Preghiera Tulipani di Maria - MOVIMENTO D`AMORE SAN JUAN

Commenti

Transcript

Preghiera Tulipani di Maria - MOVIMENTO D`AMORE SAN JUAN
Conchiglia
Światowa Grupa Modlitewna
Tulipany Maryi,
Naszej Pani z Guadalupe
Dorota prosi o modlitwy za córkę Maję
4 stycznia 2017
Dorota chiede preghiere per la figlia Maja
4 gennaio 2017
Date:
From:
To:
Subject:
Sun, 25 Dec 2016 21:32:41 +0100
<……@....>
tulipanidimaria[email protected]
prośba o modlitwę
Proszę o Modlitwę do Najświętszej Maryi Panny, Naszej Pani z Guadalupe,
poprzez Światową Grupę Modlitewną TULIPANY MARYI,
o potrzebne łaski i błogosławieństwo dla mojej córki Maji.
Dziękuję, łączę się w miłości i modlitwie,
Dorota
List podpisany
-----------------------------------------------------------------------------------------------segue Traduzione in Italiano del testo originale
Chiedo una Preghiera a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
attraverso il Gruppo di Preghiera Mondiale TULIPANI DI MARIA,
per le grazie necessarie e la benedizione per mia figlia Maja.
Grazie, mi unisco nell’amore e nella preghiera,
Dorota
Lettera firmata
www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANY_MARYI.htm
I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net
[email protected]
1
Modlitwa Różańcowa
Conchiglii oraz braci i sióstr z ruchu Movimento d’Amore San Juan Diego
do Najświętszej Maryi Panny, Naszej Pani z Guadalupe za:
Maję - Polska
Najświętsza Maryjo Panno, Nasza Pani z Guadalupe,
jako córka proszę Cię o Łaskę wysłuchania świętych próśb Doroty za jej córkę Maję,
aby mogła otrzymać pociechę duchową, której potrzebuje w tej trudnej chwili.
Łączę się z pozostałymi Twoimi dziećmi, a moimi braćmi z ruchu Movimento d’Amore San Juan Diego,
aby błagać Cię z miłością o wstawienie się u Twojego Syna Jezusa, ażeby otrzymana Łaska była
przykładem dla wielu braci, aby zawsze znaleźli siłę, by walczyć i mieć nadzieję na Chwałę Boga Ojca.
Najświętsza Maryjo Panno, Nasza Pani z Guadalupe,
razem z Jezusem pobłogosław Dorotę, Maję i ich rodzinę,
a ja, Conchiglia, i moi bracia z ruchu Movimento d’Amore San Juan Diego
przyłączamy się pokornie do Waszego Błogosławieństwa
w Imię Ojca
Matki
Syna
i Ducha Świętego.
Amen.
Bracia i siostry z ruchu Movimento d’Amore San Juan Diego
i… Conchiglia
I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net
[email protected]
2
La preghiera del Rosario
di Conchiglia e dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per:
Maja - Polonia
Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le sante richieste di Dorota per sua figlia Maja,
affinché possa ottenere il conforto spirituale che le serve in questo momento difficile.
Mi unisco ad altri tuoi figli e miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego per supplicarti
con amore di intercedere presso Tuo Figlio Gesù, affinché la Grazia ottenuta sia di esempio
a tanti fratelli, affinché trovino sempre la forza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe,
assieme a Gesù benedici Dorota, Maja e la loro famiglia
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego
ci uniamo umilmente alla Vostra Benedizione
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
I fratelli e le sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego
e… Conchiglia
I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
www.conchiglia.net
[email protected]
3

Documenti analoghi