ALBO SOCI 2016

Commenti

Transcript

ALBO SOCI 2016
ALBO SOCI
2016
Askoll Slovakia s. r. o.
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Produzione di motori elettrici per elettrodomestici bianchi.
Potvorice 331, 916 25 Potvorice
SLOVAK REPUBLIC
TEL: +421 0327771072
MARIÁN HUDECEK
EMAIL: [email protected]
www.askoll.com
www.praca-askoll.sk
PROFIL SPOLOČNOSTI
Výroba elektromotorov pre bielu techniku.
Besco SK s. r. o.
Michalská 7, 811 01 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: +421 917125867
PASQUALE VADALA
EMAIL: [email protected]
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
La società è nata nel 2011 come un ramo della Besco S.r.l. Italia. L'azienda
Besco S.r.l. nel tempo si specializza nella costruzione di carpenteria per
macchine movimento terra, macchine agricole, carri cingolati, bracci per
escavatori, serbatoi per escavatori e per grossi carrelli elevatori. Abbiamo
pensato di creare un ramo sul territorio slovacco, però per il momento le nostre
attività sono ferme.
PROFIL SPOLOČNOSTI
www.besco.it
Spoločnosť vznikla v r. 2011 ako divízia spoločnosti Besco S.r.l. Italia. Firma
Besco S.r.l. sa špecializuje na výrobu oceľových konštrukcií pre stroje určené
na zemné práce, poľnohospodárske stroje, pásové stroje, ramená pre rýpadlá,
nádrže pre rýpadlá a pre veľké vysokozdvižné vozíky. Rozhodli sme sa vytvoriť
divíziu na Slovensku, avšak zatiaľ sú naše aktivity pozastavené.
Biksadský & Partners
s.r.o.
Michalská 9, 811 01 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: +421 0908418726
SOŇA BIKSADSKÁ
EMAIL: [email protected]
www.biksadsky-partners.com
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Dal 2006 lo studio legale fornisce, ai propri clienti, consulenza e rappresentanza
nelle controversie. Da allora sono avvenuti alcuni cambiamenti sostanziali.
Questi sono stati la risposta alla crescente domanda di servizi legali qualificati e
al team di collaboratori del socio fondatore della società JUDr. Pavol Biksadksý,
CIMA Cert.B.A., che si è ampliato sempre di più. All´inizio, la nascita della
società è stata condizionata dallo sviluppo dinamico della regione di Malacky e
dintorni, dove era la prima sede della società. Dopo la sua nascita lo studio
legale ha oltrepassato i confini della regione centralizzando le sue filiali nei
nuovi uffici nel centro di Bratislava (Staré Mesto). Oggi il nostro studio legale
presta servizi ad una vasta gamma di clienti slovacchi e stranieri, in particolare
ai clienti italiani e inglesi. Lo studio è socio della Camera di Commercio ItaloSlovacca e Camera di Commercio britannica. Inoltre collaboriamo con esperti
per la consulenza contabile e fiscale offrendo soluzioni su misura.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Advokátska kancelária poskytuje svojim klientom odborné právne poradenstvo
a zastupovanie v právnych sporoch od roku 2006, pričom odvtedy prešla
niekoľkými zásadnými zmenami. Tie boli odpoveďou na neustále sa zväčšujúci
sa dopyt po kvalifikovaných právnych službách a rozširujúci sa tím
spolupracovníkov zakladajúceho člena spoločnosti JUDr. Pavla Biksadského,
CIMA Cert.B.A. Vznik spoločnosti bol na počiatku podmienený najmä
dynamicky sa rozvíjajúcim regiónom mesta Malacky a jeho okolia, kde bolo aj
prvé sídlo spoločnosti. Po svojom vzniku však advokátska kancelária prekročila
hranice regiónu a centralizovala svoje pobočky do nových priestorov v centre
Bratislavy (Staré Mesto). V súčasnosti naša advokátska kancelária poskytuje
právne služby širokej škále slovenskej a zahraničnej klientely so zvláštnym
zameraním na taliansky a anglicky hovoriacich klientov. Spoločnosť je členom
talianskej a britskej obchodnej komory. Spolupracujeme tiež s odborníkmi na
účtovné a daňové poradenstvo a vieme vytvárať komplexné riešenia na mieru.
Brovedani Slovakia
s.r.o.
Parkova 1414/8, 924 01 Galanta
SLOVAK REPUBLIC
TEL: +421 31 7804236
DAMIANO BREDA
EMAIL:
[email protected]
www.brovedanigroup.com
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Chi siamo: costituito da 3 società e 6 unità produttive il Gruppo Brovedani opera
secondo orientamenti condivisi e valori consolidati, frutto di una cultura
aziendale e di una storia che iniziano nel 1947, quando viene fondato a
Pordenone il primo nucleo della Brovedani. I punti di forza del gruppo sono
l’organizzazione e la creatività, testimoniata dai molti contenuti di innovazione
portati nel campo della meccanica fine B2B, sia nella concezione del prodotto,
sia in quella parallela ed interfunzionale dei processi produttivi e della loro
industrializzazione. Questo spirito innovativo ha contribuito al successo del
Gruppo Brovedani, diventato oggi fornitore strategico di realtà multinazionali.
Tecnologie e Soluzioni: Il gruppo dispone di avanzati sistemi produttivi e di
controllo per lavorazioni di componenti meccanici di grande serie, con elevati
standard di qualità e specializzazione tecnologica. Evoluti servizi di engineering
consentono inoltre lo sviluppo di processi-prodotti dedicati, anche mediante la
progettazione e realizzazione di macchine su misura, di multitecnologie
integrate e la gestione in outsourcing di linee produttive, garantendo alti livelli di
partnership e un approccio problem solving alle esigenze del cliente.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Kto sme: Skupinu Gruppo Brovedani tvoria 3 spoločnosti a 6 výrobných
jednotiek. Naše pôsobenie je založené na zdieľaní spoločných vízií a hodnôt,
ktoré sú výsledkom podnikovej kultúry a histórie, ktorá siaha do roku 1947, keď
bola v Pordenone založená prvá skupina Brovedani. Našimi silnými stránkami
sú organizácia a kreativita, o čom svedčí množstvo inovatívnych prvkov v
oblasti jemnej mechaniky B2B, a to jednak v dizajne výrobku, ako aj v
paralelných výrobných procesoch a ich industrializácii. Tento inovačný duch
prispel k úspechom skupiny Gruppo Brovedani, ktorá je v súčasnosti
strategickým
dodávateľom
nadnárodných
spoločností.
Technológie a Riešenia: skupina disponuje modernými výrobnými a kontrolnými
systémami na spracovanie sériových mechanických komponentov s vysokými
normami kvality a technickej špecializácie. Pokročilé inžinierske služby
umožňujú vývoj špecializovaných procesov-produktov, a to aj prostredníctvom
projektovania a realizácie strojov podľa priania zákazníkov, integrovaných multi
technológií a riadenia výrobných liniek formou outsourcingu. Zároveň
garantujeme vysokú úroveň spolupráce a riešenie problémov podľa potrieb
zákazníkov.
COOPBOX Eastern
s.r.o.
Trencianska, 17, 915 01
Nove Mesto Nad Vahom
SLOVAK REPUBLIC
TEL: +421 327740911
EMILIO DE PASCALE
EMAIL: [email protected]
www.coopbox.it
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
COOPBOX Eastern, s.r.o. produce imballaggi in plastica per il confezionamento
di alimenti freschi e freschissimi.
PROFIL SPOLOČNOSTI
COOPBOX Eastern, s.r.o. vyrába plastové obaly na balenie čerstvých potravín.
Domov sk s.r.o.
G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza
SLOVAK REPUBLIC
TEL: +421 0905383464
MARIÁN MENDEL
EMAIL: [email protected]
www.domov-reality.sk
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
L´agenzia immobiliare svolge la sua attività sull´intero territorio della Slovacchia
dal 2007.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Realitná kancelária pôsobí na celom území Slovenska od roku 2007.
Dot Business s. r. o.
Michalská 7, 811 01 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: +421 905672125
PAOLO BOZ
EMAIL: [email protected]
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Dot Business è una web agency innovativa, specializzata nella realizzazione di
e-business models attraverso la creazione di siti web, blog ed e-commerce con
consulenza seo integrata e content editing di livello avanzato. Realizziamo
campagne di web marketing e social media marketing a livello strategico e
operativo con servizio di formazione on the job per le aziende che vogliono
internalizzare la gestione della propria presenza nei social media. Creare ebusiness models significa che la presenza online deve essere considerata un
vero e proprio strumento di business capace di generare valore attraverso il
raggiungimento di obiettivi specifici.
www.dotbusiness.biz
PROFIL SPOLOČNOSTI
Dot Business je inovatívna webová agentúra, ktorá sa špecializuje na realizáciu
e-business modelov prostredníctvom tvorby webových stránok, blogov a ecommerce, pričom poskytuje integrované poradenstvo SEO (optimalizácia pre
vyhľadávače) a editáciu obsahu na pokročilej úrovni. Realizujeme marketingové
kampane webových stránok a sociálnych sietí na strategickej a operatívnej
úrovni. Pritom poskytujeme službu vzdelávania formou "on the job" pre firmy,
ktoré chcú internalizovať riadenie svojej účasti na sociálnych sieťach. Vytvárať
e-business modely znamená, že online pôsobenie musí byť vnímané ako
skutočný business nástroj, ktorý dokáže vytvárať hodnotu cez dosahovanie
špecifických cieľov.
Edas s. r. o.
Nám. A. Hlinku č 1, 831 06 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: +421 2 44886159
VITO BOVOLI
EMAIL: [email protected]
www.edas.sk
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
EDAS s.r.o. è una società di servizi che, avvalendosi della collaborazione di
professionisti formati e di decennale esperienza, si prefigge di assistere le
imprese italiane e slovacche nel processo di integrazione nell'economia
mondiale. Tale assistenza avviene attraverso ricerca di partners joint-ventures,
un'assistenza contrattuale e generale che possa agevolare l'apertura di sedi in
Italia e all'estero, consulenze stategiche e finanziarie e servizi di traduzione e
interpretariato. Edas s.r.o., inoltre, seleziona e forma personale sulla base delle
esigenze del singolo fornendo percorsi formativi di natura linguistica e
legislativa utilizzando anche la formula del "training on the jobs". Una tale
esperienza formativa è nata nell'ambito di un ambizioso e riuscito progetto
"educational" grazie al quale EDAS s.r.o. ha la possibilità di collaborare, da
anni, con varie università italiane e slovacche al fine di promuovere uno
scambio attivo e continuativo scuola-azienda attraverso borse di studio, stage
aziendali e corsi per la riqualificazione professionale.
PROFIL SPOLOČNOSTI
EDAS s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca na úseku služieb, ktorej cieľom je
poskytovať podporu talianskym a slovenským podnikom v procese integrácie do
svetového hospodárstva. Pri poskytovaní svojich služieb sa opiera o spoluprácu
so skupinou kvalifikovaných odborníkov s desaťročnými skúsenosťami. Medzi
služby spoločnosti patrí vyhľadávanie partnerov pri zakladaní spoločných
podnikov, odborná pomoc pri uzatváraní zmlúv a všestranné poradenstvo, ktoré
má uľahčiť otváranie zastúpení v Taliansku a v zahraničí, strategické a finančné
poradenstvo, prekladateľské a tlmočnícke služby.
Spoločnosť EDAS s.r.o. okrem toho ponúka služby v oblasti ľudských zdrojov,
vyhľadáva a školí personál na základe špecifických potrieb klienta. Poskytuje
najmä jazykové školenia a školenia v oblasti legislatívy, aj vo forme „training on
the job“. Tieto skúsenosti v oblasti vzdelávania boli získané v rámci
ambiciózneho a úspešného „educational“ projektu, vďaka ktorému EDAS s.r.o.
už niekoľko rokov spolupracuje s rôznymi talianskymi a slovenskými
univerzitami. Cieľom tejto spolupráce je podporovať aktívny a nepretržitý vzťah
škola – podnik formou štipendií, stáží v podnikoch a odborných rekvalifikačných
kurzov.
Generali
poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: + 421 258576666
+ 421 850111117
www.generali.sk
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
La compagnia di assicurazioni Generali è una tra le tre più importanti presenti
sul mercato slovacco. Fa parte di uno dei più grandi gruppi di assicurazioni –
Generali CEE Holding, che gestisce l´attività commerciale in dieci paesi
dell´Europa centrale e orientale. I suoi clienti possono beneficiare di un forte
appoggio internazionale, nonché della tradizione sviluppata dalla compagnia nel
settore dell´assicurazione sulla vita e non.
Il servizio al cliente è di primaria importanza per la compagnia Generali. Essa
introduce infatti costantemente i più moderni sistemi basandosi sulla
professionalità e sulla competenza dei suoi dipendenti al fine di offrire ai clienti il
massimo comfort e un servizio eccellente – a partire dalla consulenza
assicurativa di qualità, alla gestione della polizza assicurativa fino ad una rapida
liquidazione dei sinistri.
Dal 2002 collabora a stretto contatto con VÚB banka nel campo della cosiddetta
banca-assicurazione. Nel 2004 hanno fondato insieme VÚB Generali
dôchodcovská správcovská spoločnosť, a. s., società che gestisce fondi di
pensione.
La compagnia di assicurazioni Generali ha quasi 650 dipendenti e oltre 600
operatori commerciali nella propria rete commerciale. Opera in tutta la
Slovacchia attraverso più di 120 filiali.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Poisťovňa Generali patrí do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom
trhu. Je súčasťou jednej z najväčších poisťovacích skupín – Generali CEE
Holding, ktorá riadi obchodnú činnosť v desiatich krajinách strednej a východnej
Európy. Klienti poisťovne tak môžu využívať výhody vyplývajúce zo silného
medzinárodného zázemia, ako aj tradície poisťovne v oblasti životného aj
neživotného poistenia.
V poisťovni Generali sú prvoradé služby pre klienta. Neustále zavádza
najmodernejšie systémy a stavia na profesionalite a odbornosti zamestnancov,
aby klientom poskytla maximálny komfort a prvotriedny servis – od kvalitného
poistného poradenstva, cez manažment poistky, až po rýchlu likvidáciu
poistných udalostí.
Od roku 2002 spolupracuje v rámci bankopoistenia úzko s VÚB bankou, v roku
2004 spoločnosti založili VÚB Generali dôchodcovskú správcovskú spoločnosť,
a. s.
Poisťovňa Generali má takmer 650 zamestnancov a viac ako 600 obchodníkov
vo vlastnej obchodnej sieti. Po celom Slovensku má viac ako 120 pobočiek.
Guerrini SK s.r.o.
Jakuba Haška 3, 95047 Nitra
SLOVAK REPUBLIC
TEL: +421 911115577
SERGIO BOLLINO
EMAIL: [email protected]
www.guerrinisk.sk
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Società slovacca di un gruppo italiano facente capo alla Guerrini Spa,
quest'ultima specializzata nella tornitura metallica di precisione. GUERRINI SK
si occupa dei processi di assemblaggio manuale e automatico, controllo di
qualità sul 100% del prodotto, imballaggio e spedizione al cliente finale. I
prodotti finora trattati nella società slovacca sono destinati al settore
automative, elettrico, idro-pneumatico, elettrodomestici, vantando il gruppo un
parco clienti importante (Ferrari, Ducati, Brembo, Kongsberg, Gewiss, Palazzoli,
Mennekes, Voss, Eltek, Immergas, etc.)
PROFIL SPOLOČNOSTI
Slovenská spoločnosť talianskej skupiny, ktorá stojí na čele spoločnosti Guerrini
Spa. Spoločnosť Guerrini Spa sa špecializuje na presné sústruženie kovov.
GUERRINI SK sa zaoberá procesmi manuálnej a automatickej montáže, 100%
kontrolou kvality výrobku, balením a zasielaním konečnému zákazníkovi.
Produkty, ktoré boli doteraz spracovávané v slovenskej spoločnosti, sú určené
pre automobilový priemysel, oblasť elektrickej energie, hydropneumatiky,
domácich elektrospotrebičov. Medzi zákazníkov spoločnosti patria významné
značky (Ferrari, Ducati, Brembo, Kongsberg, Gewiss, Palazzoli, Mennekes,
Voss, Eltek, Immergas, atď).
HLG STAV BOTTOLI
s.r.o.
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
“Costruiamo in Europa con qualità italiana”: questo lo slogan con cui nasce
HLG Stav Bottoli, con sede a Bratislava in Slovacchia. Operativa dal 2009,
Šancová 100 , 831 04 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
impresa di costruzioni detenuta al 100% da Bottoli Costruzioni srl, con
TEL: + 421 0918 373 428
+ 421 0907 396 322
lavori conto terzi prevalentemente nei settori industriale e civile. Tecnici ed
Paolo Simonetto
EMAIL: [email protected]
dalla pianificazione delle fasi esecutive al coordinamento e al controllo delle
www.hlgstav.sk
funzioni anche di General Contractor, ad oggi ha eseguito più di 20 cantieri per
operai specializzati italiani e slovacchi supportano lʼintero processo costruttivo,
attività di cantiere, fino al collaudo e alla gestione dellʼopera finita, garantendo
inoltre un continuo e costante servizio di assistenza “post-vendita”.
PROFIL SPOLOČNOSTI
„Staviame v Európe s talianskou kvalitou“ je slogan, ktorým sa od svojho
založenia riadi spoločnosť HLG Stav Bottoli sídliaca v Bratislave na Slovensku.
Od roku 2009 táto stavebná spoločnosť v 100%-nom vlastníctve spoločnosti
Bottoli Costruzioni srl., ktorá funguje aj ako generálny dodávateľ, úspešne
dokončila viac ako 20 priemyselných a civilných stavieb.
Špecializovaní talianski a slovenskí technickí a odborní pracovníci podporujú
celý výrobný proces, a to od plánovania výkonných fáz až po odovzdanie
a správu hotového diela, pričom zaručujú pokračujúce a stále „popredajné“
asistenčné služby.
HUDOS s.r.o.
Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov
SLOVAK REOUBLIC
TEL: 00421 911266155
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Trasporto internazionale su strada e spedizioni.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Medzinárodná cestná nákladná doprava a zasielateľstvo.
JOZEF HARNIČÁR
EMAIL: [email protected]
www.hudos.sk
ISI group s.r.o.
Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: 00421 220302351
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Società di sviluppo immobiliare.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Spoločnosť sa venuje rozvoju v oblasti nehnuteľností.
SEBASTIANO CANESSA
www.malyraj.sk
JÚLIUS BRICHTA
(advokátska kancelária
Brichta & Partners)
Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: + 421 252923349
DOMINIK BRICHTA
EMAIL: [email protected]
www.brichta.sk
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Lo studio legale BRICHTA & PARTNERS è stato fondato dal partner JUDr.
Július Brichta nel 1990 ed opera con l’attuale ragione sociale dal 1996.
Attualmente nello studio legale vi sono otto avvocati, oltre ad altri legali,
avvocati praticanti e personale di supporto, quest’ultimo composto da
dipendenti amministrativi, traduttori, assistenti legali e consulenti tecnici esterni
per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale (brevetti e modelli di utilità). I
partner dello studio sono membri dell´Unione Internazionale degli Avvocati
(IBA), del gruppo nazionale dell´Associazione Internazionale per la Protezione
della Proprietà Intellettuale (AIPPI) e dell´Associazione Internazionale dei
Marchi (INTA). Lo studio legale BRICHTA & PARTNERS ha ottenuto negli ultimi
anni alcune premiazioni importanti tra cui: premiazione come Società legale
altamente raccomandata nel 2015 in Slovacchia nelle categorie Proprietà
intellettuale, Telecomunicazioni e Diritto delle tecnologie dell´informazione,
consegnata dal settimanale TREND; la premiazione WTR 1000 2015: Slovakia
- Gold Law Firm; e la premiazione CHAMBERS EUROPE 2015: Intellectual
Property: Slovakia – Band 1 Law Firm. JUDr. Július Brichta rappresenta i propri
clienti nei processi davanti ai tribunali ordinari della Repubblica Slovacca,
davanti alla Corte Costituzionale della Repubblica Slovacca e alla Corte
Europea dei Diritti dell´Uomo di Strasburgo.
Dal 1993, in qualità di
rappresentante in materia di brevetti, è autorizzato inoltre a rappresentare i suoi
clienti nei processi davanti all´Ufficio della proprietà intellettuale della
Repubblica Slovacca e, a partire dal 2001, anche davanti all´Ufficio europeo dei
brevetti. È membro dell´IBA. Vanta un´esperienza pluriennale nella
rappresentanza delle grandi società commerciali slovacche e straniere, delle
autonomie locali e delle istituzioni religiose. Ha rappresentato clienti nei
processi in materia di restituzioni di grandi portafogli di terreni. Attualmente
rappresenta proprietari degli edifici con il canone regolamentato nelle denunce
collettive davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di Strasburgo.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS bola založená zakladajúcim
partnerom JUDr. Júliusom Brichtom v roku 1990 a pod súčasným názvom
vystupuje od roku 1996. V kancelárii v súčasnosti pôsobia ôsmi advokáti, ďalší
právnici – advokátski koncipienti a podporný personál pozostávajúci z
administratívnych zamestnancov, prekladateľov, právnych asistentov a
externých technických konzultantov pre oblasť priemyselných práv (patentov a
úžitkových vzorov). Partneri kancelárie sú členmi Medzinárodného združenia
advokátov (IBA), národnej skupiny Medzinárodného združenia na ochranu
duševného vlastníctva (AIPPI) a Medzinárodnej organizácie pre ochranné
známky (INTA). Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS získala za
posledné roky niekoľko významných ocenení, medzi ktoré patrí predovšetkým
ocenenie Vysoko odporúčaná Právnická firma roka 2015 na Slovensku _
Duševné vlastníctvo, telekomunikácie, právo informačných technológií od
týždenníka TREND, ocenenie Slovakia – Gold Law Firm od WTR 1000 2015 a
ocenenie INtellectual Property: Slovakia – Band 1 Law Firm od CHAMBERS
EUROPE 2015. JUDr. Július Brichta zastupuje klientov v konaniach pred
všeobecnými súdmi SR, Ústavným súdom SR a Európskym súdnym dvorom
pre ľudské práva v Štrasburgu. Od rolu 1993 je súčasne ako patentový
zástupca oprávnený zastupovať v konaniach pred Úradom priemyselného
vlastníctva SR a od roku 2001 tiež klientov pred Európskym patentovým
úradom. Je členom IBA. Má dlhodobé skúsenosti v zastupovaní veľkých
slovenských a zahraničných obchodných spoločností, samosprávy a cirkevných
inštitúcií. Klientov zastupoval pri reštitúciách veľkých pozemkových portfólií a
momentálne zastupuje vlastníkov budov s regulovaným nájomným v
hromadných sťažnostiach pri konaniach pred Európskym súdnym dvorom v
Štrasburgu.
KÁVOMATY s.r.o.
Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok
SLOVAK REPUBLIK
TEL: +421 524524884
PETER GRONDŽÁK
EMAIL : [email protected]
www.kavomaty.sk
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
L´attività principale consiste nell´esercizio, vendita e affitto di una vasta gamma
di prodotti per distributori automatici di bibite, sodabar e distributori di prodotti.
Una parte importante delle attività della società è la distribuzione di un caffè
eccellente. Inoltre offriamo complete soluzioni professionali per il settore
gastronomico, nonchè quello amministrativo. La società Kávomaty s.r.o.
fornisce i propri servizi su tutto il territorio della Slovacchia tramite le sue cinque
filiali ed è una delle principali aziende che operano in questo campo.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je prevádzkovanie, predaj a prenájom
širokého sortimentu samo-obslužných nápojových automatov, sódobarova
automatov na predaj kusových výrobkov. Významnou súčasťou aktivít
spoločnosti je aj distribúcia špičkovej kávy s kompletným profesionálnym
riešením pre oblasť gastronómie ako aj administratívy. Spoločnosť Kávomaty
s.r.o. poskytuje svoje služby na celom území Slovenska prostredníctvom
svojich piatich pobočiek a patrí medzi popredné spoločnosti pôsobiace v tejto
oblasti.
Kovytec s.r.o.
Partizánska 916/73, 95701
Bánovce nad Bebravou
SLOVAK REPUBLIK
TEL: +421 948864229
ATHOS SIMONI
EMAIL: [email protected]
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Azienda specializzata nella produzione di oggetti metallici.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Spoločnosť sa špecializuje na výrobu kovových predmetov.
LINORA s.r.o.
Hencovská 289, 09302 Hencovce
SLOVAK REPUBLIK
TEL: +421 574880856
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Azienda di produzione e commercializzazione di calze e collant.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Spoločnosť sa zaoberá výrobou a predajom pančuchového tovaru.
MIRKO BERNUZZI
EMAIL: [email protected]
www.vignoni.net
Lugera & Maklér spol.
s.r.o.
Jilemnického 3, 911 01 Trenčín
SLOVAK REPUBLIK
TEL: 00421 32 6538 111
JAKUB FEKIAČ
EMAIL: [email protected]
www.lugera.sk
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Lugera è una delle più grandi società di consulenza e selezione del personale
in Slovacchia. È dal 1996, anno della sua nascita, che aiutiamo le aziende a
trovare il personale più adeguato. Abbiamo realizzato centinaia di progetti per
investitori stranieri, ma abbiamo anche aiutato società slovacche a creare
migliaia di posti di lavoro. Anche voi potete attingere dalle nostre esperienze
pluriennali e dalle nostre conoscenze uniche del mercato del lavoro. Offriamo ai
nostri clienti assistenza gratuita nel trovare il lavoro più adeguato. Forniamo un
servizio di prima qualità che include la registrazione del curriculum vitae nel
database e le informazioni sull´attuale situazione sul mercato del lavoro. Le
aziende che sono nostri clienti vengono invece assistite nella ricerca delle
persone migliori, comprese le posizioni di alto livello dove solitamente è difficile
trovare personale adeguato. In tal modo aiutiamo loro a risparmiare i costi per
le risorse umane e a crescere in modo più veloce ed efficiente.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Lugera je jednou z najväčších personálno-poradenských spoločností na
Slovensku. Od založenia v roku 1996 pomáhame spájať tých správnych ľudí so
správnymi firmami. Máme za sebou už stovky projektov pre zahraničných
investorov aj slovenské spoločnosti a s nimi tisícky úspešne obsadených miest.
Teraz môžete aj vy čerpať z našich dlhoročných skúseností a jedinečných
znalostí trhu práce. Našim kandidátom bezplatne pomáhame nájsť tú
najvýhodnejšiu prácu. Poskytujeme k tomu špičkový servis, ktorý zahŕňa
registráciu životopisu v databáze a informácie o aktuálnej situácii na trhu práce.
Firemným klientom zase pomáhame získavať najlepších ľudí, a to vrátane
ťažko obsadzovaných vrcholových pozícií. Šetríme im tak náklady na ľudské
zdroje a pomáhame im rásť rýchlejšie a efektívnejšie.
MEDICAL GLASS, a.s.
Agátová 22, 844 03
Bratislava-Dúbravka
SLOVAK REPUBLIK
TEL: +421 269291104
VALERIO PRETI
EMAIL:
[email protected]
www.ompipharma.com
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Ompi è la divisione Pharmaceutical system di SG che vanta più di 65 anni di
esperienza nella produzione di packaging primario in vetro per uso
farmaceutico: fiale, flaconi, tubofiale e siringhe.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Ompi je divízia Pharmaceutical system SG, ktorá má za sebou viac ako 65
rokov skúseností vo výrobe sklených obalov pre farmaceutický priemysel: fioly,
fľaštičky, liekovky a striekačky.
ORBIS STELLARUM
s.r.o.
Michalská 7, 811 01 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Azienda operante nell'importazione in Slovacchia di vini, prodotti alimentari
italiani, frutta e verdura.
PROFIL SPOLOČNOSTI
TEL: +421 911659360
VITANTONIO BRUNETTI
EMAIL: [email protected]
Spoločnosť pôsobiaca v oblasti dovozu produktov na Slovensko, ako sú vína,
talianske potraviny, ovocie a zelenina.
P & P s.r.o.
Plynárenská 1, 82109 Bratislava
SLOVAK REPUBLIK
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Assistenza ed organizzazione per l'internazionalizzazione.
PROFIL SPOLOČNOSTI
TEL: +421 907957790
Asistencia a organizácia v rámci internacionalizácie.
GIORGIO PIZZAMIGLIO
EMAIL: [email protected]
PAZZ s.r.o.
MADÁCHA 4, 990 01 Veľký Krtíš
SLOVAK REPUBLIK
TEL: +421915701976
TATIANA LAUKOVÁ
EMAIL : [email protected]
www.pazz.sk
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
L'azienda PAZZ, s.r.o. produce l'abbigliamento tecnico di alta qualità per lo
sport, il tempo libero e la neve. L'azienda opera nel settore tessile da più di 20
anni. L'azienda attualmente impiega 164 dipendenti. Lo stabilimento produttivo
si trova nella città di Veľký Krtíš.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Spoločnosť PAZZ, s.r.o. vyrába vysokokvalitné technické oblečenie určené na
šport, voľný čas a zimné obdobie. Spoločnosť pôsobí v textilnom priemysle viac
ako 20 rokov. V súčasnosti má 164 zamestnancov. Výrobný závod sa nachádza
vo Veľkom Krtíši.
PBR s.r.o.
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Agenzia di comunicazione specializzata in PR.
Michalská 7, 811 01 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: +421 915495103
PETRA BARINEKOVA
EMAIL: [email protected]
PROFIL SPOLOČNOSTI
Komunikačná agentúra, špecializujúca sa na PR.
SLOVAKODATA, a.s.
Kutlíkova 17, P.O.BOX 134, 850 00
Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: + 421 911105379
MASSIMO BARBERIO
EMAIL: [email protected]
www.slovakodata.sk
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
SLOVAKODATA a.s è una società per azioni privata fondata nel 1994. Fin dal
suo inizio, il suo ruolo è stato assistere i propri clienti per aiutarli ad aumentare
la loro efficacia e la competitività sia attraverso la realizzazione di sistemi
informativi all’avanguardia, nonché come consulenza professionale nel campo
delle tecniche di gestione avanzate. La nostra missione principale in
Slovakodata a.s, è quello di assumersi la responsabilità per l’attuazione e il
supposto dei sistemi informativi aziendali, uno strumento sempre più importante
per la buona gestione delle istituzioni finanziarie, la pubblica amministrazione e
le aziende di produzione e distribuzione.
Uno dei principi guida della nostra azienda è la creazione di partnership a lungo
termine con ciascuno dei nostri clienti, sviluppando così una completa fiducia
attraverso la qualità dei nostri servizi, la nostra professionalità e per mezzo del
nostro approccio serio, competente e pragmatico alla soluzione dei problemi.
PROFIL SPOLOČNOSTI
SLOVAKODATA a.s. je súkromná akciová spoločnosť, ktorá bola založená v
roku 1994. Už od začiatku bolo jej úlohou pomáhať svojim klientom zvyšovať
ich výkonnosť a konkurencieschopnosť prostredníctvom realizácie špičkových
informačných systémov, ako aj poskytovaním odborného poradenstva v oblasti
moderných metód riadenia. Naším hlavným poslaním je preberať zodpovednosť
za implementáciu a podporu podnikových informačných systémov ako čoraz
významnejšieho nástroja na správne riadenie finančných inštitúcií, verejnej
správy a výrobných a distribučných spoločností.
Jednou z hlavných zásad našej spoločnosti je budovať dlhodobú spoluprácu s
každým z našich klientov a snažiť sa získať ich maximálnu dôveru vďaka kvalite
našich služieb a odbornosti, ako aj serióznemu, kompetentnému a
pragmatickému prístupu pri riešení problémov.
SLOVENSKÉ
MONTÁŽE
s.r.o.
Michalská 7, 811 01 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: + 421 917125867
MÁRIA HORVÁTHOVÁ
EMAIL:
[email protected]
ze.sk
www.slovenskemontaze.sk
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
La società opera principalmente sul territorio slovacco. Si occupa di tutte le
attività correlate: dalla prefabbricazione presso le officine di produzione, al
montaggio in sito nel settore dell'impiantistica industriale medio pesante,
saldatura meccanica industriale, manutenzione centrali a gas, attività di servizi
quali traduzioni sui cantieri. Ripetutamente si è aggiudicata l'appalto dei servizi
di attività di montaggio, saldatura e collaudo, e servizi atti alla gestione di
management in site relativi alla trasformazione delle turbine di gas presso varie
centrali presenti sul territorio slovacco.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Spoločnosť pôsobí najmä na území Slovenska. Venuje sa nasledovným
činnostiam: predúprava vo výrobných dielňach, montáž na mieste v oblasti
stredne ťažkých priemyselných závodov, priemyselné mechanické zváranie,
údržba plynární, poskytovanie prekladateľských služieb na stavbách.
Spoločnosť opakovane vyhrala zákazky na poskytovanie služieb v oblasti
montáží, zvárania a kolaudácií, ako aj služieb v rámci riadenia manažmentu na
stavbe, súvisiacich s prestavbou plynových turbín nachádzajúcich sa na
rôznych zariadeniach na Slovenska.
SMA advokátska
kancelária s.r.o.
Michalská 7, 811 01 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: + 421 917784338
KATARINA BARTALSKÁ
EMAIL: [email protected]
www.studiomorandini.net
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
SMA advokátska kancelária s.r.o. è uno studio legale iscritto all'Albo degli
Avvocati Slovacco, appartiene alla rete SMA – STUDIO MORANDINI E
ASSOCIATI, con sedi operative in Italia (Roma) dal 1970, in Spagna (Madrid)
dal 1972, in Albania (Tirana) dal 1986. SMA ha forte capacità e referenze
professionali anche nel diritto commerciale e nelle relazioni bilaterali tra i paesi
in cui sono presenti propri studi legali. Punti di forza: Garanzia del servizio
complessivo: legale - advisory - contabile (In-House); Assistenza ai clienti in
operazioni transfrontaliere (Slovacchia, Rep. Ceca, Austria, Ungheria, Italia,
Albania e Spagna); Nostri professionisti parlano italiano, inglese, tedesco ed
ungherese eccellente; Prestazione dei servizi altamente specializzati altresì nel
settore industriale, delle infrastrutture e dell’energia; Attualmente assiste molti
dei più grandi operatori industriali italiani in Slovacchia.
PROFIL SPOLOČNOSTI
SMA advokátska kancelária s.r.o. zapísaná v Slovenskej advokátskej komore je
súčasťou medzinárodnej siete SMA - STUDIO MORANDINI E ASSOCIATI,
ktorá má ďalšie pobočky v Taliansku (Rím) od 1970, v Španielsku (Madrid) od
1972 a v Albánsku (Tirana) od 1986. SMA sa špecializuje a má bohaté odborné
skúsenosti okrem iného v oblasti obchodného práva, a to predovšetkým v
kontexte bilaterálnych vzťahov v rámci jednotlivých krajín, v ktorých má svoje
zastúpenie. Našou silnou stránkou je najmä: Garancia komplexných odborných
služieb: právne – poradenské – účtovné (In-House). Poradenstvo v rámci
cezhraničných operácií (Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko,
Taliansko, Albánsko a Španielsko). Naši odborníci vynikajúco ovládajú
taliansky, anglický, nemecký a maďarský jazyk. Poskytovanie vysoko
špecializovaného poradenstva okrem taktiež v oblasti priemyslu, infraštruktúr a
energetiky. V súčasnosti poskytujeme právne služby mnohým z najväčších
talianskych priemyselných spoločností na Slovensku.
TIREX, spol. s.r.o.
Nobelova 9/A, 83605 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: + 421 249200015
TOMÁŠ SUHÁNYI
EMAIL: [email protected]
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
Spedizioni internazionali, logistica e trasporti con camion da/per l´Unione
Europea nonché a/da paesi dell´ex-Unione Sovietica. Offriamo servizio di
collettame, consegna di merce su camion parziale, trasporto completo, raccolta
e distribuzione per Italia, Azerbaijan, Ucraina e Russia. Offriamo prezzi
competitivi, tempi di intervento brevi e puntualità. Parliamo 10 lingue europee e
disponiamo di un parco mezzi di nostra proprietà. Siamo membro
dell´Associazione della logistica e spedizione della Repubblica Slovacca,
ČESMADSK, SOPK e di organizzazioni internazionali di categoria.
www.tirex.sk
PROFIL SPOLOČNOSTI
Medzinárodné zasielateľstvo, logistika a kamiónová doprava do /z Európskej
Únie ako aj do/zo štátov bývalého ZSSR. máme k dispozícii zbernú službu,
dokládky, celovozové prepravy aj zberné linky do Talianska, Azerbajdžanu,
Ukrajiny a Ruska. Ponúkame konkurencieschopné ceny, krátky reakčný čas a
dochvíľnosť. Hovoríme 10 európskymi jazykmi a disponujeme vlastným
vozovým parkom. Sme členmi Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, ČESMAD
SK, SOPK a medzinárodných organizácií.
UniCredit Bank
Czech Republic
and
Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej
banky
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
UniCredit Bank in Slovacchia è nata dalla fusione tra UniBanka a.s. e HVB
Bank Slovakia a.s. avvenuta nell’aprile del 2007. Entrambe le banche operano
sul mercato slovacco da oltre 17 anni e hanno acquisito una fama eccezionale
in diversi campi. Dal 1 dicembre 2013 UniCredit Bank in Repubblica Ceca e
Slovacchia fornisce prodotti e servizi bancari sotto un´unica ragione sociale
"UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.". In Slovacchia, la ragione
sociale della nuova banca è stata integrata con l´aggiunta „pobočka zahraničnej
banky“ – „filiale della banca estera“ (UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. – pobočka zahraničnej banky).
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: + 421 2 4950 1111
EMAIL:
[email protected]
[email protected]
www.unicreditbank.sk
PROFIL SPOLOČNOSTI
UniCredit Bank na Slovensku vznikla fúziou UniBanky, a. s. a HVB Bank
Slovakia a. s. v apríli 2007. Obe banky už predtým pôsobili na slovenskom trhu
vyše 17 rokov a vybudovali si výnimoč né renomé v niekoľkých oblastiach. Od
1. decembra 2013 UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku poskytuje
bankové produkty a služby pod jednotným obchodným názvom UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. Na Slovensku je obchodný názov novej
banky rozšírený o dodatok „pobočka zahraničnej banky“ (UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. – pobočka zahraničnej banky).
VAN SERVICE s.r.o.
Michalská 7, 811 01 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: +421 917125867
MÁRIA HORVÁTHOVÁ
EMAIL:
[email protected]
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
La società attualmente opera sul territorio italiano, come appoggio personale
per la nostra unità locale fondata in Italia. Le attività principali sono
prefabbricazione presso le officine di produzione, montaggio in situ nel settore
dell'impiantistica industriale medio pesante, saldatura meccanica industriale,
manutenzione centrali gas. In futuro speriamo, già dal 2017, di aggiudicarci
l'appalto dei servizi di attività di montaggio, saldatura, collaudo, e servizi atti alla
gestione di management insite relativi alla trasformazione delle turbine di gas
presso varie centrali sul territorio slovacco.
PROFIL SPOLOČNOSTI
V súčasnosti spoločnosť pôsobí na území Talianska ako personálna podpora
pre našu miestnu jednotku založenú v Taliansku. Medzi hlavné činnosti patrí
predúprava vo výrobných dielňach, montáž na mieste v oblasti stredne ťažkých
priemyselných závodov, priemyselné mechanické zváranie, údržba plynární. V
budúcnosti, veríme, že už od roku 2017, získame zákazky na poskytovanie
služieb v oblasti montáží, zvárania, kolaudácií a služieb v rámci riadenia
manažmentu na stavbe, súvisiacich s prestavbou plynových turbín
nachádzajúcich sa na rôznych zariadeniach na Slovensku.
Všeobecná úverová
banka, a.s.; skrátený
názov VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
TEL: + 421 250551111
EMAIL: [email protected]
www.vub.sk
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
VÚB è la seconda banca più grande in Slovacchia e l´unica banca universale
dotata di licenza per fornire tutta la gamma di servizi bancari destinati a
cittadini, aziende ed istituzioni. Al centro dei servizi che la banca offre, vi sono
mutui ipotecari e al consumo, prodotti e servizi di deposito e di pagamento,
banking aziendale e finanziamenti delle attività commerciali straniere. Tramite le
società controllate e affiliate la banca offre servizi nel campo di fondi di
investimento (VÚB Asset Management), leasing (VÚB Leasing), risparmio ai fini
pensionistici (VÚB Generali), finanziamenti al consumo (Consumer Finance
Holding) e factoring (VÚB Factoring). La banca inoltre funge da intermediario di
prodotti di assicurazione. I suoi servizi vengono forniti, attraverso una vasta rete
di punti commerciali, tra cui 209 filiali retail e 32 filiali aziendali, destinati al
servizio per le piccole e le medie imprese. VÚB banka gestisce inoltre 11 centri
ipotecari, specializzate nel completo servizio relativo al finanziamento case.
PROFIL SPOLOČNOSTI
VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka a jediná univerzálna banka s
licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu,
firemným a inštitucionálnym klientom. Tažiskom ponuky sú hypotekárne a
spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo
a financovanie zahraničnoobchodných aktivít. Prostredníctvom dcérskych a
pridružených spoločností ponúka služby v oblasti podielových fondov (VÚB
Asset Management), lízingu (VÚB Leasing), dôchodkového sporenia (VÚB
Generali), spotrebiteľského financovania (Consumer Finance Holding) či
faktoringu (VÚB Factoring). Banka je tiež sprostredkovateľom ponuky poistných
produktov. Svoje služby poskytuje prostredníctvom širokej siete obchodných
miest, ktorá zahŕňa 209 retailových pobociek a 32 firemných pobočiek určených
na obsluhu malých a stredných podnikov. VÚB banka okrem toho prevádzkuje
11 hypotekárnych centier, špecializovaných na kompletný servis spojený s
financovaním bývania.
Whirlpool Slovakia
Spol. s. r. o.
Hlavná 5039/1A, 058 01 Poprad
SLOVAK REPUBLIC
TEL: +421 527123377
EVA KALINAJOVA
EMAIL: [email protected]
www.whirlpool.sk
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA
La Whirlpool Corporation è un'azienda multinazionale statunitense produttrice di
elettrodomestici.
PROFIL SPOLOČNOSTI
Whirlpool Corporation je americká nadnárodná spoločnosť, ktorá vyrába
domáce spotrebiče.

Documenti analoghi