tamil nadu police housing corporation ltd.

Transcript

tamil nadu police housing corporation ltd.
TAMIL NADU POLICE HOUSING CORPORATION LTD.
(ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY)
QUARTERLY BULLETIN
ISSUE NO. 2
ñ£‡¹I° îI›ï£´ ºîô¬ñ„ê˜
Üõ˜èœ,
17.06.2007
Ü¡Á
F¼ªï™«õLJ™, îI›ï£´ è£õô˜
i†´ õêF‚ èöèˆî£™ W›è‡ì
ÞìƒèO™
è†ìŠð†´œ÷
è£õô˜
°®J¼Š¹è¬÷ Fø‰¶ ¬õˆî£˜èœ.
1) «ñôŠð£¬÷ò‹ - 1 ÝŒõ£÷˜, 2 àîM ÝŒõ£÷˜
ñŸÁ‹
48 è£õô˜ / î¬ô¬ñ è£õô˜
°®J¼Š¹èœ
- Ï.188.82 Þô†êƒèœ
2) C‰¶Ì‰¶¬ø - 24 è£õô˜ / î¬ô¬ñ è£õô˜
°®J¼Š¹èœ
- Ï. 87.34 Þô†êƒèœ
3) ð£¬÷òƒ«è£†¬ì - 3 ÝŒõ£÷˜ ñŸÁ‹ 6 àîM
ÝŒõ£÷˜ °®J¼Š¹èœ
- Ï. 42.11 Þô†êƒèœ
ñ£‡¹I°
îI›ï£´
ºîô¬ñ„ê˜
Üõ˜èœ,
C ¬ ø ˆ ¶ ¬ ø ,
b ò ¬ í Š ¹
ñ Ÿ Á ‹
e†¹ˆ¶¬øJù¼‚è£è îI›ï£´ è£õô˜ i†´
õêF‚
èöèˆî£™
W›è‡ì
ÞìƒèO™
è†ìŠðìM¼‚°‹
°®J¼Š¹èÀ‚°‹
Ü®‚è™
®ù£˜èœ.
1) ð£¬÷òƒ«è£†¬ì - 1 ¶¬í C¬ø ܽõô˜,
1
ºî™
î¬ô¬ñ
C¬ø‚è£õô˜
ñŸÁ‹
48
C¬ø‚è£õô˜
°®J¼Š¹èœ
- Ï. 236.58 Þô†êƒèœ
2) «ð†¬ì - 1 bò¬íŠ¹ G¬ôò ܽõô˜,
15
bò¬íŠ¹
ð¬ìió˜
°®J¼Š¹èœ
- Ï. 79.38 Þô†êƒèœ
Melapalayam Rs. 188.82 lakhs
APR - JUN 2007
The Honourable Chief Minister of Tamil
Nadu, inaugurated police quarters
constructed by the TNPHC Ltd at the
following places in Tirunelveli on 17.06.07.
1) 1 Inspector's, 2 SI's and 48 PC's/HC's
quarters at Melapalayam
- Rs. 188.82 lakhs
2) 24 PC's/HC's quarters at
Sindhupoondurai
- Rs. 87.34 lakhs
3) 3 Inspector's and 6 SI's quarters
at Palayamkottai
- Rs. 42.11 lakhs
The Honourable Chief Minister also laid the foundation
stone for the quarters proposed to be constructed by the
TNPHC for Prison and Fire and Rescue Service
Departments at the following places.
1) Construction of 1 Deputy Jailor's, 1 Chief Warder's
and 48 Warder's quarters at Palayamkottai
at a cost of
- Rs.236.58 lakhs
2) Construction of 1 Fire Officer's and 15 Fire Men's
quarters at Pettai at a cost of
Sindhupoondurai Rs. 87.34 lakhs
- Rs. 79.38 lakhs
Palayamkottai Rs. 42.11 lakhs
2
è£õ™ ¶¬ø «ñ‹ð£†´‚° ðô
«è£® Ï𣌠GF 嶂W´-ºî™õ˜ ÜPMŠ¹
CM ANNOUNCES FUND ALLOCATIONS FOR
UPGRADATION OF TN POLICE FORCE
2007-2008 ݇®Ÿè£ù GFG¬ô ªî£ìK™,
ñ£‡¹I° îI›ï£´ ºîô¬ñ„ê˜ Üõ˜è÷£™
ܬõJ™ ÜPM‚èŠð†ì îI›ï£´ è£õô˜ i†´
õêF‚èöèˆFŸ° ªî£ì˜¹œ÷ F†ìƒèœ
The Honourable Chief Minister of Tamil Nadu made
1) Ɉ¶‚°® ñ£õ†ìˆF™ «ðÏóEJ™ àœ÷
ðJŸC ðœOJ¡ îó‹ 400 L¼‰¶ 600 Ýè
àò˜ˆ¶î™
- Ï. 4.380 «è£®
2) 2000 è£õô˜ °®J¼Š¹èœ
ªî£¬ô
house during the budget session 2007 - 08 in respect
of activities related to TNPHC Ltd.
1) Upgradation of Police Training School at Perurani
in
ªî£ì˜¹
膮ì‹,
- Ï. 0.950 «è£®
5) ñ£õ†ì è£õ™ è‡è£EŠð£÷˜ ܽõôè‹,
«êô‹
- Ï. 3.500 «è£®
Thoothukudi District
personnel
- Ï. 110.000 «è£®
3) ¹Fò ñÁ Ü…ê™ ªî£¬ô ªî£ì˜¹ G¬ôò
膮ì‹, ñ¡ù£˜°®
- Ï. 0.150 «è£®
4) ¸‡í¬ô
A¼wíAK
the following announcements on the floor of the
2) 2000 Police quarters
from 400 to 600
- Rs.4.380cr.
-Rs.110.000cr.
3) New Repeater Station at Mannargudi
- Rs. 0.150cr.
4) M i c r o w a v e c o m m u n i c a t i o n b u i l d i n g
at Krishnagiri
- Rs. 0.950cr.
6) ñ£õ†ì è£õ™ è‡è£EŠð£÷˜ ܽõôè‹,
F¼õ£Ï˜
- Ï. 3.440 «è£®
5) DPO complex at Salem
-Rs. 3.500cr.
6) DPO complex at Thiruvarur
-Rs. 3.440cr.
7) 13 è£õ™ G¬ôòƒèœ
7) 13 Police Stations
- Rs. 2.794cr.
- Ï. 2.794 «è£®
°M»‹ ð£ó£†´‚èœ! °O¼‹ ªï…êƒèœ!
BOUQUETS FOR THE BULLETIN
îI›ï£´ è£õô˜ i†´ õêF‚ èöè‹ ªõOJ†ì
ºî™ è£ô£‡´„ CŸøP‚¬è ªð¼‹ õó«õŸ¬ð
ªðŸÁœ÷¶.
Þ„CŸøP‚¬èJ¬ù ð£ó£†®
â¿Fòõ˜èO™ «îCò ð£¶è£Š¹ Ý«ô£êè˜
F¼. â‹.«è ï£ó£òí¡, îIöè ÜóC¡ àœ¶¬ø
ªêòô˜ F¼ñF. âv. ñ£ôF, îIöè ñŸÁ‹ Þîó
ñ£Gô è£õ™¶¬ø
Þò‚°ù˜èœ ñŸÁ‹ ðô
è£õ™¶¬ø
àò˜
ÜFè£Kèœ,
ñ£õ†ì
݆Cò˜èœ ÝA«ò£¼‹ Ü샰õ˜.
«îCò ð£¶è£Š¹ Ý«ô£êè˜, îI›ï£´ è£õô˜
i†´
õêF‚
èöèˆF¡
Mò‚èî‚è
ê£î¬ùè¬÷Š
ð£ó£†®»‹,
èöè‹
«ñ½‹
M¬óõ£è õ÷˜„Cò¬ì‰¶ õ½¾ì¡ ªêò™ðì
îù¶ õ£›ˆ¶‚è¬÷»‹ ªîKMˆî£˜èœ. îIöè
àœ¶¬ø
ªêòô˜
ðô
ðòÂœ÷
Ý«ô£ê¬ùè¬÷ ÃPJ¼‰î£˜èœ. ÜõŸÁœ
èöèˆF¡ ªêŒF‚ °PŠH¬ù Þ¬íòî÷ˆF™
ªõOJìô£‹
â¡ð¶
«ð£¡ø
輈¶‚èœ
ãŸèù«õ ªêò™ð´ˆîŠð†´œ÷¶. îI›ï£´
è£õô˜ i†´ õêF‚ èöè‹ ªêŒF‚ °PŠH¡
îóˆ¬î ð£ó£†®»‹, Üî¡ îóˆ¬î «ñ½‹
àò˜ˆî îƒè÷¶ 輈¶‚è¬÷ ªîKMˆ¶
âƒèÀ‚° â¿FJ¼‰î àò˜ ÜFè£KèÀ‚°
Þ‚èöè‹ îù¶ Ý›‰î ï¡PJ¬ù ªîKMˆ¶
ªè£œAø¶.
The first issue of the bulletin brought out by the
QUARTERLY BULLETIN
TNPHC received an overwhelming response. Those
who wrote included Tr. M.K. Narayanan, National
Security Advisor, Tmt. S. Malathi, Home Secretary,
Government of Tamil Nadu, Director Generals of
Police from the State as well as from other States and
a host of senior Police officers, Collectors etc., to
whom the bulletin was sent.
The National Security Advisor commended the
TNPHC for its remarkable achievements and gave his
blessings for its rapid growth from ‘strength to
strength’. The Home Secretary, Tamil Nadu gave a
number of useful suggestions some of which, like
putting the bulletin on the website (www.tnphc.com),
have already been implemented. In fact, the TNPHC
is extremely grateful to all the officers who took out
time to write, complimenting us for the overall quality
of the bulletin and also gave several suggestions for
increasing the usefulness of the bulletin.
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
3
âƒè÷¶ ªêò™F†ìƒèœ ñŸÁ‹ è£ô£‡´
CŸøP‚¬è «ñ‹ð†ì º¬øJ™ ðòù£OèOì‹
ªê¡ø¬ìò ºòŸCŠ«ð£‹ âù àÁF ÃÁA«ø£‹.
âƒè÷¶ Þ„CŸP‚¬è‚° îƒè÷¶ 輈¶‚è¬÷
âF˜«ï£‚°A«ø£‹.
We assure the readers that we will strive to improve
the delivery to the consumers in all aspects including
the bulletin. We look forward to the response to our
present issue.
ãŠó™ - ü¨¡ 2007 è£ô£‡®™
º®‚èŠð†ì F†ìƒèœ.
SCHEMES COMPLETED DURING THE
QUARTER APRIL - JUNE 2007
°®J¼Š¹èœ
Quarters
ñ£õ†ì‹
°®J¼ŠH¡
â‡E‚¬è
°®J¼ŠH¡
ñFŠ¹ (Ï)
Þô†êˆF™
M¿Š¹ó‹
99
395.114
«õÖ˜
70
F¼õ‡í£ñ¬ô
No.
of Quarters
Cost
Rs. In Lakhs
Villupuram
99
395.114
271.299
Vellore
70
271.299
19
71.141
Tiruvannamalai
19
71.141
î…ê£×˜
13
57.491
Thanjavur
13
57.491
F¼„C
15
68.649
Trichy
15
68.649
F¼ªï™«õL
33
129.446
Tirunelveli
33
129.446
«îQ
60
222.186
Theni
60
222.186
côAK
20
98.394
Nilgris
20
98.394
ß«ó£´
39
157.166
Erode
39
157.166
î˜ñ¹K
31
112.802
Dharmapuri
31
112.802
ªñ£ˆî‹
399
1583.688
Total
399
1583.688
è£õ™¶¬ø 膮ƒèœ
ñFŠ¹ (Ï)
Þô†êˆF™
¹¶‚«è£†¬ì ñ£õ†ìˆF™ è«íwïèK™
ïèó è£õ™ G¬ôò‹
F¼õ‡í£ñ¬ô ñ£õ†ìˆF™ «îÅK™
¹øïè˜ è£õ™ G¬ôò‹
ªê¡¬ù ܫꣂ ïèK™ è£õô˜
ðJŸC è™ÖKJ¡ Ëôè‹ ¹¶ŠHˆî™
F‡´‚è™ ïèó‹ (õì‚°)
è£õ™ G¬ôò‹ îó‹ àò˜ˆ¶î™
Ɉ¶‚°®, ºøŠð
è£õ™ G¬ôò‹ îó‹ àò˜ˆ¶î™
F¼ªï™«õL, è÷‚裴
è£õ™ G¬ôò‹ îó‹ àò˜ˆ¶î™
QUARTERLY BULLETIN
District
Police buildings
Cost
Rs. in lakhs
21.87
Urban police station
at Ganesh Nagar, Pudukkottai
- Rs. 21.87
15.00
Rural police station
at Thesur, Thiruvannamalai District
- Rs. 15.00
20.00
Refurbishing of Police Training College
library at Ashok Nagar, Chennai
- Rs. 20.00
4.60
Upgradation of police station
at Dindugul Town (North)
- Rs. 4.60
4.60
Upgradation of police station
at Muruppanadu, Thoothukudi
- Rs. 4.60
4.60
Upgradation of police station
at Kalakadu, Tirunelveli
- Rs. 4.60
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
4
º®‚èŠð†ì F†ìƒèœ
Completed Schemes
20 PC’s / HC’s quarters at Conoor
60 PC’s / HC’s quarters at Theni
31 PC’s / HC’s quarters
at Dharmapuri
13 PC’s / HC’s quarters for Railway
Police at Kumbakonam
66 PC’s / HC’s quarters at Sholingur
A view of Inspesctor’s quarters
at Sathyamangalam
A view of Sub-Inspector’s quarters
at Mangalam
PTC Library, Ashok Nagar, Chennai
PC’s / HC’s quarters at Tindivanam
QUARTERLY BULLETIN
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
5
ïìŠH™ àœ÷ ªðKò F†ìƒèœ
ON GOING MAJOR PROJECTS
è£õô˜ ðJŸC‚ èöè‹, áíñ£…«êK,
装C¹ó‹ ñ£õ†ì‹
Police Academy at Oonamanchery,
áíñ£…«êKJ™ 136 ã‚è˜ Gô ðóŠH™ Ï. 48.23
«è£® F†ì ñFŠd†®™ è£õô˜ ðòŸC‚ èöè‹
è†ìŠð†´ õ¼A¡ø¶. ÞŠðJŸC‚ èöèˆF™
Ü´ˆî HK¾ àîM ÝŒõ£÷˜èœ ðJŸC
Þšõ÷£èˆF™ «ñŸªè£œ÷ õ£ŒŠ¹œ÷¶.
The construction of Police Academy at
Oonamanchery on 136 acres at a cost of Rs. 48.23 cr.
is in progress. It would be possible to undertake
training of the next batch of Sub inspectors at this
Academy.
îìò ÜPMò™ ÝŒ¾‚Ãì 膮ì‹,
ªê¡¬ù
Forensic Science Lab building
îìò ÜPMò™ ÝŒ¾‚Ãì è†®ì «õ¬ôèœ
ªê¡¬ùJ™
ï¬ìªðŸÁ
õ¼Aø¶.
ðô
Ü´‚°ñ£®è¬÷‚ ªè£‡ì Þ‚è†®ì‹ 61718 ê¶ó
Ü®èœ ðóŠð÷¾ à¬ìò‹. Þ¶ «ð£¡ø
膮ìƒèÀ‚° «î¬õŠð´‹ 較è™èOô£ù
ðK«ê£î¬ù «ñ¬ìèœ, ÜKŠ¹ ñ âF˜Š¹
ªè£‡ì î¬óèœ, «ð£¶ñ£ù «õFŠªð£¼†èœ
ñŸÁ‹ àðèóíƒèœ ¬õ‚è‚îò ܬøèœ
«ð£¡ø¬õèœ
ãŸð´ˆîŠð´‹.
«ñ½‹
Þ‚ÃìˆF™ ðK«ê£î¬ùèœ «ñŸªè£œõ
ãŸø Åö™ ªè£‡ìî£è ܬñ»‹ õ‡í‹
Ã´î™ I¡M÷‚°èœ ñŸÁ‹ CøŠ¹ Ü‹êƒèœ
ªð£¼ˆîŠðì àœ÷¶. ÞˆF†ìˆF¡ ªñ£ˆî
ñFŠd´ ªî£¬è Ï.583.50 Þô†êƒèœ Ý°‹.
The construction of Forensic Science Lab building is in
Kancheepuram district.
at Chennai
progress. It is a multistoried RCC framed structure
with a total plinth area of 61718sqft. Special features
would include granite top examination tables,
suitable floor finish to resist aggressive environment,
adequate shelves to store specimens ,chemicals,
sensitive equipments etc., that are essential in this
type of building. Additional electrical lightings and
special arrangements to create
ambient
environment for testing labs are also proposed. The
cost of this project would be Rs.583.50 lakhs.
Police Academy - Academy Block
Police Academy - Accommodation Block
Forensic building in Progress
Forensic building in Progress
QUARTERLY BULLETIN
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
6
è£õô˜ ðJŸC‚ èöè F†ì ðEèœ
ªî£ì˜ð£è è£õ™¶¬ø Þò‚°ù˜ (ðJŸC)
Üõ˜èÀì¡ èô‰¶¬óò£ì™
DISCUSSION WITH THE DGP (TRAINING)
ACADEMY DISCUSSION PHOTOS
REGARDING POLICE ACADEMY PROJECT
¶õ‚èŠðì àœ÷ ªðKò F†ìƒèœ
MAJOR PROJECTS LIKELY TO BE COMMENCED
ªê¡¬ùJ™ è£õ™¶¬ø Þò‚°ùó¶ ܽõôè
õ÷£èˆF™ Ã´î™ è†®ìƒèœ
è£õ™¶¬ø Þò‚°ùó¶ ܽõôè õ÷£èˆF™
Ï. 20.31 «è£®J™ 1,71,600 ê¶ó Ü® ðóŠð÷M™
è†ì àˆ«îC‚èŠð†ì Ã´î™ è†®ìƒèÀ‚è£ù
ïìõ®‚¬è â´‚èŠð†´œ÷¶. ÞŠðE‚è£è
Þ®‚èŠðì «õ‡®ò 膮ìƒèO¡ ñFŠ¹ˆ
ªî£¬è‚° (Survey Report) Üóê£ƒè‹ åŠ¹î™
ÜOˆ¶œ÷¶. ނ膮ìƒè¬÷ Þ®‚°‹ ðE
ãô‹ Íôñ£è åŠð¬ì‚èŠð†ì¶.
è†ìŠðìM¼‚°‹ ¹Fò è†®ì‹ îŸ«ð£¶œ÷
膮ìˆF¡
ð£ó‹ðKò
¸‡è¬ô¬ò
åˆF¼‚°‹ð® ܬñò àœ÷¶.
ªê¡¬ù ªð¼ïè˜ è£õ™¶¬ø ݬíò¼‚è£ù
¹Fò ܽõôè‹
ªê¡¬ù ªð¼ïè˜ è£õ™¶¬ø ݬíò¼‚è£ù
¹Fò Ü´‚°ñ£® 膮ì ܽõôè‹ Ï. 20.65
«è£®J™ «õŠ«ðKJ™ 5.5 GôŠðóŠH™ è†ìŠðì
àœ÷¶. Þî¡ ðóŠð÷¾ 1,73,000 ê¶ó Ü®ò£°‹.
ÞŠðE ܃° Þ®‚èŠðì «õ‡®ò 膮ìƒèO¡
ñFŠ¹ˆªî£¬è (Survey Report) Üóꣃè 効î™
ªðŸø¾ì¡ ¶õ‚èŠð´‹.
F¼õ£Ï˜, «êô‹ ñŸÁ‹ A¼wíAK ñ£õ†ì
è£õ™ è‡è£EŠð£÷˜ ܽõôèƒèœ
F¼õ£Ï˜, «êô‹ ñŸÁ‹ A¼wíAK ñ£õ†ì
î¬ôïè˜èO™ «î£ó£òñ£è îô£ Ï. 3.50
«è£®J™
ñ£õ†ì
è£õ™
è‡è£EŠ¹
ܽõôèƒèœ 膴‹ ðEèœ Þšõ£‡´
«ñŸªè£œ÷Šð´‹. ނ膮ìƒèœ 膴õîŸè£ù
Þìƒèœ «î˜¾ ªêŒòŠð†´œ÷ù.
Additional Blocks in the present Director General of
Police office complex, Chennai.
QUARTERLY BULLETIN
Action has been initiated to commence the
construction of additional blocks in the present DGP's
office complex at a cost of Rs.20.31crores. The area
proposed to be built is 1,71,600 sqft. Survey report for
the buildings to be dismantled was approved by the
Government. Agency for dismantling has been fixed
through auction.
The new building will be in harmony with the
architecture of the present heritage building.
New office for the Commissioner of Police Greater
Chennai.
The construction of a new multistoreyed building for
the Commissioner of Police, Greater Chennai at a
cost of Rs.20.65 crores will be commenced after the
survey reports are approved. The total builtup area
would be 1,73,000 sqft in an extent of 5.5 acres land
in Vepery, Chennai.
District Police Offices at Tiruvarur, Salem and
Krishnagiri
Construction of District Police Offices at district head
quarters of Tiruvarur , Salem , and Krishnagiri districts
are to be taken up this year at an approximate cost of
Rs. 3.50 crores each.
The lands for the construction of DPOs have been
identified.
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
7
TYPICAL PLAN OF DISTRICT POLICE OFFICE WITH COMMUNICATION COMPLEX
DISTRICT
CRIME RECORDS
26’3”X20’0”
DSP CRB
OFFICE
16’3”X10’4.5”
TOILET
10’0”X15’6”
OPEN TO SKY
TOILET
6’X10’4.5”
CRIME RECORD BUREAU
COMPUTER /
S.P.P.L COMPUTER
16’3”X26’3”
ADDL. SP
OF POLICE
DCRB
16’3”X10”4.5”
OPEN TO SKY
NCRB
CAMP CLERK
16’3”X15’9”
UP
TOILET
6’X10’
6’X10’
P.A(ADMIN)
16’3” X10’4.5”
CAMP
CLERK
12’0”X 15’9”
DN
TOILET
OPEN TO SKY
P.R.SECTION
12’0”X15’9”
RADIO
STATION
16’0”X20’0”
TOILET
10’0”X15’6”
INS - PTB
10’0” X 14’6”
OPEN TO SKY
UP
UP
CRY PTO
10’0” X 11’6”
DN
DN
OPEN
TO SKY
TRAINING HALL
26’3”X20’0”
LEAVE
SECTION
30’9”X26’3”
PAY SECTION
24’3”X 26’3”
CRIME SECTION
23’0”X26’3”
LOW
TERRACE
MICROWAVE
TERMINAL
16’0”X20’0”
OPEN
TO SKY
GENERAL SECTION
26’X23’0”
BATTERY
BANK FOR
MICROWAVE
RADIO
10’0” X26’3”
SECOND FLOOR PLAN ( AREA - 10287 sq.ft )
TOILET
PA(ACCOUNTS)
6'X10'4.5"
16'3"X10'4.5”
PAY SECTION
20'3"X20'0"
TOILET CONTINGENCY
10'0"X15'6"
SECTION
CAMP
CLERK ROOM
23'0"X10'4.5"
OPEN TO SKY
ADSP
OFFICE
DN 12'0"X15'9"
VISITORS
HALL
16'3"X15'9" UP
16'3"X15'9"
OPEN TERRACE
ADSP (PEW)
16'3"X10'4.5"
TOILET
6'X10'0"
TOILET
6'X10'0"
S.B. INS
16'3"X10'4.5"
S.B.OFFICE
12'0"X15'9"
OPEN TO SKY
UP
OPEN TO SKY
SPS CHAMBER
16'3"X26'3"
LUNCH
7'X16'6"
T.A. CASH
23'0"X26"3"
DN
PANTRY
6'9"X8'9"
CONFERENCE HALL
30'0"X26'3"
STORE
LEAVE SECTION
26'3"X20'0"
OPEN TERRACE
UP
TOILET
7'X16'6"
CASHIER
6'6"X10'0”
DN
TOILET
10'0"X15'6"
ESTABLISHMENT
SECTION
26'3"X20'0"
OPEN
TO
SKY
OPEN
TERRACE
SPECIAL
BRANCH
26'3"X23'0"
RECORD
26'3"X20'0”
TOILET
7'X6'9"
FIRST FLOOR PLAN (AREA - 10287 sq.ft )
HAND RAIL
TOILET
8'0"X4'0"
CRECHE
26'3"X17'3”
PA GENERAL
23'0" X 10'4.5" TOILET
6'3"X10'0"
SUPERINTENDENT
GENTS
OFFICE
TOILET
16'3 X 15'9"
10'0"X15'6"
INSPECTOR
(D.C.B.)
10'9"X10'4.5"
OPEN TO SKY
INS-1
INS -2
11'3X10'0"11'6"X10'0"
STORE
23'0"X10'0"
SERVICING
OPEN TO SKY
AND
MAINTENANCE
UNIT
16'3" X 16'0"
STAFF
(D.C.B)
16'3"X26'3"
PSL BATTERY
& CHARGER
ROOM
16'3" 16'0"
CANTEEN
8'4.5" X 17'8"
UP
INSPECTOR
(P.C.R.)
11'0"X10'0"
RECEPTION /
LOBBY
25'6"X33'6"
PHOTO SECTION
17'9" X 15'6"
DARK ROOM
8'3" X 6'6"
TAPAL DESPATCH
FAIR COPY
SECTION
17'6"X26'3"
TOILET
8'3" X 6'6"
GUARD ROOM
17'9 X 10'0"
TOILET
5'9"X 6'5"
RECREATIONAL /
LUNCH
29'3" X 26'3"
STONE SLAB
STAFF
(P.C.R.)
16'3"X26'3"
GENERATOR
ROOM
8'4.5"X17'3”
GARAGE
8'4.5"X17'3"
LADIES
TOILET
10'0"X15'6"
UP
UP
STORE
23'0"X42'6”
EXIT
FINGER PRINT /
SCIENTIFIC ASST.
/ FORENSIC UNIT
16'3" X 26'3"
OPEN
TO SKY
ASST. DIRECTOR
10'9"X10'0"
STORE
8'0"X13'0"
ENTRY
PORTICO
( AREA - 10654 sq.ft )
GROUND FLOOR PLAN
QUARTERLY BULLETIN
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
8
è£õô˜ / î¬ô¬ñ è£õô˜
°®J¼ŠH¡ ðKí£ñ‹
è£õô˜ / î¬ô¬ñ è£õô˜
õ®õ¬ñŠ¹ èì‰î 25
Ý ‡ ´ è O ™
ñ£Ÿøñ¬ì‰¶œ÷¶.
ðòù£Oèœ
«ñ½‹
F¼ŠF
ܬ컋
«ï£‚舶ì¡, ð£¶
H ¡ ð Ÿ ø Š ð ´ ‹
õ®õ¬ñŠH™
ôî™
ðóŠð÷¾, CøŠð£ù î¬ó,
ôîô£ù
ªð£¼†èœ
¬ õ ‚ ° ‹
Þ ì ‹ ,
èNŠð¬ø
ñŸÁ‹
Ü´Šð¬øJ™ è‡í£®
æ´èœ (Tiles) ðFˆî™
«ð£¡ø
«ñ‹ð£´èœ
ªêò™ð´ˆîŠð†´œ÷¶.
EVOLUTION OF PC / HC QUARTERS
°®J¼ŠH¡
The type design for PC / HC quarters has evolved
during the past 25 years.
The present type design
includes
several
improvements such as
increase in plinth area,
better flooring, more
storage space, use of tiles
etc. in the toilets and
kitchen to enhance the
satisfaction level of the
user.
î Ÿ « ð £ ¶
ªêò™ð´ˆîŠð´‹
õ ¬ ó ð ì ‹ ñ Ÿ Á ‹
° ® J ¼ Š H ¡
à†¹øˆF¡
CøŠ¹
Ü‹êƒèO™ Cô W«ö
ªè£´‚èŠð†´œ÷¶.
Some illustrations of the
plan now been adopted
and features within the
quarters are given below.
PC’s / HC’s quarters at Ashok Nagar
PC’s / HC’s quarters at Mambalam
PC’s /HC’s quarters at Mambalam
Cupboard arrangements
PC’s / HC’s quarters at Saidapet
Kitchen arrangements
PC’s / HC’s quarters at Mambalam
WC and Washbasin arrangements
PC’s / HC’s quarters at Mambalam
Bathroom with tiles
QUARTERLY BULLETIN
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
9
îI›ï£´ CøŠ¹ è£õ™ ð¬ì 7õ¶ ÜE,
«ð£„ê‹ðœO
TSP VII Battalion at Pochampalli
A¼wíAK
ñ£õ†ìˆF™
àœ÷
«ð£„ê‹ðœOJ™ ¹Fî£è è†ìŠð†ì îI›ï£´
CøŠ¹ è£õ™ð¬ì 7õ¶ ÜE‚è£ù ܽõôè
õ÷£è‹ °PŠHìˆî‚è¶.
45.65
ã‚èK™
ãŸð´ˆîŠð†ì
Þšõ÷£è‹
W›è‡ìõŸP¬ù ªè£‡ì¶.
The newly constructed battalion complex for
‘TSP VII Battalion at Pochampalli’ in Krishnagiri
district needs special mention.
It has been developed on 45.65 acres and comprises
the following:
ê¶ó Ü®
ñFŠ¹ (Ï.)
Þô†êƒèO™
G˜õ£è ܽõôè
膮ì‹
23963
Ï. 90.17
Administrative Block
Ý»î A샰
11357
Ï. 68.57
裊ð£÷˜ ܬø
1270
ð£¶è£õô˜ ܬø
à†è†ì¬ñŠ¹
ñŸÁ‹ õ÷˜„CŠ
ðEèœ
ªñ£ˆî‹
Area in
sq. ft
Cost
In lakhs
23963
Rs. 90.17
Bell of Arms
11357
Rs. 68.57
Ï. 7.23
Guard Room
1270
Rs. 7.23
190
Ï. 1.76
Sentry Room
190
Rs. 1.76
----
Ï. 83.09
Infrastructure
arrangements &
development works
----
Rs. 83.09
36780
Ï. 250.82
Total
36780
Rs. 250.82
º†è‹H
«õL»ì¡
îò
²ŸÁ„²õ˜,
 ꣬ôèœ, îI›ï£´ °®c˜ õ®è£™
õ£KòˆF¡ °ö£Œ Íô‹ °®c˜ õêF, Fø‰îªõO
AíÁ, Þó‡´ è‡è£EŠ¹ «è£¹óƒèœ, Ý»î
AìƒAŸ° I¡ ð£¶è£Š¹ «õL «ð£¡ø¬õ
à†è†ì¬ñŠH™ Ü샰‹. YKò ²ŸÁ„Åö™
ãŸð´ˆ¶‹ «ï£‚èˆ¶ì¡ 600 ñó‚è¡Áèœ
ïìŠð†´œ÷ù. Ëôè‹ ñŸÁ‹ àìŸðJŸC Ãì‹
M¬óM™ è†ì àˆ«îC‚èŠð†´œ÷¶.
The infrastructure includes compound wall with
barbed wire fencing over it, WBM / BT Roads, piped
drinking water supply from TWAD Board, open well,
two watch towers and electric security fencing for bell
of arms.
For an eco friendly environment
600
avenue trees have been planted. A library and a
gym are also proposed in the near future.
«ñŸªê£¡ùõŸ¬ø îMó 88452 ê¶ó Ü® ªñ£ˆî
ðóŠð÷¾ ªè£‡ì 161 è£õô˜ / î¬ô¬ñ è£õô˜
°®J¼Š¹èœ
Ï.
661.999
Þô†êƒèO™
è†ìŠð†´œ÷¶. «ñ½‹, Ï. 607.44 Þô†ê
ñFŠd†®™ î÷õ£Œ, ¶¬í î÷õ£Œ, 4 àîM
î÷õ£Œèœ,
8
ÝŒõ£÷˜èœ,
18
àîM
ÝŒõ£÷˜èœ ñŸÁ‹ 96 è£õô˜ / î¬ô¬ñ
è£õô˜èÀ‚è£ù
°®J¼Š¹èO¡
膴ñ£ùŠðEèœ ï¬ì ªðŸÁ õ¼Aø¶.
Besides the above, 161 PC / HC quarters on a total
Þšõ÷£èˆF¡
ªî£ì˜ð£ù
¹¬èŠðìƒèœ
Ü´ˆî ð‚èˆF™ ªè£´‚èŠð†´œ÷¶.
The photographs on the following page relate to the
QUARTERLY BULLETIN
plinth area of 88452 sqft have been constructed at a
cost of Rs. 661.999 lakhs. Construction of quarters for
one Commandant, One Deputy Commandant, 4
Assistant Commandants, 8 Inspectors, 18 Sub
Inspectors and 96 PC / HCs is in progress.The cost of
these project would be Rs. 607.44 lakhs.
construction in the complex.
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
10
îI›ï£´ CøŠ¹ è£õ™ð¬ì 7õ¶ ÜE,
«ð£„ê‹ðœO
TSP VII BATTALION AT
POCHAMPALLI
Admin. Block
Foyer and Staircase
Bell of Arms
Commandant Room
Toilet
Office Room
Store Room
Conference Hall
161 PC’s / HC’s quarters
QUARTERLY BULLETIN
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
11
è£õ™ ݬíò àÁŠHù˜èÀì¡
à¬óò£ì™
DISCUSSION WITH THE
POLICE COMMISSION MEMBERS
è£õ™
ݬíò
î¬ôõ˜
ñŸÁ‹
àÁŠHù˜èÀì¡ 14.06.2007 Ü¡Á è£õ™¶¬ø
Þò‚°ù˜ (ðJŸC), è£õ™¶¬ø Þò‚°ù˜,
è£õô˜ i†´ õêF‚ èöè‹ ñŸÁ‹ àò˜
ÜFè£Kèœ,
è£õ™¶¬ø‚è£ù
«î¬õèœ,
°PŠð£è ðE ï¬ìªðŸÁ õ¼‹ è£õ™ ðJŸC‚
èöèˆF¡ «î¬õèœ ê‹ð‰îñ£è¾‹, ܈F†ì
õ÷£èñ£ù
áíñ£…«êKJ™
MKõ£ù
èô‰¶¬óò£ì™ «ñŸªè£‡ìù˜.
The DGP (Training) and the DGP Police Housing along
Members in Conference
Treeplanting by Chairman - Police Commission
C¬øˆ¶¬ø è†®ì‹ ñŸÁ‹
܈¶¬øJùK¡ °®J¼Š¹èœ
Prison buildings and quarters
C¬øˆ¶¬øJù¼‚è£ù
膮ì‹
ñŸÁ‹
°®J¼Š¹èO¡
膮ìŠðEèœ
ªõš«õÁ
G¬ôJ™ àœ÷¶.
ñèO˜ CøŠ¹ C¬ø„꣬ô, «õÖ˜
- 10
ñˆFò C¬ø„꣬ô, «õÖ˜
- 15
ñˆFò C¬ø„꣬ô, èìÖ˜
- 15
ñˆFò C¬ø„꣬ô, «è£¬õ
- 50
Construction of Jail building and quarters for staff of
Prison Department under different programmes is
under progress at various places:
the Chairman and Members of the Tamil Nadu Police
Commission in connection with the requirements of
the Police Department with special reference to the
on going construction of Police Academy at the
Academy Project site, Oonamanchery on 14.06.2007
for Prison staff
èìÖK™ ñèO¼‚è£ù ꣘¹ C¬ø„꣬ô‚è£ù
ðEèœ Ï. 200 Þô†ê ñFŠd†®™ è†ìŠð†´
õ¼Aø¶. Þ¬îˆîMó Ï. 500 Þô†ê ñFŠd†®™
124 °®J¼Š¹èO¡ 膴ñ£ù ðEèœ «õÖ˜,
èìÖ˜, F¼„C, ñ¶¬ó, ð£¬÷òƒ«è£†¬ì,
«êô‹, «è£ò‹¹ˆÉ˜ ñŸÁ‹ ¹¶‚«è£†¬ì ÝAò
ÞìƒèO™ ï¬ìªðŸÁ õ¼A¡ø¶.
«õÖ˜,
èìÖ˜,
F¼„C,
ñ¶¬ó,
ð£¬÷òƒ«è£†¬ì, «êô‹, «è£ò‹¹ˆÉ˜ ñŸÁ‹
¹¶‚«è£†¬ì ÝAò ÞìƒèO™ Ï. 1359.80
Þô†êƒèO™ 276 °®J¼Š¹èœ è†ì ÜÂñF
õöƒèŠð†´œ÷¶.
QUARTERLY BULLETIN
with the senior officers had detailed discussions with
Special Prison for Women, Vellore
-10
Central Prison, Vellore
-15
Central Prison, Cuddalore
-15
Central Prison, Coimbatore
-50
Construction of new sub jail for women at Cuddalore
at a cost of Rs.200 lakhs is in progress. Besides the
jail building, construction of 124 quarters at a cost of
Rs. 500 lakhs is in progress at Vellore, Cuddallore,
Trichy, Madurai, Palayamkottai, Salem, Coimbatore
and Pudukottai.
Sanction for Rs. 1359.80 lakhs has been accorded
towards construction of 276 quarters at Vellore,
Cuddalore, Trichy, Madurai, Palayamkottai, Salem,
Coimbatore, and Pudukottai.
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
12
°¡øˆÉK™
'àƒèœ ªê£‰î Þ™ô‹' F†ì‹
‘Own Your House Scheme‘
at Kunrathur
Front view of H1G
A view of the scheme
Front view of MIG
Inner Road
Sullage drain arrangements
PVC Tank for each unit
‘àƒèœ ªê£‰î Þ™ô‹' F†ìˆF¡ W› 4 àò˜
õ¼õ£Œ HK¾ (567 ê¶ó Ü®) ñŸÁ‹ 16 ï´ˆîó
õ¼õ£Œ HK¾ (425 ê¶ó Ü®) i´èœ 装C¹ó‹
ñ£õ†ì‹ °¡øˆÉK™ Ï. 103.04 Þô†êƒèO™
è†ìŠð†ì¶. ÞF™ I¡õêFèœ, °®c˜ õêF,
èN¾c˜ õ®è£™, ꣬ôèœ, ñ¬öc˜ «êèKŠ¹
ܬñŠ¹èœ,
ñó‹
õ÷˜ˆî™
«ð£¡ø
à†è†ì¬ñŠ¹èœ
ãŸð´ˆF
îóŠð†´œ÷¶.
Þšõ÷£èˆF¡
º¡ð°FJ™
²ŸÁ„²õ¼‹
ã¬ùò ð‚è ♬ôJ™ º†è‹H «õL»‹
ܬñ‚èŠð†´œ÷¶.
Under ‘Own Your House Scheme’ programme
4 HIG’s (567sqft) and 16 MIGs (425sqft) were
constructed at Kunrathur, Kancheepuram district at a
cost of Rs.103.04 lakhs. All infrastructural facilities
like electrical arrangements, water supply,
sewerage, sullage drain, road & culverts, rain water
harvesting structures, tree plantations, etc. have
been provided. Also, compound wall has been
constructed in the front and barbed wire fencing
provided along the boundary of the land on other
sides.
bò¬íŠ¹ ñŸÁ‹ e†¹
¶¬øJù¼‚è£ù °®J¼Š¹èœ
QUARTERS FOR FIRE &
RESCUE SERVICE PERSONNEL
bò¬íŠ¹
ñŸÁ‹
e†¹
¶¬øJù¼‚è£ù
°®J¼Š¹èœ îI›ï£´ Üó² Üî¡ Ý¬í (MS)
⇠1026 àœ (è£õ™ XVII) ¶¬ø  26.10.2006
Þ™ W«ö ªè£´ˆ¶œ÷ ÞìƒèO™ Ï. 988.24
Þô†êƒèO™ 200 °®J¼Š¹èœ 膴õîŸè£ù
G˜õ£è ñŸÁ‹ GF åŠ¹î™ ÜOˆ¶œ÷¶.
«è£ò‹¹ˆÉ˜ ñ£õ†ìˆF™ ð™ôì‹, F¼ŠÌ˜
ñŸÁ‹ à´ñ¬ôŠ«ð†¬ì ïèóƒèO½‹, ß«ó£´,
ó£êð£¬÷ò‹ - M¼¶ïè˜ ñ£õ†ì‹, èœ÷‚°P„C
- M¿Š¹ó‹ ñ£õ†ì‹, ªð¡ùèó‹ - î˜ñ¹K
ñ£õ†ì‹, ÝóE - F¼õ‡í£ñ¬ô ñ£õ†ì‹,
ªð£¡«ùK - F¼õœÙ˜ ñ£õ†ì‹, «ð†¬ì F¼ªï™«õL
ñ£õ†ì‹,
ªð£¡ùñó£õF
¹¶‚«è£†¬ì ñ£õ†ì‹ ñŸÁ‹ Cî‹ðó‹ - èìÖ˜
ñ£õ†ì‹
The Government of Tamil Nadu in its G.O. (MS)
No.1026 Home (Police XVII) department
dt.26.10.2006 accorded administrative and financial
sanction for Rs.988.24 lakhs for construction of 200
quarters for Fire and Rescue Service personnel in the
following places: Palladam,Tirupur and Udumalpet
of Coimbatore district, Erode, Rajapalayam Virudhunagar district, Kallakurichi - Villupuram
district, Pennagaram - Dharmapuri district, Arani Thiruvannamalai district, Ponneri - Thiruvallur district,
Pettai - Tirunelveli district, Ponnamaravathy Pudukottai district and Chidambaram - Cuddalore
district
QUARTERLY BULLETIN
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
13
Looking Good! DPO at Thiruvannamalai
膮ìƒèO™ ðó£ñKŠ¹
MAINTENANCE OF BUILDINGS
ðò¡
ªðÁ‹
¶¬øJùKì‹
膮ìƒèœ
º®‚芪ðŸÁ åŠð¬ì‚èŠð†ì ÞìƒèÀ‚°
𣘬õJì ªê¡ø î¼íˆF™ Cô °®J¼ŠHù˜
õ÷£èˆF™ ñóƒè¬÷ õ÷˜ˆ¶‹, ²ˆîñ£è
¬õˆF¼‚è I°‰î Ü‚è¬ø 裆´õ¬î»‹, ðô˜
Üî¬ù àî£YùŠð´ˆ¶õ¬î»‹ 臫죋.
îI›ï£´ è£õô˜ i†´ õêF‚ èöèˆî£™
è†ìŠð´‹ ܬùˆ¶ 膮ìƒèÙ‹ è£õ™¶¬ø,
C¬øˆ¶¬ø,
bò¬íŠ¹
ñŸÁ‹
e†¹ˆ¶¬øJùó¶
ñFŠ¹œ÷
ªê£ˆî£°‹.
Ýè«õ
͈î
ÜFè£Kèœ
膮ìƒè¬÷Š
ðó£ñKŠðF½‹, ²ŸÁ„Åö¬ô 裊ðF½‹ îQ‚
èõù‹ ªê½ˆî õL»ÁˆîŠð´Aø¶.
In the course of our visits to the sites already handed
«ñ½‹ °®J¼Š¹èœ ñŸÁ‹ 膮ìƒè¬÷Š
ðó£ñK‚è Ýõ¬ô ¶‡´‹ õ¬èJ™ CøŠð£è
ðó£ñK‚èŠð†ì 膮ìƒèÙ‚° M¼¶ õöƒè
Ý«ô£C‚èô£‹.
interest in the proper maintenance and upkeep of the
膮ìƒè¬÷ CøŠð£è ðó£ñK‚è «î¬õò£ù
â™ô£ àîMè¬÷»‹ îI›ï£´ è£õô˜ i†´
õêF‚ èöè‹ õöƒè îò£ó£è àœ÷¶.Üî¡
ðƒAŸ° CŸøP‚¬èJ™ CøŠð£è ðó£ñK‚èŠð†ì
õ÷£èˆF¡
¹¬èŠðìƒèœ
Hó²K‚èŠð´‹.
ðó£ñKŠHŸè£ù
Cô
°PŠ¹èœ
W«ö
ªè£´‚èŠð†´œ÷¶.
premises.
QUARTERLY BULLETIN
over to the departments after completing the
construction, we have observed that while at some
places immense interest has been taken by the
occupants to maintain the buildings and improve the
environs with plants etc., at many places these
aspects have been neglected. Since all buildings
constructed by the TNPHC such as offices and
residences are permanent assets of the Police,
Prisons and Fire Services departments, as the case
may be, it is urged that senior officers take personal
buildings. They may consider instituting awards for
the best maintained office, residential complex etc to
stimulate competition for excellence in upkeep of the
The TNPHC on its part will publish photographs of the
well-maintained complexes in this bulletin and also
extend all other help whenever required for the better
maintenance of the buildings. Some tips for better
maintenance are enumerated hereunder.
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
14
膮ìƒèO™ ðó£ñKŠ¹ º¬øèœ
TIPS FOR MAINTENANCE OF BUILDINGS
裵‹
è¬÷J¬ù
àì¡
v 膮ìˆF™
ⴂ辋.
v ê¡«ê´èO™ °Š¬ð «îƒè£ñ™ 𣘂辋.
v ê¡«ê´èO™ °Š¬ð «ð£´õ¬î îM˜‚辋.
ê¡«ê´èO™
¬õ‚è
v ̉ªî£†®è¬÷
«õ‡ì£‹.
v «ñ™ î÷ˆF™ °OŠð¶, ¶Eèœ ¶¬õŠð¶
Ã죶.
v èNõ¬ø ñŸÁ‹ Ü´Šð¬ø èN¾‚ °ö£ŒèO™
àí¾ ê‚¬èèœ ñŸÁ‹ F슪𣼜èœ
ªê™ô£ñ™ 𣘈¶‚ ªè£œ÷¾‹.
v è†®ì‹ ñŸÁ‹ °ö£ŒèO™ ãŸð´‹ c˜
èC¾è¬÷ àì‚°ì¡ Y˜ ªêŒò¾‹.
v î‡a˜ °ö£Œ ñŸÁ‹ õ®è£™ °ö£Œè¬÷
Yó¬ñ‚è
ðJŸCªðŸø
ðEò£÷˜èOì‹
åŠð¬ì‚辋.
v °ö£ŒèO™ ãŸð´‹ ܬ승è¬÷ dƒè£ù£™
Ýù èN¾ ªð£¼ˆFèO¡ õNò£è Þ¼‹¹
è‹H ªè£‡´ c‚è ºòŸC‚è «õ‡ì£‹.
v ¶Eèœ àô˜ˆî °ö£ŒèO™ ªè£® èJÁ
膴õ¬îˆ îM˜‚辋.
W¿‹,
ªõŸPìƒèO½‹
v ð®‚膮¡
àð«ò£èñŸø
ªð£¼†èœ
«ê˜Šð¬îˆ
îM˜‚辋.
v î¬ó «êîñ¬ìõ¬î î´‚è è£LèO¡
裙èO™ '¹w' ¬õ‚辋.
I¡
àðèóíƒè¬÷»‹,
I¡
v îóñ£ù
è¼Mè¬÷»‹ ñ†´‹ à«ò£A‚辋.
v Remove weeds found anywhere in the building
GF ¬èò£À¬ñ
FINANCIAL PERFORMANCE
èì‰î 31.03.2007 Ý‹ ݇®¡ º®M™,
Ï.12053.00 Þô†êƒèœ ðE‚è£è ªêô¾èœ
ªêŒ¶ ñŸªø£¼ ¶®Šð£ù õ¼ìˆF¬ù îI›ï£´
è£õô˜ i†´ õêF‚ èöè‹ è‡ì¶. 31.03.2007Ý‹
݇®¡ º®M™ õ¼ñ£ù õK‚èN¾ «ð£è
Ï.125.46 Þô†êƒèœ Þô£ð‹ ߆®ò¶.
16.05.07 Ü¡Á ïì‰î Þšõ£Kò Þò‚°ù˜èœ
ÆìˆF™
ÜóC¡
ðƒ°
ªî£¬è‚è£ù
ß¾ˆªî£¬è 50 % ( Ï. 50 Þô†êƒèœ ) ªè£´‚è
àˆ«îCˆ¶œ÷¶. ÞîŸè£ù 効î™, 10.07.2007
Ü¡Á
ï¬ìªðøM¼‚°‹
݇´
ªð£¶‚
ÆìˆF™ ÜO‚èŠðì àœ÷¶.
Ï.100/Þô†êƒèœ
ðƒ°ˆ
ªî£¬èò£è‚
ªè£‡ì Þ‚èöèˆF¡ «êIŠ¹ GF G¬ô
31.03.2007 Ý‹ ï£O™ Ï.635 Þô†êƒèœ Ý°‹.
QUARTERLY BULLETIN
immediately.
v Keep the sunshades free from garbage.
v Avoid littering on sunshades.
v Do not keep flower pots on sunshades.
v Do not bathe (or) wash clothes on terrace.
v Do not allow any solids or food refuses to drain
through pipes fitted in bath (or) kitchen.
v Rectify any leakages either in building (or) pipes
then and there.
v Always employ skilled person to attend to any
plumbing, sanitary works.
v Do not attempt to clear blockages through
ceramic sanitary fittings with steel rods.
v Avoid using pipes as props to tie ropes for drying
clothes.
v Avoid accumulating unused materials under the
stair case landing (or) in any other open space.
v Provide bush to furniture’s leg to prevent damage
to flooring.
v Use only standard electrical fittings, appliances
and gadgets.
TNPHC witnessed another vibrant year resulting in all
time high works expenditure of Rs.12053.00 lakhs for
the year ended 31.3.2007. The after tax profit for the
year ended 31.3.2007 is Rs.125.46 lakhs. The Board
of Directors in their meeting held on 16.5.2007
proposed a dividend of 50% (i.e. Rs.50.00 lakhs) on
the share capital to the Government which will be
approved in the ensuing Annual General Meeting to
be held on 10.7.2007. The accumulated reserve
position of TNPHC as on 31.3.2007 is Rs.635 lakhs
against the share capital of Rs.100.00 lakhs
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
15
膴ñ£ù ªêò™º¬ø 輈îóƒ°
SEMINAR ON CONSTRUCTION PRACTICES
îI›ï£´ è£õô˜ i†´ õêF‚ èöèˆF¡
ªð£Pò£÷˜èÀ‚è£ù '膴ñ£ù ªêò™º¬ø'
â¡ø î¬ôŠH™ ðJŸC 輈îóƒ° ªê¡¬ù
܇í£
ð™è¬ô‚èöèˆF¡
º¡ù£œ
ñ£íõ˜èO¡ ¬ñòˆF™ Þ‚èöèˆî£™ 27
ñŸÁ‹ 28 ãŠó™ 2007™ ïìˆîŠð†ì¶.
ÞF™ ðƒ°ªðŸø 85 ªð£Pò£÷˜èœ ðò¡ªðÁ‹
õ¬èJ™ ðˆ¶ HóCˆF ªðŸø ªð£Pò£÷˜èœ
ñŸÁ‹ è™Mò£÷˜èœ, 膴ñ£ù ªêò™º¬ø
ªî£ì˜¹œ÷
î¬ôŠ¹èO™
ªîOõ£ù
ªê£Ÿªð£Nõ£ŸP»‹,
ðƒ°
ªðŸ«ø£¼ì¡
ÜÂðõˆ¬î ðA˜‰¶ ªè£‡´‹ CøŠHˆî£˜èœ.
ðƒ°
ªðŸø
ªð£Pò£÷˜èO¡
ñFŠd†´
ÜP‚¬èèœ
ÞŠðJŸCJ¡
ªõŸP‚°
܈Cò£°‹. õ¼ƒè£ôƒèO½‹ Þ¶«ð£¡ø
Gè›Cè¬÷ ïìˆî àˆ«îC‚èŠð†´œ÷¶.
TNPHC conducted the first ever workshop for its
engineers on 27 & 28 April 2007 at Alumni Centre,
Anna University, Chennai. The topic discussed was
“CONSTRUCTION PRACTICES” Ten eminent engineers
and academicians enlightened eighty five
participants through their vivid lectures and
interaction on topics associated with construction.
The evaluation report of the participants endorsed
the success of the workshop. Similar programmes
are proposed to be conducted in future.
Er. S. Ramachandran
CE (Retd.) / PWD
Er. A. Veerappan
CE (Retd.) / PWD
Dr. S. Narashiman
EE (Retd.) / TNHB
Er. K. Senathipathy
Geotec Consultants
Tr. K.P.Jain, I.P.S., Chairman and Managing Director
TNPHC Inaugurates the workshop
Dr. L.S.Jayagopal
Prof (Retd.) PSG College
Er. M. Kumar
CE / TNPHC
Dr. P. Devadoss Manoharan
Prof. / Anna University
Er. K. Ramakrishnan
CE / Doshi Housing Pvt Ltd.
Tr. N. Ramaraj, GM (F&A)
Distribute Certificates
Dr. M. Sekar Dean.
Anna University
QUARTERLY BULLETIN
Er. T. Senthil Nayagam
SE (Retd.) / PWD
ISSUE NO. 2
APR - JUN 2007
Mrs. Vasumathi S. Kumar being Welcomed
Prize distribution by Mrs. Varsha Jain
ñèO˜ Fù‹ Gè›Cèœ
WOMEN’S DAY CELEBRATIONS
ñèO˜ Fù‹ ñ£˜„ 8, 2007™ îI›ï£´
è£õô˜ i†´ õêF‚ èöè ܽõôèˆF™
ªè£‡ì£ìŠð†ì¶. ªð‡ áNò˜èO¬ì«ò ðô
«ð£†®èœ ïìˆîŠð†´ ðK²èœ õöƒèŠð†ì¶.
ÞšMö£M™ F¼ñF. õ˜û£ ªüJ¡ ñŸÁ‹
F¼ñF. õ²ñF âv.°ñ£˜, î¬ô¬ñ è‡è£EŠ¹
ÜFè£K, »¬ùì† Þ‰Fò£ Þ¡Åó¡v 苪ðQ
L†. ÝA«ò£˜ CøŠ¹ «ð„ê£÷˜èœ Ýõ˜.
ÞšMö£M¡
G¬ùõ£è
Þšõ÷£èˆF™
ñó‚è¡Áèœ ïìŠð†ìù.
Women's Day was celebrated on 8th March 2007 in
ÝCKò˜ °¿
EDITORIAL TEAM
TNPHC Office. Various competitions among women
employees were conducted and prizes distributed.
Speakers on the occasion included Mrs. Varsha Jain
and Mrs. Vasumathi.S.Kumar, Chief Vigilance
Officer, United India Insurance Company Ltd.,
Chennai. Tree plantation in the premises of TNPHC
was undertaken to mark the event.
F¼. ñ£. °ñ£˜, (î¬ô¬ñ ÝCKò˜)
î¬ô¬ñ ªð£Pò£÷˜. ªî£.«ð. 28364749
Tr. M. Kumar (Chief Editor)
Chief Engineer, Phone 28364749
F¼. ê. Þó£ê«êèó¡, (Þ¬í ÝCKò˜)
Tr. S. Rajasekharan (Associate Editor)
Asst. Exe. Engineer, ISO&QC, Phone 28364761
à.G.ªð£Pò£÷˜, ISO & QC. ªî£.«ð. 28364761
TAMIL NADU POLICE HOUSING CORPORATION LTD.
(ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY)
132, E.V.R Salai, Kilpauk, Chennai - 600 010.
E-mail id : [email protected] | Website : www.tnphc.com

Documenti analoghi

tamil nadu police housing corporation ltd.

tamil nadu police housing corporation ltd. bottlenecks in commencing construction of some police stations , Coastal Security Group schemes, major projects like additional block for DGP's office, COP's office and Police Academy , maintenance...

Dettagli