Rosa Manca_CV pubbl

Commenti

Transcript

Rosa Manca_CV pubbl
C u r r i c u l u m V i t ae
I n f o r m a z i o n i Pe rs o na l i
N o m e /C o g n o m e
R o sa M a n c a
I struzione e Formazione
D i p a rt i m e n t o d i A r c h i tett u ra, D e s i g n e U r b a n ist i ca [ D A D U ] – U n i v e rs i tà d e g l i St u d i d i Sassar i, F a c u l d a de d e
A r q u i tet u ra e U r b a n is m o - U n i v e rs i da de P res b i ter i a na M a c k e n z i e_ Sã o Pa u l o, F a c u l da de de A r q u i tet u ra –
U n i v e rs i da de d e L i s b o a _ L i s b o n a
D a M a g g i o 20 1 4 a M a g g i o 20 1 5
M a s te r U n i v e rs i ta r i o I n te r na z i o na l e d i I I L i v e l l o i n S ustai na b l e a n d A f f o r d a b l e H o u s i n g c o n v o ta z i o ne 56/60
S pe c i f i c he: T es i d a l t i t o l o “ A b i ta re N e l X X I Se c o l o. R e use T i etê. R e v ea l i n g p o te n t i a l re l at i o ns h i p
b et w ee n t he w a i t i n g c i t i es o f Sã o Pa u l o ” c h e h a c o m e o g g ett o i l re c u p e r o d e i si g n i f i cat i d e l l a re l az i o n e tra i l
f i u m e T i etê e i l ce nt r o u r b a n o d i Sã o Pa u l o att ra v e rs o l a rea l i z za z i o ne d i u n n u o v o assett o u r b a n o c he v i si
à n c o ra sal da m e n te.
D i p a rt i m e n t o d i A r c h i tett u ra, D e s i g n e U r b a n ist i ca [ D A D U ] – U n i v e rs i tà d e g l i St u d i d i Sassar i
D a Sette m b re 2006 a L u g l i o 2009
L a u r ea M a g i st ra le i n A r c h i tett u ra c o n v o t a z i o ne 1 1 0/1 1 0
S pe c i f i c he: T esi d a l t i t o l o “ I l n u o v o w a te r f r o n t d e l l a B a r ce l o neta” c he r i p e nsa u n ’ a rea strate g i ca
d e l l a c i ttà d i B a r c e l o n a, e n e r i c ost r u is ce i l ra p p o r t o c o n i l m a r e attra v e rs o i l p r o g ett o d i spa z i p u b b l i c i e
resi de n ze.
E s c o l a T é c n i c a S u p e r i o r d e A r q u i te ct u ra d e B a r ce l o na E T S A B
D a Sette m b re 2007 a L u g l i o 2008
P r o g ra m m a E r as m us
C o rs i Se g u i t i: P r o y e ct os V, A r q u i te ct u ra A c u s t i ca, U r b a n i st i ca I I I, L a V i v i e n d a C o l e c t i v a:
A n t e ce de ntes, R e a l i za c i o nes A c t u a l es y A l t e r nat i v as, P r o y e c t os V I I I, U r b a n ist i ca V I , C o m p o s i c i ò n I I I,
E s tet i ca, L a A r q u i te ct u ra M e d i o a m b i e n ta l: el A h o r r o E n er gét i c o.
P r o y e c t os V [Pr o f. C. F e r rater]: P r o getta z i o n e arc h i tett o n i ca d i u n e d i f i c i o resi de n z i a le n e l q u a r t i ere
d i L e s C o r ts a B a r ce l o na
A r q u i te ct u ra A c u s t i ca: A n a l i s i d e l l a q u a l i tà ac ust i ca ne l q u a r t i e re d i Sa n M a r t ì a B a r ce l o n a, n e l q u a l e
i l tra f f i c o d e l l a G r a n V ì a c o n f l i g g e c o n l e f u n z i o n i resi de n z i a l i.
U r b a n i st i ca I I I [Pr o f. J. B e l l m u n t, M . R o a]: P r o gett o a m b i e n ta l e n e l l e aree d i b o r d o
[E m p u r i a b ra v a _ B C N ]
L a V i v i e n da C o l e c t i v a: A n t e ce de n tes, R e a l i za c i o n es A c t u a l es y A l t e r nat i v as: ap p r o f o n d i m e n t i su l l e
re g o l e c o m p os i t i v e, f u n z i o na l i e d istr i b u t i v e d e l l e d i v e rse t i p o l o g i e d i resi de n ze.
P r o y e c t os V I [Pr o f. C. F e r rater]: P r o gettaz i o ne ar c h i tett o n i ca d i u n o spa z i o m u l t i f u n z i o na l e c o n aree
d e d i cate al l o i s i r e d al l o sp o r t n e l q u a r t i ere d i P r o b l e n o u a B a r ce l o na.
U r b a n i st i ca V I : [Pr o f. J. B e l l m u n t, M . R o a] S t u d i o d i i m p i a n t o e d i st r i b u z i o n e d e l l e f u n z i o n i p e r l e
aree d i espa ns i o n e i n d i v i d u ate d a l “P ia n o D i r e tt o re U r b a n ist i c o d e l l e A r e e R es i d e n z i a l i S t rate g i c he” n e l l a
re g i o n e m e t r o p o l i ta na d i B a r ce l o na.
P o r t o C o n te R i c e r c he – D A D U – U n i v e rs i tà d e g l i S t u d i d i Sassar i
D a L u g l i o a d A g o s t o 2005
S c u o l a E s t i v a I n te r na z i o n a l e “ F r o m T h e E d g e T o T h e C e n te r”
S pe c i f i c he: P r o gett o A m b i e n ta l e n e l l e aree d i b o r d o
D A D U – U n i v e rs i tà d e g l i S t u d i d i Sassar i
D a Sette m b re 2003 a L u g l i o 2006
L a u r ea T r i e n n a l e i n S c i e n ze d e l l ’ A r c h i tett u ra c o n v o ta z i o n e 1 1 0/1 1 0
S pe c i f i c he: T esi d a l t i t o l o “ T ra D u e G o l f i ” c he p r o p o ne l ’ i nser i m e n t o d i u n siste m a c o m p l ess o e
i n te g rat o d i spaz i p u b b l i c i e u n i tà a b i tat i v e a C astelsar d o n e l l e aree d o v e l a sua str u tt u ra u r ba na è v e n u ta a
m a n c a re.
I l l a v o r o d i tesi è v i n c i t o re d e l c o n c o rs o pe r l ’att r i b u z i o n e d i B o r se P re m i o p e r T esi d i L a u rea “P ia n o
strate g i c o C aste lsar d o”.
E sperienze P rofessionali
L a b o r at o r i o E c o U r b a n L a b – D A D U
D a l N o v e m b r e 20 1 2
C o l l a b o ra z i o ne
S pe c i f i c he:
A p r i l e 20 1 6
C o l l a b o ra z i o ne n e l l ’a l l est i m e n t o d e l l a m o s t ra “ R e-i n v e n t. L a c at o n & V assal” p r esso i l
G h e tt o _ C a g l i a r i.
D a F e b b ra i o 20 1 6
C o l l a b o ra z i o n e n e l l a stes u ra d i testi re lat i v i al le i n ter v i ste ef f ett uate i n o c casi o n e d e l M a s te r “S usta i na b l e an d
A f f o r d a b l e H o u s i n g, i n l i n g ua i n g l ese e spa g n o l a.
D a A p r i l e 20 1 6
C o l l a b o ra z i o n e n e l l a t ra d u z i o n e d i test i i n p o r t o g h ese p e r l a f u t u ra p u b b l i ca z i o n e d e i l a v o r i d e l l a m o s t ra d i
O p e re e P r o g ett i d i G o n ç a l o B y r n e “ Te m p i d ’ A r c h i tett u ra”
O t t o b re 20 1 3
C o l l a b o ra z i o n e n e l l ’ o r g a n i z za z i o n e d e l C o n v e g n o “ R e U se M o n se r rat o: R i-g e ne raz i o n e u r b a na soste n i b i l e
p e r i l te r r i t o r i o d i M o n se r rat o”, c o n l a p a r tec i p a z i o n e d i re lat o r i n a z i o na l i e d i n te r na z i o na l i [C. G a m b a r de l l a,
L . M o l i n a r i, A . F e m i a, J. M i a s]
D a F e b b ra i o 20 1 3 a G i u g n o 20 1 3
C o l l a b o ra z i o n e n e l l a re daz i o n e g ra f i ca p e r l a f u t u ra p u b b l i ca z i o n e d e i l a v o r i d e l Se m i n a r i o d i P r o g etta z i o n e
V i l l a r d 1 3.
D a N o v e m b r e a D i c e m b re 20 1 2
C o l l a b o ra z i o n e n e l l ’ o r g a n i z za z i o n e d e l l a M o s t ra d i O p e re e P r o g ett i d i G o n ç a l o B y r n e “ Te m p i
d ’ A r c h i tett u ra” i n T o r re S u l i s_ A l g h e r o.
T a m a l a cà _ T u t ta M i a L a C i t tà. L a b o rat o r i o d i r i ce r c A z i o n e e S p i n O f f d e l l ’ A t e n e o d i Sassar i
F e b b ra i o 20 1 6
C o l l a b o ra z i o n e p e r l ’a l l est i m e n t o e c o m u n i ca z i o n e d e l l a m o s t ra “[ T he art o f] R e c o n q u e r p u b l i c space b y
p l a y i n g – F L P P ” al l ’ i n te r n o d e l U r b a n T h i n k e rs C a m p u s ” T h e C i t y W e N e e d: O p e n f o r A r t ” p ress o i l
C o m p l esso d i Sa nta C h i a ra _ A l g h e r o
20 1 2
C o l l a b o ra z i o n e d u ra n te l e g i o r nate d i A U T O C O S T R U Z I O N E n e l l'a m b i t o d e l p r o g ett o F L PP, p e r l a
r i c o n q u i sta d e g l i spaz i p u b b l i c i d e l r i o n e d i Sa n D o n a t o a Sassar i.
T M A A r q u i te ct os L d a, R u a d os F a n q u e i r os 1 6 8, L i s b o a
D a M a g g i o 20 1 0 a M a g g i o 20 1 1
A r c h i tett o C o-P r o g ett ista [Ti r o c i n i o c o n i l P r o g ett o M a s te r & B a c k]
P r o gettaz i o ne, D i se g n o, G r a f i ca d e i p r o g ett i, R e a l i z za z i o ne d i p l asti c i
C o n c o rs i
“Pat i o & P a v i l i o n _ A h o use i n L u a n da [ A n g o l a]” i n d ett o d a l l a T r i e na l d e A r q u i tet u ra d e L i s b o a.
I l p r o g ett o è v i n c i t o re d e l P r i m o P re m i o.
C o n c o rs o I n te r na z i o na l e p e r i l C n m _ C o n f e de ra çã o N a c i o n a l D e M u n i c í p i os _ B r as í l i a.
I l p r o g ett o h a r i ce v u t o l a M e n z i o ne d ’ O n o r e.
A r c h i tett o C o-P r o g ett ista p e r:
C asa U n i f a m i l i a re M + R (Pro gett o E se c u t i v o); I n te r v e n t o d i L o t t i z za z i o ne M o u r a r i as d e B e j a _ A m p l i a m e n t o
“ Q u i n ta d e l R e y ” (Seco n d a F ase P r o gett ua l e); C o m p l esso R es i d e n z i a le d i P re d i o d e B e j a (Al lest i m e n t o d i
I n te r n i); C asa U n i f a m i l i a re n e l B o s c o D i M o s q u e i rã o (Pro gett o P re l i m i n a re); C o m p l esso R es i de n z i a le e
S p a z i d i R e l a z i o ne I n te g rat i p resso O d e r z o _ I ta l i a, i n c o l l a b o ra z i o ne c o n l o S t u d i o d i P r o g ettaz i o n e G o n ça l o
B y r n e A r q u i tec t os (Master p l a n e S t u d i o d e l l e T i p o l o g i e).
F a c o l tà d i M e d i c i n a e C h i r u r g i a
N o v e m b r e 2009
C o ns u l e n za ai f i n i p r o g ett ua l i p e r l a tesi d i l a u rea sper i m e n ta le d e l l a d o tt.ssa E m a n u e l a D ' E l i a d a l
t i t o l o “ I l p a rt o os pe da l i er o n e g l i a n n i c i n q u a n ta ne l l a v e c c h i a c l i n i ca ostet r i ca d i Sassar i. F o r m a z i o n e
ostetr i ca e p rat i ca c l i n i ca”, p e r l a p a rte re lat i v a al ca p i t o l o "Per u n a assiste n za al p a r t o d i q u a l i tà e al p ass o
c o n i te m p i: u n a p r o p osta d i m i g l i o r a m e n t o".
S pe c i f i c he: s v i l u p p o d i u n' i p o tes i d i r i c o n f i g u ra z i o n e spaz ia l e i n n o v a t i v a p e r g l i spa z i d e l l a c u ra,
al l' i nter n o d e l re part o d i O s tetr i c i a de l l a C l i n i ca U n i v e rs i ta r i a d i G i n e c o l o g i a e O s tet r i c i a d i Sassar i.
D A D U – U n i v e rs i tà d e g l i S t u d i d i Sassar i
D a Sette m b re 2009 a F e b b ra i o 20 1 0
A s s iste n za al b l o c c o d i da tt i c o ne l c o rs o d i p r o g ettaz i o ne ar c h i tett o n i ca d e l I I A n n o d i A r c h i tett u ra
c o o r d i nat o d a l P r o f. Jor ge L o b o s
D B A A r q u i te ct u ra – C a l l e R o g e r d e L l u r i a 1 1 9, B a r ce l o na
D a M a r z o 2008 a G i u g n o 2008
T irocinio For mati vo
P r o gett o e D i se g n o d i e d i f i c i resi de n z i a l i a B a r c e l o n a
S p e c i f i c h e: c o l l a b o ra z i o ne n e l l ’ e la b o ra z i o n e d e i seg ue n t i p r o g ett i resi de n z i a l i: E n sa n c he: C a r re r d e
G i r o n a 1 5 8, C a r re r d ’ A r a g ò 282. B a r r i o G o t i c o: C a r re r d e F re ne r ia 6.
L a t e r i z i T o r res s.p.a.
A p r i l e 2007
P r o gett o d i u n a v i l l a u n i f a m i l i a re. C o n c o rs o d i i d ee, P re m i o C a r l o C a n g i o t t i, p r i m a e d i z i o n e, p e r st u de n t i
d e l l e F a c o l tà d i A r c h i tett u ra.
D A D U - C o m u n e d i C aste lsar d o
D a A g o s t o a Sette m b r e 2006
Pa rte c i pa z i o ne al la p a rte d e l l a c ost r u z i o n e d e l l a c o n os ce n za d i s f o n d o e d e l l e i n d a g i n i l e gate
al l'asc o l t o att i v o d e i ter r i t o r i e d e l l e c o m u n i tà c h e l o a b i ta n o d e l P i a n o S t rate g i c o d i C aste lsar d o.
D B A A r q u i te ct u ra – C a l l e R o g e r d e L l u r i a 1 1 9, B a r ce l o na
D a M a r z o 2006 a G i u g n o 2006
T irocinio For mati vo
P r o gett o e D i se g n o d i e d i f i c i resi de n z i a l i a B a r c e l o n a
S pe c i f i c he: C o l l a b o ra z i o ne n e l l a re da z i o n e d e i seg ue n t i p r o g ett i resi de n z i a l i: E n sa n c he: C a r re r d e
R o ssel l ò 337, R a m b l a d e C a ta l u n y a 46. B a r r i o G o t i c o: C a r re r d e M a r l e tt 3.
C o m m i t te n za P r i v ata
D a l 20 1 3 ad o g g i
C o ns u l e n za p e r p r o g ett i d i R i s t r u t t u raz i o n e e A l l est i m e n t i d i C ase d i c i v i l e a b i taz i o n e.
C o m m i t te n za P r i v ata
D a l 20 1 2 ad o g g i
P r o gettaz i o ne e S tesu ra d i p r o g ett i g ra f i c i, real i z za z i o n e d i b r o c h u r e e l o ca n d i n e p e r e ve n t i e m a n i f estaz i o n i.
C o m m i t te n za P r i v ata
D a 2007 ad o g g i
O r g a n i z za z i o n e, al l esti m e n t o, ser v i z i o d i seg reter ia e ac c o g l i e n za p e r C o n g ressi, E v e n t i S p o r t i v i, P r o m o z i o n i
C o m m e r c i a l i, M a n i f estaz i o n i C u l t u ra l i, P r o m o z i o n e e d i v u l g a z i o ne d i ser v i z i d i d att i c i.
Capacità e Competenze
O t t i m a C o n os ce n za d e i seg ue n t i str u m e n t i i n f o r m a t i c i:
M i c r os o f t O f f i c e: W o r d, E x c e l, P o w e r P o i n t, A c c ess.
I n te r net: E x p l o rer, G o o g l e C h o m e, M o z i l l a F i r e f o x, Sa f a r i.
P osta E l ett r o n i ca.
E l a b o ra z i o n e G r a f i ca: A d o b e (Phot os h o p, A d o b e I l l ust rat or, A d o b e I n D es i g n, A d o b e B r i d g e, A d o b e A c r o b a t,
A d o b e P re m i e re, R h i n o ce r os, A u t o ca d 2 D - 3 D, S k e t c h U p, C o r e l d ra w
S o c i a l M e d i a: F a ce b o o k, T w i t ter, S k y p e.
C o m p e te n ze l i n g u ist i c h e:
M a d r e L i n g u a: I ta l i a na
I I L i n g u a _ P O R T U G U Ê S [C 1]
I I I L i n g u a _ C A S T E L L A N O [C 1]
I V L i n g u a _ E N G L I S H [C 1]
V L i n g u a _ C A T A L A N [ A 2]
L i c e n za d i G u i d a: B
L u o g o e d ata
A l g h e r o, 04/07/20 1 6

Documenti analoghi