bando - DES srl

Commenti

Transcript

bando - DES srl
r lt{}{i{t,\hr $.1
$:"x
il;3r}{f
?_x{
}ri
" T lff l:'y_#jff
i
"fleri r.rrrj,fer6rs;l*i f*r r.fri,f/.Sr;,:r*fr$ry&r
r#.fd-r;s:r:rrÀd#f#fd
rr drff .trrfrf*lJ*#fi;i
$Iffi[_lA
Regimn*
Sie*linna
ru
Wai
M${vq*S**
{- 7 il0tl. ltl
PiazzaOon Boeco n"6
%**
Facehsttn Forrnativs &qes - Titoln
ta Bottssedell'ApprÉndiments
r0{l - F*rmaxisnepsrmanente
p6r la riquallfisaxiffneturistica dell* provlncis di lllfesslna
*sdics prog*tto
In FRCIGf;TTorIgs* - *odiee stF; 30fiî.tr.0s1.p*.00 ffifmF$.*.,N/f!*$T
0sdine €Up &$Se13g0CIS$CIg$S
EAHD0lhtrHfiRATrvo
sr REcr-urAti,tEtìrT*
AtHEvl
0bieftivr dpl norss
ffiurata
d*l
*sf?{}
pl"
ff*.stinstari
anrrHBssl
ll fiftr$sdi "ftuss*'-,rivuitnT *ls**eueati*ia
lavoratorioccupatl.entrambrcon specifica
l-inguietic*
Runsc
espen*rin# il*, srtt*re t{.rristi*s,*[ pr*pnne,
&ttr*vùrs*
I'ngg*onnxnr*nt*
e
la
ntqualifi*axi**e dI fi6ure prnfos*i*nali rhe
operBn# net sstt*re rinettivn n turigticn, di
df,rs ufi e*ntributn nllo sviluppn d*lfe
pnt*nzinlità deff* str*tture del tenii*rin. ll
osrs* r!* cnrn* nhisttivm*p*cifinn qumllodr
n"rigli*rar* l*
**mp*tenze lrngurstiche
*ttrsverso {'x*quisixi*nm di tr.ltt* {n xbilit*
lingu*xtichen*e*$s*ri* p*n p*te,r e.*rnuni*mre
in rnndo *d*guat* *d sffi**** *tttxvmrs* l*
5S *r*
Lct_t!_vrgJa,lg!I}{ sts * I'asr*ltc
Prngeff* s$*il*t?.arstsdal Fn:gremnra Op*refÍuo FSf S$sf-gs{"3 de#s &egri*n* Srsll}a*a
és** ll #rmrpa*lfi**- Ssfeffirr*sp*eifinn#
:n
.4*vls*g#,#sf? del #lP,4R?lMgfdr#&gslÓtvstff ssl{"'t$rRiJ;/s/ve"s F*,qÀd,qglstrF
ptr*p#$$lùlrfÀts
"F*rc*r'sif*rm*fivíB*r# rpff*r*lrn*nfr #*ll"***r*psùifff** dplf'sd*ffsfu#d$
de/laf*raa lsy*m ors#r*naBsfi'odc
p*!s-2*14"
irvllg$ndM* pcR l{- t/*$ftrS É{Jf#Rfi
1 lis\' ?o\?
ó.R
ff*{{}$tt..{e{S{A {.}Í}}ll{. ?'[V{} $t{] ${.,tAHS*:.X}*?-r{i]S
ÀE*iscl lr. }{}lf{li I
w
p*rr ll rrl$irrarmflr*'
d4'.fl?*.:drpi**íljf*Ì's rrs#"#dtrî#rr&iti&ir.leJ*r./om*rf*"***.rr*i*î#l***
A NMLL'ItrdTKMVgilTO
Ln pr*vinciadi ||rlasnirua,
ne**nd* quanturisultad*t "Rappos"**
sulTurism* dnfl* Rmgí*nesi*il*snm,
dx una puhhliraxiongfi,*urfr dsll'*ss*rv*t*r'i*r Turi tien sL,llacnRxÍrtenxaricettivaín $*cilia,nnrtet^r*
dai dati *ulturisrnCIdel territ*rir nagi*nal*,ril*vat!atfr*vers* uR'ind*gine*xmpimnariasv*tta dafla
ffianeed'lta{is,ha fattn emergsr* *sme *cpa si nia inseritain un etirnafauorevofin,
regiatrnndoun
inerementodegli arriviiuristisi,si* psr q{"rento
riguarda[f m*rs*ts naaisnaNs
sia qu*Nln6st*r*, *sn
l* pre*enxad[ *n ce$o target d* tunistí,H*ssi, Tedeschi,Giapp*nerí, Inglesi,Frsneesi,Spagn*ti,
Tuttc eio he fatt* registrar* an*he un inerernsnt*oornplessivndslla *cnsistanx* ri**ttivs {x}berytii,
affitta *at$er€, S&e). Fartends della *onscpevu!*zra *he tuit* *sve sssstr& *gg*fiel di
adeguaments,ftsri solo p*r f inter* ind*tto turisticc, nrs an*h* per le strutture rieettiv*, sl fin* di
garantire liv*lli **rnpetitivi maft* slevati. si pr*p*n* *n *fferta formatÍvs ling*iotí*a *he p*usa
andar* in xuppe** alla qualitAd*i servixiri**ttiv*.alfine di compet*readcguatam*ntc*ui nner"eati
turisticirnternazionali.
NISTI$TATAAI E KEfiIJI$ITI AI Afi[ffiI$SIOf{H AL CÚKSO
I destinatsrisono dian*cup*ti elc lav*retori oe*xpati {autonnnri* dipendanti},r*sieJer':ti
nelln
RegianaSicitls.di *t* *upericreai 't8 snni, eon **perienzanel setfilrsturistise*l* alb*rghier*,nh&
**na lnt*reseatial recup*rs d**la maneatao paruialefsrmaeiCIne
irnirislen *ha sún*unquetrpnno
i*terssse a rafforearee *viluppar* le l*ro **rnpetenx* a fr*nte dei pr*cessi di trasf*mszions *d
innovarions del *av*ro.
[*'*sperienxfrprsgressa pu$ esss'"* rappr***nt*t* *ia da asperiemza*av*rativache da un titof* di
studis di s*ttsre {dipforn*l*tii*to alberghier*c d*l turi*rno,attestatsdi parte*ìpaE*one
a eorsedi
f*rmasinne.tlroeiniCI,
st*g*),
f *ilddetti requisiti, *h* dev*nfi s$$*re p**xeduti *ltra dnta di seadenxa det prexent* bando,
p*s$*ns ess*r* **rnpr*vati c*n di*hiarmi*ni, *a*tsstuali alf'i tanaa, c*ttos*rftte d*l{'l*tsre*satm*
pr*dott* in uctifuzi*ns delle n*nnali *ertifi**xicni, sec*ndo l* rn*dalit* pr*vi*te dal *"P.R. #&
dic*rnbr* 2úS$n. 44*.
* lav*rat*ri***upati {aulnno*"ri
e dip*ndenti}.impi*gatlln rcaltàdi pr*duxio*e e seruiriol*catirzate
in Sieilia, pússún* parteeipar* es*Íu*ivsrnentensl rasn in *r:f la frequeReaaile asività forrr"rative
svvenQeal di funri delN'srariodi Nsvore.ll larioratoredovr* sottoserivereun?ut*dichiarazisnein
tnl *nnss"
MOBALITAS} I&frRIXIOHE
Lad*mand*di*mmissi*ne
*losrso,redatta
in*arta*empli**secon*ols sehema
pr*vi*t*,s pene
di **cluxi*n*,d*vr*c*nt*ner*tu$ele indi*azisni
íiehieste,
l[ nandfrdatc
d*vr*spp*nein salees*[a
damandala pr*pri* firmx s *lleg*rel* f*tr*npfndi un d*c*rnent*di ri*snss*irnento
in carsod*
A*[nd*nnandn
vafidità.
spvràe*s*rs allepat*l* x*guent*d*exme*tazi*n*:
- Fotocopiafrente/retrnd*l docunnenta
di ri**na*e*rn*ntoin cor*c di vslidità,dsbltanrente
firmats
- topia del s*dieefiscsl*
* f;urri*ul*nnvlts* *v* si evinc*pr*red*nt* ssssrienma
nel settoret*rlstic* alberghi*r*
-
*opix diehisrarist?e
di dixp*nibilikà
sl lavor*atleststad*l fr*nfi'* p*r I'fenpiegn
{**ln per i
díeoe*upatih
- Att*stat*di *ervixi*rilas*iatsdel d*t*re di l*vor* {smtcpergli n**up*ti};
- Autsdínhiar*Eio**
di partecipaaione
al *orsù al di filmridell'onarisdi f$vnro{*oln per gll
*ceupat*);
$CIrlnritsnutenullels d*rrtsnd*privedi sottcscr{rion** rnfinc&nti
*nchw,diun* snf* dei d***nrent}
riehie*ti* l* dom*ndeineomplet*nef*ontenr"rts.
Í*i{f.x; idÀilI }IA ùf'ti It À,T1vt} s ld:il_t"4FSfi ?{}#?_;
{}t,}
Atvi** m,à{llf{}lI
*r4i"rr.r)${}nr&i**r"r
p*r iJ rr$lhq4$rrd:ntír iJ.*,,11.*rl*:ap*àífflr}
*: drl/"r#uf*l,S
La elcrnandxdi iserÈRion*'
*he p*trà *s**r* scarlnatadal sitn y*nnrv"d*s*rl.lt
o rit*r#tapr*ss* là
*e$retària
d*{las** $"r.1",
dcvr* Beru*nire
a rnezeopostao *reyin*anvpressslx sed* tre* s.r.f.di
F*ms"a*
*** ffinxc*n"s * $*143palermc.H*F,tFArhnn tk nr\ilHR{}pfisrAts.
r$ffNALffA' SI SELENOT*H
V*rrannoprsse l* **nsld*raxi*neln nrsirr*di an*uel* pri*re d *andidatur*
av*nti i rnquislti
riehiest|*xt prenenteband* ad {ntegrmi*nsdsi 4 po*tivn,sinti.
h'itrnALffA'nt pAKTEnlBAZt$ruÉ
La freqt*enza
è cbbligaforia,
|f numercrnacsimodi a*seneee pari el 3S%detf* *re dal *snss
pr*yrs.tg'l*n parte*ipaefnn*
all* attiv*tàè gratuita.A trrît,* parteeipanti
rarà fornitogratuttamente
it
m*terialedidatt*cs.Ncn e csnsentitala ir*qu*nra eonternpsran*a
a du* attivl*àformative;fale
diviet* * *xtess a cotrcro*he frequentanoc*rsl di ctlrdis rtatali o privati nl**nm**iuti
{fa1ta
eeeexion*
p*r gii studentiuniversitsril.
sHaHnFLs*nsff
ATAI'{*TFL$Nsx*s ffi*a*trRen*rt- via tecsnmt{,?s - fiiardin*fodaxps
II{NEhIT*NTA'
AI BARTH*IPAr*TI
Trattansasidl Fnrnraxi*neFnrman*nt*nnn visne ric*nssciu{aàkuna indennitègiornaliera
di
fr*quenea
*fr RîtFtsAfrtail H FthtÀtH
Allx fÎn* d*l perenr*m
fbmrativn,ad ngnisingnlospr$istavsrràrils**lat* un mtt**ta{cdifrnEuanen
RIFHHIfiilXruTI
Fer ufteri*riinforrn*:ionie chinrimer*ti
rivalgersi
alfas*gret*riadldattic*daNN*
ses 8.r."*.
di piaxxa
DnnB***a n"S^ Falenmn
Tel"fls1 54s410-iax 091b43bg$e-mail:[email protected]***rl.it
Inf*rmaeiot'}i
e **muni*sei*ni**1"***ltr*si di*pcnibili*ui sitiw*h: wwl.dessri.it* wnuw*inilia-fu*.it
e prn$$*íl tantrn p*r f'knpi*g*{*Fl} **mp*tentnpertenril*ri*.
snilTm#LLl
l! *úrsa è sntt*p*st* alla vigilanxa* *l *ontr*fln delln Rnginn* Sí*ili*nm - mlFARTtMfNy*
Rffiffir#l*AlfinfiLL'tSTRuXtSf{f;m F*RMAUI*$f; pH#FH$$tOhlALH * {_rfficim
$**ni?*raggi* e
f;*ntr*l**"
'*7
ffi
il0v.201
a
, IEÉ
4-.s/

Documenti analoghi