÚÈÎÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜)91 ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ
ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛËØ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜,
¿ÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙ Û ı¤ÛË Ó· ÙÔ˘˜ ÙËÓ
ÚÔÛʤÚÂÈ92. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÙÈ ÌÂÚÈÎÔ› ηٷÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ˆ˜ «residentes» Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜
fiÏ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô (ÌÂÚÈÎÒÓ ˆ˜ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜)
93. ∂›Ó·È Èı·ÓfiÓ ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙ· ÙÔÈο ·Ú¯Â›·, Â¿Ó ‰È¢ڢÓıÔ‡Ó ¯ÚÔÓÈο ηٿ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ÂÚ›Ô˘ (·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 16Ô˘ ˆ˜ Ù· ̤۷
ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·), Ó· ʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜ Î·È ¿ÏϘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ¤Ú· ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘
Ì·˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÙÚfiÔ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi, Ô San Román, Î·È ¤Ú· Î·È ·fi Ù· ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ·
Ô˘ ηχÙÂÈ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ °ÎÚ¤ÎÔ ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô
(1577-1614).
Δ· ̤ÏË Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ·ÚÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó, Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ∞ÚÌÂÓ›Ô˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘, ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÊÚ·ÁÎÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˜ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÙÔ˘ÚÎÔ-
ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˜: ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ∂Ù¿ÓËÛ·, ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÙËÓ ∞ηÚÓ·Ó›·, ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ. ◊Ù·Ó, Â›Û˘,
Ï·˚ÎÔ›, ÌÔÓ·¯Ô› Î·È ÎÏËÚÈÎÔ›, ÌÂÚÈÎÔ› ÏfiÁÈÔÈ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‹ ηıfiÏÔ˘ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿
fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔÈ, Ô˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¯›˜, ÔÏ˘¯ÚfiÓȘ Î·È Â›ÔÓ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˙‹ÛÂÈ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, Ô‰˘ÓËÚ¤˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ηÈ
ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ù· ÚfiÛˆ· ÌÂÚÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔχÏ·ÁÎÙÔ˘˜
ÂΛÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ·ÔÙ˘ÒıËÎ·Ó Û ›Ó·Î˜
ÙÔ˘ °ÎÚ¤ÎÔ, Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÌÔÚʤ˜ ‚·Û·ÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Á›ˆÓ Î·È Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ‹ ·ÏÒÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ94.
√ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯ÂȷΤ˜ ËÁ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ (ˆ˜
Ì¿ÚÙ˘Ú˜, Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ‹ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘
ÂÓȯڋ˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜) ÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‹ Î·È ÌÈ·Ó ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ٷ ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ (fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ·Ô˙ËÙÔ‡Û·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË ·fi ÙȘ
›‰È˜ ËÁ¤˜). ∏ ÚÔı˘Ì›·, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘
£ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ (¤ÛÙˆ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘
ª·ÓÔ‡ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Jorge Manuel) Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜, ÂÁÁ˘ËÙ‹˜ ‹ Î·È ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜
Û ‰È¿ÊÔÚ· ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈ· Î·È ‰È·ı‹Î˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ fiÏË,
‰ÂÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó, ÓÔÌ›˙ˆ, ÌfiÓÔ ÛÙË Û˘Ì¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘
ÚÔ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ˘˜ Î·È ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ˘˜95, ·ÏÏ¿, ΢ڛˆ˜, ÛÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi
ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ: ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜
89. AGS-∂ 1605, ¯.·. (= ∂ 1606, ¯.·. Î·È ∂ 1957, ¯.·., ª·‰Ú›ÙË, 23 ¢ÂÎ. 1606: ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ¿·Í
ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘ Ì 400 ‰Ô˘Î¿Ù· «de ayuda de costa… que se le señalen en parte donde los pueda cobrar luego»). ¶Ú‚Ï. Î·È AGS-∂
1660, ¯.·. (25 π·Ó. 1607: ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ ÚÔ˜ º›ÏÈÔ °′).
90. AGS-∂ 1662, ¯.·. (27 ºÂ‚Ú. 1610: √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ Consejo de Guerra, Juan López de Zárate ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘
·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÛ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÙ·Ï› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ì ¤Ó· «entretenimiento», Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÂΛ ˆ˜ ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙÔ˘).
91. San Román, fi.. (ÛËÌ. 1) 8Ø Ú‚Ï. •‡‰Ë˜, fi.. (ÛËÌ. 2) 170.
92. Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ‰È·ı‹ÎË Î·È Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (1614): San Román,
fi.. (ÛËÌ. 1) El Greco en Toledo, 77, 185-188, 189-198. ¶Ú‚Ï. Î·È ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ M. B. Cossío, Lo que se sabe de la vida del
Greco, ª·‰Ú›ÙË 1914, 98-107.
93. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì .¯. fiÙÈ Ô ªÈ¯·‹Ï ƒ›˙Ô˜ ÷ÏηӉ‡Ï˘, ÚÈÓ Ô‰ËÁËı› ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ πÂÚ‹˜ ∂ͤٷÛ˘, ›¯Â ˙‹ÛÂÈ ÛÙÔ ΔÔϤ‰Ô ‰˘Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ·: Martíy Monsó, «Dominico Theotocópuli», 147.
94. √ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙Â, ¿ÏψÛÙÂ, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÚfiÛˆÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ ÌÔÚʤ˜ ˘·ÚÎÙÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ì ÙȘ
Ôԛ˜ ‚¤‚·È· Ù·˘Ù›ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÌÂÚÈΤ˜ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘Ø ‚Ï. .¯. ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ J. C. Suárez Bermejo – Fr. López Martín, «Una mitra en la catedral de Toledo. Nuevas aportaciones y descubrimientos en ‘El entierro del Señor de
Orgaz’», Revista Toletana 13 (2005) 249-270, Î·È «’El entierro del señor de Orgaz’». Identificación de los personajes retratados como San Esteban y como caballero de Santiago”, Revista Toletana 16 (2007) 287-310.
95. ¶Ú‚Ï. Álvarez Lopera, fi.. (ÛËÌ. 2) 75.
OÈ ŒÏÏËÓ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ TÔϤ‰Ô
Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ (Ë ÔÔ›· ·Ô‰fiıËΠ·fi οÔÈÔ˘˜ ÛÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÌÈÏ¿ ÙË ÌËÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÁÏÒÛÛ·)96 Ì›ˆÓ ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ¤ÛÙˆ Î·È ÂÚÈÛÙ·Ûȷο,
ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÓۈ̿وÛ˘
ÛÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎfi ÂÚ›Á˘ÚÔ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜
ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó (·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿
77
Î·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ) ˆ˜ «greco» ‹ «griego»97. ∂Í¿ÏÏÔ˘,
·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÌÂÚÈÎÔ› ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘, fiÔ˘ ȯÓËÏ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔȯ›·
ÙˆÓ «·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ» ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ ÙÔ˘,
ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ, ‚¤‚·È·, ÛÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi Î·È ÁÂÓÈο
ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈο ÂÓÙ¿¯ıËÎÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜98.
96. Cossío, fi.. (ÛËÌ. 92) 113-114.
97. ™Ù· ÔÏÏ¿ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜ (‚Ï. .¯. San Román, El Greco en Toledo, 157, 158, 161,
162, 197, 199, 200, 218, ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘, «De la vida», 22, 23, 25, 26, 27, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 59, 60, 63, M. R.
Zarco del Valle, Datos documentales para la historia del arte español, ÙfiÌ. 2, ª·‰Ú›ÙË 1916, 217, J. Zarco Cuevas, Pintores españoles
en San Lorenzo de El Escorial, 1566-1613, ª·‰Ú›ÙË 1931, 141) ÙÔ fiÓÔÌ· ‹ ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÂıÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ (greco, griego), ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÂÏÈο ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ (M. B. Cossío, El Greco, ª·‰Ú›ÙË
1908, 3, 20-22). ΔÔÓ ›‰ÈÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi (el griego de Toledo, el griego) ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó Î·È ÛÙ· ÂÈÙ¿ÊÈ· ÛÔÓ¤Ù· Ô˘ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÛÙÔÓ
£ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Hortensio Félix Paravicino y Arteaga (1580-1633) Î·È Luis de Góngora y Argote (1561-1627): Cossío,
fi.. 36-41, 56, 95-96, 116-120.
98. μÏ. ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô R. G. Mann, «Tradition and Originality in El Greco’s Work: His Synthesis of Byzantine and Renaissance Conceptions of Art», Quidditas 23 (2002) 85-110, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÙˆÓ A. L.
Mayer, °. ªËÏÈ¿‰Ë, ∞¯. ∫‡ÚÔ˘, C. Serrano, D. Talbot Rice, ∞. °. ¶ÚÔÎÔ›Ô˘, ª. ÷Ù˙ˉ¿ÎË Î·È L. Habermann-Misguich, Ô˘ ·Ó·‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ: ¡. ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ (ÂÈÌ.), ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÙfiÌ. 2, ∞ı‹Ó· 1990. ¶Ú‚Ï. Î·È ¢. ¢. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, «¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ŒÏÏËÓ·˜. ŒÓ· ˘ÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ», ¢ÂÏÙ›Ô ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 17
(1993-94) 375-380.
78
Iˆ¿ÓÓ˘ K. X·ÛÈÒÙ˘
¶·Ú¿ÚÙËÌ·*
ÀÔÌÓ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ªÈ¯·‹Ï Δ˙Ô‡ÎË (1),
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó¿ÚË (2), ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÷̿ÚÙÔ˘ (3), °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ (4),
ÈÂÚÔÌÔÓ¿¯Ô˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ (5) Î·È ¢ÈÔÁ¤ÓË ¶·Ú·ÌÔÓ¿ÚË (6)
1
[AGS- ∂ 1697, ¯.·., ¯.Ù. (μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, 12 √ÎÙ. 1601).
™ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ: ¶ÂÚ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜, Û‡ÓÔ„Ë ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‚ÏËı¤ÓÙˆÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È Ï·ÎˆÓÈΤ˜, ÌÔÓÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜: Pide el perdón de dos bandidos en
Nápoles o trata de 500 salmas de trigo de Sicilia.
P(rese)nta fee del Patriarca de Constantinopla de
todo lo que refiere y otros recaudos de Roma. | Miguel Zuqui y Dimitrio, su hijo, | de la çiudad de Nápoles de Romanía | en Greçia. | A 12 de octu(br)e
1601. | Al S(ecretario) Franqueza. | Longa. | Tratas
de vinos y carta de recom(endaci)ón y escribirle a
Italia, digo al Cons(ej)o. Franq(eza). | P(ar)a C(onsej)o d(e) Estado].
Señor:
Miguel Zuqui y Dimitrio, su hijo, naturales de la
çiudad de Nápoles de Romania en Greçia, que son
de las casas nobles y rricas y aora desdichadas, como consta por sus legítimos y auténticos fees, diçen
que ellos am [!] padeçido muchas y mui grandes
persecuçiones de los Turcos enemigos por n(uest)ra
s(an)ta fee cathólica, y entre otros por defender una
yglesia nombrada la Sanctisima Trinidad e edificada por sus antepassados en la dicha çiudad, que los
moros la querian hazer mezquita, y viendo que la
defendía y que no podían haçer lo que querían, por
haçer daño al dicho Miguel le asentaron falsamente en los libros camerales del Gran Turco, diçiendo
ser fiador y prinçipal pagador de los Ebreos, que
havían tomado las alcavalas de la dicha çiudad, que
se pagavan al Gran Turco por diez y ocho mill escudos, los quales huyeron y no pagaron nada, y allándole a el asentado en los libros le hiçieron pagar
los dichos diez y ocho mill escudos tiranizadamen*
te con demás perdidos. Y demás desto cautibaron
al dicho Dimitrio turcos cossarios, llevando trigo
por la mar en un navio suyo a tierra de christianos,
en tiempo que havía mucha falta dello, y pagó por
su rescate el dicho su padre mill zequíes de oro, los
quales tomó prestados de çiertos mercaderes turcos, con ynterés por no los tener él, ni posivilidad
para pagarlos por las causas susodichas, en manos
de los quales dichos mercaderes dejó por ganadora
e principal pagadora a su muger e dos hijos suyos,
hasta tanto que los pagase.
Atento a lo qual V(uestra) Mag(esta)d les hiço
m(e)r(ce)d de Su provisión real, para que pudiesen
pedir limosna para el dicho rrescate en la Corona
de Aragón, donde, después de haver travajado un
año con mucho travajo y fatiga, allegaron una miseria, mui poca cossa, casi nada.
Por lo qual supp(lic)an humillm(en)te a V(uestra) Mag(esta)d, por amor de las çinco llagas de
Christo les haga m(e)r(ce)d y limosna para el dicho
rrescate del perdón de dos vandidos por casos graçiables en el reyno de Nápoles, o una trata de trigo
de quinientas salmas del Reyno de Siçilia, como
mas V(uestra) Mag(esta)d fuere servido y que no
faboreçiéndolos V(uestra) Mag(esta)d no tienen remedio de salir deste travajo y sacar aquellas tres
animas que están em [!] poder de Turcos a peligro
de perderse; que en ello se hará servido a Dios
n(uest)ro S(eño)r y a ellos gran vien y m(e)r(ce)d.
2
[AGS- ∂ 1704, ¯.·., ¯.Ù. (μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘
1602). ™ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ: ™‡ÓÔ„Ë ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È
ϷΈÓÈΤ˜, ÌÔÓÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ ÙÔ˘
°Ú·ÌÌ·Ù¤· ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜: El capp(it)án Jorge Cucunary. | A 24 de Abril
1602. | Al s(eñ)or Franqueza. | Cien d(ucad)os de
ayuda de costa. | ªÔÓÔÁÚ·Ê‹. | Hecha].
ŒÁÈÓ·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙË ÛÙ›ÍË, Ù· ÎÂÊ·Ï·›· Î·È ÙÔÓ ÙÔÓÈÛÌfi. ™ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÂΉȉfiÌÂÓˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ‰ÂÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘˜ (minutas), Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· «ÂÍÒÊ˘ÏÏ¿» ÙÔ˘˜.
OÈ ŒÏÏËÓ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ TÔϤ‰Ô
Señor:
El capp(it)an Jorge Cucunari, dize que siendo
governador de la ysla d’Esquiro onze años, todo este t(iem)po a procurado servir y a servido al rrey
n(uest)ro S(eñ)or, que está en gloria, y a V(uestra)
Mag(esta)d en todas las occasiones que le an ofresçido en aquella ysla con mucho cuidado y fidelidad en recoger y dando puerto seguro a todos los
navios de remo y a los de alto bordo de V(uestra)
Mag(esta)d, que se enviavan a Levante, asi por lengua como en corso, y les dava a los navios de remo
todos los rrefrescamientos y agua que avían menester para seguir su viaje y los avisos necesarios que
ymportavan a Su rreal serviçio, y a los navios de altoborde que yban por trigo les cargava el dicho trigo y los ynbiava a tierra de cristianos, y esto lo hazia e hizo muchas vezes; y a todos los cristianos
cautibos que se huyan de Costantinopla y de toda la
Turquia, que aportavan en aquella ysla, les salbava
y ynbiava a tierra de cristianos en libertad con mucha seguridad; y agora hultimam(en)te vinieron
quatro naves grandes, las dos de Nápoles y las otras
dos Arraguçesas, para llevar trigo porque avía falta
en el dicho rreyno, y las cargo de trigo, aora quatro
años, y en el camino las topó Çigala, g(enera)l del
Turco, y tomó las dos y las otras dos se escaparon.
Y agora hultimamente las galeras de Florençia las
rrecogió dos días en la dicha ysla y les dió todos los
bastimentos que avían menester y aguardando la
ora y ocasión para tomar la çiudad de Sio, y allegada la ocasión por los avisos que les dió, fueron y la
tomaron y saquearon; y por averlo savido el Turco
le prendieron y maltratavan y dieron grandes tormentos y negó, y ansi le tomaron toda su haçienda
y le condenaron por dos mill y doçientos çequíes; y
por haverle quitado todo quanto tenía, no tenia con
que poderlos pagar, se huyó, y ansi prendieron a su
muger e quatro hijas y padeçen muchos trabajos y
corren peligro por la poca hedad que tienen las hijas; no las hagan rrenegar hasta que pague la dicha
suma, como consta todo lo susodicho ser ansi verdad por la bula de Su S(antida)d y fee del general de
las galeras de Florençia de que haçe presentaçion.
Y en consideracion de todo lo suso dicho y en
rrecompensa de los serviçios que a hecho a V(uestra) Mag(esta)d y por haver perdido todo quanto
tenia en su rreal serviçio y perdido su patria, pide y
79
supp(li)ca a V(uestra) Mag(esta)d, por amor de
Dios le mande de dar y haçer m(e)r(ce)d de un entretenimineto conforme a la calidad se su persona
en el rreyno de Siçilia y poderse sustentar con su
muger y quatro hijas; y que de allí podrá continuar
en su rreal serviçio en las cossas secretas de ymportancia en Levante, como hombre suficiente p(ara)
ello, que en ello hará V(uestra) Mag(esta)d servicio
a Dios y a él mucha m(e)r(ce)d y limosna.
3
[AGS- ∂ 1692, ¯.·. (·ÏÈfi 228), ¯.Ù. (μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰),
30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1604. ™ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ: ™‡ÓÔ„Ë ÙˆÓ
·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ï·ÎˆÓÈΤ˜, ÌÔÓÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜: Dentro va la relación. | Don Esteban de Camartos. | A 30 de henero 1604. | Al conde de Villalonga | ªÔÓÔÁÚ·Ê‹ | Cien r(eal)es por la
Cam(er)a. | Hecha. | Longa].
Señor:
Don Esteban Camartos, saçerdote griego y cura
de la çiudad de Carnata, que es en la Morea junto a
Petrachi, diçe que por haver tomado Dom [!] Pedro
de Toledo y Dom Pedro de Leiba, generales de
V(uestra) Mag(esta)d de Nápoles y Siçilia, la çiudad
de Petrachi y saqueádola, y que en las galeras de
Nápoles yban el ellas dos primos hermanos del dicho Don Estaban en serviçio de V(uestra) Mag(esta)d en aquella jornada, como personas pláticas y
que sabían toda aquella tierra como naturales della,
y ansi saltaron ellos dos, los primeros en tierra a
descubrir y reconoçer como guías y pilotos del
exerçito de V(uestra) Mag(esta)d, que yban a tomar
a Petrachi, y por su ocasión destos sus dos primos
se tomó y saqueó sin pérdida de ningún christiano;
y en el saco y toma fueron conoçidos sus dos primos de los Turcos, como naturales de tierra, y luego avisaron al vaxá de aquela provinçia, que los dos
primos del dicho cura Don Esteban fueron los que
traxeron a los christianos a tomar la tierra; y ansi
luego prendieron al d(ic)ho Don Esteban Camartos
como cura y cabeça de los griegos y a un hijo suyo
por traidores y rrebeldes al Gran Turco, diçiendo
quel fue causa de que se perdiese y tomasen los christianos la tierra, por haver ynbiado a sus hermanos a tierra de christianos con los avisos para que
80
Iˆ¿ÓÓ˘ K. X·ÛÈÒÙ˘
viniesen a tomar la tierra, y ansi le an quitado y tomado toda su haçienda y quanto tenía, y le an dado
muchos tormentos y no confesó, y a estado poco
menos de tres años preso padeçiendo muchos travaxos y miserias y cada dia le amenaçaban que le
querían quemar o que se bolviese Turco con su hijo, sufriendo todos estos tormentos por n(uest)ra
sancta fee cathólica, y al cabo deste tiempo y desbenturas fue Dios servido de que dos Turcos prinçipales de la tierra, mobidos de compasión como le
conoçían, tomaron este negoçio a su cargo y lo
conçertaron que diese y pagase por su libertá y de
su hijo por la culpa que tenía tres mill ducados, y
ansi lo soltaron; y dio por sus fiadores a dos mercaderes cristianos y dejó a su hijo en rrehenes hasta
que pagase el dicho rrescate, como consta todo lo
susod(ic)ho por los rrecados y papeles que consigo
trae ser ansi verdad.
Y en consideraçion de todo lo susod(ic)ho a
V(uestra) Mag(esta)d pide y supp(li)ca humillm(en)te por amor de Dios le mande dar y haçer
m(e)r(ce)d de un entretenimiento en el reino de
Siçilia en la çiudad de Meçina en el castillo de San
Salbador, para que con el dicho entretenimiento se
pueda sustentar con su familia, porque no tiene
otra cosa por havérselo tomado todo el Turco, sino
es con la m(e)r(ce)d que de V(uestra) Mag(esta)d
espera, y que se le pague el dicho entretenimiento
con fee de vida en la ysla de Zante, adonde a de
asistir con su familia y desde ally se ofreçe con mucha fidelidad y diligençia en servir a V(uestra) Mag(esta)d en los negoçios secretos de Lebante yr con
su propia persona y enbiar a sus hijos e parientes a
Costantinopla a traer los avisos de ymportançia al
serviçio de V(uestra) Mag(esta)d y al bien de toda
n(uest)ra religión christiana, por que no puede bolver a su patria por estar desterrado por el Turco della, por haver servido a V(uestra) Mag(esta)d, que
en ello hará serviçio a Dios y animará a los demás
de aquella patria, para que con mayor ánimo y voluntad en semejantes ocasiones sirban a V(uestra)
Mag(esta)d, y demás desto a él se le hará mucha
m(e)r(ce)d y limosna.
4 (ÂÈÎ. 1)
[AGS-∂ 1694, ¯.·. (·ÏÈfi 390), ¯.Ù. (μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰), 6
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1604. ™ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ: ¶ÂÚ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ˘-
ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË Î·È ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÌÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ ÙÔ ‰È·‚È‚·ÛÙÈÎfi Î·È Ë
ȉÈfi¯ÂÈÚË Áӈ̿Ù¢ÛË ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜: Dentro está la relación y en ella lo que pide. |
Jorge de Atenas. | A 6 de Diz(iembr)e 1604. | Al
c(on)de de V(ill)a Longa. | Hecha. | Duzientos ducados una vez en cosas ex(traordinari)as promitad
Náp(ol)es y Sicilia. | (Villa)longa].
Señor:
Jorge de Atenas, ombre noble, natural de la ciudad de Atenas, diçe que, estando ausente de la dicha çiudad y aviendo ydo con mercadurías a Costantinopla, en el ynt[r]a el Turco avía ynviado en
toda aquella tierra para que cogieren y tomasen a
todos los hijos de los christianos griegos, para hacerles geniçaros para guardia de su persona, como
lo tienen por constumbre, y a ver si entre ellos se
llevó 2 hijos de su her(ma)na suya, biuda, y bolviendo el dicho Jorge, griego de Atenas, de su jornada halló a su her(ma)na muj afligida y perdido el
jui(ci)o y determinada en todo casso de yr a Constantinopla en seguimi(ent)o de sus hijos; y el dicho
Jorge de Atenas, viendo el peligro en que se ponía
su her(ma)na y que corría peligro que si fuera ella
allá, viendo sus hijos ya rrenegados y turcos sin rremedio de librar, lo podría ser que ella tanvién, como muger, se bolviesse turca, y por quitar este ynconviniente le consoló y animó, diçiendo que note
bien que, aunque le costase la vida, que él los sacaría y quitaría de aquella mala seta, y los rreduciría
a n(uest)ra sancta fee católica; y ansi luego lo pusso
por{o} bía y bolvió con otras mercadurías de valor
a Costantinopla, adonde dio traça y orden con dadivas en rrescato con sus sobrinos, y ansi dio horden y traça con el buen deseo que llevava y el favor
y el ayuda de Dios los sacó y trajo ocultamente con
dos otros dos christianos, que estavan en peligro de
rrenegar de n(uest)ra sancta fee católica, y rescató
otros tres christianos españoles que estavan cauptivos del hijo de Cigala, general del Gran Turco, y los
trajo a tierra de christianos en salvamento en livertad, a donde vino a Roma; y sus sobrinos se rreconsiliaron y por horden de Su Sanctidad quequaron
depositados en los catacúmenos p(ar)a dotrinarlos
y yndustriarlos a n(uest)ra sancta fee catolica. Y en
este tiempo lo vino a saver el Turco y envio luego
OÈ ŒÏÏËÓ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ TÔϤ‰Ô
81
EÈÎ. 1. TÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·Ú. 4.
en seguim(ient)o a su tierra, que es la d(ic)ha ciudad de Atenas, adonde hallaron que era ydo a tierra
de christianos, y ansi prendieron a su madre, que
era monja professa religiossa, y la sacaron del convento, y a su muger y dos hijos de hedad de siete
años el uno y el otro de nueve, y su hermana con su
marido, y le[s] dieron graves tormentos, adonde
confesaron que estar verdad que el d(ic)ho Jorge de
Atenas los avía llevado y sacado a sus dos sobrinos
con los çinco christianos, los dos ocultamente sin
dineros y los tres españoles rescatados por trecientos ducados cada uno, y visto esto, los llevaron
82
Iˆ¿ÓÓ˘ K. X·ÛÈÒÙ˘
cauptivos a Costantinopla maltratándolos. Y visto
esto el arçobispo de la d(ic)ha ciudad de Atenas, en
el peligro en que estavan de perderse las almas de
los dos niños, fue personalmente a Costantinopla y
concertó el rrescate de{s} todos por mill cequíes, de
quince reales cada cequíe, y estos se avian de pagar
dentro de tér(mi)no de tres años, y aviéndose passado el tér(mi)no y no se avían pagado la d(ic)ha
cantidad, el Turco quisso apretar que rrenegasen y
si bolviesen Turcos los dos niños, hijos del d(ic)ho
Jorge de Atenas, y por el †m(uch)o† del favor que
tubo su madre, la monja, y enterve[n]ción del arçobispo de Atenas y del Patriarca de Costantinopla
hicieron, y se negoció que un mercader de Candia
christiano dio los quinientos cequíes, que es la mictad de la paga, a los Turcos movidos de charidad, y
rrescató a los dos niños de poder de Turcos y los
llevó consigo a tierra de christianos, que es en Candia, y los tiene en prendas hasta que se le paguen, y
por los otros quince cequíes quedó su madre y muger y her(ma)na con su marido en prendas hasta
que se le paguen; y les alargaron y prorrogaron otros
dos años mas tiempo el Turco para que tengan lugar de que se le busquen, y se le paguen; y por averle tomado el Turco toda su hacienda y quanto tenía, no tiene con que poderlos rrescatar, sino es con
la limosna de los fieles christianos, como consta todo lo susod(ic)ho ser verdad por un breve apostólico de Su Sanctidad y otro de su nuncio ap(ostóli)co
en estos rreynos de España y la rreal provissión de
V(uest)ra Mag(esta)d y otras fees y testimonios que
tiene parta este efecto, p(ar)a poder pedir limosna
p(ar)a el d(ic)ho rrescate y pagar los d(ic)hos quince cequíes que pagó el mercader por el rescate de
sus dos hijos y los otros quince a los Turcos y librar
a su madre, muger y her(ma)na y marido de en poder de Turcos ynfieles. Y en consideraçión de todo
lo susod(ic)ho y por aver librado a sus sobrinos que
no se condenasen y aver rescatado los d(ic)hos 3 españoles por 300 ducados cada uno que estavan
cauptivos, y aver traydo otros dos christianos que
estavan en peligro de rrenegar, y averle tomado el
Turco toda su hacienda, a V(uest)ra Mag(esta)d pide y sup(li)ca humillmente por amor de Dios le
m(an)de dar y acer m(erce)d de un buen entretenimi(ent)o en el rreyno de Siçilia en la çiudad de Mecina el el cast(ill)o de San Salvador, p(ar)a que se
pueda sustentar con su muger y hijos y madre, por
q(ant)to a perdido su patria y quanto tenía y no
puede bolver allá, y algu(n)a limosna o ayuda de
costa p(ar)a ayudar el rrescate que deve de sus hijos
y madre y muger y her(ma)na y marido, y librarlos
de poder de aquellos ynfieles y el continuar en Su
rreal serv(ici)o, que en ello hará V(uest)ra Mag(esta)d sev(ici)o a Dios y a ellos mu{n}cha m(erce)d y
limosna.
5
[AGS-∂ 1690, ¯.·. (·ÏÈfi 410), μ·ÏÈ·‰ÔÏ›‰, 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1605. ™ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ: ¶ÂÚ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘ Î·È ÛËÌ›ˆÌ·
Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ
°Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ Áӈ̿ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘: Dentro va la relación. Señor. | Los padres
del monast(eri)o de N(uest)ra S(eñor)a de la Caridad de la orden de San Basilio, en la provincia de
Lepanto. | A 1 de Abril 1605. | Al C(onde) de V(ill)a
Longa. | Mil ducados una vez en el rey(n)o de Nápoles en cosas ex(traordinari)as. Longa].
Señor:
Los padres del monasterio de N(uest)ra S(eñor)a de la Caridad, de la orden de San Basilio en la
provincia de Lepanto, dizen que como algunos
años ha que tomaron este monasterio, el qual havían destruydo y derivado los Turcos quando tomaron y saquearon aquella tierra; y poco a poco la
[!] han ydo reparando y reedificando, y al pres(en)te
ay en el hasta 20 religiosos, sirviendo a Dios n(uest)ro
S(eño)r y a V(uestra) M(agesta)d, en todas las ocasiones que se offrescen, que muy a menudo, porque
está en el camino y passo de Constantinopla, y todas las personas que van a Levante embiadas de los
Virreyes de Nápoles y Sicilia a neg(oci)os secretos
del servicio de V(uestra) M(agesta)d passan por el
d(ic)ho monast(eri)o y los padres del los acojen,
acariçian y dan luz y noticia de lo que saven y los
encaminan por partes que no ay peligro de los Turcos; y también los cautivos christianos, que se huyen de Constantinopla y de aquellas provincias, los
esconden y tienen en el d(ic)ho monast(eri)o hasta
que hallan ocasión de embiarlos en christiandad; y
otros serv(ici)os hazen cada dia a V(uestra) M(agesta)d y a la christiandad, como todo pareçe por los
OÈ ŒÏÏËÓ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ TÔϤ‰Ô
recaudos que con este presentan. Por tanto sup(li)can muy humilm(en)te a V(uestra) M(agesta)d por
amor de n(uest)ro S(eño)r sea servido como rey
tan cat(óli)co y que suele amparar a los que acuden
a Sus reales pies, y refugio, de hazerles m(e)r(ce).
de alguna ayuda y socorro en el reyno de Nápoles,
o adonde V(uestra) M(agesta)d fuere más servido,
como por Su real grandeza haze a semejantes buenas obras, para que puedan con ello remediar el dicho convento e yglesia, que está toda cayda, como
esta dicho, que de otra man(er)a les es impossible
hazerlo, siendo tan pobres, como son; que demás
de los sobredichos respectos y ser obra de tanto
serv(ici)o de n(uest)ro S(eño)r, sera V(uestra) M(agesta)d nuebo fundador de aquella casa, en la qual
rogaran siempre a Dios por la salud y vida de V(uestra) M(agesta)d.
6
[AGS-E 1665, ¯.·. ™ÙÔ ÂÍ¿Ê˘ÏÏÔ: Entretenim(ient)o en Nápoles o Siçilia. | Dentro va la r(elaci)ón. |
Diogenes Paramonaro, griego de Lace(demon)ia. | A
27 de ot(ob)re 1611. | Que se le dé carta de recom(endaci)ón en buena forma. ªÔÓÔÁÚ·Ê‹ | ∞ 17
de junio 1611. | Al s(eño)r Aróstegui. | Aróstegui].
Señor:
Diogenes Paramonaro, griego de Lachedemonia, dize que por haver sus antepass(a)dos ser(vi)do a esta real Corona, como devotíss(im)os que
83
han sido siempre della, particular(men)te al t(iem)po del armada, y tomado tambien las armas contra
el Turco en servj(ci)o se S(an)ta Yglesia y de la
mis(m)a Corona, han sido muy maltratados en las
personas y haziendas muchos dellos, como estuvo
tambien a gran peligro Juan Policroni, su tío, en
Costantinopla, donde continuando su real ser(vici)o en cosas secretas por comission y correspondencia con el virrey de Nápoles, fue preso y a peligro de ser empalado, como hizieron morir parientes del supp(lica)nte, quitándoles la haz(ien)da, la
qual fortuna ha passado tambien el supp(lica)nte; a
respecto dellos pues, demás de haver perdido sus
bienes, procuraron tenerle en las manos, como huviera sucedido, si no se huviesse huydo, y hallándose en tan lastimoso estado de perdida de la pr(op)ia
<vida> y haz(ien)da, y ser tan prop(i)o de V(uestra) M(agesta)d el amparar a todo el mundo y en
particular los que son devotos de Su real corona,
como los cardenales Zapata y Esforça y el embax(ad)or que reside por V(uestra) M(agesta)d en Roma
escriven a algunos de Sus reales ministros. Supp(li)ca muy humil(en)te a V(uestra) M(agesta)d se
sirve mandar hazelle m(e)r(ce)d de algun entretenj(mien)to en Nápoles o Sicilia, donde mas fuere
V(uestra) M(agesta)d servido, mandando por villete particular, que sea consultado en la merced para
que, teniendo con que poder sustentarse, pueda
continuar tambien su devoción y fidelidad con la
persona y letras que en todo etc.
Dominicos Theotokopoulos’ Greek Companion in Toledo
Ioannis K. Hassiotis
In 1910 and 1927, Francisco de San Román, a Spanish researcher of the Toledan archives,
recorded a short list of the Greeks, who, between 1600 and 1608, had created some kind of
connection with Dominicos Theotokopoulos, at that time resident of the imperial city. The
autor of this study, on the basis of information derived from Spanish archives, rectifies the
correct form of almost all the names and origin of those persons, analyses the conditions
which obliged them to leave their own countries and take refuge in Spain, and reconsiders
the importance of the relations between them with the eminent Greek painter of Toledo. In
an appentix some of the relevant documents are published in extenso.

Documenti analoghi