View/Download

Commenti

Transcript

View/Download
Bedieningshandleiding en
installatieinstructies
Operation manual and
installation instructions
Bedienungshandbuch und
Einbauanleitung
Manuel d’uitilisation et
d’installation
Manual de manejo y
instrucciones de instalación
Manuale per l’uso e
istruzioni per il montaggio
Toerentalregelaar boegschroef/ hekschroef
Bow thruster/ Stern thruster speed control
Drehzahlregler Bugschraube/ Heckschraube
Régulateur de régime de l’hélice d’étrave/ hélice de proue
Regulador del número de revoluciones para la hélice de proa/ hélice de popa
Regolatore di velocità per elica di poppa/ elica di prua
C o p y r i g h t © 1 9 9 9 , 2 0 0 0 Ve t u s d e n O u d e n n . v. S c h i e d a m H o l l a n d
NEDERLANDS
Hoofdafmetingen
Stroomverzorging
Bedradingsschema’s
4
16
17
18-19
ENGLISH
Principal dimensions
Power supply
Wiring diagrams
6
16
17
18-19
DEUTSCH
Hauptabmessungen
Stromversorgung
Verdrahtungsschemas
8
16
17
18-19
FRANÇAIS
Dimensions principales
Alimentation électrique
Schémas de câblage
10
16
17
18-19
ESPAÑOL
Dimensiones principales
Suministro de corriente
Esquemas de cableado
12
16
17
18-19
ITALIANO
Dimensioni principali
Alimentazione
Schema di cablaggio
14
16
17
10-11
Inleiding
Stroomverzorging
Door het installeren van een Vetus toerentalregelaar kan het
elektromotortoerental en dus de stuwkracht traploos geregeld
worden.
N.B. De stuwkracht van een boegschroef of een hekschroef is
mede afhankelijk van het toerental van de elektromotor.
Na installatie van de toerentalregelaar zal de kracht die de
boegschroef op het schip uitoefent geleidelijk naar maximaal
gaan. De stoten die optreden bij het aanlopen van de elektromotor zullen na installatie van de toerentalregelaar niet meer
voorkomen.
Ten gevolge van een gering spanningsverlies over de toerentalregelaar, zal het maximale elektromotor toerental niet bereikt
worden, ofwel de nominaal opgegeven stuwkracht is niet helemaal haalbaar.
Laat de boegschroef of hekschroef met toerentalregeling nooit
langdurig draaien. In verband met warmteontwikkeling in de
elektromotor en de toerentalregelaar is voor beide de maximale inschakelduur beperkt.
Na een periode van draaien moet de motor afkoelen.
De toerentalregelaar is zo ingesteld dat hij geleidelijk naar het
maximale toerental gaat en dat bij teveel warmte of een te groot
vermogen het toerental terugloopt.
De keuze van de accu
De totale accucapaciteit moet op de grootte van de boegschroef zijn afgestemd, zie tabel stroomverzorging.
Wij bevelen Vetus onderhoudsvrije scheepsaccu’s aan, welke
leverbaar zijn in de navolgende grootten:
55 Ah, 70 Ah, 108 Ah, 143 Ah en 165 Ah
Ook bevelen wij aan om voor (elke) boegschroef een aparte
acccu of accu’s te gebruiken. De accu(’s) kunnen dan zo dicht
mogelijk bij de boegschroef worden geplaatst; de hoofdstroomkabels kunnen dan kort zijn en spanningsverliezen door lange
kabels worden vermeden.
Gebruik altijd accu’s waarvan type, capaciteit en staat van
dienst overeenkomen.
Hoofdstroomkabels (accukabels)
De minimale draaddoorsnede dient op de grootte van de boegschroef te zijn afgestemd en het spanningsverlies tussen de
accu’s en de boegschroef mag niet meer dan 10% van de voedingsspanning bedragen, zie tabel stroomverzorging.
In de plus (+) kabel moet een hoofdschakelaar en een zekering
worden opgenomen. Als schakelaar is een Vetus-accuschakelaar zeer geschikt. De zekering beschermt de boegschroef
tegen overbelasting en tevens het boordnet tegen kortsluiting.
Zekering
Voor de boegschroeven kan een geschikte zekering worden
geleverd, zie tabel stroomverzorging.
Voor alle zekeringen kan door Vetus ook een zekeringhouder
worden geleverd, Vetus art. code: ZEHC100.
Technische gegevens
Type
Opstelling van de toerentalregelaar
:
BPC08024
BPC13024
Bestemd voor Vetus
boegschroef/hekschroef :
80 kgf, 24 V
130 kgf, 24 V
Maximale stroom
:
400 A
600 A
Nominale spanning
:
24 V
24 V
Regelbereik
:
4
2.0520
De ruimte waarin de toerentalregelaar wordt opgesteld dient droog en
goed geventileerd te zijn.
Monteer de toerentalregelaar verticaal in de getekende positie tegen een
schot.
50% - 100% van het nominale
toerental
(≈ 25% - 100% van de nominale
stuwkracht)
Toerentalregelaar boegschroef/ hekschroef
NEDERLANDS
Elektrische installatie
Gebruik
De toerentalregelaar is alleen verkrijgbaar in 24 V. De spanning
voor de boegschroef moet dus altijd 24 V zijn. Controleer of dit
het geval is.
Voor schepen met 12 V boordspanning, raadpleeg Vetus.
Plaats de accu of accu’s zo dicht mogelijk bij de boegschroef;
de hoofdstroomkabels kunnen dan kort zijn, waardoor het
spanningsverlies laag blijft.
Waarschuwing!
Let bij het gebruik van de boegschroef op het gevaar voor
zwemmers of lichte bootjes welke zich in de onmiddelijke
nabijheid van de boegschroefbuisuitstroomopeningen
bevinden.
Hoofdstroomkabels
Sluit de hoofdstroomkabels aan zoals is aangegeven in de
‘Elektrische schema’s’. Overtuig u ervan dat de hoofdschakelaar in de stand ‘UIT’ staat.
Stuurstroomkabels
Let op!
Indien 2 bedieningspanelen zijn geïnstalleerd, en beide
panelen worden gelijktijdig bediend, dan zal de boegschroef niet werken! Laat in dat geval beide bedieningspoken los en bedien de boegschroef met slechts één
bedieningspook tegelijk.
Verwijder de gehele stuurstroombedrading van de bestaande
boegschroef.
Breng K2 en K1 op de juiste manier aan in de toerentalregelaar.
Dit kan maar op één manier. Wanneer dit zwaar gaat, zitten de
stekkers waarschijnlijk verkeerd om en dienen de stekkers
omgedraaid te worden.
De losse draad met zekering, voorzien van ringtong, dient op B+
te worden aangesloten.
Breng de meegeleverde bedrading nr. 6, 7 en 8 tussen controller en boegschroef aan. Raadpleeg de ‘Elektrische schema’s’.
Let op dat de bedrading op de relais t.o.v. de vrijloopdiodes
goed aangesloten wordt.
Bedieningspaneel
Monteer het bedieningspaneel bij de stuurstand. De vrije ruimte achter het paneel moet minimaal 50 mm bedragen.
Breng de tussenkabel, 8 aderig, tussen toerentalregelaar en
bedieningspaneel aan en steek de stekerverbindingen in
elkaar.
Indien het noodzakelijk is de tussenkabel door te snijden en
weer te verbinden, zorg er dan voor dat de aders weer op kleur
of nummer aangesloten worden.
- Schakel de hoofdschakelaar in.
- Druk éénmaal op de ‘ON/OFF’ schakelaar. De groene indicatielamp gaat branden en de boegschroef is gereed voor
gebruik.
- Door de bedieningspook uit de middenstand te bewegen,
wordt de elektromotor bediend. Deze zal geleidelijk naar
50% van het toerental gaan; dit komt overeen met ongeveer
25% van de stuwkracht.
Door de bedieningspook langzaam verder te bewegen tot de
uiterste stand, zal het toerental van de boegschroefmotor tot
100% geregeld worden en daarmee de stuwkracht tot 100%.
In de toerentalregelaar is een omkeer tijdvertraging ingebouwd. Hiermee wordt de elektromotor de tijd gegeven om
tot stilstand te komen indien in één beweging van bakboord
naar stuurboord, of andersom, wordt geschakeld.
- Druk na het gebruik van de boegschroef op de ‘ON/OFF’
schakelaar.
- Schakel de hoofdschakelaar uit, indien U van boord gaat.
Tweede bedieningspaneel
Door gebruik te maken van een interface, kunnen twee bedieningspanelen op dezelfde toerentalregelaar worden aangesloten. Deze interface wordt standaard bij een uitbreidingspaneel
geleverd (art. code: BPCXT). Voor het aansluiten, zie de
‘Elektrische schema’s’.
Onderhoud
De toerentalregelaar behoeft geen onderhoud.
Bij toepassing van twee bedieningspanelen kunnen, wanneer
beide bedieningspoken gelijktijdig bediend worden, nooit beide
hoofdrelais tegelijkertijd ingeschakeld worden.
Verkeerde stuwrichting
Indien bij het proefdraaien blijkt dat de stuwrichting van de
boegschroef niet overeenkomt met de richtingsschakelaar op
het bedieningspaneel, dan moeten de grijze (nr. 7) en de paarse (nr. 6) draad op het relais worden omgewisseld.
Tussenkabels
Indien de kabels niet de vereiste lengte hebben, kunnen tussenkabels aangeschaft worden.
Deze kabels zijn voorzien van een steker en contrasteker en
hebben een lengte van 6 meter. Art. code: BPC006
Toerentalregelaar boegschroef/ hekschroef
2.0520
5
Introduction
Power supply
The electric motor speed, and thus the propulsion power, can
be controlled continuously by installing a Vetus Speed
Regulator.
N.B.: The propulsion power of the bow or stern thruster is partly dependent on the speed of the motor.
When the Speed Regulator is installed, the power of the
bow/stern thruster motor can be increased evenly to the maximum. There will no longer be any surges or jerks as the motor
accelerates.
As a consequence of a small voltage loss across the Speed
Control, the maximum motor speed will not be reached, nor will
the stated nominal propulsion force be achieved.
Never allow the bow/stern thruster motor with Speed Control to
run for long periods. The maximum period of use is limited due
to heat build-up in the motor and Speed Control.
Allow the motor to cool off after a period of running.
The Speed Control is designed so that the maximum motor
speed is reached smoothly, and speed is reduced when excess
heat is created, or the power is excessive.
Choice of battery
The total battery capacity should be related to the size of the
bow thruster; see the Power Supply Table. We recommend
Vetus maintenance free ship’s batteries; these can be supplied
in the following sizes:
55 Ah, 70 Ah, 108 Ah, 143 Ah and 165 Ah.
We also recommend that a separate battery (or battery set) is
used for each bow thruster. The battery can then be placed as
close to the motor as possible; the power supply cables can be
shorter, thus reducing voltage loss.
Always use batteries of the same type, capacity and condition.
Power cables (battery cables)
The minimum core cross-section should be related to the size
of the bow thruster, while the voltage loss between the batteries
and motor should not exceed 10% of the supply voltage; see
the Power Supply Table.
A main switch and fuse must be fitted in the plus (+) cable. A
Vetus battery switch is very suitable for this purpose. The fuse
protects the motor against overloading and the on-board system against short circuits.
Fuse
A suitable rating fuse can be supplied for the bow thruster
motors. See the Power Supply Table.
Vetus can also supply a fuse holder for all fuses. Vetus article
code: ZEHC100.
Technical Data
Installing the Speed Control
Type
:
BPC08024
BPC13024
Suitable for Vetus
Bow/Stern thruster
:
80 kgf, 24 V
130 kgf, 24 V
Maximum current
:
400 Amps
600 Amps
Nominal Voltage
:
24 Volts
24 Volts
Control Range
:
6
2.0520
The place where the
Speed Control is installed
should be dry and well
ventilated. Fit the Speed
Control vertically against a
bulkhead in the position
shown.
50% - 100% of the nominal speed
(RPM)
(Approx 25% - 100% of nominal
propulsion power)
Bow thruster/ Stern thruster speed control
ENGLISH
Electrical Installation
Operation
The Speed Control is only available as a 24 Volt model. So the
voltage for the bow thruster motor must always be 24 Volts.
Check that this is the case.
Consult Vetus for ships with 12 Volt on-board voltage.
Place the battery or batteries as close to the bow thruster as
possible; the power supply cables can then be kept short,
which reduces voltage loss.
Power Supply Cables
Connect the power supply cables as shown in the ‘Wiring
Diagrams’. Ensure that the main switch is in the ‘OFF’ position.
Control Current Wiring
Remove all the control current wiring from the existing bow
thruster motor.
Connect K2 and K1 correctly to the Speed Control. This can
only be done in one way. If this goes difficult, swap the plugs
round.
The loose wire with fuse, fitted with a ring connector, should be
connected to B+.
Connect the wiring supplied, nos. 6, 7 and 8, between the
Speed Control and motor. See the ‘Wiring Diagrams’.
Take care that the wiring on the relay is properly connected
in relation to the freewheel diodes.
Control Panel
Fit the control panel in the wheelhouse/steering position. There
should be a minimum of 50 mm free space behind the panel.
Fit the intermediate wiring, 8-core, between the Speed Control
and control panel and push the connectors together.
If it is necessary to cut the intermediate cable and then reconnect it, make sure that the cores are connected to the right
colour or number.
Warning!
When using the bow thruster, be aware of the danger to
swimmers or light boats in the immediate vicinity of the bow
screw tube opening.
Take Note!
When 2 control panels are installed, and both are operated
at the same time, the bow thruster will not work! In this
case, release both operating levers and operate using only
one of the control levers.
- Switch on the main switch.
- Press the ‘ON/OFF’ switch once. The green indicator lamp
will light up and the bow thruster is ready for use.
- The electric motor is operated by moving the control lever.
This will run evenly up to 50% of its speed (RPM); this equals
about 25% of the propulsion power.
The speed of the bow thruster motor can be controlled to
100% and thus the propulsion to 100% by moving the lever
slowly to its furthest position.
A reverse time-delay is built into the Speed Controller. This
allows the motor to come to a stop when the lever is
switched from port to starboard, or vice versa, in one movement.
- After using the bow thruster, press the ‘ON/OFF’ switch.
- Turn the main switch off when you leave the ship.
Second Control Panel
Two control panels can be connected to the same Speed
Control by using an interface. This interface is supplied as standard with the extra control panel (Article Code: BPCXT). For
connections, see ‘Wiring Diagrams’.
When two control panels are fitted, both main relays cannot be
switched when both operating levers are operated at the same
time.
Reversed Direction of Propulsion
Maintenance
The Speed Control does not require any maintenance.
If, when testing, it appears that the direction of propulsion of the
bow thruster does not agree with the direction indicated on the
control panel, then the grey (no. 7) and purple (no. 6) wires on
the relay must be reversed.
Intermediate Wiring
If the wiring is not long enough, intermediate wiring can be purchased. This is 6 metres long and fitted with a male and female
plug.
Article Code: BPC006.
Bow thruster/ Stern thruster speed control
2.0520
7
Einleitung
Stromversorgung
Durch die Installation eines Vetus-Drehzahlreglers kann die
Drehzahl des Elektromotors und damit also die Antriebskraft
stufenlos eingestellt werden.
PS: Die Antriebskraft einer Bug- oder einer Heckschraube hängt
u.a. von der Drehzahl des Elektromotors ab.
Nach der Installation des Drehzahlreglers wird die Kraft, die die
Bugschraube auf das Schiff ausübt, allmählich auf maximale
Leistung gehen. Die Stöße, die beim Anlaufen des
Elektromotors vorkommen, treten nach der Installation des
Drehzahlreglers nicht mehr auf.
Als Folge eines geringen Spannungsverlustes über den
Drehzahlregler wird die maximale Drehzahl des Elektromotors
nicht oder die nominal vorgegebene Antriebskraft nicht vollständig erreicht werden.
Lassen Sie die Bug- oder Heckschraube mit Drehzahlregelung
nie zu lange laufen. Im Zusammenhang mit der
Wärmeentwicklung in Elektromotor als auch Drehzahlregler ist
für beide die maximale Einschaltdauer begrenzt.
Nach einer Betriebsperiode muß der Motor abkühlen.
Der Drehzahlregler ist so eingestellt, daß er die maximale
Drehzahl allmählich erreicht und die Drehzahl bei einem
Wärmeüberschuß oder einer zu hohen Leistung abnimmt.
Wahl eines Akkus
Die Gesamtkapazität des Akkus muß auf die Größe der
Bugschraube abgestimmt sein (siehe Tabelle Stromversorgung).
Wir empfehlen den wartungsfreien Schiffsakku von Vetus, der in
den folgenden Größen lieferbar ist: 55 Ah, 70 Ah, 108 Ah, 143
Ah und 165 Ah.
Ebenfalls empfehlen wir, für eine (jede) Bugschraube einen
gesonderten Akku oder mehrere Akkus einzusetzen. Der/die
Akku(s) kann/können dann möglichst nahe bei der
Bugschraube aufgestellt werden; die Hauptstromkabel sind
dann kurz, wodurch sich Spannungsverluste durch den
Gebrauch langer Kabeln vermeiden lassen.
Verwenden sie nur solche Akkus, deren Typ, Kapazität und
Zustand kompatibel sind.
Hauptstromkabel (Akkukabel)
Der minimale Kabeldurchmesser soll auf die Größe der
Bugschraube abgestimmt sein, und der Spannungsverlust zwischen den Akkus und der Bugschraube darf nicht mehr als 10
% der Zuleitungsspannung betragen (siehe Tabelle
Stromversorgung).
In das Plus-Kabel (+) müssen ein Hauptschalter und eine
Sicherung eingebaut werden. Als Schalter ist ein VetusAkkuschalter sehr geeignet. Die Sicherung schützt die
Bugschraube vor Überbelastung und zugleich das Bordnetz vor
Kurzschlüssen.
Sicherung
Für die Bugschrauben kann eine geeignete Sicherung geliefert
werden (siehe Tabelle Stromversorgung).
Für
alle
Sicherungen
kann
Vetus
auch
einen
Sicherungsschalter liefern (Vetus Artikelbezeichnung:
ZEHC100).
Technische Daten
Aufstellung des Drehzahlreglers
Type
:
BPC08024
BPC13024
Geeignet für Vetus
Bug- u. Heckschraube
:
80kgf, 24 V
130 kgf, 24 V
Maximale Stromzufuhr
:
400 A
600 A
Nennspannung
:
24 V
24 V
Regelbereich
:
8
2.0520
Der Raum, in dem der
Drehzahlregler aufgestellt
werden soll, muß trocken
und gut durchlüftet sein.
Montieren Sie den Drehzahlregler senkrecht, wie
abgebildet, an eine Wand.
50 % - 100 % der nominalen
Drehzahl
(≈ 25 % - 100 % der nominalen
Antriebskraft)
Drehzahlregler Bugschraube/ Heckschraube
DEUTSCH
Elektrische Installation
Benutzung
Der Drehzahlregler ist nur in 24 V erhältlich. Die Spannung für
die Bugschraube muß daher stets 24 V betragen. Überprüfen
Sie, ob dies der Fall ist.
Fragen Sie bei Schiffen mit einer Bordspannung von nur 12 V
bei Vetus nach.
Stellen Sie den/die Akku(s) so nahe wie möglich bei der
Bugschraube auf; die Hauptstromkabel können dann kurz sein,
wodurch Spannungsverluste gering bleiben.
Hauptstromkabel
Schließen Sie die Hauptstromkabel gemäß den Angaben in den
‘Elektrische Schaltplänen’ an. Überzeugen Sie sich davon, daß
der Hauptschalter in der Stellung ‘AUS’ steht.
Leitstromkabel
Entfernen Sie die gesamte Leitstromverdrahtung von der bestehenden Bugschraube.
Bringen Sie K2 und K1 korrekt am Drehzahlregler an. Dies ist
nur auf eine Art und Weise möglich. Falls dies schwerfallen sollte, müssen die Stecker vertauscht werden.
Der mit einer Ringzunge versehene lose Draht mit Sicherung
muß an B+ angeschlossen werden.
Bringen Sie die mitgelieferte Verdrahtung Nr. 6, 7 und 8 zwischen Controler und Bugschraube an. Schlagen Sie in den
‘Elektrischen Schaltplänen’ nach.
Achten Sie darauf, daß die Verdrahtung auf dem Relais im
Hinblick auf die Freilaufdioden korrekt angeschlossen wird.
Bedienungspaneel
Montieren Sie das Bedienungspaneel beim Steuerstand. Der
freie Raum hinter dem Paneel muß mindestens 50 mm betragen.
Bringen Sie das achtadrige Verbindungskabel zwischen
Drehzahlregler und Bedienungspaneel an und schließen Sie die
Steckerverbindungen untereinander an.
Falls es notwendig sein sollte, das Verbindungskabel durchzuschneiden und neu zu verbinden, so achten Sie darauf, daß die
Adern erneut nach Farbe oder Nummer angeschlossen werden.
Zweites Bedienungspaneel
Durch Verwendung einer Schnittstelle können zwei
Bedienungspaneele an ein und demselben Drehzahlregler
angeschlossen werden. Diese Schnittstelle wird standardmäßig
zu einem Erweiterungspaneeel (Artikelbezeichnung: BPCXT)
mitgeliefert. Für das Anschließen siehe ‘Elektrische
Schaltpläne’.
Bei Anwendung von zwei Bedienungspaneelen können, wenn
beide Bedienungsknüppel gleichzeitig bedient werden, nie
beide Hauptrelais zugleich eingeschaltet werden.
Warnung!
Achten Sie beim Einsatz der Bugschraube auf die Gefahren
für Schwimmer oder leichte Boote, die sich in unmittelbarer
Nähe der Abgasöffnungen des Bugschraubenrohrs befinden.
Achtung
Falls zwei Bedienungspaneele installiert sind und beide
Paneele gleichzeitig bedient werden, funktioniert die
Bugschraube nicht! Lassen Sie in einem solchen Fall beide
Bedienungsknüppel los und steuern Sie die Bugschraube
nur mit einem Bedienungsknüppel zugleich.
- Schalten Sie den Hauptschalter ein.
- Drücken Sie einmal auf den ‘EIN/AUS’-Schalter. Die grüne
Anzeigelampe leuchtet auf, und die Bugschraube ist einsatzbereit.
Durch Bewegen des Bedienungsknüppels aus der Mittellage
wird der Elektromotor bedient. Dieser wird allmählich auf
50 % der Drehzahl gebracht; dies entspricht in etwa 25 % der
Antriebskraft.
Indem der Bedienungsknüppel langsam bis in die
Endstellung gebracht wird, werden dadurch die Drehzahl
des Bugschraubenmotors und die Antriebskraft bis auf
100 % geregelt.
Im Drehzahlregler ist eine Umkehrzeitverzögerung eingebaut. Dadurch erhält der Elektromotor die notwendige Zeit,
um zum Stillstand zu gelangen, falls in einer Bewegung von
Backbord nach Steuerbord, oder andersherum, geschaltet
wird.
- Drücken Sie nach Benutzung der Bugschraube auf den ‘EINAUS’-Schalter.
- Schalten Sie den Hauptschalter aus, wenn Sie von Bord
gehen.
Wartung
Der Drehzahlregler benötigt keine Wartung.
Falsche Antriebsrichtung
Falls sich beim Probelauf herausstellen sollte, daß die
Antriebsrichtung der Bugschraube nicht mit dem
Richtungsschalter auf dem Bedienungspaneel übereinstimmt,
dann müssen der graue (Nr.7) und der violette (Nr.6) Draht auf
dem Relais gewechselt werden.
Verbindungskabel
Falls die Verbindungskabel nicht die erforderliche Länge besitzen, können gesonderte Verbindungskabel angeschafft werden.
Diese Kabel sind mit einem Stecker und Gegenstecker versehen und 6 m lang. Artikelbezeichnung: BPC006
Drehzahlregler Bugschraube/ Heckschraube
2.0520
9
Introduction
L’alimentation électrique
L’installation d’un régulateur de régime Vetus permet de régler
en continu le régime du moteur électrique et donc la puissance
de propulsion.
N.B. La puissance de propulsion d’une hélice d’étrave ou hélice de proue est également indépendante du régime du moteur
électrique.
Après l’installation du régulateur de régime, l’énergie qui actionne l’hélice d’étrave sur le bateau doit aller graduellement vers le
maximum. Les à-coups qui se produisent lors du démarrage du
moteur électrique ne doivent plus avoir lieu après l’installation
du régulateur de régime.
En conséquence d’une faible perte de tension sur le régulateur
de régime, le régime maximal du moteur électrique ne sera pas
atteint ou la force motrice nominale indiquée ne pourra pas être
tout à fait atteinte.
Ne jamais laisser tourner longtemps l’hélice d’étrave ou hélice
de proue avec la régulation de régime. En rapport avec
l’échauffement du moteur électrique et du régulateur de régime,
la durée maximale d’enclenchement est limitée pour les deux.
Après une période de fonctionnement le moteur doit se refroidir.
Le régulateur de régime est réglé de telle manière qu’il va progressivement vers le régime maximum et que lorsque la chaleur
est trop élevée ou que la puissance est trop importante, le régime diminue.
Choix de la batterie
La capacité totale de la batterie doit être adaptée à la taille de
l’hélice d’étrave, voir le tableau Alimentation électrique.
Nous recommandons les batteries de bateau Vetus sans entretien, lesquels sont disponibles dans les formats suivants:
55 Ah, 70 Ah, 108 Ah, 143 Ah et 165 Ah
Nous recommandons également d’utiliser une batterie séparée
ou des batteries pour chaque hélice d’étrave. La batterie(s) peut
ainsi être placée aussi près que possible de l’hélice d’étrave; les
câbles principaux peuvent ainsi être courts et les pertes de tension dues à des longs câbles sont ainsi évitées.
Utiliser toujours des batteries dont le type, la capacité et l’état
de service correspondent.
Câbles de courant principal
(câbles de batterie)
Le diamètre minimal du fil doit s’accorder à la taille de l’hélice
d’étrave et la perte de tension entre les batteries et l’hélice
d’étrave ne devrait pas s’élever à plus de 10 % de la tension
d’alimentation, voir le tableau Alimentation électrique.
Un interrupteur principal et un fusible doivent être montés sur le
câble plus (+). Comme interrupteur, un interrupteur de batterie
Vetus est tout à fait approprié. Le fusible protège l’hélice d’étrave de la surcharge et aussi le réseau de bord du court-circuit.
Fusible
Pour l’hélice d’étrave, un fusible approprié peut être fourni, voir
le tableau Alimentation électrique.
Pour tous les fusibles, un porte-fusible peut être fourni par
Vetus. Code d’art. Vetus: ZEHC100.
Spécifications techniques
Mise en place du régulateur de régime
Type
:
BPC08024
BPC13024
Hélice d’étrave/hélice
de proue conçue
pour Vetus
:
80 kgf, 24 V
130 kgf, 24 V
Courant maximal
:
400 A
600 A
Tension nominale
:
24 V
24 V
Plage de régulation
:
10
2.0520
L’espace dans lequel le
régulateur de régime est
monté doit être sec et bien
ventilé. Monter le régulateur de régime verticalement dans la position
représentée contre une
cloison.
50% - 100% du régime
nominal
(≈ 25%-100% de la
poussée nominale)
Régulateur de régime de l’hélice d’étrave/ hélice de proue
FRANÇAIS
Installation électrique
Utilisation
Le régulateur de régime est uniquement disponible en 24 V. La
tension pour l’hélice d’étrave doit donc toujours être de 24 V.
Contrôler si c’est le cas.
Pour les bateaux avec 12 V de tension de bord, consulter
Vetus.
Placer la batterie ou les batteries aussi près que possible de
l’hélice d’étrave; les câbles de courant principal peuvent ainsi
être courts d’où la perte de tension qui reste basse.
Câbles de courant principal
Connecter les câbles de courant principal tel que cela est indiqué dans les ‘schémas électriques’. Assurez-vous que l’interrupteur principal est dans la position ‘UIT’ (Arrêt).
Câbles de courant de commande
Avertissement !
Lors de l’utilisation de l’hélice d’étrave, faire attention aux
nageurs ou aux petites embarcations qui se trouvent dans
les environs immédiats des ouvertures de flux d’hélice
d’étrave.
Attention !
Si deux panneaux de commande sont installés et que les
deux panneaux sont utilisés en même temps, l’hélice
d’étrave ne doit pas fonctionner ! Relâcher dans ce cas les
deux leviers de commande et commander l’hélice d’étrave
avec seulement un levier de commande à la fois.
Eloigner tout le câblage du courant de commande de l’hélice
de proue existante.
- Mettre en marche l’interrupteur principal
Installer K2 et K1 de manière correcte dans le régulateur de
régime. Cela ne peut se faire que d’une manière. Si cela ne
marche pas bien, il faut inverser les fiches.
Le fil libre avec fusible, pourvu d’un enroulement en anneau,
doit être raccordé à B+.
Poser les fils nº 6, 7 et 8 entre le contrôleur et l’hélice de proue.
Consulter les ‘schémas électriques’.
Veiller à ce que le câblage sur le relais soit bien raccordé
par rapport aux diodes libres.
Tableau de commande
Monter le tableau de commande près du poste de pilotage.
L’espace libre derrière le panneau doit être d’au moins 50 mm.
Monter le câble intermédiaire, 8 fils, entre le régulateur de vitesse et le tableau de commande et connecter les fiches
ensemble.
Si nécessaire, couper le câble intermédiaire et le relier à nouveau; veiller alors à ce que les fils correspondent toujours à la
couleur ou au numéro.
Deuxième tableau de commande
En utilisant une interface, deux panneaux de commande peuvent être reliés au même régulateur de vitesse. Cette interface
est fournie en série avec un pupitre de commande élargi (code
d’art.: BPCXT). Pour le raccordement voir les ‘schémas électriques’.
Lors de l’utilisation de deux panneaux de commande, quand
les deux leviers de commande sont actionnés en même temps
les deux relais principaux ne peuvent jamais être mis en marche
en même temps.
- Appuyer une fois sur l’interrupteur ‘ON/OFF’. La lampe
témoin verte s’allume et l’hélice d’étrave est prête à être utilisée
- En déplaçant le levier de commande hors de la position centrale, le moteur électrique est mis en fonction. Celui-ci doit
arriver progressivement à 50% du régime; cela correspond à
environ 25% de la puissance de propulsion.
En déplaçant doucement le levier de commande vers l’avant
jusqu’à la position maximum, le régime du moteur d’hélice
d’étrave sera à 100% et de ce fait la puissance de propulsion
ira jusqu’à 100%.
Dans le régulateur de régime est intégré un délai dans la
durée du tournant. On donne ainsi au moteur électrique le
temps de s’arrêter si un mouvement de bâbord vers tribord
ou en sens inverse est déclenché.
- Appuyer après l’utilisation de l’hélice d’étrave sur l’interrupteur ‘ON/OFF’
- Mettez hors circuit l’interrupteur principal si vous descendez
du bateau.
Entretien
Le régulateur de régime ne nécessite aucun entretien.
Mauvaise direction de poussée
Si tant est qu’il apparaît lors de l’essai que la direction de poussée de l’hélice d’étrave ne correspond pas au commutateur de
direction sur le panneau de commande c’est que les fils gris
(nº 7) et violet (nº 6) doivent être permutés sur le relais.
Câbles intermédiaires
Si les câbles n’ont pas la longueur exigée, on pourra se procurer des câbles intermédiaires supplémentaires. Ces câbles sont
pourvus d’une fiche et contre-fiche et ont une longueur de 6
mètres. Code d’art.: BPC006
Régulateur de régime de l’hélice d’étrave/ hélice de proue
2.0520
11
Introducción
Suministro de corriente
Con la instalación de un regulador del número de revoluciones
Vetus se puede regular sin escalonamientos el número de revoluciones del electromotor, y por consiguiente, la fuerza de propulsión.
Nota. La fuerza de propulsión de una hélice de proa o una hélice de popa es en función, entre otras cosas, del número de
revoluciones del electromotor.
La elección de la batería
La capacidad total de batería se ajustará al tamaño de la hélice
de proa, véase la tabla ‘suministro de corriente’.
Recomendamos las baterías para embarcaciones Vetus que no
requieren mantenimiento, disponibles en las siguientes versiones: 55 Ah, 70 Ah, 108 Ah, 143 Ah y 165 Ah.
Una vez instalado el regulador del número de revoluciones, la
fuerza que ejerce sobre la embarcación la hélice de proa subirá gradualmente a su máximo nivel. Los golpes que suelen producirse al arrancar el electromotor se evitarán con la instalación
de un regulador del número de revoluciones.
Recomendamos además utilizar una batería o baterías individual(es) para (cada) hélice de proa. De este modo la(s) batería(s) se puede(n) situar lo más cercana(s) posible de la hélice
de proa; lo cual permite tener cortos los cables de corriente
principal, evitándose pérdidas de tensión por cables largos.
Dada la escasa pérdida de tensión sobre el regulador del
número de revoluciones, no se alcanzará el número máximo de
revoluciones del electromotor, en otras palabras, no se alcanzará en su totalidad la fuerza motriz nominal indicada.
Utilícense siempre baterías cuyo tipo, capacidad e historia de
funcionamiento coincidan.
No se deben dejar nunca en funcionamiento prolongado la hélice de proa o la hélice de popa con regulación del número de
revoluciones. Por motivo de la producción de calor en el electromotor y el regulador del número de revoluciones, la duración
máxima de puesta en funcionamiento para ambas queda limitada.
Después de un período de marcha el motor ha de enfriarse.
El regulador del número de revoluciones está ajustado de
forma que va ascendiendo gradualmente al número máximo de
revoluciones y en caso de calor excesivo o una potencia demasiado elevada, el número de revoluciones irá bajando.
Cables de corriente principal (cables de
batería)
El diámetro mínimo de hilo se ajustará al tamaño de la hélice de
proa y la pérdida de tensión entre las baterías y la hélice de
proa no superará el 10% de la tensión de suministro, véase la
tabla ‘suministro de corriente’.
En el cable positivo (+) se incluirán un interruptor principal y un
fusible. Como interruptor resulta muy adecuado un interruptor
de batería Vetus. El fusible protege la hélice de proa contra
sobrecargas así como la red de a bordo contra cortocircuitos.
Fusible
Se puede suministrar un fusible adecuado para las hélices de
proa, véase la tabla ‘suministro de corriente’.
Vetus además puede suministrar un portafusible para todos los
fusibles, Vetus código de artículo: ZEHC100.
Especificaciones técnicas
Tipo
:
BPC08024
BPC13024
Indicado para hélices
de proa/popa Vetus
:
80 kgf, 24V
130 kgf, 24V
Corriente máxima
:
400 A
600 A
Tensión nominal
:
24 V
24 V
Alcance de regulación
:
12
2.0520
50% - 100% del número
de revoluciones nominal
(≈ 25% - 100% de la fuerza
de propulsión nominal)
Ubicación del regulador del número
de revoluciones
El espacio donde se instalará el regulador del
número de revoluciones
ha de estar seco y bien
ventilado.
Montar el regulador del
número de revoluciones
en posición vertical contra
un tabique.
Regulador del número de revoluciones para la hélice de proa/ hélice de popa
ESPAÑOL
Instalación eléctrica
Uso
El regulador del número de revoluciones es disponible sólo en
24 V. Por tanto, la tensión a la hélice de proa siempre ha de ser
de 24 V. Contrólese si esto es el caso.
Para embarcaciones con una tensión de a bordo de 12 V, consúltese a Vetus.
¡Precaución!
Al utilizar la hélice de proa préstese atención al peligro
que supone para nadadores o barcas ligeras que se
encuentran en las inmediaciones de los orificios de salida
del tubo de la hélice de proa.
La batería o las baterías se colocará(n) lo más cercana(s) posible de la hélice de proa; entonces los cables de corriente principal pueden permanecer cortos, limitándose la pérdida de tensión.
Cables de corriente principal
Los cables de corriente principal se conectarán como indicado
en los ‘Esquemas eléctricos’. Cerciórese de que el interruptor
principal estará en la posición desactivada ‘UIT’.
¡Atención!
Si están instalados dos tableros de control, y se manejan
ambos al mismo tiempo, ¡no funcionará la hélice de proa!
En ese caso, soltar ambas palancas de mando y manejar
la hélice de proa con sólo una palanca de mando a la vez.
Cables de corriente de mando
Retirar el cableado completo de la corriente de mando de la
hélice de proa existente.
Instalar correctamente K2 y K1 en el regulador del número de
revoluciones. Se pueden instalar sólo de una determinada
forma, si se nota resistencia, hay que invertir las clavijas.
El hilo suelto con fusible, provisto de una lengüeta circular, se
conectará en B+.
Montar el cableado suministrado nr. 6, 7 y 8 entre el controlador y la hélice de proa. Consultar los ‘Esquemas eléctricos’.
Asegurar de conectar correctamente el cableado en el relé
respecto a los diodos de punto muerto.
Tablero de control
Montar el tablero de control en la posición de mando. El espacio libre detrás del tablero ha de ser de 50 mm como mínimo.
Montar el cable intermedio, de 8 hilos, entre el regulador del
número de revoluciones y el tablero de control y acoplar las
conexiones de enchufe.
Si fuera preciso cortar el cable intermedio y volver a unirlo, asegurar de volver a conectar los hilos según su color o número.
- Activar el interruptor principal.
- Pulsar una vez el interruptor ‘ON/OFF’. Se iluminará el indicador luminoso verde y la hélice de proa está lista para utilizar.
- Al mover la palanca de mando fuera de la posición media, se
maneja el electromotor. Éste subirá gradualmente al 50% del
número de revoluciones; equivalente a aproximadamente el
25% de la fuerza de propulsión.
Al mover lentamente la palanca de mando hacia la posición
más extrema, el número de revoluciones del motor de la hélice de proa se regulará hasta el 100% y con ello la fuerza de
propulsión hasta el 100%.
El regulador del número de revoluciones lleva incorporado
un retardador de inversión, que proporciona al electromotor
el tiempo necesario para llegar a pararse si se conmuta en
un solo movimiento de babor a estribor, o viceversa.
- Después de utilizar la hélice de proa, pulsar el interruptor
‘ON/OFF’.
- Desactivar el interruptor principal, si se va a desembarcar.
Segundo tablero de control
Al aplicarse un interface, se pueden conectar dos tableros de
control en el mismo regulador del número de revoluciones.
Dicho interface se suministra de forma estándar junto con un
tablero de extensión (código de art.: BPCXT). Para la conexión, véanse los ‘Esquemas eléctricos’.
Cuando se aplican dos tableros de control y manejando simultáneamente ambas palancas de mando, no se pueden activar
nunca simultáneamente ambos relés principales.
Mantenimiento
El regulador del número de revoluciones no precisa labores de
mantenimiento.
Sentido de propulsión equivocado
Si durante la marcha de prueba resultase que el sentido de
propulsión de la hélice de proa no coincide con el conmutador
de sentido del tablero de control, se han de intercambiar el hilo
gris (nr. 7) y el hilo morado (nr. 6) en el relé.
Cables intermedios
Si los cables no tuviesen el largo requerido, se pueden adquirir
cables intermedios adicionales. Estos cables están provistos de
un enchufe macho y hembra y su largo es de 6 metros. Código
de art.: BPC006
Regulador del número de revoluciones para la hélice de proa/ hélice de popa
2.0520
13
Introduzione
Alimentazione
Installando un regolatore di velocità Vetus si riesce a regolare il
numero di giri del motore elettrico e dunque a regolare la spinta all’infinito.
N.B. La spinta di un’elica di prua o di poppa dipende anche dal
numero di giri del motore elettrico.
Dopo l’installazione del regolatore della velocità la forza che l’elica esercita sulla barca sale lentamente fino a raggiungere la
potenza massima. I colpi che si sentono durante il funzionamento del motore spariscono dopo aver installato il regolatore
di velocità.
A causa di una minima perdita di tensione sul regolatore di velocità non si raggiunge il numero massimo di giri del motore, cioè
non si raggiunge la spinta nominale massima.
Non lasciare girare troppo a lungo l’elica con il regolatore di
velocità. A causa della generazione di calore nel motore e nel
regolatore di velocità, la durata massima di funzionamento è
limitata.
Dopo un certo tempo il motore deve raffreddarsi.
Il regolatore di velocità è programmato in modo da raggiungere gradualmente il numero massimo di giri e da ridurlo in caso
di calore eccessivo o di una potenza eccessiva.
La scelta della batteria
La capacità totale della batteria deve essere adeguata alle
dimensioni dell’elica, vedi la tabella di alimentazione.
Raccomandiamo le batterie Vetus che non richiedono manutenzione, disponibili nelle seguenti dimensioni:
55Ah, 70 Ah, 108 Ah, 143 Ah e 165 Ah.
Inoltre raccomandiamo di utilizzare una batteria separata per
ogni elica, in modo da poter collocare la batteria il più vicino
possibile all’elica, così che la lunghezza dei cavi possa essere
ridotta al minimo evitando così le perdite di tensione lungo i
cavi.
Utilizzare sempre batterie il cui tipo, capacità e stato di servizio
corrispondano.
Cavi principali (cavi della batteria)
Il diametro minimo dei cavi deve essere adeguato alle dimensioni della batteria e la perdita di tensione fra le batterie e l’elica
non può essere superiore al 10% della tensione di alimentazione, vedi tabella di alimentazione.
Inserire nel cavo positivo (+) un interruttore e un fusibile. Come
‘interruttore è molto adatto l’interruttore per batteria Vetus. Il
fusibile protegge l’elica dal sovraccarico e la rete di bordo dai
corti circuiti.
Fusibile
Per le eliche di prua è disponibile un fusibile adatto, vedi tabella di alimentazione.
Per tutti i fusibili, Vetus può fornire un alloggio, codice art.:
ZEHC100.
Dati tecnici
Montaggio del regolatore di velocità
Tipo
:
BPC08024
BPC13024
Indicato per elica
di prua/poppa Vetus
:
80 kgf, 24 V
130 kgf, 24 V
Corrente massima
:
400 A
600 A
Tensione nominale
:
24 V
24 V
Portata
:
14
2.0520
Il luogo in cui viene montato il regolatore di velocità deve essere asciutto e
ben ventilato. Montare il
regolatore di velocità in
posizione verticale contro
una paratia, come indicato nella figura.
50% - 100% del numero
di giri nominale
(≈ 25% - 100% della
spinta nominale)
Regolatore di velocità per elica di poppa/ elica di prua
ITALIANO
Installazione elettrica
Uso
Il regolatore di velocità è disponibile unicamente nella versione
a 24 V. La tensione per l’elica deve dunque essere 24 V.
Controllare che sia così.
Attenzione!
Per le barche con tensione di bordo di 12 V, consultarsi con
Vetus.
Quando usate l’elica fate attenzione a nuotatori e piccole
imbarcazioni che si trovano nelle immediate vicinanze dell’apertura del canale di fuoriuscita dell’elica.
Collocare la batteria o le batterie il più vicino possibile all’elica
per ridurre al minimo la lunghezza dei cavi e dunque anche la
perdita di tensione.
Cavi di alimentazione
Allacciare i cavi come indicato nella sezione ‘Schemi elettrici’,
sincerandosi che l’interruttore sia in posizione SPENTO (UIT).
Attenzione!
Se sono installati 2 pannelli di comando ed ambedue vengono usati contemporaneamente l’elica non funziona! In tal
caso lasciare andare ambedue le barre di comando e azionare l’elica usando solo una barra di comando alla volta.
Cavi della corrente di comando
Eliminare tutti i cavi della corrente di comando dell’elica esistente.
Applicare K2 e K1 nel modo giusto nel regolatore di velocità.
C’è solo un modo. Se avete difficoltà capovolgere le spine.
Il cavo staccato con il fusibile, con tanto di linguetta, deve essere allacciato a B+.
Montare i cavi in dotazione n. 6, 7 e 8 fra regolatore ed elica.
Consultare la sezione ‘Schemi elettrici’.
Fare attenzione che i cavi sul relè rispetto ai diodi di sgancio libero siano allacciati correttamente.
Pannello di comando
Montare il pannello di comando nel posto di comando. Lo spazio vuoto dietro il pannello deve essere almeno 50 mm.
- Azionare l’interruttore generale
- Premere una volta sull’interruttore ‘ACCESO/SPENTO’. La
spia verde si accende e l’elica è pronta per l’uso.
- Muovendo la barra di comando verso la posizione centrale si
comanda il motore. Raggiungerà gradualmente il 50% del
numero di giri, che corrisponde a circa il 25% della spinta.
Muovendo ancora lentamente la barra di comando fino alla
posizione massima, il numero di giri del motore dell’elica
verrà regolato al 100% e la spinta raggiunge il 100%.
Nel regolatore di velocità è inserito un meccanismo ritardato,
che dà al motore elettrico il tempo di arrestarsi se si passa in
un solo movimento da babordo a tribordo, o viceversa.
Montare il cavo di raccordo, a 8 cavetti, fra il regolatore del
numero dei giri e il pannello di comando e collegare le spine.
- Dopo
aver
usato
‘ACCESO/SPENTO’.
Se risulta necessario tagliare e riallacciare il cavo di raccordo,
avere cura di collegare correttamente i cavi interni in base al
colore o al numero.
- Spegnere l’interruttore generale se lasciate la barca.
l’elica
premere
l’interruttore
Secondo pannello di comando
Utilizzando un interfaccia si possono allacciare due pannelli di
comando allo stesso regolatore di velocità. L’interfaccia viene
fornita di serie con i pannelli extra (codice art. BPCXT). Per l’allacciamento, vedi la sezione ‘Schemi elettrici’.
Quando si usano due pannelli di comando, e quando le due
barre di comando vengono usate contemporaneamente, mai
azionare i due relè principali contemporaneamente.
Manutenzione
Il regolatore di velocità non richiede manutenzione.
Direzione di spinta errata
Se al momento della verifica vi accorgete che la direzione di
spinta dell’elica è non corrisponde all’interruttore di direzione
sul pannello di comando, occorre invertire il cavo grigio (n. 7) e
quello viola (n. 6) sul relè.
Cavi di raccordo
Se i cavi non hanno la lunghezza richiesta, si possono usare
altri cavi di raccordo. Questi sono dotati di una spina e di una
presa e sono lunghi 6 metri.
Codice art.: BPC006
Regolatore di velocità per elica di poppa/ elica di prua
2.0520
15
Hoofdafmetingen
Principal dimensions
Hauptabmessungen
Dimensions principales
Dimensiones principales
Dimensioni principali
BPC08024
BPC13024
A
B
D
L
BPC08024
-
133 mm
4 x ø 6,5 mm
211 mm
BPC13024
125 mm
250 mm
6 x ø 6,5 mm
320 mm
BPC
16
2.0520
Bow thruster/ Stern thruster speed control
Stroomverzorging
Power supply
Stromversorgung
Alimentation électrique
Boegschroef
Bow thruster
Bugschraube
Hélice d’étrave
Hélice de proa
Elica
Totale accucapaciteit
Total battery capacity
Gesamtkapazität des Akkus
Capacité totale de la batterie
Capacidad total de batería
Capacità totale della batteria
80 kgf, 24 V
100 Ah tot 150 Ah bij 24 V
100 Ah to 150 Ah at 24 V
100 Ah bis 150 Ah bei 24 V
100 Ah à 150 Ah en 24 V
100 Ah hasta 150 Ah con 24 V
100 Ah fino 150 Ah a 24 V
Suministro de corriente
Alimentazione
130 kgf, 24 V
150 Ah tot 300 Ah bij 24 V
150 Ah to 300 Ah at 24 V
150 Ah bis 300 Ah bei 24 V
150 Ah à 300 Ah en 24 V
150 Ah hasta 300 Ah con 24 V
150 Ah fino 300 Ah a 24 V
Totale lengte plus- en minkabel
Total length of plus- and minus cable
Gesamtlänge Plus- und Minuskabel
Longuer totale des câbles plus et moins
Largo total cable positivo y negativo
Lunghezza totale caco positivo e negativo
0 - 24 m
0 - 23 m
Draaddoorsnede
Cable cross-section
Drahtdurchschnitt
Diamètre du câble
Diámetro de hilo
Diametro caci
50 mm2
95 mm2
160 A (ZE160)
355 A (ZE355)
Zekering ‘traag’ (Vetus art. code)
Fuse ‘slow blow’ (Vetus art. code)
Sicherung ‘träge’ (Artikelnummer)
Fusible ‘lent’ (code d’art. Vetus)
Fusible ‘lento’ (código de art. Vetus)
Fusibile ‘a tempo’ (Vetus codice art.)
Bow thruster/ Stern thruster speed control
2.0520
17
Bedradingsschema
Wiring diagram
Verdrahtungsschema
Schéma de câblage
Esquema de cableado
Schema di cablaggio
BPC08024
Aansluitingen op relais
Connections to relay
Anschluß an das Relais
Raccordements au relais
Conexiones en relé
Allacciamento al relè
18
2.0520
Paars
Violet
Purple Morade
Violett
Viola
Bruin
Brun
Brown Marrón
Braun Marrone
Grijs
Gray
Grau
Bruin
Brown
Braun
Gris
Gris
Grigio
Brun
Marrón
Marrone
Bow thruster/ Stern thruster speed control
Bedradingsschema
Wiring diagram
Verdrahtungsschema
Schéma de câblage
Esquema de cableado
Schema di cablaggio
BPC13024
Aansluitingen op relais
Connections to relay
Anschluß an das Relais
Paars
Violet
Purple Morade
Violett
Viola
Raccordements au relais
Conexiones en relé
Allacciamento al relè
Bow thruster/ Stern thruster speed control
Bruin
Brun
Brown Marrón
Braun Marrone
Grijs
Gray
Grau
Bruin
Brown
Braun
Gris
Gris
Grigio
Brun
Marrón
Marrone
2.0520
19
FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700
TELEX: 23470 - TELEFAX: +31 10 4152634 - 4153249 - 4372673 - 4621286
Printed in the Netherlands
2.0520 I.BPC 07-99 Rev. 02-00

Documenti analoghi