i``-,.,i

Commenti

Transcript

i``-,.,i
i''-,.,i
ìL CtnRtslÀ
0'tTAl,la
ìÉrir
lStn
ì
{t
tt.
"{
i
]
"I
;L L
,rl f-
L
rd
PALPITI DI FEDE CARRISTA
ún F4 ùobrc
t.tw4 di u4,
n 4rnoaalL s.dFQ
.an
I dtút:
4d'[email protected]'o'
útì&b 4 c4ti.tì, soro
ch.
t4,o.^i,|
íti 6púîi 4ù
tbbúnó a ttr.t.^,. o.ì rat
di a;d ùn.'r
,@.
oti t^ ni'dtL d"ttt
aa, tq ka e\4
.od\tì, tq ùqal8tuQa.
spdt\c.1.ù di 4u4tó
nrMa
atta
Erè. rd àaÉdo
ùùi:o
diw,. ;où'
onrtqo"a
p.t
vo
ll
Generale Viglione ringrazia
at
risD6ro
n. .
pùta
4ri !uF!i
ùvbiigù
,[email protected]
etúàIiatu hpuko ptulaÒ ùì b
,bs,a.da L ;iLù\, .' ." P',*.ao
u ollú[email protected]
dnicenti ch. prclanao,a qùEi. . knto
a'dàÈloziq.
ùdafobt, ? útdo. b a4o'ìet,ua I otÍa
b."eouetùnt
k .ane t.Èiiubtì
'i.-o
vtcLtoNE
AI "MAGNIIICI" CNTOUAIITUIIÍ|
r/olue, wi [email protected] tu slendida úta,
s. be q qMt úlrq fa mttè;
Nè può oicutùsi la spme, hadta
Da quella .h. patna àun soaz.
Chè eoi sempre
Rlnryesi it sole sa aosÈe$rich..
Ponudaci, akla, la lae de1 cble:
Inprèse, L vó!re, di pià maLo artiche,
Di qumdo la Patia chioma% Iamoftl
casl le setbhmo ú atito foniee,
sotenu è t'appelo; TPRESENTTt,
Le lexerc
iwte, ffiibtè,,.,
Notuo ecno eremo sogn't2.
sana parcla che d'e e on dice.
" k6edi ', ha Aote? Nei sèrtiftenti
chè lan Ò da aalea tplèidz te h ièe
Al quadn spo.ial che Mnitiano:
A oehano di @i tílúti, pd iano.
è
DI SIITIA
Non 4lindi.Pesntì,, Fet die...
ila ituoqint v.te, n alto... Àli.vo,
Cincuantun vóci ni Nt di r.ntirc,
Ma qtul'è ròlra età, il Medio E!o?
schien lotnote dt aúi [email protected],
vt wdelkh útaz4 quai cardhe't.
Pet
i
ru.coati, ai
ba bini, le serc.
ieke trl b.1 aorumeata
OEn no di nL ús:ì. sul honerto.,.
sotebbe un lantMq ha non lat. paure
un úoa puidot., .he pitl rcn è un mostro,
Si
tama dbq|q tnaglia"ti fiCùte)
SÒn
st.lL i.iqColi dèl @hiÒ róilto.
I rira
tupe4titi da c do tuulftcio,
Non [email protected], .on ph adni, uao s.otdato
vi podano n Ioó,.où, dddcio ado.to,
Pre.iotu teúrc, dol mot nperato.
Gli arlici cúti, soft coae alloru,
Di tostuble, tinsedo t'aurcru!
ceqarc
sinúlr
,'! nfiffi$E& $'ERA L':Tn[!A!
S.j.'
L
n
'É,
*G NrbEù.;;óc
iEE
4,/
!ì an'io ribru di sda
(qùaîdo
t
or
ùù
subrihc v.niaoo 4;Dari
rrtr;€o. ,!Lo
oi eE!ni(h.
pàÈd5o
decL
ei snnà'L Ja
iderorccrcd,zbe'doFsveE
aL on"n .ir cr,usir dd D$.d!.
, . Fn;i. !
Anhno
iciù
'
-"i:
arcnù
.u,
rieno roo"sFo ddh
JìT I
L
!
;a.
hùito rúeiìz:"ioic no. a'.
cidprcútercntrL!úh!!
co5ì, quùdo
iurEe e a(iò
.,7;
l\
:li
liid. !ùrbrJúr b budi
ha
d.
iomeda e di troD i srnsìn"
"Gpùano"Îsiegju*aoee
h ".nna, ena (ps i
puc dh re$a scE) .(o fàrc
Dopo
;rroYlvuo pukdi.da
clido ",
L'APPELLO DI TESI
d úùd.
-*
ri . rtbai b{zrno
VOLON'IABI UNIVEfl SI'IARI CAF
CADUfI PÈB LA
;-h"b
:"r.
da ca-i'rnntnr)ù
1a
^"
L! rú {ato
)ù
Éú.,
-,ùar"-'
rtb o5r
'AIfiIA
I94J
nv
tutraLiÒn4 oPqt
tn hrrtl 'óorrt
t?rPrrkf;"Jédìl*
-.
fiîiÈ,5'JP^'"'
" ^.."''
;i\prFLLrNr .raÀ c{lu
;;-to
!ùq't, r drcrt Ptr n
i,,t, td!^nr !riù1u.
. !n+'
;,[email protected] \l|rt I s.t,an, r4 1ci,
OA IUTÍIIALIA {É OLfFÉÙ
,r; Bù4 Pp,u. Bottba ùda,ch .
,, r;o;"A.a. Br^hi .rc".o Dtot
L1
.í-a,ùt tttLo. c"rani N.ta,
[email protected]]ti tút a
rti,\
t|do
'i'-", taet Mazu uao Noútùl
;"k P,$du Eur.nn, Pdterù
Lr-a. hùa .qda, PiMi stlr
i-h v-.ú s^* idÈ,.rb.
EtEqda'1úv\lì!cùryy'^l
't
t hqno
),-,;a,ntrb!e!"r\
.n t dovt ho dù" ùn r'a
ii :;
í,,|f '!';dtki.Lrta
Ì: :' :,i, ; T';:,',qizúarb
'
;'l PqaLù'i
:,'"," b b'"d' L' re.to "r
'P
.,
r
mdono doDo. mirtr
blo re(
i(r! nols cnu rdtr oJ
!i?h!e1elc.ld<oi'Jùdl
urub. ([email protected], cú5u&. re.
probE di .aldri dd Édhdrd
rc d kq!q!:N orcs46\i Èri
lcribctu
crc$eo,
. F!r!
sJfar
pE,dcrte
Nuo&. Miaoo.
ir
unre TNLr
,ilF
$ i
po bùcòrio
i,
vigri
I
cùnd:..àè c r dqÌL raoh núdind!
aò.D dera
rspp! L d(i Lrd!ri, 6,'u
nuova
iii
de c
b,! blr iDru!
e
di
n
h\o_.a
@
DiiLns.
ii,fGndo lensò d kcio
*nfdr Budlr rs,dÈii! d;r
renJo -èrúq I brc cJ,ìu . ùoh,
imaerc h*!ù c noi dobbiimo D(
.PhYe"
suonan
ddb
hatrda
icr.
'deononÙovi0.o!ti'[email protected]'
[a
.A
iù
Dùdr *o{re Fbr.
preghiera diSevefi
r.. onii.denre rdJiu sùn!
duÈúi
Tetza Compagnia
ì,olontari
zioDe ed
,i g'udc sPidto carkh
Àiori a(;Eo. cooe cia ddro.
d,
; ".,,-!,
Dú.he ddron,'a
ì",-L.i J, ,ú, i d, .sF d, n.n"
6ù C!v. ÚÈ Lù@i hndo;
fudbsi;c!p.6rMdbdÉ.
be|sg',l4.|bgatù6.r
[email protected];Dùr'
llniversitari
La meravigliosa avvcntura
ttìra drr"tuM; rù ,a; abbaaan
ú.,to chz q&|bhc c."tinaìa di
di erdì, si endqtoaa edorù/it
l,t4 saErtonde. ùÌ ur\.a r,
l Ùd '!!lU l -'|qfu
l Nl| |,;
lbn.gEloqifudnhfu'dblFl
a. ú
Altiea
sùknnb"d.. úre.s
do$re"dú.ìpr"aÙrla,c'l"lo|o
t
E arc
rc4ú
t,a,@
,ud.ntì dd
.tc q 4 îri&e ,, n '.etiticó .
t4
Ìeeuar|o4qa'Ìo"mape
abtr *ù a re;nda u.,nÒ dà
na
dt ù t4runo dnq,ì utrniì dE
PtÒp.io
ù ino, tìeti d o4a
cc.F d scE rer. cor. B!!i;i
e'kobGdGci.aGlibn.-*
rob& [ pùo ndu;
Fcron;L
vb14lì'@1/A'01'Rom.4
d,3rd cob
krÀ, [email protected] dnb r odo,'ih
t Frènlo n<seno lhvic
oùe ala ,ev(l<eìone rùr;
rtrÉ dh
rll)ceituL s!ú
Lrrbrtu
9OJ F[Fq, flh;
d! v;hi.
PdÙ Bù
"
ii
ùedico cay
circaro sàlb(iri r
rù coì
cav. Àiichdr Mscdo
Sp tend'id,o r adYY 9.
^!3i
l' a Vercelli
Ytí.i*tr,w!ig
liii !í
ixx
;,t
r
ta ; 7
^i"
"*];"
i'i,
;rffi:{;g*11;;r
r n\.úrcaqtc aI Pnúa rulup
tiI *,i:t# #ìYfl:l,Y-ii,
V!:+:t;i**Í;;P:i:s"
r
trffiffiffi
LA STORIA DEL'ffPRIMO''
: :;
i
*+Íif5f**
;;
:i;:íti:ii,,i,";';iii:, ji*i:,;"r;::;-::"lriit'*+U*i.",,'.*
:,'ii:i/ :+i:'At:i i;;:
-
+,
"lt'*'i'- :':
t
i:i:,ii íiYpl,fi:x et', - É,:s: q*"*"'n
,"ti,:+:rii!:;i,*iit,lli.:i*,+i*r*,i.i$:f5$*;;$,1.1{#1
'
il;i'ìfi.';ii,':i:'J, i$iliî#'#'i'iT;:.q,,:ll;*m*,1*:*
,*ii!i;:ltr* #ÀiJ,ffi s*itt"#*
!:r
iffifiÈ:;d:,''',:.;11*',[ln"''ffi;*'rof*
o
dlta yata tura dE na è
hùllÒl|aùÒsièti|i.ùbÙÚ4bè
:o
si .ì,iano noìte i ldiì .
- L4
ùúú5hziote vuoh tùt
ttìqi
3i hatro u bro sìsaìtcúo".
rù. taat [email protected] rd dttut;
ta
',"u, da ruùa Lùta e da,o tan
'cioqn.]lqlkjacilr.loi"ùatL
.4òè Bù'xtì
a,.b! n.a @
Rclzin ro
4r ta hodt dd
131"
n Eoalqta4. aak
a i ieth: Nì ^d
a-",,ó*baú.."",h" " ,!,"' "
tunnia , iùre ta Bqiq tì ahhnl
Prek a ddt {dÒnro ctqlttido,
a."k adk Praúcù
prÒ!.
arto"t
Di îa"è d pdco q. cú,o B
vp?aLiani ttltih. ir attio,. orq
,n M11, u [email protected] dì lLbbòcazbùc
'*.,-|o1nnu||ap.,b1o
,,
, ta,;.| ur ù.r ' ' i
tùe ro
;.útrr
\1"-".
P
^)!^.^ ù tnt. ! t'iL1 ilL )o
ùi
L
^r
n i !t-t. it &tu"ra41 àt,
4qostí!4 .d ! ktqr,
i:!n *
0uuil0uE, LA HAMMI Bll$$0-Buu
ÈaE. aùe
BpDashh i
der sei,ìr
L D';b "h. n F". c-,Èr,. P*
,di.tu rr onré vetrb ofl4!
atb
.let
prlen4 td cat. ùteda
R.Ìàtò.otr
"4,idt"4 '
Dovnaak .4.
e
'!db.
È.
ù11
Dtd\ù
l
!Ù9, Ò al vM' dÙl d,Io;o
rùúo Mrll45. Lnrtnbk', tt
qude/!'Òqt.;co.d|lÒi,c-
rPE;
dr sqrrqo)
dni n pnfiÒ,adurc ì núo e|
tùù to q sóM, ,rn qLEcio, ir
nr!ru r .Gid.
îo" tuM nae tnútnorta cd bu\a
da c6rth da a'qb), aarub
a4ptosanqi dd cd tutredo P.
aró {D úd'Lnlimo Dn(ohe
[email protected]
cdp
DM. d'
a Èt
.a
[email protected]
ro
shbúo
q
vdetooccidc'bÈjlbAdige'ba!
t
èEo. tu rt imoos'6'*e!:$ ont dr aupli ù
hioc$cà'chèhagpprcfnla.o'&L
€rÈri ouore ssoch
rú.. Us:n'f,; i @trú! hù ui
:ì i! ur rns sochb. Dq h aùde
abbbno ;ru Jldi nss si b
krc$s prcpo5ic lhe krrcmo
itór,mm! úc 5€ ú 3mi', el
lur frt ùú6aubbt, ennq
le È$he dn
rM id +ddd ir frydo or6h
toder' d eftjsnor d Ei augùio
[email protected], dl rÀdrchÉ
emoz one
vd sqkÌ4 rqontn.n.ù d: covq.
Ltllxtut.,.an saade,atuitÌ
tn
rhqd,:ù. am seu^ aiorrn
c
COLOGNA VENETA
cúasM vatk. fd14 ddtrldìx
II\
FESTA
soÍùtì ha cd.brch k s M{34,
fuyacùldodvelgda:oÙi|tb
i,titi, q ielb,i,
41pìti,
lttti 4c
ùaasnúr. drla cq.na
aùrÚ ddL
7ÒN. $da' e e
\L r' cataina \u:,
'
'ti
41r_rc
a|ì
b
rE.
t4 ; L;.. P,.rr,,r. [email protected], {{.R
h*",fu/toqofune'l2aîo
ttúdúùk no i rai ca(ùtanitì
ta e"oerdà ùanLa\lu^. tr !
th4:tu^ú4uwbRdnrlú|t
t,t t'bùo L d;h tttarc | Lti
Rb'a \ t
^,, r!1; ltndaa alt
,,,""*, -;,,",c d4ù E-iLn"".
.ld.auùDaldaúld,d1.
t Dt t. t..ù. ft.\.rit rú dtn
4)r*
h oaaobaon ù cahana ra 4tni
n'laÌD\dLdÙI|lÙ6e,con
trat
Fúîan d(i
dt úPrt{ tnl dt
lqùíq
ad14
'!i,.&n'
t,rùt dE li;naq/no
t
caPrdtatu
dù vùono,
.ú/rr a.t a|ot'o
La cerímonia a Cologna V.
L f cLprarc Pisù.o ptuI. v;
vúdù, sb ufrciLk dt! rasd ca,n. ,ilia.ú4b,
úi.^, db "-an,lo
Ò
ehh
d"
t"', "r
cdot! ÌiqN4a di
r -..,ti"
d,
"n,'
,
t'-
\@ @n\uo ù|a Pat^l.
,"r'. d' aú'
'.a';ba
.r, d at
adt" o"^tù@a" b-tè ;túu h
auùt;a tu 4
,a ú4. ì
"4.tl
larri, Rù^ú.a-,a .4n hnn
Nuo.o (no! \€ruhìo)r
.au Fmnco.
lpjludùàdcìcùùaìniÙ4|o1!
h6ì ùtdbpenqbùì Nr u" tulutÒ
MonGsu
Monsmb: no$i Fra*
ttcedk dab suùtq L urc aà na
îeì cre spt1se a k4 ea a aúc
ù!
14
. t tne pt ,a44a!nè uì
fFu Fra!ó, Gsrhli
(4. Lrrur
spi:Lrio
cjai
ta4onazùrùr. ddt; seza
ttùt kpìr., rdk
scuob so
utli
L 'i[ ùi.' \lúo F'ùt.xLù.' l
bct!ùù ddr|LùnL Ruúta. adi sro.
tEsI[ c[RRlsT[ [
b
donz..
i.iziri
Ltt|
Pmoufi
2230, àoeÒ
/d, "v.dai n$abkù. Lh? hù
rr 4c
"-r" [email protected] t.ù[email protected]ùerti
ls'ndtò@,o1èdìitrl4.iaddto
,"tt ùoùn arot -tE út rrdct
,. d o,nd; @t r .d ltÈtdú
tdtd R.2tù;è vlt 1d4d4n.
ù àda d\te nà^n. ú$ó bt.ù .h.
à- -,." q .","'' t"flt-ti '.
dòìù;r aúQ da hatta rd ùk v
uN dstq; dt ndr tarotì rot Pd
'intì ,adarcùì dù, Èrcnr' [email protected]
"
Le úanqksd, allà@Ìo d 3.1
tit rlo ztuzu a osci l.Qdt
uóiì k
unilÒ'ae, sònotrt{'do
;,".a,' d, t,a b ,à" e. .b
,dt úrt di dîDrczrrik \dù
l. - attù,' td.," .-rpdti rúr'hbe. P{ atitro
h4 Òlldto 4ì
aaì.
p.t
tu dutaFn
';watn
nùnú6x5id. rÙft lt
t"^rc\ab dÌ.' q^ bel b1no
nùttet. b i'qq ta.d, ha p"r
ed
\oaa
úoo d;!sb Etr.o Nc^csna
si
dEúooùoi'Úhnd'àupd
oF b.ne @tr 3ptrio dì róroL
n,
llodellisnto
u
tlilutta
búdÒ Dcrdne
d dÈneidÒ ,;o-
up{ù unislt frclrc ue!i,b!o rd
mis!u rc4r ,,G hr,irel,oir nool
,&
òÌ Dr ee."rb Gr^L
" ";.
tL 13r sEGcrMENro
a_
P",r.,-,.
",- ùb. h ,i,*^;
y.11!o Ìqh dd ij
Bt ebb. ìn canut dc,;:nÒ àt
|Iiùtì
-
,p.d|a pe. \ú sa." ? oÙr;
'."rcr.Forúe
td
tu naùùÒ E; ,a
!vd.nr. ntb ratLúre ania d
,i ddù b ;\úae .ó.ateu .^,L
DiúsioÌe ùúotìz'na " î
[IOSCATELII COMANDANII
n
erndecaEi,a
^aedo
Mo$a.
*,qú lctb à da Nú ti hrt i
úre,. :i
újaÙcrlLt'comhJÈnl.gjÚ
;;ir ! &no notri i Íuisc ar o-uq
.,.itu 9fi
",y^H:'.ì:
"Sil'f
l'l'""*o
.t?:ìir.:::
"r?l.f
*,
.-"tri.o,-nm" oPwd-c'o"'
n"r t'.1*;:'"'l-:î"1:i"'.Tl
L"!"'
ni' rNnr.. ', i cd
r'i d úù(""
ó*.id..r dei vd.
i, .d À sr""*n v PE o.rl':
'""'
Bi:l,h.lf .'i,;l trTSi: ^:,'Î;E
Ls"+nl:l:,': "'l;t
lill"
"it"",fi
[email protected]
irrúio c da
'uÙiiafr,!
::*'É.9ì.i,íÉ'i fii ii,
€ ílÉ
le€ k atue
' -;
;-"^"
edi tmi ca-r,
"'
i;ii. drrb 3-& Mu'tde' u_
À
c fomprfr!
cau'k,
i:t J:,'li,"il$i fl'Îi:P*-"
r+ll
,*X.'Si?à:';l'ilJ
r"A:r[.T. "ilÌiifl :"i:il"Î:ii
tt.:r.,i"'l',1$[i'"
i ;'.;1
*
Í;'ir'Èi'ffi
saN BoN,FAc,o
:5,J,Í"dY!" I'dlr;1i''3""Ììr:
f{rr{*i'^i t r'f,1i*r{*{;#
*lLÌÍpii.nÌl"r'J;*'!'*s?:
''
lì' .'.-*"
^i,i'*1:"'Aii#'fl
;; i;"1ó ;
r'"t. i""
.i,'in:ill';l: ml
;,"
db
:
GmisÉ .ùc
':Ì'tu"H
..1"";'f,î,::, ",iTJ3,
ly:'11È
m"ss'P
ll",i:u
.d
.,:,?ÍiT'",3iì:,.ii't:.fi
"do'"
ttroab
4 urvl'a\ ùó' 1 o1o't
ouarldé9 .r
'P
E.|uEnb oru€uu.ruoc
4it11 ?\t'Ibl
aru4óip
1ù
!úqowlt otl qaptd
ti arnblrt
'nFl
Iv
s
ip relrau4t
'tuotlù1rrxl ar
?t ?1'tar42 rv
nrl I a)rr^ t ùr
'oúùpts a)ùèào4rid
'(oue|u
_a ? ? srnÌì p3) a$usd oP
lzuru rp vlìYrr M rNrfvuvs
n
r
ú) tu
salroú
.,^
)Bap
,m!
Dr !"Pro|o/d
\fr
t ùaùP! q a!ù4 rqq?t
,nta!ùr otD ttu;aÒid
rldaÍÒD2tùa ùù
4'wa1 ! qtalai
,t,,, _,1 '4 "n'.''t.f-,
tù
ó;r'
E$eued
oplsuru rp
Dò ÉDMtn
tua ùn$nt
t,'!
\D
nr'! n
Ùr2p4 t)ntas
1.
vnvil M lfir3vuvs I