fragment on fragments

Commenti

Transcript

fragment on fragments
commisioned by Lembit Beecher and
Scrag Mountain Music
fragment on fragments
Scott Wollschleger
2013
Dry and violent; focused. e = 72
non espressivo
p
gliss.
Voice
2
 4 œ™
O
œ ™
 83

3
4

2
4
µœ   

  42

- les
col legno tratto
Cello
Contrabass
IV=C
° 2
4
3
8

 2 œ œ  
¢ 4
 sf
3
8

œ
3
4 

fp

3
4

tutta forza
◊œÿ œ
œ œ
3  œ    
4
ppp


2
4

2
4

2
4
fff
◊ÿ
œœ
2
4
  83
p
p
Piano
5
{
2
4
œ‘œ
“

  83
"f" subito
violent

3
4
œ‘œ
“


(c) 2013 scott wollschleger, new york (BMI)

"f"
as before
2
p
p
2 œ œ 
4
3
8
2
4 œ œ 

O - les
3
8
O - les
 #

#
# #
° 2 ord.
4 œ œ

3
8

1
1
"f"
2
4

ÿ
œ◊œ
BBœ

3
8

p
"f" with vigor
2
¢ 4
1
1
1
1
 II # I #

#
IV # III
3
2
8
4 œ œ
p
Cb.

Si - na
1
Vc.
3
œ œ œ   42
1
Voice
p
3
8

3
8


2
4
 
 42
 
 42
◊œÿ
œ
2
4

fzp

◊œœÿ
2
4
 42
œ
3
8


p
ppp
Pno.
{
2
4
3
8

œœ‘
“

2
4

œ‘œ
“

"f"
3
8


œœ‘
“
"f"
senza ped!
=
p
p
Voice
2
4
3
8
œ œ  

2 gliss.
4 œ œ 

Si - na
O
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Vc.
° 2
4
œ œ

3
8

p
Cb.
les
 #

#
# #

# # # #
#
-
3
8
2
¢ 4
2
4 œ
3
8

3
8

3
8
p
"f"

œ 

2
4
3
◊œœÿ
2
4

◊ÿ


3
8

2
4
3
8


3
8

2
4

“‘

3
8
p
Pno.
2   
4
{
"f"


œœ‘
“

moving up into the high position, slide the
* while
left hand along the strings to create a swoosh sound.
"f"
3
pp
3
8 œ
na
-
Sin
° 3
8

3
4 œ
œ 
3 
8 œ


na
#
3æ
4æ
I
Vc.
2
4


#
ææ
#
ææ
#
2æ
4æ
II III
#
ææ
#
ææ
1
1
Sin
µœ  43
1
œ  

1

1
Voice
3
4 œ
1
3
8
3
"p"
p
p
"f"
5:3
III
Cb.
3
¢ 8

3
4
3
3
8      4
IV


2
4

3
4

2
4

  43

2
4

fz
fff (tutta forza)
◊ÿ
œœœ
3
8

◊ÿœ
œ
3
8
3
4
œ

p
Pno.
{
3    3
8
4
 
œœ
“‘
"f"
3
8

œœ
“‘

"f"

"p"
=
p
5
œ œ   16
sub f


Voice

2
4 œ œ  
3
8

O - les
Vc.
1
#
° ææ æ
æ
 42 œ œ

III


¢

2
4
5
  16

2
4

2
4
pizz.

œ ™™
p
œ œ
"f"
Cb.
5
16
#
1
1
#
1
II
p
 
2 œ œ
4
2
4
Sin - a
#
3æ
8æ
I
IV


<>
3 _
8) ) ) ) ) 
) ) ) ) )
p

fz
"f"
fff
ÿ
◊
 œœœ ™™™
ÿ
œ◊œ


2
4

3
8

5
16

3
8

5
2
16    ™ 4
p
Pno.
{


2
4
œœ‘
“

œœ‘ ™™
“

ppp
"f"
"f"
As before, but faster.
4
e = 86
p
2
 4 œ œ  

5
16

# #
5 ææ
16
1
Sin - a
arco
Vc.
Cb.

5
8

3
8
5
8 œ
œ   3 œ œ   œ œ  3
8
4

3
4

1
° 2 B   
4B œ œ
 fz
œ œ
2

¢ 4
 fz
#
1
Voice
p
"f"
<>
3_
5
5
16      8 

sul pont.
 83     43
œ
ppp œ

p
fff
◊ÿ
œœ
2
 4   ™
5
16

◊ÿœ
œ
3
8
◊ÿ
œœœ

5
8
◊ÿ
œ
5
œ œœ

œ
3
4

p
f
p
Pno.
{
2
4 œ
œ‘
“
5
16  ™
(senza ped)
=
p
Voice
3
4   œ
œ
“‘

5
8
   83
œ
‘
“
"f"
"f"
œœ‘
“

"p"
œœ‘
“
f
œ

3
8

   
° 3       œ œ œ œ œ
      3
œ
œ



 œ œ œ 8
4
œ œ

f
 p pppp
f

Sin
 43





9
8
na
tasto flautando; very delicate
Vc.

œ
 89
p
5:3
œ
ord.
Cb.
3
¢ 4


 œ
f

œ

◊ÿ
œ
3
4



Pno.
{
3
4


 œ

mf

œ 

3
8
 œ œ  89
ææœ ææ ææ
p 3 
◊ÿœœ
œ
3
9
8 
8

p
3
 89
8 
"f" œœ
"p"
“‘


5
Broadly e = 92
3
4


4
4

#™
I
#™
5
16
 
5
16
#™
1
II

1
9
8
1
Voice
Vc.
° 9
8
 ™ 43

™
 ™
4
4


"f"
mf
pppp
1
Cb.
9
¢ 8
1
1
1
1
# # I # #II #
4
 5
4
16
1
1
#II #
1
# III #
 
1
III
1
1
1
# #II #
1
1
#™
IV
™
#
#
II
æ 3æ
4
1
1
#™
I
3:2
3:2
"f"
"f"
◊œÿ
œ
9
8

3
4


4
4

5
16
  ™
 ™ 43


4
4

 16
Pno.
{
9
8
œœ
“‘
5
"f"

=
Slower; free and spacious q=30
p
Voice
5
 16
3
4


p
f
sotto voce

™
3
2œ œ
5
œ œ œ 83 œ   16

Mus' te
Vc.
Cb.
° 5
16

3
4

5
¢ 16

3
4

3
4

,jo - da

œ œœ



3   
2 

3
2
œœ
œœ
◊ÿ

<> œ ™
5
5
 16
3
2
œ
œ
 
œœ œ  83 



œœ  83 



œ œ  
sotto voce
3 
8 
5
16
5
16
5
16
ppp
Pno.
ff
{

5
 16 œ



œ 43

3
2

œ
3   5
8
16
œ
"p"
6
Voice
Tempo prima e=72
ppp
5
 16
5 

œ œ  œ œ œ  
3
3
8  4



4
4
Me - re
Vc.
° 5
 16
3
3
8  4



po -ha - sees

œ œ  œ œ   
4
4
5
ppp
5
Cb.  16
¢
3
3
8  4



◊ ÿ

œ™
5
 16


4
4
◊ÿ
œ
3
3
8  4
5
◊œÿ
œ 44






 

p
Pno.
ff

œ
{
5
16
œ
 3  3
8
4
œ

4
4
œ
"f"
loco

9.10.13
Brooklyn, NY

Documenti analoghi